Prawo konstytucyjne Pojęcie prawa

advertisement
Prawo konstytucyjne
Pojęcie prawa konstytucyjnego
Jest to prawo dotyczące organizacji ustroju państwa, zbiór wszystkich norm
prawnych dotyczących ustroju państwa, a dokładnie normy regulujące:
 Podstawy ustroju politycznego, społecznego i gospodarczego państwa;
 Kwestie związane z aparatem państwowym – struktura i zasady działania
organów państwowych;
 status jednostki w państwie – prawa, wolności, obowiązki człowieka i
obywatela.
Powyższa definicja jest określeniem prawa konstytucyjnego sensu largo, w
znaczeniu gałęzi prawa.
Inne znaczenia prawa konstytucyjnego:
 Sensu stricto – tylko normy zawarte w konstytucji – prawo konstytucji.
 Dyscyplina norm prawnych – ukształtowane poglądy doktryny na temat
norm prawa konstytucyjnego w znaczeniu szerszym.
 Przedmiot wyodrębniony dla celów dydaktycznych.
Nie możemy mówić o nadrzędności prawa konstytucyjnego zarówno jako gałęzi
prawa, jak i dyscypliny nauk prawnych. Istnieje za to NADRZĘDNOŚĆ
KONSTYTUCJI.
Ewolucja nazwy prawa konstytucyjnego
Termin „prawo konstytucyjne” dominuje w Polsce i na świecie od lat 70’, w
przeszłości stosowano inne określenia:
 Prawo polityczne – nieostry termin, nadal obowiązuje w krajach
francuskojęzycznych;
 Prawo państwowe – niemiecka i rosyjska kultura prawna;
 Prawo ustrojowe.
Miejsce prawa konstytucyjnego w systemie prawnym
System prawa jest to ogół norm prawnych obowiązujących w danym miejscu i
czasie i relacji między nimi.
Dychotomiczny podział prawa
Materialne/formalne
 Materialne – normy regulujące stosunki społeczne i porządkujące system
prawny. Cywilne, karne, administracyjne.
 Formalne – określa, jak realizować prawo materialne. Postępowanie
cywilne, karne, administracyjne.
Powszechne/wewnętrzne
 Powszechne - wiąże wszystkie podmioty podporządkowane jurysdykcji
danego państwa. Nie ma ucieczki od odpowiedzialności.
Prawo miejscowe jest prawem powszechnie obowiązującym, ale tylko na
obszarze jakiejś jednostki podziału administracyjnego.
 Wewnętrzne – obowiązuje wyłącznie jednostki organizacyjne podległe
organowi wydającemu akt prawa wewnętrznego, np. wewnątrz sejmu,
ministerstwa.
Olbrzymia większość źródeł prawa konstytucyjnego to akty prawa powszechnie
obowiązującego.
Akty prawa wewnętrznego też mogą być źródłami prawa konstytucyjnego, w
tym tak istotne jak regulaminy sejmu i senatu, które są uchwałami, a nie
ustawami.
Prawo publiczne / prywatne
Prawo publiczne reguluje relacje między jednostkami państwowymi
wykonującymi uprawnienia władcze a innymi jednostkami publicznymi,
osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Po jednej stronie jest jakaś jednostka
państwowa, np. jednostka centralna, samorządowa. W tej części prawa
charakterystyczna jest nie równorzędność – jednostka państwowa jest
silniejsza, ważniejsza, mocniejsza od drugiej strony relacji, może coś narzucić,
podstawowym sposobem regulacji wzajemnych odnoszeń są różne formy
decyzji, w tym także wyroki sądów. Prawo konstytucyjne jest typową gałęzią
prawa publicznego.
Prawo prywatne reguluje relacje między osobami fizycznymi czy prawnymi w
różnych konfiguracjach. Stroną w tych relacjach może też być jednostka
państwowa, ale nie narzuca wtedy niczego drugiej stronie. Podstawową
metodą regulacji jest umowa. Obowiązuje zasada równości stron i swobody
umów. Jest to model standardowy, od którego są odstępstwa, są pewne
granice swobody umów. Prawo prywatne to zasadniczo prawo cywilne,
obejmuje też prawo handlowe, część prawa morskiego. Prawo pracy jest
przypadkiem prawa pośredniego.
Podział prawa na tzw. gałęzie prawa
Gałąź prawa jest to zespół norm prawnych, regulujących w sposób w miarę
zupełny określoną dziedzinę stosunków społecznych. Gałęzie prawa nachodzą
na siebie. Prawo konstytucyjne jest wyjątkowe, ponieważ zawiera wiele
wspólnych elementów z innymi gałęziami prawa.
Pojęcie państwa
Formy państw
Cechy państwa:
 państwo jest organizacją społeczną - państwa nie ma bez obywateli.
 państwo jest organizacją polityczną, gdyż związek obywatela z państwem
ma charakter polityczny, a nie np. ściśle etniczny. W myśl konstytucji
narodem są wszyscy obywatele Polscy.
 państwo jest organizacją terytorialną, żeby istnieć, musi mieć terytorium.
Państwa muszą odwoływać się do jakiegoś terytorium. Stan okupacji nie
musi naruszać terytorialności państwa.
 państwo jest organizacją hierarchiczną.
 państwo jest organizacją przymusową. Przymusowość państwa wyraża się
w 2 aspektach: sam związek obywatela z państwem pojawia się
automatycznie, przymusowo, niezależnie czy dominuje zasady ius soli czy
iussanguinis. Drugi aspekt polega na tym, że państwo jest wyjątkową
organizacją, która może w bardzo szerokim zakresie stosować środki
przymusu.
 państwo jest organizacją suwerenną – zewnętrznie niezależną od innych
państw, wewnętrznie – jest organizacją o najwyższej władzy wewnątrz
państwa. Sterylnie suwerennych państw nie ma na świecie. PRL z punktu
widzenia prawa międzynarodowego było suwerenne, realnie – nie było.
Forma państwa
Jest to pojęcie związane z ustrojem państwowym, określa najważniejsze cechy,
istotę organizacji państwa.
Podstawowe rodzaje form państwa:
 Podział ze względu na to, kto jest głową państwa:
-republika – głowa państwa to najczęściej prezydent.
-monarchia – głową państwa jest król, cesarz, książę. Tron jest dziedziczny,
bywają jednak wyjątki.
 Podział ze względu na to, kto sprawuje władzę:
-państwo monokratyczne – władza najwyższa należy do jednostki, np.
monarchia absolutna, Korea Północna.
-system oligarchiczny – władza należy do grupy.
-system demokratyczny – z założenia władza należy do większości przy
poszanowaniu praw mniejszości.
 Podział ze względu na kryterium kompleksowe – pod uwagę bierze się
wiele elementów:
-państwo totalitarne – kontrolujące obywatela pod każdym względem od
narodzin do śmierci.
-autorytarne, występuje tu ogromne bogactwo form.
-demokratyczne.
 Podział państwa ze względu na strukturę terytorialną:
-państwo unitarne – jednolite
-federacja.
Państwo jednolite to takie, w którym władza suwerena, i tym samym
władza naczelnych, centralnych organów państwowych dotyczy całego
obszaru państwa w takim samym zakresie. Podział terytorialny tego państwa
ma charakter wyłącznie administracyjny, a poszczególne jednostki
terytorialne nie stanowią państw. Unitarnego charakteru państwa nie
zmienia przekazanie części kompetencji centrum regionom (czy w formie
samorządu terytorialnego czy autonomii), gdyż zasadniczo uprawnienia te
centrum może odebrać. W warunkach państwa demokratycznego część
kompetencji jest przekazywana regionom. Autonomia jest decyzją odgórną,
która może być cofnięta.
