Ukształtowanie powierzchni

advertisement
Załącznik nr 2
Temat Lekcji
Geografia jako
nauka
konieczny
Uczeń poprawnie:
 wyjaśnia znaczenie terminów:
geografia, środowisko
geograficzne, epigeosfera
 wymienia cele badań
geograficznych
 wymienia źródła informacji
geograficznej
Kształt i rozmiary  przedstawia poglądy na kształt
Ziemi
Ziemi w starożytnej Grecji
i Babilonii
 podaje ważniejsze wymiary
Ziemi
 posługuje się definicjami
szerokości geograficznej
i długości geograficznej
Mapa jako obraz
Ziemi
 wyjaśnia znaczenie terminów:
kartografia, mapa, skala mapy
 wymienia rodzaje skal
Odwzorowania
kartograficzne
 wyjaśnia różnicę między siatką
geograficzną a kartograficzną
 wymienia rodzaje odwzorowań
klasycznych
Wymagania edukacyjne klasa IIa i II b – zakres rozszerzony na rok szkolny 20123\2014
podstawowy
Uczeń poprawnie:
 określa przedmiot badań
geografii oraz innych nauk
o Ziemi
 klasyfikuje nauki geograficzne
 wymienia sfery Ziemi oraz
określa ich wzajemne
oddziaływanie
 wymienia i klasyfikuje
pośrednie i bezpośrednie źródła
informacji geograficznej
 wymienia dowody na kulistość
Ziemi
 wyjaśnia znaczenie terminu
elipsoida obrotowa
 wyjaśnia różnicę między
długością promienia
równikowego a długością
promienia biegunowego
 odczytuje współrzędne
geograficzne wybranych
punktów
 podaje różnice między mapą
a planem
 wymienia funkcje mapy
 klasyfikuje mapy ze względu
na różne kryteria
 przelicza skalę liczbową
na mianowaną
 oblicza odległość rzeczywistą
na podstawie skali mapy
 wymienia zalety i wady globusa
z punktu widzenia jego
zastosowania
 wymienia na podstawie mapy
i schematów rodzaje siatek
kartograficznych
 wymienia rodzaje zniekształceń
rozszerzający
Uczeń poprawnie:
 wykazuje interdyscyplinarny
charakter nauk geograficznych
 odróżnia przedmiot badań
geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej oraz ogólnej
i regionalnej
 podaje przykłady związków
geografii z innymi naukami
 wymienia sposoby
pozyskiwania i przetwarzania
informacji geograficznej
 opisuje dawne i współczesne
metody pomiarowe stosowane
do określania wymiarów Ziemi
 odróżnia elipsoidę od geoidy
 oblicza rozciągłość południkową
i równoleżnikową obiektów
w stopniach i kilometrach
dopełniający
Uczeń poprawnie:
 podaje przykłady praktycznego
zastosowania wiedzy
geograficznej
 ocenia wiarygodność
i przydatność źródeł wiedzy
geograficznej
wykraczający
Uczeń poprawnie:
 omawia rolę systemu informacji
geograficznej (GIS)
w gromadzeniu, przetwarzaniu
i analizowaniu danych
 wyjaśnia zasady generalizacji
mapy
 rozpoznaje poszczególne
rodzaje map
 porównuje i szereguje różne
rodzaje skal
 oblicza skalę mapy, znając
wymiary obiektów
geograficznych na mapie
i w rzeczywistości
 opisuje różne rodzaje siatek
kartograficznych i zna kryteria
ich podziału
 rozpoznaje najczęściej
stosowane siatki kartograficzne
na podstawie układu
równoleżników i południków
 wymienia różne typy rzutów
kartograficznych
 posługuje się skalą polową do
 wykorzystuje skalę
obliczania powierzchni
do rozwiązywania zadań
matematyczno-geograficznych
 wymienia przykłady
zastosowania map o różnej
 kreśli plan najbliższej okolicy
treści, szczegółowości i skali
 analizuje mapy w różnej skali
pod kątem stopnia generalizacji
 oblicza obwód Ziemi metodą
 wyjaśnia i opisuje metody
Eratostenesa
pomiarów geodezyjnych
 wymienia przykłady zastosowań
współrzędnych geograficznych
praktyce
 wymienia zastosowanie
poszczególnych siatek
kartograficznych w praktyce
 wyjaśnia sposób tworzenia
różnych odwzorowań
kartograficznych
 wyjaśnia, dlaczego na siatkach
kartograficznych występują
zniekształcenia
 wyjaśnia, w jakim celu stosuje
się różne odwzorowania
kartograficzne
Przedstawianie
zjawisk na
mapach
 wymienia metody
przedstawienia rzeźby terenu
na mapach
 wyjaśnia znaczenie terminów:
poziomica, izolinia, sygnatura
 dokonuje podziału metod
prezentacji zjawisk na mapach
na jakościowe i ilościowe
 opisuje ilościowe i jakościowe
metody prezentacji zjawisk na
mapach
 wyszukuje w atlasie przykłady
różnych graficznych metod
prezentacji zjawisk
geograficznych na mapach
Inne sposoby
prezentacji
danych
o przestrzeni
geograficznej
 wymienia sposoby prezentacji
geograficznej
 odczytuje informacje ze szkicu
terenu
 wymienia różnice między
wykresem a diagramem
 wymienia rodzaje diagramów
słupkowych
 odczytuje dane statystyczne
z wykresów słupkowych,
liniowych oraz diagramów
kołowych
 odczytuje dane z tabel
statystycznych
Interpretacja
mapy
samochodowej
 wymienia cechy mapy
samochodowej
 czyta legendę mapy
samochodowej
Odczytywanie
treści mapy
turystyczno-topograficznej
 potrafi wyznaczyć kierunki
na mapie topograficznej
 wymienia cechy mapy
topograficznej
 czyta legendę mapy
topograficznej
 posługuje się kierunkami
na mapie samochodowej
 posługuje się numerami dróg
na mapie samochodowej
 oblicza czas przejazdu między
wybranymi obiektami
na podstawie mapy
samochodowej
 posługuje się numerami dróg
na mapie topograficznej
 rozpoznaje na mapie
topograficznej obiekty
na podstawie legendy i opisu
 odczytuje rzeźbę terenu na
podstawie mapy topograficznej
 oblicza wysokość względną
 odczytuje wysokość
bezwzględną
 podaje przykłady zastosowania
ilościowych i jakościowych
metod prezentacji na mapach
 dobiera właściwą metodę do
zaprezentowania zjawiska na
mapie
 wyjaśnia różnicę między
kartogramem a
kartodiagramem
 wyjaśnia specyfikę diagramu
złożonego
 interpretuje zjawiska
geograficzne przedstawione
na wykresach i diagramach
 podaje przykłady wykorzystania
diagramów strukturalnych
 wyznacza i opisuje trasę
przejazdu między wybranymi
miejscowościami na podstawie
mapy samochodowej
 oblicza odległość wzdłuż dróg
na podstawie kilometrażu
 oblicza odległość na podstawie
skali mapy
 kreśli profil hipsometryczny
 oblicza średnie nachylenie
terenu
 porównuje ilościowe
 wykonuje prostą interpolację
i jakościowe metody prezentacji  podaje przykłady praktycznego
zjawisk na mapach
zastosowania cyfrowej metody
 wyjaśnia, na czym polega
prezentacji zjawisk GIS
metoda interpolacji polowej
 dobiera typ wykresu
 przedstawia dane liczbowe
do prezentacji elementów
za pomocą różnych rodzajów
środowiska przyrodniczego
wykresów i diagramów
i pozaprzyrodniczego
 formułuje prawidłowości
dotyczące rożnych zjawisk
i procesów na podstawie danych
z tabeli statystycznej
 analizuje dane statystyczne
przedstawione w tabelach,
na wykresach i diagramach
 omawia sposób funkcjonowania  odczytuje i interpretuje treść
systemu nawigacji satelitarnej
mapy samochodowej
GPS
 odczytuje i interpretuje
informacje o infrastrukturze
drogowej
 charakteryzuje układ sieci
hydrograficznej na podstawie
mapy
 wykorzystuje w praktyce
znajomość metod prezentacji
informacji geograficznej
 oblicza powierzchnię
na podstawie skali mapy
topograficznej
 przygotowuje projekt
zagospodarowania obszaru
 podaje przykłady wykorzystania
mapy topograficznej
Interpretacja
treści
i wykorzystanie
map
turystyczno-topograficznych
 wymienia informacje
prezentowane na mapach
turystycznych
 wymienia cechy mapy
turystycznej
 czyta legendę mapy
turystycznej
Wszechświat
Uczeń poprawnie:
 wyjaśnia znaczenie terminów:
wszechświat, kosmos,
galaktyka, ciało niebieskie,
gwiazda, planeta
 wymienia jednostki odległości:
jednostkę astronomiczną, rok
świetlny, parsek
 omawia założenia teorii
geocentrycznej
i heliocentrycznej
 wymienia ciała niebieskie
tworzące Układ Słoneczny
 podaje różnice między planetą
a gwiazdą
 wymienia planety wg kolejności
w Układzie Słonecznym
 wymienia nazwy planet grupy
ziemskiej i planet olbrzymów
Układ Słoneczny
Ruch obiegowy
Ziemi
 wymienia podstawowe cechy
ruchu obiegowego Ziemi
 wyjaśnia znaczenie terminów:
ekliptyka, peryhelium,
aphelium, górowanie Słońca
Strefy
oświetlenia
Ziemi
 wymienia nazwy
astronomicznych pór roku
na półkuli północnej
 przedstawia różnice pomiędzy
mapą topograficzną
a turystyczną
 wyjaśnia, że mapa turystyczna
jest ważnym źródłem wiedzy
o danym regionie
 odczytuje rzeźbę terenu
na podstawie mapy
turystycznej
Uczeń poprawnie:
 przedstawia teorie powstania
wszechświata
 porównuje odległości
we wszechświecie
 wymienia typy galaktyk
we wszechświecie
 oblicza odległość na podstawie
skali mapy
 oblicza czas pieszej wędrówki
między wybranymi obiektami
na podstawie mapy
turystyczno-topograficznej
 potrafi orientować mapę
w terenie
 wykorzystuje system nawigacji
satelitarnej GPS do określania
położenia
 ocenia trudność szlaków
turystycznych, uwzględniając
rzeźbę powierzchni
 planuje trasę wycieczki na
podstawie mapy turystycznej
 wyciąga wnioski na podstawie
analizy treści mapy turystycznej
Uczeń poprawnie:
 opisuje na podstawie schematu
położenie Ziemi
we wszechświecie
 opisuje budowę Drogi Mlecznej
 wyjaśnia etapy ewolucji gwiazd
Uczeń poprawnie:
 opisuje cechy budowy
wszechświata oraz określa
położenie różnych ciał
niebieskich we wszechświecie
Uczeń poprawnie:
 określa wpływ badań kosmosu
na kształtowanie się poglądów
dotyczących Ziemi i innych ciał
niebieskich
 opisuje budowę Układu
Słonecznego
 charakteryzuje ciała niebieskie
tworzące Układ Słoneczny
 porównuje planety grupy
ziemskiej z planetami
olbrzymami
 charakteryzuje mniejsze ciała
niebieskie Układu Słonecznego
 omawia na podstawie
schematu układ horyzontalny
 omawia na podstawie
schematu obieg Ziemi dookoła
Słońca
 podaje czas obiegu Ziemi wokół
Słońca
 wymienia różnice między
rokiem przestępnym a zwykłym
 podaje, w jakich dniach Słońce
góruje w zenicie na równiku,
zwrotniku Raka i zwrotniku
Koziorożca
 wymienia strefy oświetlenia
Ziemi i wskazuje na mapie
 wyjaśnia kryteria wydzielania
 porównuje na podstawie
danych cechy planet Układu
Słonecznego
 wskazuje zależność między
oddaleniem planet od Słońca
a ich prędkością na orbicie
 opisuje cechy Ziemi na tle
innych planet Układu
Słonecznego
 opisuje na podstawie schematu
zróżnicowanie oświetlenia
Ziemi w różnych porach roku
 wyjaśnia przyczyny
występowania dnia polarnego
i nocy polarnej
 podaje czas trwania dnia i nocy
na różnych szerokościach
geograficznych w dniach
równonocny i przesileń
 omawia na podstawie
schematu zaćmienie Słońca
i zaćmienie Księżyca
 opisuje różnice między
astronomicznymi,
kalendarzowymi
 prezentuje współczesne
poglądy na rozwój Układu
Słonecznego
 opisuje etapy powstawania
Ziemi
 formułuje zależności zachodzące
między Słońcem a planetami
Układu Słonecznego
 wymienia przyczyny
występowania pór roku na
Ziemi
 wskazuje konsekwencje ruchu
obiegowego Ziemi
 wyjaśnia przyczynę zaćmienia
Słońca i zaćmienia Księżyca
 wykazuje zależność między
widomym ruchem Słońca na tle
gwiazdozbiorów a ruchem
obiegowym Ziemi
 opisuje zjawisko precesji osi
Ziemi
 oblicza szerokość geograficzną
dowolnego punktu
na powierzchni Ziemi na
 opisuje przykłady wpływu
zmian oświetlenia Ziemi w ciągu
roku na życie i działalność
i południowej oraz dni,
w których się rozpoczynają
 wymienia granice stref
oświetlenia Ziemi
stref oświetlenia Ziemi
 wymienia konsekwencje
przyrodnicze występowania
stref oświetlenia Ziemi
Ruch obrotowy
Ziemi
 wyjaśnia znaczenie terminów:
ruch obrotowy, doba
 podaje kierunek i czas obrotu
Ziemi wokół własnej osi
Rachuba czasu
na Ziemi – czas
słoneczny
 wyjaśnia znaczenie terminu
czas słoneczny
 omawia dawny i współczesny
podział jednostek czasu
 przedstawia cechy ruchu
obrotowego Ziemi
 omawia różnicę między dobą
gwiazdową a dobą słoneczną
