Prezentacja Biura Infrastruktury Posiedzenie

advertisement
Projekty PPP w Warszawie
Stan na czerwiec 2015
Paweł Pawłowski Biuro Infrastruktury
Projekty wykonane
Wiaty przystankowe dla komunikacji miejskiej
- Umowa podpisana w 2014
- Pierwszy etap (160 szt.) zrealizowany do końca 2014
- Wartość (nakłady inw. + usługi) ok. 200 mln PLN
S/S Lubecki
- Umowa podpisana w 2013
- Trwa remont jednostki
- Wartość ok. 6 mln PLN
Projekty w trakcie postępowania
Parkingi podziemne
- Zakończono 1 etap negocjacji
- 2 etap w planowany jesienią 2015
- Zakończenie postępowania w 2016
Miasto podjęło decyzję o samodzielnej realizacji parkingów
podziemnych w wybranych lokalizacjach
Projekty w trakcie analiz doradcy
Nowa siedziba Urzędu Dzielnicy Mokotów
Częściowa wymiana oświetlenia ulicznego
na ulicach m.st. Warszawy
Nowy Ratusz dla Mokotowa
•
•
•
•
Lokalizacja - nieruchomości
Koncepcja PPP
Koncepcja projektowa – funkcje - warianty
Harmonogram PPP
Przygotowanie budowy siedziby
Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów
w partnerstwie publiczno-prywatnym
Przedsięwzięcie polegać ma na:
• zaprojektowaniu,
• wybudowaniu,
• zapewnieniu finansowania inwestycji oraz utrzymania obiektu Ratusza,
• utrzymaniu obiektu w określonym standardzie dostępności, jako siedziby
Urzędu Dzielnicy Mokotów i innych instytucji miejskich,
• wyposażeniu,
• ewentualnej
eksploatacji
wynajmie
możliwych
powierzchni
o przeznaczeniu komercyjnym w ramach obiektu, w szczególności parkingu
podziemnego, przewidzianego do obsługi Ratusza,
przez Partnera
Prywatnego,
- za wynagrodzeniem, które w zdecydowanej większości będzie
pochodzić z płatności Podmiotu Publicznego
Nakłady inwestycyjne : 80-120 mln PLN
Nowy Ratusz dla Mokotowa:
- ma zapewnić wygodną obsługę administracyjną najludniejszej dzielnicy Warszawy
w jednej lokalizacji
- pomieści administrację z zajmowanych
dotychczas 11 lokalizacji ok. 840
pracowników
- 5 nieruchomości, w tym zwolnione po
wybudowaniu Ratusza analizowane są
pod kątem komercyjnego wykorzystania
w Przedsięwzięciu:
1 - Bielawska 4 (3 184 m2)
2 – Rakowiecka 25/27 (2 809 m2)
3 – Wiktorska 91 A (712 m2 pod zabudową)
4 – Wiśniowa 37 (488 m2)
5 – Irysowa 19 (dzialka do wydzielenia)
..
Ratusz
dla Mokotowa
lokalizacja
Puławska/Merliniego
pow. działki: 7
940 m2
Widok od ul. Puławskiej
Ratusz dla Mokotowa
lokalizacja
teren inwestycyjny
Widok od ulicy Merliniego w kierunku pierzei Puławskiej
Warunki zabudowy ustala:
m.p.z.p. terenów przyskarpowych w rej. ul. Merliniego - cz. I
Rozpatrywane warianty funkcjonalne
(podstawa analiz ekonomiczno-finansowych)
Wariant 1 (max)
Wariant 2 (min)
pow. całkowita nadziemna: 26 400 m2
(max wykorzystanie lokalizacji w ograniczeniach mpzp)
pow. całkowita nadziemna: 19 300 m2
(powierzchnia i funkcje budynku ograniczone do min)
Liczba miejsc postojowych (garaż 2-kond): 282
Liczba miejsc postojowych (garaż 2-kond): 224
Wariant zakłada umieszczenie w jednej bryle budynku
wszystkich funkcji Ratusza, a także powierzchni
komercyjnych dla usług handlu, gastronomii pow.
biurowej przeznaczonej na wynajem.