Federacja to państwo związkowe, składające się z wielu państw, które w
bardzo istotny sposób ograniczyły swoją suwerenność na rzecz utworzonego
przez siebie związku, ale nadal zachowują charakter państw.
Na areniemn zasadniczo federacja działa jako jeden podmiot prawa mn, ale
bywają odstępstwa od tej zasady. Federacja posiada skuteczne organy
centralne, charakterystyczne dla federacji jest występowanie
prawodawstwa zarówno ogólnofederalnego, jak i poszczególnych części
składowych federacji. W warunkach federacji mamy do czynienia z kilkoma
sferami kompetencji, np. sfera kompetencji wspólnych, republiki federalnej,
federacji jako całości. Obronność, system monetarny, polityka zagraniczna
zastrzeżona jest dla rządu federalnego.
Federacje dzielą się na historyczne i narodowościowe. Większość federacji
na świecie to federacje historyczne.
Istnieją 2 drogi do utworzenia federacji: zjednoczenie dotychczas
suwerennych państw (USA), drugą drogą jest decentralizacja państwa
unitarnego (Czechosłowacja, Belgia). Rosja w praktyce jest
scentralizowanym państwem, chociaż w teorii jest federacją.
Konfederacja nie jest formą państwa, gdyż nie jest państwem, jest to
luźny związek państw, które w pewnym stopniu ograniczyły wykonywanie
swojej suwerenności, np. poprzez uzgadnianie wspólnej polityki, ale nie
wytworzyły skutecznych organów centralnych, które mogłoby działać w
imieniu konfederacji. Części składowe konfederacji są nadal podmiotami
prawa mn. Dzisiaj jako przykład konfederacji podaje się związek Białorusi i
Rosji, nie jest to typowa konfederacja. Pewne cechy konfederacji ma UE.
Aparat państwowy, organ państwowy, rodzaje organów
państwowych
Aparat państwowy – zespół ludzi i środków zorganizowany w określony
sposób, wykonujący zadania państwowe ustalone prawem, i wyposażony w
tym celu w prawo stosowania środków przymusu.
Organ państwowy – cześć aparatu państwowego, wyodrębniona ze względu
na pełnione funkcje.
Aparat państwowy nie składa się tylko z organów państwa, ale także z tzw.
instytucji państwowych, np. siły zbrojne, policja, straż graniczna – generalnie
służby mundurowe.
Rodzaje organów państwowych:
 Organy jednoosobowe i kolegialne (np. wojewoda – sejmik wojewódzki).
 Podział na organy samoistne i pomocnicze. Organ samoistny to taki,
który może podejmować decyzje w imieniu państwa. Organ pomocniczy
nie ma takiej możliwości, tylko obsługuje organ samoistny, np. organ
samoistny – sejm, pomocniczy – komisja sejmowa. Samoistny –
prezydent, pomocniczy – kancelaria prezydenta, samoistny – Państwowa
Komisja Wyborcza, pomocniczy – Krajowe Biuro Wyborcze. Sejm pracuje





tak naprawdę w komisjach, na posiedzeniach komisji odbywa się
wytężona praca merytoryczna, na posiedzeniach plenarnych podlega
głosowaniu to, nad czym pracuje komisja w danej sprawie.
Podział na organy pochodzące z wyboru i z mianowania. Wybór może
być powszechny lub kolegialny.
Podział na organy centralne i terenowe.
Podział na organy naczelne i pozostałe. Wśród organów pewne są
najważniejsze, w Polsce np. naczelnymi organami są prezydent, sejm,
senat, ministrowie.
Organy o strukturze prostej i złożonej. Np. parlament jedno czy
wieloizbowy.
Organy działające permanentnie i sesyjnie. Dotyczy to głównie
parlamentów, pozostałe organy raczej działają w trybie permanencji.
Organ działający w trybie permanentnym może realizować swe
kompetencje w każdym momencie. Organ sesyjnie działający może
realizować kompetencje tylko w ściśle określonych okresach czasu w
trakcie kadencji, tzw. sesjach. Sesyjność polega na tym, że w ciągu roku
są okresy, w których zwołuje się posiedzenia parlamentu. Parlament nie
ma wydzielonych okresów czasu, w których działa. Większość parlament
działa w trybie sesyjnym. Pomiędzy sesjami wydaje się dekrety i
rozporządzenia z mocą ustawy. Dzisiaj w Polsce prezydent wydaje
rozporządzenia z mocą ustawy jedynie w stanach nadzwyczajnych. W
Polsce nie występuje też luka kadencyjna.
 Organy kadencyjne i powołane na czas nieokreślony.
 Organy konstytucyjne i pozakonstytucyjne. Organ konstytucyjny to taki,
którego nazwa pojawia się w konstytucji. Organ pozakonstytucyjny
funkcjonuje na podstawie aktów prawnych niższego rzędu, np. ustaw.
Organ pozakonstytucyjny nie musi być sprzeczny z konstytucją, takie
organy można tworzyć, dopóki nie złamie się konstytucji, np. prezydium
sejmu, które funkcjonuje na podstawie regulaminu. W latach 1987-1989
Rzecznik Praw Obywatelskich był organem pozakonstytucyjnym (prof.
Ewa Łętowska).
 Podział ze względu na funkcje: organy ustawodawcze, wykonawcze i
sądownicze i pozostałe.
 Organy przedstawicielskie i pozostałe. Organy przedstawicielskie to
pochodzące z wyborów powszechnych, kolegialne, będące tzw. emanacją
społeczeństwa (parlamenty, ew. niektóre organy samorządowe).
Systemy rządów w krajach demokratycznych
System rządów to sposób określenia relacji między władzą ustawodawczą,
wykonawczą i sądowniczą, a dokładniej między organami piastującymi tę
władzę.
Obecnie mamy na świecie 3 podstawowe systemy rządów (w krajach
demokratycznych):
 Parlamentarno – gabinetowy
 Prezydencki
 Parlamentarno - komitetowy
System parlamentarno – gabinetowy
Może występować albo w postaci czystej, ale także w szeregu odmian, tzw.
racjonalizacji. Najbardziej znane racjonalizacje to tzw. półprezydencka
(prezydencko – parlamentarna), oraz tzw. kanclerska.
System parlamentano – gabinetowynarodził się w Wielkiej Brytanii, później
został zaadaptowany w innych krajach europejskich. W XIII możemy mówić o
wykształceniu się parlamentu, później nabierał on cech współczesnego
parlamentu. 1742 rok – po raz pierwszy w historii pojawia się polityczna
odpowiedzialność rządu przed parlamentem - pierwsza dymisja rządu przed
parlamentem, datę tę uznaje się za początek parlamentu.
Podstawowe cechy systemu parlamentarno- gabinetowego w postaci czystej:
 Zasada równoważenia władz – jedna. Niedobranie systemu wyborczego
może spowodować zachwianie tej równowagi, np. nie wprowadzenie
progów wyborczych.
 Najważniejszym elementem równoważenia władz jest instytucja politycznej
odpowiedzialności rządu przez parlamentem, dająca się sprowadzić do
zasady „nie ma rządu bez zaufania parlamentu”.
Odpowiedzialność polityczna to odpowiedzialność za działania polityczne,
które nie muszą się w jakikolwiek sposób wiązać z naruszeniem prawa. Daje się
sprowadzić do możliwości odwołania odpowiedzialnego ze stanowiska.
Najczęściej występuje w relacji parlament – rząd.
Odpowiedzialność konstytucyjna to odpowiedzialność za tzw. delikt
konstytucyjny, czyli naruszenie konstytucji lub ustawy przez osoby piastujące
najważniejsze stanowiska w państwie. W Polsce realizowana jest przez
Trybunał Stanu. Najstarszą formą tej odpowiedzialności jest impeachment,
gdzie sądem jest parlament. Prezydent odpowiada przed Trybunałem Stanu za
każde przestępstwo karne.
