Surowce kamienne - Katedra Technologii Chemicznej

advertisement
2013-02-27
Technologie Materiałów Budowlanych
Naturalne materiały kamienne
Kamień naturalny – najstarszy materiał budowlany
Właściwości:
Surowce kamienne
Dr inż. Anna Zielińska-Jurek
Katedra Technologii Chemicznej
Pok. 026A, [email protected]
odporność na działanie wody i mrozu
•
•
czynników atmosferycznych
duża wytrzymałość na ściskanie
•
•
twardość
odporność na uderzenie
•
•
odporność na ściskanie
podatność na obróbkę
Stosowanie
materiałów
kamiennych
w budownictwie wymaga dobrej znajomości ich
właściwości
wynikających
z
pochodzenia
geologicznego oraz składu mineralnego
Naturalne materiały kamienne
Quiz
Jakie materiały są używane w naturalnej
postaci w budownictwie?
Kamień
•
Drewno
Naturalne materiały kamienne są
tworzącymi skorupę ziemską (litosferę)
skałami
rodzimymi
Skały zwarte – silnie
Kruszywa naturalne – luźne
związane masy skalne
skupiska produktów naturalnego
rozdrobnienia skał zwartych
1
2013-02-27
Klasyfikacja skał
Skały magmowe
Skały klasyfikuje się według:
– Wieku (czasu powstawania)
– Sposobu powstania (pochodzenia geologicznego)
• Skały magmowe (wulkaniczne) występują jako głębinowe (np.
granit, sjenit) utworzone poprzez powolne stygnięcie płynnej
magmy (lawy wulkanicznej) wewnątrz skorupy ziemskiej,
– Budowy (struktury i tekstury)
– Właściwości fizycznych i chemicznych
Stosowane w budownictwie skały najczęściej dzieli się
ze względu na ich pochodzenie geologiczne na:
oraz
• jako wylewne (np. bazalt, porfir) powstałe w wyniku rozlania
się magmy na powierzchni ziemi i szybkiego jej zastygnięcia
– Skały magmowe
– Skały osadowe
– Skały metamorficzne
Skały osadowe
Powstały w wyniku osadzania się na dnie naturalnych
zbiorników wodnych lub na powierzchni ziemi produktów
rożnego pochodzenia:
Skały metamorficzne
Powstały wskutek głębokich przeobrażeń skał magmowych lub
osadowych pod wpływem wysokiego ciśnienia i wysokiej
temperatury (np. marmury, gnejsy)
• materiałów
okruchowych
z
mechanicznego
rozdrobnienia skał poprzednio istniejących, np. piasków,
żwirów, glin (piaskowce);
• osadów nieorganicznych z roztworów przesyconych, np.
siarczanów wapnia (gipsy)
• pozostałości organicznych roślinnych i zwierzęcych, np.
muszli, koralowców (wapienie, dolomity)
2
2013-02-27
Klasyfikacja skał
Typ skał
Grupa skał
Magmowe
głębinowe
-
Magmowe
wylewne
-
Osadowe
Rodzaj skał
Granit, sjenit, dioryt, gabro
Jakie cechy i właściwości chemiczne decydują o budowie skał ?
