ARTYKUŁ 10 - PRAWO DO SZKOLENIA ZAWODOWEGO

advertisement
ARTYKUŁ 10 - PRAWO DO SZKOLENIA ZAWODOWEGO
1.ZAPEWNIĆ
LUB POPIERAĆ, W MIARĘ POTRZEBY, SZKOLENIE TECHNICZNE I ZAWODOWE
WSZYSTKICH OSÓB, W TYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W POROZUMIENIU Z ORGANIZACJAMI
PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW ORAZ UMOŻLIWIĆ OPARTY JEDYNIE NA KRYTERIUM
UZDOLNIEŃ INDYWIDUALNYCH DOSTĘP DO WYŻSZEGO NAUCZANIA TECHNICZNEGO I
UNIWERSYTECKIEGO
1. Odpowiednie postanowienie Karty z 1961 roku zostało ratyfikowane
2.Postanowienie nie zmienione w Karcie zrewidowanej
3. Ocena wykonywania postanowienia Karty z 1961 roku
W ocenie KNE Polska właściwie wypełnia to postanowienie.
4. Wniosek
Ustawodawstwo polskie jest zgodne z tym postanowieniem Karty zrewidowanej. Ratyfikacja
możliwa.
2.ZAPEWNIĆ
LUB POPIERAĆ SYSTEM PRZYSPOSOBIENIA ZAWODOWEGO ORAZ INNE SYSTEMY
SZKOLENIA MŁODYCH CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT W RÓŻNYCH ZAWODACH
1. Odpowiednie postanowienie Karty z 1961 roku zostało ratyfikowane
2. Postanowienie nie zmienione w Karcie zrewidowanej
3. Ocena wykonywania postanowienia Karty z 1961 roku
W ocenie KNE Polska właściwie wypełnia to postanowienie.
4. Wniosek
Ustawodawstwo polskie jest zgodne z tym postanowieniem Karty zrewidowanej. Ratyfikacja
możliwa.
3.ZAPEWNIĆ LUB POPIERAĆ, W MIARĘ POTRZEBY:
A. ODPOWIEDNIE I DOSTĘPNE UŁATWIENIA W CELU SZKOLENIA DOROSŁYCH
PRACOWNIKÓW,
B. SPECJALNE UŁATWIENIA W CELU PRZESZKOLENIA DOROSŁYCH PRACOWNIKÓW,
NIEZBĘDNEGO ZE WZGLĘDU NA POSTĘP TECHNICZNY LUB NOWE TENDENCJE NA RYNKU
PRACY
1. Odpowiednie postanowienie Karty z 1961 roku nie zostało ratyfikowane
2.Postanowienie nie zmienione w Karcie zrewidowanej
3. Ocena możliwości ratyfikacji
W ustawie z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
wymienione są grupy osób, które mogą być objęte szkoleniami organizowanymi przez
publiczne służby zatrudnienia:
 osoby bezrobotne,
 osoby poszukujące pracy, w tym:
- będące w okresie wypowiedzenia z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
- zatrudnione u przedsiębiorcy wobec którego ogłoszono upadłość, lub który jest w
stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
- otrzymujące świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy
zasiłek socjalny,
- uczestniczące w programie integracji społecznej,
- żołnierze rezerwy,
- pobierające rentę szkoleniową,
50
otrzymujące świadczenie szkoleniowe przyznane przez pracodawcę na udział w
szkoleniu po rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
- podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników,
- pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową lub działalność
gospodarczą, w wieku 45 lat i więcej, zainteresowane pomocą w rozwoju
zawodowym.
Z inicjatywą skierowania na szkolenie może wystąpić powiatowy urząd pracy lub bezrobotny.
