URG/X/61/2007 - Urząd Gminy w Nowym Korczynie

advertisement
Uchwała Nr X/612007
Rady Gminy w Nowym Korczynie
z dnia 16 lipca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Nowy Korczyn
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z późniejszymi zmianami ) oraz art. 24a
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858) Rada Gminy w Nowym
Korczynie uchwala, co następuje:
§ 1.
Uwzględniając wniosek Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 26 czerwca 2007 r.
o zatwierdzenie taryf opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 9 lipca.
2007 roku na terenie Gminy Nowy Korczyn Rada Gminy w Nowym Korczynie zatwierdza
przedstawione taryfy.
§ 2.
Do cen i opłat zawartych w taryfach o których mowa w § 1, dolicza się podatek od towarów
i usług VAT, w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
§ 3.
Taryfy obowiązują w okresie 18 miesięcy począwszy od dnia 23 lipca 2007 roku.
§ 4.
Taryfy podlegają ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Nowy Korczyn
w terminie siedmiu dni od dnia podjęcia uchwały.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Korczyn.
Uzasadnienie
Podjętej uchwały Rady Gminy w Nowym Korczynie Nr X/61/2007 z dnia 16 lipca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Nowy Korczyn.
Przedmiotową uchwałę podjęto w oparciu o złożony przez Wójta Gminy Nowy
Korczyn wniosek na podstawie art.24a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zawierający planowane koszty
dla pierwszych 18 miesięcy działalności działu kanalizacji przychodów oczyszczania ścieków
oraz plan przychodów na pokrycie kosztów.
W 2007 roku oddano do użytku I etap budowy kanalizacji wraz z oczyszczalnią. Dotychczas
na terenie gminy nie prowadzono tego typu działalności, dlatego wniosek o zatwierdzenie
taryf składa Wójt Gminy. Złożony wniosek zawiera przewidywane koszty w okresie rocznym.
Przyjęto, że oczyszczalnia w pierwszym okresie będzie wykorzystana w 70 % , z braku
większej ilości ścieków koszty jednostkowe będą większe. Wysokość niektórych kosztów jest
niezależna od ilości ścieków.
Na pokrycie kosztów obsługi kanalizacji i oczyszczalni ustalono przychody
z pobieranych opłat.
Ustalono odpłatność za ścieki przyjmowane wozami asenizacyjnymi.
Rada Gminy przeanalizowała planowane koszty i zatwierdziła przedstawione taryfy.
Zatwierdzone taryfy będą źródłem utrzymania nowej działalności.
Nowy Korczyn dnia 26.06. 2007r.
Wójt Gminy
Nowy Korczyn
RADA GMINY
w Nowym Korczynie
WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF
DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Wójt Gminy w Nowym Korczynie przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowy Korczyn na okres od dnia 23 07.2007r.
2007 r do dnia 23.01.2009 r.
Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r Nr
123, poz. 858) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów
dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowy Korczyn.
Wójt Gminy Nowy Korczyn
inż. Wiktor Kwas
Załącznik:
Przewidywane koszty i przychody
z taryfą opłaty.
Przewidywane koszty utrzymania oczyszczalni ścieków w Nowym Korczynie
w okresie 12 miesięcy /rok/
Rok zł
1. Energia w oczyszczalni i pompowniach sieciowych 8000/mc
60 000
2. Paliwo,- ciągnik agregat, koszenie zieleni
1 500
3. Osady –pompowanie ze studzienek rewizyjnych
1 100
4. Woda z wodociągu
2 300
5. Wapno- do skratek
240
6. Opłaty za lokalizację urządzeń w drogach, lasach i inne
9 300
7. Badania cieku – rów 2/rok x 2 próby
1 000
8. Badanie tła hydrologicznego – piezometry x 2
2.500
9. Badania ścieków 12/rok
3 000
10.Opłaty za wprowadzanie ścieków
3 500
11. Telefon
600
12. Odzież robocza dla 2 osób
800
13. Przejazdy służbowe/ delegacje/
1 200
14. Prace konserwacyjne stacji pompowo - próżniowej
2 000
15. UDT- sprężarka
150
……………
89 190 zł
25. Wynagrodzenia osób zatrudnionych 2 etatów
45 210 zł
…………………………………….
