Outsourcing pakietu socjalnego alternatywą dla PDO

advertisement
Restrukturyzacja zatrudnienia
– alternatywy dla PDO
II Kongres Nowego Przemysłu
Warszawa, 6 czerwca 2005 r.
AGENDA
• Dlaczego restrukturyzować zatrudnienie w energetyce
• Outsourcing pakietu socjalnego alternatywą dla PDO
• Outsourcing pakietu socjalnego jak to zrobić
Źródło: Kolaja & Partners
KONIECZNOŚĆ REDUKCJI KOSZTÓW W ENERGETYCE
Czynniki wymuszające wzrost efektywności w energetyce
• Integracja Polski z Unią Europejską i stopniowa liberalizacja
rynku energetycznego
• Ograniczenie pomocy publicznej i konieczność uzyskiwania
środków na rozwój na zasadach komercyjnych
• Prywatyzacja energetyki i związane z nią oczekiwania
właścicieli dotyczące wzrostu efektywności
Źródło: Kolaja & Partners
KONIECZNOŚĆ PODNIESIENIA EFEKTYWNOŚCI W ENERGETYCE
Zatrudnienie w elektroenergetyce w Europie
Na MW mocy zainstalowanej
Uregulowania związane z polskim
prawem pracy oraz układami zbiorowymi
3.0
2.5
• Mało elastyczne układy zbiorowe
2.0
utrudniające uzależnienie wynagrodzeń
od wyników pracy
• Pakiety socjalne gwarantujące
zatrudnienie oraz rewaloryzację
wynagrodzeń w okresach wieloletnich
1.5
1.0
0.5
Hiszpania
Szwecja
W. Brytania
Holandia
Finlandia
Francja
Niemcy
Belgia
Portugalia
Włochy
Irlandia
Polska
0.0
Koszty pracy stanowią istotny obszar dla poprawy
efektywności polskich firm energetycznych
Źródło: Kolaja & Partners
PRZYSPIESZENIE TRENDÓW DOSTOSOWAWCZYCH
W procentach
PKB per capita wyrażony jako procent
średniego PKB w UE (w PPP)
Wydajność pracy na zatrudnionego
– porównanie
Unia Europejska
Przeciętna w UE
Polska PKB wg
Parytety Siły
Nabywczej
Scenariusz proaktywny
Scenariusz
zachowawczy
120
120
100
100
80
80
60
60
40
40
20
20
0
2002
2010
2020
2030
2040
0
2004 2010 2015 2020 2025 2030
Polskie przedsiębiorstwa energetyczne podjęły działania
zorientowane na redukcję kosztów oraz poprawę efektywności.
W ramach tych działań podejmowane są inicjatywy związane z
• Outsourcingiem działalności pomocniczej
• Redukcją zatrudnienia w ramach programów PDO
Źródło: Raport UKiE
AGENDA
• Dlaczego restrukturyzować zatrudnienie w energetyce
• Outsourcing pakietu socjalnego alternatywą dla PDO
• Outsourcing pakietu socjalnego jak to zrobić
Źródło: Kolaja & Partners
Poziom zatrudnienia
w spółce
MECHANIZM PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ
Redukcja zatrudnienia
w ramach POU
Zwolnienia na koniec
pakietu socjalnego
Poziom
zatrudnienia
Bezrobotni
Podpisanie
pakietu
socjalnego
Negocjacje
PDO ze Z.Z.
