Temat Georeferencja danych przestrzennych w postaci

advertisement
1.
Temat
Temat w języku angielskim
Opiekun pracy
Konsultant pracy
Cel pracy
Zadania
Literatura
Georeferencja danych przestrzennych w postaci chmur punktów
pochodzących z różnych źródeł
The Georeferencing of spatial data in the form of point cloud from
different sources
dr inż. Krzysztof Bikonis
Celem pracy jest implementacja algorytmów pozwalających na
georeferencję danych przestrzennych w postaci chmur punktów
pochodzących z różnych źródeł (np. sonar wielowiązkowy, podwodny
skaner laserowy),.
1. Zapoznanie się ze specyfiką źródeł danych przestrzennych w postaci
chmur punktów.
2. Przegląd istniejących rozwiązań georeferencji tego typu danych
dostępnych w literaturze.
3. Zaproponowanie algorytmów georeferencji danych z wybranych
źródeł (np. sonar wielowiązkowy, podwodny skaner laserowy).
4. Implementacja wybranych algorytmów.
1. Materiały dostępne u opiekuna pracy.
2. Materiały dostępne w sieci internet.
Praca realizowana w ramach projektu "Budowa demonstratora
innowacyjnego mobilnego systemu pomiarowego, dostarczającego
zintegrowane dane nadwodne i podwodne, o jednolitej georeferencji z
wykorzystaniem wielu sensorów działających symultanicznie" we
współpracy z firmą OPEGIEKA Sp. z o.o. z Elbląga
2.
Temat
Temat w języku angielskim
Opiekun pracy
Konsultant pracy
Cel pracy
Zadania
Literatura
Aplikacje niskokosztowych sensorów inercyjnych wykonanych w
technologii MEMS
Applications of low-cost inertial sensors made in mems technology
dr inż. Krzysztof Bikonis
Celem pracy jest przedstawienie istniejących oraz potencjalnie nowych
aplikacji tzw. niskokosztowych sensorów inercyjnych wykonanych w
technologi MEMS.
1. Specyfika danych pochodzących z niskokosztowych sensorów
inercyjnych wykonanych w technologii MEMS.
2. Dokładność sensorów inercyjnych oraz metody redukcji błędów.
3. Przegląd istniejących aplikacji niskokosztowych sensorów inercyjnych
wykonanych w technologii MEMS.
4. Opracowanie propozycji nowych aplikacji niskokosztowych sensorów
inercyjnych wykonanych w technologii MEMS.
5. Implementacja pracowanych aplikacji na wybranej platformie.
1. Materiały dostępne u opiekuna pracy.
2. Materiały dostępne w sieci internet.
3.
Temat
Temat w języku angielskim
Opiekun pracy
Konsultant pracy
Cel pracy
Zadania
Literatura
Linux w systemach wbudowanych opartych na procesorach z
rdzeniem ARM
Linux for embedded systems with ARM architecture processors
dr inż. Krzysztof Bikonis
Celem pracy jest prezentacja możliwości systemu operacyjnego linux
dedykowanego systemom wbudowanym na przykładzie wybranej
platformy z procesorem z rdzeniem ARM.
1. Wybór systemu wbudowanego z procesorem z rdzeniem ARM
pozwalającego na jak najszersze zaprezentowanie możliwości
dedykowanego systemu operacyjnego linux.
2. Środowisko cross-kompilacji dla architektury ARM (toolchain).
3. Emulacja platform z procesorem z rdzeniem ARM.
4. Konfiguracja i kompilacja jadra systemu linux.
5. Metody analizy oraz modyfikacji systemu linux.
6. Programowanie w jądrze systemu linux.
7. Uruchamianie systemu linux na wybranej platformie wbudowanej.
8. Przygotowanie zestawu aplikacji demonstrujących możliwości
systemu linux na wybranej platformie wbudowanej.
1. Materiały dostępne u opiekuna pracy.
2. Materiały dostępne w sieci internet.
4.
Temat
Temat w języku angielskim
Opiekun pracy
Konsultant pracy
Cel pracy
Zadania
Literatura
Projekt oraz realizacja niskokosztowego układu IMU
Project and realization low-cost IMU
dr inż. Krzysztof Bikonis
Celem pracy jest projekt oraz realizacja niskokosztowego układu o
funkcjonalności typowego układu IMU (Inertial Measurements Unit) z
możliwością bezprzewodowej konfiguracji oraz transmisji surowych oraz
wstępnie przetworzonych danych pomiarowych (przyśpieszenia, prędkości
kontowe, orientacja, itp.).
1. Zapoznanie się ze specyfiką sensorów inercyjnych.
2. Przegląd istniejących rozwiązań.
3. Wybór sensorów inercyjnych oraz niezbędnych elementów
elektronicznych do realizacji układu.
4. Projekt oraz realizacja części elektronicznej układu.
5. Opracowanie oraz implementacja algorytmów przetwarzania danych
pomiarowych.
1. Materiały dostępne u opiekuna pracy.
2. Materiały dostępne w sieci Internet.
5.
Temat
Temat w języku angielskim
Opiekun pracy
Konsultant pracy
Cel pracy
Zadania
Literatura
Integracja danych przestrzennych w postaci chmur punktów
pochodzących z różnych źródeł
The integration of spatial data in the form of point cloud from different
sources
dr inż. Krzysztof Bikonis
Celem pracy jest implementacja algorytmów integracji danych
przestrzennych w postaci chmury punków pochodzących z różnych źródeł,
wraz z ich trójwymiarową wizualizacją. Dane te, w zależności od źródła
pochodzenia (np. sonar wielowiązkowy, podwodny skaner laserowy), będą
różniły się dokładnością oraz rozdzielczością przestrzenną.
1. Zapoznanie się ze specyfiką źródeł danych przestrzennych w postaci
chmur punktów.
2. Przegląd istniejących rozwiązań integracji tego typu danych
dostępnych w literaturze.
3. Zaproponowanie algorytmów integracji danych z wybranych źródeł
(np. sonar wielowiązkowy, podwodny skaner laserowy).
