DuoFLEX Cocktail Anti-AMACR Anti-Cytokeratin HMW Anti

advertisement
DuoFLEX Cocktail
Anti-AMACR
Anti-Cytokeratin HMW
Anti-Cytokeratin 5/6
Ready-to-Use
(Link)
Nr kat. IC004
Przeznaczenie
Do badań diagnostycznych in vitro.
DuoFLEX, mieszanina króliczych przeciwciał poliklonalnych anty-ludzka AMACR, klon 13H4, mysich przeciwciał
monoklonalnych anty-ludzka cytokreatyna, wysoka masa cząsteczkowa (High Molecular Weight, HMW), klon
34ßE12 i mysie monoklonalne przeciwciało anty-ludzka cytokreatyna 5/6, klon D5/16 B4 (Link) jest przeznaczona
do stosowania w immunohistochemii w aparatach Dako Autostainer Link. Mieszanina przeciwciał uŜywana jest
jako pomocniczy test diagnostyczny w celu potwierdzenia obecności raka gruczołu krokowego,
śródnabłonkowego raka gruczołu krokowego oraz ich łagodnych zmian naśladowczych w utrwalonych w
formalinie i zatopionych w parafinie skrawkach gruczołu krokowego (1–5) po dokonaniu rozpoznania pierwotnego
na podstawie badania morfologicznego preparatów wybarwionych hematoksyliną i eozyną. Interpretacja kliniczna
dodatniego lub ujemnego odczynu musi być uzupełniona przez ocenę morfologiczną, wykonanie odpowiednich
prób kontrolnych i interpretowana przez doświadczonego patologa w kontekście historii choroby pacjenta i innych
badań diagnostycznych.
Synonimy antygenu
AMACR: Alpha methylacyl Coenzyme A racemase (racemaza alfa-metyloacylo-koenzymu A), α-Methylacyl-CoA,
P504S
Cytokeratin HMW: Keratyna 903
Streszczenie
i informacje ogólne
AMACR: Monoklonalne królicze przeciwciała przeciwko AMACR, klon 13H4 rozpoznają białko złoŜone z 382
aminokwasów, zidentyfikowane z zastosowaniem biblioteki cDNA metodą subtrakcyjną w połączeniu z masowym
badaniem w kierunku raka gruczołowego gruczołu krokowego przy uŜyciu mikromacierzy (6). Racemaza alfametyloacylo-koenzymu (AMACR) jest enzymem uczestniczącym w biosyntezie kwasów Ŝółciowych i β-oksydacji
kwasów tłuszczowych o łańcuchach rozgałęzionych (7). Ekspresja AMACR zachodzi w komórkach
śródnabłonkowego raka gruczołu krokowego o duŜym stopniu złośliwości histologicznej (HGPIN) i raka gruczołowego
gruczołu krokowego, ale w mniejszych lub niewykrywalnych ilościach białko to obecne jest takŜe w komórkach
nabłonka gruczołowego prawidłowego gruczołu krokowego i łagodnych rozrostach tego gruczołu (6,8-13).
CK HMW: Cytokeratyny o wysokiej masie cząsteczkowej, klon 34ßE12 to białka występujące w filamentach
pośrednich cytoszkieletu, odgrywające kluczową rolę w rozwoju i róŜnicowaniu komórek nabłonka.
Zidentyfikowano około dwudziestu róŜnych cytokeratyn, które klasyfikuje się na kategorie numeryczne na
podstawie masy cząsteczkowej i punktów izoelektrycznych (14). Ogólnie rzecz biorąc, cytokeratyny o niskiej
masie cząsteczkowej (40-54 kDa) występują w nabłonku innym niŜ wielowarstwowy płaski – 7-8 i (lub) 17-20 w
klasyfikacji Molla (15). Cytokeratyny o wysokiej masie cząsteczkowej (48-67 kDa) występują w nabłonku
wielowarstwowym płaskim – kategorie 1-6 i (lub) 9-16 (15).
