Seminaria Magisterskie 2014/2015 – studia stacjonarne

advertisement
Seminaria Magisterskie 2014/2015 – studia stacjonarne
Prowadzący:
Problematyka:
Tryb studiów:
Dr Agnieszka Bieńczyk –
Ochrona prawa człowieka i standardy
Dzienne
Missala
demokratyczne w stosunkach
międzynarodowych.
Organizacje międzynarodowe (ONZ, OBWE,
Rada Europy, Unia Europejska i inne) oraz
państwa wobec problemów praw człowieka.
Ochrona mniejszości narodowych. Masowe
zbrodnie, w tym ludobójstwo i czystki etniczne.
Zapobieganie i reagowanie na naruszenia
praw człowieka. Odbudowa po
konflikcie. Międzynarodowe prawo humanitarne
konfliktów zbrojnych. Międzynarodowe prawo
Prof. UW dr hab.
Stanisław Bieleń
karne. Polityka zagraniczna Polski.
Problemy
polityczne
w
międzynarodowych:
stosunkach
Interesy państw i ich polityka zagraniczna.
Państwa
upadłe
w
stosunkach
międzynarodowych. Quasi-państwa i problem
ich uznania. Państwa buforowe i strefy
wpływów. Dialog międzynarodowy – dyplomacja
„na szczycie”. Rola przywództwa w stosunkach
międzynarodowych. Odpowiedzialność wielkich
mocarstw
za
pokój
i
bezpieczeństwo
międzynarodowe.
Polityka
zagraniczna
mocarstw: USA, Chiny, Japonia, Niemcy,
Francja, Wielka Brytania, Indie, Brazylia,
Republika
Południowej
Afryki.
Problemy
samostanowienia narodów. Prawa mniejszości
narodowych – autonomia terytorialna i
funkcjonalna. Geopolityka i globalizacja.
Tożsamość
uczestników
stosunków
międzynarodowych. Wrogość i przyjaźń we
współczesnym świecie. Bellizacja stosunków
międzynarodowych
(wzrost
tendencji
wojowniczych i konfliktogennych).
Problematyka negocjacyjna
międzynarodowych:
w
stosunkach
Przypadki konkretnych negocjacji między
państwami i organizacjami międzynarodowymi.
Negocjowanie w Unii Europejskiej. Negocjacje i
mediacje w konfliktach międzynarodowych.
Strategie i style negocjacyjne. Uwarunkowania
kulturowe, psychologiczne i ideologiczne
negocjacji międzynarodowych. Techniki i
taktyki negocjacyjne. Sylwetki wybitnych
negocjatorów we współczesnym świecie.
Rosja w stosunkach międzynarodowych:
Dzienne
Tożsamość
międzynarodowa
Federacji
Rosyjskiej. Rosyjska polityka zagraniczna.
Interesy Rosji w „bliskiej zagranicy”. Stosunki
rosyjsko-unijne. Stosunki Rosji z innymi
potęgami: z USA, z Chinami, z Indiami, z
Japonią, z Niemcami i Francją. Partnerstwo
Wschodnie i wschodni wymiar Europejskiej
Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej. Role
międzynarodowe Rosji. Odbiór Rosji w
środowisku
międzynarodowym.
Rosja
w
procesach globalizacji. Rywalizacja mocarstw w
przestrzeni poradzieckiej. Stosunki polskorosyjskie. Polityka wschodnia Polski. Problem
Ukrainy w relacjach polsko-rosyjskich.
Prof. UW dr hab. Marcin
Ameryka Łacińska:
Gawrycki
- stosunki międzynarodowe w regionie
Dzienne
- stosunki ponad regionalne - z USA, Unią
Europejską, Stanami Zjednoczonymi
- polityka zagraniczna poszczególnych państw
latynoamerykańskich
- historia stosunków międzynarodowych na
zachodniej półkuli
- kultura i cywilizacja Ameryki Łacińskiej
Stosunki kulturowe:
- międzynarodowe stosunki kulturowe
- soft power jako źródło siły państw w SM
- kultura popularna a stosunki międzynarodowe
(muzyka, filmy, teatr,sztuka itd).