4. Implementacja wybranych algorytmów.
5. Trójwymiarowa wizualizacja zintegrowanych danych przestrzennych.
1. Materiały dostępne u opiekuna pracy.
2. Materiały dostępne w sieci internet.
Praca realizowana w ramach projektu "Budowa demonstratora
innowacyjnego mobilnego systemu pomiarowego, dostarczającego
zintegrowane dane nadwodne i podwodne, o jednolitej georeferencji z
wykorzystaniem wielu sensorów działających symultanicznie" we
współpracy z firmą OPEGIEKA Sp. z o.o. z Elbląga
6.
Temat
Temat w języku angielskim
Opiekun pracy
Konsultant pracy
Cel pracy
Zadania
Literatura
System wspomagający planistę w podziale obszaru poszukiwań na
sektory dla grup poszukiwawczych
Solving the redistricting problem for the purpose of Search and Rescue
dr inż. Marcin Kulawiak
Celem pracy jest opracowanie i implementacja algorytmu podziału
zadanego terenu na działki przeznaczone dla grup poszukiwawczych.
Stworzony system powinien udostępniać następujące funkcjonalności:
- wykorzystanie istniejących map cyfrowych w celu ustalenia granic
sektorów, np. wykorzystanie warstwy katastralnej bądź topograficznej bazy
danych,
- możliwość pobrania (z WMS bądź innych serwisów) i przechowania
offline wyznaczonych fragmentów map na czas przeprowadzania akcji
poszukiwawczej,
- wstępny automatyczny podział zadanego obszaru na sektory wzdłuż
naturalnych granic terenowych, z uwzględnieniem przebieżności i
przejrzystości terenu,
- możliwość ręcznego ustalenia trasy do przeszukania z możliwością
wykorzystania ustalonych automatycznie elementów liniowych,
- możliwość ręcznej korekty z użyciem bądź bez użycia wykrytych
elementów liniowych
- szacowanie czasu wymaganego na przeszukanie każdego sektora z
osobna
- wysłanie sektorów na wszystkie urządzenia nawigacyjne używane przez
ratowników
Należy uwzględnić ewentualną integrację z systemem eksperckim do
określania prawdopodobnego miejsca przebywania osoby zaginionej.
1. Przegląd literatury
2. Opracowanie koncepcji rozwiązania
3. Implementacja rozwiązania
4. Testowanie stworzonego systemu
5. Opracowanie uzyskanych wyników
1. Macmillan, William. "Redistricting in a GIS environment: An
optimisation algorithm using switching-points." Journal of
geographical systems 3, no. 2 (2001): 167-180.
2. Sammons, Roger. "A simplistic approach to the redistricting problem."
In Spatial representation and spatial interaction, pp. 71-94. Springer
US, 1978.
3. Zhang, Yue, and Donald E. Brown. "Police patrol district design using
agent-based simulation and GIS." In Intelligence and Security
Informatics (ISI), 2012 IEEE International Conference on, pp. 54-59.
IEEE, 2012.
4. Helbig, Robert E., Patrick K. Orr, and Robert R. Roediger. "Political
redistricting by computer." Communications of the ACM 15, no. 8
(1972): 735-741.
7.
Temat
Temat w języku angielskim
Opiekun pracy
Konsultant pracy
Cel pracy
Zadania
Literatura
Porównanie dokładności lokalizacji obiektów na terenie Gdańska w
kontekście internetowych źródeł danych geograficznych
Geographical location accuracy comparison in the context of Web-based
data sources
dr inż. Marcin Kulawiak
Celem pracy jest określenie i porównanie wiarygodności informacji o
lokalizacji obiektów na terenie miasta Gdańska udostępnianych przez
internetowe źródła danych. Planuje się przebadanie informacji zwracanych
przez serwisy takie jak Google Maps, Microsoft Bing oraz OpenStreetMap.
W postaci danych referencyjnych wykorzystane zostaną mapy
udostępniane przez serwis Geoportal oraz własne pomiary dokonane przy
pomocy specjalistycznego odbiornika GPS.
1. Przegląd dostępnych materiałów oraz wyników badań przeprowadzonych dla innych
2. Wybór obiektów terenowych stanowiących punkty odniesienia dla przeprowadzanyc
3. Stworzenie aplikacji umożliwiającej łatwy odczyt i naniesienie danych w celu ich po
4. Pozyskanie danych referencyjnych, również metodą własnych pomiarów z wykorzys
5. Porównanie dokładności odczytanych danych
6. Opracowanie wyników i ich dokumentacja
1. Ciepłuch, B., Jacob, R., Mooney, P., & Winstanley, A. (2010, July).
Comparison of the accuracy of OpenStreetMap for Ireland with
Google Maps and Bing Maps. In Proceedings of the Ninth
International Symposium on Spatial Accuracy Assessment in Natural
Resuorces and Enviromental Sciences 20-23rd July 2010 (p. 337).
University of Leicester.
2. Koukoletsos, T., Haklay, M., & Ellul, C. (2011, July). An automated
method to assess Data Completeness and Positional Accuracy of
OpenStreetMap. In 11th International Conference on GeoComputation,
London (pp. 20-22).
3. Potere, D. (2008). Horizontal positional accuracy of Google Earth’s
high-resolution imagery archive. Sensors, 8(12), 7973-7981.
8.
Temat
Temat w języku angielskim
Opiekun pracy
Konsultant pracy
Cel pracy
Zadania
Literatura
Zastosowanie urządzeń mobilnych działających pod kontrolą systemu
Android w inteligentnym budynku, ze szczególnym uwzględnieniem
lokalizacji użytkowników
Application of Android-based mobile devices in intelligent buildings, with
focus on locating their users
dr inż. Marcin Kulawiak
Celem pracy jest zbadanie i opisanie zastosowań urządzeń mobilnych
działających pod kontrolą systemu operacyjnego Android w kontekście
inteligentnych budynków. W ramach badań należy przeanalizować
rozwiązania udostępniane przez firmy oferujące inteligentne instalacje,
takie jak monitoring lub sterowanie oświetleniem budynku, pod kątem
wykorzystywanych rozwiązań i technologii. Następnie należy
przetestować możliwość realizacji funkcjonalności lokalizowania
obecności mieszkańców inteligentnego budynku za pomocą urządzeń
mobilnych.
