Problem zaczyna się w zbiorniku

advertisement
Problem zaczyna się w zbiorniku
Autor: Antoni Litwinowicz
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o., Zakład Chemii i Diagnostyki
(„Energetyka Cieplna i Zawodowa” nr 7/2013)
Od kilku lat trwa dyskusja na temat interpretacji wymogów przedstawianych przez dostawców
urządzeń kotłowych, turbin i projektantów, dotyczących jakości wody dodatkowej
zdemineralizowanej kierowanej do obiegu wodno-parowego, a także na temat lokalizacji punktów
pomiarowych, w których jakość powinna być mierzona.
Problem polega na tym, że nie ma wyraźnych wytycznych, jakim parametrom powinna odpowiadać
woda zdemineralizowana kierowana do uzupełniania strat w kotłach – wytyczne obejmują tylko
jakość wody zasilającej, wody kotłowej czy też pary. Należy pamiętać, że w wodzie zasilającej
parametrem kontrolnym jest przewodność elektryczna kwasowa i to do niej odnoszą się akty
normatywne takie jak PN-EN 12952-12 oraz często stosowane wytyczne VGB-R450 L.
Mając na uwadze współczesne techniki demineralizacji, można powiedzieć, że woda
zdemineralizowana po wymiennikach dwujonitowych lub po jednostkach EDI, którą stosujemy jako
wodę dodatkową, znajduje się na takim poziomie demineralizacji, iż może spełnić najostrzejsze
warunki stawiane przez dostawców kotłów i turbin. Często wymaga to stosowania bardzo
rozbudowanych układów uzdatniania, coraz częściej hybrydowych. Najlepiej, gdyby taka jakość
utrzymywała się aż do momentu wejścia wody dodatkowej do obiegu wodno-parowego.
Nie należy jednak zapominać o zbiornikach wody zdemineralizowanej, często o bardzo dużych
pojemnościach. Jakość wody zdemineralizowanej, w szczególności długo przechowywanej lub
przechowywanej w warunkach dużego wahania poziomów w zbiornikach, ulega pogorszeniu.
Charakter tego zjawiska zależy od rodzaju przemysłu w danym rejonie, warunków
meteorologicznych, czy też charakteru szaty roślinnej, a jego nasilenie od poziomu
zanieczyszczenia atmosfery wokół zbiorników magazynowych oraz konstrukcji i sposobu
eksploatacji zbiorników. Zresztą pogarszanie jakości wody następuje nie tylko w zbiornikach
retencyjnych (przeważnie zlokalizowanych przy stacjach demineralizacji wody), ale również wzdłuż
trasy rurociągów prowadzących wodę do bloku oraz w zbiornikach magazynowych
zlokalizowanych przy bloku.
Przyrost przewodności wody zdemineralizowanej w zbiornikach retencyjnych – o ile woda ta ma
bardzo dobrą jakość na wlocie do zbiorników – w świetle doświadczeń ENERGOPOMIARU nie jest
znaczącym problemem w aspekcie klasycznej pracy bloku. Może mieć jednak znaczenie przy
niewłaściwej pracy odgazowywaczy oraz urządzeń kondensacji pary, przy nietrafionym sposobie
korekcji obiegu wodno-parowego, w układzie znaczącej bezzwrotnej produkcji pary na potrzeby
technologiczne, przy pracy kotłów z lokalną gęstością strumienia cieplnego przekraczającego
250 kW/m2 itp.
Bieżąca kontrola jakości po zbiornikach sprowadza się przeważnie do ciągłego pomiaru
przewodności elektrycznej wody zdemineralizowanej kierowanej na bloki. Inne parametry,
charakterystyczne dla wody zdemineralizowanej, takie jak zawartość sodu, żelaza, krzemionki
jonowej i niejonowej, OWO, stopień zakażenia bakteryjnego, zawartość mikrozawiesin, są
sprawdzane jedynie sporadycznie. Odbywa się to zwykle w trakcie bardzo rzadkich pomiarów
eksploatacyjnych SUW lub w sytuacjach awaryjnych, kiedy analizowane są przyczyny pogarszania
reżimów w obiegach wodno-parowych, a zachodzi podejrzenie, że może to być związane z
gospodarką wodną.
