treść zarządzenia - ORG 196

advertisement
ZARZĄDZENIE NR PC.ORG.0151-196/09
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 15 czerwca 2009 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników
Urzędu Miasta Ruda Śląska
Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) i § 5 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398),
po uzgodnieniu z działającymi w Urzędzie Miasta Ruda Śląska organizacjami związkowymi
zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustalić Regulamin Wynagradzania Urzędu Miasta Ruda Śląska, zwany dalej
„Regulaminem”.
ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne
§ 2. 1. Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia
związane z pracą i warunki ich przyznawania. W szczególności Regulamin ustala:
1)
wymagania kwalifikacyjne pracowników,
2)
szczegółowe warunki wynagradzania w tym maksymalny poziom wynagradzania,
3)
szczegółowe warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego,
4)
szczegółowe warunki i sposób przyznawania dodatków specjalnego i służbowego,
5)
szczegółowe warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania nagród innych
niż jubileuszowe.
2. Postanowienia Regulaminu dotyczą pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta
na podstawie umowy o pracę.
§ 3. Przed dopuszczeniem do pracy, nowo zatrudniony pracownik zaznajamia się w Referacie
Organizacji Pracy Wydziału Kadr z niniejszym Regulaminem. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu
się z Regulaminem zostaje dołączone do jego akt osobowych.
§ 4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1)
Urzędzie Miasta – rozumie się przez to Urząd Miasta Ruda Śląska,
2)
pracodawcy – rozumie się przez to Urząd Miasta,
3)
kierowniku Urzędu – rozumie się przez to Prezydenta Miasta Ruda Śląska,
4)
pracowniku – rozumie się przez to osobę zatrudnioną w Urzędzie Miasta na podstawie
umowy o pracę, bez względu na rodzaj umowy o pracę i wymiar czasu pracy,
5)
ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458),
6)
rozporządzeniu w sprawie zasad wynagradzania – rozumie się przez
to rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników
samorządowych wydanych na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458),
7)
Kodeksie pracy – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami),
8)
najniższym wynagrodzeniu zasadniczym – rozumie się przez to najniższe
wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania,
9)
komórce organizacyjnej – rozumie się przez to wyodrębniony element struktury
Urzędu Miasta (wydział, biuro, inna komórka równorzędna),
10)
kierowniku komórki organizacyjnej – rozumie się przez to naczelnika wydziału lub
kierownika jednostki równorzędnej.
ROZDZIAŁ II
Wynagrodzenie za pracę
§ 5. Wynagrodzenie za pracę przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy
wynagrodzenie przysługuje w wypadkach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach
prawa.
§ 6. Wprowadza się system wynagradzania, polegający na ustaleniu dla poszczególnych
pracowników kategorii zaszeregowania, kwoty wynagradzania zasadniczego, dodatku za pracę
wieloletnią oraz dodatku funkcyjnego i innych dodatków określonych w niniejszym Regulaminie.
§ 7. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje
wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
ROZDZIAŁ III
Wynagrodzenie zasadnicze
§ 8. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze stosowne do zajmowanego
stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych. Minimalny i maksymalny poziom
wynagrodzenia zasadniczego pracowników określa rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania
oraz załącznik nr 1 do Regulaminu – tabela I „Miesięczne kwoty wynagrodzenia zasadniczego”.
W razie niezgodności rozstrzyga brzmienie Rozporządzenia.
§ 9. 1. Pracownikowi przyznaje się wynagrodzenie zasadnicze poprzez zastosowanie
kategorii zaszeregowania osobistego, w zależności od
zajmowanego stanowiska, zakresu
i rodzaju obowiązków pracowniczych oraz posiadanych kwalifikacji.