1. Przegląd literatury oraz dostępnych rozwiązań
2. Opracowanie metodologii testów
3. Realizacja systemu lokalizacyjnego
4. Testowanie stworzonego systemu
5. Opracowanie uzyskanych wyników
1. Rutishauser, U., Joller, J., & Douglas, R. (2005). Control and learning
of ambience by an intelligent building. Systems, Man and Cybernetics,
Part A: Systems and Humans, IEEE Transactions on, 35(1), 121-132.
2. Sharples, S., Callaghan, V., & Clarke, G. (1999). A multi-agent
architecture for intelligent building sensing and control. Sensor
Review, 19(2), 135-140.
3. Wong, J. K. W., Li, H., & Wang, S. W. (2005). Intelligent building
research: a review. Automation in construction, 14(1), 143-159.
9.
Temat
Temat w języku angielskim
Opiekun pracy
Konsultant pracy
Cel pracy
Zadania
Literatura
Liczba wykonawców
Przetwarzanie i analiza danych z sonaru wielowiązkowego w celu
badania i klasyfikacji dna morskiego
Multibeam sonar data processing and analysis for seafloor
characterisation and classification
dr inż. Zbigniew Łubniewski
Opracowanie, implementacja oraz zbadanie jakości działania wybranych
algorytmów jako składowych procesu przetwarzania danych z sonaru
wielowiązkowego w celu klasyfikacji dna morskiego, przykładowo:
algorytmów estymacji wybranych cech dystynktywnych dna, algorytmów
redukcji rozmiaru wektora cech (analiza głównych składowych, analiza
kanoniczna), algorytmów klasyfikacji – klasycznych oraz opartych na
obliczeniach przybliżonych (np. sieci neuronowe, logika rozmyta, drzewa
decyzyjne)
1. Analiza aktualnego stanu wiedzy w zakresie wykorzystania sonarów
wielowiązkowych w klasyfikacji dna morskiego
2. Realizacja i testowanie wybranych algorytmów
3. Analiza i dyskusja wyników
1. Andrzej Stepnowski, Systemy akustycznego monitoringu środowiska
morskiego, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2001
2. Zbigniew Łubniewski, Zastosowanie analizy fraktalnej i filtracji
odwrotnej do zdalnej klasyfikacji i monitoringu dna morskiego, praca
doktorska, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2001
3. Materiały dostępne u opiekuna
1
10.
Temat
Temat w języku angielskim
Opiekun pracy
Konsultant pracy
Cel pracy
Zadania
Literatura
Liczba wykonawców
Analiza dostępności satelitarnych danych z obserwacji Ziemi
Analysis of satellite Earth observation data accessibility
dr inż. Zbigniew Łubniewski
Celem pracy jest: 1) stworzenie opartego na odpowiednio
zaprojektowanej bazie danych systemu informatycznego (preferowane:
internetowego) dostarczającego, również w formie graficznej (mapa),
różnych informacji nt. satelitarnych systemów obserwacji Ziemi, np.:
parametry orbity, rejestrowane zakresy promieniowania
elektromagnetycznego, rozdzielczość przestrzenna, czas rewizyty,
rozmiar i lokalizacje scen, typowe zastosowania danego systemu – słowa
kluczowe itp., 2) przeprowadzenie analiz dotyczących dostępności (np.
średni czas rewizyty) obrazów satelitarnych o określonych cechach dla
danego terenu.
1. Zapoznanie się z zagadnieniem satelitarnej obserwacji Ziemi oraz
przykładowymi systemami i ich charakterystyką
2. Opracowanie założeń i specyfikacji systemu
3. Implementacja i testowanie oprogramowania
4. Przeprowadzenie i opracowanie analiz
1. P. A. Longley, M. F. Goodchild, D. J. Maguire, D. W. Rhind, GIS.
Teoria i praktyka. PWN, 2008
2. Materiały dostępne u opiekuna, internetowe zasoby informacji na
temat satelitarnych systemów obserwacji i obrazowania Ziemi
1
11.
Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)
Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)
Opiekun pracy
Konsultant pracy
Cel pracy
Zadania do wykonania
Literatura
Liczba wykonawców
Modelowanie kształtu obiektów podwodnych na podstawie danych z
sonaru wielowiązkowego
Modelling of underwater object shape reconstruction using multibeam
sonar data
dr inż. Zbigniew Łubniewski
mgr inż. Marek Kulawiak
Opracowanie, implementacja oraz testowanie algorytmów
przetwarzających dane z sonaru wielowiązkowego, takich jak np.
nieuporządkowana chmura punktów w 3D opisująca powierzchnię dna
morza i znajdujące się na nim obiekty (poprzez detekcję i syntezę struktur
wyższego rzędu – krawędzi, powierzchni, charakterystycznych
elementów itp.), w celu modelowania i rekonstrukcji kształtu obiektów
dla poprawy jakości wizualizacji i zwiększenia wartości informacyjnej
zobrazowań.
1. Analiza aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie wykorzystania
sonarów wielowiązkowych w obrazowaniu dna morskiego i obiektów
podwodnych
2. Realizacja i testowanie wybranych algorytmów
3. Analiza i dyskusja wyników
1. P. A. Longley, M. F. Goodchild, D. J. Maguire, D. W. Rhind, GIS.
Teoria i praktyka, PWN, 2008
2. Andrzej Stepnowski, Systemy akustycznego monitoringu środowiska
morskiego, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2001
3. Materiały dostępne u opiekuna
1
12.
Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)
Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)
Opiekun pracy
Konsultant pracy
Cel pracy
Zadania do wykonania
Literatura
Liczba wykonawców
Badanie sentymentu w wypowiedziach internautów na temat linii
lotniczych
Sentiment analysis for airlines-related opinions expressed by internet
users
dr inż. Zbigniew Łubniewski
Pracownik działu MSR Jeppesen Poland
Stworzenie systemu klasyfikującego wyrażone w mediach
społecznościowych opinie na temat wybranych linii lotniczych.
System ma na celu prezentacje trendów w badanych opiniach.
Dodatkowym celem jest zbadanie korelacji pomiędzy wydarzeniami
globalnymi (zjawiska pogodowe, wydarzenia polityczne, sportowe,
religijne itp.) a prezentowanymi opiniami.