Bazalt, diapaz, porfir, melafir,
andezyt, trachit, tuf porfirowy
krzemionkowe
węglanowe
siarczanowe
ilaste
okruchowe
Metamorficzne
Quiz
-
piaskowiec, piaskowiec kwarcytowy,
diatomit, ziemia okrzemkowa
wapienie lekkie, wapienie zbite, dolomity,
margle, trawertyny, zlepieńce
gips, anhydryt, alabaster
gliny, iły, bentonit
piaski, żwiry, pospółki (kruszywa)
Odpowiedź:
Skład mineralogiczny i chemiczny skał, ich struktura i
tekstura stanowią podstawowe elementy opisu skał
Marmury, kwarcyt, serpentynit,
gnejsy, łupki
Struktura
Struktura skał
Zespół cech określających sposób ukształtowania, wielkość
i formę oraz wzajemne powiązanie minerałów skałotwórczych
STRUKTURA
(Ze względu na wymiar ziaren)
Krystaliczna – w zależności od wielkości składników
krystalicznych rozróżnia się strukturę grubo-, średnio-,
drobnokrystaliczna lub skrytokrystaliczna; lub równoi różnokrystaliczna
skrytoziarnista
gruboziarnista
średnioziarnista
drobnoziarnista
Ze względu na ukształtowanie minerałów:
krystaliczna
porfirowa
szklista
klasyczna
granit
3
2013-02-27
Struktura
Ziarnista – składniki w postaci ziaren przylegają bezpośrednio do
siebie; z uwagi na wielkość ziaren rozróżnia się grubo- (> 5mm);
średnio- (1-5mm) i drobnoziarniata (< 1mm)
Struktura
Porfirowa – pojedyncze, większe kryształy (ziarna)
rozmieszczone są w drobnoziarnistej masie ciasta skalnego
andezyt
Struktura
Szklista – powstająca przy szybkim stygnięciu magmy, w postaci
niewykrystalizowanej masy szkliwa
Klastyczna – charakterystyczna dla skał osadowych
Tekstura
Sposób przestrzennego rozmieszczenia i ułożenia minerałów
w masie skalnej
• Zbita – cała przestrzeń zajmowana przez skałę jest wypełniona
masą skalną
• Porowata – mikroporowata, komórkowa (tufy wapienne),
jamista, gąbczasta (pumeks) lub pęcherzykowata
szklista
4
2013-02-27
Skład mineralny
• Skały składają się z minerałów – związków występujących
przeważnie w postaci krystalicznej
• Właściwości minerałów wywierają decydujący wpływ
na cechy techniczne materiałów kamiennych oraz
wygląd
• W praktycznym wykorzystaniu skał bardzo ważna jest
znajomość ich pochodzenia geologicznego, a także
znajomość tworzących je minerałów
Skład mineralny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kwarc
Skalenie
Miki
Pirokseny
Amfibole
Oliwin
Węglany
Siarczany
Związki żelaza
Kwarc (SiO2)
• Krystaliczna krzemionka, o wyglądzie szklistym, tłustym połysku
b
• Minerał przezroczysty do szarego
• Twardy (rysuje szkło) – w skali Mohsa 7
• Odporny na działanie kwasów
• Główny składnik: granitów, sjenitów, piaskowców i kwarcytów
a
c
d
Cytryn: barwa żółta jest spowodowana obecnością małych
wyrostków wodorotlenku żelaza
Ametyst: swoją barwę zawdzięcza obecności żelaza i
promieniowaniu radioaktywnemu
20
5
2013-02-27
Minerały grupy krzemionki
Skalenie (glinokrzemiany wapnia i alkaliów)
OPAL SiO2.nH2O ( n = 1 – 21 % H2O)
Mleczny (biały, chryzopraz (zielony), szlachetny (mieniący się grą barw), ognisty (przeważający
kolor czerwony). Występuje w szkieletach organizmów: okrzemek, promienic, korali, gąbek.
Twardość 5,5 – 6,5. W Polsce występuje w Bystrzycy Górnej k. Świdnika, w Jordanowie k.
Dzierżoniowa, w bazaltach Lubienia k. Jawora.
CHALCEDON SiO2
Agat – z różnobarwnymi wstęgami, karneol - czerwonobrunatny, heliotrop ciemnozielony z
czerwonymi plamkami, chryzopraz – zielony. Chryzoprazy występują w Szklarach k. Ząbkowic Śl.,
karneol – w okolicy Wałbrzycha.
β KWARC SiO2
Allogeniczny – powstały w wyniku mechanicznego obtoczenia ziaren kwarcu z wietrzejących skał
magmowych, autogeniczny – powstały w złożu najczęściej w wyniku przemiany opalu:
OPAL
CHALCEDON
β KWARC
• Ortoklaz – skaleń potasowy (K2O·Al2O3·SiO2), twardość 6,
składnik granitów i sjenitów
• Plagioklazy – złożone z dwóch składników: anortytu (CaO,
Al2O3·2SiO2) i albitu (NaO2·Al2O3·6SiO2)
• Plagioklazy kwaśne – z większa zawartością anortytu
• Plagioklazy zasadowe – z większa zawartością albitu
OPAL
ortoklaz
CHRYZOPRAZ – Szklary k. Ząbkowic Śl.