2. Tabele stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych
w Urzędzie Miasta określają:
1)
załącznik nr 2 – tabela II „Wykaz stanowisk kierowniczych urzędniczych, maksymalne
wymagania kwalifikacyjne, zaszeregowanie do kategorii wynagrodzenia zasadniczego
i stawek dodatku funkcyjnego”,
2
2)
załącznik nr 3 – tabela III A „Wykaz stanowisk urzędniczych, maksymalne wymagania
kwalifikacyjne, zaszeregowanie do kategorii wynagrodzenia zasadniczego i stawek
dodatku funkcyjnego” oraz tabela III B „Wykaz stanowisk urzędniczych w straży
gminnej (miejskiej), maksymalne wymagania kwalifikacyjne, zaszeregowania
do kategorii wynagrodzenia zasadniczego i stawek dodatku funkcyjnego”,
3)
załącznik nr 4 – tabela IV „Wykaz stanowisk pomocniczych i obsługi, maksymalne
wymagania kwalifikacyjne, zaszeregowanie do kategorii wynagrodzenia zasadniczego
i stawek dodatku funkcyjnego”,
4)
załącznik nr 5 – tabela V „Wykaz stanowisk asystenta i doradcy, maksymalne
wymagania
kwalifikacyjne,
zaszeregowanie
do
kategorii
wynagrodzenia
zasadniczego”.
§ 10. Decyzję o zastosowaniu dla danego pracownika stawki osobistego zaszeregowania
podejmuje Kierownik Urzędu, poprzez wskazanie kategorii zaszeregowania i oznaczenie kwoty
należnej pracownikowi.
§ 11. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może skrócić pracownikowi okres pracy
zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres
pracy zawodowej określają odrębne przepisy oraz art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 4 ustawy.
ROZDZIAŁ IV
Dodatek za wieloletnią pracę
§ 12. 1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę po 5 latach pracy w wysokości
wynoszącej 5 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1 % za każdy
dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie
poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów
podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
§ 13. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje
wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby
albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny,
za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
§ 14. W przypadku gdy praca w Urzędzie stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu
dodatkowe zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.
§ 15. Pracownikowi, który wykonuje pracę w urzędzie w ramach urlopu bezpłatnego
udzielonego przez pracodawcę dotychczasowego w celu wykonywania tej pracy, do okresu
dodatkowego zatrudnienia podlegają zaliczeniu zakończone okresy zatrudnienia podstawowego oraz
okres zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy, który udzielił urlopu – do dnia rozpoczęcia tego
urlopu.
§ 16. Dodatek za wieloletnią pracę jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:
1)
począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli
nabycia prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
3
2)
za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
ROZDZIAŁ V
Dodatek funkcyjny
§ 17. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym
z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu i kierownikowi urzędu stanu cywilnego.
§ 18. Dodatek funkcyjny przysługuje również pracownikom zatrudnionym na stanowiskach nie
związanych z kierowaniem zespołem, dla których w załącznikach nr 3 i 4 przewidziano dodatek
funkcyjny, z tym że maksymalna stawka tego dodatku przewidziana dla danego stanowiska jest niższa
o jedną stawkę.
§ 19. Tabelę stawek dodatku funkcyjnego stanowi załącznik nr 6.
§ 20. 1. Przepisy dotyczące dodatku funkcyjnego nie dotyczą, z zastrzeżeniem § 18,
pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, obsługi, asystentów i doradców.
2. Dodatek funkcyjny ulega proporcjonalnemu obniżeniu w okresie pobierania przez
pracownika wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, pobierania zasiłku
chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego.
ROZDZIAŁ VI
Dodatek specjalny
§ 21. 1. Pracownikowi z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub
powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny.
2. Dodatek specjalny może być przyznany na czas określony, nie dłuższy niż rok.
3. Dodatek specjalny ulega proporcjonalnemu obniżeniu w okresie pobierania przez
pracownika wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, pobierania zasiłku
chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego.
§ 22. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków
na wynagrodzenia w kwocie wynoszącej nie więcej niż 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego pracownika, któremu dodatek ten przyznano.
