projekt-umowy-pozwolenia-wodnoprawne-2015-3

advertisement
Nr RExxxxxxxx
UMOWA
o udzielenie zamówienia o wartości do 14.000 euro
zawarta w dniu ………………., pomiędzy:
Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A.
z siedzibą w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków (adres do korespondencji: ul. Jana Brożka 3,
30-347 Kraków), zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000025692, NIP: 6790085613, posiadającym kapitał
zakładowy w wysokości 84.582.400,00 zł oraz kapitał wpłacony w wysokości 84.582.400,00 zł,
zwanym dalej Zamawiającym, które reprezentują:
…………………… ….
...................................
a
……………………….
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ………………, adres………………., i wpisanym do
CEIDG, NIP:
, REGON:………………, zwanym dalej Wykonawcą,
zwanymi dalej łącznie lub osobno Stronami lub Stroną, o następującej treści:
Umowa niniejsza zostaje zawarta bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907) stosownie do treści art. 4 pkt. 8 tej ustawy, na podstawie
Zarządzenia nr 18 Zarządu MPK S.A. w Krakowie z dnia 02 lipca 2007 r. Załącznik nr 5 (Regulamin udzielania
zamówień o wartości do kwoty 14.000 Euro ust.1 pkt 1).
PRZEDMIOT UMOWY
§1
Niniejszą umową Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą
na uzyskaniu w imieniu Zamawiającego pozwoleń wodnoprawnych dla trzech lokalizacji.
MPK S.A Stacja Obsługi Tramwajów Nowa Huta 31-752 Kraków; ul. Ujastek 12;
MPK S.A. Stacja Obsługi Tramwajów Podgórze 30-347 Kraków; ul. Jana Brożka 3;
MPK S.A. Stacja Obsługi i Remontów 30-347 Kraków; ul. Jana Brożka 7.
zwane dalej przedmiotem zamówienia lub usługami lub opracowaniami, opisane szczegółowo w § 3.
OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUG
§2
1. Wykonawca, w ramach usług, jest zobowiązany do wykonania:
a. Audytu wodnoprawnego dla poszczególnych lokalizacji (przegląd sprawdzający
i potwierdzający spełnianie na danym obiekcie wymagań prawnych w zakresie gospodarki
wodnej i ściekowej);
b. Zgodnych z aktualnymi wymogami prawnymi operatów wodnoprawnych dla poszczególnych
lokalizacji, w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych;
c. Złożenia wniosków oraz uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na podstawie wydanego
pełnomocnictwa.
2. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wszelkich ewentualnych wad
opracowanej dokumentacji zgłoszonych przez właściwy urząd w trakcie postępowania
administracyjnego o wydanie przedmiotowych pozwoleń.
Strona 1 z 5
Nr RExxxxxxxx
3. Wykonawca zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu niezwłocznie wszelkich informacji na temat
toku spraw, w szczególności harmonogramu prowadzonych czynności oraz okoliczności mogących
skutkować niedotrzymaniem ww. terminów. Wykonawca jest zobowiązany raz na miesiąc
przedstawić zamawiającemu pisemne sprawozdanie z postępu prac
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez zwrotu poniesionych przez
Wykonawcę kosztów oraz bez odszkodowania jeżeli z okoliczności sprawy wynikać będzie
niemożność dotrzymania ustalonych terminów na uzyskanie przedmiotowych pozwoleń.
5. Wykonawca wykona usługi z najwyższą starannością, jakiej można oczekiwać od podmiotu profesjonalnie
trudniącego się działalnością tego rodzaju, a ponadto zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
obowiązującymi przepisami prawa oraz decyzjami administracyjnymi właściwych organów.
6. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i doświadczenie niezbędne dla właściwej realizacji
niniejszej umowy, a ponadto osoby, którymi będzie się posługiwał przy świadczeniu usług posiadają
odpowiednią wiedzę i uprawnienia.
7. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania osób, którymi posługuje się przy realizacji niniejszej
umowy, jak za własne działania lub zaniechania.
8. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony:
Zamawiającego: ………………………tel……………………..e-mail: ………………
Wykonawcy:…………………………., tel……………………, e-mail: ………….
9. Strony przy realizacji niniejszej umowy komunikować się będą elektronicznie na adresy e-mail podane
w umowie a niezbędne informacje przekazywać z odpowiednim dla celu ich zastosowania wyprzedzeniem.
10. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu (do Działu Personalnego ul. Brożka 3, faks:
12/2541167, e-mail: …………. lub …………… imienną listę osób wykonujących zamówienie, na podstawie
umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem
Cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, w przypadku, gdy osoby te są
jednocześnie pracownikami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest ponadto złożyć stosowne
oświadczenie z podaniem kwoty przysługującego tym osobom wynagrodzenia.
