COACHING SYSTEMOWY jako specjalistyczne narzędzie pracy

advertisement
COACHING SYSTEMOWY
jako specjalistyczne narzędzie pracy coacha i trenera biznesu
Projekt jest realizowany przez Grupę Nowe Horyzonty we współpracy
z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.
Głównym założeniem podejścia systemowego jest postrzeganie organizacji jako całościowego modelu, który jest
czymś więcej niż jedynie sumą jednostek wchodzących w jego skład. Każdy człowiek jest członkiem wielu systemów,
są to m.in. system rodzinny, czy system organizacji, w której pracuję. Funkcjonowanie takiego systemu zależy od
jakości komunikacji między jego elementami, relacji w jego wnętrzu, kultury organizacyjnej, czy kontekstu
kulturowego w jakim jest osadzona. Między tymi czynnikami dochodzi do sprzężeń zwrotnych, które determinują
skuteczność działań organizacji. Każdy z uczestników systemu pełni w nim określone role i ma przed sobą postawione
cele. Skuteczność systemu zależy w dużej mierze od uświadomienia sobie roli, oczekiwań, zadań które postawione są
przed jednostką. Im bardziej rola jest nieuświadomiona, tym trudniej o wydajność i zadowalające relacje z innym
częściami systemu.
Przyczynowo – skutkowe podejście do rezultatów organizacji to model zbyt uproszczony. Nie bierze on pod uwagę
całej masy procesów zachodzących wewnątrz firmy. Z tego powodu coaching systemowy odchodzi od redukcyjnego
postrzegania problemów i efektów osiąganych przez organizację. Jego zadaniem jest zbadanie dynamiki relacji
wewnątrz systemu, a następnie wpływanie na ich jakość. Efektem takiego podejścia jest koncentracja na
rzeczywistych problemach organizacji, nie ograniczając się do oddziaływania na objawy. Coaching systemowy pomaga
klientowi indywidualnemu przy realizacji celów związanych z rolą jaką pełni w firmie i jednocześnie wpływa na
funkcjonowanie całego systemu.
Zmiana organizacji jest możliwa jedynie wtedy gdy wcześniej nastąpi ona w głowie pracowników. Sposób postrzegania
systemu i relacji, które zachodzą w jego wnętrzu, wpływa na jakość i skuteczność działań. Lepsze rozumienie
sprawowanej roli, prowadzi do zmiany działania jednostki, a co za tym idzie realizuje ona cele korzystne z punktu
widzenia całego systemu i pracownika. Problemy z jakimi zmaga się jednostka stanowią pewne odzwierciedlenie
funkcjonowania całego systemu.
Coaching systemowy koncentruję uwagę na zasobach organizacji. Dzięki temu środki prowadzące do realizacji celów
są precyzyjnie zdefiniowane. Ułatwia to tworzenie wizji rozwoju firmy, czy poprawieniu komunikacji w zespole,
ponieważ osadza relacje w mocnych stronach istniejącego systemu. Kontakt z zasobami jest również bardzo istotny z
perspektywy jednostki wykonującej zadania pracownicze, ponieważ zwiększa identyfikacje z rolą pełnioną w
organizacji. Wydobycie zasobów klienta ma również wpływ na determinacje i pewność podczas procesu realizacji
celów.
Jednym z najważniejszych narzędzi jakimi posługuję się coaching systemowy są ustawienia systemowe. Metoda ta
wywodzi się z praktyki Berta Hellingera, który używał jej w swojej pracy terapeutycznej dotyczącej problemów
rodzinnych. Głównym zadaniem ustawień było odkrycie subiektywnego obrazu rodziny klienta. Pozwalało to zrozumieć
mechanizmy i relacje zachodzące wewnątrz tego systemu. Coaching systemowy przenosi tę metodę do organizacji.
Każdy pracownik posiada pewien obraz relacji zachodzących wewnątrz organizmu jakim jest firma. Dzięki ustawieniom
systemowym na wierzch wydobywany jest zbiór skomplikowanych powiązań między aktorami. Umożliwia to późniejszą
pracę nad ich jakością, a następnie wdrażanie skutecznych strategii działania. Ustawienia mogą być wykorzystywane
przy pracy coachingowej dotyczącej różnych dylematów pracowników.
Korzyści wynikające z coachingu systemowego:






