Samodzielny Publiczny Stalowa Wola dnia 04.11.2013r. Zakład

advertisement
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul.Kwiatkowskiego 2
37-450 Stalowa Wola
ZP/SP ZOZ/ 225 /2013
Stalowa Wola dnia 04.11.2013r.
Zaproszenie do składania ofert
1. Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kwiatkowskiego 2
37-450 Stalowa Wola
Tel/fax:( 0 15 ) 842 10 17 lub 813 50 27
Email: [email protected]
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługi poniżej
równowartości 14.000 euro, działając w oparciu o art.71 ustawy Kodeks cywilny ( Dz.U. z
1964 r nr 19, poz. 122 z późn. zm.) SP ZOZ zwraca się z zapytaniem o cenę badania
sprawozdania finansowego za 2013 r.wg opisu jak poniżej:
2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest badanie, wraz z wydaniem stosownej opinii,
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 2 za rok 2013 zgodne z normą Nr 1 wykonywania
zawodu biegłego rewidenta, wydaną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
Badanie ma na celu uzyskanie dowodów pozwalających na jednoznaczną ocenę
czy księgi rachunkowe wraz z dowodami księgowymi stanowiącymi podstawę
dokonanych w nich zapisów oraz sporządzone na podstawie ksiąg sprawozdanie finansowe
odpowiada we wszystkich istotnych aspektach wymogom określonym w ustawie o
rachunkowości, to znaczy czy księgi są prawidłowe a sprawozdanie finansowe rzetelnie
i jasno przedstawia: sytuację finansową, majątkową i wynik finansowy.
Badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września1994 r. o
rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zmianami), ustawą z
dnia 07 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U z 2009 r., nr 77, poz. 649).
Wyniki badania prawidłowości i rzetelności badanego sprawozdania Zamawiającego
zostaną przedstawione przez Wykonawcę w postaci pisemnej opinii biegłego rewidenta wraz z
raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelne i jasno przedstawia
sytuację majątkową i finansową badanej jednostki
Informacje na temat Zamawiającego.
Dane za rok 2012:
- suma aktywów bilansu: 11.457.677,08 zł
- przychody ogółem:8.965.814,19 zł
- średnioroczne zatrudnienie: 120 osób
Ofertę na badanie sprawozdania finansowego za 2013 r., mogą złożyć podmioty,
które: uprawnione są do badania sprawozdania finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 07 maja
2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania
sprawozdania finansowego oraz o nadzorze publicznym ( Dz. U. z 2009, nr 77, poz. 649) i
spełniają warunki do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym
wymagane art. 56 w/w ustawy o biegłych rewidentach oraz wykażą się doświadczeniem z
zakresu zbadania sprawozdań finansowych dla ochrony zdrowia.
3. Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji usługi zgodny z wymogami ustawy o rachunkowości (teks jednolity Dz.U.
Nr 152, poz. 1223 z późn.zm.) najpóźniej do dnia 31 marzec 2014 r.,
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisania po akceptacji trybu wyboru biegłego
rewidenta przez Radę Miejską Stalowej Woli ( Podmiot tworzący ).
4. Istotne postanowienia umowne- zawarte w projekcie umowy –załącznik nr 2 do
Zapytania ofertowego.
5. Sposób przygotowania oferty
Wykonawca powinien sporządzić ofertę na załączonym formularzu ofertowym podając:
1. Nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do
występowania w imieniu wykonawcy, opatrzony pieczątką imienną.
w tym kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem niezbędnych uprawnień
do wykonania przedmiotowego zadania m.in. : informacja o formie prowadzenia działalności,
wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę
podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty
wpisu
2. Cenę jednostkową netto, podatek VAT, cenę brutto - wyrażone w złotych polskich.
Cena ma obejmować czynności związane z badaniem sprawozdania finansowego,
sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania. Cena
winna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania oraz
wystawieniem stosownych opinii. Wykonawca ma obowiązek zaproponować tylko jedną cenę
i nie może jej zmienić.
3. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków określonych w art. 56
ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr
77, poz. 649) do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu
finansowym.
4. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób
posiadających uprawnienia biegłego rewidenta i wykazaniem znajomości przez członków
zespołu problematyki ochrony zdrowia,
5 .Parafowany wzór umowy
6. Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w
Sekretariacie SP ZOZ, w terminie do 22.11.2013r., do godziny 10,00.
Kopertę należy oznaczyć napisem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego”.
8. Pracownik upoważniony do kontaktu z oferentami
Szczegółowe informacje związane z przedmiotem zamówienia - Bogumiła Wereska -Główny
Księgowy tel.( 15 ) 813 50 27
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty. Do niniejszego
zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
Załączniki
Druk oferty
Projekt umowy
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
…………………………..
………………………
Nazwa i adres oferenta
( miejscowość , data )
Oferta - wzór
1. W związku z zapytaniem ofertowym na usługę badania sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli ul.
Kwiatkowskiego 2 za rok 2013 składamy ofertę na wykonanie powyższego zamówienia.
2. Dane Wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy:………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy:……………………………………………………………………….
Telefon: ………………………….. Fax: ……………………..NIP:……………………..
E-mail:………………………………….
3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę :
Cena netto ………................
Podatek VAT ……………..
Cena brutto ……………….
4. Termin realizacji zamówienia: do 31.03.2014r.
5. Oświadczamy, że
1) Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) Posiadamy niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny ,a także
dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
4) Zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia;
5) Akceptujemy warunki umowy zawarte w projekcie;
6) Nie zalegamy z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne.