- tożsamość kulturowa a polityka państwa
- kształtowanie się państw narodowych wokół
tradycji wynalezionej
- celebryci jako nowi aktorzy stosunków
międzynarodowych
- Kultura popularna Stanów Zjednoczonych jako
nośnik potęgi państwa
- Wpływ mediów na kształtowanie się
stosunków międzynarodowych
Globalne Południe:
- stosunki Północ-Południe
- stosunki Południe-Południe (integracja
polityczna, gospodarcza i kulturowa)
- stosunki Unii Europejskiej z krajami Azji i
Afryki
- Tożsamość międzynarodowa państw
pozaeuropejskich
Prof. dr hab. Edward
Biorąc pod uwagę kryterium problemowe
Dzienne (spec Międzynarodowa
Haliżak
tematyka seminariów obejmuje: instytucje
polityka handlowa, studia
gospodarki światowej, politykę handlową
wschodnioazjatyckie, integracja
państw, globalizm i regionalizm, integrację
europejska)
gospodarczą w Europie i Azji Wschodniej,
mocarstwowość ekonomiczną i
geoekonomiczną, stosunki międzynarodowe w
regionie Azji i Pacyfiku
Prof. dr hab. Roman
Bezpieczeństwo Polski, międzynarodowe.
Kuźniar
Polityka zagraniczna RP. System NZ – problemy
Dzienne
globalne, prawa człowieka, studia strategiczne.
Prof. dr hab. Maria
Dyplomacja, polityka zagraniczna, system
Pasztor
polityczny, społeczeństwo, gospodarka, kultura
Dzienne
Francji i Włoch oraz krajów romańskich w XX i
XXI wieku. Relacje Polski z krajami romańskimi,
polska polityka zagraniczna w XXI wieku,
historia i polityka zagraniczna PRL-u, stosunki
francusko niemieckie w XX i XXI wieku.
Dr Katarzyna
problematyka integracji europejskiej: unia
Dzienne, (specjalność: Integracja
Kołodziejczyk
gospodarczo-walutowa, polityki
Europejska)
UE, jednolity rynek europejski, stosunki Polski z
UE, zewnętrzne relacje ekonomiczne UE:
stosunki ekonomiczne UE z krajami
trzecimi, system handlowy WTO, problemy
gospodarki światowej, międzynarodowe
instytucje finansowe.
Dr hab. Wiesław Lizak
Stosunki międzynarodowe w regionach Afryki
Dzienne
oraz Bliskiego i Środkowego Wschodu. Państwa
Południa w stosunkach międzynarodowych.
Relacje Północ-Południe. Konflikty
międzynarodowe we współczesnym świecie.
Prof. dr hab. Grażyna
Międzynarodowe stosunki kulturowe.
Michałowska
Zagraniczna polityka kulturalna państw.
Dzienne
Bezpieczeństwo ludzkie. Paradygmat
cywilizacyjny w stosunkach międzynarodowych.
Prawa człowieka, Zakaz dyskryminacji w prawie
i polityce społecznej. Polityka gen derowa.
Prawo humanitarne konfliktów zbrojnych.
Międzynarodowa polityka społeczna.
Prof. dr hab. Dariusz
Neutralność w stosunkach międzynarodowych. Dzienne
Popławski
Polityka zagraniczna europejskich „państw
mniejszych”. Polityka zagraniczna Niemiec.
Stosunki polsko-niemieckie. Obrót
dyplomatyczny i konsularny.
Dr Maciej Raś
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Rosji i
pozostałych państw poradzieckich
Stosunki międzynarodowe na obszarze WNP
Procesy integracyjne i organizacje
międzynarodowe w przestrzeni poradzieckiej
Dzienne
Aktywność międzynarodowa regionów Federacji
Rosyjskiej, Wymiar wschodni UE i NATO,
Relacje UE – Rosja, Stosunki polsko - rosyjskie
Polska polityka wschodnia, Podmioty
subpaństwowe w stosunkach międzynarodowych
Dr Anna Solarz
Kultura, religia i etyka w stosunkach
Dzienne
międzynarodowych (Stolica Apostolska, dialog
międzyreligijny, świat muzułmański, religie
Ameryk, Afryki, Azji oraz rola religii na
Zachodzie). Stosunki międzynarodowe na
Bliskim Wschodzie. Polityka zagraniczna Izraela
i innych państw Bliskiego Wschodu.