Strona 1 z 7
Przewodność elektryczna
Na pogorszenie jakości wody, przejawiające się wzrostem przewodności elektrycznej i zmianami
pH wody w zbiornikach wody zdemineralizowanej, może mieć wpływ szereg czynników. Za jeden
z podstawowych uznawane jest rozpuszczanie się gazów zawartych w powietrzu, takich jak
dwutlenek węgla, tlenki siarki, tlenki azotu. Na rys. 1 i 2 zamieszczono wykresy dotyczące
rozpuszczalności CO2 i SO2 w wodzie dla warunków, kiedy nad wodą znajduje się tylko
rozpuszczany gaz pod ciśnieniem 1 bara. W zwykłych warunkach takie nasycenie nie jest
osiągalne, przykładowo ze względu na to, że wymienionego uprzednio CO2 jest w powietrzu
zaledwie 0,04%.
Rys.1. Rozpuszczalność dwutlenku węgla - CO2 - w wodzie
Rys. 2. Rozpuszczalność dwutlenku siarki - SO2 - w wodzie
Ze względu na niewielki przyrost przewodności elektrycznej w wodzie zdemineralizowanej,
identyfikacja gazu z dominującym wpływem jest trudna. Zwykle przypisuje się ją dwutlenkowi
węgla.
Strona 2 z 7
Również zasysane pyły mogą być źródłem wzrostu przewodności. Istotne jest, aby nie tylko jak
najlepiej zabezpieczyć magazynowaną wodę przed dostępem zanieczyszczeń zawartych
w powietrzu, ale także w odpowiedni sposób eksploatować zbiorniki retencyjne. Dla przykładu
podajemy, że obserwowano przyrost przewodności wody zdemineralizowanej w badanych przez
nas obiektach do wartości 0,25 – 0,68 µS/cm, przy zasilaniu ich wodą o przewodności poniżej
0,10 µS/cm. Zakładając, że głównym czynnikiem pogarszającym jakość wody zdemineralizowanej
w zbiornikach jest CO2, to dla przywołanych przewodności elektrycznych na poziomie 0,25 i
0,68 µS/cm, odpowiadające im stężenie CO2 w wodzie zdemineralizowanej będzie wynosiło <0,10
i 0,45 mg/l. O ile nie wystąpią inne czynniki, taka ilość CO2 nie powinna być groźna dla pracy
bloku. Są to niewielkie stężenia CO2, które jeszcze w odgazowywaczu lub skraplaczu ulegają
obniżeniu. Będzie to zależeć nie tylko od konstrukcji skraplacza czy odgazowywacza termicznego,
ale też warunków termicznych panujących w odgazowywaczu, jakości pary stosowanej do
podgrzewu i barbotażu, jakości kondensatów kierowanych do odgazowywacza oraz udziału wody
zdemineralizowanej w całkowitym strumieniu wody poddawanej odgazowywaniu.
Doświadczania ENERGOPOMIARU wskazują, że przy niewielkich uzupełnieniach oraz przy
wyjściowej jakości wody zdemineralizowanej kierowanej do zbiorników magazynowych
o przewodności w zakresie do 0,1 µS/cm, wpływ pogorszenia jakości wody dodatkowej na wodę
zasilającą w związku z podniesieniem się przewodności wody dodatkowej zgromadzonej w
zbiorniku retencyjnym nie jest znaczący. Niewielka ilość CO2 wprowadzana z wodą
zdemineralizowaną może mieć znaczenie dla kotłów, dla których z różnych względów nie można
prowadzić korekcji pary lotnymi środkami alkalizującymi, np. w sytuacji, kiedy kotły pracują jako
wytwornice pary technologicznej w sposób bezzwrotny.
Należy zaznaczyć, że większość największych polskich elektrowni nie posiada zabezpieczeń
skutecznie chroniących przed dostępem niepożądanych zanieczyszczeń zawartych w powietrzu do
zbiorników retencyjnych wody zdemineralizowanej.
Sód
Obserwowane przyrosty zawartości sodu zwykle są niewielkie, w granicach błędu analitycznego.
Jedyny znaczący, znany autorowi przypadek zanotowano podczas prób nad zastosowaniem
płuczki alkalicznej do zatrzymywania CO2, dostającego się przez odpowietrzenie do zbiornika
magazynowego.
Żelazo
Obserwowane przyrosty zawartości żelaza również są niewielkie, w granicach błędu
analitycznego. Znaczący przyrost żelaza występuje jedynie w przypadku poważnych uszkodzeń
powłok chemoodpornych zabezpieczających wewnętrzne powierzchnie zbiornika.