albit
Pirokseny
Miki
• Uwodnione glinokrzemiany
krzemianów magnezu i żelaza
anortyt
potasu
z
domieszką
• Muskowit – KAl2(OH, F)2AlSi3O10) minerał bezbarwny lub żółtawy,
twardość 2, w przeszłości przezroczyste płyty muskowitu wkładano
w otwory okienne w domach i na statkach
Glinokrzemiany głównie wapnia i magnezu
• Augit – (Al,Ca,Fe,Mg,Ti)2(Al,Si)2O6) ziarna czarne,
matowe, twardość 5,5
• Biotyt – K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(OH,F)2 minerał czarny, twardość 2,5-3
muskowit
biotyt
augit
6
2013-02-27
Amfibole
Glinokrzemiany głównie wapnia i magnezu
• Hornblenda – (NaCa2(Mg,Fe,Al)3(SiAl)8O22(OH)2 ) minerał o postaci
słupowej, ciemny, czarny, odbijający światło, twardość 5,5
Oliwin
• Krzemian magnezu i żelaza (Mg, Fe)2 SiO4
• Zasadowy składnik niektórych skał wylewnych i metamorficznych,
twardość 6-7
hornblenda
hornblenda
forsteryt
Minerały węglanów
Węglany
• Kalcyt – (CaCO3) podstawowy składnik wapieni,
marmurów, margli, białawy lub zabarwiony,
twardość 3
• Magnezyt - (MgCO3)
• Dolomit - (CaCO3·MgCO3)
perydot
Kalcyt CaCO3
Układ krystalograficzny trygonalny, twardość 3, doskonała łupliwość trójkierunkowa.
Przeźroczyste kryształy to spat islandzki.
Aragonit CaCO3
Układ krystalograficzny rombowy, twardość 3,5 – 4. Perły to w 82 – 86 % aragonit (+ rogowa
substancja białkowa, (C32H48N2O11) konchiolina). Krystalizuje z ciepłych, gorących roztworów. W
temperaturach < 50 o C przechodzi jednokierunkowo w kalcyt.
ARAGONIT
SPAT ISLANDZKI
KALCYT
ARAGONIT
STALAKTYTY – Jaskinia Raj
28
7
2013-02-27
Magnezyt MgCO3
Magnezyt powstaje w wyniku wietrzenia chemicznego oliwinów i np. serpentynu
2Mg3[Si2O5](OH)4 + 3CO2 ⇒ Mg3[Si4O10](OH)2 + 3MgCO3 + H2O
serpentyn
talk
magnezyt
Rzadko występuje w kryształach (romboedry), najczęściej tworzy skupienia zbite – magnezyt
ziemisty. Posiada twardość 3,5 – 4,5. Mg2+ diadochowo może być podstawiony przez Fe2+
tworząc ciągły szereg roztworów stałych o własnych nazwach. W Polsce występuje (magnezyt
zbity) wśród serpentynitów w gnejsach Gór Sowich.
Powstaje m.in. w wyniku dolomityzacji wapieni – działania na wapienie wód morskich lub
hydrotermalnych, zasobnych w Mg2+, może stanowić również produkt sedymentacji
chemicznej z silnie zasolonych wód morskich o dużym pH. Rzadko występuje w postaci
dużych kryształów lub szczotek krystalicznych – częściej tworzy skupienia zbite, ziemiste.
Występuje w Rędzinach i Ołdrzychowicach na Dolnym Śląsku.
DOLOMIT
MAGNEZYT
MAGNEZYT
Dolomit CaMg(CO3)2 = CaCO3.MgCO3
DOLOMIT 30
29
Siarczany
Syderyt FeCO3
Minerał ten może powstawać z beztlenowych roztworów wodnych, w wyniku
utleniania ulega przemianie w wodorotlenki żelaza. Twardość 3,5 – 4,5. W Polsce
występuje w Rudkach k. Słupii Nowej, w okolicy Lęczycy i Starachowic.