Dr Joanna Starzyk –
Problematyka związana z integracją
Sulejewska
europejską, ze szczególną koncentracją na
Dzienne
zagadnieniach dotyczących: funkcjonowania
Wspólnej Polityki Zagranicznej i
Bezpieczeństwa (II filar UE); ewolucji i
funkcjonowania szeroko rozumianego Wymiaru
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, wraz z
procesem tworzenia Obszaru Wolności,
Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE (III filar
UE); prawie instytucjonalnym Wspólnot
Europejskich; stosunkach zewnętrznych Unii
Europejskiej. Kwestie dotyczące
funkcjonowania współczesnych instytucji i
organizacji międzynarodowych (głównie
organizacje europejskie oraz ONZ). Rozwój
współczesnych międzynarodowych stosunków
politycznych.
Prof. dr hab. Mirosław
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe.
Sułek
Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wojna
Dzienne
gospodarcza i sankcje ekonomiczne.
Gospodarcze podstawy bezpieczeństwa.
Militarne podstawy bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo w regionie. Kontrola zbrojeń i
rozbrojenia. Studia strategiczne. Szacunki i
pomiar potęgi jednostek politycznych
(potęgometria). Analizy geopolityczne.
Globalny i regionalny układ sił. Analiza
interesów państw. Metody i techniki badań
stosunków międzynarodowych. Relacje między
gospodarką a polityką. Wartości moralne w
polityce międzynarodowej. Prognozowanie
międzynarodowe. Organizacja i zarządzanie.
Prakseologia (teoria sprawnego działania).
Dr Andrzej Szeptycki
Polityka europejska i zagraniczna Francji.
Dzienne
Polityka wewnętrzna i zagraniczna Ukrainy.
Polityka Unii Europejskiej wobec wschodnich
sąsiadów. Integracja europejska. Studia
postkolonialne. Problematyka mniejszości
narodowych w Polsce.
Dr Marek Tabor
Międzynarodowe stosunki polityczno-wojskowe. Dzienne
Bezpieczeństwo międzynarodowe. Instytucje
bezpieczeństwa międzynarodowego.
Rozbrojenie, kontrola zbrojeń, środki budowy
zaufania – porozumienia rozbrojeniowe.
Polityka zagraniczna państw – aspekty
polityczno – wojskowe. Problemy globalne
współczesnego świata.
Dr Anita Oberda-
Ameryka Łacińska we współczesnym świecie.
Monkiewicz
Relacje międzyamerykańskie (historia i
Dzienne
współczesność). System międzyamerykański.
USA a Ameryka Łacińska. Integracja politycznogospodarcza w zachodniej hemisferze.
Problemy bezpieczeństwa zachodniej
hemisfery. Stosunki Polski z państwami Ameryki
Łacińskiej. Polityka państw andyjskich. Wojna
domowa w Kolumbii. Populizm
latynoamerykański. Współpraca energetyczna w
zachodniej hemisferze. Wojna z komunizmem
w Ameryce Łacińskiej. Krucjata
antyterrorystyczna na zachodniej półkuli.
Polityka migracyjna USA. Polityka
antynarkotykowa Stanów Zjednoczonych oraz
państw latynoamerykańskich. Problem
dysproporcji rozwojowych (na przykładzie
Ameryki Łacińskiej). Rewolucje
latynoamerykańskie. Konflikty w Ameryce
Dr Irena Rysińska
Łacińskiej . Współpraca iberoamerykańska
Organizacje międzynarodowe, w tym ONZ,
Dzienne
MOP, WHO, FAO, ICAO, Rada Europy, Unia
Europejska, OECD, OBWE, Unia Afrykańska,
LPA, OKI, międzynarodowe organizacje
pozarządowe, członkostwo państw w
organizacjach międzynarodowych, współpraca
międzynarodowa w sprawach społecznych (
zdrowie, demografia, ochrona kobiet i dzieci,
patologie społeczne, praca i zatrudnienie,
uchodźcy, ludność tubylcza), problemy rozwoju
społecznego w stosunkach międzynarodowych,
międzynarodowe instytucje w dziedzinie
bezpieczeństwa, w tym system zbiorowego
bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych (Rada
Bezpieczeństwa, operacje pokojowe),
regionalne systemy bezpieczeństwa, kwestie
suwerenności, uczestnictwa i legitymizacji w
stosunkach międzynarodowych.