Razem
134 400 zł
Kalkulacja opłat za ścieki
Ceny netto
1. Zdolność oczyszczania
160 m3/d x 365 dni = 58.400 m3 x 70 % = 40 880 m3
2. Średni koszt oczyszczania ścieków 1 m3 - 134 400 zł : 40 880 m3 = 3,29 zł
3. Przyjęcie ścieków siecią
4. Ścieki dowożone
40 880 m3
1 200 m3 / 20 x 5 x 12 /
5. Planowane przychody i taryfa opłat za 1 m3 ścieków:
Opłaty za ścieki dostarczone kanalizacją.
Dostawę ścieków
39 680 m3 x 3.17 zł = 125 785,60 zł
Opłaty za przyjęcie ścieków dowożonych
- z terenu gminy Nowy Korczyn
1.200 m3 x 7.40 zł = 8.880 zł
Razem przychody 134 665,60 zł
Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzenia
i oczyszczenia ścieków.
Powstanie nowej działalności w wyniku wybudowania kanalizacji sanitarnej
oraz oczyszczalni ścieków wymaga ustalenia kosztów dla tej działalności oraz taryfy opłat
na pokrycie kosztów.
Koszty zostały ustalone na okres 12 miesięcy obrazujący działanie kanalizacji
i oczyszczalni ścieków we wszystkich porach roku, mających wpływ na ilość ścieków
i koszty utrzymania oczyszczalni. Dotychczas na terenie gminy nie występowała
ta działalność i brak jest odniesienia. Bazowano przede wszystkim na opracowanej
dokumentacji kanalizacji i oczyszczalni. Na podstawie sprzedaży wody z terenu
skanalizowanego oraz planu przyjmowania ścieków dowożonych przyjęto wykorzystanie
oczyszczalni w 70 % jej zdolności. W związku z tym działalność oczyszczania obciążona jest
częścią kosztów jakie określa dokumentacja przy pełnej zdolności oczyszczalni między
innymi energia, materiały.
Część kosztów występuje taka sama jak przy pełnej zdolności oczyszczalni. Są to koszty
wykonania nałożonych obowiązków pozwoleniem wodno-prawnym.
Przyjęto minimalny poziom zatrudniania w celu sprawnej obsługi technologii oczyszczania
oraz dozoru, a także koszty niezbędnego wyposażenia zatrudnionych do obsługi
pracowników. Przewiduje się pokrycie kosztów elektryka na dojazd do pompowni
na wezwanie , następnie kosztów łączności, paliw i energii. Koszt energii przedstawiony jest
łącznie z 1 szt. pompowni w terenie przetłaczających ścieki z miejscowości Grotniki Duże,
stacji pompowo – próżniowej, studni przydomowych.
Wyliczony koszt podzielono przez przypuszczalną ilość ścieków oczyszczonych.
Ilość ścieków oczyszczonych ustalono na podstawie rocznej sprzedaży wody
w miejscowościach podłączonych do kanalizacji, przyjęto również pewną ilość ścieków
dowożonych wozami asenizacyjnymi z terenu gminy i spoza terenu gminy.
Na pokrycie kosztów ustalono przychody.
Przyjęto znaczną stawkę za ścieki dowożone ze względy na zawierany duży ładunek
zanieczyszczeń i dużymi kosztami ich oczyszczenia.
W załączeniu zestawienie planowanych rocznych kosztów oraz kalkulację taryf.
Na podstawie art. 24a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków dla pierwszego okresu działalności wnioskuje się zatwierdzenie
przedstawionych taryf.
Zatwierdzone taryfy będą źródłem utrzymania nowej działalności, którą utrzymywać będzie
Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Korczynie.