 rozróżnia prędkość kątową
i liniową
 objaśnia zjawisko wschodu
i zachodu Słońca
 wyjaśnia przyczyny
zróżnicowania czasu na Ziemi
 oblicza czas słoneczny
Czas strefowy
i urzędowy
 wyjaśnia znaczenie terminów:
czas uniwersalny, czas strefowy,
czas urzędowy
 wskazuje na mapie
międzynarodową linię zmiany
daty
 omawia czas strefowy
 określa znaczenie czasu
uniwersalnego (UTC)
 podaje nazwy europejskich
stref czasu
 wymienia różnicę między
kalendarzem juliańskim
a gregoriańskim
Skład i budowa
atmosfery
Uczeń poprawnie:
 wyjaśnia znaczenie terminów:
atmosfera, aerozole
atmosferyczne, magnetosfera
 określa skład chemiczny
atmosfery
 odróżnia składniki stałe od
składników zmiennych
atmosfery
Uczeń poprawnie:
 wyjaśnia pochodzenie aerozoli
atmosferycznych
 podaje najważniejsze cechy
poszczególnych warstw
atmosfery
i klimatycznymi porami roku
 wykazuje zależność między
ilością energii docierającej
do powierzchni Ziemi a
wysokością Słońca nad
horyzontem
 porównuje pozorną wędrówkę
Słońca nad widnokręgiem
w ciągu doby w różnych porach
roku
 oblicza wysokość górowania
Słońca nad widnokręgiem
w różnych szerokościach
geograficznych
 wymienia konsekwencje ruchu
obrotowego Ziemi
 wymienia dowody ruchu
obrotowego
 wyjaśnia zależność czasu
słonecznego od długości
geograficznej
 oblicza długość geograficzną
danego miejsca na podstawie
czasu słonecznego
 określa czas lokalny za pomocą
mapy stref czasowych
 wyjaśnia przyczyny
wprowadzenia stref czasowych
i czasu urzędowego na Ziemi
oraz granicy zmiany daty
 posługuje się mapą stref
czasowych do określenia
różnicy czasu strefowego
Uczeń poprawnie:
 wyjaśnia pochodzenie
atmosfery Ziemi
 porównuje cechy
poszczególnych warstw
atmosfery
 omawia zmiany temperatury
powietrza w profilu pionowym
atmosfery
podstawie wysokości
górowania Słońca w dniach
równonocny i przesileń
człowieka
 opisuje działanie siły
odśrodkowej i siły Coriolisa
 wyjaśnia zjawisko faz Księżyca
 wskazuje skutki występowania
siły Coriolisa dla środowiska
przyrodniczego
 wyjaśnia zależność pomiędzy
kierunkiem obrotu Ziemi
w ruchu dookoła własnej osi
a zmianą czasu
 opisuje przykłady wpływu
różnic czasu słonecznego
na życie i działalność człowieka
 przelicza czas słoneczny na czas  opisuje przykłady wpływu
uniwersalny i strefowy
różnic czasu strefowego
na życie i działalność człowieka
 wyjaśnia różnicę między czasem
letnim a zimowym
 wyjaśnia skutki wprowadzenia
czasu strefowego i urzędowego
na Ziemi
Uczeń poprawnie:
 ocenia ochronne znaczenie
atmosfery dla życia na Ziemi
 wyjaśnia znaczenie
magnetosfery
 wyjaśnia przyczyny
powstawania zorzy polarnej
Uczeń poprawnie:
 opisuje i podaje przykłady
oddziaływania promieniowania
kosmicznego na środowisko
geograficzne Ziemi
Obieg ciepła
Czynniki
kształtujące
rozkład
temperatury
 wymienia nazwy
poszczególnych warstw
atmosfery
 omawia cechy pola
magnetycznego Ziemi
 wymienia rodzaje
 wyjaśnia znaczenie
promieniowania
promieniowania całkowitego
 wymienia źródła ciepła na Ziemi  omawia bilans promieniowania
na podstawie schematu
 wymienia i wskazuje na mapie
obszary o dodatnim i ujemnym
saldzie bilansu promieniowania
 wyjaśnia znaczenie terminów:
albedo, turbulencja, konwekcja,
radiacja, adwekcja
 wyjaśnia znaczenie terminów:
 opisuje na podstawie wykresów
temperatura powietrza,
i map zróżnicowanie
izoterma
temperatury powietrza
w troposferze
 wymienia rodzaje skal,
w których dokonuje się
 opisuje czynniki wpływające na
pomiarów temperatury
rozkład temperatury powietrza
powietrza
 oblicza średnią dobową
 porównuje temperaturę
temperaturę powietrza
powietrza w różnych skalach
 wymienia czynniki wpływające
na rozkład temperatury
powietrza
 wymienia sposoby wymiany
 omawia bilans promieniowania
ciepła w atmosferze
Ziemi
 wykazuje zależność między
 omawia wpływ zachmurzenia
ilością energii docierającej do
na temperaturę powietrza
powierzchni Ziemi a wysokością  omawia zmiany wartości
Słońca nad horyzontem
ciśnienia i zawartości ozonu
w profilu pionowym atmosfery
Ruchy powietrza 
atmosferycznego


Globalna
cyrkulacja
atmosfery.
Pasaty
i monsuny


 porównuje rozkład temperatury
powietrza w poszczególnych
porach roku na półkuli
północnej i południowej
 wyjaśnia wpływ rzeźby terenu
na nasłonecznienie
i temperaturę powietrza
 charakteryzuje na podstawie
mapy roczne amplitudy
temperatury powietrza
na Ziemi
 oblicza średnią roczną i roczną
amplitudę temperatury
powietrza
 wykazuje przyczyny
zróżnicowania średniej rocznej
temperatury powietrza na
Ziemi
wymienia jednostki ciśnienia
 wyjaśnia na podstawie
 wykazuje zależność ciśnienia
atmosferycznego i przyrządy do
schematu przyczyny
atmosferycznego od
jego pomiaru
powstawania ośrodków
temperatury powietrza
barycznych
wyróżnia podstawowe układy
 omawia krążenie powietrza
baryczne
 wskazuje strefy podwyższonego
w ośrodkach barycznych na
i obniżonego ciśnienia na kuli
półkuli północnej i południowej
odczytuje z mapy izobar
ziemskiej
wartość ciśnienia
atmosferycznego
wyjaśnia znaczenie terminów:
 wyjaśnia rozmieszczenie stałych  opisuje cyrkulację powietrza w
pasat, antypasat, monsun
ośrodków ciśnienia
strefie międzyzwrotnikowej,
umiarkowanej
wymienia obszary
 omawia na podstawie
i okołobiegunowej
występowania pasatów
schematu cyrkulację powietrza
i monsunów oraz wskazuje je
w strefie międzyzwrotnikowej
 wymienia cechy pasatów
na mapie
 wyjaśnia mechanizm
 podaje przyczyny cykliczności
 wyjaśnia, w jaki sposób
aerozole znajdujące się
w atmosferze wpływają na
wielkość promieniowania
bezpośredniego
i rozproszonego
wykazuje związek między
 wyjaśnia zjawisko inwersji
strefami termicznymi a strefami
termicznej
oświetlenia Ziemi
 opisuje przykłady wpływu
 wskazuje na podstawie mapy
temperatury powietrza na życie
przyczyny nierównomiernego
i działalność człowieka
rozkładu temperatury
powietrza na Ziemi
 oblicza temperaturę powietrza
na różnych wysokościach na
podstawie gradientu
termicznego

 omawia przyczyny ruchu
powietrza atmosferycznego
 omawia na podstawie mapy
rozmieszczenie stałych oraz
sezonowych wyżów i niżów
atmosferycznych na Ziemi
 dostrzega znaczenie ruchu
powietrza atmosferycznego dla
działalności gospodarczej
człowieka
 wyjaśnia na podstawie
schematu globalną cyrkulację
powietrza w troposferze
 wymienia nazwy komórek
cyrkulacyjnych, w których
obrębie odbywa się ruch mas
powietrza
 wyjaśnia na przykładach
znaczenie pasatów i monsunów
dla przebiegu pogody i
działalności gospodarczej
człowieka
powstawania pasatów
 wyjaśnia mechanizm
powstawania monsunów
Rodzaje wiatrów
lokalnych
 wyjaśnia znaczenie terminów:
 wyjaśnia mechanizm
bryza, fen, wiatr górski, dolinny,
powstawania bryzy
bora
 wskazuje na mapie obszary
 wymienia wiatry lokalne
występowania wiatrów
lokalnych
Wilgotność
powietrza
i opady
atmosferyczne
 wyjaśnia znaczenie terminów:
wilgotność względna,
wilgotność bezwzględna
 wymienia rodzaje opadów
i osadów atmosferycznych
 odczytuje z mapy roczne sumy
opadów atmosferycznych
Masy powietrza
i fronty
atmosferyczne
 wyjaśnia znaczenie terminów:
masy powietrza, front
atmosferyczny, front
zokludowany, strefa frontalna
 wymienia rodzaje mas
powietrza i rodzaje frontów
atmosferycznych
Prognozowanie
pogody
 wymienia elementy
meteorologiczne pogody
zmian cyrkulacji monsunowej
 wymienia cechy wiatrów
lokalnych
 wyjaśnia mechanizm
powstawania wiatru fenowego,
górskiego, dolinnego i bory
 podaje lokalne nazwy wiatru
fenowego
 przedstawia miary wilgotności
 wyjaśnia mechanizm
powietrza
powstawania chmur oraz
opadów i osadów
 opisuje proces kondensacji pary
atmosferycznych
wodnej
 wyjaśnia różnicę między mgłą
 wyjaśnia proces resublimacji
radiacyjną a mgłą adwekcyjną
 opisuje typy genetyczne
 rozróżnia typy genetyczne
opadów atmosferycznych
chmur
 wymienia obszary
o najmniejszych i największych  wyjaśnia przyczyny
nierównomiernego rozkładu
rocznych sumach opadów
opadów atmosferycznych
i wskazuje je na mapie
na Ziemi
 wymienia kryteria podziału
 analizuje przebieg zjawisk
i podaje cechy mas powietrza
atmosferycznych w strefie
frontu ciepłego i zimnego
 omawia rozmieszczenie mas
powietrza i frontów
 opisuje zjawisko okluzji
atmosferycznych na kuli
ziemskiej oraz wskazuje je na
mapie
 odróżnia na podstawie
schematu front chłodny
od ciepłego
 wymienia metody badań
 uzasadnia konieczność
meteorologicznych
prognozowania pogody
 odczytuje informacje z mapy
 dostrzega potrzebę
synoptycznej
dokonywania pomiarów
i obserwacji elementów
meteorologicznych
z wykorzystaniem
nowoczesnych technik
do prognozowania pogody
 wyjaśnia przyczyny
regionalnego zróżnicowania
 wyjaśnia mechanizm
powstawania pasatów jako
skutek cyrkulacji powietrza
w strefie międzyzwrotnikowej
 wyjaśnia genezę wiatrów
lokalnych: bryzy, fenu, bory,
wiatru górskiego i dolinnego
 wyjaśnia wpływ wiatrów
lokalnych na środowisko
geograficzne
 wyjaśnia etapy powstawania
 wyjaśnia powstawanie cienia
opadu atmosferycznego
opadowego i podaje przykłady
jego występowania
 podaje i omawia różnice między
poszczególnymi typami
genetycznymi opadów
 przewiduje skutki
przemieszczania się różnych
frontów atmosferycznych
 przewiduje nadejście frontu
atmosferycznego na podstawie
obserwacji zjawisk
meteorologicznych
 przewiduje pogodę na
 wykazuje na przykładach wpływ
podstawie danych
pogody na życie i działalność
synoptycznych
gospodarczą człowieka
 przygotowuje krótkoterminową
prognozę pogody na podstawie
mapy synoptycznej oraz
obserwacji i pomiarów
meteorologicznych
zjawisk pogodowych na Ziemi
Klimaty kuli
ziemskiej
 odróżnia klimat od pogody
 wymienia składniki klimatu
 wymienia czynniki
klimatotwórcze
 wymienia strefy klimatyczne
Zmiany
atmosfery
i klimatu
 wymienia efekty zmian
zachodzących w atmosferze
 wymienia nazwy gazów
przyczyniających się
do powstawania efektu
cieplarnianego
Ekstremalne
zjawiska
atmosferyczne
i ich skutki
 wymienia niebezpieczne
zjawiska meteorologiczne
 wskazuje na mapie obszary
występowania ekstremalnych
zjawisk atmosferycznych
Cykl
hydrologiczny
Uczeń poprawnie:
 wyjaśnia znaczenie terminów:
hydrosfera, mały obieg wody,
duży obieg wody, retencja
 analizuje dane liczbowe
dotyczące zasobów wodnych
kuli ziemskiej
 wymienia składniki bilansu
wodnego
Oceany i morza
 wyjaśnia znaczenie terminów:
morze, zlewisko mórz, zatoka,
cieśnina
 charakteryzuje czynniki
klimatyczne
 wskazuje na mapie główne
strefy klimatyczne świata
 odczytuje z klimatogramów
wartość temperatury powietrza
i opadów
 wykazuje różnice między
klimatem morskim a klimatem
kontynentalnym
 analizuje wpływ czynników
na procesy klimatotwórcze
 rozpoznaje typ klimatu
na podstawie jego opisu
 wyjaśnia strefowość
klimatyczną na Ziemi
 wyróżnia klimaty astrefowe
i podaje ich przykłady
 opisuje cechy klimatów
lokalnych (miejska wyspa
ciepła)
 omawia na podstawie
 wyjaśnia przyczyny zmian
schematu mechanizm efektu
klimatu na Ziemi
cieplarnianego
 wymienia skutki powstawania
 analizuje na podstawie wykresu
dziury ozonowej
zmiany średniej rocznej
temperatury powietrza
na świecie
 wyjaśnia znaczenie gazów
cieplarnianych
 klasyfikuje na podstawie tabeli  wyjaśnia przyczyny
tornada ze względu na poziom
powstawania ekstremalnych
ich intensywności
zjawisk i anomalii pogodowych
na Ziemi
 podaje przyczyny
występowania susz
 omawia budowę cyklonu
tropikalnego
 wymienia obszary zagrożone
pustynnieniem
 wymienia lokalne nazwy
cyklonów tropikalnych