Dr Adrianna Łukaszewicz Seminarium
krajom
poświęcone
jest
islamskim
współczesnym Dzienne
ze
szczególnym
uwzględnieniem regionu Bliskiego Wschodu.
Region ten od wielu dekad jest rozsadnikiem
napięć,
dotyczących zarówno sfery polityki,
ekonomii jak i sfery społecznej. Równocześnie
jednak ze względu na zlokalizowanie w tym
obszarze
ogromnych
zasobów
surowców
energetycznych ma znaczenie szczególne dla
świata. Kraje Bliskiego Wschodu (za wyjątkiem
Izraela) łączy islam, ale w ramach islamu
występują dwa zwalczające się odłamy: szyicki
i sunnicki. Znajdują się tam mikro-państwa (jak
Katar) i wielkie (Egipt, Arabia Saudyjska),
bogate (państwa naftowe Zatoki Perskiej) jak i
biedne
(Mauretania). Część
monarchie, część
(przynajmniej
to
z
nich
państwa
nominalnie),
z
to
świeckie
ogromnym
wpływem armii. Celem seminarium będzie
próba zgłębienia różnic systemowych państw
Bliskiego Wschodu, opis ich różnorodności i
głównych problemów i wyzwań przed którymi
stoją.
Dr Bogusław Zaleski
Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i
Dzienne
Pacyfiku. UE wobec państw pozaeuropejskich.
Polityka zagraniczna Polski wobec państw
pozaeuropejskich
Dr hab. Sylwester
Współczesne międzynarodowe stosunki
Dzienne
Gardocki
handlowe – aspekty prawne. Międzynarodowe
prawo prywatne. Międzynarodowe prawo
handlowe.
Dr Agnieszka Bógdał-
Historia i teoria stosunków międzynarodowych, Dzienne
Brzezińska
globalne społeczeństwo informacyjne,
międzynarodowa współpraca technologiczna
Dr Kamila Pronińska
Bezpieczeństwo
surowców
energetyczne;
energetycznych,
geopolityka Dzienne
mineralnych,
zasobów wodnych (Europa, Bliski Wschód, Azja
Centralna,
Azja
Wschodnia,
Afryka,
Północna);
Południowo-Wschodnia
Ameryka Południowa
strategie
energetycznego
i
i
i
bezpieczeństwa
polityka
energetyczna
państw; polityka energetyczna UE; problemy
surowcowe
i
międzynarodowych;
wodne
w
współczesne
stosunkach
konflikty
zbrojne; konflikty surowcowe; stosunki Rosja –
UE; pozamilitarne zagrożenia bezpieczeństwa
międzynarodowego; strategie bezpieczeństwa
państw.
Dr Anna Wróbel
Gospodarka światowa. Handel międzynarodowy Dzienne
i polityka handlowa. Międzynarodowe
przepływy czynników produkcji.
Międzynarodowy system handlowy WTO.
Międzynarodowe organizacje gospodarcze.
Regionalna integracja gospodarcza.
Ekonomiczny wymiar procesów globalizacji.
Zagadnienia rozwoju gospodarczego krajów
rozwijających się. Bezpieczeństwo
żywnościowe. Zagraniczna polityka
ekonomiczna Polski.
Dr Jakub Zajączkowski
Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i
Dzienne
Pacyfiku, problematyka (ekonomiczna i
polityczna) państw rozwijających się,
bezpieczeństwo w regionie Azji i Pacyfiku,
zagadnienia polityczne i społeczno-gospodarcze
w regionie Azji Południowej i PołudniowoWschodniej, polityka zagraniczna oraz
bezpieczeństwa Indii i Pakistanu, polityka
gospodarcza Indii i Chin, regionalizm i
globalizm, integracja gospodarcza w Azji,
Afryce i Ameryce Łacińskiej, stosunki UE –
państwa rozwijające się.