11. Informacje, o których mowa w ustępie poprzedzającym powinny być przekazywane nie później niż do 5–go
dnia miesiąca kalendarzowego, w którym Wykonawca będzie dokonywał zapłaty wynagrodzenia
na rzecz osób wymienionych w ustępie poprzedzającym.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA USŁUG
§3
1. W zakresie usługi określonej w § 1 pkt. 1 Zamawiający będzie udostępniał Wykonawcy dokumenty
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności:
a. aktualne decyzjami wodnoprawne dla ww. obiektów – Zamawiający udostępni
przedmiotowe dokumenty w formie elektronicznej w postaci pliku pdf.
b. mapy sytuacyjno wysokościowe z rozmieszczeniem instalacji kanalizacyjnej,
w ww. obiektach;
c. dokumentację techniczną separatorów i osadników zainstalowanych w obiektach;
d. umowę zawartą z MPWiK na dostawę wody i odbiór ścieków.
2. Wykonawca wykona operaty dla poszczególnych lokalizacji Zamawiającego i przekaże je Zamawiającemu
w formie elektronicznej (płyta CD/DVD) oraz po jednym egzemplarzu w formie papierowej, w terminie
30 maja 2015.
3. Wykonawca złoży dokumenty (wnioski i operaty) do organu administracji publicznej właściwego do jego
weryfikacji w terminie do 10 czerwca 2015, zaś w przypadku uwag tego organu Wykonawca zobowiązany
jest dokonywać niezbędnych korekt aż do czasu zaakceptowania wniosków przez ten organ.
Strona 2 z 5
Nr RExxxxxxxx
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
§4
1. Wykonawca, z chwilą dostarczenia opracowania, przenosi na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe
do każdego z przekazanych dokumentów na następujących polach eksploatacji:
1.1.w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania określona techniką egzemplarzy utworu w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,
1.2.w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami opracowania - wprowadzanie do obrotu, użyczenie,
najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy,
1.3.w zakresie rozpowszechniania opracowań w inny sposób niż określony w pkt 1.2 – przez publiczne
odtworzenie oraz udostępnienie.
W ten sam sposób na Zamawiającego przechodzi prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego do opracowań, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
2. Wynagrodzenie za przeniesienie praw własności intelektualnej określonych w niniejszym paragrafie jest
wliczone w wynagrodzenie za realizację umowy, określone w § 5 ust. 2.
3. Prawa własności intelektualnej do poprawek wprowadzonych do opracowania po jego dostarczeniu przechodzą z chwilą
dostarczenia poprawionego opracowania na Zamawiającego, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
WYNAGRODZENIE
§5
1. Strony ustaliły wartość niniejszej umowy na kwotę:
netto: ………. zł (słownie: ………………….. złotych i 00/100) + należny podatek VAT
2. Cena powyższa netto nie może ulec podwyższeniu w okresie obowiązywania umowy.
Wykonawca może obniżyć ceny jednostkowe w każdym czasie, w formie aneksu do umowy.
3. Zamawiający dokona płatności za przedmiotowe zamówienie w terminie 30 dni od dnia
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, oraz przekazaniu Zamawiającemu pozwoleń
dla trzech lokalizacji. Zamawiający nie przewiduje płatności zaliczek, płatności częściowych itp.
Wykonawca może wystawić fakturę wyłącznie po otrzymaniu przez Zamawiającego wszystkich
przedmiotowych pozwoleń wodno-prawnych.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację niniejszej umowy zawiera wszelkie koszty pośrednie i
bezpośrednie związane z realizacją niniejszej umowy (w tym koszty konsultacji i uzgodnień,
przekazywania informacji, korekt i poprawek, koszty przeniesienia praw własności intelektualnej).
Wartość zamówienia (§ 5 ust. 1) nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do pełnej realizacji i nie
jest podstawą do ewentualnych roszczeń odszkodowawczych Wykonawcy z tytułu niezrealizowania
całości umowy.
5. Wynagrodzenie dla Wykonawcy winno zostać pomniejszone o kwoty, które Zamawiający zobowiązany
był zapłacić jako płatnik składek z tytułu ubezpieczenia społecznego pracowników Zamawiającego
wykonujących zamówienie w ramach umów zawartych z Wykonawcą. O wysokości zapłaconych z tego
tytułu kwot, Zamawiający (Dział Personalny) będzie niezwłocznie informował Wykonawcę.
6. Faktury będą wystawione na Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., ul. św. Wawrzyńca 13, 31060 Kraków, NIP: 6790085613 a doręczona na adres: ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków. Na fakturach
Wykonawca zobowiązany jest zamieścić numer niniejszej umowy.
7. Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest zamieścić numer rachunku bankowego podany w niniejszej
umowie z zastrzeżeniem kolejnego ustępu.
8. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy określonego w niniejszej umowie jest dopuszczalna
za powiadomieniem Zamawiającego przez Wykonawcę pisemnie na adres: Sekcja Finansowa MPK
S.A. w Krakowie, ul. J. Brożka 3, faksem na numer 4812/2541989 lub drogą elektroniczną na adres
e mail: [email protected], bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.
9. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę powyższych postanowień, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do wstrzymania zapłaty do czasu prawidłowego powiadomienia o zmianie numeru rachunku
bankowego.
Strona 3 z 5
Nr RExxxxxxxx
10. Niezależnie od powyższego, w przypadku niedochowania przez Wykonawcę warunku określonego
w powyższym ustępie, dokonanie przez Zamawiającego zapłaty na rachunek bankowy wskazany
w umowie będzie uznane za skuteczne.
11. Za termin zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
12. Cesja wierzytelności Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego może nastąpić wyłącznie za zgodą
Zamawiającego wyrażoną pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
1.
2.
3.
4.
5.
WADY USŁUG, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE
UMOWY
§6
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonanych i dostarczonych opracowań. W razie
wykrycia lub ujawnienia się wad dostarczonego przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany
usunąć wszelkie wady niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego zgłoszenia o ich wykryciu,
jednakże w każdym wypadku nie później niż w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następującej wysokości, w przypadku:
2.1.odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub
w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2 – 12,5% maksymalnej nominalnej wartości wynagrodzenia
netto określonej w § 5 ust. 1 umowy;
2.2.nieterminowej realizacji usługi lub nie wniesienia do opracowań poprawek wymaganych przez
Zamawiającego lub przez organ weryfikujący sprawozdania w terminie, do którego dotrzymania
zobowiązany był Wykonawca, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do tego terminu – w wysokości
0,65% maksymalnej nominalnej wartości wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 umowy;
2.3.uchybienia obowiązkowi informacyjnemu, o którym mowa w § 2 ust. 10 i 11 w wysokości równej 200%
kwoty, którą Zamawiający zobowiązany był odprowadzić z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia.
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
Niezależnie od powyższego Wykonawca poniesie w pełnej wysokości wszelkie koszty ewentualnych kar
naliczonych przez właściwe organy względem Zamawiającego w przypadku nieterminowego uzyskania
pozwoleń.
OBOWIĄZYWANIE UMOWY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY LUB ROZWIĄZANIE UMOWY
§7
1. Zamawiający zastrzega sobie, iż w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca będzie mógł żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do dnia odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania
okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy.
3. Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
udokumentowanego braku spełniania warunków zawartych w § 2 ust. 6 oraz § 3 ust. 1.
PODWYKONAWCY
§8
1. Za Podwykonawcę uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną, albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą
osobowości prawnej, z którą Wykonawca zawarł umowę, za zgodą Zamawiającego, na wykonanie części przedmiotu
umowy.
Strona 4 z 5
Nr RExxxxxxxx
2. Realizacja niniejszej umowy odbywać się będzie bez udziału Podwykonawców.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
POUFNOŚĆ INFORMACJI
§9
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacje o charakterze technicznym,
technologicznym, organizacyjnym i handlowym, uzyskane w toku realizacji niniejszej umowy, które
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późniejszymi
zmianami), pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej. Zobowiązanie to nie dotyczy informacji
powszechnie dostępnych, jak też obowiązków ujawnienia informacji, wynikających z przepisów prawa.
Strony mogą ujawnić fakt współpracy oraz treść niniejszej umowy.
Wykonawca nie ujawni osobie trzeciej ani nie wykorzysta dokumentów czy też informacji pozyskanych
od Zamawiającego, ani nie wykorzysta żadnych informacji pozyskanych od Zamawiającego w innym celu
niż dla realizacji niniejszej umowy. Przekazana dokumentacja przeznaczona jest wyłącznie do realizacji
niniejszej umowy i nie może być odstąpiona ani użyta w jakimkolwiek innym celu bez wyraźnej zgody
Zamawiającego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Jakości i Zarządzania Środowiskiem oraz
aspektami środowiskowymi MPK S.A., na podstawie materiałów, które są opublikowane na stronie
internetowej www.mpk.krakow.pl.
Strony zobowiązują się niezwłocznie poinformować wzajemnie o każdej zmianie danych adresowych,
w tym również numerów telefonów lub faksu, a także adresu poczty elektronicznej. W przypadku
nie powiadomienia o takiej zmianie wszelkie doręczenia dokonane na adres dotychczasowy uznaje się
za skuteczne, a Strona, która nie poinformowała o zmianie, odpowiada za wynikłą stąd szkodę.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana danych kontaktowych
(osoby kontaktowe, numery telefonów i faksów, adresy e-mail) wskazanych w umowie jest dopuszczalna
za pisemnym powiadomieniem drugiej Strony bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.
W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
W razie jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności postanowień niniejszej umowy z postanowieniami
używanych przez Wykonawcę wzorców umownych, ogólnych warunków zawierania umów oraz
podobnych dokumentów pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy. W szczególności
postanowienia w/w dokumentów nie znajdą zastosowania wobec kwestii, które w niniejszej umowie
uregulowano odmiennie.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Strona 5 z 5
Download