regulamin - Dom Kultury "Świt"

advertisement
Dom Kultury ŚWIT
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
03-371 Warszawa, ul. Wysockiego 11
tel : 811-01-05 , 811-11-09
fax : 811 – 04 – 24
[email protected]
www.dkswit.com.pl
XIX MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WOKALNO-MUZYCZNY
„DEBIUTY 2013”
POD PATRONATEM BURMISTRZA DZIELNICY TARGÓWEK m.st. WARSZAWY
REGULAMIN
I. Organizator Konkursu:
Urząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Targówek
m. st. Warszawy oraz Dom Kultury „ŚWIT” w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul.
Wysockiego 11.
Konkurs odbywa się pod patronatem artystycznym Beatlemania Festival im. Johna Lennona
(www.beatlemaniafestival.pl).
II. Zasady konkursu:
W konkursie mogą wystąpić dziecięce i młodzieżowe amatorskie zespoły wokalne, wokalno –
instrumentalne, soliści i instrumentaliści, zgłaszane przez przedszkola, szkoły
podstawowe, gimnazja i licea z dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.
III. Cel konkursu:
1. Zachęcanie dzieci i młodzieży do wspólnego muzykowania, w tym również rock and
rollowego, najlepiej oddającego temperament, emocje i nastroje młodego pokolenia.
2. Umożliwienie dzieciom i młodzieży publicznej prezentacji umiejętności wokalnych
i muzycznych.
3. Promocja talentów i motywowanie młodych artystów do systematycznego
doskonalenia swoich umiejętności.
4. Umuzykalnienie młodych ludzi poprzez propagowanie najlepszych wzorców m.in.
muzyki The Beatles oraz polskiej twórczości big bitowej, zawierającej wiele
inspirujących walorów artystycznych, estetycznych i edukacyjnych.
IV. Uczestnicy:
Konkurs podzielony będzie na cztery kategorie wiekowe:
1.
2.
3.
4.
Przedszkolaki ( Przegląd)
Dzieci młodsze (klasy I-III)
Dzieci starsze (klasy IV-VI)
Młodzież (klasy gimnazjalne i licealne)
W przypadku grupy wykonawców o składzie obejmującym więcej niż jedną kategorię
wiekową, o właściwej klasyfikacji decydować będzie przynależność większości składu
osobowego do jednej z wymienionych kategorii, a także jego wiodąca rola w przygotowanej
prezentacji muzycznej.
V. Repertuar konkursowy:
1. Uczestnicy (zarówno zespoły jak i soliści) powinni przygotować do dwóch utworów:
jeden z repertuaru The Beatles, drugi zaś z szerokiego katalogu polskiej muzyki lat 60tych.
2. W przypadku odmiennej wrażliwości estetycznej, artystycznej i preferencji
muzycznych, dopuszcza się możliwość zgłoszenia innych propozycji repertuarowych,
niż wymienione w pkt. V poz. 1 niniejszego regulaminu.
VI. Kryteria oceny prezentacji muzycznych:
1.
2.
3.
4.
Umuzykalnienie
Interpretacja
Własny akompaniament
Ogólne wrażenie estetyczne i artystyczne
W każdej z kategorii uczestnikom Konkursu zostaną przyznane punkty w ilości od 1 do 6,
które następnie zostaną zsumowane. O zwycięstwie zdecyduje łączna ilość
przyznanych punktów, z tym, że w przypadku zgłoszonych dwóch utworów, pod uwagę
brana jest najwyższa punktacja przyznana jednemu z nich.
VII. Jury Konkursu:
1. Skład Jury XIX Międzyszkolnego Konkursu Wokalno-Muzycznego „Debiuty 2013”
będzie miało charakter „kulturalno – oświatowy”. Zasiądą w nim profesjonalni artyści
i przedstawiciele szkół biorących udział w Konkursie.
2. Werdykt i podział nagród wśród laureatów należy do wyłącznej kompetencji jury i
przyjmuje się jako ostateczny.
3. W przypadku jednakowej ilości punktów lub ew. kwestii spornych odnośnie werdyktu,
ostateczna decyzja należy do Przewodniczącego Jury.
VIII. Termin i miejsce konkursu:
1. Karty zgłoszeń należy przesłać do dnia 31 marca 2013 r. na adres: Dom Kultury
„Świt”, ul. Wysockiego 11, 03-371 WARSZAWA z dopiskiem „Debiuty 2013”, lub
drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub faxem pod nr: 22
8110424.
2. Szczegółowy plan prezentacji konkursowych organizatorzy ustalą po zamknięciu listy
zgłoszeń i niezwłocznie powiadomią zainteresowanych.
3. Prezentacje konkursowe odbędą się w Domu Kultury „ŚWIT” przy ul. Wysockiego 11
w dniach: 9, 11, 12 kwietnia 2013 (przesłuchania w zależności od ilości zgłoszeń)
-
9 kwietnia jest terminem zarezerwowanym na przegląd uczestników z
kategorii „przedszkolaki”;
11 kwietnia jest terminem przeglądu uczestników reprezentujących trzy
pozostałe kategorie wiekowe;
-
24 kwietnia 2013 roku Koncert Finałowy dla wszystkich kategorii
wiekowych, w czasie którego nastąpi wręczenie nagród oraz występ
laureatów.
XIX. Nagrody:
Jury przyzna nagrody w czterech kategoriach wiekowych i wyróżnienia, ufundowane przez
Wydział Edukacji i Wychowania dla Dzielnicy Targówek. Laureaci zostaną zaproszeni do
udziału w koncercie „Orły Targówka” w Teatrze Rampa oraz będą mieli możliwość udziału w
konkursie Beatlemania Festival 2013 z pominięciem eliminacji. Zwycięzców będzie można
również usłyszeć na antenie internetowego Radia KiS (Kultura i Sztuka).
Jedną z nagród tegorocznej edycji DEBIUTÓW będzie indeks Bródnowskiego Uniwersytetu
Dzieci na semestr zimowy 2013/2014.
XX. Informacje końcowe:
1. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i fortepian.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań konkursowych,
wizerunku wykonawców do celów promocyjnych.
3. Dodatkowe informacje w sprawach technicznych: można uzyskać pod numerami
telefonów: Akustyk (sprawy techniczne, nośniki dźwięku) 664 927 860, użyczenie
instrumentów muzycznych: 503 737 647.
4. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.
Informacje o Konkursie można uzyskać pod telefonami: 22 811-01-05; 22 811-11-09 w
Dziale Programowym Domu Kultury „ŚWIT” przy ul. Wysockiego 11, w godz. 15.00-20.00.
PRZEWODNICZACY JURY
WALDEMAR KULECZKA
DYREKTOR DOMU KULTURY „ŚWIT”
JACEK BIAŁEK
Download