prezentacja_projektu.. - Politechnika Wrocławska

advertisement

W dniu 30 września 2009 r.
na Politechnice Wrocławskiej
(Dział Nauczania PWr)
ruszył projekt
pt.
„Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej
Politechniki Wrocławskiej”*
realizowany w ramach:
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka,
Działanie
4.1
Wzmocnienie
i
rozwój
potencjału
dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów
kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na
wiedzy,
Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego
uczelni
Projekt będzie realizowany do 30 września 2012 r.
•
w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Wartość projektu 10 912 711,13 PLN
Program Operacyjny Kapitał Ludzki:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
jest jednym z programów operacyjnych, które będą wdrażane
w latach 2007-2013.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki:


Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację PO Kapitał Ludzki, wynosi prawie
11,5 mld euro, w tym 9,7 mld euro (85%) to wszystkie środki Europejskiego
Funduszu Społecznego w Polsce, na lata 2007 – 2013 a pozostałą część (15%)
stanowić będą środki krajowe.
EFS wspiera politykę społeczną i finansuje działania państw członkowskich na
dwóch płaszczyznach: przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich
Głównym celem Programu PO KL jest
wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki:
Cel główny PO Kapitał Ludzki:
Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej
Cele szczegółowe:
 Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na
rynku pracy
 Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego
 Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa
 Wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa
 Wzrost spójności terytorialnej
Głównym celem Programu PO KL jest
wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki:
Składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno
na poziomie centralnym (ogólnopolskim), jak i regionalnym.
• Komponent centralny
• Komponent regionalny
Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna
Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i
potencjału adaptacyjnego
przedsiębiorstw oraz poprawa stanu
zdrowia osób pracujących
Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla
wszystkich
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach
Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka
Priorytet V. Dobre rządzenie
Priorytet X. Pomoc techniczna
System instytucjonalny PO KL:
Instytucja Zarządzająca
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Zarządzania Europejskim Fundusze Społecznym
Instytucja Pośrednicząca
• Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Priorytety I i II),
• Ministerstwo Zdrowia (Priorytety II),
• Ministerstwo Edukacji Narodowej (Priorytet III),
• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Priorytet IV),
• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Priorytet V)
• samorządy województw (Priorytety VI–IX).
Instytucja Pośrednicząca II stopnia
Beneficjent
PRIORYTET IV
Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka
Działanie 4.1
Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie
liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki
opartej na wiedzy
Poddziałanie 4.1.1
Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Projekt:
„Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej
Politechniki Wrocławskiej”
Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni:
Typ realizowanych projektów:
 przygotowanie, otwieranie i realizację nowych kierunków studiów, studiów
podyplomowych, studiów doktoranckich (w tym interdyscyplinarnych studiów
doktoranckich) oraz dostosowywanie programów na istniejących kierunkach
studiów do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy,
 rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o zajęcia fakultatywne w postaci programów
wyrównawczych dla studentów z zakresu matematyki i fizyki oraz programy
skierowane do osób spoza społeczności akademickiej (zwiększanie udziału
szkolnictwa wyższego w kształceniu ustawicznym),
 opracowywanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie
programów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
(studia, studia podyplomowe, kursy),
 współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych
elementów nauczania (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania
pracodawców w realizację programów nauczania,
Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni:
Typ realizowanych projektów cd.:
 lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na runek pracy m. in. poprzez wsparcie
akademickich biur karier działających przy uczelni,
 podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej w celu podwyższania
jakości nauczania,
 podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej w zakresie zarządzania uczelnią (w tym
zarządzania finansowego i pozyskiwania funduszy na cele rozwojowe),
 organizowanie staży i szkoleń w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach
akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej uczelni przydatnych dla