Uprawnieniem w jakimś sensie równoważącym odpowiedzialność polityczną
rządu przed parlamentem jest prawo egzekutywy (władzy wykonawczej) do
rozwiązania parlamentu przed upływem kadencji.
Władza wykonawcza jest dualistyczna – składa się z głowy państwa (prezydent/
monarcha) oraz rządu. Rządowi przewodniczy nie głowa państwa, ale premier.
Funkcje rządzenia państwem skoncentrowane są w rękach rządu, a nie głowy
państwa. Kompetencje głowy państwa są ograniczone, jest raczej symbolem
państwa, arbitrem w sporach politycznych, inicjatorem nowych rozwiązań. Król
panuje, ale nie rządzi. Jeżeli głowa państwa jest silna, to tylko mocą swego
autorytetu, a nie przyznanych kompetencji.
Głowa państwa jest nieodpowiedzialna politycznie, ale niejako „w zamian” jej
akty urzędowe wymagają kontrasygnaty członka rządu.
Kontrasygnata to podpis członka rządu pod aktem urzędowym głowy państwa,
konieczny dla jego ważności. Jest możliwością, ale nie obowiązkiem, z punktu
widzenia członka rządu. Jest ubezwłasnowolnieniem głowy państwa, nie może
realizować samodzielnie większości swych kompetencji. Ten , który
kontrasygnował, ponosi odpowiedzialność za akt. Zazwyczaj w systemach
parlamentarno – gabinetowych prezydent nie jest wybierany w wyborach
powszechnych, tylko przez parlament. Zarówno głowa państwa, jak i
członkowie rządu, są odpowiedzialni konstytucyjnie.
Choć państwa parlamentarno – gabinetowe często deklarują formalnie
wprowadzenie podziału władz, to nie ma on charakteru bezwzględnej separacji
personalnej, np. członkowie rządu mogą zachowywać mandaty parlamentarne.
Racjonalizacja systemu parlamentarno – gabinetowego
Model francuski – półprezydencki
Narodził się we Francji w 1958 roku, trwa do dzisiaj – V Republika Francji.
stworzył go gen. Charles de Gaulle, który umocnił mocarstwowość Francji. w
1958 Francja przeżywała kryzys państwowości spowodowany napięciami
politycznymi, klęską w wojnie w Wietnamie, wojną w Algierii. W tych
warunkach, z hasłami zmian ustrojowych do władzy doszedł gen. De Gaulle.
Najpierw został premierem, potem na mocy konstytucji zaakceptowanej przez
Francuzów w referendum ogólnonarodowym powołał do życia V Republikę,
której został prezydentem.
System półprezydencki opiera się na założeniach systemu parlamentarno –
gabinetowego z następującymi odstępstwami:
 Prezydent, nadal nie ponosząc odpowiedzialności politycznej przed
parlamentem dysponuje prerogatywami, czyli część jego aktów urzędowych
nie wymaga kontrasygnaty.
 Prezydent pochodzi z wyborów powszechnych, i ma możliwość
odwoływania się do narodu ponad parlamentem poprzez instytucję
referendum.
 Prezydent ma dosyć swobodne prawo rozwiązywania parlamentu bez
konieczności wystąpienia jakichkolwiek przesłanek, musi tylko zasięgnąć
opinii premiera i przewodniczących izb, i nie można ponownie rozwiązać
zgromadzenia narodowego przed upływem roku po wyborach.
 Premier i ministrowie odpowiadają politycznie nie tylko przed
parlamentem, ale także przed prezydentem, który może ich zdymisjonować.
(jest to zwyczaj konstytucyjny).
 Prezydent mianuje premiera i na jego wniosek członków rządu, który nie
ma obowiązku ubiegania się o wotum zaufania od parlamentu.
 Prezydent jest faktycznym przywódcą władzy wykonawczej, może
przewodniczyć posiedzeniom rządu, a rząd w praktyce realizuje program
prezydenta.

W sytuacji zagrożenia państwa, określonej w art. 16 konstytucji, przyjmuje
się, że prezydent może przejąć całą władzę. Raz tylko w historii gen. De
Gaulle zastosował art. 16 w czasie Puczu Algierskiego. Generał złamał wtedy
konstytucję.
Typowe cechy sytemu półprezydenckiego występuje przede wszystkim
wówczas, gdy prezydent i większość parlamentarna wywodzą się z jednej opcji
politycznej. W przypadku tzw. koabitacji – współzamieszkiwania prezydenta z
wrogą mu większością parlamentarną, nie wszystkie elementy władzy
prezydenta mogą być realizowane, choć zachowuje on nadal silną pozycję.
Pojęcie pojawiło w latach 80, gdy prezydentem był socjalista Miterrand, a
większość parlamentarna była prawicowa.
System kanclerski
Funkcjonuje w RFN, wprowadzony w 1949 roku przez niemiecką ustawę
zasadniczą. Motywem przewodnim było doświadczenie hitleryzmu i chęć
uniknięcie takiej sytuacji. Analizowano konstytucję Weimerską (od I WŚ po
dojście Hitlera do władzy), główną wadą była zbyt mała stabilność rządów.
Także w tym przypadku występują podstawowe cechy systemu parlamentarno
– gabinetowego.
Odstępstwa od typowego systemu parlamentrano – gabinetowego są
następujące:
 Specjalny tryb powoływania kanclerza i ministrów. Rząd jest powoływany
dwuetapowo: w pierwszym etapie od parlamentu zależy, kto będzie
kanclerzem. Czynnikiem rozstrzygającym, kto będzie kanclerzem, będzie
większość parlamentarna. Drugi etap to powoływanie pozostałych członków
rządu, tu parlament nie odgrywa żadnej roli, gdyż głównym czynnikiem
rozstrzygającym jest kanclerz.
 Kanclerz pełni szczególną, dominującą pozycję w składzie rządu, ma wpływ
na ustalanie kierunku polityki całego rządu, jak i poszczególnych ministrów,
np. poprzez udzielanie wytycznych. Ministrowie ponoszą odpowiedzialność
polityczną tylko przed kanclerzem.
 Odpowiedzialność polityczna rządu przed parlamentem – Bundestagiem –
jest sprowadzona wyłącznie do odpowiedzialności kanclerza, a razem z nim
całego rządu. Wotum nieufności , uchwalone kanclerzowi, może mieć tylko
konstruktywny charakter, czyli być połączone z wyborem nowego kanclerza.
Sens konstruktywnego wotum nieufności polega na jednoczesnym
głosowaniem nad odwołaniem starego rządu, jak i powołaniem nowego.
 Konstytucja niemiecka przewiduje możliwość wprowadzenia stanu wyższej
konieczności ustawodawczej. Jeżeli kanclerz utraci poparcie większości w
Bundestagu, ale jednocześnie Bundestag nie jest w stanie udzielić mu
konstruktywnego wotum nieufności, to w takiej sytuacji przez max 6
miesięcy można uchwalać ustawy tylko za zgodą drugiej izby – Bundesragu.
Nigdy taki stan w Niemczech nie został wprowadzony.
Najczęściej racjonalizacje odbywają się w kierunku francuskim. Przykładem
innej odmiany racjonalizacji systemu parla – gab może być racjonalizacja
poprzez wzmocnienie parlamentu, występuje na Łotwie i przejawia się tym,
ze sejm może odwołać prezydenta ze stanowiska kwalifikowaną większością
głosów (2/3). Łotwa stanowi unikalny przykład przywrócenia w pełni mocy
obowiązującej dawnej konstytucji z 1922 roku.
