Komunikat nawigacyjny nr 5 na dzień 9.05.2017 r.

advertisement
Komunikat nawigacyjny nr 5 na dzień 09.05.2017 r.
Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+000 do km 295+200.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na
drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:
1. rzeka Wisła od km 0+000 do km 4+900 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość
tranzytowa 1,8 m z wyjątkiem miejsca podanego poniżej:
- w km 4+200 w m. Gromiec-O, na wejściu do kanału górnego Dwory – przemiały na dł. 300
metrów (w osi kanału górnego SW Dwory - zachować szczególną ostrożność).
2. rzeka Wisła od km 4+900 (Stopień Wodny Dwory) do km 21+200 (Stopień Wodny
Smolice) – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m, z wyjątkiem miejsc
podanych poniżej, gdzie należy zachować szczególną ostrożność:
- w km 4+100 kanału w m. Dwory Długie, przy ujściu Macochy prawy brzeg kanału dolnego
Dwory – przemiały na dł. ok. 100 m,
- w km od 7+200 kanału - w m. Przeciszów, przy ujściu kanału dolnego do Wisły (lewy
brzeg) – przemiały na dł. ok. 100 m,
- w km 19+300 w m. Podolsze , początek kanału górnego SW Smolice – przemiały na dł.
400 m,
3. rzeka Wisła od km 22+700 do km 37+500 – odcinek otwarty dla żeglugi, głębokość
tranzytowa 1,8 m, za wyjątkiem miejsc podanych poniżej:
- w km 22+700 do km 23+000 w m. Podolsze - Smolice – na ujściu kanału dolnego Smolice,
przy wylocie Skawy do Wisły – przemiały na dł. 200 m (zachować szczególną ostrożność),
- w km 30+500 do km 30+800 w m. Okleśna – na lewym brzegu poniżej mostu – przemiały
na dł. 300 m (lewy brzeg poniżej mostu kolejowego poza szlakiem)
- w km 34+200 do km 34+500 w m. Ratowa – przemiały przy lewym brzegu na dł. 300 m,
- w km 35+300 do km 36+800 w m. Chałupki - Kamień – przemiały na łącznej długości
600 m (zachować szczególną ostrożność),
4. Kanał Łączański – kanał otwarty dla żeglugi, głębokość tranzytowa 2,2 m.
5. rzeka Wisła od km 57+800 do km 92+600 – odcinek warunkowo otwarty dla żeglugi,
głębokość tranzytowa 1,80 m.
Szczególne utrudnienia na szlaku żeglownym związane z istniejącymi płyciznami
i odsypiskami występują na następujących odcinkach drogi wodnej:
- w km 60+700 w m. Kopanka – na prawym brzegu zatopiona tama podłużna na dł. ok.
150 m (brak oznakowania)
- w km 66+400 w m. Kryspinów (zamulony awanport dolny śluzy Kościuszko, brak
głębokości tranzytowych),
- w km od 76+500 do km 76+800 w m. Kraków - na prawym brzegu tworzy się odsyp na
zakolu, przemiał. Oznaczony czerwoną pławą,
- w km 80+430 w m. Kraków (poniżej mostu kolejowego) - lewy brzeg zamulony,
ograniczona głębokość na odcinku ok. 230 m, oznaczona zieloną pławą,
- w km 80+875 w m. Kraków – zamulone awanporty: górny i dolny śluzy Dąbie (brak
głębokości tranzytowych),
- w km 91+500 w m. Kraków - zamulenie awanportu górnego śluzy Przewóz, możliwość
przepłynięcia przez dolne stanowisko istnieje jedynie przy stanach wody zbliżonej do WWŻ.
Brak głębokości tranzytowych.
6. rzeka Wisła od km 92+600 do 175+400 – odcinek otwarty dla żeglugi śródlądowej,
jednak wymagana głębokość tranzytowa (dla tego odcinka rzeki obowiązuje klasa
żeglowności Ib z głębokością tranzytową 1,60 m) nie jest zachowana, z uwagi na lokalnie
występujące utrudnienia w korycie rzeki. Przy zachowaniu szczególnej ostrożności, istnieje
możliwość przepłynięcia małymi jednostkami, niemniej jednak należy zwrócić uwagę na
zmienną głębokość tranzytową w zależności od stanów wody.
7. Rzeka Wisła od km 175+400 do km 295+200 – wymagana głębokość tranzytowa
wynosząca 1,60 m nie jest zachowana z uwagi na lokalnie występujące utrudnienia
w korycie rzeki. Przy zachowaniu szczególnej ostrożności istnieje możliwość przepłynięcia
małymi jednostkami. Na przedmiotowym odcinku głębokość tranzytowa zmienna
w zależności od stanów wody.
Ponadto w km 223+635 rzeki Wisły na wysokości elektrowni w Połańcu znajduje się próg
powłokowy okresowo piętrzący wodę przy niskich stanach tj. przy poziomie wody poniżej
152,80 m n.p.m. Obecnie próg jest opuszczony i nie piętrzy wody. W przypadku jego
podniesienia, jednostki pływające o wymiarach: nie większych niż do 8 m długości, do
2,20 m szerokości i do 4 m wysokości oraz o ciężarze do 30 ton mogą być przewożone po
wcześniejszym uzgodnieniu z Dyżurnym Inżynierem Ruchu Engie Energia Polska S.A.
(tel. 15 865 61 66). Dla jednostek przekraczających podane wyżej parametry oraz dla
tych, których zanurzenie przekracza 1,20 m przy poziomie wody niższej od rzędnej
152,80 m n.p.m w Wiśle za progiem w okresie piętrzenia - brak możliwości
przepłynięcia!
Szczegółowe informacje o utrudnieniach w żegludze na drodze wodnej podane są na stronie
internetowej www.krakow.rzgw.gov.pl w zakładce szlaki żeglowne – utrudnienia.
8. Śluzowanie na obszarze RZGW w Krakowie:
- na śluzach: Dwory, Smolice, Borek Szlachecki, Kościuszko i Dąbie śluzowanie odbywa się
od świtu do zmroku (z uwzględnieniem w/w utrudnień).
9. Ograniczenia żeglugowe na drodze wodnej związane z pracami remontowymi
realizowanymi w 2017 r.
Na obiektach hydrotechnicznych nie przewiduje się w najbliższym czasie wykonywania
prac remontowych oraz robót regulacyjnych w korycie rzeki, które ograniczałyby uprawianie
żeglugi.
Download