Prywatyzacja
Decyzja
o redukcji
zatrudnienia
Źródło: Kolaja & Partners
Wypłata
odszkodowań
dobrowolne
odejścia
Koniec pakietu
socjalnego
Redukcja
zatrudnienia
Zarządy wybierają PDO
dla uniknięcia konfliktów
społecznych oraz
trudnych negocjacji ze
związkami zawodowymi
Czas
Poziom zatrudnienia
w spółce
MECHANIZM OUTSOURCINGU PAKIETU SOCJALNEGO (OPS)
Przejęcie pracowników
przez Spółkę Partner
w ramach OPS
Poziom
zatrudnienia
Bezrobotni
Outplacement
Bezrobotni
Outplacement
Podpisanie
pakietu
socjalnego
Decyzja
Negocjacje
o redukcji
i organizacja
zatrudnienia OPS
OPS w
Koniec pakietu
ramach Spółki socjalnego
Partner
Czas
Prywatyzacja
OPS wymaga przeniesienia
nadwyżki pracowników
do zewnętrznej spółki
niezwiązanej ze spółką
energetyczną
Źródło: Kolaja & Partners
OUTSOURCING PAKIETU SOCJALNEGO ALTERNATYWĄ DLA PDO
Program dobrowolnych odejść PDO
Outsourcing pakietu socjalnego OPS
Konieczność negocjacji
ze związkami
zawodowymi
• Tak
• Tak
Czas przygotowania
i przeprowadzenia
• Negocjacje ze związkami oraz
• Negocjacje ze związkami
• Czas uzgodnień spółki energetycznej
czas trwania PDO
ze Spółką Partner
Koszty spółki
energetycznej
• Koszty ponoszone w czasie
Dochody dla spółki
energetycznej
• Brak
Skutki uboczne
zgodne z pakietem socjalnym
• Koszty ponoszone w czasie zgodne
z pakietem socjalnym
• Wpływy z tytułu udziału
w przychodach związanych z pracą
przekazanych na zewnątrz
pracowników Spółki Partner
• Częściowo i losowo
zrestrukturyzowane zatrudnienie
• Odejście w ramach PDO
najlepszych fachowców
• Kompleksowo zrestrukturyzowane
zatrudnienie
• Utrzymanie fachowców
• Czas na przeszkolenie
i outplacement pracowników
Źródło: Kolaja & Partners
AGENDA
• Dlaczego restrukturyzować zatrudnienie w energetyce
• Outsourcing pakietu socjalnego alternatywą dla PDO
• Outsourcing pakietu socjalnego jak to zrobić
Źródło: Kolaja & Partners
WDROŻENIE PROJEKTU OUTSOURCINGU PAKIETU SOCJALNEGO
Działalność
po wygaśnięciu
Pakietu Socjalnego
Negocjacje
Przejęcie
pracowników
Działalność
w ramach OPS
• Uzgodnienie
• Etatyzacja
• Świadczenie usług • Kontynuowanie
przystąpienia
do projektu OPS
z zarządem spółki
i zidentyfikowanie
nadwyżek
zatrudnienia
• Uzgodnienie
na zewnątrz
• Szkolenia
pracowników
• Akcja informacyjna • Outplacement
podstawowych
dla pracowników
• Podział wpływów
parametrów projektu • Przejęcie
ze sprzedaży
• Negocjacje
ze związkami
zawodowymi
• Przygotowanie
infrastruktury OPS
Źródło: Kolaja & Partners
pracowników
zidentyfikowanych
w ramach
etatyzacji do
Spółki Partner
usług na zewnątrz
pomiędzy Spółką
Partner a spółką
działalności
• Możliwe zwolnienia
części
pracowników
po zakończeniu
Pakietu Socjalnego
WYKORZYSTANIE PROGRAMÓW POMOCOWYCH
Rozwój zawodowy dostosowujący
zasoby ludzkie do potrzeb
regionalnego rynku pracy
Reorientacja
zawodowa
Reorientacja zawodowa
Perspektywy dla młodzieży
Programy
pomocowe
UE
Mikroprzedsiębiorstwa
Samozatrudnienie
Wzrost konkurencyjności małych
i średnich przedsiębiorstw
Źródło: Kolaja & Partners
ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW PRZYJĘTYCH PRZEZ SPÓŁKĘ PARTNER
Świadczenie dotychczasowych usług dla firmy
Świadczenie dotychczasowych usług na zewnątrz
Szkolenie
Zdobycie
nowych
kwalifikacji
Świadczenie nowych
usług na zewnątrz
Szkolenie
Zdobycie
nowych
kwalifikacji
Dobrowolne
odejście
Fundusze organizowane przez Spółkę Partner
Źródło: Partner
Zatrudnienie
MECHANIZM DZIAŁANIA OUTSOURCINGU PAKIETU SOCJALNEGO
Rozwiązanie z udziałem Spółki Partner
Problem
Firma
Firma
Pracownicy
podstawowi
Pozostali
pracownicy
Świadczenie
usług
Wynagrodzenia dla
pracow- Pracownicy
ników
podstawowi
Pracownicy
podstawowi
•
•
•
2.000 Pakiet
socjalny
2.000
Pakiet
socjalny
1.000
Odbiorcy
zewnętrzni
Serwis
Budownictwo
Gospodarka
komunalna
1.000
Przychody z
tytułu świadczeń usług na
zewnątrz
Pakiet
socjalny
Przychody
Czynniki ekonomiczne
Pełne obciążenie
firmy rocznym
kosztem na
pracownika
PLN
32.533*
x
1.000
Roczna zewnętrzna
sprzedaż na
pracownika
PLN
Pracownicy
liczba
10.000*
1.000
x
NPV pakietu
socjalnego w
firmie
PLN
Długość pakietu
socjalnego
lata
Pracownicy
niepotrzebni
liczba
x
x
6
=
195.318.000
Długość
obowiązującego
pakietu socjalnego
lata
Dodatkowe
przychody dla
firmy
PLN
6
60.000.000
* Przeciętna roczna płaca na pracownika w sektorze przemysłowym w Polsce w 2002 roku
Źródło: Partner
=
Download