§ 23. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek specjalny może być przyznany
w wysokości wyższej niż określona w § 22, jednakże nie więcej niż 80 % łącznie wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika, któremu dodatek ten przyznano.
ROZDZIAŁ VII
Dodatek służbowy
§ 24. Pracownikowi ze względu na charakter pracy, warunki wykonywania pracy
lub powierzenia zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności, może być przyznany
na czas określony nie dłuższy niż rok dodatek służbowy.
§ 25. 1. Dodatek służbowy jest przyznawany w zależności od posiadanych środków
na wynagrodzenia w kwocie do 80 % wynagrodzenia zasadniczego pracownika, któremu dodatek ten
przyznano.
4
2. Dodatek służbowy ulega proporcjonalnemu obniżeniu w okresie pobierania przez
pracownika wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, pobierania zasiłku
chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego.
§ 26. Przepisy dotyczące dodatku służbowego
na stanowiskach pomocniczych i obsługi.
nie
dotyczą
pracowników
zatrudnionych
ROZDZIAŁ VIII
Premia regulaminowa
§ 27. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi tworzy się
w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, fundusz premiowy.
§ 28. Pracownikom, o których mowa w § 27, premię przyznaje kierownik komórki
organizacyjnej, w której są zatrudnieni.
§ 29. 1. Podstawą naliczenia premii dla pracowników jest miesięczna stawka wynagrodzenia
zasadniczego pracownika.
2. Premia wynosi dla pracowników zatrudnionych na czas określony 30% ich wynagrodzenia
zasadniczego, a dla pozostałych pracowników 50% ich wynagrodzenia zasadniczego.
3. Premia ma charakter regulaminowy.
§ 30. 1. Premia ulega proporcjonalnemu obniżeniu w okresie pobierania przez pracownika
wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, pobierania zasiłku chorobowego,
zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego. Za czas urlopu
bezpłatnego premia nie przysługuje.
2. Premia ulega obniżeniu co najmniej o 20 % w przypadku stwierdzenia którejkolwiek
z poniższych okoliczności:
1)
w sposób niepełny wykorzystuje normatywny czas pracy,
2)
niestarannie, nieefektywnie i nieterminowo wykonuje powierzone obowiązki,
3)
wykonuje powierzone zadania niesumiennie i stronniczo,
4)
uzasadnionej skargi na pracownika,
5)
nie przestrzega porządku i dyscypliny pracy,
6)
nie przestrzega przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych,
7)
ma niewłaściwy stosunek do przełożonych, współpracowników i klientów.
§ 31. Pracownik zostaje całkowicie pozbawiony premii w każdym z następujących
przypadków:
1)
rażącego niedbalstwa w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych,
2)
zawinionego niewykonania przez pracownika obowiązków służbowych,
3)
nie przestrzeganie prawa,
4)
zwolnienia z pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika,
5)
udowodnionego zagarnięcia mienia pracodawcy,
6)
stawienia się do pracy pod wpływem alkoholu lub spożywania alkoholu w pracy,
5
7)
zagarnięcia mienia Urzędu lub zawinionego wyrządzenia szkody majątkowej
pracodawcy,
8)
opuszczenia chociażby jednego dnia pracy bez usprawiedliwienia.
§ 32. Decyzję o nie przyznaniu premii podejmuje Kierownik Urzędu na wniosek kierownika
komórki organizacyjnej. Pracownicy, którym zmniejszono lub pozbawiono ich premii będą
powiadamiani o przyczynie zmniejszenia lub pozbawienia w formie pisemnej.
§ 33. 1. Premia naliczona jest z dołu za miesiąc kalendarzowy.