Uczeń poprawnie:
Uczeń poprawnie:
 analizuje zasoby wodne
 omawia teorię powstania
w przyrodzie na podstawie
hydrosfery
wykresu
 wyjaśnia wpływ energii
 wymienia elementy składowe
słonecznej i siły ciężkości
cyklu hydrologicznego
na obieg wody w przyrodzie
 omawia fizyczne i chemiczne
 analizuje schemat cyklu
właściwości wody
hydrologicznego
 opisuje na podstawie mapy
regionalne zróżnicowanie
bilansu wodnego
 wymienia typy mórz i wskazuje  wyjaśnia przyczyny
ich przykłady na mapie
zróżnicowania zasolenia wody
morskiej
 opisuje na podstawie schematu
 opisuje typy klimatów
na podstawie klimatogramów
i mapy klimatycznej
 uzasadnia zasięg występowania
stref klimatycznych i typów
klimatu na Ziemi
 opisuje piętrowość klimatyczną
w górach
 porównuje klimatogramy
charakterystyczne dla różnych
typów klimatu
 wykazuje związek między
działalnością człowieka
a klimatem lokalnym
(miejscowym)
 wyjaśnia znaczenie ozonosfery
dla życia ludzi na Ziemi
 opisuje skutki globalnych zmian
klimatu
 proponuje działania
ograniczające wpływ człowieka
na zmiany atmosfery i klimatu
 podaje przykłady skutków
ekstremalnych zjawisk
atmosferycznych
 podaje skutki występowania
susz
 podaje działania podejmowane
przez człowieka w celu
zmniejszenia ekstremalnych
zjawisk i anomalii pogodowych
Uczeń poprawnie:
Uczeń poprawnie:
 omawia cechy cyklu
 analizuje przyczyny
hydrologicznego w różnych
zróżnicowania elementów
warunkach klimatycznych
bilansu wodnego
w poszczególnych strefach
 omawia rolę retencji w cyklu
klimatycznych
hydrologicznym
 przedstawia bilans wodny i jego  wykazuje znaczenie wody dla
funkcjonowania systemu
zróżnicowanie
przyrodniczego Ziemi
w poszczególnych strefach
klimatycznych
 porównuje pionowy rozkład
temperatury i zasolenia
wybranych mórz
 uzasadnia konieczność ochrony
wód morskich
 ocenia wpływ człowieka
 wymienia zasoby wodne
wszechoceanu
 przedstawia podział
wszechoceanu na mapie świata
Dynamika
 wymienia rodzaje ruchów wody
oceanów – prądy
morskiej
morskie,
 wymienia rodzaje prądów
falowanie
morskich i podaje ich przykłady
 wskazuje na mapie obszary
występowania tsunami
Dynamika
 wymienia rodzaje pływów
oceanów –
morskich
pływy morskie,
 wymienia obszary
sejsze, upwelling
o największych pływach
 podaje rozmiary przypływów
w otwartych oceanach
i zatokach morskich
Zróżnicowanie
 wyjaśnia znaczenie terminów:
sieci rzecznej
system rzeczny, dorzecze, dział
na Ziemi
wodny
 wymienia rodzaje rzek
 wskazuje na mapie wybrane
rzeki świata
 wskazuje na mapie świata
obszary bezodpływowe oraz
pozbawione rzek
Ustroje rzeczne
 wyjaśnia znaczenie terminu
ustrój rzeczny (reżim)
 wymienia rodzaje ustrojów
rzecznych
Jeziora




skład chemiczny wody morskiej
 omawia na podstawie mapy
zasolenie powierzchniowej
warstwy wód oceanicznych
 wymienia źródła energii
powodujące ruch wód morskich
 wyjaśnia przyczyny
powstawania prądów morskich
 opisuje na podstawie mapy
rozkład prądów morskich na
świecie
 omawia przyczyny falowania
wód morskich
 wymienia przyczyny i skutki
pływów morskich
 opisuje zróżnicowanie termiki
przypowierzchniowych wód
oceanicznych
 wyjaśnia przyczyny
zróżnicowania gęstości wody
morskiej
 objaśnia wpływ prądów
morskich na warunki
klimatyczne
 objaśnia mechanizm
powstawania falowania
wiatrowego
 objaśnia mechanizm
powstawania i układu
powierzchniowych prądów
morskich
 omawia mechanizm powstania
i skutki tsunami
 podaje przykłady niszczącej
działalności fal morskich –
sztormowych i tsunami
 objaśnia mechanizm
powstawania upwellingu
i downwellingu
 charakteryzuje na podstawie
schematu system rzeczny wraz
z dorzeczem
 odróżnia rzekę stałą od rzeki
okresowej i epizodycznej
 wymienia czynniki wpływające
na poziom wody w rzece
 wyjaśnia różnicę między
wezbraniem a powodzią
 wymienia rodzaje zasilania rzek
 opisuje ustroje złożone i podaje
przykłady rzek o tych ustrojach
 analizuje związki między
 wyjaśnia przyczyny i skutki
warunkami klimatycznymi
powodzi
a występowaniem rzek na Ziemi  wyjaśnia krajobrazowe
 opisuje na podstawie mapy
i gospodarcze funkcje rzek
rozmieszczenie wód
powierzchniowych na Ziemi
 wymienia przyczyny
powstawania sejszy
 omawia na podstawie
schematu mechanizm
powstawania sejszy
 opisuje cechy ustrojów
rzecznych
 rozpoznaje cechy ustrojów
rzecznych
 klasyfikuje rzeki do
odpowiedniego typu ustroju na
podstawie wielkości
przepływów
wyjaśnia znaczenie terminów:
 wymienia czynniki warunkujące  charakteryzuje typy genetyczne
jezioro, misa jeziorna
powstawanie jezior
jezior oraz wskazuje ich
przykłady na mapie
wymienia kryteria klasyfikacji
 klasyfikuje jeziora wg
jezior
pochodzenia misy jeziornej
 opisuje etapy zarastania jezior
i żyzności oraz wskazuje
(sukcesji)
wymienia najgłębsze
je na mapie
i największe jeziora na świecie
 opisuje warunki powstawania
oraz wskazuje je na mapie
 wymienia funkcje sztucznych
i występowania bagien
zbiorników
i torfowisk
wskazuje na mapie główne typy
na ekosystemy mórz i oceanów
 wskazuje możliwości
gospodarczego wykorzystania
oceanów
 charakteryzuje wpływ
poszczególnych ruchów wody
morskiej na warunki
klimatyczne i gospodarkę
 podaje przyczyny i skutki
zjawiska EL Niño
 przedstawia wpływ upwellingu i
downwellingu na środowisko
życia wybrzeży
 opisuje na przykładach
następstwa nieracjonalnej
gospodarki wodnej
w wybranych regionach
 analizuje wykresy stanów wód
i przepływów wybranych rzek
 podaje przyczyny najwyższych
przepływów wybranych rzek
 analizuje związki między
warunkami klimatycznymi
a typami ustrojów rzecznych
 ocenia wpływ różnych
czynników na reżim rzeczny
 analizuje związki między
warunkami klimatycznymi
a występowaniem jezior
na Ziemi
 czyta plany batymetryczne
wybranych jezior
 wyjaśnia krajobrazowe
i gospodarcze funkcje jezior
jezior
Lodowce górskie
 wyjaśnia znaczenie terminów:
lodowiec górski, firn, pole
firnowe, granica wiecznego
śniegu, jęzor lodowcowy,
wieloletnia zmarzlina
 wymienia typy lodowców
górskich
 wskazuje na mapie przykłady
obszarów występowania
lodowców górskich
Lądolody
i wieloletnia
zmarzlina
 wyjaśnia znaczenie terminów:
lądolód, wieloletnia zmarzlina,
pak lodowy, soliflukcja
 wskazuje na mapie świata
obszary występowania
lądolodów
 wyjaśnia znaczenie terminów:
warstwa wodonośna,
zwierciadło wód podziemnych,
strefa aeracji, strefa saturacji,
infiltracja
 klasyfikuje wody podziemne
według różnych kryteriów
 wymienia na podstawie
schematu poszczególne
poziomy wód podziemnych
 wymienia kryteria podziału
źródeł
Budowa wnętrza Uczeń poprawnie:
Ziemi
 wyjaśnia znaczenie terminów:
litosfera, astenosfera
 wymienia główne pierwiastki
i minerały budujące skorupę
ziemską
 wymienia na podstawie
schematu warstwy wnętrza
Ziemi
Wody
podziemne
 wymienia czynniki warunkujące
powstawanie lodowców
górskich
 omawia na podstawie
schematu przebieg granicy
wiecznego śniegu na kuli
ziemskiej na różnych
szerokościach geograficznych
 omawia na podstawie
schematu budowę lodowca
górskiego
 omawia warunki powstawania
lądolodów
 wymienia obszary
występowania wieloletniej
zmarzliny
 opisuje powstawanie barier
lodowych
 wyjaśnia zjawisko cielenia się
lodowca
 wyjaśnia przyczyny
 klasyfikuje typy lodowców
 ocenia wpływ zmian
występowania granicy
górskich ze względu na wielkość
klimatycznych na zmiany
wiecznego śniegu na różnej
i warunki orograficzne ich
zasięgu obszarów współcześnie
wysokości
powstawania
zlodzonych
 charakteryzuje wybrane typy
lodowców górskich
 opisuje ruch lodu lodowcowego
 analizuje uwarunkowania
rozwoju pokryw lodowych
na Ziemi
 opisuje cechy lądolodu
antarktycznego i lądolodu
grenlandzkiego
 omawia warunki powstawania
wieloletniej zmarzliny
 opisuje poszczególne poziomy
 wyjaśnia pochodzenie wód
wód podziemnych
podziemnych
 wyjaśnia na podstawie
 wykazuje zależność cech wód
schematu powstawanie wód
podziemnych od budowy
artezyjskich i subartezyjskich
geologicznej
 wskazuje na mapie obszary
 omawia warunki powstawania
występowania wód artezyjskich
gejzerów
i subartezyjskich, wód
termalnych i gejzerów
 wymienia rodzaje źródeł
Uczeń poprawnie:
 opisuje zmiany temperatury,
ciśnienia i gęstości wraz ze
wzrostem głębokości
 opisuje na podstawie
schematu budowę wnętrza
Ziemi
 wyróżnia powierzchnie
 wskazuje na mapach zasięg
obszarów współcześnie
zlodzonych i ocenia wpływ
zmian klimatycznych na zmiany
zasięgu tych obszarów
 omawia proces powstawania
bariery lodowej i góry lodowej
 analizuje przekrój przez strefę
wieloletniej zmarzliny
 wskazuje na mapie świata
obszary występowania
wieloletniej zmarzliny
 wyjaśnia wpływ występowania
wieloletniej zmarzliny na
działalność człowieka i
zagospodarowanie obszarów
 wyjaśnia warunki powstania
 wykazuje znaczenie wód
podziemnych w życiu
wybranych typów źródeł
i gospodarce człowieka
 omawia zastosowanie wód
artezyjskich w gospodarce
 wymienia przykłady zastosowań
źródeł mineralnych (cieplic)
w lecznictwie
Uczeń poprawnie:
Uczeń poprawnie:
 opisuje wybrane metody badań  oblicza temperaturę wnętrza
wnętrza Ziemi
Ziemi, znając stopień
geotermiczny
 wymienia przykłady
zróżnicowania wielkości stopnia  opisuje właściwości fizyczne
geotermicznego na Ziemi
wnętrza Ziemi
 wskazuje różnicę między
 opisuje skład mineralogiczny
budową skorupy
skorupy ziemskiej
kontynentalnej a budową
Uczeń poprawnie:
 opisuje współczesny rozwój
poglądów na budowę wnętrza
Ziemi
nieciągłości
Minerały i skały
Odtwarzanie
i datowanie
dziejów Ziemi
 wyjaśnia znaczenie terminów:
minerał, skała, magma,
metamorfizm, konkrecja
 wymienia główne minerały
skałotwórcze
 podaje różnice między
minerałem a skałą
 rozpoznaje najpospolitsze skały
występujące na Ziemi
 wymienia cechy różniące
minerały
 opisuje skały o różnej genezie
i podaje ich przykłady
 wymienia przykłady minerałów
i skał będących surowcami
mineralnymi
 wymienia na podstawie
schematu formy skupienia złóż
mineralnych
 wymienia obszary
występowania skał magmowych,
osadowych i metamorficznych
 wyjaśnia znaczenie terminów:
 wymienia cele badań geologii
geologia historyczna,
historycznej
skamieniałość przewodnia, wiek  odróżnia wiek względny
względny, wiek bezwzględny
od wieku bezwzględnego
 wymienia nauki geologii
 wymienia główne jednostki
historycznej
podziału dziejów Ziemi
 wymienia przykłady
skamieniałości przewodnich
Kronika dziejów
Ziemi
 odczytuje z tabeli
stratygraficznej najważniejsze
wydarzenia w dziejach Ziemi
 rozpoznaje okres geologiczny
na podstawie opisu
 opisuje zmiany klimatu
w dziejach Ziemi na podstawie
tabeli
Tektonika płyt
litosfery
 wyjaśnia znaczenie terminów:
tektonika, strefa spredingu
strefa subdukcji, prądy
konwekcyjne
 rozróżnia na schemacie strefy
spredingu i subdukcji
 wskazuje na mapie świata
przebieg granic płyt litosfery
 wymienia założenia teorii dryfu
kontynentów A. Wegenera
 przedstawia założenia teorii
tektoniki płyt litosfery
 wymienia i wskazuje na mapie
tektonicznej płyty litosfery
i grzbiety śródoceaniczne
skorupy oceanicznej
 opisuje warunki powstawania
minerałów
 opisuje właściwości wybranych
skał
 charakteryzuje typy złóż
 charakteryzuje rodzaje
surowców mineralnych ze
względu na pochodzenie
 przedstawia gospodarcze
wykorzystanie skał i minerałów
na konkretnych przykładach
 ocenia zmiany środowiska
przyrodniczego związane z
eksploatacją surowców
mineralnych
 opisuje metody określania
wieku względnego
i bezwzględnego
 opisuje tabelę stratygraficzną
 wymienia eony, ery, okresy
