Nasz znak: SZP – 4240-13/11 OGŁOSZENIE O WYNIKU

advertisement
Nasz znak: SZP – 4240-13/11
OGŁOSZENIE
O WYNIKU POSTĘPOWANIA
1. Udzielający zamówienia: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
32-800 Brzesko ul. Kościuszki 68.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w trybie konkursu ofert zgodnie art. 26,
art. 27 Ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., Nr 112, poz. 654) oraz
odpowiednio art. 146, ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1-5, art. 152, 153,art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27
sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr
210, poz. 2135 z późn. zm.) o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie:
2.1 badań diagnostycznych
2.2 badań immunohistochemicznych
3. Datę składania ofert wyznaczono na dzień 10.11.2011r. do godz. 11.00.
Datę otwarcia ofert wyznaczono na dzień 10.11.2011r. na godz. 11.30.
4. Do dnia 10.11.2011r. do godz. 11.00 do Udzielającego zamówienia wpłynęło 2 oferty:
Oferta nr 1 – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
31-501 Kraków
ul. Kopernika 36
Lp.
Nazwa badania
Cena
jednostkowa
1
2
a
b
c
3
a
b
c
Badania scyntygraficzne perfuzyjne płuc dla pacjentów hospitalizowanych
Badania densytometryczne
Densytometria kręgosłupa
Densytometria szyjki kości udowej
Densytometria kręgosłupa, szyjki kości udowej
Badania EEG
Badanie EEG w czuwaniu z opisem
Badanie EEG we śnie fizjologicznym z opisem
Badanie EEG u dzieci z opisem
Zabieg kruszenia kamieni moczowych przy użyciu PCNL dla pacjentów
hospitalizowanych
Badania immunohistochemiczne w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów
-
4
5
(brutto)
65,00
65,00
100,00
-
Oferta nr 2 – Zespół Przychodni Specjalistycznych
SPZOZ w Tarnowie
33-100 Tarnów
ul. M. Skłodowskiej – Curie 1
Lp.
Nazwa badania
Cena
jednostkowa
1
2
a
b
c
3
a
b
c
Badania scyntygraficzne perfuzyjne płuc dla pacjentów hospitalizowanych
Badania densytometryczne
Densytometria kręgosłupa
Densytometria szyjki kości udowej
Densytometria kręgosłupa, szyjki kości udowej
Badania EEG
Badanie EEG w czuwaniu z opisem
Badanie EEG we śnie fizjologicznym z opisem
Badanie EEG u dzieci z opisem
Zabieg kruszenia kamieni moczowych przy użyciu PCNL dla pacjentów
hospitalizowanych
Badania immunohistochemiczne w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów
-
4
5
(brutto)
45,00
45,00
70,00
70,00
90,00
60,00
-
5. Liczba ofert odrzuconych – 0
6. Kryteria oceny ofert: Cena – 100%
7. W związku z powyższym wybrano oferty na udzielenie świadczeń zdrowotnych:
Ofertę nr 2 – Zespół Przychodni Specjalistycznych
SPZOZ w Tarnowie
33-100 Tarnów
ul. M. Skłodowskiej – Curie 1
Nazwa badania
Lp.
1
a
b
c
2
a
b
c
Badania densytometryczne
Densytometria kręgosłupa
Densytometria szyjki kości udowej
Densytometria kręgosłupa, szyjki kości udowej
Badania EEG
Badanie EEG w czuwaniu z opisem
Badanie EEG we śnie fizjologicznym z opisem
Badanie EEG u dzieci z opisem
Cena
jednostkowa
(brutto)
45,00
45,00
70,00
70,00
90,00
60,00
8. Umowa zostanie zawarta po upływie 7 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia Oferentowi
biorącemu udział w postępowaniu.
9. Niniejsze zawiadomienie zostanie przesłane drogą pocztową i elektroniczną oraz zamieszczone na stronie
internetowej Udzielającego zamówienia, adres strony: www.spzoz-brzesko.pl oraz na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Udzielającego zamówienia.
Brzesko, dn. 10.11.2011r.
……………………………….
/ Dyrektor SP ZOZ /
Sporządził: mgr Anna Osiecka
2
Download