System prezydencki
Powstał w USA, wraz z konstytucją amerykańską w roku 1787. Konstytucja
amerykańska jest bardzo lakoniczna, co pozwala na jej adaptację do
zmieniających się czasów. Poprawek było zaledwie 30, z czego 10 zaraz po
uchwaleniu. W krajach Ameryki Północnej i Południowej większość wzoruje
się na systemie USA, o czym świadczy duża ilość zamachów stanu. System
ten występuje tez na Filipinach, w Liberii.
Dwie cechy specyficzne systemu amerykańskiego:
 Jednoosobowość władzy wykonawczej. Nie ma tam rządu w rozumieniu
konstytucyjnym, gabinet prezydencki i sekretarze stanu nie są
przewidziani w konstytucji, nie można ich traktować jako rząd w
rozumieniu europejskim. Gabinet można traktować jako pomocników
prezydenta, w Polsce rząd jest środkiem równoważenia władzy.
 Prawo kontroli sądowej – judicalreview – polega ono na prawie
wszystkich sądów do badania konstytucyjności prawa, a także działań
organów funkcjonariuszy państwowych.
Naczelną zasadą organizacji aparatu państwowego jest zasada podziału
władz. Przejawia się ona w:
 Legislatywa (dwuizbowy parlament) i egzekutywa (prezydent) są
równorzędnymi reprezentantami narodu i pochodzą z wyborów
powszechnych, co implikuje ich niezależność.
 Drugie potwierdzenie to nieodpowiedzialność polityczna prezydenta
przed parlamentem.
 Prezydent nie może rozwiązać parlamentu przed upływem kadencji.
 Istnieje zasada bezwzględnej niepołączalności stanowisk we władzy
ustawodawczej i wykonawczej.
 Funkcje władz są ściśle oddzielone, np. prezydent jest oddzielony od
procesu ustawodawczego, nie posiadając prawa inicjatywy
ustawodawczej.
(Inicjatywa ustawodawcza – prawo zgłoszenia projektu ustawy do
parlamentu, z takim skutkiem, że powinien on zostać rozpatrzony.)
Zasada separacji władz jest trochę łagodzona wprowadzeniem w USA
pewnych elementów równoważenia władz, przybierających postać systemu
hamulców i równowagi – checks and balances. Jednak system ten stanowi
wyjątek od reguły, którą jest podział władz.
Dowody na istnienie systemu równoważenia władz:
- weto prezydenta w stosunku do ustaw;
-weto prezydenta może być przełamane przez parlament;
-prezydent ma prawo kierowania orędzi do kongresu;
-odpowiedzialność konstytucyjna prezydenta, a także członków jego
gabinetu, przed parlamentem;
-senackie prawo rady i zgody na niektóre nominacje prezydenckie.
System rządów parlamentarno – komitetowy
Przez niektórych nazywane także systemem rządów zgromadzenia. Niektórzy
autorzy rozróżniają jednak system parlamentarno – komitetowy i system
rządów zgromadzenia. Występuje tylko w Szwajcarii, bo tylko tam są do tego
odpowiednie warunki. Początki tego systemu na szczeblu kantonów
szwajcarskich to lata 1830 – 1831, natomiast jako rozwiązanie
ogólnoszwajcarskie pojawia się w konstytucji szwajcarskiej w 1848 roku.
Utrzymuje ten system konstytucja z 1874 roku i obecna z 1999 roku.
Źródła prawa konstytucyjnego
Pojęcie źródła prawa konstytucyjnego to każdy akt normatywny z którego
wynika przynajmniej jedna norma prawna, którą można przedmiotowo zaliczyć
do prawa konstytucyjnego. Opinie znawców prawa nie są źródłem prawa
konstytucyjnego. Orzecznictwa sądów, a także trybunałów konstytucyjnych nie
uważa się za źródła prawa, a tylko ich interpretację, ale przyznać należy, że
trybunały konstytucyjne prowadzą działalność zbliżoną do działalności
prawotwórczej.
Konstytucja
Pierwsze konstytucje rozumiane jako akty prawne regulujące świadomie, w
sposób przemyślany i całościowo ustój państwa, pojawiły się w ostatnim
ćwierćwieczu XVIII w. Są dziełem myśli oświecenia. Zwyczajowo uznaje się, że
istnieją pewne generacje konstytucji. Przeszłość znała akty prawne o nazwie
konstytucji, ale były używane w innych znaczeniach, ale nie w znaczeniu takim,
jakie znamy dziś.
Rodzaje konstytucji
Konstytucja materialna/formalna
 Konstytucja materialna - państwo posiada konstytucję materialną, jeżeli
ma normy prawne regulujące jego ustrój, prawa człowieka, organizację
aparatu państwowego, niezależnie z jakich aktów prawnych prawa
zwyczajowego one wynikają. Konstytucja materialna = prawo konstytucyjne
w znaczeniu szerszym.
 Konstytucja formalna– to samo, co konstytucja pisana.
Konstytucja niepisana/pisana
 Konstytucja niepisana –oznacza, ze podstawy ustroju państwa nie reguluje
jeden akt prawny, tylko szereg aktów prawnych, często nie mających mocy
prawnej równych konstytucji, i uchwalanych w dużych odstępach czasu. W
państwie z konstytucja niepisaną często istotną rolę odgrywa prawo
zwyczajowe.
 Konstytucja pisana oznacza, że najważniejsze postanowienia określające
ustrój państwa są zebrane w jednym akcie prawnym zwanym konstytucją
lub podobnie, ewentualnie w kilku aktach prawnych rangi konstytucyjnej,
jest to tzw. konstytucja pisana złożona. Konstytucję niepisaną od pisanej
złożonej odróżnia przede wszystkim to, ze w jej skład wchodzą akty prawne
o mocy niższej niż konstytucja. Natomiast pisana złożona to konstytucja i
ustawy konstytucyjne.
Przykłady konstytucji pisanej złożonej:
- Polska lat 1992 – 1997 – ówczesna Polska konstytucja składała się z 3
aktów prawnych: z małej konstytucji z 1992 roku, z nieuchylonych
przepisów konstytucji z 1952 roku, z ustawy konstytucyjnej z 1992 roku o
trybie przygotowania i uchwalenia nowej konstytucji. Wszystkie te akty
prawne miały moc prawną konstytucji.
- Konstytucja III Republiki Francuskiej z 1875 r., składała się z 3 ustaw
konstytucyjnych. Miała być tymczasową konstytucją, obowiązującą do czasu
restytucji monarchii, przetrwała jednak aż do ok. 1940 roku (powstanie
państwa w Vichy).
- Litwa – konstytucja z 1992 r. , oprócz tego 3 ustawy konstytucyjne: ustawa
konst. o państwie litewskim, o nieprzystępowaniu do postradzieckich
związków wschodnich, o przystąpieniu do UE.
Podział na sztywne i elastyczne - chodzi o łatwość ustalenia zmian;
Podział na konstytucje stabilne i zmienne
Podział na konstytucje prawne i fasadowe – czy są przestrzegane czy nie;
Podział na rzeczywiste i fikcyjne – podobnie j.w.;
Podział na konstytucje normatywne, nominalne i semantyczne
 Normatywna – taka, która jest przestrzegana, jest podstawą systemu
prawnego.
 Nominalna jest częściowo przestrzegana, z różnych względów.
 Semantyczne – nieprzestrzegana, lekceważona.
Konstytucje rozszerzane i nierozszerzane- Konstytucje rozszerzane
obejmują coraz większe terytorium.
Konstytucje pełne (duże) i niepełne (małe)
 Konstytucja pełna powinna zawierać:
- określenie podstaw ustroju politycznego i społeczno – gospodarczego;
- określnie, kto ma władzę najwyższą w państwie;
- określenie statusu jednostki w państwie;
- podstawy organizacji aparatu państwowego;
- procedurę swojej zmiany.
Jeżeli w konstytucji brakuje jakiejś części z powyższych elementów to jest to
tzw. konstytucja mała. Takie konstytucje przyjmowane są w okresach
przełomu ustrojowego.