Prof. dr hab. Ryszard
Studia nad bezpieczeństwem: tradycyjne i Dzienne
Zięba
nowe
wyzwania
bezpieczeństwa
oraz
państw
zagrożenia
i
bezpieczeństwa
międzynarodowego. Spory, konflikty i kryzysy
międzynarodowe, np.: ukraiński, bałkańskie,
afgański,
irański,
iracki,
koreański,
syryjski,
bliskowschodni,
konflikty
Dyplomacja
prewencyjna
kryzysowe.
Zbrojenia
i
Afryce.
reagowanie
i
rozbrojenie.
Niemilitarne
aspekty
ekonomiczne,
energetyczne,
społeczne,
w
bezpieczeństwa:
ekologiczne,
humanitarne,
itp.
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Polski,
państw sąsiednich i mocarstw (USA, Rosji,
Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Chin, Indii,
Brazylii) oraz Unii Europejskiej. Role instytucji
w kształtowaniu ładu międzynarodowego (role
ONZ, NATO, UE, OBWE, WNP, Grupy G-7/8,
BRICS,
ugrupowań
regionalnych).
Proces
integracji
europejskiej.
zewnętrzne
Unii
pomocowa,
zagraniczna,
obrony.
Nowe
Europejskiej:
bezpieczeństwa
Polska
trendy
w
Polityki
handlowa,
w
teorii
i
UE.
stosunków
międzynarodowych.
Seminaria licencjackie
Prowadzący:
Problematyka:
Tryb studiów:
Dr Agnieszka
Prawa człowieka i demokracja. Międzynarodowe
dzienne,wieczorowe,zaoczne
Bieńczyk–Missala
prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Polityka
zagraniczna Polski.
Dr Paweł Borkowski
Unia Europejska na arenie międzynarodowej,
wieczorowe
zwłaszcza polityka UE wobec sąsiedztwa, Relacje
Europy i jej państw członkowskich z krajami basenu
Morza Śródziemnego, Historia i teoria integracji, UE
jako model pokojowych stosunków i integracji dla
innych regionów świata.
Dr Agnieszka Bógdał – Historia i teoria stosunków międzynarodowych,
Brzezińska
Dzienne, zaoczne
globalne społeczeństwo informacyjne,
międzynarodowa współpraca technologiczna
Dr Alicja Curanović
Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej, stosunki
dzienne,wieczorowe
międzynarodowe na obszarze poradzieckim,
specyfika „poradzieckości”, problemy tożsamości
międzynarodowej, czynnik religijny w stosunkach
międzynarodowych, miękkie aspekty potęgi,
znaczenie kultury w stosunkach międzynarodowych,
psychologia w stosunkach międzynarodowych,
stosunki międzynarodowe w regionie Europy
Środkowej i Bałkanów.
Prof. UW dr hab.
Stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej.
Marcin Gawrycki
Historia i cywilizacja Ameryki Łacińskiej. Stosunki
dzienne,wieczorowe,zaoczne
krajów Ameryki Łacińskiej ze Stanami
Zjednoczonymi. Stosunki Północ-Południe. Stosunki
Unii Europejskiej z krajami Azji, Afryki, Ameryki
Łacińskiej. Stosunki krajów europejskich z krajami
latynoamerykańskimi.
Dr Patrycja Grzebyk Prawo międzynarodowe publiczne, prawa człowieka, dzienne,wieczorowe
prawo humanitarne, konflikty zbrojne,
międzynarodowe prawo karne.
Dr Dorota Heidrich
Organizacje międzynarodowe (w tym organizacje
pozarządowe). Migracje międzynarodowe. Uchodźcy.
Odpowiedzialność karna jednostek w prawie
międzynarodowym. Międzynarodowe trybunały
karne. Problemy krajów rozwijających się, zwłaszcza
dzienne
krajów Afryki. Konflikty międzynarodowe i
wewnętrzne.
Dr Szymon Kardaś
Stosunki międzynarodowe na obszarze poradzieckim, dzienne,zaoczne
w szczególności: Rosja w stosunkach
międzynarodowych, polityka zagraniczna państw
Kaukazu Południowego i Azji Centralnej. Prawo
gospodarcze Unii Europejskiej, w szczególności:
prawo rynku wewnętrznego, reguły konkurencji.