Woda zdemineralizowana ma pH zwykle poniżej 7, które w miarę podwyższania temperatury
jeszcze maleje. Przykładowo, pH w czystej wodzie zdemineralizowanej w temperaturze 600C
spada poniżej 6,5. Stąd też zjawisko przyrostu żelaza szczególnie wyraźnie można
zaobserwować, kiedy do zbiorników kierowana jest natleniona ciepła woda.
Należy zauważyć, że zbiornik retencyjny jest także doskonałym miejscem do sedymentacji
produktów korozji i utleniania resztek żelaza jonowego przedostającego się poza dwujonity. W
określonych warunkach zawiesiny zawierające żelazo mogą być porywane do strumienia wody
zdemineralizowanej kierowanej na bloki.
Krzemionka
Zwykle nie obserwuje się przyrostu krzemionki jonowej. Natomiast zaobserwowano nieznaczny
przyrost krzemionki ogólnej, co może świadczyć o zanieczyszczeniu się wody zdemineralizowanej
pyłami krzemionkowymi zawartymi w atmosferze otaczającej zbiorniki magazynowe.
Strona 3 z 7
Substancje organiczne OWO
Substancje organiczne określane jako OWO stanowią na ogół mieszaninę wielu różnych
związków. Skład takich mieszanin i zachowanie się ich w warunkach eksploatacyjnych kotła są
trudne do przewidzenia. Substancje organiczne mogą ulegać rozkładowi do CO 2 lub tworzyć inne
kwaśne produkty rozpadu, niekorzystnie stymulujące procesy korozyjne czy też powstawanie
osadów eksploatacyjnych. Mogą również prowadzić do pienienia się wody kotłowej. Dlatego też
zawartość substancji organicznych powinna być maksymalnie niska. W dotychczasowych pracach
nie zaobserwowano przyrostu OWO w wodzie po zbiornikach retencyjnych.
OWO jest charakterystyczny dla jakości wody dopływającej do zbiorników. Należy jednak pamiętać
o możliwej obecności mikrozawiesin pochodzących z wody zdemineralizowanej, takich jak spylone
jonity, ścier z wykładzin chemoodpornych, pochodzący również ze zbiornika magazynowego – ich
obecność w znakomity sposób może podwyższyć wynik OWO.
Zbiornik wody zdemineralizowanej także i w tym przypadku jest doskonałym miejscem do
sedymentacji tego rodzaju zanieczyszczeń i kierowania ich w niekontrolowany sposób na bloki.
Również wstępna faza eksploatacji nowych zbiorników, jak i okresy po znaczących remontach
wykładzin chemoodpornych mogą być źródłem dodatkowego wzrostu OWO. Zdaniem specjalistów
ENERGOPOMIARU, znacznie większą uwagę należy przywiązywać do zawartości substancji
organicznych, które ulegają rozkładowi już w kotłach z wytworzeniem CO 2 i innych kwasów
organicznych mogących mieć istotny wpływ na niszczenie warstw pasywnych i przebieg procesów
korozyjnych w kotle, niż dwutlenkowi węgla mogącemu dostać się do wody zdemineralizowanej
poprzez zbiorniki magazynowe.
Zakażenia bakteryjne
Badania kontrolne pokazują, że woda zdemineralizowana może być także zakażona bakteryjnie.
Notowane ilości bakterii zawierają się przeważnie w zakresie 102/l – 103/l. Zjawisko pokrywania się
śluzem bakteryjnym powierzchni zbiornika ponad linią wody, stropów, wyposażenia wewnętrznego,
świadczy o konieczności wykonania czyszczenia zbiornika oraz przeprowadzenia zabiegu
dezynfekcji. Niekontrolowany przebieg tego zjawiska może doprowadzić do znacznego przyrostu
stężenia substancji organicznych przedostających się do obiegu wodno-parowego.
