JAK PROWADZIĆ PROFESJONALNY MARKETING?

advertisement
JAK PROWADZIĆ PROFESJONALNY MARKETING?
PRZYGOTOWANIE
BILANSU OTWARCIA
ROKU OBROTOWEGO
POD KĄTEM
MARKETINGU
MONITOROWANIE
SYTUACJI MARKI
WŁASNEJ I
AKTYWNOŚCI
KONKURENCJI
PRZYGOTOWANIE LUB
WERYFIKACJA
POZYCJONOWANIA
MARKI WŁASNEJ
WDROŻENIE PLANU
MARKETINGOWEGO
BURZA MÓZGÓW –
WSPÓLNE BUDOWANIE
ZARYSU PLANU
MARKETINGOWEGO I
OSZACOWANIE
BUDŻETU
OPRACOWANIE PLANU
MARKETINGOWEGO
PRZY ZACHOWANIU
MARGINESU NA
NIETYPOWE SYTUACJE
MARKETINGOWY BILANS OTWARCIA
Na początku planując swoją markę dobrze jest przygotować plan, który pozwoli ustalić jaka ma być nasza marka i
pomoże nam uporządkować wiedzę, którą posiadamy, a która prowadzić będzie do:
1.
2.
3.
Opisu wydarzeń wewnątrz i na zewnątrz firmy.
Wyciągnięcia wniosków z aktywności marki własnej i konkurencji.
Założeń na kolejny okres.
Analizie podlegać powinny wszystkie elementy marketingu mix:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Produkt/usługa – ocena jakości oferowanego produktu lub usługi i jej dopasowanie do potrzeb i oczekiwań
konsumenta.
Cena/ wartość – ocena strategii cenowej marki, spozycjonowanie cenowe względem konkurencji, zebranie i
ocena reakcji konkurencji na podejmowane działania.
Promocja – podsumowanie oraz ocena aktywności podejmowanych w poprzednim roku,
Pozycjonowanie – ocena dopasowania pozycjonowania do bieżącej sytuacji rynkowej,
Ludzie – ocena pożądanego i faktycznego wizerunku osób świadczących o marce,
Procesy – ocena obecnie zachodzących procesów oraz poszukiwanie sposobów budowania marki przez
unikalne prowadzenie procesów przed i posprzedażowych,
Materializacja marki – ocena obecnego stanu wewnętrznej i zewnętrznej materializacji marki.
WERYFIKACJA POZYCJONOWANIA
Marketingowa to również zbieranie informacji o
marketingowych planach i posunięciach konkurencji oraz
dopasowanie do niej Państwa marki.
Marketing postuluje spójność i konsekwencję prowadzonych
działań, jednak marka to również żywy organizm, który
czasami potrzebuje drobnych korekt i uściśleń, tak aby marka
była zawsze i równie atrakcyjna dla użytkownika, dlatego już
na początku trzeba być przygotowanym na zmiany.
BURZA MÓZGÓW
Spotkanie kluczowych osób firmy w celu zebrania informacji oraz
sugestii na temat skuteczności prowadzonych działań oraz sugestii co
do planowanych aktywności w kolejnym roku.
Bardzo często ludzie stykający się na co dzień z marką są
najlepszym źródłem wiedzy o niej, szczególnie w mniejszych
firmach.
Dlatego przynajmniej raz w roku dobrze jest przeprowadzić burzę
mózgów, której celem jest przygotowanie bazy do budowy planu
marketingowego na kolejny rok.
PLAN MARKETINGOWY
Wszystkie zebrane w poprzednich krokach informacje oraz praca strategiczna
oraz opracowana na jej potrzeby taktyka, powinny być ubrane w jeden
dokument, który stanowić będzie podstawę działań na kolejny rok i będzie
narzędziem do sprawnego wdrażania planu i pilnowania projektu marketingu
naszej firmy.
Celem budowy planu marketingowego jest przeprowadzenie procesu, który
pomoże zebrać posiadaną wiedzę i dopasować do niej pomysły, które
powstają podczas burzy mózgów. Jest to kluczowy moment, w którym
dopasowuje się taktykę do zaplanowanej strategii rozwoju marki.
WDROŻENIE PLANU
Wspólnie z Państwem zostanie wdrożony plan, który obejmować będzie
wszystkie części firmy mające wpływ na wizerunek.
Wdrażanie planu marketingowego wymaga współpracy wielu osób
pośrednio i bezpośrednio mających wpływ na wizerunek Państwa marki.
Nie ma możliwości dobrej budowy marki bez odpowiedniego
zaangażowania pracowników i właścicieli.
Na początku wdrożenia planu powinna zostać zorganizowana
prezentacja, która pomoże osobom zaangażowanym zrozumieć jawne
plany idee oraz móc uwierzyć w przygotowane aktywności.
MONITOROWANIE PLANU
SBDC prowadzić będzie bieżący nadzór nad wdrażaniem planu oraz jego
dopasowaniem na każdym etapie jego realizacji. Raz w tygodniu odbywać
się będą spotkania z osobami odpowiedzialnymi za spójne i skuteczne
prowadzenie firmy.
Integralną częścią prowadzenia marketingu jest bieżące monitorowanie
prowadzonych działań. Kluczowe dla powodzenia zaplanowanych
aktywności jest odpowiednie zaangażowanie wszystkich osób mających
wpływ na markę, dlatego na monitorowanie wdrażania planu
marketingowego składać się będzie wiele narzędzi, które będą miały
zwiększyć prawdopodobieństwo jego skutecznego wprowadzania.
PODSTAWOWE NARZĘDZIA
W zależności od potrzeb i możliwości klientów w swojej pracy korzystać będziemy
w różnych konfiguracjach z następujących narzędzi:
1.
Praca strategiczna:
a)
b)
c)
d)
1.
Dobre praktyki międzynarodowych korporacji.
Wsparcie doświadczonych managerów marketingu.
Korzystanie z ogólnodostępnych badań rynkowych.
Zakup badań marketingowych.
Monitorowanie branży i konkurencji:
a)
b)
c)
d)
Desk research.
Tajemniczy klient.
Nieformalne źródła wiedzy.
Stały kontakt i wizyty w rynku.
Download