Wniosek o Umorzenie

advertisement
pieczęć pożyczkobiorcy
WNIOSEK O UMORZENIE
do wysokości ..........%* kwoty pożyczki udzielonej ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
1.
Nazwa Pożyczkobiorcy (adres)
2.
Nazwa przedsięwzięcia
3.
Numer zawartej umowy pożyczki
4.
Data zawarcia umowy pożyczki
5.
Kwota udzielonej pożyczki
6.
Rzeczywisty koszt przedsięwzięcia
(netto/brutto** zgodnie z oświadczeniem
o podatku VAT)
7.
Źródła finansowania kosztu
przedsięwzięcia (netto/brutto** zgodnie z
oświadczeniem o podatku VAT)
- WFOŚiGW Poznań
- Środki własne
- Środki unijne /podać program/
- Inne
8.
Wnioskowana kwota umorzenia (zł)
9.
Efekt rzeczowy przedsięwzięcia
10. Efekt ekologiczny przedsięwzięcia
(dla oczyszczalni, kotłowni dla których wymagane są pomiary oraz kanalizacji
deszczowej, należy załączyć aktualne wyniki analiz)
2
11. Pożyczkobiorca na przedsięwzięciu objętym ww. umową pożyczki podlega/nie
podlega** ustawie z dnia 30.04.2004r. – o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59 poz. 404 z poźn. zm.)
12. Oświadczam/y, że środki finansowe uzyskane w wyniku umorzenia kwoty pożyczki
przeznaczymy na przedsięwzięcie realizowane w zakresie ochrony środowiska i
gospodarki wodnej pn.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
ZAŁĄCZNIKI
Oświadczenie Pożyczkobiorcy dotyczące wnoszenia opłat i uiszczania kar za korzystanie ze środowiska
Informacja w sprawie wywiązywania się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska
potwierdzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Powyższe dotyczy
też jednostek wnoszących w/w opłaty w imieniu Pożyczkobiorcy zgodnie z oświadczeniem
Pożyczkobiorcy
Informacja w sprawie wywiązywania się z obowiązku uiszczania administracyjnych kar pieniężnych za
przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska potwierdzona przez Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska. Powyższe dotyczy też jednostek wnoszących w/w kary w imieniu
Pożyczkobiorcy zgodnie z oświadczeniem Pożyczkobiorcy
Oświadczenie VAT
Inne – wymienić**
Dotyczy przedsiębiorców:
Zał. PP-3: Pomoc publiczna dla przedsiębiorców**
W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis – oświadczenie o terminowym regulowaniu składek
ubezpieczeniowych oraz podatków, sprawozdanie finansowe w formacie F-01/MZ-03** z ostatniego
kwartału, aktualne sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów
pieniężnych, raport oraz opinia biegłego rewidenta) w przypadku gdy nie było dostarczone we
wcześniejszym terminie
Struktura kapitałowa podmiotu
Wiarygodność zawartych we wniosku danych
potwierdzamy własnoręcznym podpisem
miejscowość i data
Pieczątki imienne i podpisy osób
reprezentujących Pożyczkobiorcę przy
dokonywaniu czynności prawnych
Osoba prowadząca sprawę ze strony Pożyczkobiorcy
(imię i nazwisko, telefon, e-mail)
* zgodnie z umową pożyczki
** niepotrzebne skreślić
3
................................, dnia .......................r.
..........................................
pieczątka jednostki
OŚWIADCZENIE
dotyczące wnoszenia opłat i uiszczania kar za korzystanie ze środowiska
Nazwa przedsięwzięcia: „………………………………………………….......
………………………………………………………”
Niniejszym oświadczam/y*, że jednostką odpowiedzialną za wnoszenie opłat i uiszczanie kar
z tytułu:
1. wprowadzenia gazów lub pyłów do powietrza jest:
.…………………………………………………………………………..…
2. poboru wody powierzchniowej i podziemnej jest:
………………………………………………………………………………
3. wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi jest:
………………………………………………………………………………
Dla ww. jednostek przedkładam/y* stosowne zaświadczenia z Urzędu Marszałkowskiego
i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
..………………………………………………………..
Pieczątki imienne i podpisy osób reprezentujących
Pożyczkobiorcę przy dokonywaniu czynności prawnych
* niewłaściwe skreślić
................................, dnia .......................r.
..........................................
pieczątka jednostki
OŚWIADCZENIE VAT
W imieniu ………………………………………………… oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy*
podatnikami podatku od towaru i usług VAT, Nr NIP ……………
Jednocześnie oświadczamy, że podatek VAT wykazany w fakturach dotyczących
przedsięwzięcia p.n. „……………………………………” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu stanowi koszt/nie stanowi kosztu*
przedsięwzięcia i był/nie był* odliczany od podatku należnego w rozliczeniu składanym do
Urzędu Skarbowego.
..………………………………………………………..
Pieczątki imienne i podpisy osób reprezentujących
Pożyczkobiorcę przy dokonywaniu czynności prawnych
* niewłaściwe skreślić
................................, dnia .......................r.
..........................................
pieczątka jednostki
STRUKTURA KAPITAŁOWA
…………………………………
(nazwa podmiotu)
na dzień ……………………………..
Udziałowiec*/Akcjonariusz*
Liczba udziałów* / akcji*
RAZEM
Wartość [zł]
%
100
Należy podać od największego udziałowca/akcjonariusza do najmniejszego
..………………………………………………………..
Pieczątki imienne i podpisy osób reprezentujących
Pożyczkobiorcę przy dokonywaniu czynności prawnych
* niewłaściwe skreślić
................................, dnia .......................r.
..........................................
pieczątka jednostki
OŚWIADCZENIE
o niezaleganiu w podatkach
W imieniu ...........................................................................................................
oświadczam/y*, że wywiązuję/wywiązujemy* się w terminach ze zobowiązań podatkowych
wobec Urzędu Skarbowego.
Złożenie przez Pożyczkobiorcę nieprawdziwego oświadczenia traktowane będzie jako
niedotrzymanie warunków umowy pożyczki.
Oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności z art. 297 Kodeksu Karnego
potwierdzam/y* własnoręcznym podpisem
..………………………………………………………..
Pieczątki imienne i podpisy osób reprezentujących
Pożyczkobiorcę przy dokonywaniu czynności prawnych
* niewłaściwe skreślić
................................, dnia .......................r.
..........................................
pieczątka jednostki
OŚWIADCZENIE
o opłacaniu składek ZUS
W imieniu ...........................................................................................................
oświadczam/y*, że nie* jestem*/ jesteśmy* płatnikiem składek ZUS i nie posiadam/y*
zaległości w ich opłacaniu.
Złożenie przez Pożyczkobiorcę nieprawdziwego oświadczenia traktowane będzie jako
niedotrzymanie warunków umowy pożyczki.
Oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności z art. 297 Kodeksu Karnego
potwierdzam/y* własnoręcznym podpisem.
..………………………………………………………..
Pieczątki imienne i podpisy osób reprezentujących
Pożyczkobiorcę przy dokonywaniu czynności prawnych
* niewłaściwe skreślić
Download