Powiatowe urzędy pracy organizują szkolenia grupowe według planów szkoleń sporządzanych z
uwzględnieniem diagnozy potrzeb szkoleniowych na lokalnych rynkach pracy. Plany szkoleń
zawierają informacje o tematyce szkoleń, terminach ich realizacji, wymaganiach stawianych
kandydatom na szkolenie oraz zasadach rekrutacji uczestników szkolenia. Wywieszane są one w
siedzibach urzędów pracy w miejscu ogólnie dostępnym oraz w przedsiębiorstwach planujących
zwolnienia grupowe, ośrodkach pomocy społecznej i innych instytucjach świadczących pomoc
osobom bezrobotnym. W siedzibach powiatowych urzędów pracy wywieszane są również
informacje o poszczególnych, zakontraktowanych kursach i organizowane są spotkania z
kandydatami zainteresowanymi podjęciem szkolenia, w trakcie których osoby zainteresowane
uzyskują informacje o kryteriach i formach rekrutacji na szkolenie.
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zobowiązuje ministra właściwego
do spraw pracy do określania instrumentów stymulujących rozwój kształcenia ustawicznego
oraz rozwoju zasobów ludzkich, między innymi poprzez:
 koordynowanie opracowania standardów kwalifikacji zawodowych dla zawodów
występujących w klasyfikacji zawodów i specjalności oraz prowadzenie baz danych o
standardach kwalifikacji (standardy kwalifikacji stanowią narzędzie do budowania
programów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz projektowania egzaminów),
 koordynowanie opracowywania i rekomendowanie modułowych programów szkoleń
zawodowych oraz prowadzenie baz danych tych programów (programy modułowe
zapewniają elastyczność kształcenia, obligują do stosowania zindywidualizowanych i
aktywizujących metod nauczania, a jednolita metodologia pozwala utrzymać pożądany
standard kształcenia),
 premiowanie wysokiej jakość pracy instytucji szkolących (starosta może przyznać
instytucji szkolącej osoby bezrobotne nagrodę w wysokości do 50% minimalnego
wynagrodzenia za każdego bezrobotnego uczestniczącego w szkoleniu, o ile w ciągu
miesiąca podjął on zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą i
wykonuje je co najmniej przez pół roku),
 wprowadzenie systemu ewidencji instytucji szkolących (ustawa uzależnia przyznanie
środków publicznych na realizację szkoleń od wpisania się instytucji szkoleniowej do
rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy).
W ramach programów Banku Światowego, Phare i POKL opracowano standardy kwalifikacji
dla 253 zawodów i programy szkoleń modułowych, wraz z materiałami dydaktycznymi dla
255 zakresów pracy. Zaprojektowano także elektroniczne bazy danych dotyczących
wszystkich standardów kwalifikacji i modułowych programów szkoleń oraz udostępniono
instytucjom szkoleniowym oferty szkoleń modułowych dla pracowników urzędów pracy do
realizacji w formie e-learningu. Bazy danych są udostępniane przez Internet
(www.kwalifikacje.praca.gov.pl). Opracowywanie kolejnych standardów kompetencji
zawodowych jest przewidziane w ramach projektu POKL.
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zobowiązuje samorządy
województw do koordynowania działań w zakresie kształcenia ustawicznego oraz
współdziałania z organami oświatowymi w harmonizowaniu kształcenia ustawicznego z
potrzebami rynku pracy, na samorządach województw i powiatów ciąży także obowiązek
prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych.
-
51
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje instrumenty
stymulujące rozwój kształcenia i szkolenia pracowników. Podstawowe znaczenie ma fundusz
szkoleniowy, z którego finansowane jest lub współfinansowane kształcenie ustawiczne
pracowników i pracodawców w formach:
 refundacji kosztów szkolenia pracowników lub pracodawcy,
 job rotation,
 programów zwolnień monitorowanych,
 świadczeń szkoleniowych dla zwalnianych pracowników, którzy podejmą szkolenie.