Cechy konstytucji
Nazwa
Najczęściej konstytucja lub inna, ale zastrzeżona tylko dla tego aktu prawnego.
Inne nazwy to np. ustawa konstytucyjna, ustawa zasadnicza, ustawa
podstawowa, ustawa rządowa, karta konstytucyjna, forma rządu.
KP PL
KN GB
KM GB
KF -PL
Specyficzny tryb przyjmowania i wprowadzania zmian do
konstytucji
Formy przyjmowania konstytucji
 Oktrojowanie – nadanie konstytucji przez monarchę lub prezydenta, nie
zakłada współdziałania narodu, zanika w XX w. Dziś zdarza się na Półwyspie
Arabskim, w monarchiach absolutnych.
 Przyjęcie przez parlament działający w specjalnym trybie, czyli z
większością kwalifikowaną.
 Przyjęcie konstytucji w drodze referendum, akcentuje się w ten sposób
suwerenność narodu.
 Przyjęcie przez konstytuantę. Konstytuanta to organ odrębny od
parlamentu, powołany tylko po to, żeby uchwalić konstytucję, ewentualnie
opracować i przygotować ją. W Polskiej tradycji przyjęło się nazywać
konstytuantą parlament, który uchwalił konstytucję.
 Sposoby mieszane. Dziś najczęściej łączy się przyjęcie przez referendum i
parlament.
Technika wprowadzania zmian do konstytucji
Często rozróżnia się nowelizację konstytucji, czyli wprowadzenie do niej jakiś
zmian i zmianę konstytucji na nową. Zmiany są najczęściej inkorporowane do
tekstu konstytucji, tak jak w przypadku innych aktów prawnych. Występowanie
poprawek poza właściwym tekstem konstytucji.
Rozróżnienie ustrojodawcy pierwotnego i wtórnego
Ustrojodawca pierwotny to ten, który uchwala całą nową konstytucję.
Ustrojodawca wtórny to ten w już istniejącej konstytucji dokonuje zmian.
Zróżnicowanie przepisów i norm konstytucji ze względu na trudność
ich zmian
 Normy relatywnie niezmienne – nie można zmienić zgodnie z prawem tych
przepisów konstytucji. Np. art. 89 Francuskiej Konstytucji przewiduje
niezmienność republikańskiej formy państwa. Art. 109 Konstytucji Grecji
przewiduje szereg przepisów niezmiennych, głównie dotyczących praw
człowieka oraz niezmienność republikańskiego charakteru państwa. Art. 79
RFN – głównie chodzi o prawa człowieka, federalny, demokratyczny
charakter państwa, zasadę suwerenności narodu.
 Normy o trudniejszej od innych zmianie – zmiana jest trudniejsza od innych,
albo możliwa dopiero po upływie jakiegoś czasu. Np. w konstytucji litewskiej
z 92 roku występują 3 kategorie przepisów:
- artykuł 1 określający Litwę jako państwo niepodległego, republikańskie i
demokratyczne – może być zmienione tylko w drodze referendum jeżeli ¾
obywateli posiadających prawa wyborcze wyrazi na to zgodę.
- dwa rozdziały Konstytucji – mogą być zmieniane w drodze referendum, ale
już nie tak wysoką większością głosów.
- pozostałe przepisy konstytucji litewskiej zmienia sejm większością 2/3.
Szczególna moc prawna konstytucji
Konstytucja jest aktem prawnym o najwyższej randze w państwie. Najwyższa
moc prawna wynika z samej konstytucji albo wprost, albo w sposób
dorozumiany, np. przez wprowadzenie wymogu niesprzeczności prawa z
konstytucją.
Najwyższa moc konstytucji jest efektem świadomego działania ustawodawcy.
Konsekwencje najwyższej mocy prawnej konstytucji:
 Pozytywna – nakaz rozwijania postanowień konstytucji w aktach prawnych
o niższej mocy prawnej.
 Negatywna – zakaz wydawania aktów prawnych sprzecznych z konstytucją.
Obecnie w Polsce nie istnieje akt ani system prawny o wyższej mocy prawnej
niż konstytucja.
Relacja konstytucji a prawa naturalnego
Umowy mn również określają prawa człowieka. Artykuł 188 Konstytucji RP: TK
orzeka w sprawach zgodności umów mn z konstytucją.
Prawo ponadnarodowe > prawo europejskie.
 Pierwotne umowy mn określające charakter związków powinny być zgodne
z konstytucją, ale konstytucja powinna też być do nich trochę
przystosowana.
 Wtórne – rozporządzenia i dyrektywy unijne mają moc niższą (??) od
konstytucji.
Szczególna treść konstytucji
Zobacz: definicja konstytucji pełnej: reguluje ustrój, kto jest suwerenem, aparat
państwowy.
Występowanie systemu gwarancji konstytucji
Jest to to, co ma zapewnić przestrzeganie konstytucji. Gwarancje dzieli się na:
 Bezpośrednie – instytucje, rozwiązania, np. Trybunał Konstytucyjny –
zapewniają przestrzeganie konstytucji.
 Pośrednie – wszystko to, co sprzyja przestrzeganiu konstytucji.
Badanie zgodności prawa z konstytucją
Kontrola konstytucyjności prawa
pozaparlamentarna
parlamentarna
Parlament IN
PLENO – w
całości
Komisje
parlamentarne
Sądy
powszechne
Trybunał
Konstytucyjny
inne
Kontrola pozaparlementarna
Sądowa kontrola konstytucyjności prawa –model amerykański
Cechy:
 Jest to kontrola uniwersalna – sądy mogą kontrolować wszystkie akty
prawne oraz różne działania organów, np. decyzje administracyjne.
 Zdekoncentrowana – mogą jej dokonywać wszystkie sądy, bez względu na
rodzaj i rangę. Wyjątkiem są sędziowie pokoju.
 Konkretna – musi być dokonywana w związku z konkretną sprawą
rozpatrywaną przez sąd.
 Kontrola jest względna,tzn. decyzja sądu ma zastosowanie w danej
konkretnej sprawie i nie może być równoznaczna z uchyleniem wadliwego
przepisu.
 W systemie prawa precedensowego w praktyce akt prawny może stać się
martwy, bo nie będzie woli jego dalszego stosowania.
Kontrola wykonywana przez trybunały
Istotną rolę odegrał tu Hans Kelsen, był on pomysłodawcą tej instytucji.
Zgodnie z pomysłami Kelsena pierwszy trybunał konstytucyjny powstał w 1920
roku w Austrii.
Cechy tej kontroli:
 Jest skoncentrowana i zasadniczo wyłączna – powierza się ją jednemu
organowi w skali państwa.
 Jest to kontrola ostateczna – orzeczenie trybunału o niekonstytucyjności
aktu prawnego jest równoznaczne z jego uchyleniem.
 Dominuje kontrola abstrakcyjna, wyjątkowo kontrola dokonywana przez
sądy konstytucyjne może mieć charakter konkretny. Np. w Polsce są to
pytania prawne kierowane do Trybunału Konstytucyjnego. W niektórych
krajach TK orzekają też o odpowiedzialności konstytucyjnej, nadzorują
partie polityczne, rozstrzygają spory kompetencyjne.
Inne organy pozaparlamentarne
W PRL w latach1976 - 1982 czuwać nad zgodnością prawa z konstytucją miała
Rada Państwa, nie realizowała ona swojej kompetencji.
w niektórych krajach pewną rolę odgrywa kanclerz sprawiedliwości (Estonia,
Finlandia). W innych pewną rolę odgrywa Rzecznik Praw Obywatelskich.
Radę Konstytucyjną we Francji uważano za organ niebędący Trybunałem
Konstytucyjnym. Dziś już uważa się go za rodzaj Trybunału Konstytucyjnego.