2. Wypłata premii za dany miesiąc kalendarzowy następuje w miesiącu bieżącym,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
ROZDZIAŁ IX
Inne dodatki
§ 34. Oprócz wyżej wymienionych świadczeń, pracownikowi przysługuje:
1)
dodatek za pracę w porze nocnej – według zasad określonych w rozporządzeniu
w sprawie zasad wynagradzania i w Kodeksie pracy,
2)
dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych – według zasad określonych w ustawie,
3)
dodatek za pracę w niedzielę i święta – według zasad określonych w Kodeksie pracy.
ROZDZIAŁ X
Nagroda
§ 35. 1. Pracodawca w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może utworzyć
fundusz nagród, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników za ich szczególne osiągnięcia
w pracy zawodowej.
2. Na wniosek Skarbnika Miasta fundusz, o którym mowa w ust. 1, może być w trakcie roku
podwyższony w granicach oszczędności uzyskanych przy wydatkowaniu w danym roku środków
na wynagrodzenia.
3. Nagrody mają charakter uznaniowy.
§ 36. Decyzje o wysokości nagród dla poszczególnych pracowników, podejmuje Kierownik
Urzędu na wniosek kierownika komórki organizacyjnej.
§ 37. Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta wnioskują o nagrody
wraz z uzasadnieniem w stosunku do podległych sobie kierowników komórek organizacyjnych.
§ 38. Decyzje o wysokości nagród dla Sekretarza Miasta oraz dla pracowników podlegających
bezpośrednio Kierownikowi Urzędu – podejmuje Kierownik Urzędu.
§ 39. W przypadku ukarania pracownika karą porządkową, nagroda nie przysługuje do czasu
zatarcia kary.
ROZDZIAŁ XI
Pieniężne świadczenia związane z pracą
§ 40. Pracownikom przysługują, poza wynagrodzeniem za pracę i wymienionymi dodatkami,
również inne świadczenia pieniężne związane z pracą:
6
1)
należne w okresie czasowej niezdolności do pracy w oparciu o art. 92 i 184 Kodeksu
pracy oraz przepisy regulujące uprawnienia do świadczeń z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
2)
przysługujące z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w oparciu
o art. 92 i 2371 Kodeksu pracy oraz przepisy regulujące zakres i wysokość tych
świadczeń,
3)
odprawy w związku z powołaniem do służby wojskowej należne w oparciu o przepisy
regulujące powszechny obowiązek obrony państwa,
4)
odprawa po śmierci pracownika przysługująca na podstawie art. 93 Kodeksu pracy
w wysokości określonej w tym przepisie,
5)
zwrot kosztów delegacji służbowych według odrębnych przepisów,
6)
dodatkowe wynagrodzenie roczne zwane „wynagrodzeniem rocznym” na podstawie
przepisów o tym wynagrodzeniu,
7)
odprawa emerytalna lub rentowa określona w Rozdziale XII niniejszego Regulaminu,
8)
nagroda jubileuszowa określona w Rozdziale XIII niniejszego Regulaminu.
ROZDZIAŁ XII
Odprawa emerytalna lub rentowa
§ 41. 1. Pracownikowi przechodzącemu na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy
przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:
1)
po 10 latach pracy – dwumiesięcznego wynagrodzenia,
2)
po 15 latach pracy – trzymiesięcznego wynagrodzenia,
3)
po 20 latach pracy – sześciomiesięcznego wynagrodzenia.
2. Do okresów pracy uprawniających do jednorazowej odprawy w związku z przejściem
na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone
okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu
do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, oblicza się według zasad obowiązujących przy
ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
§ 42. Jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu
niezdolności do pracy jest wypłacana w dniu ustania stosunku pracy.
ROZDZIAŁ XIII
Nagroda jubileuszowa
§ 43. 1. Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:
1)
po 20 latach pracy – 75 % wynagrodzenia miesięcznego,
2)
po 25 latach pracy – 100 % wynagrodzenia miesięcznego,
3)
po 30 latach pracy – 150 % wynagrodzenia miesięcznego,
4)
po 35 latach pracy – 200 % wynagrodzenia miesięcznego,
7
5)
po 40 latach pracy – 300 % wynagrodzenia miesięcznego,
6)
po 45 latach pracy – 400 % wynagrodzenia miesięcznego.
