pobierz - BIP UW

advertisement
Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu
„Zintegrowane wykorzystanie i udostępnianie statystycznych zasobów tworzonych na podstawie danych
administracyjnych w tworzeniu Polski Cyfrowej”
przygotowanego w odpowiedzi na konkurs w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd,
Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego,
Poddziałanie 2.3.1 – Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i
zasobów nauki (typ II: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki),
która odbyła się 22.02.2016 r., o godzinie 10:00 w budynku dawnego Centrum Informatycznego
Uniwersytetu Warszawskiego, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28, w sali 102
Informacja o prezentacji publicznej projektu Zintegrowane wykorzystanie i udostępnianie
statystycznych zasobów tworzonych na podstawie danych administracyjnych w tworzeniu Polski
Cyfrowej, zawierająca miejsce, termin, oraz informację o możliwości zgłoszenia udziału w prezentacji,
udostępniona została w dniu 08.01.2016 r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Uniwersytetu Warszawskiego oraz 10.02.2016 r. na stronie internetowej Centrum Projektów Polska
Cyfrowa, a także przekazana do wiadomości Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa
Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia,
Głównego Urzędu Statystycznego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Instytutu Badań Edukacyjnych.
Obecni:
Pan Stanisław Alwasiak – konsultant
Pan Marek Bożykowski – Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia UW
Pani Agnieszka Chłoń-Domińczak – Instytut Statystyki i Demografii SGH, Instytut Badań Edukacyjnych
Pan Albert Izdebski – Zastępca kierownika Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia UW
Pan Mikołaj Jasiński – Kierownik Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia UW
Pan Michał Snarski – student Instytutu Europeistyki UW
Pan Piotr Wieczorek – Helica Sp. z o.o.
Pani Anna Wołodko – Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
Porządek spotkania:
1. Powitanie obecnych oraz informacja o przebiegu i celu spotkania
2. Prezentacja założeń projektu
a. Istota projektu;
b. Okres i koszt realizacji projektu,
c. Zdiagnozowane potrzeby grup docelowych, dla których udostępnia się cyfrowo zasoby objęte
projektem,
d. Zasoby informacji sektora publicznego objęte projektem,
e. Cele projektu wyrażone mierzalnymi wskaźnikami,
f. Znaczenie zasobów objętych projektem z uwzględnieniem ich rodzaju i danego obszaru ich
udostępniania (administracja, nauka),
g. Harmonogram zamówień publicznych wraz z kwotą przewidzianą do przeznaczenia na
poszczególne zamówienia lub informacja o wyłonionych już wykonawcach i kwotach, na które
opiewają udzielone zamówienia.
3. Pytania i uwagi uczestników
Ad 1. Powitanie obecnych oraz informacja o przebiegu i celu spotkania
Pan dr Mikołaj Jasiński powitał uczestników. Następnie wskazał metodologię badań jako to, co świat
nauki może dać sobie, administracji publicznej oraz opinii publicznej. Wyjaśnił, że bardzo ważna jest
tutaj współpraca pomiędzy jednostkami administracji publicznej i świata nauki.
Pan Mikołaj Jasiński dodał, że Autorzy projektu zabiegają o udział Głównego Urzędu Statystycznego
w pracach przy tym przedsięwzięciu. Podczas rozmów z GUS-em został zgłoszony problem nazwy
projektu. Pojęcie „statystyki” zgodnie z prawem jest utożsamiane ze statystyką publiczną i odnosi się
do danych opracowywanych przez GUS. Natomiast dzięki projektowi udostępniane będą zasoby nauki,
które znajdują się w zasobach administracyjnych, i które będą mogły być w wykorzystywane do
rozmaitych analiz statystycznych. W związku z tym rozważana jest zmiana tytułu projektu na:
Zintegrowane wykorzystanie i udostępnianie zasobów nauki na podstawie danych administracyjnych
w tworzeniu Polski cyfrowej.
Pan Mikołaj Jasiński przedstawił program prezentacji.
Ad. 2. Prezentacja założeń projektu
a. Istota projektu
Pan dr Mikołaj Jasiński wskazał, że zasoby administracyjne, istniejące w Polsce, są bogatym
źródłem informacji, ale są niedostępne. Powodem tego są ograniczenia ściśle prawne,
związane z ochroną danych osobowych, oraz słabe ich dostosowanie do bezpośrednich analiz
naukowych. Dlatego głównym celem projektu jest udostępnianie zasobów nauki w sposób
bezpieczny i użyteczny dla twórców polityki publicznej, dla świata nauki oraz dla opinii
publicznej.
b. Okres i koszt realizacji projektu
Pan Mikołaj Jasiński przedstawił informację o przewidywanym okresie realizacji projektu
przypadającym na lata 2017-2020 oraz o koszcie realizacji wynoszącym 23 002 025 zł.
Następnie omówił 3 komponenty z których będzie składał się projekt.
Pierwszy komponent jest najważniejszy, ponieważ polega na pozyskaniu danych, w sposób
bezpieczny i zgodny z prawem, od jednostek uprawnionych do ich przetwarzania.