Cytokeratyna 5/6: Mysie monoklonalne przeciwciała anty-ludzka cytokeratyna 5/6, klon D5/16 B4 jest skierowane
przeciwko podstawowemu typowi cytokeratyny o wysokiej masie czasteczkowej wynoszącej 58 kDa, którego
ekspresja zachodzi w warstwach: bazowej, pośredniej i powierzchniowej nabłonka wielowarstwowego, oraz w
nabłonku przejściowym i złoŜonym, a takŜe w komórkach mędzybłonka i międzybłoniaka. Poza kilkoma wyjątkami
CK5 nie stwierdzono w nabłonku jednowarstwowym i komórkach nie nabłonkowych. CK 6 równieŜ jest
podstawowym typem cytokeratyny o duŜej masie cząsteczkowej wynoszącej 56 kDa, a jej ekspresja zachodzi w
rozrastającym się nabłonku płaskim, często wraz z CK 16 (48 kDa) (16,17).
Zobacz dokument Ogólne instrukcje wykonywania odczynów immunohistochemicznych firmy Dako lub
następujące części instrukcji do systemu detekcji IHC: 1) Zasada przeprowadzenia odczynu, 2) Niezbędne materiały
niedostarczone z zestawem, 3) Przechowywanie, 4) Przygotowanie preparatu, 5) Wykonanie barwienia, 6) Kontrola
jakości, 7) Rozwiązywanie problemów, 8) Interpretacja wyniku barwienia, 9) Ograniczenia metody.
Dostarczany
odczynnik
Gotowe do uŜycia królicze przeciwciała monoklonalne i mysie przeciwciała monoklonalne w mieszaninie są
dostarczane w postaci ciekłej w buforze zawierającym białko stabilizujące i roztwór NaN3 o stęŜeniu 0,015 mol/L.
Monoklonalne królicze anty-ludzkie AMACR, klon 13H4, izotyp: IgG1, kappa
Monoklonalne mysie anty-ludzka cytokeratyna, wysoka masa cząsteczkowa, klon 34ßE12, izotyp: IgG1, kappa
Monoklonalne mysie anty-ludzka cytokeratyna 5/6, klon D5/16 B4, izotyp: IgG1, kappa
Immunogen
AMACR: Rekombinowane białko P504S o pełnej długości (6)
CK HMW: Solubilizowany immunogen keratyny ekstrahowany z ludzkich komórek warstwy rogowej
Cytokeratyna 5/6: Izolowana cytokeratyna 5
(119888-001)
307777PL_001 str. 1/6
Swoistość
Swoistość monoklonalnych przeciwciał króliczych przeciwko AMACR badano metodami immunocytochemicznymi i
przy uŜyciu analizy Western blot. Przeciwciała przeciwko AMACR wiązały swoiście utrwalane w formalinie
komórki HEK293 z nadekspresją AMACR, ale nie reagowały z komórkami transfekowanymi pustym plazmidem.
W testach Western blot lizatów z preparatów pierwotnego raka gruczołu krokowego monoklonalne przeciwciała
królicze przeciwko AMACR zidentyfikowały białko o masie 54 kDa, które odpowiada przewidywanej masie
cząsteczkowej AMACR (9).
Wykazano, Ŝe przeciwciała anty-CK HMW 34βE12 reagują z białkami o masie cząsteczkowej 66, 57, 51 i 49 kD (1),
odpowiadającymi cytokeratynom 1, 5, 10 i 14 w klasyfikacji Molla (14,15,18).
Shah et al. (19) sugerowali przydatność kliniczną przeciwciał anty-CK HMW 34ßE12 stosowanych pomocniczo w
róŜnicowaniu choroby Pageta i choroby Bowena (rak in situ) z czerniakiem pagetoidalnym szerzącym się
powierzchownie. Opisywano dodatni odczyn z przeciwciałami anty-CK HMW 34βE12 w chorobie Pageta sutka
(5/5) i chorobie Bowena (10/10). Tym niemniej dodatni odczyn uzyskano równieŜ w 25% (1/4) przypadków
choroby Pageta sromu oraz 0/6 przypadków pagetoidalnego czerniaka szerzącego się powierzchownie (19).