i epoki w dziejach Ziemi
 porównuje długość trwania
poszczególnych er
 wyjaśnia na podstawie
schematu powstawanie
skamieniałości
 omawia rozwój fauny i flory
w dziejach Ziemi
 rozpoznaje okres geologiczny
na podstawie skamieniałości
przewodnich
 omawia najważniejsze
wydarzenia z przeszłości
geologicznej Ziemi
 wyjaśnia przyczyny
wzajemnego przemieszczania
się płyt litosfery i określa
kierunek ich ruchu
 omawia budowę strefy
spredingu i strefy subdukcji
oraz wymienia procesy w nich
zachodzące
 wskazuje na mapie strefy
ryftowe oraz strefy subdukcji
 wyjaśnia zasady odtwarzania
i określania chronologii dziejów
Ziemi
 wyjaśnia, na czym polega
zasada aktualizmu
geologicznego
 przedstawia na podstawie
profilu geologicznego historię
geologiczną regionu
 wyjaśnia, dlaczego metodę
radiowęglową stosuje się do
datowania młodych utworów
 analizuje przekrój geologiczny
 opisuje zmiany położenia
kontynentów w dziejach Ziemi
 opisuje na podstawie mapy
maksymalne zasięgi
plejstoceńskich pokryw
lodowych na Ziemi
 opisuje hipotezy tłumaczące
przyczyny wielkiego wymierania
świata organicznego pod koniec
mezozoiku
 wymienia dowody dryfu
kontynentów
 wyjaśnia mechanizm działania
prądów konwekcyjnych
 omawia na podstawie
schematu etapy rozwoju ryftu
 wykazuje zależność między
ruchami płyt litosfery
a rozmieszczeniem pasm
górskich oraz grzbietów
śródoceanicznych
i kolizji płyt litosfery
 wymienia przykłady zbieżnych i
rozbieżnych granic płyt litosfery
 wymienia obszary fałdowań
kaledońskich, hercyńskich
i alpejskich oraz wskazuje je na
mapie
 porównuje na podstawie
fotografii cechy gór powstałych
w orogenezie kaledońskiej
i alpejskiej
Deformacje
 wyjaśnia znaczenie terminów:
 wymienia elementy fałdu
tektoniczne
deformacja tektoniczna, uskok,
i uskoku
i typy
zrąb
 charakteryzuje na podstawie
genetyczne gór
 wymienia typy genetyczne gór
schematu typy genetyczne gór
 podaje przykłady gór
fałdowych, zrębowych
i wulkanicznych
Plutonizm
 wyjaśnia znaczenie terminów:
 charakteryzuje przebieg
i wulkanizm
plutonizm, wulkanizm
i występowanie zjawisk
plutonicznych
 wymienia na podstawie
schematu typy intruzji
 wyjaśnia przyczyny zjawisk
magmatycznych
wulkanicznych
 wskazuje na mapie największe
 wymienia na podstawie
wulkany na świecie
schematu elementy wulkanu
 wymienia produkty erupcji
wulkanicznych
 podaje przykłady obszarów
wulkanicznych na świecie
Trzęsienia ziemi  wyjaśnia znaczenie terminów:
 omawia schemat rozchodzenia
trzęsienie ziemi, sejsmograf
się fal sejsmicznych
 wymienia rodzaje trzęsień ziemi  odróżnia hipocentrum
od epicentrum
 wymienia skale opisujące
trzęsienia ziemi
 dokonuje podziału trzęsień
ziemi ze względu na genezę
 wskazuje na mapie obszary
występowania trzęsień ziemi
 wskazuje na mapie obszary
sejsmiczne, pensejsmiczne
i asejsmiczne
Ruchy
 wyjaśnia znaczenie terminów:
 podaje podobieństwa i różnice
epejrogeniczne
transgresja morza, regresja
między ruchami
oraz izostatyczne
morza, ruchy talasogeniczne
epejrogenicznymi a
izostatycznymi
 wskazuje na mapie przykłady
obszarów objętych ruchami
 wymienia i wskazuje na mapie
obniżającymi i ruchami
świata obszary poddawane
wznoszącymi
współcześnie ruchom
Ruchy
górotwórcze
 wyjaśnia znaczenie terminu
procesy endogeniczne
 wymienia przejawy procesów
endogenicznych
 wymienia nazwy
najważniejszych orogenez
w dziejach Ziemi
 analizuje na podstawie mapy
tematycznej budowę
podstawowych struktur
tektonicznych
 wyjaśnia proces powstawania
gór
 omawia zależność między
wiekiem orogenezy
a wysokością gór
 wykazuje różnicę w procesach
powstawania gór, np. Himalajów
i Andów
 podaje różnice między górami
fałdowymi a górami zrębowymi
 wskazuje na mapie obszary
występowania różnych typów
gór
 opisuje na podstawie schematu
powstawanie podstawowych
struktur tektonicznych (intruzji,
deformacji ciągłych
i nieciągłych)
 opisuje etapy powstawania gór
fałdowych i zrębowych
 podaje skutki procesów
 wykazuje zależność między
 wykazuje związek występowania
plutonicznych
budową wulkanu a przebiegiem zjawisk wulkanicznych
jego erupcji
z przebiegiem granic płyt
 charakteryzuje przebieg zjawisk
litosfery
wulkanicznych
 opisuje negatywne i pozytywne
skutki zjawisk wulkanicznych
 podaje przykłady wykorzystania
 klasyfikuje typy wulkanów
energii wnętrza Ziemi
według różnych kryteriów
 opisuje katastrofy wywołane
w gospodarce
wybuchami wulkanów
 wyjaśnia przyczyny trzęsień
ziemi
 wyjaśnia przyczyny
rozmieszczenia stref
sejsmicznych na Ziemi
 wskazuje na mapie obszary
występowania podstawowych
typów trzęsień ziemi
 wykazuje zależność między
ruchami płyt litosfery
i trzęsieniami Ziemi
 opisuje katastrofy wywołane
trzęsieniami ziemi
 wymienia sposoby ochrony
przed skutkami trzęsień ziemi
 ocenia warunki życia i
działalności człowieka na
obszarach aktywnych sejsmicznie
 opisuje przyczyny procesów
epejrogenicznych i
izostatycznych
 podaje dowody na istnienie
ruchów epejrogenicznych
 omawia na podstawie mapy
 omawia znaczenie gospodarcze
ruchy izostatyczne na Półwyspie ruchów epejrogenicznych
Skandynawskim
i izostatycznych
 opisuje skutki procesów
epejrogenicznych
i izostatycznych
epejrogenicznym
i izostatycznym
Wielkie formy
ukształtowania
lądów
Wielkie formy
ukształtowania
oceanów
Wietrzenie skał
 rozróżnia formy ukształtowania
pionowego i poziomego lądów
 wyjaśnia znaczenie terminów:
depresja, kryptodepresja
 wskazuje na mapie
hipsometrycznej niziny, wyżyny
i wybrane pasma górskie oraz
depresje
 wyróżnia formy dna
oceanicznego
 odróżnia szelfy od stoków
kontynentalnych
Uczeń poprawnie:
 wyjaśnia znaczenie terminów:
wietrzenie, zwietrzelina
 wymienia i rozróżnia rodzaje
wietrzenia
 wymienia produkty wietrzenia
 wymienia rodzaje wietrzenia
fizycznego
 wyjaśnia znaczenie terminów:
denudacja, ruchy masowe,
erozja
 wymienia podstawowe rodzaje
ruchów masowych
 podaje różnicę między
odpadaniem a obrywaniem,
osuwaniem a spełzywaniem
Procesy krasowe  wymienia skały rozpuszczalne
przez wodę
 wyjaśnia znaczenie terminu
krasowienie
 wymienia formy krasu
powierzchniowego i
podziemnego
Ruchy masowe
 charakteryzuje i podaje
przykłady wielkich form
ukształtowania powierzchni
Ziemi
 porównuje na podstawie
danych statystycznych
ukształtowanie powierzchni
kontynentów
 charakteryzuje wielkie formy
dna oceanicznego
 porównuje na podstawie
danych statystycznych
ukształtowanie głębokościowe
oceanów
Uczeń poprawnie:
 klasyfikuje procesy
egzogeniczne kształtujące
powierzchnię Ziemi
 opisuje typy wietrzenia
 opisuje etapy wietrzenia
mrozowego
 podaje przykłady skał
podlegających intensywnemu
wietrzeniu chemicznemu
 wskazuje na mapie obszary, na
których zachodzą intensywne
procesy wietrzenia
 wymienia przyczyny
powstawania ruchów
masowych
 omawia na podstawie
schematów rodzaje ruchów
masowych
 opisuje ukształtowanie
powierzchni Ziemi jako efekt
oddziaływania procesów
endogenicznych
 kreśli krzywą hipsograficzną
wybranego obszaru
 wykazuje na przykładach
zależność wielkich form rzeźby
od budowy skorupy ziemskiej
 omawia wpływ procesów
endogenicznych na budowę
geologiczną i ukształtowanie
powierzchni Ziemi
 wskazuje na mapie wielkie
formy ukształtowania den
morskich i oceanicznych
 wskazuje na mapie rowy
oceaniczne
 wyjaśnia przyczyny
powstawania rowów
oceanicznych
 oblicza największą deniwelację
na Ziemi
 kreśli krzywą batymetryczną
Uczeń poprawnie:
 opisuje czynniki
odpowiedzialne za przebieg
wietrzenia chemicznego
i biologicznego
 omawia przebieg procesu
wietrzenia
 charakteryzuje produkty i formy
powstałe w wyniku wietrzenia
fizycznego
 wskazuje dominujący typ
wietrzenia w określonej strefie
klimatycznej
 wykazuje wpływ budowy
geologicznej danego obszaru
na grawitacyjne ruchy masowe
 wyjaśnia przyczyny
powstawania spływów błotnych
i ziemnych
Uczeń poprawnie:
 wykazuje zależność między
klimatem a typem wietrzenia
 podaje przykłady form
powstałych wskutek wietrzenia
 opisuje skutki procesów
wietrzenia
Uczeń poprawnie:
 wyjaśnia znaczenie wietrzenia
jako procesu przygotowującego
do przekształcenia rzeźby
powierzchni Ziemi
 podaje konsekwencje ruchów
masowych
 wykazuje na przykładach
zależność ruchów masowych
od rzeźby terenu, klimatu
i warunków wodnych
 wykazuje wpływ działalności
człowieka na intensywność
ruchów masowych
 odróżnia formy krasu
powierzchniowego
i podziemnego
 wymienia i rozpoznaje formy
szaty naciekowej w jaskini
 wskazuje na mapie świata
i Europy obszary krasowe
 opisuje czynniki, które
wpływają na przebieg zjawisk
krasowych
 wymienia etapy rozwoju form
krasu powierzchniowego
 odróżnia wywierzysko
od ponoru
 charakteryzuje wpływ
procesów krasowych na rzeźbę
obszarów zbudowanych ze skał
węglanowych
 opisuje zagrożenia występujące
w jaskiniach wywołane
działalnością człowieka
Rzeźbotwórcza
działalność rzek
 wyjaśnia znaczenie terminów:
erozja wgłębna, erozja
wsteczna, erozja boczna,
akumulacja
 wymienia czynniki wpływające
na tempo erozji rzecznej
 wymienia rodzaje erozji
rzecznej
 wymienia elementy doliny
rzecznej
 podaje przykłady rzek o różnych
typach ujść
 porównuje cechy rzeki w biegu
górnym, środkowym i dolnym
 wymienia przykłady form
powstałych w wyniku erozji
i akumulacji
 opisuje na podstawie schematu
elementy doliny rzecznej
 odróżnia terasę zalewową
od nadzalewowej
 wymienia rodzaje ujść
rzecznych i wskazuje ich
przykłady na mapie
Rzeźbotwórcza
działalność
lodowców
górskich
 wymienia podstawowe formy
powstałe w wyniku działalności
lodowca górskiego
 wyjaśnia znaczenie terminów:
egzaracja, muton, dolina
U-kształtna, cyrk lodowcowy,
detrakcja, detersja, dolina
zawieszona, wygłady
lodowcowe, kem, oz, drumlin
 wymienia rodzaje moren
 podaje przykłady lodowców
górskich na świecie
 wymienia podstawowe formy
powstałe w wyniku działalności
lądolodu
 wskazuje na mapie
przykładowe obszary o rzeźbie
młodoglacjalnej
 wyróżnia rodzaje
rzeźbotwórczej działalności
lodowców
 dokonuje podziału form rzeźby
polodowcowej na formy
erozyjne i akumulacyjne
 rozróżnia formy powstałe
w wyniku działalności
lodowców górskich
 wyjaśnia powstawanie różnych
typów moren
 wyjaśnia, na czym polega erozja
eoliczna
 wymienia formy powstałe
w wyniku niszczącej i budującej
działalności wiatru
 wymienia rodzaje pustyń
i wskazuje ich przykłady
na mapie
Rzeźbotwórcza
działalność
lądolodów i wód
polodowcowych
Rzeźbotwórcza
działalność
wiatru
 wyjaśnia proces powstawania
jaskiń
 wyjaśnia przyczyny
zróżnicowania procesów
rzeźbotwórczych na
poszczególnych odcinkach rzeki
 wyjaśnia na podstawie schematu
proces erozji wstecznej
 omawia na podstawie
schematów fazy rozwoju
meandrów i starorzeczy
 wyjaśnia proces powstawania
delty
 wyjaśnia, w jakich warunkach
zachodzi erozja wąwozowa
 opisuje przebieg niszczącej
działalności lodowca górskiego
 opisuje na podstawie schematu
powstawanie doliny
U-kształtnej
 opisuje przebieg oraz efekty
erozyjnej i akumulacyjnej
działalności wód płynących
 oblicza przeciętny spadek rzeki
 opisuje na podstawie schematu
powstawanie teras rzecznych
 opisuje rzeźbotwórczą
działalność wód opadowych
(erozja wąwozowa)
 wskazuje możliwości
zagospodarowania teras
zalewowych i nadzalewowych
 opisuje skutki działalności
lodowców górskich
 opisuje przebieg erozyjnej
i akumulacyjnej działalności
lodowców i wymienia formy
powstałe w jej wyniku
 rozróżnia formy powstałe w
 odróżnia rzeźbę staroglacjalną
wyniku działalności lądolodów