Drugi, największy komponent, ma na celu stworzenie, pilotaż i wdrożenie narzędzia
pozwalającego na udostępnienie informacji sektora publicznego. Narzędzie to musi pozwalać
na udostępnienie danych w postaci użytecznej, łatwej do przetwarzania i bezpiecznej.
Trzeci komponent to szkolenia i upowszechnianie tych informacji. Pan Mikołaj Jasiński zwrócił
uwagę na znaczenie szkoleń. Mają one na celu dotarcie do rozmaitych grup docelowych.
Następnie Pan Mikołaj Jasiński krótko scharakteryzował Partnerów projektu.
c. Zdiagnozowane potrzeby grup docelowych, dla których udostępnia się cyfrowo zasoby
objęte projektem
Głos zabrała Pani dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, aby opisać grupy docelowe objęte
projektem. Zwróciła uwagę na sektor publiczny, który nie wykorzystuje w pełni wartości
informacyjnej zasobów, które posiada do poprawiania polityki publicznej. Zaletą danych,
które są gromadzone przez sektor publiczny jest ich szczegółowość do poziomu gminy,
powiatu. Są to informacje, które mogą wspierać działania podejmowane przez samorządy
terytorialne. Mogą być wykorzystane w obszarach aktywizacji zawodowej, rynku pracy,
pomocy społecznej.
Istotną grupą docelową są ośrodki badawcze zajmujące się badaniami dotyczącymi edukacji,
szkolnictwa na różnych poziomach, badaniami edukacyjnymi, polityki społecznej, polityki
zdrowotnej, badaniami demograficznymi, ekonomicznymi, socjologicznymi. Natomiast
uczelnie wyższe, dzięki wiedzy na temat losów absolwentów na rynku pracy, mogą łatwiej
podejmować decyzje co do sposobów, kierunków i programów kształcenia.
Pani Agnieszka Chłoń-Domińczak zaznaczyła, że w przypadku danych udostępnianych przez
administrację publiczną nie ma możliwości porównywania ze sobą informacji
z poszczególnych lat, ponieważ gestorzy udostępniają informacje w sposób, który nie jest
jednolity. Stąd zasoby publiczne nie są wykorzystywane przez Ośrodki Badawcze, tylko
pozyskiwane z innych źródeł, często bardziej kosztownych i mniej precyzyjnych.
Pani Agnieszka Chłoń-Domińczak wskazała społeczeństwo jako bardzo ważną grupą
docelową. Kandydaci na studentów podejmujący wybory edukacyjne, dotyczące swojego
dalszego kształcenia, wyboru typu szkoły, kierunku studiów. Pracownicy i pracodawcy
obserwujący jak zmienia się dynamika wybranych zjawisk na rynku pracy. Pacjenci
i pracownicy służby zdrowia chcący pozyskać informacje na temat terapii, jej skuteczności,
czasu powrotu do pracy.
Kolejnym zagadnieniem omawianym przez Panią Agnieszkę Chłoń-Domińczak był sposób
udostępniania danych grupom docelowym. Dla dysponentów objętych projektem są to
odpowiednio przygotowane zbiory danych indywidualnych. Są to informacje dotyczące:
poprawienia wnioskowania, polityki publicznej, tworzenia ocen różnego rodzaju wpływu oraz
skutków, regulacji ex-post i ex-ante. Będą one przygotowywane z uwzględnieniem zasobów,
które są obecnie dostępne u gestorów, a są niewykorzystane przez nieznajomość wskaźników
jakie mogą być oszacowane na podstawie tych zbiorów. W przypadku pozostałych odbiorców,
udostępniane będą statystyki oszacowane na podstawie zasobów informacyjnych zawartych
w rejestrach. Będą to rozkłady wybranych zmiennych, zwykłe bądź warunkowe, z wybranymi
różnymi parametrami związanymi z tymi rozkładami. Rozkłady dwuzmiennowe, pozwalające
na ocenę występujących współzależności, macierze korelacji, równania regresji, wykresy.
Również mapy pozwalające na zauważenie tendencji, które występują z punktu widzenia
różnych analiz: regionalnych, gminnych, powiatowych. Na mapach będzie można również
prześledzić zmiany dynamiki zjawisk w czasie oraz w zależności od grupy społecznoekonomicznej.
d. Zasoby informacji sektora publicznego objęte projektem
Następnie Pani Agnieszka Chłoń-Domińczak przedstawiła jakie zasoby informacji sektora
publicznego będą objęte projektem. Są one związane z rejestrami, które są w administracji
gestorów związanych z Partnerami projektu (Centralny Rejestr Płatników Składek, Centralny
Rejestr Ubezpieczonych, System Informacji Oświatowej, Zintegrowany System Informacji
o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”, baza danych na temat zawodowych losów
absolwentów szkół wyższych, rejestry Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych
Komisji Egzaminacyjnych, rejestr udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, system CeSAR, rejestry USC i PESEL). Zasoby te zostały krótko
omówione.