Wariant zakłada umieszczenie w jednej bryle budynku
wszystkich funkcji Ratusza, z towarzyszącą jedynie
minimalną powierzchnią usługową.
W przypadku zwiększonych z czasem potrzeb Urzędu
w Dzielnicy (prognozowany wzrost
mieszkańców
o ok.30%) powierzchnie komercyjne mogą być
przeznaczone na potrzeby JST.
Wariant cechuje:
• ograniczenie do minimum wielkości
inwestycji/nakładów inwestycyjnych
• rezygnacja z powierzchni komercyjnych (z wyjątkiem
części parkingu/garażu)
• brak rezerwy powierzchni dla Urzędu dzielnicy
Ratusz Mokotów
Harmonogram
Podpisanie umowy z doradcą – październik 2014
Testowanie rynku – grudzień 2014
Odbiór etapu 1 – luty 2015
Decyzje Miasta – czerwiec 2015
Przygotowanie postępowania – wrzesień 2015
Ogłoszenie postępowania – listopad 2015
Częściowa wymiana
oświetlenia ulicznego
Założenia
Analizowany zakres – ok. 45.000 słupów (40%)
Przewidywana oszczędność – ok. 40%
Zakładany okres zwrotu – ok. 10 lat
Technologia – otwarta (nie tylko LED)
Zastosowanie automatycznej regulacji
Operator zewnętrzny – ryzyko ekonomiczne
Dodatkowe funkcje infrastruktury
Możliwa dopłata z budżetu do capex
Częściowa wymiana
oświetlenia ulicznego
Pierwsze wnioski
Ingerencja w skrzynki/obwody - sterowanie
Norma – możliwe zmniejszenie strumienia
Oświetlenie dodatkowe – więcej punktów świetlnych
Wymiana infrastruktury nie generującej oszczędności
Grupa zakupowa energii elektrycznej – cena kWh
Częściowa wymiana
oświetlenia ulicznego
Harmonogram
Podpisanie umowy z doradcą – listopad 2014
Odbiór 1 etapu – lipiec 2015
Decyzja Miasta – wrzesień 2015
Przygotowanie postępowania - listopad 2015
Ogłoszenie postępowania – grudzień 2015
Projekty w trakcie
przygotowania
Budowa nowych energooszczędnych budynków w
miejsce tymczasowych przedszkoli typu Stolbud
Ciechanów.
Przedsięwzięcie obejmować będzie rozbiórkę budynków typu „Stolbud
-Ciechanów”
i
zaprojektowanie
oraz
budowę
ok.
25
energooszczędnych budynków przedszkolnych.
Wynagrodzeniem partnera prywatnego będzie opłata z budżetu miasta,
a także możliwość nie kolidującego z podstawową funkcja przedszkola
publicznego, wykorzystania komercyjnego nowych obiektów, w tym
oferowania dodatkowych usług.
Projekty w trakcie
przygotowania
Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych
obiektów oświatowych m. st. Warszawy
Przedsięwzięcie obejmować będzie zaprojektowanie i wykonanie
modernizacji energetycznej obiektów obejmującej termomodernizację,
modernizację instalacji energetycznych (ogrzewania, ciepłej wody
użytkowej i wentylacji, elektrycznych) oraz wprowadzenie zdalnego
monitoringu i zarządzania zużyciem energii w ok. 20 budynkach.
Partner prywatny zaangażowany do realizacji przedsięwzięcia otrzyma
wynagrodzenie z budżetu miasta, pochodzące przede wszystkim z
zagwarantowanych oszczędności wynikających z obniżenia zużycia
nośników energii.
Dziękuję za uwagę
Paweł Pawłowski z-ca dyr. Biura Infrastruktury
[email protected]
Download