od młodoglacjalnej
 wymienia formy fluwioglacjalne  wyjaśnia na podstawie
schematu powstawanie
 wymienia przykłady niszczącej
sandrów i pradolin
i budującej działalności wód
polodowcowych
 opisuje na podstawie schematu
proces powstawania kemów
 opisuje skutki działalności
lądolodów
 odróżnia skutki działalności
lądolodów od skutków
działalności lodowców górskich
 omawia wpływ zlodowaceń
na rzeźbę powierzchni Ziemi
 wymienia czynniki wpływające
na siłę transportową wiatru
 charakteryzuje niszczącą
i budującą działalność wiatru
 omawia budowę wydmy
parabolicznej i barchanu
 charakteryzuje typy pustyń
i wskazuje ich rozmieszczenie
 opisuje przebieg oraz efekty
erozji i akumulacji eolicznej
 wymienia zagrożenia dla
działalności człowieka
spowodowane deflacją oraz
niszczeniem skał przez piasek
niesiony wiatrem
 wyjaśnia związek między
lessami występującymi
w Europie a plejstoceńskimi
lądolodami
 opisuje warunki sprzyjające
rzeźbotwórczej działalności
wiatru
 wykazuje zależność kształtu
wydm od klimatu
 opisuje proces powstawania
grzybów skalnych
 opisuje powstawanie pokryw
lessowych i wymienia nazwy
obszarów, na których one
występują
 wyjaśnia znaczenie terminów:
abrazja, platforma abrazyjna,
nisza abrazyjna
 wymienia czynniki wpływające
na intensywność niszczącej
działalności morza
 wymienia na podstawie mapy
podstawowe typy wybrzeży
 wymienia przykłady niszczącej
i budującej działalności fal
i prądów morskich
 wymienia elementy klifu
 wyjaśnia na podstawie
schematu proces powstawania
klifu
 wyjaśnia proces powstawania
mierzei
 rozpoznaje podstawowe typy
wybrzeży na mapie i fotografii
 opisuje typy genetyczne
wybrzeży
 opisuje powstawanie atolu
 porównuje typy wybrzeży
Powstawanie
gleb
Uczeń poprawnie:
 wyjaśnia znaczenie terminów:
gleba, proces glebotwórczy,
poziom glebowy, profil glebowy
 wymienia czynniki rozwoju gleb
 wymienia na podstawie
schematu poziomy glebowe
Typy genetyczne
gleb
 wymienia podstawowe typy
gleb
 rozróżnia gleby strefowe
i astrefowe
Uczeń poprawnie:
 charakteryzuje procesy
glebotwórcze
 charakteryzuje na podstawie
schematów profili glebowych
najważniejsze poziomy glebowe
 podaje różnice między
żyznością a urodzajnością
 wymienia przykłady gleb o
różnym odczynie pH
 omawia cechy gleb strefowych,
astrefowych i pozastrefowych
 opisuje rozmieszczenie
głównych typów gleb na
podstawie mapy
 analizuje wybrane profile
glebowe
Świat roślin
 podaje nazwy formacji
roślinnych na świecie
 wymienia czynniki wpływające
na zróżnicowanie szaty
roślinnej na Ziemi
 wymienia dominujące gatunki
roślin w każdej ze stref
roślinnych
Uczeń poprawnie:
 omawia czynniki glebotwórcze
z uwzględnieniem czynników
abiotycznych i biotycznych
 rozróżnia główne procesy
glebotwórcze
 opisuje cechy poszczególnych
poziomów profilu glebowego
 opisuje kompleksy rolniczej
przydatności gleb
 omawia genezę wybranych
typów gleb strefowych,
astrefowych i pozastrefowych
 przyporządkowuje gleby
strefowe do stref klimatycznych
i roślinnych
 przyporządkowuje gleby
strefowe do skał podłoża
i warunków wodnych
 wyjaśnia związek między
strefami klimatu a formacjami
roślinnymi
 opisuje przyczyny
nierównomiernego
rozmieszczenia stref roślinnych
na Ziemi
 charakteryzuje piętrowość
roślinną obszarów górskich na
Ziemi
Rzeźbotwórcza
działalność
morza
Typy wybrzeży
morskich
 charakteryzuje poszczególne
formacje roślinne na Ziemi
 wskazuje na mapie zasięg
występowania głównych stref
roślinnych
 opisuje przebieg oraz efekty
niszczącej i budującej
działalności morza
 porównuje rzeźbotwórczą
działalność morza na wybrzeżu
wysokim i płaskim
 charakteryzuje wybrzeża
powstałe przy udziale
organizmów żywych
 podaje przykłady zagrożeń dla
rozwoju raf koralowych na
świecie
Uczeń poprawnie:
 wyjaśnia wpływ procesu
glebotwórczego na żyzność gleb
 podaje przykłady negatywnego
oddziaływania człowieka na
urodzajność gleb
 podaje przykłady skutków
oddziaływania wody morskiej
w strefie wybrzeża
 ocenia przydatność rolniczą
gleb strefowych, astrefowych
i pozastrefowych
 rozpoznaje typy gleb
na podstawie opisu i schematu
profilu glebowego
 wykazuje wpływ czynników
antropogenicznych
na degradację gleb
 podaje przykłady
przystosowania się roślin do
warunków środowiska
przyrodniczego
 omawia piętra klimatyczno-roślinne na przykładach
wybranych gór położonych
na różnych szerokościach
geograficznych
 wyjaśnia zróżnicowanie
zbiorowisk roślinnych na
świecie
 porównuje i opisuje formacje
roślinne na różnych
kontynentach oraz w określonej
części świata
 wykazuje związek pomiędzy
cechami roślinności
a warunkami danego
środowiska
 opisuje rolę wybrzeży
w gospodarczej działalności
człowieka
Uczeń poprawnie:
 wykazuje ciąg zależności
występujących między
procesami glebotwórczymi,
poziomem glebowym, profilem
glebowym a typem gleb
Świat zwierząt
 wyjaśnia znaczenie terminów:
fauna, endemit
 wymienia i wskazuje na mapie
krainy i królestwa
zoogeograficzne
 wymienia charakterystyczne
zwierzęta żyjące
w poszczególnych krainach
zoogeograficznych
Strefy
 wymienia czynniki przyrodnicze
krajobrazowe na
i antropogeniczne wpływające
Ziemi
na kształtowanie się krajobrazu
na Ziemi
 wymienia strefy krajobrazowe
na Ziemi i wskazuje je na mapie
Interakcje
między
poszczególnymi
sferami Ziemi
 wyróżnia krainy i królestwa
 wyjaśnia geograficzne
zoogeograficzne
przyczyny zróżnicowania świata
zwierzęcego
 charakteryzuje wybrane krainy
zoogeograficzne
 wymienia bariery ograniczające
rozprzestrzenianie się zwierząt
 wymienia strefy życia w wodach
na Ziemi
oraz charakteryzuje jedną z nich
 przyporządkowuje typowe
gatunki fauny do
poszczególnych krain
zoogeograficznych
 opisuje komponenty
 porównuje cechy środowiska
środowiska przyrodniczego
przyrodniczego i formy
w strefie krajobrazowej
gospodarowania
w poszczególnych strefach
 wymienia wybrane parki
krajobrazowych na Ziemi
narodowe w poszczególnych
strefach krajobrazowych
i wskazuje je na mapie
 wymienia sfery Ziemi i wskazuje  wymienia przykłady
po jednym przykładzie
oddziaływania i wpływu ruchów
oddziaływań pomiędzy
Ziemi na hydrosferę
wybranymi sferami
 wyjaśnia powstawanie
 podaje przykłady sfer Ziemi
wiatrołomów w wyniku
kształtowanych przez procesy
czynników atmosferycznymi
endogeniczne
 omawia wpływ organizmów
żywych na hydrosferę
 omawia i podaje przykłady
wpływu obszarów leśnych
na klimat lokalny
 opisuje na przykładach wpływ
litosfery na procesy
glebotwórcze
 podaje przykłady wpływu
rodzaju podłoża na rzeźbę
terenu




 podaje przykłady
przystosowania się zwierząt do
warunków środowiska
przyrodniczego
 opisuje i ocenia warunki życia
w poszczególnych strefach
mórz i oceanów
 charakteryzuje faunę
w strefach mórz i oceanów
 podaje przykłady oddziaływania
komponentów środowiska
przyrodniczego na człowieka w
poszczególnych strefach
krajobrazowych
 wykazuje na podstawie map
tematycznych strefowe i
astrefowe zróżnicowanie
środowiska przyrodniczego
Ziemi
omawia efekty działania siły
 wykazuje wpływ oddziaływania
odśrodkowej Ziemi i jej wpływ
ciał niebieskich na poszczególne
na litosferę
sfery Ziemi
wyjaśnia wpływ ruchów
 ocenia skutki działania
endogenicznych na zmiany linii
atmosfery na rzeźbę terenu
brzegowej mórz i jezior oraz
 wyjaśnia zależność
zmiany biegu rzeki
występowania lodowców od
omawia czynniki warunkujące
warunków klimatycznych
strefowość klimatycznoi ukształtowania powierzchni
-roślinno-glebową
 podaje przykłady wpływu
omawia wpływ biosfery
wielkości opadów
i pedosfery na rozwój procesów
atmosferycznych na reżim rzek
stokowych
oraz tempo denudacji
 wykazuje na przykładach
zależność świata zwierzęcego
od budowy geologicznej,
klimatu, warunków wodnych
i gleby
 wyjaśnia przyczyny
występowania endemitów
na Ziemi
 wyjaśnia zależność między
środowiskiem przyrodniczym
a życiem człowieka
 charakteryzuje wybrane
środowisko strefowe lub
astrefowe
 ocenia na przykładach wpływ
różnych typów klimatu
na litosferę
 wykazuje związek sieci
hydrograficznej danego obszaru
z budową geologiczną
 analizuje związki między
litosferą a czynnikami
klimatotwórczymi
Temat
Położenie i granice
Polski
Konieczny
podstawowy
rozszerzający
Uczeń poprawnie:
• wskazuje Polskę na
ogólnogeograficznej mapie
Europy
• wymienia nazwy państw
sąsiadujących z Polską i wskazuje
te państwa na mapie
ogólnogeograficznej
• wymienia cechy położenia Polski
• wymienia zalety położenia Polski
• wymienia korzyści wynikające
z nadmorskiego położenia Polski
Uczeń poprawnie:
• charakteryzuje na podstawie
map położenie Polski na świecie
i w Europie
• wymienia nazwy skrajnych
punktów Polski i wskazuje je na
mapie
• opisuje przebieg granicy
lądowej Polski na podstawie
mapy ogólnogeograficznej
• opisuje granicę morską na
mapie ogólnogeograficznej
Uczeń poprawnie:
• opisuje położenie
fizycznogeograficzne, polityczne
i matematyczne Polski
korzystając z mapy Polski, mapy
Europy i mapy świata
• opisuje położenie własnego
regionu na podstawie
ogólnogeograficznej mapy Polski
• opisuje wody wewnętrzne,
morze terytorialne oraz
wyłączna strefę ekonomiczną na
podstawie schematu i mapy
ogólnogeograficznej Polski
• opisuje granice Polski na
podstawie ogólnogeograficznej
mapy Polski i danych
statystycznych
dopełniający
wykraczający
Uczeń poprawnie:
Uczeń poprawnie:
• wyjaśnia zależności między
• ocenia położenie Polski
miejscowym czasem słonecznym w Europie i na świecie
a czasem strefowym i
• wykazuje korzyści wynikające
urzędowym w Polsce na
z położenia Polski
podstawie mapy stref czasowych
• określa położenie
matematyczne Polski na
podstawie mapy
ogólnogeograficznej
• oblicza rozciągłość
równoleżnikową i południkową
Polski na podstawie mapy
ogólnogeograficznej
• oblicza różnice czasu
słonecznego między skrajnymi
punktami Polski
Budowa
geologiczna Polski
Zlodowacenia na
obszarze Polski
Ukształtowanie
powierzchni
Skały i surowce
mineralne
• wymienia nazwy głównych
jednostek tektonicznych Polski
i wskazuje je na mapie
geologicznej
• wymienia nazwy er, w których
wystąpiły ruchy górotwórcze
• wymienia nazwy górotworów
kaledońskich, hercyńskich
i alpejskich oraz wskazuje je na
mapie Polski
• wymienia nazwy zlodowaceń
i wskazuje ich zasięg na mapie
Polski
• rozpoznaje górskie formy
polodowcowe na schematach
• wymienia czynniki wewnętrzne
i zewnętrzne wpływające na
ukształtowanie powierzchni
Polski
• wymienia cechy rzeźby
powierzchni Polski
• wymienia nazwy punktów
najwyżej i najniżej położonych
w Polsce i wskazuje te punkty na
mapie
• rozróżnia przedstawione na
ilustracjach formy rzeźby terenu
• wymienia nazwy skał
występujących w Polsce
• klasyfikuje surowce mineralne
ze względu na ich gospodarcze
wykorzystanie
• wymienia przykłady
wykorzystania surowców
mineralnych i skał w różnych
dziedzinach życia człowieka
• wymienia nazwy skał i
surowców mineralnych
występujących w regionie
• opisuje na podstawie tabeli
stratygraficznej najważniejsze
wydarzenia geologiczne na
terenie Polski
• opisuje proces powstania
węgla kamiennego
• przyporządkowuje nazwy pasm
górskich do nazw orogenez,
w których te góry powstawały
• rozpoznaje rodzaje węgla
i charakteryzuje warunki,
w których powstawał węgiel
kamienny
• charakteryzuje główne
jednostki tektoniczne Polski
• wykazuje związki między
budową geologiczną a dziejami
geologicznymi
• analizuje uwarunkowania
powstawania gór w Polsce
• rozpoznaje formy
polodowcowe na schematach i