Mikrozawiesiny
Obecność mikrozawiesin w wodzie po zbiornikach wody zdemineralizowanej stanowi problem
bardziej ogólny. Jest to zjawisko nie dość skutecznie kontrolowane. Przez mikrozawiesinę
rozumiemy tutaj rozdrobnione zawiesiny o charakterze mineralnym oraz organicznym,
zatrzymywane na sączku o gradacji 0,45 m. Zanieczyszczenia tego typu obecne są na
wszystkich etapach uzdatniania i dostają się również do kotła. Czasem notuje się wręcz przyrost
zawartości mikrozanieczyszczeń po desorberach CO2, wymiennikach anionitowych, po
wymiennikach dwujonitowych, a także po zbiornikach wody zdemineralizowanej. Zanieczyszczenia
te, po dostaniu się do kotłów, osadzają się, a pod wpływem panujących w nich wysokich ciśnień i
temperatur ulegają mineralizacji. Są przyczyną nietypowych przyrostów przewodności elektrycznej
w parze, wahań pH i zwiększonej ilości osadów eksploatacyjnych, zwłaszcza na powierzchniach
ogrzewalnych kotłów, w przegrzewaczach oraz turbinach. W celu zobrazowania zjawiska migracji
zawiesin i mikrozawiesin przez całe ciągi technologiczne SUW w tablicy 1 przytoczono wyniki
oznaczeń z jednej z elektrowni.
Tablica 1. Mikrozawiesina w ciągach technologicznych SUW
Rodzaj wody
Woda surowa
SDI15
 6,5
Zawiesina
g/l
3930  4290
Charakter zawiesiny
Drobny piasek, iły, produkty korozji, glony
– głównie okrzemki, części roślinne
Strona 4 z 7
Rodzaj wody
SDI15
Zawiesina
g/l
Charakter zawiesiny
Rozdrobniony osad pokoagulacyjny, iły,
produkty korozji, glony – głównie
okrzemki
Bardzo drobny piasek, iły, produkty
korozji, pojedyncze glony
Po akcelatorze
3,52   6,5
440  4640
Po filtrze
żwirowym
 6,5
100  260
Po kationicie
2,85  3,81
0.0  29
Produkty korozji, pojedyncze glony,
drobiny startego jonitu i gumy
Po anionicie As 3,24  4,06
0,0  42
Produkty korozji, pojedyncze glony,
drobiny startego jonitu i gumy
Po desorberze
CO2
3,09  3,92
0,1  68
Produkty korozji, drobiny startego jonitu
i gumy, pojedyncze glony
Po anionicie
Am
2,47  3,47
0,0  38
Produkty korozji, drobiny startego jonitu
i gumy
Po dwujonicie
3,34  3,80
0,0  36
Po zbiorniku
wody DEMI
3,60  4,24
0,0  30
Produkty korozji, drobiny startego jonitu
i gumy
Produkty korozji, starty jonit i guma z
powłok, pojedyncze niezidentyfikowane
włókna
Przedstawione w tablicy 1 wyniki są charakterystyczne raczej dla lepiej pracujących SUW
produkujących wodę zdemineralizowaną. Zdarzają się przypadki, kiedy wskaźnik SDI15
w wodzie zdemineralizowanej po zbiornikach retencyjnych sięga 6,17, a ilość mikrozawiesiny
570 g/l. Stanowi to nie lada problem dla projektantów urządzeń, które doczyszczają taką wodę do
obowiązujących wymagań.
Proponowana przez ENERGOPOMIAR skala do oceny stopnia zanieczyszczenia danego rodzaju
wody czy kondensatu mikrozawiesinami w obrębie urządzeń do demineralizacji wody
i doczyszczania kondensatu została pokazana w tablicy 2.
Tablica 2. Skala do oceny stopnia zanieczyszczenia wody mikrozawiesinami
Zawartość mikrozawiesiny
w wodzie po badanym
urządzeniu
Stan czystości
wody
Sposób postępowania
Do 5 µg/l
Bardzo czysta
Stan pożądany
Od 6 do 15 µg/l
Czysta
Nie wymaga interwencji
Od 16 do 50 µg/l
Zanieczyszczona
Wymaga stałej obserwacji
urządzenia i przy utrzymywaniu
się takiego stanu interwencji
technologicznej
Od 51 do 100 µg/l
Mocno
zanieczyszczona
Wymaga interwencji
technologicznej
Strona 5 z 7
Zawartość mikrozawiesiny
w wodzie po badanym
urządzeniu
Powyżej 100 µg/l
Stan czystości
wody
Bardzo mocno
zanieczyszczona
Sposób postępowania
Stan awaryjny, konieczne
działania naprawcze
Należy zauważyć, że skala ta nie dotyczy urządzeń do wstępnego przygotowania wody oraz
układów filtracji kondensatu przed urządzeniami jonitowymi.
Obecnie podstawowym dokumentem regulującym jakość wody zasilającej jest Polska Norma PNEN 12952-12:2006 „Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze – Część 12: Wymagania
dotyczące jakości wody zasilającej i wody kotłowej”. Najwyższe wymagania zgodnie z normą musi
spełniać woda zasilająca i woda wtryskowa do schładzaczy dla kotłów przepływowych.