Problem stosowania konstytucji
Dziś, inaczej niż dawniej, uznaje się dosyć powszechnie, że konstytucja jest
stosowana bezpośrednio.
Systematyka konstytucji
Dzieli się na ogólną – podział na duże jednostki redakcyjne, najczęściej
rozdziały.
Systematyka szczegółowa – podział aż do najmniejszej jednostki redakcyjnej.
Konstytucja nie różni się od innych aktów prawnych. Z prawnego punktu
widzenia wszystko ma taką samą moc prawną, podział ma tylko znaczenie
symboliczne.
Hierarchizacja norm konstytucji
Moc prawna i obowiązująca wszystkich norm wynikających z konstytucji jest
dokładnie taka sama. Normy konstytucji dzielą się na materialne i formalne.
Materialne to np. zasady naczelne i prawa człowieka. Formalne to różnego
rodzaju procedury związane z funkcjonowaniem organów państwowych. Wśród
norm materialnych wyróżniamy szczególną kategorię norm konstytucji, są to
tzw. zasady naczelne ustroju - główne rozstrzygnięcia ustrojodawcy określające
charakter państwa i determinujące treść pozostałych przepisów konstytucji.
Dyskusyjny jest charakter prawny preambuły oraz tzw. przepisów
programowych w konstytucji.
Przepisy programowe (zwroty typowe: „państwo dąży do…”; „państwo w coraz
szerszym stopniu zabezpiecza”; „państwo prowadzi politykę zmierzającą do…”).
W nauce na temat tych przepisów są różne poglądy: przepisy te nie mają
charakteru normatywnego, ponieważ nie wynika z nich jakikolwiek konkrety
obowiązek. Istnieje drugi pogląd, głoszący, że jeżeli coś znalazło się w
konstytucji, to musi być normatywne. Trzeci pogląd: nawet jeżeli te przepisy nie
mają charakteru normatywnego, to konstytucję należy interpretować
uwzględniając je. Podobne problemy występują w zagadnieniu normatywności
wstępu konstytucji. Kiedyś powszechnie uważano, że wstępy nie mają
charakteru normatywnego, dziś uważa się coraz częściej uważa się, że mają taki
charakter. Jeżeli nawet uznamy, że wstęp nie ma charakteru normatywnego, to
uwzględniamy go przy interpretacji konstytucji.
Funkcje konstytucji
1. Funkcja prawna – podstawa całego systemu prawa.
2. Funkcja ograniczająca – ogranicza aparat państwowy, organy muszą
poruszać się w granicach wyznaczonych przez konstytucję.
3. Funkcja legitymizująca – z drugiej strony konstytucja legitymizuje zgodne z
nią działania organów.
4. Funkcja stabilizująca – konstytucja petryfikuje to, co się w niej znajduje.
5. Funkcja programowa – konstytucja wytycza kierunek rozwoju państwa na
przyszłość.
6. Funkcja wychowawcza – chodzi o wychowanie aparatu państwowego, jak i
obywateli.
Inne źródła prawa konstytucyjnego
1. Ustawa konstytucyjna – ma cechy podobne do konstytucji, przede
wszystkim taką samą moc prawną. Podstawowa różnica sprowadza się do
treści.
rodzaje ustaw konstytucyjnych:
 tzw. małe konstytucje – fragmentarycznie, pobieżnie i czasowo reguluje
ustrój państwa.
 Ustawy o zmianie konstytucji – art. 235 konstytucji – jedyny rodzaj takiej
ustawy w Polsce.
 Ustawy konstytucyjne wprowadzające konstytucję / wprowadzające
zmiany do konstytucji – tzw. przepisy przejściowe.
 Ustawy konstytucyjne jednorazowo przełamujące konstytucję – nie
dokonujące zmiany w konstytucji, ale wprowadzające jednorazowe
odstępstwo od niej. W historii chodziło głównie o wydłużanie lub
skracanie kadencji organów. W PRL – u często skracano i wydłużano
kadencję z powodów politycznych, zagrożenia bojkotem, np. w 1980
wydłużono kadencję tego parlamentu o 1,5 roku.
 Inne ustawy konstytucyjne.
2. Ustawa organiczna – w Polsce nie występuje, jedyny ślad dotyczył
społecznego projektu Solidarności, w którym były ustawy organiczne.
Występuje głównie w krajach kultury łacińskiej, we Francji, Rumunii. Są to
ustawy silniejsze od ustaw zwykłych, są uchwalane w trudniejszym trybie,
ale nie są równe konstytucji.
3. Umowa konstytucyjna – Ukraina 1995 r. ; Polska – 1939 r. tzw. Umowa
Paryska. Pojawia się na zasadzie przypadku, niezgodne z zasadami legislacji.
4. Ustawa – tylko niektóre ustawy są źródłami prawa konstytucyjnego. Akt
powszechnie obowiązujący; abstrakcyjny; generalny; ogólny; o określonej
mocy prawnej; samoistny – czyli do wydania ustawy nie potrzeba żadnego
upoważnienia, parlament może uregulować wszystko, pod warunkiem że
nie naruszy się konstytucji; uchwalane przez parlament w szczególnej
procedurze (tryb ustawodawczy).
5. Akty z mocą ustawy (rozporządzenia z mocą ustawy, dekrety z mocą
ustawy)
Akty prawne z mocą ustawy wykazują cechy analogiczne do ustawy z tym,
że nie są wydawane przez parlament i są wydawane z ograniczeniami
zapewniającymi im charakter nadzwyczajnego prawodawstwa. Akty prawne
z mocą ustawy wydaje zazwyczaj władza wykonawcza, głowa państwa lub
rząd, czasami inny organ (np. w PRL-u Rada Państwa).
Typowe ograniczenia zapewniające wyjątkowość tych aktów:
 Ograniczenie merytoryczne zakresu regulacji – pewnych spraw nie można
regulować tymi aktami.
 Konieczność uzyskania zgody parlamentu lub innego organu żeby te akty w
ogóle wydawać.
 Konieczność zgody parlamentu na dalsze obowiązywanie aktu z mocą
ustawy.
 Ograniczenia temporarne – wydaje się te akty w ściśle określonych
przedziałach czasowych.
6. Rozporządzenie – W Polsce jest to akt niesamoistny, wydawany na
podstawie upoważnienia zawartego w ustawie i w celu wykonania ustawy.
Niektóre umowy mn, a także niektóre źródła prawa europejskiego
ponadnarodowego mogą być traktowane jako źródła prawa
konstytucyjnego.
7. Źródłami prawa konstytucyjnego są niektóre akty prawa wew., w tym tak
istotne jak regulaminy izb parlamentu.
Niektóre źródła prawa miejscowego można także traktować jak źródła
prawa konstytucyjnego, lecz zazwyczaj są pomijane.
Precedens konstytucyjny, zwyczaj konstytucyjny i
zwyczajowe prawo konstytucyjne
Precedens konstytucyjny – jednorazowe rozstrzygnięcie nie mające
poprzednika w sferze stosunków związanych z prawem konstytucyjnym czy
konstytucją, co do którego istnieje przypuszczenie, ze zapoczątkowuje pewną
praktykę. Nie jest źródłem prawa konstytucyjnego.
Zwyczaj konstytucyjny – stała ustalona praktyka w sferze relacji związanych z
konstytucją. Także nie jest źródłem prawa konstytucyjnego.
Zwyczajowe prawo konstytucyjne – zwyczaj, który państwo uważa za wiążący i
opatruje swoją sankcją. Zwyczajowe prawo konstytucyjne jest już źródłem
prawa konstytucyjnego.
Zasada dyskontymacji prac parlamentarnych w Polsce jest uważana przez wielu
za przykład zwyczajowego prawa konstytucyjnego.