Ustawa określa zasady tworzenia i wykorzystywania funduszu szkoleniowego:
 tworzenie funduszu jest fakultatywne,
 fundusz może być tworzony przez kilku pracodawców, na zasadzie porozumienia,
 tworzenie, funkcjonowanie i likwidację funduszu reguluje układ zbiorowy lub regulamin
funduszu szkoleniowego,
 dochodami funduszu są:
- wpłaty pracodawców, zgodnie z postanowieniami układu zbiorowego pracy lub
regulaminu funduszu szkoleniowego, w wysokości nie niższej niż 0,25% funduszu
płac,
- inne wpływy,
 wydatkowanie środków następuje na podstawie postanowienia pracodawcy w
uzgodnieniu z pracownikiem skierowanym na szkolenie.
 pracodawcy, którzy utworzyli fundusz mogą otrzymać wsparcie ze środków Funduszu
Pracy na:
- refundację kosztów szkolenia pracowników lub pracodawcy do 50%, jednak nie
więcej niż do wysokości przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę, w przypadku
osób w wieku powyżej 45 lat – do 80%, nie więcej niż do 300% przeciętnego
wynagrodzenia,,
- refundację kosztów szkolenia (do 80% przeciętnego wynagrodzenia) pracowników
skierowanych na szkolenie trwające co najmniej 22 dni robocze w ramach płatnego
urlopu szkoleniowego, pod warunkiem, iż na okres szkolenia urlopowanego
pracownika zostanie zatrudniony bezrobotny w ramach programu job rotation,
- refundację wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne od tego
wynagrodzenia, w wysokości nie przekraczającej 40 % przeciętnego wynagrodzenia,
za każdego skierowanego bezrobotnego w ramach programu job rotation,
- refundację składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników
korzystających ze świadczenia szkoleniowego w ramach programów zwolnień
monitorowanych.
Refundacja kosztów szkolenia
Pracodawcy, którym przyznano refundację kosztów szkolenia
Pracownicy, na których szkolenie przyznano pracodawcy refundację
2006
bd
bd
2007
4
67
2008
0
0
2009
2
19
2010
10
443
2011
8
43
2012
12
19
Pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w
wieku 45 lat i więcej, zainteresowani rozwojem zawodowym, po zarejestrowaniu się w
urzędzie pracy mogą skorzystać ze szkoleń grupowych lub indywidualnych organizowanych
przez urząd pracy.
Udział pracowników w wieku 45+ w szkoleniach na podstawie skierowania przez urzędy
Liczba zarejestrowanych pracowników
Liczba pracowników , którzy ukończyli szkolenie
% pracowników, którzy ukończyli szkolenie w
populacji pracowników w tym wieku
2006
bd
bd
bd
2007
bd
bd
bd
2008
bd
bd
bd
2009
bd
bd
bd
2010
3.598
295
8,2
2011
3.568
95
2,7
2012
2.532
70
2,8
52
Dostęp do szkolenia zawodowego organizowanego przez publiczne służby zatrudnienia mają
obcokrajowcy mający kartę stałego pobytu. Karta stałego pobytu jest wydawana cudzoziemcom
po upływie pięciu lat zamieszkania w Polsce (oraz po spełnieniu dodatkowych wymogów
dotyczących związków z Polską, posiadania mieszkania oraz dochodu). Dostęp do szkolenia nie
jest więc zapewniony obywatelom państw-stron Karty na takich samych warunkach jak
obywatelom polskim.
W latach 2006-2010 cudzoziemcy stanowili 0,1% uczestników szkoleń, a w latach 2011-2012 w
zasadzie w ogóle nie byli szkoleni.