2. Do okresów pracy uprawniających do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie
poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów
podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące
pracownikowi samorządowemu w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest
to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty.
§ 44. W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu
pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.
§ 45. Pracownikowi samorządowemu, który wykonuje pracę w urzędzie w ramach urlopu
bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę dotychczasowego, w celu wykonywania tej pracy,
do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się okres zatrudnienia
u dotychczasowego pracodawcy do dnia rozpoczęcia tego urlopu.
§ 46. 1. Pracownik jest zobowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego
aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.
2. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego
do tej nagrody.
§ 47. Nagrodę wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika samorządowego prawa
do tej nagrody.
§ 48. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudniony w innym
wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia tej nagrody stanowi wynagrodzenie
przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.
§ 49. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności
o pracy lub emeryturę pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje
mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu
rozwiązania stosunku pracy.
§ 50. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów
uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa
okres uprawniający pracownika samorządowego do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca
mu się tylko jedną nagrodę – najwyższą.
§ 51. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w § 50,
ma okres zatrudnienia, wraz z innymi okresami wliczanymi do tego okresu, dłuższy niż wymagany
do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres
uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się
w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej – różnicę między kwotą nagrody
wyższej a kwotą nagrody niższej.
§ 52. Przepisy § 50 i 51 mają odpowiednio zastosowanie, w razie gdy w dniu, w którym
pracownik samorządowy udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony
do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy
od tego dnia.
8
ROZDZIAŁ XIV
Sposób i terminy wypłaty wynagrodzeń i pozostałych należności pracowniczych
§ 53. Wynagrodzenie za pracę płatne jest miesięcznie i wypłaca się je z dołu.
§ 54. 1. Jeżeli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie za pracę powinno
być wpłacone w dniu poprzedzającym.
2. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie gotówkowej, w ostatnim dniu miesiąca,
w kasie Urzędu w godzinach pracy lub za zgodą pracownika przelewem na jego rachunek
oszczędnościowo-rozliczeniowy, sporządzonym do dnia 29 każdego miesiąca, nie wcześniej jednak
niż na 7 dzień roboczych przed zakończeniem miesiąca.
§ 55. Pracodawca na wniosek pracownika obowiązany jest do udostępnienia mu do wglądu
dokumentacji płacowej oraz przekazania odcinka listy płac zawierającego wszystkie składniki
wynagrodzenia.
ROZDZIAŁ XV
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 56. Pracodawca w każdym czasie udostępnia na żądanie pracownika niniejszy Regulamin
i w razie potrzeby wyjaśnia jego treść.
§ 57. Wszelkie zmiany Regulaminu następują w formie pisemnej w trybie obowiązującym
dla jego ustalania.
§ 58. 1. W sprawach dotyczących przedmiotu niniejszego Regulaminu, które nie zostały
w nim uregulowane, zastosowanie mają przepisy prawa pracy.
2. W razie wątpliwości, czy stosować dotychczasowe przepisy regulaminów lub zarządzeń czy
przepisy niniejszego Regulaminu, stosuje się przepisy niniejszego Regulaminu.
§ 59. Traci moc zarządzenie nr SOR.ORG.0151 – 40/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska
z dnia 09 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Premiowania dla pracowników
zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych oraz pracowników obsługi w Urzędzie Miasta Ruda
Śląska.
§ 60. Traci moc zarządzenie nr 7/2001 Prezydenta Miasta Rudy Śląskiej z dnia 26 marca
2001 r. w zakresie, w jakim dotyczy ono pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta na podstawie
umowy o pracę.
§ 61. Wykonanie zarządzenia powierzyć p.o. Naczelnika Wydziału Kadr.
§ 62. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta.
Prezydent Miasta
Andrzej Stania
9
Download