Prawo międzynarodowe publiczne, w
szczególności:spory terytorialne, prawo
międzynarodowe a prawo wewnętrzne, system
prawny WTO
Dr Katarzyna
Problemy integracji europejskiej. Jednolity Rynek
Kołodziejczyk
Europejski. Polityki wspólnotowe. Stosunki Polski z
dzienne,wieczorowe,zaoczne
UE. Problemy gospodarki światowej.
Międzynarodowe instytucje finansowe i gospodarcze.
Zewnętrzne relacje ekonomiczne wspólnotowe. Unia
gospodarczo walutowa.
Dr hab.Wiesław
Stosunki międzynarodowe w regionach Afryki oraz
Lizak
Bliskiego i Środkowego Wschodu. Państwa Południa w
dzienne,wieczorowe,zaoczne
stosunkach międzynarodowych. Relacje PółnocPołudnie. Konflikty międzynarodowe we
współczesnym świecie
Dr Adrianna
Systemy polityczno-ekonomiczne krajów islamskich. dzienne,wieczorowe
Łukaszewicz
Problematyka ekonomiczna krajów Bliskiego
Wschodu.
Dr Paula
Polityka zagraniczna UE, Europejska Polityka
Dzienne, wieczorowe, zaoczne
Marcinkowska
Sąsiedztwa, Prawo międzynarodowe publiczne
Dr Marek Madej
Polska polityka bezpieczeństwa; NATO, UE (Wspólna dzienne,wieczorowe
Polityka Bezpieczeństwa i Obrony) oraz inne
europejskie instytucje bezpieczeństwa
międzynarodowego; terroryzm i inne zagrożenia
asymetryczne (przestępczość zorganizowana, użycie
przez podmioty pozapaństwowe broni masowego
rażenia lub technologii informatycznych); kontrola
zbrojeń, rozbrojenie i nieproliferacja; specyfika
współczesnych konfliktów zbrojnych (aspekty
strategiczne i operacyjne)
Dr Anita Oberda-
Ameryka Łacińska we współczesnym świecie. Relacje Dzienne,wieczorowe
Monkiewicz
międzyamerykańskie (historia i współczesność).
System międzyamerykański. USA a Ameryka Łacińska.
Integracja polityczno-gospodarcza w zachodniej
hemisferze. Problemy bezpieczeństwa zachodniej
hemisfery. Stosunki Polski z państwami Ameryki
Łacińskiej. Polityka państw andyjskich. Wojna
domowa w Kolumbii. Populizm latynoamerykański.
Współpraca energetyczna w zachodniej hemisferze.
Wojna z komunizmem w Ameryce Łacińskiej.
Krucjata antyterrorystyczna na zachodniej półkuli.
Polityka migracyjna USA. Polityka antynarkotykowa
Stanów Zjednoczonych oraz państw
latynoamerykańskich. Problem dysproporcji
rozwojowych (na przykładzie Ameryki Łacińskiej).
Rewolucje latynoamerykańskie. Konflikty w Ameryce
Łacińskiej . Współpraca iberoamerykańska
Prof. Maria Pasztor
Polska a kraje romańskie. Kultura. Polityka.
Dzienne, zaoczne, wieczorowe
Społeczeństwo. Gospodarka
Dr Kamila Pronińska Bezpieczeństwo energetyczne, geopolityka surowców Dzienne,wieczorowe,zaoczne
energetycznych (Bliski Wschód, Azja Centralna, Azja
Południowo-Wschodnia, Rosja-USA-Chiny) strategie
bezpieczeństwa energetycznego i polityka
energetyczna państw, polityka klimatycznoenergetyczna UE, problemy surowcowe i wodne w
stosunkach międzynarodowych, współczesne
konflikty zbrojne, konflikty surowcowe, stosunki
Rosja – UE, międzynarodowe instytucje
bezpieczeństwa, pozamilitarne zagrożenia
bezpieczeństwa, strategie bezpieczeństwa państw.
Dr Maciej Raś
Stosunki międzynarodowe w regionie Wspólnoty
Dzienne,wieczorowe,zaoczne
Niepodległych Państw. Polityka zagraniczna
Federacji Rosyjskiej. Rola organizacji
międzynarodowych na obszarze poradzieckim.