Przeciwciało anty-cytokeratyna 5/6, klon D5/16 B4 w technice Western blot preparatów cytoszkieletu naskórka i
nabłonka nie rogowaciejącego znakowało cytokeratynę 5. Znakuje równieŜ cytokeratynę 6 i słabo znakuje
cytokeratynę 4. Nie stwierdzono reakcji krzyŜowej z cytokeratynami 1, 7, 8, 10, 13/14, 18 i 19.
Środki ostroŜności
1.
Odczynniki przeznaczone dla przeszkolonych UŜytkowników.
2.
Produkt zawiera silnie toksyczny związek — azydek sodu (NaN3), w czystej postaci. Azydek sodu
zastosowany w produkcie w stęŜeniu, które nie jest sklasyfikowane jako niebezpieczne, moŜe reagować z
elementami kanalizacji wykonanymi z ołowiu i miedzi, powodując nagromadzenie silnie wybuchowych
azydków metali. Przy usuwaniu resztek odczynnika uŜywać duŜych ilości wody do przepłukiwania, aby
uniknąć gromadzenia się azydków w instalacji kanalizacyjnej.
3.
Podobnie jak w przypadku kaŜdego produktu otrzymywanego z materiału biologicznego, naleŜy stosować
odpowiednie procedury postępowania.
4.
NaleŜy stosować właściwe wyposaŜenie ochronne, zabezpieczające przed kontaktem odczynnika ze skórą
bądź oczami.
5.
Niewykorzystany odczynnik naleŜy usuwać zgodnie ze stosownymi przepisami lokalnymi i krajowymi.
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze 2–8°C. Nie stosowa ć po upływie terminu waŜności podanego na opakowaniu.
JeŜeli odczynniki są przechowywane w warunkach innych niŜ podane na ulotce dołączanej do opakowania,
UŜytkownik powinien je zweryfikować. Nie ma jednoznacznych oznak świadczących o niestabilności tego
produktu. Z tego względu jednocześnie z badaniem próbek pochodzących od pacjentów, naleŜy wykonywać
dodatnie i ujemne próby kontrolne. W wypadku nieoczekiwanego wyniku odczynu, którego nie moŜna wyjaśnić
róŜnicami w procedurach laboratoryjnych, gdy podejrzewa się problem z przeciwciałem, naleŜy się skontaktować
z działem wsparcia technicznego firmy Dako.
Przygotowanie próbek
oraz materiały
wymagane, ale
niedostarczane
Mieszaniny przeciwciał moŜna uŜyć do znakowania utrwalonych formaliną skrawków zatapianych w parafinie.
Preparaty tkankowe naleŜy pociąć na skrawki o wymiarach około 4 µm.
Wymagane jest poddanie preparatów cieplnemu odmaskowaniu antygenu (HIER). Optymalne wyniki uzyskuje
się w wyniku wstępnej obróbki tkanek przy uŜyciu roztworu EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High pH
(50x) (nr kat. K8004).
Odparafinowane skrawki: Do obróbki wstępnej utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie skrawków
tkankowych, które zostały odparafinowane, zalecany jest odczynnik Dako PT Link (nr kat. PT100/PT101).
Szczegółowe instrukcje zawiera Instrukcja uŜytkownika aparatu PT Link.
Postępować według procedury wstępnej obróbki tkanek, zamieszczonej w ulotce roztworu EnVision FLEX
Target Retrieval Solution, High pH (50x) (nr kat. K8004). Dla aparatów PT Link naleŜy stosować następujące
parametry: Temperatura wstępnego ogrzewania: 65°C; temperatura i czas odmaskow ania antygenu: 97°C przez
20 (±1) minut, ochłodzić do 65°C. Usun ąć statywy na szkiełka aparatu Autostainer wraz ze szkiełkami ze
zbiornika aparatu PT Link i natychmiast zanurzyć szkiełka w słoju/zbiorniku (np. PT Link Rinse Station, nr kat.
