Oświadczenie - Przystąpić pup

advertisement
Nr wniosku:
...................................................
…………………………….
...................................................
...................................................
/ nazwa Pracodawcy/Przedsiębiorcy /
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu
ul. Minkiewicza 2
32-300 Olkusz
WNIOSEK
o refundację Pracodawcy/Przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia,
nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla skierowanej osoby bezrobotnej
do 30 roku życia w 2017 roku.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016r.,
poz. 645)
DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY/PRZEDSIĘBIORCY
I.
1.
Pełna nazwa Pracodawcy/Przedsiębiorcy
……………………………………………………………………………………………………………………….
2.
Adres siedziby Pracodawcy/Przedsiębiorcy
……………………………………………………………………………………………………………
3.
NIP: …………………………………………………….
4.
REGON: ………………………………………………..
5.
PKD: …………………………………………………..
6.
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: ……………………………………………………………..
7.
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe: ……………………………………………….
8.
Forma organizacyjno-prawna: ……………………………………………………………………………
1
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu
9.
Dane osoby upoważnionej do kontaktu oraz numer telefonu, mail
……………………………………………………………………………………………………………
10. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby upoważnionej do podpisania umowy
……………………………………………………………………………………………………………………….
11. PESEL: ………………………………………………
(osoby upoważnionej do podpisania umowy z Urzędem)
12. Liczba pracowników zatrudnionych (umowa o pracę) na dzień składania wniosku w przeliczeniu
na pełny wymiar czasu pracy: …………………………………
13. Liczba pracowników zatrudnionych (umowy cywilnoprawne) na dzień składania wniosku:
…………………………………………
14. W okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia
z przyczyn dotyczących Pracodawcy/Przedsiębiorcy: TAK/NIE*
*Niepotrzebne skreślić
Wyjaśnienie: Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 29 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyczynami
dotyczącymi zakładu pracy są:
a)
b)
c)
d)
rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie
z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn
niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy,
w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy
zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,
rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego
likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo
technologicznych,
wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne
przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniki przejścia zakładu pracy
lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy
i płacy,
rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. –
Kodeks pracy z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika.
Uwagi:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu
II.
DANE DOTYCZĄCE STNOWISKA PRACY DLA ZATRUDNIANEGO
BEZROBOTNEGO
Opis stanowiska pracy
Niezbędne lub pożądane kwalifikacje
osoby bezrobotnej
nazwa stanowiska pracy*:
poziom i rodzaj wykształcenia:
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
Wymiar
czasu
pracy
Miejsce wykonywania pracy
……………………………………
pełny
wymiar
czasu
pracy
……………………………………
…………………………………………
…………………………………...
kod zawodu*:
………………………………………….
………………………………………….
uprawnienia:
rodzaj prac jakie będą wykonywane:
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………………………..
…………………………………………
……………………………………………….
…………………………………………
………………………………………………
…………………………………………
……………………………………………….
zmianowość:
odpowiednie zaznaczyć
doświadczenie zawodowe (staż pracy):
jedna zmiana
dwie zmiany
…………………………………………
…………………………………………
trzy zmiany
ruch ciągły
nie dotyczy
inna
…………………………………………
……………………………………………….
………………………………………………
* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów
i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. 2014r., poz. 1145)
3
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu
1.
Wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto dla skierowanej osoby bezrobotnej:
…………………………………………………………………………………….
2.
Proponowana wysokość refundowanego wynagrodzenia:
…………………………………………………………………………………….
3.
Wypłata wynagrodzeń u pracodawcy następuje:
odpowiednie zaznaczyć
na koniec miesiąca
do 10-go następnego miesiąca
OŚWIADCZENIE PRACODAWCY/PRZEDSIĘBIORCY:
1.
Oświadczam, że po zakończeniu refundacji tj. po upływie 12 miesięcy, utrzymam w zatrudnieniu
skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy, oraz przez dodatkowy/we
………………….. miesiąc/ce.
2.
Oświadczam, że prowadzę/nie prowadzę* działalności gospodarczą, w rozumieniu przepisów
o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających
dzień złożenia wniosku, z tym że do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej
nie wlicza się, okresu zawieszenia działalności gospodarczej.
*niepotrzebne skreślić
3.
Oświadczam, że nie zalegam w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń
pracownikom, z opłacaniem w terminie należnych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie
zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin
publicznych.
4.
Zobowiązuję się do złożenia w dniu podpisania umowy dodatkowego oświadczenia o uzyskanej pomocy
publicznej de minimis, jeżeli w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia podpisania umowy
z Powiatowym Urzędem Pracy otrzymam pomoc publiczną.
5.
Nie otrzymałem/łam decyzji Komisji Europejskiej o obowiązku zwrotu pomocy uzyskanej w okresie
wcześniejszym uznającej pomoc za niezgodna z prawem i wspólnym rynkiem.
6.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922 tekst jednolity) w celu realizacji powyższej
refundacji.
Potwierdzam, że dane zawarte we wniosku oraz treść oświadczeń są zgodne z prawdą.
………………………………………………….
/ podpis Pracodawcy/Przedsiębiorcy /
4
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu
Do wniosku należy dołączyć:
1.
2.
3.
4.
5.
Oświadczenie o pomocy de minimis – załącznik nr 1.
Oświadczenie – załącznik nr 2.
Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się pomoc de minimis.
Kserokopia umowy spółki w przypadku spółek cywilnych.
Pełnomocnictwo osób działających w imieniu Pracodawcy/Przedsiębiorcy, jeżeli nie wynika
to bezpośrednio z dokumentów.
Załącznik nr 1
5
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu
Załącznik nr 2
…………………………………………….
………………………….
/miejscowość, data/
…………………………………………………
…………………………………………………
/nazwa i adres Pracodawcy/Przedsiębiorcy/
Oświadczenie
Oświadczam, że:
/właściwe zaznaczyć/
jednostka nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest przedsiębiorcą publicznym ani też
beneficjentem pomocy; udzielona pomoc jest wsparciem dla pracodawcy zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.),
jestem beneficjentem pomocy i spełniam warunki dopuszczalności udzielenia pomocy
de minimis oraz nie ciąży na mnie obowiązek zwrotu pomocy wynikającej z wcześniejszej decyzji
Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem i wspólnym rynkiem.
........................................................................................
/podpis Pracodawcy/Przedsiębiorcy/
6
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu
Download