• Anhydryt – (CaSO4), twardość 3-3,5
• Gips - (CaSO4·H2O)
SYDERYT NA KWARCU
anhydryt
gips
SYDERYT
31
8
2013-02-27
Wykorzystanie kamienia naturalnego
w budownictwie
Związki żelaza
•
•
•
•
•
Przeważnie tlenki i siarczki
Limonit – (2Fe2O3·3H2O) brunatny prawie czarny
Hematyt – (Fe2O3) barwi skały osadowe na czerwono
Magnetyt – (Fe3O4)
Piryt – (FeS2) złotożółty o metalicznym połysku
limonit
hematyt
magnetyt
• Budownictwo ogólne i monumentalne
• Budownictwo obiektów inżynierskich
• Budownictwo drogowe
piryt
Budownictwo ogólne i monumentalne
• Fundamenty (piaskowce, krzemieńcowe,
kwarcyty, granity, głazy narzutowe)
• Elewacje (granity, piaskowce, wapienie)
• Nawierzchnie i schody zewnętrzne (granity,
sjenity)
Budownictwo obiektów inżynierskich
• Budownictwo wodne/ mostowe (do
wykonania filarów, przyczółków mostowych,
śluz, zapór wodnych, do budowy nabrzeży)
• Budownictwo lądowe (filary nośne budowli,
tuneli, wiaduktów, skarp, murów oporowych ,
sklepień)
Granity, sjenity, bazalty, andezyty
9
2013-02-27
Budownictwo drogowe
• Krawężniki drogowe (granity, dolomity,
kwarcyty)
• Kosta brukowa (granity, porfiry, melafiry,
kwarcyty)
• Płyty chodnikowe (granity)
• Kruszywa drogowe (tłuczeń, gryzy, wszystkie
kamienie z wyjątkiem słabych skał osadowych)
Kruszywa budowlane
Ziarnisty materiał budowlany wykorzystywany do zapraw,
betonów, mieszanek mineralno-asfaltowych, warstw nośnych
nawierzchni
drogowych,
warstw
mrozoochronnych,
filtracyjnych
Ze względu na uziarnienie kruszywo skalne dzieli się na:
– Drobne – o wymiarze ziaren do 4 mm
– Grube – o wymiarze ziaren od 4 do 63 mm
Materiały kamienne o znacznej twardości, dużej wytrzymałości
i zwięzłości, małej ścieralności
Kruszywa naturalne – piasek
– Bardzo grube – o wymiarze ziaren 63-250 mm
Piaski suszone
Piasek (70-90% kwarcu), produkt wietrzenia skał
Piasek – 0 – 0,5 mm
Piasek – 0 – 1 mm
Piasek – 0 – 2 mm
Piasek suszony – 0 – 0,4 mm
Piasek suszony – 0,2 – 0,8 mm
Piasek suszony – 0,8 – 1,6 mm
10
2013-02-27
Żwiry
Żwir – 2 – 8 mm
Żwir – 2 – 16 mm
Żwir – 2 – 32 mm
Żwir – 8 – 32 mm
Kruszywa łamane
Mieszanka grysowa płukana – 0 – 5 mm
Mieszanka grysowa niepłukana – 0 – 8 mm
Mieszanka niepłukana– 0 – 31,5 mm
Mieszanka niepłukana – 0 – 63 mm
Grys niepłukany – 8 – 16 mm
Grys płukany – 2 - 5 mm
Grys płukany – 5 – 8 mm
Grys płukany – 2 – 8 mm
Grys płukana – 8 – 11 mm
Grys niepłukany – 16 – 25 mm
Tłuczeń – 31 – 63 mm
Piasek łamany – 0 – 2mm
Mieszanki piaskowo- żwirowe
Mieszanka – 0 – 4 mm
Mieszanka – 0 – 8 mm (I i II gatunek)
Mieszanka – 0 – 16 mm (I i II gatunek)
Mieszanka – 0 – 32 mm (I i II gatunek)
Piaski/ żwiry
Skały osadowe, okruchowe
Głównym składnikiem piasku jest kwarc
Zastosowanie:
Żwir - jako składnik betonów towarowych oraz jako
materiał do podbudowy dróg, a także jako wsad do
mas bitumicznych i czasem nawierzchni
Piasek - do wyrobu szkła, a w budownictwie jako
składnik betonu, zapraw murarskich, tynków
11
Download