Dr Irena Rysińska
Organizacje międzynarodowe w tym ONZ, System
dzienne,wieczorowe,zaoczne,
Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska,
Międzynarodowe Instytucje Bezpieczeństwa, kwestie
suwerenności, uczestnictwa i legitymizacji w
stosunkach międzynarodowych
Dr Anna Solarz
Religia i etyka w stosunkach międzynarodowych
Dzienne
(Stolica Apostolska, obszary pozaeuropejskie,
zwłaszcza świat arabski i szerzej islam). Stosunki
międzynarodowe na Bliskim i Środkowym Wschodzie.
Dr Joanna Starzyk –
Problematyka związana z integracją europejską, ze
Sulejewska
szczególną koncentracją na zagadnieniach
dotyczących: funkcjonowania Wspólnej Polityki
Zagranicznej i Bezpieczeństwa (II filar UE); ewolucji i
funkcjonowania szeroko rozumianego Wymiaru
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, wraz z
procesem tworzenia Obszaru Wolności,
Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE (III filar UE);
prawie instytucjonalnym Wspólnot Europejskich;
stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej. Kwestie
dotyczące funkcjonowania współczesnych instytucji i
Dzienne,wieczorowe,zaoczne
organizacji międzynarodowych (głównie organizacje
europejskie oraz ONZ). Rozwój współczesnych
międzynarodowych stosunków politycznych.
Prof. dr hab.
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe.
Mirosław Sułek
Bezpieczeństwo ekonomiczne. Studia strategiczne.
Szacunki i pomiar potęgi państw (jednostek
politycznych). Międzynarodowy układ sił. Metody i
techniki badań stosunków międzynarodowych.
Relacje między gospodarką a polityką.
Prognozowanie międzynarodowe. Wartości moralne
w polityce międzynarodowej. Organizacja i
zarządzanie. Prakseologia.
Dr Andrzej Szeptycki Polityka europejska i zagraniczna Francji. Polityka
Dzienne,wieczorowe,zaoczne
wewnętrzna i zagraniczna Ukrainy. Polityka Unii
Europejskiej wobec wschodnich sąsiadów. Integracja
europejska. Historia stosunków międzynarodowych w
Europie. Problematyka mniejszości narodowych w
Polsce.
Dr Marek Tabor
Międzynarodowe stosunki polityczno-wojskowe.
Dzienne,wieczorowe,zaoczne
Bezpieczeństwo międzynarodowe. Instytucje
bezpieczeństwa międzynarodowego. Rozbrojenie,
kontrola zbrojeń, środki budowy zaufania –
porozumienia rozbrojeniowe. Polityka zagraniczna
państw – aspekty polityczno – wojskowe. Problemy
globalne współczesnego świata.
Dr Anna Wróbel
Gospodarka światowa. Handel międzynarodowy i
Dzienne,wieczorowe,zaoczne
polityka handlowa. Międzynarodowe przepływy
czynników produkcji. Międzynarodowy system
handlowy WTO. Międzynarodowe organizacje
gospodarcze. Regionalna integracja gospodarcza.
Ekonomiczny wymiar procesów globalizacji.
Zagadnienia rozwoju gospodarczego krajów
rozwijających się. Bezpieczeństwo żywnościowe.
Zagraniczna polityka ekonomiczna Polski.
Dr Jakub
Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, Dzienne,wieczorowe,zaoczne
Zajączkowski
problematyka (ekonomiczna i polityczna) państw
rozwijających się, bezpieczeństwo w regionie Azji i
Pacyfiku, zagadnienia polityczne i społecznogospodarcze w regionie Azji Południowej i
Południowo-Wschodniej, polityka zagraniczna oraz
bezpieczeństwa Indii i Pakistanu, polityka
gospodarcza Indii i Chin, regionalizm i globalizm,
integracja gospodarcza w Azji, Afryce i Ameryce
Łacińskiej, stosunki UE – państwa rozwijające się.
Dr Bogusław Zaleski
Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku. Dzienne,wieczorowe,zaoczne
UE wobec państw pozaeuropejskich. Polityka
zagraniczna Polski wobec państw pozaeuropejskich.
Download