rozpoczęli szkolenie
2006
Bezrobotni, którzy
ukończyli szkolenie
podjęli pracę w trakcie lub po
ukończeniu szkolenia
ogółem
139.328
63.577
cudzoziemcy
93
88
32
% bezrobotnych cudzoziemców do ogółu przeszkolonych bezrobotnych
0,1
0,1
0,1
ogółem
175.352
169.799
76.253
cudzoziemcy
174
67
% bezrobotnych cudzoziemców do ogółu przeszkolonych bezrobotnych
0,1
0,1
0,1
ogółem
168.336
163.261
64.048
cudzoziemcy
17
158
47
% bezrobotnych cudzoziemców do ogółu przeszkolonych bezrobotnych
0,1
0,1
0,1
ogółem
165.921
161.324
55.892
cudzoziemcy
242
235
51
% bezrobotnych cudzoziemców do ogółu przeszkolonych bezrobotnych
0,1
0,1
0,1
ogółem
182.363
178.582
65.583
cudzoziemcy
276
264
55
% bezrobotnych cudzoziemców do ogółu przeszkolonych bezrobotnych
0,2
0,1
0,1
ogółem
52.935
53.825
23.457
cudzoziemcy
0
0
0
% bezrobotnych cudzoziemców do ogółu przeszkolonych bezrobotnych
0
ogółem
79.640
78.012
33.505
cudzoziemcy
0
1
0
% bezrobotnych cudzoziemców do ogółu przeszkolonych bezrobotnych
0
143.865
2007
185
2008
2009
2010
2011
2012
4. Wniosek
Jako naruszenie tego postanowienia może być oceniony przez KNE brak dostępu
cudzoziemców legalnie zatrudnionych w Polsce do szkoleń organizowanych przez urzędy
53
pracy, na takich samych zasadach jak stosowane wobec obywateli polskich. Stanowisko w
sprawie możliwości związania się tym postanowieniem – analogiczne jak w przypadku
artykułu 1, ustęp 4. Ratyfikacja nie jest możliwa.
4.ZAPEWNIĆ
LUB POPIERAĆ, W MIARĘ POTRZEBY, SZCZEGÓLNE ŚRODKI SZKOLENIA I
REINTEGRACJI DŁUGOTERMINOWO BEZROBOTNYCH
1. Postanowienie nowe
2. Ocena możliwości ratyfikacji
Osoby długotrwale bezrobotne to, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, osoby zarejestrowane w urzędzie pracy przez ponad 12 miesięcy w ciągu
ostatnich 2 lat.
Osoby długotrwale bezrobotne mają prawo korzystać z udzielanej przez urzędy pracy
podstawowej pomocy: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji
zawodowej, pomocy w poszukiwaniu pracy, usług szkoleniowych i programów
przygotowania zawodowego dorosłych oraz staży u pracodawców. Dodatkowo, z tytułu
posiadania statusu „osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy”, mogą korzystać z
innych form pomocy, jak: prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne,
przyznanie dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
Staż jest instrumentem pomagającym uzyskać bezrobotnemu tzw. nieformalne kwalifikacje i
umiejętności praktyczne, w toku wykonywania zadań zawodowych na stanowisku pracy.
Realizowany jest w oparciu o program, który ustala pracodawca i zgłasza do urzędu pracy.
Pracodawca może też wskazać osobę (bezrobotną), którą chciałby przyjąć na staż. W programie
stażu pracodawca wskazuje opiekuna stażysty oraz podaje nazwę zawodu, zakres zadań
wykonywanych przez stażystę i uzyskiwane umiejętności lub kwalifikacje, a także sposób ich
potwierdzania. Na zakończenie programu pracodawca wydaje opinię, a na jej podstawie urząd
pracy wystawia bezrobotnemu zaświadczenie o ukończeniu stażu. Warunki realizacji stażu
określa umowa między pracodawcą a starostą.
Osobom bezrobotnym do 25 roku życia można zaoferować staż do 12 miesięcy, pozostałym do 6 miesięcy. Uczestnicy stażu otrzymują stypendium wypłacane z Funduszu Pracy w
wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.