wskazuje obszary ich
występowania na mapie Polski
• omawia uwarunkowania
zlodowaceń w Polsce
• opisuje warunki powstania
form polodowcowych
• wyjaśnia genezę form
polodowcowych
• analizuje i porównuje cechy
krajobrazu peryglacjalnego
i młodoglacjalnego
• omawia cechy rzeźby
powierzchni Polski na
podstawie mapy
hipsometrycznej Polski
• wymienia nazwy pasów
ukształtowania powierzchni
i wskazuje je na mapie Polski
• charakteryzuje poszczególne
pasy ukształtowania
powierzchni w Polsce
• odczytuje na mapie
hipsometrycznej wysokości
względne i bezwzględne
• wymienia nazwy regionów
geograficznych w
poszczególnych pasach
ukształtowania powierzchni i
wskazuje te regiony na mapie
Polski
• rozpoznaje na podstawie
fotografii lub okazów główne
rodzaje skał występujących
w regionie i w Polsce
• wskazuje na mapie Polski
obszary występowania
surowców mineralnych
• opisuje na podstawie krzywej
hipsograficznej udział nizin,
wyżyn i gór w powierzchni Polski
• charakteryzuje na podstawie
mapy hipsometrycznej cechy
rzeźby powierzchni Polski
• oblicza różnice wysokości
bezwzględnej, korzystając z
mapy hipsometrycznej
• wykazuje pasowość
ukształtowania powierzchni
Polski
• wyjaśnia wpływ przeszłości
geologicznej na ukształtowanie
powierzchni Polski
• wyjaśnia wpływ współczesnych
procesów geologicznych na
ukształtowanie powierzchni
Polski
• wykazuje zależności pomiędzy
współczesną rzeźbą Polski
a wybranymi wydarzeniami
geologicznymi
• porównuje cechy oraz genezę
rzeźby terenu poszczególnych
pasów ukształtowania
powierzchni Polski
• opisuje na podstawie mapy
rozmieszczenie skał
powierzchniowych
• opisuje na podstawie mapy
tematycznej rozmieszczenie
surowców mineralnych
• klasyfikuje skały występujące
w Polsce ze względu na ich
pochodzenie
• wykazuje znaczenie
gospodarcze surowców
mineralnych
• opisuje i ocenia na podstawie
danych statystycznych zasoby
surowców mineralnych w Polsce
• analizuje wpływ wydobycia
surowców mineralnych na
środowisko
• wykazuje związek między
budową geologiczną
a występowaniem surowców
mineralnych
Klimat Polski
swojego zamieszkania
• wymienia geograficzne czynniki
wpływające na klimat Polski
• wymienia nazwy mas powietrza
napływających nad Polskę
• odczytuje informacje
przedstawione na
klimatogramach
• wymienia nazwy termicznych
pór roku w Polsce
• wymienia nazwy wiatrów
lokalnych i miejsce ich
występowania
Wody
powierzchniowe
i podziemne Polski
• klasyfikuje wody występujące
w Polsce
• wymienia nazwy głównych rzek
oraz ich dopływów i opisuje ich
rozmieszczenie na
ogólnogeograficznej mapie Polski
• wymienia nazwy wód
występujących we własnym
regionie
• porównuje powierzchnie
i głębokości wybranych jezior
• klasyfikuje wody podziemne
• opisuje gospodarcze
wykorzystanie wód podziemnych
Morze Bałtyckie
• wymienia nazwy największych
zatok, wysp, cieśnin oraz głębi
Morza Bałtyckiego i wskazuje je
na mapie
• wymienia na podstawie mapy
ogólnogeograficznej cechy
geograficzne Morza Bałtyckiego
• przedstawia właściwości
fizyczne wód Bałtyku
• omawia znaczenie gospodarcze
• odczytuje na mapach
klimatycznych Polski
przestrzenny rozkład
temperatury powietrza i
opadów atmosferycznych
• opisuje cechy klimatu Polski
oraz swojego regionu
• opisuje cechy klimatu
przejściowego
• odczytuje z mapy długość
okresu wegetacyjnego
• kreśli klimatogramy na
podstawie danych liczbowych
• wyjaśnia wpływ czynników
geograficznych na cechy klimatu
Polski
• analizuje przebieg izoterm lipca
i stycznia na mapach
klimatycznych Polski
• opisuje pogodę kształtowaną
przez poszczególne masy
powietrza napływające nad
Polskę
• wyjaśnia występowanie w
Polsce termicznych pór roku
• wyjaśnia mechanizm
powstawania wiatru halnego
w górach i bryzy morskiej nad
Bałtykiem
• opisuje zagrożenia wynikające
ze zmian klimatu w Polsce
• opisuje rozmieszczenie
• opisuje cechy sieci rzecznej
kanałów na podstawie mapy
w Polsce
ogólnogeograficznej
• opisuje genezę mis jeziornych
• wymienia nazwy głównych
występujących w Polsce
kanałów i wskazuje te kanały na • opisuje funkcje sztucznych
mapie Polski
jezior zaporowych
• wymienia nazwy wybranych
• wyjaśnia znaczenie
jezior i wskazuje te jeziora na
gospodarcze wód
mapie Polski
powierzchniowych
• wyróżnia typy genetyczne
• wykazuje znaczenie wód
jezior Polski
leczniczych
• opisuje rozmieszczenie
• przedstawia sposoby
rejonów eksploatacji i
wykorzystania wód podziemnych
wykorzystanie gospodarcze wód • opisuje rozmieszczenie rejonów
podziemnych
eksploatacji i wykorzystanie wód
• opisuje wody powierzchniowe mineralnych
swojego regionu
• opisuje na podstawie mapy
• omawia genezę Morza
ogólnogeograficznej Europy
Bałtyckiego
położenie Morza Bałtyckiego
• omawia cechy fizyczne wód
• omawia główne cechy
Morza Bałtyckiego
położenia Morza Bałtyckiego
• wyjaśnia przyczyny degradacji
• opisuje rozmieszczenie
wód Morza Bałtyckiego
największych jego zatok, wysp,
cieśnin oraz głębi na podstawie
mapy ogólnogeograficznej
• przedstawia główne cechy
• wykazuje związek między
• porównuje klimat Polski
geograficznymi czynnikami
z klimatem innych krajów Europy
kształtującymi klimat a cechami
klimatu Polski
• wyjaśnia przyczyny
przestrzennego zróżnicowania
temperatury powietrza oraz
opadów atmosferycznych
w Polsce
• wykazuje wpływ mas powietrza
napływających nad obszar Polski
na kształtowanie się pogody
• wykazuje przejściowość
klimatyczną Polski
• wyjaśnia przyczyny
zróżnicowania przestrzennego
długości okresu wegetacyjnego
• wykazuje asymetrię dorzecza
• wykazuje związki między
Wisły i Odry i wyjaśnia przyczyny budową geologiczną, rzeźbą
jej powstania
powierzchni, klimatem i
• wykazuje znaczenie
stosunkami wodnymi w Polsce
gospodarcze kanałów
• ocenia stopień i sposoby
wykorzystania wód
powierzchniowych i
podziemnych w Polsce
• wyjaśnia zróżnicowanie
zasolenia i temperatury wody
Bałtyku
• wykazuje znaczenie
gospodarcze Morza Bałtyckiego
• proponuje sposoby ochrony
wód Bałtyku
Morza Bałtyckiego
Gleby w Polsce
Roślinność i świat
zwierzęcy
Od gminy po
województwo
Ilu nas jest?
środowiska przyrodniczego
Morza Bałtyckiego
• wymienia przyczyny
zanieczyszczenia Bałtyku
• wymienia czynniki glebotwórcze • opisuje za pomocą mapy gleb
• klasyfikuje gleby w Polsce
rozmieszczenie głównych typów
• wymienia nazwy gleb
genetycznych gleb w Polsce
występujących we własnym
• rozróżnia typy gleb ze względu
regionie
na ich żyzność
• wyjaśnia znaczenie gospodarcze • opisuje gleby w regionie
gleb
zamieszkania
• wymienia nazwy formacji
• określa na podstawie
roślinnych występujących
diagramu skład gatunkowy
w Polsce
lasów w Polsce
• rozpoznaje typy zbiorowisk
• opisuje na podstawie mapy
roślinnych w Polsce
rozmieszczenie kompleksów
• rozpoznaje wybrane gatunki
leśnych w Polsce
roślin i zwierząt przedstawione na • opisuje funkcje lasów w Polsce
fotografiach
• opisuje świat roślin i zwierząt
w Polsce i swoim regionie
• wyjaśnia znaczenie terminów:
„powiat grodzki”, „powiat
ziemski”, „gmina”, „wojewoda”,
„prezydent”, „burmistrz”,
„starosta”, „wójt”
• wymienia nazwy województw
oraz ich stolice i wskazuje je na
mapie administracyjnej Polski
• wyjaśnia znaczenie terminów:
„demografia”, „przyrost
naturalny”, „przyrost
rzeczywisty”, „średnia długość
życia”, „struktura wiekowa
społeczeństwa”
• wymienia czynniki wpływające
na zmiany liczby ludności w
Polsce
• wymienia nazwy regionów
o dodatnim i ujemnym przyroście
naturalnym w Polsce
• wymienia czynniki wpływające
na niską wartość przyrostu
naturalnego w Polsce
• opisuje podział
administracyjny Polski
• wymienia zadania
poszczególnych szczebli
administracji samorządowej
• opisuje na podstawie danych
statystycznych zmiany liczby
ludności Polski po 1946 roku
• opisuje czynniki wpływające na
zmiany liczby ludności w Polsce
• porównuje na podstawie
danych liczbowych długość życia
w Polsce z długością życia
w innych krajach
• opisuje strukturę płci i wieku
na podstawie danych
statystycznych oraz piramidy
płci i wieku ludności Polski
• odczytuje z różnych źródeł
informacji (m.in. rocznika
statystycznego) dane dotyczące:
• charakteryzuje typy genetyczne • wyjaśnia przyczyny degradacji
gleb występujących w Polsce
gleb i wymienia sposoby jej
• opisuje cechy gleb
zapobiegania
występujących w Polsce
• ocenia wartość użytkową gleb
w Polsce
• analizuje profile glebowe
• wyjaśnia zależności między
klimatem a szatą roślinną
• opisuje zasięg lasów na terenie
Polski na podstawie mapy
tematycznej
• porównuje zbiorowiska leśne
na obszarach nizinnych i w
górach
• charakteryzuje na podstawie
schematu typy zbiorowisk
leśnych w zależności od podłoża
• wyjaśnia trójstopniowy podział
władz administracyjnych
• ocenia lesistość Polski na
podstawie mapy tematycznej
i danych statystycznych
• wykazuje zależności między
składem gatunkowym lasów
a warunkami klimatycznymi
i glebowymi
• opisuje kompetencje
poszczególnych szczebli
administracji samorządowej
• analizuje znaczenie podziału
administracyjnego
• wykazuje zmiany przyrostu
naturalnego w Polsce od
zakończenia II wojny światowej
do dziś na podstawie danych
statystycznych
• wykazuje przyczyny i skutki
spadku przyrostu naturalnego
w ostatnich latach
• porównuje na podstawie
danych statystycznych
współczynnik przyrostu
naturalnego w miastach i wsiach
Polski
• analizuje piramidę płci i wieku
ludności Polski
• analizuje skutki ujemnego
przyrostu naturalnego w Polsce
• analizuje okresy wyżu i niżu
demograficznego w Polsce oraz
formułuje wnioski
• oblicza współczynniki przyrostu
naturalnego i rzeczywistego
w Polsce
• prognozuje zmiany liczby
ludności w Polsce
Rozmieszczenie
ludności w Polsce
liczby ludności Polski, urodzeń,
zgonów, przyrostu naturalnego
• wyjaśnia znaczenie terminu
• omawia czynniki wpływające
„gęstość zaludnienia”
na rozmieszczenie ludności w
• wymienia nazwy obszarów
Polsce
o największej i najmniejszej
• charakteryzuje na podstawie
gęstości zaludnienia i wskazuje te map gęstości zaludnienia
obszary na mapie Polski
zróżnicowanie rozmieszczenia
• omawia średnią gęstość
ludności w Polsce
zaludnienia w swoim regionie
i zamieszkiwanym regionie
• wymienia atrakcje i bariery
osadnicze w Polsce
Wewnętrzne
i zagraniczne
migracje Polaków
• wyjaśnia znaczenie terminu
„migracja”
• wyjaśnia przyczyny migracji
wewnętrznych w Polsce
• opisuje przyczyny migracji
poszczególnych grup ludności
w Polsce
• wymienia przyczyny rozwoju
terenów podmiejskich
• wymienia przyczyny migracji
zagranicznych Polaków
• wymienia nazwy krajów, do
których migrują Polacy i wskazuje
je na mapie ogólnogeograficznej
• omawia przyczyny migracji
wewnętrznych w Polsce
• opisuje główne kierunki
migracji Polaków po II wojnie
światowej
• odczytuje z danych
statystycznych wielkość
migracji z Polski i do Polski
• opisuje dawne i współczesne
kierunki migracji wewnętrznych
w Polsce
• wyjaśnia przyczyny wzrostu
przyrostu rzeczywistego w
Polsce w ostatnich latach
Struktura
narodowościowa
i wyznaniowa
w Polsce
• wyjaśnia znaczenie terminów:
• wyjaśnia, dlaczego Polska jest
„naród”, „państwo
krajem niemal jednolitym
wielonarodowościowe”,
narodowościowo
„państwo jednolite
• wymienia nazwy regionów
narodowościowo”, „mniejszość
zamieszkiwanych przez
narodowa”, „mniejszość
mniejszości narodowe i
etniczna”, „społeczność etniczna” wskazuje je na mapie Polski
• wymienia nazwy mniejszości
• opisuje na podstawie danych
narodowych zamieszkujących
statystycznych strukturę