1. Analiza istniejących systemów badania opinii w Internecie
2. Zebranie danych do analizy (Twitter, fora internetowe, Facebook
itd.): a) wybór danych do analizy, b) stworzenie lub użycie gotowego
rozwiązania do pobierania danych
3. Rozpoznanie i wybór algorytmów klasyfikacji
4. Stworzenie systemu prezentującego analizy dotyczące opinii i ich
trendów
1. J. Rapajic: Beyond airline disruptions, Ashgate Publishing Ltd, 2009
2. Materiały udostępnione przez opiekuna i przez firmę Jeppesen
1
13.
Temat projektu/pracy
dyplomowej
Temat projektu/pracy
dyplomowej (jęz. ang.)
Opiekun pracy
Konsultant pracy
Cel pracy
Zadania do wykonania
Źródła
Liczba wykonawców
Uwagi
Wielokryterialny proces optymalizacji tras na mapach cyfrowych z
wykorzystaniem algorytmów hybrydowych
Route Optimization problem
dr inż. Demkowicz Jerzy
Problem zaliczamy do dziedziny problemów trudnych. Należy
przeprowadzić analizę i implementację algorytmów hybrydowych w
kontekście wyszukiwania optymalnych tras na mapie cyfrowej w
warunkach występowania wielu kryteriów. Część pracy wykonywana na
TRYTONIE
1. Analiza dostępnych rozwiązań
2. Implementacja lub rozbudowa istniejącego rozwiązania
1.Dostępne u prowadzącego
1
14.
Temat projektu/pracy
dyplomowej (jęz. pol.)
Temat projektu/pracy
dyplomowej (jęz. ang.)
Opiekun pracy
Konsultant pracy
Cel pracy
Zadania do wykonania
Źródła
Liczba wykonawców
Uwagi
Autonomiczny system nawigacji z wykorzystaniem odbiornika
geodezyjnego GNSS oraz akcelerometru
Short time autonomous navigation system
dr inż. Demkowicz Jerzy
Celem projektu jest wytworzenie oprogramowania w technologii
Android. Funkcjonalność:
- wykorzystanie mapy cyfrowej
- współpraca z odbiornikiem GNSS o dokładności 1cm
- współpraca z akcelerometrem
1. Analiza dostępnych rozwiązań
2. Opracowanie algorytmów
3.
Implementacja lub rozbudowa istniejącego rozwiązania
1.Dostępne u prowadzącego
1
15.
Temat pracy dyplomowej
magisterskiej/inżynierskiej
Temat w jęz. Angielskim
Kierujący pracą
Konsultant pracy
Cel pracy
System do zarządzania użytkownikami mobilnym oparty na
Embedded Linux
Mobile users management system
dr inż. Jerzy Demkowicz
Celem pracy jest zapewnienie szybkiego i bezpiecznego odbierania
przez użytkownika zadania z centrali i wysyłanie danych o
wykonywaniu planu pracy z rejestracją powiązanych danych z
powrotem do centrali (bazy danych), z możliwością zarejestrowania
niezaplanowanej czynności przez użytkownika. Wszystkie elementy
elektroniczne (w tym mikrokomputer wbudowany) dostępne u
prowadzącego. Ważnym elementem pracy może być wykonanie
prostego hardware’u umożliwiającego ogłaszanie informacji na tablicy
ogłoszeń.
.
Zagadnienia do opracowania
Literatura
Uwagi
Typowe scenariusze:
• Wysyłanie czynności przez Administratora z centrali do
użytkownika lub na samochód:
• Umożliwienie edytowania planu pracy i aktualizacji planu u
użytkownika
• Przekazywanie informacji o wykonaniu/przebiegu zadania i
informacji od użytkownika do centrali
Raportowanie przez użytkownika własnych zadań (jako wybór wcześniej
zdefiniowanych przez Administratora. Sugerowana technologia HTML5
Dostępne u prowadzącego
16.
Temat pracy dyplomowej
magisterskiej/inżynierskiej
Temat w jęz. Angielskim
Kierujący pracą
Konsultant pracy
Cel pracy
Zagadnienia do opracowania
Literatura
Uwagi
Techniki wyszukiwania tras w obiektowej bazie danych map
cyfrowych
Object database routing techniques
dr inż. Jerzy Demkowicz
Celem projektu jest zapewnienie szybkiego wynajdowana ścieżek w
obiektowej bazie danych map cyfrowych .
Funkcjonalność:
- punkt startowy
- punkt końcowy
- w wyniku trasa rysowana na mapie
Sugerowana technologia HTML5.
Dostępne u prowadzącego
17.
Temat pracy dyplomowej
magisterskiej/inżynierskiej
Temat w jęz. Angielskim
Kierujący pracą
Konsultant pracy
Cel pracy
Zagadnienia do opracowania
Literatura
Uwagi
Dyplomant
Multimedialna mapa cyfrowa w chmurze obliczeniowej
Digital chart multimedia system
dr inż. Jerzy Demkowicz
Aplikacja mapy cyfrowej
Zdefiniowanie wymagań dla systemu, pliki multimedialne dla systemów
map cyfrowych. Aplikacja mapy cyfrowej dla dowolnego regionu Polski
System GPS, Mapy cyfrowe, aplikacje systemu GPS, Internet
18.
Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)
Techniki badania jakości danych w hurtowniach danych map
cyfrowych
Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)
Opiekun pracy
Konsultant pracy
Cel pracy
Chart Database quality analysis
Zadania do wykonania
Źródła
Liczba wykonawców
Uwagi
dr inż. Jerzy Demkowicz
Budowa narzędzia eksperckiego, wspomagającego analizę rzeczywistych
danych map cyfrowych lub innych dostępnych u prowadzącego
przemysłowych, dużych baz danych.
1.Analiza dostępnych rozwiązań
2.Tworzenie bazy danych przestrzennych
3. Implementacja
Internet oraz dokumentacja danych satelitarnych dostępna u
prowadzącego
1
19.