Przygotowanie zawodowe dorosłych jest instrumentem umożliwiającym zdobycie formalnych
kwalifikacji (tytułu zawodowego lub tytułu czeladnika potwierdzonego świadectwem lub
umiejętności zawodowych potwierdzonych zaświadczeniem). Ta forma aktywizacji
realizowana jest na podstawie umowy zawieranej między starostą a pracodawcą i ewentualnie
instytucją szkoleniową, w oparciu o program opracowany przez pracodawcę lub z udziałem
instytucji szkoleniowej. Istnieją dwa warianty tej formy aktywizacji: „praktyczna nauka
zawodu dorosłych”, trwająca od 12 do 18 miesięcy oraz „przyuczenie do pracy dorosłych”,
trwające od 3 do 6 miesięcy. „Praktyczna nauka zawodu dorosłych” kończy się egzaminem
potwierdzającym uzyskane kwalifikacje. Egzaminy na tytuł zawodowy lub na tytuł czeladnika
i mistrza w zawodzie są organizowane przez kuratoria lub izby rzemieślnicze, w oparciu
o istniejące przepisy oświatowe. „Przyuczenie do pracy dorosłych” kończy się egzaminem
organizowanym przez kuratorium, izbę rzemieślnicza lub instytucję szkoleniową.
Program przygotowania zawodowego dorosłych jest realizowany przede wszystkim u
pracodawców i przewiduje poświęcenie co najmniej 80% czasu na nabywanie umiejętności
praktycznych. Pozostałe 20% czasu to nauka teorii, która może być prowadzona u
pracodawcy lub w instytucji szkoleniowej. Pracodawca ma obowiązek wyznaczenia opiekuna
osoby uczącej się, o odpowiednich kwalifikacjach.
Uczestnicy tej formy aktywizacji otrzymują stypendium ze środków Funduszu Pracy, w
wysokości 120% kwoty zasiłku.
54
Oferta urzędu pracy w zakresie usług szkoleniowych obejmuje:
 skierowanie na szkolenie do instytucji szkoleniowej, opłacenie kosztów szkolenia
i
wypłacanie stypendiów uczestnikom szkoleń; w przypadku skierowania na szkolenie w
wybrane przez klienta urzędu pracy z oferty rynkowej kursów możliwe jest sfinansowanie
kosztów szkolenia do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia,
 udzielenie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia - do wysokości 400%
przeciętnego wynagrodzenia),
 sfinansowanie kosztów egzaminów oraz kosztów uzyskania licencji - do wysokości 300%
przeciętnego wynagrodzenia,
 sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych, do wysokości 300% przeciętnego
wynagrodzenia.
Bezrobotnemu uczestnikowi szkolenia skierowanemu przez urząd pracy przysługuje
stypendium szkoleniowe, które wynosi 120% zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie, pod
warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie;
w przypadku niższego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustalana jest
proporcjonalnie, z tym, że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku. W przypadku
podjęcia zatrudnienia przez uczestnika szkolenia, do zakończenia programu szkolenia
przysługuje mu stypendium w wysokości 20% zasiłku.
Bezrobotnemu, którego urząd pracy sfinansuje studia podyplomowe, przysługuje stypendium
w wysokości 20% zasiłku, które wypłacane jest do końca realizacji programu studiów, nawet
gdy uczestnik podejmie zatrudnienie w trakcie ich trwania.
2006
2007
2008
2009
2010
Liczba
bezrobotnych
ogółem,
którzy 139.328 169.799 163.261 161.324 177.137
ukończyli
szkolenie
(w
liczbach
bezwzględnych)
Liczba długotrwale bezrobotnych, którzy 56.268 66.799 60.593 48.337 62.658
ukończyli
szkolenie
(w
liczbach
bezwzględnych)
% udział długotrwale bezrobotnych, którzy
40,4
39,3
37,1
30,0
35,4
ukończyli szkolenie w ogólnej liczbie
bezrobotnych, którzy ukończyli szkolenie 1
2011
53.825
2012
78.012
21.293
31.894
39,6
40,9
Odsetek bezrobotnych uczestniczących w szkoleniach jest zróżnicowany przestrzennie, gdyż
starostowie samodzielnie podejmują decyzję o sposobie wydatkowania środków na aktywne
formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym na szkolenie. Starostowie dokonują wyboru
kierunków szkolenia kierując się potrzebami lokalnego rynku pracy.