Przewidywane koszty utrzymania oczyszczalni ścieków w Nowym Korczynie
w okresie 12 miesięcy /rok/
Rok zł
1. Energia w oczyszczalni i pompowniach sieciowych 8000/mc
60 000
2. Paliwo,- ciągnik agregat, koszenie zieleni
1 500
3. Osady –pompowanie ze studzienek rewizyjnych
1 100
4. Woda z wodociągu
2 300
5. Wapno- do skratek
240
6. Opłaty za lokalizację urządzeń w drogach, lasach i inne
9 300
7. Badania cieku – rów 2/rok x 2 próby
1 000
8. Badanie tła hydrologicznego – piezometry x 2
2.500
9. Badania ścieków 12/rok
3 000
10.Opłaty za wprowadzanie ścieków
3 500
11. Telefon
1200
12. Odzież robocza dla 2 osób
800
13. Przejazdy służbowe/ delegacje/
1 200
14. Prace konserwacyjne stacji pompowo - próżniowej
2 000
15. UDT- sprężarka
150
……………
89 790 zł
25. Wynagrodzenia osób zatrudnionych 3 etatów
67 810 zł
…………………………………….
Razem
157 600 zł
Kalkulacja opłat za ścieki
Ceny netto
1. Zdolność oczyszczania
160 m3/d x 365 dni = 58.400 m3 x 70 % = 40 880 m3
2. Średni koszt oczyszczania ścieków 1 m3 - 158 200 zł : 40 880 m3 = 3,86 zł
3. Przyjęcie ścieków siecią
4. Ścieki dowożone
40 880 m3
1 200 m3 / 20 x 5 x 12 /
5. Planowane przychody i taryfa opłat za 1 m3 ścieków:
Opłaty za ścieki dostarczone kanalizacją.
Dostawę ścieków
39 680 m3 x 3.75 zł = 148 800,00 zł
Opłaty za przyjęcie ścieków dowożonych
- z terenu gminy Nowy Korczyn
1.200 m3 x 7.40 zł = 8.880 zł
Razem przychody 157 680,00 zł
Przewidywane koszty utrzymania oczyszczalni ścieków w Nowym Korczynie
w okresie 12 miesięcy /rok/
Rok zł
1. Energia w oczyszczalni i pompowniach sieciowych 8000/mc
60 000
2. Paliwo,- ciągnik agregat, koszenie zieleni
1 500
3. Osady –pompowanie ze studzienek rewizyjnych
1 100
4. Woda z wodociągu
2 300
5. Wapno- do skratek
240
6. Opłaty za lokalizację urządzeń w drogach, lasach i inne
9 300
7. Badania cieku – rów 2/rok x 2 próby
1 000
8. Badanie tła hydrologicznego – piezometry x 2
2.500
9. Badania ścieków 12/rok
3 000
10. Opłaty za wprowadzanie ścieków
3 500
11. Telefon
600
12. Odzież robocza dla 2 osób
800
13. Przejazdy służbowe/ delegacje/
1 200
14. Prace konserwacyjne stacji pompowo - próżniowej
2 000
15. UDT- sprężarka
150
……………
89 190 zł
25. Wynagrodzenia osób zatrudnionych 5 etatów
113 025 zł
…………………………………….
Razem
202 215 zł
Kalkulacja opłat za ścieki
Ceny netto
1. Zdolność oczyszczania
160 m3/d x 365 dni = 58.400 m3 x 70 % = 40 880 m3
2. Średni koszt oczyszczania ścieków 1 m3 - 202 215 zł : 40 880 m3 = 4,95 zł
3. Przyjęcie ścieków siecią
4. Ścieki dowożone
40 880 m3
1 200 m3 / 20 x 5 x 12 /
5. Planowane przychody i taryfa opłat za 1 m3 ścieków:
Opłaty za ścieki dostarczone kanalizacją.
Dostawę ścieków
39 680 m3 x 4,87 zł = 193 241,60 zł
Opłaty za przyjęcie ścieków dowożonych
- z terenu gminy Nowy Korczyn
1.200 m3 x 7.40 zł = 8.880 zł
Razem przychody 202 121,60 zł
Download