Temat Temat w języku angielskim Opiekun pracy Konsultant pracy Cel pracy System (usługa) zdalnego wykrywania zmian przebiegu linii brzegowej na podstawie polarymetrii radarowej Sentinel‐1 Remote coastline change detection using Senitnel‐1 SAR data dr inż. Andrzej Chybicki mgr inż. Łukasz Markiewicz System satelitarnej obserwacji Ziemi Sentinel‐1 jest nowo‐powstałym (pierwszy satelita systemu wstrzelony w 2014r.) narzędziem do aktywnej obserwacji radarowej powierzchni naszego globu charakteryzujący się duża rozdzielczością przestrzenną oraz czasową. Dane pochodzące z tego systemu pozwalają na zdalną detekcję zmian powierzchni Ziemi. Celem pracy jest implementacja systemu informatycznego umożliwiająca automatyczne wykrywania zmian w przebiegu linii brzegowej (PLB) oraz informowania o nim potencjalnych zainteresowanych (np. jednostki administracji morskiej, gminy nadmorskie, instytucje ochrony środowiska oraz inne). 1. Implementacja parsera danych z systemu Sentinel‐1 2. Integracja danych z systemu Sentinel z danymi wektorowymi dotyczącymi przebiegu linii brzegowej, 3. Napisanie modułu atomatycznej detekcji i informowania o zmianach w PLB. Materiały Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz materiały dostępne u prowadzącego. Zadania Literatura 20. Temat Temat w języku angielskim Opiekun pracy Konsultant pracy Cel pracy System (usługa) zdalnego wykrywania zmian w typie powierzchni dla obszaru Pomorza na podstawie danych polarymetrycznych. Remote coastline change detection using Senitnel‐1 SAR data dr inż. Andrzej Chybicki mgr inż. Łukasz Markiewicz System satelitarnej obserwacji Ziemi Sentinel‐1 jest nowo‐powstałym (pierwszy satelita systemu wstrzelony w 2014r.) narzędziem do aktywnej obserwacji radarowej powierzchni naszego globu charakteryzujący się duża rozdzielczością przestrzenną oraz czasową. Dane pochodzące z tego systemu pozwalają na zdalną detekcję zmian powierzchni Ziemi. Celem pracy jest implementacja systemu informatycznego umożliwiająca automatyczne wykrywania zmian zachodzących w czasie na powierzchni Ziemi np. wykrywanie zmian w zabudowie, zalesieniu, nielegalnych składowisk śmieci oraz innych. System ma umożliwiać informowanie o zmianach potencjalnych zainteresowanych np. jednostki administracji, instytucje ochrony środowiska oraz inne. 1. Implementacja modułu do przetwarzania danych z systemu Sentinel‐1 2. Opracowania algorytmów powiązywania danych Senitnel‐1 z poszczególnymi typami powierzchni 3. Napisanie modułu automatycznej detekcji i informowania o zmianach w PLB. Materiały Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz materiały dostępne u prowadzącego. Zadania Literatura 21. Temat Temat w języku angielskim Opiekun pracy Konsultant pracy Cel pracy System płatności mobilnych oparty o technologię Beacon Mobile payment system using Beacon technology dr inż. Andrzej Chybicki mgr inż. Tomasz Idzi Celem pracy jest opracowanie prototypu systemu przeznaczonego do działania na urządzeniach mobilnych wraz serwerem usług umożliwiającego dokonywanie płatności mobilnych dla przewozów pasażerskich, 1. Zapoznanie się z technologią Beacon ‐ przegląd zagadnień 2. Projekt oraz implementacja systemu, 3. Testy oraz pilotażowe wdrożenie systemu Materialy dostępne w internecie Zadania Literatura 22. Temat Temat w języku angielskim Opiekun pracy Konsultant pracy Cel pracy System sieciowy GIS do udostępniania wysokorozdzielczych danych dotyczących wskaźników wegetatywności opracowanych na podstawie satelitarnych zdjęć multispektralnych Web‐based GIS for vegetation indices dissemination dr inż. Andrzej Chybicki Celem pracy jest opracowanie systemu, który będzie udostępniał tzw. wskaźniki wegetatywności wskaźniki obliczane na podstawie wielospektralnych zdjęć satelitarnych o wysokiej rozdzielczości (100m). Z uwagi na duża objętość przetwarzanych danych planuje się do implementacji tego rozwiązania wykorzystanie koncepcji chmury obliczeniowej. 1. Zapoznanie się z technologią Beacon ‐ przegląd zagadnień 2. Projekt oraz implementacja systemu, 3. Testy oraz pilotażowe wdrożenie systemu Materialy dostępne w internecie Zadania Literatura 23. Temat Temat w języku angielskim System predykcji opłacalności uruchomienia nowego połączenia lotniczego Prediction system for analysis of profitability of creating a new airline route. dr inż. Andrzej Chybicki Pracownik działu MSR Jeppesen Poland Stworzenie systemu szacującego opłacalność otwarcia nowego połączenia lotniczego na bazie analizy statystycznej dotychczasowej siatki połączeń, przepływów pasażerów, warunków makroekonomicznych itd. Zebranie danych do analizy statystycznej (TranStats.bts.gov, faa.gov) .Zdefiniowanie metryki opłacalności połączenia lotniczego (liczba pasażerów, zysk / pasażer, zysk / lot itd.) Rozpoznanie i wybór algorytmów predykcji. Implementacja systemu analizy i predykcji opłacalności. Materialy dostępne w internecie Ze względu na dostępność danych, analiza może zostać zawężona do terenu USA. Liczbę pasażerów można szacować na podstawie typu samolotu. Opiekun pracy Konsultant pracy Cel pracy Zadania Literatura Uwagi 24. Temat Temat w języku angielskim Opiekun pracy Konsultant pracy Cel pracy System wykrywania anomalii w trajektoriach lotu samolotów rejsowych
Anomaly detection system for flight trajectories of commercial airplanes dr inż. Andrzej Chybicki Pracownik działu MSR Jeppesen Poland Stworzenie systemu analizującego dane dotyczące trajektorii lotów i wykrywającego w czasie rzeczywistym występujące anomalie (nadmierne zagęszczenie, niestandardowe trajektorie, opóźnienia itd.). ‐ Wybór i zebranie danych historycznych do analizy (np. PlaneFinder) ‐ Wybór algorytmu klasyfikacji (rozważyć użycie metod z‐ lub bez nauczyciela) ‐ Wybór metryk opisujących trajektorie lotów ‐Stworzenie systemu analizującego bieżący ruch lotniczy pod kątem wystąpienia anomalii. Materialy dostępne w internecie Dane na temat bieżącego ruchu lotniczego można pozyskać z PlaneFindera. Zadania Literatura Uwagi 25. Temat Temat w języku angielskim Opiekun pracy Konsultant pracy Cel pracy Zadania Literatura Uwagi System analizy zagęszczenia ruchu na płycie lotniska System for analysis of traffic congestion on the airport’s surface Dr hab. inż. Marek Moszyński, prof. nadzw. PG Dr inż. Andrzej Chybicki Stworzenie systemu analizującego dane pozycyjne samolotów na płycie lotniska. System ma za zadanie zwizualizować obszary nadmiernego zagęszczenia ruchu i zaproponować optymalizacje tras kołowania samolotów. . Pozyskanie i analiza danych symulacyjnych o Współpraca z zespołem Jeppesen TAAM w Melbourne o Wykorzystanie istniejących zbiorów danych symulacyjnych o Stworzenie parsera danych symulacyjnych (dane tekstowe). . Implementacja wizualizacji danych . Rozpoznanie i wybór algorytmów optymalizacyjnych . Stworzenie systemu prezentującego wyniki analizy danych. Materiały firmy Boeing‐Jeppesen 26.
Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)
Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)
Opiekun pracy
Konsultant pracy
Cel pracy
Zadania do wykonania
Źródła
Liczba wykonawców
Uwagi
Poprawa mechanizmów bezpieczeństwa systemu Android
Improving security of Android System
dr inż. Krzysztof Bruniecki
Analiza mechanizmów bezpieczeństwa charakteryzujących system
Android oraz porównanie ich z rozwiązaniami obecnymi w systemie
Linux.
Omówienie i analiza znanych podatności oraz sposobów ich naprawienia.
Zaimplementowane zostanie rozszerzenie, poprawiające bezpieczeństwo
systemu Android.
1. Analiza mechanizmów bezpieczeństwa wprowadzonych, bądź
rozwiniętych w systemie Android.
2. Analiza i omówienie najbardziej znanych luk bezpieczeństwa.
3. Opracowanie i implementacja rozszerzenia do systemu Android, które
poprawia ogólny stan bezpieczeństwa całego systemu.
1. Dokumentacja oraz kod źródłowy Android Open Source Project
(AOSP)
(https://source.android.com/)
2. Android Security Internals: An In-Depth Guide to Android's Security
Architecture – Nikolay Elenkov
3. Publicznie ogłoszone podatności w systemie Android (CVE-s)
1
Wstępna rezerwacja
27.
Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)
Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)
Opiekun pracy
Konsultant pracy
Cel pracy
Zadania do wykonania
Źródła
Liczba wykonawców
Uwagi
28.
Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)
Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)
Opiekun pracy
Konsultant pracy
Cel pracy
Zadania do wykonania
Źródła
Liczba wykonawców
Uwagi
Przetwarzanie danych satelitarnych z radaru SAR
Processing of the satellite synthetic aperture radars' data
dr inż. Krzysztof Bruniecki
Celem pracy jest analiza stanu wiedzy w dziedzinie przetwarzania
sygnałów z radarów z syntezowaną aperturą stosowanych na platformach
satelitarnych w celu wytwarzania produktów wyższego poziomu. Analiza
ta prowadzić ma do opracowania dedykowanego oprogramowania
służącego tym celom.
1. Analiza stanu wiedzy
2. Opracowanie oprogramowania
3. Opracowanie algorytmów fuzji danych
4. Przeprowadzenie testów
dostępna u prowadzącego
1
Naziemna nawigacja wizyjna
Terrestrial visual navigation
dr inż. Krzysztof Bruniecki
Celem projektu jest przeprowadzenie analizy, opracowanie demonstratora
i przeprowadzenie testów jego skuteczności w zakresie możliwości
wykorzystania kamery cyfrowej jako źródła danych służących do
pozycjonowania osoby lub pojazdu. Problem ten należy rozpatrywać w
kontekście możliwej dostępności danych referencyjnych takich jak dane
serwisu "Street View". Rozwiązanie można osadzić jako aplikację
mobilną dla urządzenia wyposażonego w kamerę.
1. Analiza stanu wiedzy w zakresie nawigacji naziemnej
2. Opracowanie oprogramowania
3. Opracowanie algorytmów fuzji danych nawigacyjnych
4. Przeprowadzenie testów
dostępna u prowadzącego
1
29.
Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)
Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)
Opiekun pracy
Konsultant pracy
Cel pracy
Zadania do wykonania
Źródła
Liczba wykonawców
Uwagi
30.
Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)
Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)
Opiekun pracy
Konsultant pracy
Cel pracy
Zadania do wykonania
Źródła
Liczba wykonawców
Uwagi
Fuzja danych z różnych sensorów satelitarnej obserwacji Ziemi
Fusion of data from different Earth observation sensors
dr inż. Krzysztof Bruniecki
Celem projektu jest przeprowadzenie analizy i opracowanie
demonstratora w postaci oprogramowania służących do fuzji danych z
satelitarnych systemów obrazowania Ziemi. Problematyka obejmuje
m.in. łączenie danych o różnych rozdzielczościach przestrzennych jak
również łączenie zupełnie różnych typów danych.
1. Analiza stanu wiedzy w zakresie sensorów satelitarnych
2. Analiza stanu wiedzy w zakresie automatycznej rejestracji obrazów
2. Opracowanie oprogramowania demonstracyjnego
3. Opracowanie algorytmów fuzji danych obserwacyjnych
4. Przeprowadzenie testów
dostępna u prowadzącego
1
Efektywność obliczeń numerycznych w przeglądarkach WWW
Using WWW browsers for numerical computations
dr hab. inż. Marek Moszyński
Celem pracy jest wykonanie systemu do obliczeń inżynierskich
pracującego w środowisku przeglądarki WWW oraz zbadanie jego
efektywności i użyteczności z punktu widzenia użytkownika komputera
stacjonarnego i mobilnego
1. Analiza stanu wiedzy w zakresie oprogramowania inżynierskiego do
obliczeń numerycznych
2. Opracowanie oprogramowania demonstracyjnego
3. Badanie efektywności obliczeń na komputerach stacjonarnych i
urządzeniach mobilnych
Dokumentacja systemów Matlab, Maple, itp.