Osoby, które ukończyły szkolenie, według najpopularniejszych kierunków szkoleń
Usługi transportowe, w tym kursy prawa
jazdy
Sprzedaż, marketing, public relations,
handel nieruchomościami
Zarządzanie i administrowanie
Informatyka
i
wykorzystanie
komputerów
Architektura i budownictwo
2006
26.573
2007
34.626
2008
32.291
2009
27.900
2010
26.594
2011
10.771
2012
16.155
11.465
10.512
10.085
11.026
11.815
3.863
5.581
6.066
11.521
7.174
12.889
8.784
12.463
10.835
9.755
14.868
9.863
3.631
3.086
5.115
3.746
4.501
7.558
7.076
8.550
9.624
3.044
4.350
Miernikiem umożliwiającym dokonanie oceny efektywności prowadzonych szkoleń przez
urzędy pracy jest wskaźnik zatrudnienia osób bezrobotnych po odbyciu szkolenia2.
Inne grupy osób szkolonych przez urzędy pracy to: osoby poszukujące pracy, osoby niepełnosprawne nie
pozostające w zatrudnieniu, pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową lub działalność
gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej.
2
Przez wskaźnik zatrudnienia osób bezrobotnych po odbytym kursie szkoleniowym należy rozumieć odsetek
osób, które podjęły pracę w ogólnej liczbie osób przeszkolonych w danym okresie.
1
55
Długotrwale bezrobotni, którzy podjęli pracę w trakcie lub po ukończeniu szkolenia
2006
22.733
2007
24.581
2008
17.468
2009
11.326
2010
15.939
2011
7.292
2012
11.787
Zatrudnienie socjalne jest zdefiniowane w ustawie z 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu
socjalnym jako zapewnianie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym (w tym
bezrobotnym pozostającym bez pracy powyżej 36 miesięcy) możliwości uczestnictwa w
zajęciach prowadzonych przez centra integracji społecznej i zatrudnienia wspieranego.
Centrum, jako jednostka organizacyjna realizująca reintegrację zawodową i społeczną, może
prowadzić działalność wytwórczą, handlową lub usługową oraz działalność wytwórczą w
rolnictwie, która nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o
działalności gospodarczej.
Na realizację programów specjalnych zmierzających do reintegracji zawodowej i społecznej
centrum może otrzymać dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy. Uczestnik zajęć, po
zakończeniu zajęć, może zostać skierowany przez powiatowy urząd pracy do zatrudnienia u
pracodawcy. Istnieje również możliwość podjęcia wspólnej działalności gospodarczej przez
członków centrum, na zasadach określonych w ustawie Prawo spółdzielcze.
Ustawodawca wprowadził także pojęcie zatrudnienia wspieranego, to jest udzielanie pomocy
w podjęciu pracy w ramach stosunku pracy lub podjęciu działalności gospodarczej (w formie
spółdzielni). W ramach zatrudnienia wspieranego starosta zawiera umowę z pracodawcą,
który zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika przez nie krócej niż 18 miesięcy. Do
obowiązków starosty należy refundacja części wynagrodzenia przez pierwsze 12 miesięcy, ze
środków Funduszu Pracy, w ramach prac interwencyjnych określonych w przepisach o
zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
3. Wniosek
Jako naruszenie tego postanowienia może być oceniony przez KNE brak dostępu
cudzoziemców legalnie zatrudnionych w Polsce do szkoleń organizowanych przez urzędy
pracy, na takich samych zasadach jak stosowane wobec obywateli polskich. Stanowisko w
tej sprawie - patrz artykuł 1, ustęp 4.