Polskę
wyznaniową ludności Polski
• wymienia nazwy mniejszości
etnicznych i opisuje ich
rozmieszczenie na mapie Polski
Struktura
zatrudnienia
• wymienia nazwy województw
o najwyższym zatrudnieniu
• opisuje na podstawie danych
statystycznych zmiany
• porównuje gęstość zaludnienia
w swoim regionie z gęstością
zaludnienia innych regionów
Polski
• porównuje czynniki decydujące
o rozwoju osadnictwa dawniej
i współcześnie
• opisuje skutki migracji z Polski
i do Polski
• opisuje wpływ ruchów
migracyjnych na zmiany liczby
ludności Polski
• omawia przyczyny ujemnego
salda migracji ze wsi do miast
w Polsce
• omawia przyczyny ujemnego
salda migracji zewnętrznych
w Polsce
• wyjaśnia przyczyny głównych
kierunków współczesnych
migracji zewnętrznych Polaków
• charakteryzuje na podstawie
• analizuje przyczyny i skutki
map gęstości zaludnienia
dużej lub małej gęstości
zróżnicowanie rozmieszczenia
zaludnienia w wybranym
ludności w Polsce
regionie Polski
i zamieszkiwanym regionie oraz
wyjaśnia te różnice,
uwzględniając czynniki
przyrodnicze, historyczne
i społeczno-ekonomiczne
• ocenia atrakcje i bariery
osadnicze w Polsce
• oblicza saldo migracji w Polsce • oblicza przyrost rzeczywisty
• opisuje skutki migracji
ludności Polski
zewnętrznych z punktu widzenia
interesów Polski
• ocenia wpływ ruchów
migracyjnych na zmiany liczby
i rozmieszczenie ludności Polski
• wyszukuje informacje o
• wykazuje zróżnicowanie
dorobku kulturowym wybranych struktury narodowościowej
mniejszości etnicznych
Polski przed II wojną światową i
obecnie
• analizuje przyczyny
nierównomiernego
rozmieszczenia mniejszości
narodowych w Polsce
• opisuje zróżnicowanie
narodowościowe i etniczne
wybranych regionów Polski
• charakteryzuje dorobek
kulturowy, gospodarczy
i naukowy wybranych grup
etnicznych
• wyjaśnia przyczyny zmian
• wyjaśnia zmiany w strukturze
struktury zatrudnienia ludności
zatrudnienia w latach 1930–
• przedstawia konteksty
wielokulturowości w Polsce
• oblicza stopę bezrobocia
w Polsce
Urbanizacja
w Polsce
Czynniki rozwoju
rolnictwa
w usługach oraz wskazuje je na
mapie Polski
• wymienia przyczyny i skutki
bezrobocia w Polsce
• wyjaśnia przyczyny emigracji
zarobkowej Polaków
• wymienia główne, aktualne
problemy rynku pracy w Polsce
i w zamieszkiwanym regionie
w strukturze zatrudnienia
• wykazuje różnice w strukturze
ludności w Polsce
zatrudnienia ludności w Polsce
• omawia strukturę zatrudnienia i we własnym regionie
w wybranych województwach
• wyjaśnia przyczyny i skutki
• opisuje główne, aktualne
bezrobocia w Polsce oraz
problemy rynku pracy w Polsce migracji zarobkowej wybranych
i w zamieszkiwanym regionie
grup zawodowych
• opisuje zróżnicowanie stopy
• analizuje stopę bezrobocia
bezrobocia w wybranych
w wybranych województwach
województwach i porównuje je oraz swoim regionie i formułuje
ze swoim województwem
wnioski
2008 w Polsce
• prognozuje zmiany w
• porównuje strukturę
strukturze zatrudnienia w Polsce
zatrudnienia w swoim
województwie oraz innych
województwach i formułuje
wnioski
• omawia przyczyny
zróżnicowania struktury
zatrudnienia w wybranych
województwach Polski
• ocenia stopę bezrobocia
w swoim województwie
• porównuje wskaźnik urbanizacji • ocenia wpływ migracji ludności • oblicza wskaźnik urbanizacji
zamieszkiwanego województwa
ze wsi do miast na proces
wybranych obszarów Polski
ze wskaźnikiem urbanizacji
urbanizacji
i interpretuje go
w wybranym województwie
• porównuje wskaźnik urbanizacji
i formułuje wnioski
w Polsce oraz innych krajach
• opisuje przyczyny
i wymienia przyczyny jego
zróżnicowania urbanizacji w
zróżnicowania
wybranych regionach Polski
• analizuje i ocenia na podstawie
• wykazuje różnice między
mapy ogólnogeograficznej
aglomeracją monocentryczną a
rozmieszczenie dużych miast
aglomeracją policentryczną
w Polsce i zamieszkiwanym
• omawia problemy
regionie
mieszkańców dużych miast
• wymienia cechy miast polskich
• wymienia czynniki, które miały
wpływ na intensywność
urbanizacji w Polsce
• odczytuje z danych
statystycznych wskaźniki
urbanizacji dla wybranych
województw
• wymienia nazwy obszarów
najbardziej zurbanizowanych
w Polsce i wskazuje te obszary na
mapie Polski
• opisuje miasta Polski według
grup wielkościowych
• rozróżnia typy aglomeracji
w Polsce
• wymienia nazwy aglomeracji
miejskich i wskazuje je na mapie
Polski
• wyjaśnia znaczenie terminów:
„struktura użytkowania ziemi”,
„użytki rolne”, „grunty orne”
• wymienia nazwy obszarów o
najkorzystniejszych warunkach
przyrodniczych rozwoju rolnictwa
i wskazuje te obszary na mapie
Polski
• wymienia czynniki ograniczające
rozwój rolnictwa
• opisuje procesy urbanizacyjne
w Polsce na podstawie danych
statystycznych
• omawia na podstawie danych
statystycznych wskaźnik
urbanizacji w Polsce w latach
1950–2008
• wyjaśnia przyczyny rozwoju
wielkich miast w Polsce
• opisuje funkcje miast Polski na
wybranych przykładach
• porównuje rozmieszczenie
i wielkość miast w Polsce oraz
zamieszkiwanym regionie
• wyjaśnia różnicę między
miastem a wsią
• opisuje na podstawie map
• wyjaśnia przyczyny
tematycznych warunki
przestrzennego zróżnicowania
przyrodnicze rozwoju rolnictwa wielkości gospodarstw rolnych
w Polsce
• przedstawia skutki
• przedstawia warunki
rozdrobnienia gospodarstw
pozaprzyrodnicze rozwoju
rolnych w Polsce
rolnictwa
• ukazuje zmiany w polskim
• wyróżnia na podstawie danych rolnictwie po wstąpieniu Polski
statystycznych główne cechy
do Unii Europejskiej
struktury użytkowania ziemi
oraz wielkości i własności
gospodarstw rolnych w Polsce
• opisuje na podstawie danych
statystycznych poziom
mechanizacji i chemizacji
• ocenia warunki przyrodnicze
rozwoju rolnictwa w Polsce
• ocenia warunki
pozaprzyrodnicze rozwoju
rolnictwa w Polsce
• ocenia strukturę użytkowania
ziemi w Polsce i porównuje ją ze
strukturą w innych krajach
Europy
• porównuje warunki rozwoju
rolnictwa w Polsce z warunkami
w województwie, w którym
mieszka, i formułuje wnioski
Produkcja roślinna
• wyjaśnia znaczenie terminów:
„struktura upraw”, „plony”,
„zbiory”, „areał”
• wymienia nazwy głównych
roślin uprawnych w Polsce
• wymienia czynniki warunkujące
rozmieszczenie upraw w Polsce
Hodowla zwierząt
w Polsce
• wyjaśnia znaczenie terminów:
„hodowla zwierząt”, „pogłowie”,
„obsada”
• wymienia cele hodowli zwierząt
w Polsce
• opisuje główne kierunki
produkcji zwierzęcej w Polsce
• omawia cele hodowli zwierząt
w Polsce
• wskazuje przyczyny spadku
pogłowia zwierząt hodowlanych
w Polsce
Zmiany w polskim
przemyśle
• przedstawia funkcje przemysłu
• dokonuje podziału przemysu na
sekcje i działy
• wymienia czynniki lokalizacji
zakładów przemysłowych
w Polsce
• opisuje na wybranych
przykładach czynniki lokalizacji
przemysłu
• opisuje znaczenie inwestycji
zagranicznych w Polsce
rolnictwa w Polsce
• wyjaśnia wpływ polityki rolnej
państwa na poziom rolnictwa
w Polsce
• omawia strukturę powierzchni
zasiewów w Polsce na
podstawie danych
statystycznych
• wyróżnia główne cechy
struktury zasiewów w Polsce na
podstawie analizy map,
wykresów, danych liczbowych
• omawia na podstawie map
tematycznych rozmieszczenie
wybranych roślin uprawnych
w Polsce
• wymienia nazwy obszarów
upraw wybranych roślin
i wskazuje je na mapie
tematycznej Polski
• wyróżnia główne cechy
struktury hodowli w Polsce na
podstawie analizy map,
wykresów i danych liczbowych
• opisuje pogłowie bydła i trzody
chlewnej w Polsce w wybranych
latach
• omawia znaczenie hodowli
drobiu, koni i owiec w Polsce
• wymienia nazwy obszarów
hodowli wybranych zwierząt
w Polsce i wskazuje te obszary
na mapie Polski
• przedstawia gospodarcze
korzyści i społeczne skutki
restrukturyzacji przemysłu
• przedstawia przemiany
w strukturze produkcji w Polsce
• wymienia najlepiej rozwijające
się obecnie działy produkcji
przemysłowej w Polsce
i zamieszkiwanym regionie
• wymienia nazwy okręgów
przemysłowych i wskazuje te
okręgi na mapie Polski
• wyjaśnia przyczyny największej
• wyróżnia główne cechy
• wyjaśnia związek między
struktury użytkowania ziemi w
żyznością gleb a rodzajem
Polsce na podstawie analizy
upraw
map, wykresów, danych
• uzasadnia zróżnicowanie
liczbowych
natężenia upraw roślin
• wyjaśnia znaczenie produkcji
w wybranych rejonach
roślinnej w wyżywieniu ludności
kraju
• wyjaśnia przyczyny
zróżnicowania w rozmieszczeniu
wybranych upraw (pszenicy,
ziemniaków, buraków
cukrowych) w Polsce
• porównuje plony i zbiory
wybranych roślin w Polsce
i innych krajach na podstawie
danych statystycznych oraz
formułuje wnioski
• wyjaśnia znaczenie produkcji
zwierzęcej w wyżywieniu
ludności kraju
• wymienia przyczyny
zróżnicowania w rozmieszczeniu
hodowli bydła i trzody chlewnej
w Polsce
• wyjaśnia przyczyny spadku
pogłowia zwierząt hodowlanych
w Polsce
• ocenia strukturę hodowli
zwierząt gospodarskich w Polsce
• ocenia towarowość polskiego
rolnictwa
• uzasadnia potrzebę rozwoju
gospodarstw ekologicznych
w Polsce
• omawia cele tworzenia
• analizuje przyczyny i skutki
specjalnych stref ekonomicznych prywatyzacji oraz
• wyjaśnia przyczyny
restrukturyzacji przemysłu w
przestrzennego zróżnicowania
Polsce
lokalizacji okręgów
• wyjaśnia związki między
przemysłowych w Polsce
lokalizacją przemysłu a
• omawia korzyści i negatywne
warunkami naturalnymi,
skutki koncentracji przemysłu
rynkiem zbytu, szlakami
• wyjaśnia przyczyny zmian
komunikacyjnymi i potencjałem
zachodzących w przemyśle
ludzkim
w Polsce i w zamieszkiwanym
• ocenia społeczne i gospodarcze
regionie
korzyści utworzenia specjalnych
stref ekonomicznych
• uzasadnia potrzebę
restrukturyzacji przemysłu
w wybranych okręgach
przemysłowych
• ocenia gospodarcze korzyści
i społeczne skutki
restrukturyzacji i prywatyzacji
przemysłu
koncentracji przemysłu na
południu Polski
Górnictwo
• wyjaśnia znaczenie terminów:
„górnictwo”, „okręg
przemysłowy”, „infrastruktura
przemysłowa”
• klasyfikuje surowce mineralne
• kreśli diagramy ilustrujące
wielkość wydobycia wybranych
surowców mineralnych
• wymienia przyczyny spadku
wydobycia węgla kamiennego
Energetyka
• klasyfikuje elektrownie
• przedstawia na podstawie
• wymienia nazwy źródeł energii
różnych źródeł informacji
wykorzystywanych w Polsce
strukturę wykorzystania źródeł
• opisuje czynniki lokalizacji
energii w Polsce
wybranych elektrowni w Polsce
• odczytuje z danych
• wymienia wady i zalety
statystycznych i diagramów
poszczególnych rodzajów
wielkość produkcji energii
elektrowni
elektrycznej
• wymienia nazwy alternatywnych • opisuje strukturę produkcji
źródeł energii wykorzystywanych
energii elektrycznej według
w Polsce
rodzajów elektrowni
• wymienia nazwy wybranych
elektrowni cieplnych i wodnych
oraz wskazuje te elektrownie
na gospodarczej mapie Polski
• wyjaśnia znaczenie terminów:
• opisuje znaczenie usług we
„usługi”, „komunikacja”,
współczesnej gospodarce Polski
„transport”, „obwodnica”
i swojego regionu
• klasyfikuje usługi
• opisuje znaczenie
• wymienia nazwy usług
poszczególnych działów
rozwijających się
transportu lądowego
w zamieszkiwanym regionie
w gospodarce kraju i swojego
• wymienia przykłady działów
regionu
usług rozwijających się i
• uzasadnia konieczność
zanikających
modernizacji transportu
• rozróżnia rodzaje transportu
lądowego w Polsce
• wskazuje na mapie Polski
• opisuje przestrzenne
główne szlaki transportu
zróżnicowanie gęstości sieci
Usługi i transport
lądowy
• wymienia nazwy obszarów