1
31.
Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)
Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)
Opiekun pracy
Konsultant pracy
Cel pracy
Zadania do wykonania
Źródła
Liczba wykonawców
Uwagi
32.
Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)
Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)
Opiekun pracy
Konsultant pracy
Cel pracy
Zadania do wykonania
Źródła
Liczba wykonawców
Uwagi
Przeglądarka WWW jako środowisko do modelowania problemów
fizycznych
Using WWW browsers for modeling of physical problems
dr hab. inż. Marek Moszyński
Celem pracy jest zbadanie możliwości wykorzystania środowiska
przeglądarki WWW i standardu HTML5 do trójwymiarowego
modelowania zjawisk opartych na obliczeniach numerycznych.
1. Analiza stanu wiedzy w zakresie oprogramowania do modelowania
problemów fizycznych
2. Opracowanie oprogramowania demonstracyjnego
3. Badanie efektywności obliczeń i animacji w środowisku przeglądarki
na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych
Dokumentacja systemów COMSOL, ANSYS, itp.
1
Mapy urbanistyczne i ich analiza
Urban maps
dr hab. inż. Marek Moszyński
dr inż. arch. Tomasz Rozwadowski
Celem pracy jest stworzenie środowiska do georeferencjonowania map
urbanistycznych, które pozwoli dokonywać analizy rozwoju obszaru
miast.
1. Analiza stanu wiedzy w zakresie oprogramowania do
georeferencjonowania map
2. Opracowanie środowiska do georeferenconowania map
urbanistycznych
3. Opracowanie algorytmów do analizy rozwoju miast miast m.in.
wymiaru fraktalnego układów osadniczych
4. Wykorzystanie wykonanego oprogramowania do oceny trendów w
rozwoju kilku miast.
materiały dostępne u konsultanta
1
wspołpraca z Wydziałem Architektury
33.
Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)
Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)
Opiekun pracy
Konsultant pracy
Cel pracy
Zadania do wykonania
Źródła
Liczba wykonawców
Uwagi
34.
Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)
Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)
Opiekun pracy
Konsultant pracy
Cel pracy
Zadania do wykonania
Źródła
Liczba wykonawców
Uwagi
Generacja chmury punktów na podstawie innych danych
geoinformatycznych
Cloud points data generator
dr hab. inż. Marek Moszyński
Celem pracy jest stworzenie systemu generacji danych reprezentujących
trójwymiarową chmurę punktów, które mogłyby stanowić zestaw danych
demonstracyjnych danego obszaru geograficznego.
1. Analiza stanu wiedzy w zakresie pozyskiwania trójwymiarowych
danych geoinformatycznych
2. Opracowanie algorytmu generacji chmury punktów na podstawie
innych dostępnych źródeł danych
4. Wykonanie danych demonstracyjnych o różnej rozdzielczości dla kilku
obszarów geograficznych.
1
Technologia Beacon w rozwiązaniach mobilnych
Beacon technology in mobile applications
dr hab. inż. Marek Moszyński
Celem pracy jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy z zakresu
wykorzystania technologii Beacon w rozwiązaniach praktycznych oraz
wykonanie przykładowego systemu współpracującego z urządzeniem
mobilnym.
1. Przedstawienie aspektów teoretycznych i praktycznych z zakresu
funkcjonowania technologii Beacon.
2. Wykonanie prototypowego systemu wraz z aplikacją
3. Badanie użyteczności zaproponowanego rozwiązania
1
35.
Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)
Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)
Opiekun pracy
Konsultant pracy
Cel pracy
Zadania do wykonania
Źródła
Liczba wykonawców
Uwagi
36.
Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)
Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)
Opiekun pracy
Konsultant pracy
Cel pracy
Zadania do wykonania
Źródła
Liczba wykonawców
Uwagi
Wykorzystanie komputera jednopłytkowego w celach dydaktycznych
The use of single board computers for educational purposes
dr inż. Krzysztof Bruniecki
Celem pracy jest analiza możliwości i opracowanie planu wykorzystania
komputera jednopłytkowego w celach dydaktycznych. Dodatkowo w
wyniku prac powinny powstać lub zostać zmodernizowane 2 stanowiska
laboratoryjne wykorzystujące komputery jednopłytkowe.
Wśród możliwych do zastosowania komputerów jednopłytkowych są
Beagle Bone black oraz Wandboard QUAD.
1. Analiza tematyki związanej z komputerami jednopłytkowymi
2. Analiza aktualnej tematyki zajęć dydaktycznych związanych z
komputerami jednopłytkowymi, ze szczególnym uwzględnieniem
prowadzonej na wydziale ETI PG
3. Propozycja rozszerzenia oferty dydaktycznej związanej z komputerami
jednopłytkowymi
4. Opracowanie lub modernizacja stanowisk laboratoryjnych
5. Przygotowanie instrukcji laboratoryjnych i skryptu.
6. Przeprowadzenie testów i analiza porównawcza osiągniętych wyników
wraz z propozycjami dalszej modernizacji
dostępna u prowadzącego
1-2
Współczesne mechanizmy wirtualizacji i emulacji systemów
Current techniques for virtualization and emulation of the systems
dr inż. Krzysztof Bruniecki
Celem pracy jest analiza w zakresie współczesnych metod i technologii
zapewniających i wspierających możliwości w zakresie wirtualizacji i
emulacji. Wśród niektórych z technologii w tym zakresie, można
wyróżnić oprogramowanie takie jak QEMU, wsparcie sprzętowe w
postaci rozszerzeń takich jak Intel VT-x, AMD-V. Celem pracy jest
również opracowanie oprogramowania demonstrującego wybrane
możliwości i zbadanie jego możliwości. Przykładem takiego rozwiązania
może być rozszerzenie dla oprogramowania QEMU zwiększające
efektywność wirtualizacji.
1. Analiza technologii wirtualizacji i emulacji
2. Szczegółowa analiza w zakresie wsparcia sprzętowego
3. Szczegółowa analiza w zakresie oprogramowania wspierającego i
optymalizującego efektywność wirtualizacji.