5.POPIERAĆ PEŁNE WYKORZYSTYWANIE UŁATWIEŃ ZAPEWNIANYCH POPRZEZ ODPOWIEDNIE
ŚRODKI, TAKIE JAK:
A. OBNIŻENIE LUB ZNIESIENIE WSZELKICH KOSZTÓW LUB OPŁAT,
B. PRZYZNANIE, W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH, POMOCY FINANSOWEJ,
C. WŁĄCZENIE DO ZWYKŁEGO CZASU PRACY CZASU SPĘDZANEGO NA ZAWODOWYM
SZKOLENIU UZUPEŁNIAJĄCYM, PODJĘTYM W OKRESIE ZATRUDNIENIA PRZEZ
PRACOWNIKA NA ŻYCZENIE JEGO PRACODAWCY,
D. ZAPEWNIENIE, POPRZEZ ODPOWIEDNI NADZÓR, W POROZUMIENIU Z
ORGANIZACJAMI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW, SKUTECZNEGO SYSTEMU
PRZYSPOSOBIENIA ZAWODOWEGO I KAŻDEGO INNEGO SYSTEMU SZKOLENIA MŁODYCH
PRACOWNIKÓW ORAZ, W SPOSÓB OGÓLNY, ODPOWIEDNIEJ OCHRONY MŁODYCH
PRACOWNIKÓW.
1. Odpowiednie postanowienie Karty z 1961 roku nie zostało ratyfikowane
2.Postanowienie nie zmienione w Karcie zrewidowanej (dawny ustęp 4)
3. Ocena możliwości ratyfikacji
Opłaty z tytułu szkolenia zawodowego pracowników pokrywane są przez pracodawców, jeżeli
pracownicy zostali skierowani na szkolenie przez pracodawców. Jeżeli pracownicy podjęli
Do 1999 roku w statystyce publicznej badano, czy bezrobotny podjął zatrudnienie w czasie do 12 miesięcy po
odbytym szkoleniu. Od 2000 roku okres ten wynosi co najwyżej 3 miesiące.
56
szkolenie z własnej inicjatywy lub za zgodą pracodawcy, ale bez skierowania na szkolenie –
wówczas finansują szkolenie z własnych środków.
Szkolenie bezrobotnych organizowane przez urzędy pracy finansowane jest ze środków
Funduszu Pracy. Zasady finansowania szkolenia bezrobotnych określone są w ustawie o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Bezrobotnemu uczestnikowi szkolenia
skierowanemu przez urząd pracy przysługuje stypendium szkoleniowe, które wynosi 120%
zasiłku miesięcznie, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150
miesięcznie, w razie niższego wymiaru szkolenia wysokość stypendium jest ustalana
proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku.
Osobom skierowanym na szkolenie przysługuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków powstałych w związku ze szkoleniem. Osoby pobierające stypendium mają prawo
do ubezpieczenia wypadkowego na zasadach ogólnych, przewidzianych w przepisach o
ubezpieczeniach społecznych
Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą też otrzymać:
 zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia, jeżeli szkolenie odbywa się poza miejscem
zamieszkania,
 zwrot całości lub części kosztów przejazdu na szkolenie,
 zwrot kosztów przejazdu na egzamin.
 zwrot kosztu egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów,
zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych,
 zwrot kosztu uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania zawodu.
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określa zasady przyznawania
świadczeń szkoleniowych zwalnianym pracownikom. Świadczenie takie może uzyskać
pracownik zwolniony z przyczyn dotyczących zakładu pracy w ramach programu zwolnienia
monitorowanego - na okres udziału w szkoleniu. Świadczenie szkoleniowe może przyznać
pracodawca, który:
 zwolnił co najmniej 50 pracowników w ciągu 3 miesięcy,
 uzgodnił z powiatowym urzędem pracy program pomocy dla zwalnianych pracowników
zwany programem zwolnień monitorowanych,
 utworzył fundusz szkoleniowy przeznaczony na finansowanie kosztów kształcenia
ustawicznego pracowników.
Świadczenie szkoleniowe przysługuje po rozwiązaniu przez pracownika stosunku pracy lub
stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż
6 miesięcy. Świadczenia szkoleniowe przysługuje w wysokości równej wynagrodzeniu
pracownika, obliczanemu jak za urlop wypoczynkowy, nie wyższej jednak niż 200%
minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje też stypendia na naukę
w szkołach przeznaczone dla bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych z rodzin o niskich
dochodach. Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia dochodu na osobę w
rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej uprawniającego do świadczeń z
pomocy społecznej. Aby uzyskać prawo do stypendium na naukę w szkole osoba bezrobotna
powinna w ciągu 6 miesięcy od zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy podjąć
dalszą naukę w: szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych będącej szkołą publiczną lub
niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej lub w szkole wyższej gdzie bezrobotny
studiuje w systemie studiów niestacjonarnych. Stypendium przysługuje przez 12 miesięcy.