prowadzenia pracy dydaktycznej (w tym staże dla doktorantów i staże postdoktorskie),
 stypendia dla doktorantów, młodych doktorów (postdoców) i profesorów wizytujących,
zatrudnionych w instytucjach szkolnictwa wyższego w dziedzinach szczególnie istotnych
dla rozwoju gospodarki,
 projekty skierowane do studentów niepełnosprawnych w celu umożliwienia im
korzystania z pełnej oferty edukacyjnej uczelni
 wdrożenie modeli zarządzania jakością w uczelni (w szczególności opracowanych w
ramach wsparcia systemowego w Poddziałaniu 4.1.3).
Projekt „Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej
Politechniki Wrocławskiej”
CEL GŁÓWNNY PROJEKTU
wzrost potencjału rozwojowego Politechniki Wrocławskiej, umożliwiającego
kształcenie wysokiej jakości kadr o kluczowym znaczeniu dla gospodarki
opartej na wiedzy i w odpowiedzi na aktualne potrzeby rynku pracy
Projekt „Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej”
Działania przewidziane w projekcie
KURSY Językowe
dla nauczycieli
akademickich
Zakupienie sprzętu
ułatwiającego
funkcjonowanie osób
Wdrożenie na studiach
II stopnia
niepełnosprawnych
18 specjalności w
języku angielskim na
11 wydziałach
na Politechnice
Wrocławskiej
Projekt
Projekt „Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej”
W projekcie również:
1. Zostaną opracowane programy i plany studiów oraz katalogi ECTS
2. Zostaną opracowane materiały dydaktycznych dla studentów specjalności w języku
angielskim dla otwieranych w ramach projektu i udostępnienie ich na naszych stronach kodowanych
w Internecie
3. Zostaną zakupione obcojęzyczne podręczniki dla studentów i wykładowców biorących
udział w kursie językowym
4. Planuje się również opracowanie i wydanie 10 skryptów dla każdej specjalności w
języku angielskim oraz
5. Zapewnienie indywidualnych konsultacji w zakresie akademickiego języka
akademickiego oraz specjalistycznych kursów personalizowanych
6. Zakupienie zastawów urządzeń dla studentów niepełnosprawnych ruchowo i
niedowidzących
Specjalności na które nabór rozpocznie się już w czerwcu br. !!!
Już w czerwcu br. rozpoczynamy rekrutację na pierwsze 10 specjalności:
CHEMIA MEDYCZNA
Medicinal Chemistry
na Wydziale CHEMICZNYM
NANOINŻYNIERIA
Nanoengineering
na Wydziale
PODSTAWOWYCH PROBLEM
TECHNIKI
Specjalności na które nabór rozpocznie się już w czerwcu br. !!!
•
MATEMATYKA DLA PRZEMYSŁU
i GOSPODARKI
Mathematics for Industry
and Commerce
na Wydziale
PODSTAWOWYCH PROBLEM
TECHNIKI
•
INŻYNIERIA INTERNETOWA
Internet Engineering
na Wydziale ELEKTRONIKI
Specjalności na które nabór rozpocznie się już w czerwcu br. !!!
•
INŻYNIERIA KOMPUTEROWA
Computer Engineering
na Wydziale ELEKTRONIKI
•
SYSTEMY INFORMATYCZNE
ZARZĄDZANIA
Business Information System
na Wydziale
Informatyki i Zarządzania
Specjalności na które nabór rozpocznie się już w czerwcu br. !!!
•
STEROWANIE W SYSTEMIE
ELEKTROMAGNETYCZNYM
Control in Electrical
Power Engineering
na Wydziale Elektrycznym
•
SYSTEMY ENERGII ODNAWIALNEJ
Renewable Energy Systems
na Wydziale Elektrycznym
Specjalności na które nabór rozpocznie się już w czerwcu br. !!!
•
GÓRNICTWO I ENERGETYKA
Mining and Power Engineering
na Wydziale
Geoinżnierii, Górnictwa i Geologii
•
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ ŚRODOWISKA
Enviromental Quality Management
na Wydziale
Inżynierii Środowiska
Specjalności na które nabór rozpocznie się w lutym 2011 roku
W lutym 2011 r. ruszają kolejne specjalności:
Budownictwo – ang.Civil Engineering na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego
Bioinformatyka – ang. Bioinformatics na Wydziale Chemicznym
Elektronika Stosowana - ang. Advanced Applied Electronics na Wydziale Elektroniki
Chłodnictwo i Kriogenika – ang. Refrigeration and Cryogenics na Wydziale
Mechaniczno-Energetycznym
Inżynieria Pojazdowa – ang. Automotive Engineering na Wydziale Mechanicznym
Zarządzanie Produkcją – ang. Production Management na Wydziale Mechanicznym
Elektronika, Fotonika, Mikrosystemy – ang. Electronics, Photonics,
Microsystems na Wydziale Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki
Reasumując:
Dla studentów przewidujemy:
 materiały dydaktyczne do zajęć umieszczane na kodowanych stronach
projektu
 skrypty pisane specjalnie na potrzeby nowo-otwieranych specjalności
Reasumując:
Dla studentów przewidujemy:
 wsparcie Opiekunów Merytorycznych Specjalności
 podręczniki (min. 10 wysokospecjalistycznych
pozycji dla każdego studenta)
Więcej informacji o projekcie:
Będziemy obecni we wszystkich wydarzeniach w których będzie brała udział
Politechnika Wrocławska m.in. na targach, „drzwiach otwartych”, portalach
internetowych, społecznościowych, w prasie politechnicznej, prasie
ogólnopolskiej
ZAPRASZAMY NA RÓWNIEŻ NA STRONY DZIAŁU REKRUTACJI POLITECHNIKI
WROCŁAWSKIEJ:
www.studiuj.pwr.wroc.pl
Więcej informacji o projekcie:
O szczegóły można zapytać również osobiście w biurze projektu:
Politechnika Wrocławska
budynek b-1, ul. M. Smoluchowskiego 25, pokój 407 (iii piętro)
50-372 wrocław
e-mail: [email protected]
oraz telefonicznie pod numerem:
071 320 43 77
lub bezpośrednio w Dziale Rekrutacji Politechniki Wrocławskiej:
071 320 27 78
Download