Podstawowe zasady prawa konstytucyjnego
 Zasada republikanizmu
 Zasada suwerenności narodu (zwierzchnictwa narodu) – pojęcie narodu
występuje w konstytucji jako synonim ogółu obywateli . W większości
konstytucji, szczególnie nowszych, zasada ta wyrażana jest wprost, w
starszych konstytucjach wyrażana jest w sposób dorozumiany. Zasada
suwerenności monarchy została zastąpiona przez zasadę suwerenności
narodu. Marsyliusz z Padwy – pierwszy wyartykuował tę zasadę, ale
najbardziej związana jest z Rousseau. Artykuł III Deklaracji Człowieka i
Obywatela mówi, że władza pochodzi od narodu. Wiek XX to już zwycięstwo
definitywne tej zasady.
Konsekwencje zasady suwerenności narodu:
 Naród może sprawować władzę bezpośrednio z wykorzystaniem form
demokracji bezpośredniej.
 Naród sprawuje władzę za pośrednictwem swoich przedstawicieli –
zasada przedstawicielstwa.
Formy demokracji bezpośredniej
 Zgromadzenie ludowe – zebranie ogółu obywateli posiadających możliwość
głosowania w jednym miejscu. Występowało w starożytności, obecnie
występuje śladowo, tylko w małych społeczeństwach (np. w 3 kantonach w
Szwajcarii) z oczywistych względów.
 Referendum – jest to głosowanie ogółu obywateli dotyczące wyrażenia
opinii lub podjęcia decyzji w określonej sprawie będącej przedmiotem
głosowania.
Rodzaje referendum:
- obligatoryjne i fakultatywne – obligatoryjne to takie, w którym dana
sprawa musi być rozpatrzona w drodze referendum, np. nad polską
konstytucją w 1997 roku. Fakultatywne może być przeprowadzone, ale nie
musi.
- referendum konstytucyjne (ustrojdawcze) – jeżeli w referendum
rozstrzyga się materie należące do sfery prawa konstytucyjnego;
- referenda ogólnokrajowe i lokalne.
- referendum konsultatywne i wiążące– jest topodział ze względu na
skutek – pierwsze ma charakter tylko opiniodawczy, władze nie muszą
uwzględnić jego wyniku. Referendum wiążące – wiąże organy państwowe.
- ante legem – przed prawem, post legem – po prawie, ratyfikujące -podział
ze względu na moment referendum –zależy od tego, w którym momencie
trybu prawodawczego odbyło się referendum. W post legem głosujemy już
gotowy akt prawny, niejako naród zatwierdza w drodze referendum.
 Plebiscyt – niektórzy uważają , że pojęcia plebiscyt i referendum się
utożsamiają, drugi pogląd: jest to referendum dotyczące przynależności
państwowej jakiegoś obszaru. Trzecie znaczenie – często mianem plebiscytu
określa się referendum dotyczące bardzo drastycznego problemu.
Najczęściej zaufania dla jakiejś jednostki czy systemu ustrojowego. Inne,
specyficzne znaczenia: w Ameryce Łacińskiej plebiscytem nazywa się
głosowanie nad projektem aktów prawnych.
 Inicjatywa ludowa – prawo grupy obywateli do wystąpienia z projektem
aktu prawnego. Skutki inicjatywy ludowej mogą być rozmaite: może być to
skutek równoznaczny ze zgłoszeniem inicjatywy ustawodawczej. Nazywamy
to ludową inicjatywą ustawodawczą (np. w Polsce). Druga odmiana polega
na tym, ze nad aktem prawnym zgłoszonym przez obywateli przeprowadza
się referendum. Dwa inne podziały ludowej – może mieć charakter
sformułowany – wówczas wyborcy muszą przedstawić gotowy wersję aktu
prawnego; inicjatywa niesformułowana polegająca na tym, ze wyborcy
przedstawiają jakieś ogólne założenia, pomysł.
 Weto ludowe – odmiana inicjatywy ludowej, polega na tym, ze obywatele
mają prawo sprzeciwu do już istniejącego prawa i żądania referendum w
sprawie jego uchylenia.
 Recall – odwołanie, prawo obywateli do odwoływania niektórych
deputowanych, funkcjonariuszy publicznych, a nawet do rozwiązania
jakiegoś organu przedstawicielskiego. Bardzo często powiązane z instytucją
referendum.
 Konsultacje społeczne – pytanie społeczeństwa o zdanie w jakiejś kwestii,
ale nie jest to prawnie wiążące.
 Petycje – wnoszenie o jakieś rozstrzygnięcie.
 Wysłuchanie publiczne – forma konsultacji społecznych, ale bardziej
sformalizowana, dopuszczenie obywateli do głosu na jakimś etapie prac
ustawodawczych.
 Sprzeciw obywatelski –prawo społeczeństwa do uzasadnionego oporu
wobec władzy.
Zasada przedstawicielstwa(reprezentacji politycznej)
Podstawa zasady prawa wyborczego. Lud sprawuje władzę nie tylko
bezpośrednio ale także za pośrednictwem swych przedstawicieli, którzy będą
sprawować władzę w jego imieniu i interesie. Zasada ta jest przyjmowana
wprost, jeżeli jest parlament, to zasada ta obowiązuje.
Polski parlament powstał w 1496 roku.
Z zasadą przedstawicielstwa i instytucją parlamentu związane jest pojęcie
mandatu przedstawicielskiego. Ma ono 3 znaczenia:
 Pełnomocnictwo udzielone posłom przez wyborców – skutek aktu
wyborczego;
 Całokształt poselskich praw i obowiązków;
 Określenie funkcji posła.
Najważniejsze jest jednak pierwsze znaczenie = pełnomocnictwo od wyborców.
Pierwotną formą mandatu był mandat imperatywny, charakterystyczny dla
związków wyborców z przedstawicielem: „jedź i rób tak”. Poseł jest tu uważany
za reprezentanta tych, którzy go wybrali, nie całego narodu. Musi wykonywać
instrukcje wyborców i może być odwołany w trakcie kadencji.
Dziś w większości krajów dominuje tzw. mandat wolny. Jego cechy:
 Ma charakter generalny – poseł reprezentuje cały naród, legitymacja
pochodzi od całości, nie od konkretnych osób.
 Niezależny – poseł nie może być w trakcie kadencji odwołany przez
wyborców.
 Poseł nie jest skrępowany instrukcjami.
Podstawy prawa wyborczego
System wyborczy– w znaczeniu szerszym – ogół wszystkich zasad
postępowania i instytucji związanych z powoływaniem organów pochodzących
z wyborów.
W znaczeniu węższym są to same zasady ustalania wyników wyborów, np.
większościowy, proporcjonalny.
Prawo wyborcze
 Przedmiotowe znaczenie - ogół przepisów prawnych związanych z
przeprowadzeniem wyborów.
 Podmiotowe znaczenie – prawo konkretnego człowieka do wybierania
(czynne p.w.) i bycia wybieranym (bierne p.w.).
Funkcje wyborów:
 Kreacyjna – obsadzanie urzędów i składów organów.
 Legitymizacyjna – wybory legitymizują zarówno ekipę rządzącą jak i cały
ustrój oraz system rządów.
 Polityczno –programowa – społeczeństwo wyraża poparcie nie tylko dla
konkretnych ludzi, ale także dla pewnego programu
 Rozładowywania napięć społ.
 Ujawniania liderów
 Wychowawcza – wychowanie obywatelskie
 Informacyjna
 Pokojowej transformacji ustrojowej.
Podstawowe zasady prawa wyborczego
Zasady prawa wyborczego to podstawowe rozstrzygnięcia dotyczące uprawnień
obywateli w procesie wyborczym.
Zasada powszechności wyborów (* z wyjątkami)
Sprowadza się do postulatu, aby krąg wyborców był jak najszerszy.