Wypłata stypendium może zostać przedłużona do ukończenia nauki, zgodnie z programem
nauczania. Wysokość stypendium wynosi 100% zasiłku dla bezrobotnych. W przypadku
przerwania nauki stypendium nie przysługuje. W razie podjęcia zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej lub działalności gospodarczej przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku.
57
Państwo wspiera realizację przygotowania zawodowego młodocianych przez pracodawców
poprzez refundowanie ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie
społeczne. Refundacja przewidziana jest dla zawodów pożądanych na rynku pracy. Ustalanie
listy zawodów objętych refundacją pozostaje w kompetencjach samorządu województwa i
wojewódzkiej rady zatrudnienia. Podstawowe warunki przyznania refundacji to:
- kształcenie w zawodzie poszukiwanym na rynku pracy (występującym na liście
preferowanych zawodów, sporządzanej przez samorząd województwa),
- spełnianie przez pracodawcę wymagań zawodowych i pedagogicznych,
- złożenie deklaracji zatrudnienia młodocianego po zakończeniu przygotowania
zawodowego.
Takie rozwiązanie ma na celu zapewnienie zgodności kierunków przygotowania zawodowego
młodocianych z potrzebami rynku pracy, podwyższenie jakości kształcenia zawodowego oraz
zwiększenie efektywności wydatków z Funduszu Pracy ponoszonych na refundację
wynagrodzeń młodocianych.
Zobowiązania pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego reguluje Kodeks pracy.
Pracodawca powinien ułatwiać pracownikowi podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Przez
podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i
umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.
Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują:
 urlop szkoleniowy,
 zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na
obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania,
z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe
świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i
zakwaterowanie.
Pracownikowi zdobywającemu lub uzupełniającemu wiedzę i umiejętności na zasadach
innych mogą być przyznane:
 zwolnienie z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia,
 urlop bezpłatny,
w wymiarze ustalonym w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i pracownikiem.”
Współpraca z partnerami społecznymi w obszarze kształcenia ustawicznego pracowników i
bezrobotnych odbywa się na forum rad zatrudnienia działających na wszystkich szczeblach
administracji państwowej i samorządowej. Są to:
 Naczelna Rada Zatrudnienia – jako organ opiniująco-doradczy ministra do spraw pracy,
 wojewódzkie rady zatrudnienia - jako organy opiniująco-doradcze marszałków
województw,
 powiatowe rady zatrudnienia – jako organy opiniująco-doradcze starostów powiatowych.
Działalność rad zatrudnienia nie ma charakteru kontrolnego lub ocennego w stosunku do
działań publicznych służb zatrudnienia w obszarze kształcenia ustawicznego, lecz
opiniodawczy.
Naczelna Rada Zatrudnienia inspiruje przedsięwzięcia zmierzające do pełnego zatrudnienia oraz
opiniuje projekty planów działań na rzecz zatrudnienia, a także sprawozdania z realizacji
Funduszu Pracy.
Wojewódzkie rady zatrudnienia mają uprawnienia do składania wniosków i wydawania opinii w
sprawach dotyczących kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego w województwie oraz
opiniują kryteria podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego
województwa.
58
Powiatowe rady zatrudnienia mają uprawnienia do składania wniosków i wydawania opinii w
sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego w powiecie oraz
opiniowania kryteriów refundowania kosztów szkolenia.
4.Wniosek
Jako naruszenie tego postanowienia może być oceniony przez KNE brak dostępu
cudzoziemców legalnie zatrudnionych w Polsce do szkoleń organizowanych przez urzędy
pracy, na takich samych zasadach jak stosowane wobec obywateli polskich. Ratyfikacja
nie jest możliwa.
59
Download