Podczas przedstawiania sposobów udostępniania zasobów informacji sektora publicznego
objętych projektem, Pani Agnieszka Chłoń-Domińczak zwróciła szczególną uwagę na
przygotowanie tych informacji w sposób rzetelny. Będą one zweryfikowane pod kątem jakości
zasobów będących w tych rejestrach. Sposób ich prezentacji będzie standaryzowany.
e. Cele projektu wyrażone mierzalnymi wskaźnikami
Pani Agnieszka Chłoń-Domińczak podsumowała swoje wystąpienie zwięzłym
przedstawieniem celów projektu oraz wskaźników jego realizacji, do których należą:
 Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego: 9.
 Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego:
207 768 113.

Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora
publicznego: 207 768 113.
 Liczba utworzonych API: 1.
 Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API: 9.
 Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora
publicznego: ok. 1 200 000.
f. Znaczenie zasobów objętych projektem z uwzględnieniem ich rodzaju i danego obszaru ich
udostępniania (administracja, nauka)
Głos ponownie zabrał Pan Mikołaj Jasiński. Omówił aplikację, która zostanie udostępniona na
Platformie Informacji Publicznej. Zwrócił uwagę, że szacowana liczba dokumentów, które
zostaną udostępnione jest prawdopodobnie zaniżona, ze względu na olbrzymią liczbę danych
będących w zasobach gestorów. Zaznaczył również, że jest duże zapotrzebowanie na tego
typu dane, więc liczba pobrań/odtworzeń dokumentów także została podana dosyć ostrożnie.
Pan Mikołaj Jasiński nawiązując do wypowiedzi Pani Agnieszki Chłoń-Domińczak odnośnie
obszarów objętych projektem, zwrócił uwagę na możliwości analityczne jakie uda się
stworzyć. Przypomniał o tym, że projektem zainteresowane jest szerokie grono naukowców,
którzy są gotowi zaangażować się w takie przygotowanie tej aplikacji, aby można było ją
wykorzystać do badań w rozmaitych obszarach. Następnie krótko scharakteryzował wszystkie
obszary objęte projektem, czyli edukację i rynek pracy, warunki życia, zdrowie, a także rodzaje
zasobów – administrację i naukę. Szczególną uwagę zwrócił na mobilność edukacyjną, w tym
zjawiska przerywania bądź zmiany kierunku studiów, które nie zostały do tej pory objęte
żadnymi badaniami.
W kolejnym elemencie prezentacji omówione zostały pozytywne skutki przewidywane po
wprowadzeniu projektu. Jako bardzo istotne wymienione zostały: możliwość uzyskania
szybkiej informacji, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, zwiększenie wiarygodności danych
oraz lepsze wykorzystanie posiadanych już zasobów. Natomiast dla świata nauki bardzo
istotny będzie dialog z administracją publiczną. Pan Mikołaj Jasiński zwrócił uwagę na to, że
do tej pory w Polsce dane administracyjne nie były wykorzystywane do badań naukowych
z zastosowanie nowych technologii. Jest to okazja dla rozwoju metodologii takich badań.
Wyraził również nadzieję na zainicjowanie w Polsce debaty naukowej nt. bezpieczeństwa
cyfrowego. Czym jest faktyczna ochrona danych osobowych, ochrona prywatności obywateli
i jaka jest relacja między tymi dwoma kwestiami. Zauważył, że te zagadnienia będą istotne
przy realizacji tego projektu. Kolejną kwestią poruszoną przez Pana Mikołaja Jasińskiego były
koszty które są obecnie wydawane na pozyskiwanie danych. Jest to około ¾ budżetu każdego
projektu. Realizacja tego projektu pozwoli na zdecydowane ich obniżenie.
Pan Mikołaj Jasiński oddał głos Panu Stanisławowi Alwasiakowi.
g. Harmonogram zamówień publicznych wraz z kwotą przewidzianą do przeznaczenia na
poszczególne zamówienia lub informacja o wyłonionych już wykonawcach i kwotach, na
które opiewają udzielone zamówienia.
Pan Stanisław Alwasiak przedstawił szacunkowy harmonogram zamówień publicznych wraz
z kwotą przewidzianą do przeznaczenia na poszczególne zamówienia:
 zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego – 1 099 185 zł
 szkolenia specjalistycznych dla partnerów – 109 500 zł
 szkolenia ogólne dla grup docelowych – 249 216 zł
 szkolenia e-learningowe – 1 082 400 zł
Ad. 3. Pytania i uwagi uczestników
Pan Piotr Wieczorek (Helica Sp. z o.o.) poinformował, że ze względu na przedmiot działalności
przedsiębiorstwa, które reprezentuje, był żywo zainteresowany tematem prezentacji.
Pani Agnieszka Chłoń-Domińczak zapowiedziała, że wnioski z dyskusji zostaną uwzględnione w dalszych
pracach m.in. poprzez zmianę tytułu projektu.
Wobec braku dalszych uwag i pytań Pan Mikołaj Jasiński zakończył prezentację.
Download