Oddziaływanie na rzeczywisty problem całego systemu.
Branie pod uwagę wielości czynników wpływających na organizacje.
Usprawnienie komunikacji w zespole.
Uświadomienie ról i celów poszczególnych pracowników.
Wsparcie pojedynczych jednostek przy realizacji celów pracowniczych.
Holistyczne spojrzenie na funkcjonowanie organizacji.
Grupa Nowe Horyzonty
- Jolanta Poźniak
Ul. Orlanda 10, 20-712 Lublin
tel. +48 81 527 89 70
e-mail: [email protected]
www.nowehoryzonty.com
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
i Administracji w Lublinie
Ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin
tel. +48 81 740 84 10
e-mail: [email protected]
www.wspa.pl
Szkolenie COACHING SYSTEMOWY skierowane jest do osób zajmujących się coachingiem, rozwojem osobistym
i zawodowym innych, menedżerów dążących do doskonalenia swojego stylu zarządzania, kadry HR, pragnącej
rozwijać swoich podwładnych, trenerów, konsultantów, asystentów rodziny, wychowawców, psychologów,
psychoterapeutów, którzy są zainteresowani wzbogacaniem swojej oferty warsztatowej o nową metodę pracy w
obszarach osobisto-zawodowych z klientem.
Wymagania dotyczące kandydatów:
 Studenci II stopnia i Absolwenci studiów magisterskich: Psychologia, Pedagogika, Socjologia
 Absolwenci studiów podyplomowych ze specjalizacją: Doradztwo zawodowe, Szkoła trenerów
 Absolwenci kursów/szkół/studiów podyplomowych ze specjalizacją: Coaching
Tematyka – zawartość merytoryczna:
1. Zasady systemowego porządku w rodzinie pochodzenia
2. Zasady efektywnie funkcjonującej organizacji
3. Równowaga pomiędzy braniem i dawaniem w systemie rodzinnym i organizacji
4. Wykluczenie w systemach rodzinnych i organizacyjnych
5. Dynamika zachowań związanych z przemocą w rodzinie i firmie
Sesje metodologiczne:
1. Sposoby prowadzenia indywidualnych konsultacji ustawieniowych
2. Ustawienia indywidualne a szerszy kontekst pracy z klientem
3. Prowadzenie wywiadu z klientem w pracy indywidualnej
4. Wykorzystanie metody indywidualnych ustawień systemowych w coachingu i pracy doradczej
5. Praca z wykorzystaniem figurek, kartek, pieniędzy, innych przedmiotów do prowadzenia ustawień w
kontakcie indywidualnym
6. Orgenogram, jako sposób systemowej pracy z organizacją
7. Genogram przyszłości jako sposób pracy indywidualnej z klientem
8. Łączenie ustawień indywidualnych z ericksonowskim podejściem do pracy z klientem
9. Praca pod superwizją – prowadzenie przez uczestników ustawień indywidualnych
Metoda:
Program prowadzony jest metodą warsztatową, zakładającą aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu
tradycyjnych sposobów przekazywania wiedzy. Metoda ta swoją skuteczność zawdzięcza:

Uczeniu się przez doświadczenie

Wytworzeniu osobistego zaangażowania

Możliwości konfrontowania własnych doświadczeń z praktyką i doświadczeniami innych uczestników