7) W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowaliśmy lub
realizujemy zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi
niniejszego postępowania tj badanie sprawozdania finansowego w co najmniej
dwóch placówkach służby zdrowia – prosimy wymienić nazwy placówek i ich
adresy:
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
8. Załączniki do oferty:
……………………………….
……………………………….
……………………………………….
Podpis osób upoważnionych
do reprezentowania Oferenta
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Projekt umowy
zawarta w Stalowej Woli w dniu ………….. r., pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, ul.Kwiatkowskiego 2,
37-450 Stalowa Wola, reprezentowanym przez:
Wojciecha Korkowskiego – Dyrektora Zakładu
zwanym dalej „Zamawiającym”
a:
……………………………………………………………
podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
reprezentowaną przez :
………………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści :
§1
1. Wykonawca przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego sporządzonego za 2013r.
na podstawie ksiąg rachunkowych Zamawiającego.
2. Badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września1994 r. o rachunkowości
(tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 07 maja 2009
r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U z 2009 r., nr 77, poz. 649).
3. Wyniki badania prawidłowości i rzetelności badanego sprawozdania Zamawiającego zostaną
przedstawione przez Wykonawcę w postaci pisemnej opinii biegłego rewidenta wraz z raportem o
tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelne i jasno przedstawia sytuację
majątkową i finansową badanej jednostki.
§2
1. Badanie sprawozdania finansowego za rok 2013 zostanie przeprowadzone do dnia 31.03.2014r.
2. Badanie sprawozdania finansowego Zamawiającego przeprowadzą biegli rewidenci
uprawnieni do badania sprawozdań finansowych i wpisani na listę na podstawie ustawy z dnia 07
maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz.U z 2009 r., nr 77, poz. 649).
§3
1. Wykonawca wypełni zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z należytą starannością
zawodową, zobowiązując się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji finansowych i
innych uzyskanych podczas badania.
2. Ustalenie przedmiotu i zakresu badania należy do biegłych rewidentów badających
sprawozdanie finansowe.
3. Rezultaty dokonanej oceny sprawozdania finansowego biegły rewident przedstawi w pisemnej
opinii i uzasadniającym ją raporcie z badania, także w oparciu o własne interpretacje i konkluzje
co do zaistniałych sytuacji, w dwóch egzemplarzach podpisanych oraz w wersji elektronicznej
bez podpisu.
4. Dokumentacja z badania będzie przez Wykonawcę przechowywana przez okres 5-ciu lat od
daty sporządzenia opinii i raportu.
§4
Zamawiający zobowiązuje się:
a) udostępnić badającemu sprawozdanie finansowe księgi rachunkowe, dowody źródłowe będące
podstawą ewidencji w księgach, zestawienie obrotów i sald a także inne dokumenty wymagane
przez biegłych rewidentów,
b) udzielać wyczerpujących wyjaśnień i informacji niezbędnych do przeprowadzenia badania,
c) przedstawić biegłemu rewidentowi sprawozdania z działalności zakładu za badany okres,
d) odpowiednio wcześniej poinformować Wykonawcę o terminach spisów z natury, w celu
umożliwienia ich obserwacji i uczestnictwa,
e) podać Wykonawcy czasowy harmonogram zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia
sprawozdania finansowego będącego podstawą badania,
f) udzielić na piśmie informacji o sprawach przygotowywanych do postępowania sądowego i
znajdujących się w toku tegoż postępowania,
g) do terminowego sporządzenia przez kierownictwo badanej jednostki oświadczeń na temat
kompleksowości ujęcia danych w księgach rachunkowych, ujawnienia wszelkich zobowiązań
warunkowych oraz zdarzeń jakie nastąpiły po dacie bilansu a mające wpływ na obraz SP ZOZ-u
za badany okres, a także innych ważnych zdarzeń rzutujących na rzetelność i prawidłowość
sprawozdania finansowego i ksiąg, których drogą badania nie da się ustalić.
§5
1. Za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2013 zakończonego
sporządzeniem opinii i raportu biegłego rewidenta Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty
ustalonego wynagrodzenia w wysokości ……………….. PLN (słownie
………………………….. złotych). ( zgodnie z ofertą )
2. Do tak ustalonego wynagrodzenia będzie doliczony podatek od towarów i usług.
3. Zamawiający niniejszym upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT za wykonaną
usługę bez podpisu osób uprawnionych Zamawiającego.
4. Zamawiający dokona płatności na rzecz Wykonawcy w następujący sposób:
w terminie do 30 dni od podpisania umowy zaliczkę w wysokości 20 % wynagrodzenia
ustalonego w punkcie 1. tj. ……………….. PLN (słownie ………………………….. złotych).,
pozostałą kwotę tj. ……………….. PLN (słownie ………………………….. złotych, po
przekazaniu opinii wraz z raportem - w terminie 7-iu dni od daty otrzymania faktury VAT.
5. Płatności należy dokonać na konto Wykonawcy:
§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieterminowe wykonanie umowy w
wysokości 0,5 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki – nie więcej niż 10 % wartości umowy.
2. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy
wynagrodzenie ze strony Zamawiającego nie przysługuje.
§7
1.W sprawach nie objętych niniejszą umową mają moc przepisy Kodeksu Cywilnego
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Zamawiający :
Wykonawca :
Download