4. Opracowanie oprogramowania demonstracyjnego.
5. Przeprowadzenie badań lub analiz w zakresie możliwości
opracowanego oprogramowania.
dostępna u prowadzącego
1
37.
Temat
Temat w języku angielskim
Opiekun pracy
Konsultant pracy
Cel pracy
Zadania
Literatura
38.
Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)
Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)
Opiekun pracy
Konsultant pracy
Cel pracy
Zadania do wykonania
Źródła
Liczba wykonawców
Uwagi
Trójwymiarowa wizualizacja danych przestrzennych w postaci chmur
punktów pochodzących z sensorów hydroakustycznych
Three-dimensional visualization of spatial data in the form of point cloud
from different hydroacoustic sensors
dr inż. Krzysztof Bikonis
mgr Krzysztof Drypczewski
Celem pracy jest implementacja algorytmów trójwymiarowej wizualizacji
danych przestrzennych w postaci chmury punków pochodzących z sensorów
hydroakustycznych. Dane te, w zależności od źródła pochodzenia (np. sonar
wielowiązkowy, podwodny skaner laserowy), będą różniły się dokładnością
oraz rozdzielczością przestrzenną.
1. Zapoznanie się ze specyfiką źródeł danych przestrzennych w postaci
chmur punktów.
2. Zapoznanie się z technikami tworzenia scen trójwymiarowych
3. Przegląd istniejących rozwiązań wizualizacji tego typu danych
dostępnych w literaturze.
4. Zaproponowanie algorytmów wizualizacji danych z wybranych źródeł
(np. sonar wielowiązkowy, podwodny skaner laserowy) w
szczególności biorąc pod uwagę teksturowanie obiektów.
5. Implementacja wybranych algorytmów.
1. Materiały dostępne u opiekuna pracy.
2. Materiały dostępne w sieci internet.
Praca realizowana w ramach projektu "Budowa demonstratora
innowacyjnego mobilnego systemu pomiarowego, dostarczającego
zintegrowane dane nadwodne i podwodne, o jednolitej georeferencji z
wykorzystaniem wielu sensorów działających symultanicznie" we
współpracy z firmą OPEGIEKA Sp. z o.o. z Elbląga
Symulacja rozwoju układów osadniczych
Settlement systems generator
dr hab. inż. Marek Moszyński
dr inż. arch. Tomasz Rozwadowski
Celem pracy jest stworzenie symulatora rozwoju układów osadniczych
wykorzystującego teorię automatów komórkowych.
1. Analiza stanu wiedzy z zakresu zastosowania sztucznej inteligencji w
symulacji rozwoju układów osadniczych
2. Projekt i implementacja symulatora rozwoju układów osadniczych
3. Wykorzystanie wykonanego oprogramowania do badania dynamiki
układów złożonych
Materiały dostępne u konsultanta
1
wspołpraca z Wydziałem Architektury
39.
Temat
Geospatial Intelligence (GEOINT) - implementacja przykładowej
aplikacji na urządzenia mobilne Android
Temat w języku angielskim
Opiekun pracy
Konsultant pracy
Cel pracy
Zadania
Literatura
dr inż. Andrzej Chybicki
Celem pracy jest wykonanie przykładowej aplikacji działającej na
urządzeniu mobilnym (np smartfon, tzw. Google glasses), która będzie
implementowała wybrane zagadnienia dotyczące przedstawionej dziedziny.
Strumienie, które potencjalnie mogą być przetwarzane w ramach aplikacji to
strumień audio/video z wbudowanej kamery, dane w postaci chmur punktów
(np. wbudowany skaner przestrzeni) , dane z kamery IR oraz inne.
1. Analiza zagadnień związanych z GEOINT
2. Implementacja wybranych algorytmów na podstawie analizy punktu 1.
3. Implementacja aplikacji w środowisku Android
1. Priorities for GEOINT Research at the National Geospatial-Intelligence
Agency, The National Academies Press, 2006, P. 9
2. Bacastow, T.S. and Bellafiore, D.J. (2009). Redefining geospatial
intelligence. American Intelligence Journal. Pp 38-40
3. Bacastow, Todd S. (2010). The Learner's Guide to Geospatial Analysis.
Dutton eEducation Institute, Penn State University.
Liczba studentów: 1-2
40.
Temat
Inteligentna sieć dronów (UAV) - symulator środowiska oraz
implementacja
Temat w języku angielskim
Opiekun pracy
Konsultant pracy
Cel pracy
Zadania
Literatura
dr inż. Andrzej Chybicki
Celem pracy jest opracowanie środowiska umożliwiającego testowanie
zachowania się algorytmów sztucznej inteligencji przeznaczonych do
zarządzania zestawem autonomicznych pojazdów typu UAV (ang.
Unmanned Air Vehicle). W ramach opracowanego symulatora pojazdy mają
nałożony szereg ograniczeń wynikających z praktycznych zastosowań sieci
dronów takich jak:
− pozycja geogaficzna każdego drona jest określana z pewną
dokładnością,
− drony mogą się komunikować tylko z sąsiadami znajdującymi się w
niewielkiej odległości (np. poprzez WiFi),
− drony mają ograniczony czas lotu (ładowanie),
− drony mają określone zadanie - np. monitorowanie danego obiektu w
danej strefie, monitorowanie całej strefy, ustawianie obszarów
priorytetowych do monitoringu itp.),
− warunki widoczności są ograniczone jakością obrazu kamer video
zamontowanych w dronach,
− inne.
Należy także opracować przykładowy system zarządzania taką siecią
dronów działający w ramach symulatora.
1. Analiza zagadnień dotyczących zarządzania siecią ruchomych obiektów
2. Implementacja symulatora środowiska
3. Implementacja wybranych algorytmów zarządzania siecią dronów
4. Implementacji graficznego interfejsu użytkownika reprezentującego
wyniki prac oraz umożliwiającego wprowadzanie danych do symulatora.
1. Priorities for GEOINT Research at the National Geospatial-Intelligence
Agency, The National Academies Press, 2006, P. 9
2. Drone management - opis koncepcji :
http://www.networkworld.com/article/2859282/software/dronemanagement-the-next-frontier.html
Liczba studentów: 1-2, preferowany język implementacji - JAVA
Download