wydobywania wybranych
surowców mineralnych i
wskazuje te obszary na mapie
Polski
• odczytuje z danych
statystycznych wielkość
wydobycia wybranych
surowców w Polsce
• wyjaśnia znaczenie
gospodarcze wybranych
surowców mineralnych
• uzasadnia potrzebę rozwijania
nowoczesnych działów produkcji
przemysłu
• wyjaśnia znaczenie
gospodarcze surowców
mineralnych
• analizuje strukturę wydobycia
wybranych surowców
mineralnych
• analizuje diagramy ilustrujące
wielkość wydobycia wybranych
surowców w Polsce
• ocenia zasoby surowców
mineralnych w Polsce na
podstawie danych
statystycznych
• porównuje wielkość wydobycia
poszczególnych surowców
mineralnych w Polsce
z wielkością wydobycia w innych
krajach
• wykazuje potrzebę
racjonalnego wykorzystania
surowców mineralnych w Polsce
• wykazuje zależności między
lokalizacją kopalni a
rozmieszczeniem zakładów
przetwarzających wydobywane
surowce mineralne
• wyjaśnia przyczyny i skutki
dominacji energetyki cieplnej
w Polsce
• opisuje wykorzystanie wód
płynących do produkcji energii
elektrycznej w Polsce
• wykazuje korzyści
z wykorzystywania
niekonwencjonalnych źródeł
energii w Polsce
• przedstawia i ocenia wpływ
przemysłu energetycznego na
stan środowiska przyrodniczego
Polski
• ocenia strukturę produkcji
energii elektrycznej według
rodzajów elektrowni w Polsce i
formułuje wnioski
• wykazuje korzyści
z wykorzystywania
alternatywnych źródeł energii
• opisuje zmiany na rynku usług
w Polsce
• wyjaśnia szybki rozwój
wybranych usług w Polsce
i zamieszkiwanym regionie
• wyjaśnia zróżnicowanie
gęstości oraz jakości sieci
transportu samochodowego i
kolejowego w Polsce na
podstawie map tematycznych i
danych statystycznych
• wyjaśnia potrzebę budowy
nowoczesnych autostrad
• wykazuje znaczenie usług
w tworzeniu PKB
• analizuje przewóz ładunków
i pasażerów w Polsce według
rodzajów transportu
• opisuje bariery rozwoju
transportu samochodowego
i kolejowego w Polsce
• wykazuje wpływ gęstości oraz
jakości sieci dróg kołowych
i kolejowych na rozwój innych
dziedzin działalności
gospodarczej w Polsce
• wykazuje związki między
rozwojem gospodarczym
a usługami
lądowego
Transport wodny
i lotniczy
Łączność
Turystyka
kolejowej i dróg kołowych
w Polsce
• wymienia przyczyny wzrostu
znaczenia transportu
samochodowego i
przesyłowego w Polsce
• wyjaśnia znaczenie terminów:
• wyjaśnia znaczenie transportu
„nośność”, „ładunki masowe”
morskiego, śródlądowego
• wymienia nazwy morskich
i lotniczego w gospodarce kraju
handlowych i pasażerskich
• wymienia cechy transportu
portów w Polsce i wskazuje te
wodnego i lotniczego
porty na mapie Polski
• przedstawia wielkość polskiej
• wymienia nazwy głównych
floty transportowej na
szlaków transportu śródlądowego podstawie danych
i wskazuje je na mapie Polski
statystycznych
• wymienia nazwy polskich miast • wyjaśnia przyczyny szybkiego
mających swoje lotniska
rozwoju transportu lotniczego
i wskazuje te miasta na mapie
w Polsce
Polski
• wymienia rodzaje usług, które
• wyjaśnia znaczenie łączności
obejmuje łączność
w gospodarce Polski i swojego
• wymienia czynniki wpływające
regionu
na rozwój telefonii komórkowej
• określa przyczyny
i internetu w Polsce
dynamicznego rozwoju
internetu i telefonii
komórkowej w Polsce
• porównuje liczbę abonentów
telefonicznych w Polsce z liczbą
abonentów w innych krajach
Europy
• porównuje liczbę
użytkowników internetu w
Polsce z liczbą użytkowników
internetu w innych krajach
Europy
• wyjaśnia znaczenie terminów:
• wyjaśnia znaczenie turystyki
„turystyka”, „walory
w gospodarce Polski i swojego
turystyczne”, „infrastruktura
regionu
turystyczna”
• wyjaśnia przyczyny rozwoju
• klasyfikuje turystykę ze względu turystyki w Polsce
na cel wyjazdów
• wymienia cele przyjazdów
• wyjaśnia przyczyny wzrostu
turystów zagranicznych do
ruchu turystycznego po 1989
Polski
roku
• wymienia nazwy regionów
• wymienia przykłady walorów
oraz ośrodków turystycznych
turystycznych Polski
o wysokich walorach
• wykazuje wady i zalety
transportu morskiego,
śródlądowego i lotniczego
• omawia znaczenie kanałów
śródlądowych w Polsce
• charakteryzuje handlowe porty
morskie w Polsce ze względu na
wielkości przeładunków
• wykazuje wpływ transportu
wodnego i lotniczego na rozwój
innych dziedzin działalności
gospodarczej
• omawia na przykładach
• porównuje odległości oraz
znaczenie transportu morskiego, koszty przewozu towarów i
śródlądowego i lotniczego
pasażerów różnymi środkami
w Polsce
transportu w Polsce
• omawia międzynarodowy ruch
pasażerski w polskich portach
morskich
• porównuje na podstawie
danych statystycznych i mapy
poziom rozwoju internetu
i telefonii komórkowej w Polsce
na tle wybranych krajów Europy
• wykazuje wpływ internetu
• wykazuje związki między
i telefonii komórkowej na rozwój rozwojem gospodarczym
innych dziedzin działalności
i łącznością
gospodarczej
• ocenia dostęp do internetu
w swoim województwie
i wybranych województwach
• ocenia przyczyny i skutki
rozwoju technologii
informacyjnej
• analizuje ruch turystyczny
• wykazuje znaczenie rozbudowy
w Polsce na podstawie danych
infrastruktury turystycznej dla
statystycznych
rozwoju turystyki w Polsce
• porównuje przyjazdy turystów • ocenia walory turystyczne
i wpływy z turystyki w Polsce
wybranych regionów Polski
i wybranych krajach Europy
• wyjaśnia znaczenie turystyki
• wykazuje na przykładach
krajowej jako źródła dochodu
walory przyrodnicze i kulturowe regionu i państwa
Polski na podstawie różnych
źródeł informacji geograficznej
• przedstawia przyczyny turystyki
• wykazuje potrzebę ochrony
walorów turystycznych
• wymienia atrakcje turystyczne
wybranego regionu
turystycznego w Polsce
turystycznych i wskazuje je na
mapie Polski
• opisuje polskie obiekty
znajdujące się na Liście
światowego dziedzictwa
kulturalnego i przyrodniczego
UNESCO i wskazuje je na mapie
Polski
• wymienia nazwy regionów
najczęściej odwiedzanych przez
Polaków i wskazuje te regiony
na mapie świata
Handel zagraniczny • wyjaśnia znaczenie terminów:
• wyjaśnia znaczenie handlu
„handel zagraniczny”, „import”,
zagranicznego dla gospodarki
„eksport”, „saldo bilansu handlu
Polski
zagranicznego”
• wykazuje korzyści handlu
• wymienia przykłady towarów
zagranicznego
pochodzących z importu, z
• wymienia nazwy państw
których korzysta w życiu
będących głównymi partnerami
codziennym
handlowymi Polski i wskazuje je
na mapie politycznej świata
• wymienia nazwy towarów
eksportowanych z Polski
• wymienia nazwy towarów
importowanych do Polski
• wyjaśnia przyczyny ujemnego
salda bilansu handlu
zagranicznego
Zanieczyszczenie
• wyjaśnia znaczenie terminów
• wyjaśnia przyczyny
środowiska
„utylizacja”, „rekultywacja”
powstawania kwaśnych opadów
przyrodniczego
• wymienia nazwy źródeł
• wyjaśnia znaczenie segregacji
w Polsce
zanieczyszczenia powietrza
śmieci
w Polsce
• opisuje zagrożenia wynikające
• wymienia sposoby ograniczenia ze składowania śmieci
emisji gazów i pyłów do
• opisuje klasy czystości wód
atmosfery w Polsce
w Polsce
• wymienia źródła wytwarzania
• wyjaśnia uwarunkowania
odpadów
zmniejszenia zanieczyszczenia
• wymienia źródła zanieczyszczania wód w Polsce
wód
Ochrona
• rozróżnia formy ochrony
• wymienia nazwy parków
środowiska
przyrody w Polsce
narodowych w Polsce i
przyrodniczego
rozpoznaje i wymienia nazwy
wskazuje je na mapie Polski
gatunków roślin i zwierząt
• podejmuje działania na rzecz
prawnie chronionych w Polsce
ochrony przyrody we własnym
regionie
zagranicznej Polaków
• omawia na podstawie danych
• analizuje dane liczbowe
• proponuje sposoby uzyskania
statystycznych bilans handlu
dotyczące bilansu handlu
przez Polskę dodatniego bilansu
zagranicznego Polski
zagranicznego Polski w ostatnich handlowego
• opisuje na podstawie danych
latach i formułuje wnioski
statystycznych strukturę
towarową handlu zagranicznego
• ocenia znaczenie handlu
zagranicznego w życiu
codziennym
• opisuje skutki kwaśnych
opadów
• wyjaśnia przyczyny poprawy
stanu czystości wód w Polsce
w ostatnich latach
• opisuje zróżnicowanie
regionalne zanieczyszczenia
środowiska przyrodniczego w
Polsce
• wykazuje konieczność ochrony
środowiska przyrodniczego
i kulturowego w Polsce
• proponuje sposoby
zmniejszenia zanieczyszczania
środowiska odpadami
wytwarzanymi przez człowieka
• proponuje konkretne działania
na rzecz ochrony środowiska
przyrodniczego we własnym
regionie
• opisuje zadania form prawnej
ochrony przyrody
• opisuje osobliwości wybranych
parków narodowych
• opisuje cele programu
„Człowiek i Biosfera”
• uzasadnia konieczność ochrony
gatunkowej roślin i zwierząt
• uzasadnia konieczność ochrony
przyrody i krajobrazu w Polsce
• wymienia polskie organizacje
działające na rzecz ochrony
• proponuje konkretne działania
na rzecz ochrony środowiska
przyrodniczego i kulturowego
w Polsce i we własnym regionie
• wyjaśnia znaczenie współpracy
międzynarodowej na rzecz
przyrody i opisuje ich zadania
Mój region, moja
mała ojczyzna
• wymienia nazwę regionu
geograficznego, w którym
mieszka i wskazuje go na
ogólnogeograficznej mapie Polski
• przedstawia źródła informacji
o swoim regionie
• omawia tradycje regionu
zamieszkania
• odczytuje dane statystyczne
dotyczące zagadnień m.in.
społecznych i gospodarczych
swojego regionu
• opisuje atrakcje turystyczne
regionu zamieszkania
• opisuje na podstawie mapy
ogólnogeograficznej Polski
położenie swojego regionu
• wymienia przykłady
wykorzystania skał w różnych
dziedzinach życia człowieka
• wymienia główne rodzaje
zasobów własnego regionu
geograficznego: lasów, wód,
gleb, surowców mineralnych
oraz, korzystając z mapy, opisuje
ich rozmieszczenie
• opisuje na podstawie map
tematycznych najważniejsze
cechy gospodarki własnego
regionu geograficznego oraz ich
związek z warunkami
przyrodniczymi
• określa znaczenie gospodarcze
zasobów naturalnych własnego
regionu
• wyjaśnia przyczyny zmian
zachodzących w przemyśle we
własnym regionie oraz wskazuje
najlepiej rozwijające się obecnie
działy produkcji przemysłowej
• wyjaśnia szybki rozwój
wybranych usług we własnym
regionie
• przedstawia w formie
prezentacji multimedialnej
walory turystyczne własnego
regionu geograficznego ze
szczególnym uwzględnieniem
jego walorów kulturowych
• charakteryzuje na podstawie
map tematycznych środowisko
geograficzne własnego regionu
(również na podstawie
obserwacji terenowych)
• rozpoznaje główne rodzaje skał
występujących we własnym
regionie i wskazuje na mapie
najważniejsze obszary ich
występowania
• charakteryzuje na podstawie
map tematycznych
zróżnicowanie rozmieszczenia
ludności w zamieszkiwanym
regionie oraz wyjaśnia te różnice
czynnikami przyrodniczymi
• wykazuje konieczność ochrony
środowiska przyrodniczego
i kulturowego własnego regionu
geograficznego
ochrony przyrody
• ocenia warunki i możliwości
• wykazuje indywidualne cechy
produkcji rolnej i przemysłowej
swojego regionu
w regionie zamieszkania
• analizuje, porównuje, ocenia
rozmieszczenie i wielkość miast
w zamieszkiwanym regionie
• wykazuje różnice w strukturze
zatrudnienia ludności we
własnym regionie
• opisuje formy ochrony
środowiska przyrodniczego oraz
proponuje konkretne działania
na rzecz jego ochrony we
własnym regionie
• projektuje i opisuje na
podstawie różnych źródeł (także
własnych obserwacji
terenowych) trasę wycieczki po
zamieszkiwanym regionie,
uwzględniając walory
przyrodnicze i kulturowe tego
regionu
Download