Załącznik nr 3 - Projekt umowy

advertisement
Załącznik nr 3
UMOWA- WZÓR
Nr ………………………
Zawarta w dniu ………….2016 r. w Szczecinie pomiędzy:
Skarbem Państwa: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym,
Reprezentowaną przez:
płk mgr inż. Ryszard KONEFAŁKOMENDANT
z siedzibą przy ul Narutowicza 10 A, 70-231 Szczecin, NIP 852-258-82-84
a
firmą:
zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą,
Reprezentowanym przez:
– ............................
z siedzibą przy :
o treści następującej:
§1
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia realizowanego na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2016r., poz. 1020 z późn. zm.) oraz następstwem wyboru
przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.
§2
Przedmiotem umowy jest zakup,dostawa opon i dętek do pojazdów
samochodowych, terenowych oraz ciężarowych zwanych dalej „towarem” po cenach
jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1A
„Formularz cenowy” do umowy.
1
2
3
4
5
6
§3
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar wymieniony w załączniku nr 1A na
własny koszt , własnym środkiem transportu do wskazanego przez
Zamawiającego magazynu.
Wszystkie produkty wyszczególnione w formularzu cenowym muszą być
dostarczone w oryginalnych opakowaniach, na których musi być załączona
informacja o pochodzeniu produktu, dacie produkcji oraz okresie gwarancji.
W przypadku stwierdzenia w trakcie przyjmowania dostawy, że dostarczony
przez Wykonawcę towar posiada cechy używalności Zamawiający wstrzyma
czynności przyjęcia dostawy i będzie je kontynuował dopiero po wymianie towaru
na nowy.
Wykonawca dostarczy towar wyszczególniony w formularzu cenowym fabrycznie
nowy wyprodukowany w 2016 r., oraz wolny od wad fizycznych i prawnych.
Wykonawca zrealizuje dostawę w terminie nie dłuższym niż 10 dni od otrzymania
od Zamawiającego zgłoszenia w formie FAX-zamówienie lub pocztą email.
Wykonawca dostarczy produkty do magazynów na wskazane przez
Zamawiającego adresy , podane w odpowiednim zamówieniu:
 Jednostka Wojskowa 1749, Al. Wojska Polskiego 250, 70-904 Szczecin –
magazyn Służby Czołgowo – samochodowej
 Jednostka Wojskowa 5889 Al. Zwycięzców 1,
– magazyn Służby Czołgowo – samochodowej
 JW 2901, 70-727 Szczecin, ul. Metalowa 39,
– magazyn Służby Czołgowo – samochodowej
7. Wykonawca zobowiązuje się do dołączenia do dostawy dokumentu WZ.
8. Za rozładunek przedmiotu zamówienia odpowiada Wykonawca. Rozładunek
obejmuje zdjęcie z pojazdu i ułożenie przedmiotu zamówienia w wyznaczonym
przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego miejscu umożliwiającym
jego przeliczenie i sprawdzenie jakości. Nie zastosowanie się do zasad
dotyczących rozładunku skutkuje odmową przyjęcia dostawy.
9. Wykonawca oświadcza, iż produkty będące przedmiotem umowy odpowiadają
wszystkim parametrom bezpieczeństwa w zakresie dopuszczenia do handlu
użytkowania na terytorium RP.
1.
2.
3.
4.
5.
§4
Strony ustalają, że przedmiot Umowy zostanie wykonany od momentu
podpisania umowy do 12.12.2016 roku.
Przez termin ”wykonania przedmiotu umowy” należy rozumieć zarówno
dostarczenie, rozładunek przedmiotu zamówienia, jak i odbiór, zakończony
podpisaniem przez upoważnionego kierownika magazynu dokumentu WZ
wystawionego przez Wykonawcę.
Na podstawie dokumentów WZ o którym mowa w § 3 ust. 7, Zamawiający
dokona odbioru ilościowego oraz sprawdzenia zgodności dostarczonych
produktów z wymaganiami zgodnymi z Formularzem cenowym.
W razie stwierdzenia wad jakościowych, Zamawiający zobowiązuje się
zawiadomić Wykonawcę o powyższym fakcie w ciągu 7 dni od daty ujawnienia
wady.
Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i jeżeli wada nie wynika
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wymienić reklamowany produkt
na wolny od wad w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o wadzie.
§5
Strony ustalają swoich reprezentantów, upoważnionych do kontaktów w sprawie
zamówienia oraz szczegółowych ustaleń w trakcie realizacji zamówienia:
Osobami odpowiedzialnymi za realizacje niniejszej umowy oraz
upoważnionymi do kontaktów są:
a) Ze strony Zamawiającego :
 kpt. Maciej GUMOWSKI tel. 261 45 23 57
 p. Andrzej KOWALCZYK tel. 261 45 48 47
b) Ze strony Wykonawcy :
p. ……………………………….Tel. ………………..
1.
2.
3.
4.
§6
Strony ustalają całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu
umowy na kwotę . . . . . . . . . . . . .. . .zł brutto (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .00/100 gr) –zgodnie z Formularzem
Cenowym stanowiącym – Załącznik Nr 1A do umowy.
Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy
nastąpi na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury, wystawionej przez
Wykonawcę po dostarczeniu i rozładunku całej dostawy. Podstawą wystawienia
faktury będzie załączony do niej dokument WZ.
Fakturę należy złożyć w kancelarii Zamawiającego.
Faktura VAT powinna być wystawiona na 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy REGON 320987895, NIP 852-258-82-84, 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 10A,
5.
6.
7.
8.
9.
wskazywać numer umowy oraz zawierać wszystkie pozycje dostawy wraz
z cenami jednostkowymi
Należność za wykonaną dostawę przekazywana będzie z konta bankowego
Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy o numerze: . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .w terminie 30 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury.
Zmiana konta bankowego Wykonawcy wymaga zmiany umowy w formie aneksu.
Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążania rachunku bankowego
Zamawiającego.
W przypadku zwłoki w dokonaniu zapłaty faktury, Zamawiający będzie
zobowiązany do zapłaty ustawowych odsetek.
Strony ustalają, że cena jednostkowa materiałów określona w formularzu
cenowym pozostaje bez zmian przez okres trwania umowy.
§7
1. Na dostarczony sprzęt Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości
zgodnie z gwarancją producenta, licząc od daty odbioru dostawy przez
Zamawiającego, jednak na okres nie krótszy niż 24miesięce.
Dokument gwarancji zostanie doręczony zamawiającemu wraz z instrukcją
obsługi sprzętu (w języku polskim) w dniu dokonania dostawy
2. Na towary, dla których producent nie określa terminu gwarancji,
odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru przejmuje Wykonawca przez
okres minimum 24 miesięcy liczony od daty dostawy do Zamawiającego. W tym
zakresie niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.
3. Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność
z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym,
z tym że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostaje wydłużona na
cały czas trwania gwarancji plus 30 dni.
4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiającego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,
2) zmianie osób reprezentujących firmę Wykonawcy,
3) ogłoszeniu upadłości firmy Wykonawcy,
4) wszczęciu postępowania naprawczego, którym uczestniczy Wykonawca,
5) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,
6) zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy,
5. Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie wiadomości
uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
§8
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w razie:
2.
3.
4.
5.
6.
1) odstąpienia od realizacji umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn ,
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10 %
całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1,
2) zwłoki w dostawie towaru, w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia
brutto towaru przewidzianego dla danego miejsca dostawy, z którego
dostarczeniem Wykonawca jest w zwłoce, licząc za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w razie odstąpienia od
umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność wyłącznie Zamawiający
w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonej w § 6 ust.1.
Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, gdy zwłoka
Wykonawcy w realizacji umowy przekracza 7 dni roboczych.
Wysokość kary umownej , określonej w ust. 1 pkt 2) nie może przekraczać 20 %
całkowitego wynagrodzenia brutto zamówienia ,określonego w § 6 ust.1.
Strony ustalają ,że w razie naliczenia kar umownych zgodnie z ust. 1
Zamawiający jest upoważniony do potrącenia kwoty kar z faktury Wykonawcy, na
co Wykonawca wyraża zgodę.
Strony postanawiają, że mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego kary umowne do pełnej wysokości poniesionej szkody.
§9
1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja pomiędzy nimi winna
być kierowana na adresy wskazane w nagłówku niniejszej umowy.
2. W razie zmiany adresu do korespondencji każda ze stron zobowiązuje się
zawiadomić drugą stronę pismem o nowym adresie pod rygorem przyjęcia, że
korespondencja kierowana na adres dotychczasowy została skutecznie
doręczona.
§10
1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może
odstąpić od umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.
2. Odstąpienie od umowy w wypadku określonym w ust. 1 powinno nastąpić
w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia za część umowy wykonaną do daty odstąpienia od umowynaliczonego zgodnie z Formularzem Cenowym.
§11
1. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku:
1) wystąpienia koniecznościspowodowanej okolicznościami siły wyższej lub
powstałych z winy osób trzecich,
2) wycofania UiSW z eksploatacji będącego na zaopatrzeniu 15 WOG.
3) wstrzymaniaZamawiającemu funduszy przez dysponenta wyższego strzebla,
4) zamiany w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych związanych
z przedmiotem zamówienia, które nastąpi po dniu zawarcia umowy i mają
wpływ na jej wykonanie,
5) wprzypadku wycofania z produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę towaru
przewiduje się zmianę na inny o równoważnych parametrach.
2. Wszystkie zmiany i uzupełnienie umowy dokonywane są w formie pisemnej pod
rygorem nieważności aneksem i muszą być podpisane przez upoważnionych
przedstawicieli obu stron.
§12
Zastrzega się, że Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków Wynikających
z umowy na osoby trzecie .
§13
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§14
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§15
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla
Wykonawcy , trzy dla Zamawiającego.
Załączniki:
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
Zał. nr 1A - Formularz cenowy
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
UZGODNIONO
RADCA PRAWNY
Download