Teoretycznie obejmować ma wszystkich mieszkańców danego państwa.
Ograniczenia powszechności wyborów noszą nazwę cenzusów.
Rodzaje cenzusów wyborczych:
Historyczne (sporadyczne) negatywne – dyskryminujące pewne grupy ludności
oraz dopuszczalne (demokratyczne) – które, o ile są rozsądnie stosowane,
uważa się za nienaruszające zasady powszechności wyborów.
- cenzus bankructwa – bankrut czasowo nie mógł głosować, wśród nich:
- cenzus zawodowy – pewne grupy zawodowe pozbawione są praw
wyborczych, np. wojsko, policja.
- cenzus moralności – występował w Polsce w ordynacji z 1935 r. , dotyczył
osób nierządnych i pozbawionych praw rodzicielskich i opiekuńczych.
- cenzus alkoholizmu.
- cenzus osoby współpracującej z okupantem i także z podziemiem zbrojnym
(powojennym).
- cenzus dziadka – w USA po wojnie secesyjnej pod koniec XIX w. by mieć prawo
wyborcze, trzeba było udowodnić, ze dziadek je miał.
Cenzusy współczesne:
- cenzus obywatelski – prawo wyborcze to prawa polityczne, przysługujące
tylko obywatelom. Wyjątki: apartrydzi mogą mieć prawa wyborcze, jeżeli
zamieszkują na stałe na terytorium. obywatelstwo UE: ci, którzy u nas
zamieszkali.
- cenzus wieku – 18/21 przy czynnych, zróżnicowany przy biernych.
- cenzus domicylu (zamieszkania) – oczywisty przy wyborach samorządowych.
- cenzus zdrowia psychicznego – czyli osób ubezwłasnowolnionych, wydawany
jest na podstawie decyzji odpowiedniego organu (najczęściej sądu) na
podstawie opinii biegłych.
- cenzus karalności – za przestępstwa umyślne i wyborcze.
- cenzus niepołączalności urzędów –incompabilitas , również zakaz ponownego
wyboru niektórych urzędów.
Zasada powszechności odnosi się nie tylko co do czynnego i prawnego prawa
wyborczego, ale także do wysuwania kandydatów. Nie powinno się jednak
przesadnie ograniczać udziału wyborców w zgłaszaniu kandydatów.
Zasada bezpośredniości
Wyborca bezpośrednio uczestniczy w akcie wyborczym – głosuje osobiście.
Czasami odchodzi się od tego i dopuszcza głosowanie pocztą, przez
pełnomocnika czy za pomocą internetu (Estonia).
Wyborca bezpośrednio decyduje o składzie danego organu – nie ma elektorów.
W pewnym zakresie naruszeniem tej zasady są tzw. listy państwowe, w Polsce
„ogólnopolskie”, obecne w Polsce w wyborach w latach w 1922, 1947 i w latach
90’ .
Zasada równości wyborów
W znaczeniu formalnym polega na tym, ze każdy z wyborców oddaje tyle samo
głosów w danych wyborach, często w formie 1 wyborca – 1 głos.
W znaczeniu materialnym – siła każdego głosu powinna być równa.
Zasada tajności wyborów
Jest to stosunkowo nowe rozwiązanie, z punktu widzenia obywatela to prawo,
a nie obowiązek. Państwo ma obowiązek, by umożliwić to obywatelom.
Zasada wolnych wyborów
Każdy wyborca powinien móc uczestniczyć w każdym etapie procesu
wyborczego w sposób maksymalnie wolny i nieskrępowany. Niektóre państwa
demokratyczne odstępują od zasady wolności wyborów w pewnym fragmencie
wprowadzając obowiązek udziału w głosowaniu.
Podstawowe informacje o systemie wyborczym w znaczeniu
węższym
Metody obliczania wyników wyborów
 Proporcjonalny – polegający na tym, że mandaty w okręgu wyborczym
dzieli się pomiędzy komitety wyborcze proporcjonalnie do liczby oddanych
na nie głosów. Przy tym systemie musi być wielomandatowy okręg
wyborczy.
 Większościowy – polega na tym, że mandat lub mandaty w okręgu
wielomandatowym otrzymuje ten kandydat lub kandydaci, którzy otrzymali
najwięcej głosów. Jest to jedyny system możliwy do zastosowania w
okręgach jednomandatowych, ale może być także stosowany w okręgach
wielomandatowych.
System większościowy występuje w 2 odmianach:
- system większościowy jednej tury – gdy o tym, kto dostanie mandaty
decyduje większość bezwzględna, lub gdy decyduje większość względna.
- System większościowy 2 tur – najpierw pierwsza tura bezwzględną
większością głosów, jeżeli nikt nie otrzymał bezwzględnej większości
przeprowadza się 2 turę.
System większościowy sprzyja partiom silnym.
System proporcjonalny – system Hare’a – Niemeyera (największych reszt). W
systemie proporcjonalnym oblicza się IW – za ile głosów powinien przypadać 1
mandat. Następnie liczbę głosów na poszczególne partię dzielimy przez IW,
bierzemy liczby całkowite. Brakujące mandaty dajemy tym, którzy mają
największe reszty. W tym systemie dobrze uwzględniamy nastroje
społeczeństwa, ale parlament może być bardzo podzielony – trudno stworzyć
koalicję.
Odmiana systemu proporcjonalnego w odmianie największych średnich: do
liczby mandatów po podzieleniu przez IW dodajemy jeden mandat pozorny. Po
tym dodaniu liczbę głosów dzielimy na liczbę po dodaniu. Mandaty brakujące
przydzielamy tym , którzy mają największe średnie. System nadal jest
proporcjonalny, ale zyskują partie silniejsze.
Najbardziej popularną odmianą systemu proporcjonalnego jest systemu
d’Hondta’a i jego odmiana – Sainte-League’a. W odmianie SL dzielimy tylko
przez liczby nieparzyste, następnie robimy dokładnie to samo.
Deformacje wyborcze
Jest to różnica pomiędzy rzeczywistymi preferencjami politycznymi
społeczeństwa czy rzeczywistym wynikiem wyborów, a podziałem mandatów.
Można je podzielić na dwie główne postacie:
Deformacja wyborcza
wtórna
pierwotna
proceduralna
terytorialna
czynna
bierna
Deformacja pierwotna
Następuje przed oddaniem głosu przez obywatela, polega na skłonieniu go do
zmiany swych pierwotnych zapatrywań wyborczych. Jest to zjawisko
wielowarstwowe, składa się na nią wiele czynników natury społecznej,
gospodarczej. Może być efektem działań legalnych i prawidłowych, często jest
efektem kampanii wyborczych.
Deformacja wtórna
Skutki jej są widoczne po oddaniu głosów. Przygotowanie do tej deformacji
następuje przed wyborami. Wyróżniamy dwie odmiany tej deformacji:
deformacja terytorialna polega na wypaczeniu rzeczywistych wyników
wyborów na skutek naruszania równości wyborów w aspekcie materialnym.
Występuje w 2 odmianach:
Deformacja bierna, prawodawca pozostaje bierny, nie reaguje na imigrację
ludności nie dostosowuje do niej podziału kraju na potrzeby wyborcze.
Najbardziej znanym przykładem jest zjawisko zgniłych okręgów, zjawisko z XVIII
i XIX – wiecznej Anglii.
Deformacja terytorialna czynna (gerymanderka). Polega na aktywnym
zachowaniu prawodawcy, który manipuluje granicami okręgów wyborczych, a
także ilością mandatów przypadających na okręg.
Deformacja proceduralna – stwarzanie różnicy miedzy rzeczywistym wynikiem
wyborów – rezultatem glosowania, a ostatecznym przydziałem mandatów w
drodze manipulacji postępowaniem wyborczym i metodą obliczania wyników
wyborów.
Download