Laboratorium Java – Ukrywanie implementacji [2h] Widoczności

advertisement
Laboratorium Java – Ukrywanie implementacji [2h]
Widoczności:
– public
– widoczny dla wszystkich
– private
– widoczny tylko wewnątrz danej klasy
– protected – widoczny w obrębie pakietu oraz w klasach potomnych z innych pakietów
– nienazwana (friendly) – jak public w obrębie pakietu
Modyfikatory:
– static
- dostęp bez uprzedniego utworzenia
– final
- brak możliwości zmiany (pola mogą być inicjalizowane w konstruktorze)
Zastosowanie widoczności:
– klasa – public / friendly
– klasa wewnętrzna – public / private / protected / friendly
– konstruktor – public / protected / friendly
– metoda – public / private / protected / friendly
– pole – public / private / protected / friendly
– stała – public / private
Pakiet:
– pakiet jest jednostką biblioteczną
package odwrocona.nazwa.domeny.pakiet;
✔ nazwa pakietu odpowiada strukturze katalogów
odwrocona
\--nazwa
\--domeny
\--pakiet
|--Klasa.java
| ...
\--Test.java
Korzystanie z pakietu:
– importowanie wszystkich klas z pakietu
import nazwa.pakietu.*;
–
importowanie określonej klasy
import nazwa.pakietu.Klasa;
–
dostęp do klasy uprzednio zaimportowanej
Klasa
–
dostęp do klasy niezaimportowanej (przez nazwę pakietu)
nazwa.pakietu.Klasa
Podstawowe biblioteki:
java.lang
java.util
java.io
java.net
- pakiet importowany automatycznie
Laboratorium Java 04 (Opracowanie: Konrad Kurczyna)
1/2
Zadanie:
– zapoznać się z podstawowymi pakietami Java (dokumentacja Java API)
– utworzyć pakiet zawierający klasy oraz zabezpieczyć dane
– napisać aplikację testującą, która korzysta z utworzonego pakietu
Laboratorium Java 04 (Opracowanie: Konrad Kurczyna)
2/2
Download