Możliwości porównania efektów własnych doświadczeń z wiedzą teoretyczną

Sprawdzaniu różnych działań w praktyce
W czasie zajęć wykorzystywane są ćwiczenia, prezentacje, dyskusje, praca w małych grupach, case study,
podsumowania, mini wykłady, informacje zwrotne dotyczące prowadzonych prac.
Organizacja:
 Szkolenie składa się ze 128 godzin dydaktycznych
 Szkolenie realizowane jest w postaci 8 weekendowych zjazdów (sobota, niedziela)
 Każdy zjazd to 16 godzin dydaktycznych
 Zapewniamy przerwy kawowe
Materiały:
 Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe (teczka, notes, długopis) oraz materiały dydaktyczne
Lokalizacja:
 W zależności od liczby osób w grupie szkolenie będzie organizowane
Lublinie przy ul. Orlanda 10 lub w innej wynajętej sali w Lublinie.
w siedzibie Nowych Horyzontów w
Zapisy i płatności:
 Zapisy na szkolenie przyjmuje Dziekanat WSPA do końca czerwca.
 Odpłatność wynosi 2750 PLN brutto za całość kurs i jest wymagana w jednorazowej wpłacie po podpisaniu
umowy.
Prowadzący: Małgorzata Tarkowska i Andrzej Jabłoński
Grupa Nowe Horyzonty
- Jolanta Poźniak
Ul. Orlanda 10, 20-712 Lublin
tel. +48 81 527 89 70
e-mail: [email protected]
www.nowehoryzonty.com
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
i Administracji w Lublinie
Ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin
tel. +48 81 740 84 10
e-mail: [email protected]
www.wspa.pl
Pierwsze i ostatnie zajęcia będą prowadzone wspólnie,
następne naprzemiennie przez jednego z wykładowców.
MAŁGORZATA TARKOWSKA
Psycholog, doradca rozwoju osobistego i zawodowego, coach, trener - edukator, praktyk ustawień systemowych,
rodzinnych i organizacyjnych.
Od 1996 r. prowadzi Centrum Szkoleń i Terapii Psychologicznej w Łodzi, gdzie zajmuje się psychoterapią, rozwojem
zawodowym swoich klientów oraz nurtem ustawień systemowych i organizacyjnych. Projektuje ścieżki kariery
pozwalające na integrację życia zawodowego z osobistym. Organizuje i realizuje szkolenia z zakresu psychologii
doradztwa i biznesu dla różnych grup zawodowych: przedstawicieli firm, osób zarządzających, kadry kierowniczej
i pracowników. Szczególnie zajmuje się budowaniem zespołów, rozwiązywaniem sytuacji konfliktowych, szkoleniami
z zakresu komunikacji, obsługi klienta, negocjacji, zwiększania kompetencji w zarządzaniu i kierowaniu, wdrażania
systemów ocen i motywacji, doborem osób na stanowiska kierownicze. Prowadzi treningi „minimalizujące skutki
stresu”.
Od 10 lat prowadzi superwizje „umiejętności wychowawczych” i pracy w organizacji dla dyrekcji, pracowników
wspierających, wychowawców Wioski Dziecięcej SOS w Siedlcach. Od 2 lat prowadzi superwizję dla asystentów rodzin
miasta
stołecznego
Warszawy.
Metodą Ustawień Systemowych B. Hellingera zajmuje się od 12 lat. Zajmuje się ustawieniami systemów
organizacyjnych, rozwiązywaniem przy pomocy tej metody problemów i konfliktów w firmach i przedsiębiorstwach.
Skutecznie łączy metodę ustawień z innymi formami pracy terapeutycznej i doradczej.
Ma plastyczne podejście do własnej roli zawodowej. Chętnie dzieli się swą wiedzą, pisząc i publikując w periodykach
naukowych.
ANDRZEJ JABŁOŃSKI
Pedagog, trener psychologiczny, superwizor.
Licencjonowany trener I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr 294). Ukończył całościowe
szkolenie w zakresie podejścia ericksonowskiego i systemowego w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi i
posiada rekomendację tegoż instytutu na prowadzenie psychoterapii. Ukończył również cykle szkoleń z zakresu terapii
rodzin wg. metody Berta Hellingera: dwuletnie szkolenie (160 godzin) prowadzący – Heribert Döring-Meijer, Roland
Schiling, Renate Osterrieder oraz cykl 4 warsztatów (110 godzin) prowadzonych przez Wolfa Buntiga, Agnes Gabriel i
Judith
Gautshi-Canonica.
Posiada
certyfikat:
ABSCHLUSSZERTIFIKAT
–
SYSTEMISCHE
BERATUNG
SYSTEMAUFSTELLUNGEN / FAMILIENSTAMMBAUMARBEIT Berufsbegleitende Fortbildung für Menschen in
therapeutischen, heilenden und beratenden Berufen.
Od 1994 r. prowadzi praktykę terapeutyczną i szkoleniową. W swoim podejściu integruje terapię systemową i
podejście ericksonowskie. W pracy terapeutycznej i szkoleniowej wykorzystuje metodę ustawień systemowych.
Prowadzi szkolenia psychologiczne i biznesowe. Jest doradcą rozwoju zawodowego. Prowadzi superwizję pracy
psychologicznej, wychowawczej i socjalnej dla pracowników pomocy społecznej i organizacji pozarządowych. Pracuje
pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów psychoterapii.
Serdecznie zapraszamy 
Grupa Nowe Horyzonty
- Jolanta Poźniak
Ul. Orlanda 10, 20-712 Lublin
tel. +48 81 527 89 70
e-mail: [email protected]
www.nowehoryzonty.com
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
i Administracji w Lublinie
Ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin
tel. +48 81 740 84 10
e-mail: [email protected]
www.wspa.pl
Download