Wymagania tej normy podano w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania dla wody zasilającej i wtryskowej do schładzaczy kotłów przepływowych
Parametr
Ciśnienie robocze
Wygląd
Jednostka
Bar
-
Woda pozbawiona soli
Cały zakres
Przejrzysta, wolna od zawiesin
Przewodność właściwa w temp. 250C
µS/cm
Nie określa się
Przewodność kwasowa w temp. 25 0C
µS/cm
< 0,2
Wartość pH w temp. 250C
-
Od 7 do 10*
Zawartość sodu + potasu ( Na + K)
mg/l
< 0,010
Zawartość żelaza (Fe)
mg/l
< 0,010
Zawartość miedzi (Cu)
mg/l
< 0,003
Zawartość krzemionki (SiO2)
mg/l
< 0,020
Zawartość tlenu (O2)
mg/l
≤ 0,250*
Zawartość substancji organicznych
(jako TOC)
mg/l
< 0,2
* - w zależności od stosowanego reżimu od 20 do 250 µg/l
Parametrami wymagającymi rozbudowanych urządzeń do produkcji wody dodatkowej
zdemineralizowanej w celu ich dotrzymania są: zawartość sodu i potasu, zawartość krzemionki, a
przede wszystkim zawartość substancji organicznych (TOC, DOC).
Najlepiej, gdyby woda dodatkowa odpowiadała jakościowym wymaganiom wody zasilającej lub
lepszym. Jednak wyprodukowanie wody zdemineralizowanej o takiej jakości jest trudne,
zwłaszcza, kiedy do jej produkcji używa się wody surowej pochodzącej ze źródeł
powierzchniowych. W tym przypadku szczególnie trudnym do spełnienia warunkiem jest
zagwarantowanie w wodzie zdemineralizowanej odpowiednio niskiej zawartości rozpuszczonego
węgla organicznego. Kłopotliwym do dotrzymania parametrem jest również zawartość krzemionki.
Należy zwrócić uwagę na zawartość krzemionki ogólnej, a nie jak to się powszechnie praktykuje,
Strona 6 z 7
tylko krzemionki jonowej. W tym kontekście pogarszanie się jakości wody w zbiornikach wody
zdemineralizowanej nie jest pożądane.
Mając na uwadze powyższe, specjaliści ENERGOPOMIARU stoją na stanowisku, że bazowe
parametry wody po stacjach demineralizacji wody, to jest po zbiornikach wody zdemineralizowanej
kierowanej na bloki, powinny kształtować się tak jak podano w tablicy 4.
Sugerowana jakość wody zdemineralizowanej nie powinna nastręczać kłopotów w prowadzeniu
bloków. Jeżeli woda zdemineralizowana po zbiornikach posiada jakość gorszą niż przedstawiona
w tablicy 4, należy zastosować jej doczyszczanie.
Tablica 4. Bazowe parametry wody zdemineralizowanej (dodatkowej)
Jednostka
Woda zdemineralizowana
kierowana na bloki
µS/cm
< 0,2
-
wynikowa
Zawartość żelaza (Fe)
mg/l
< 0,010
Zawartość krzemionki ogólnej (SiO2)
w tym krzemionki jonowej
mg/l
< 0,010
< 0,010
Zawartość substancji organicznych
(jako DOC)
mg/l
< 0,25*
Zawartość substancji organicznych
(jako TOC)
mg/l
<0,4*
Zawartość mikrozawiesin
mg/l
< 0,010
Parametr
Przewodność właściwa w temp. 250C
Wartość pH w temp. 250C
* - zalecane możliwie jak najniższe
Literatura
[1]
[2]
[3]
[4]
PN-EN 12952-12:2006: Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze – Część 12:
Wymagania dotyczące jakości wody zasilającej i wody kotłowej.
Degremont – Water Treatment Handbook, 6th ed.,1991.
Litwinowicz A.: Ochrona zbiornika wody zdemineralizowanej przed dostępem dwutlenku
węgla, „Energetyka” 1984, nr 8.
Litwinowicz A.: Zanieczyszczenia niejonowe w stacjach demineralizacji wody, IV Forum
Dyskusyjne „Chemia i diagnostyka dla energetyki”, Ustroń 14-16.05.2003.
Strona 7 z 7
Download