PT109) wypełnionym rozcieńczonym (20x) buforem EnVision FLEX Wash Buffer (nr kat. K8007) o
temperaturze pokojowej. Zostawić szkiełka w buforze Wash Buffer na 1 – 5 minut.
Skrawki zatapiane w parafinie: Preferowaną metodą przykrywania jest zastosowanie zatapiania wodnego (Dako
Faramount, nr kat. S3025). W celu odmiennego przygotowania próbek zarówno odparafinowanie, jak i
odmaskowanie moŜna wykonać w aparacie PT Link z zastosowaniem zmienionej procedury. Informacje moŜna
znaleźć w Instrukcji uŜytkownika aparatu PT Link. Po zakończeniu wykonywania odczynu skrawki tkankowe
naleŜy wysuszyć na powietrzu przez pozostawienie w temperaturze 60°C, następnie zanurzyć w ksylenie i
nakryć za pomocą środka do trwałego zatapiania. Przy trwałym zatapianiu naleŜy unikać alkoholu, poniewaŜ
moŜe zredukować reaktywność czerwonego chromogenu.
Przed zatopieniem, w trakcie przygotowywania oraz podczas procedury znakowania immunohistochemicznego
skrawki nie powinny wyschnąć. W celu uzyskania lepszego przylegania skrawków do szkiełek podstawowych
zaleca się stosowanie szkiełek FLEX IHC Microscope Slides firmy Dako (nr kat. K8020).
Wykonanie odczynu
oraz materiały
wymagane, ale
niedostarczane
(119888-001)
Zalecanym systemem wizualizacji jest EnVision DuoFLEX Doublestain System (Link) (nr kat. SK110). W systemie
Autostainer Link wstępnie zaprogramowano etapy odczynu i czasy inkubacji. Szczegółowe informacje dotyczące
wkładania szkiełek mikroskopowych i odczynników przedstawiono w Instrukcji uŜytkownika aparatu Autostainer Link.
Jeśli protokoły nie są dostępne w uŜywanym systemie Autostainer, naleŜy skontaktować się z działem wsparcia
technicznego firmy Dako. Wszystkie procedury inkubacji naleŜy równieŜ przeprowadzać w temperaturze pokojowej.
307777PL_001 str. 2/6
Optymalne warunki mogą się zmieniać w zaleŜności od rodzaju materiału i sposobów jego przygotowania i
powinny być określone indywidualnie w kaŜdym laboratorium. Aby moŜliwe było wykonanie oceny przez
patologów z róŜnym nasileniem odczynu preparatów, naleŜy skontaktować się z działem obsługi/obsługą
techniczną firmy Dako, w celu uzyskania informacji dotyczącej zmiany programowania protokołu. NaleŜy upewnić
się, Ŝe działanie zmodyfikowanego protokołu jest prawidłowe – w tym celu naleŜy ocenić, czy odczyn jest taki jak
opisany w części „Charakterystyka wydajnościowa”.
Zalecane jest barwienie kontrastowe hematoksyliną przy uŜyciu EnVision FLEX Hematoxylin, (Link) (nr kat.
K8008). Zaleca się stosowanie niewodnego, trwałego środka do zatapiania. W celu trwałego zatopienia preparaty
naleŜy wysuszyć przez 1 godzinę w temperaturze 60°C, a następnie zanurzyć w ksylenie na 5 minut. Przy
trwałym zatapianiu naleŜy unikać alkoholu, poniewaŜ moŜe zredukować reaktywność czerwonego chromogenu.
Równolegle z odczynami na materiale pochodzącym od pacjentów, naleŜy wykonywać dodatnie i ujemne próby
kontrolne z uŜyciem identycznego protokołu. Dodatnia kontrola tkankowa powinna obejmować tkankę gruczołu
krokowego (prawidłową lub rozrostową), natomiast we wszystkich dodatnich preparatach komórki/struktury
powinny wskazywać odczyn reakcji taki jak opisany dla tej tkanki w części „Charakterystyka wydajnościowa”.
Interpretacja odczynu
Komórki rakowe znakowane przeciwciałem anty-AMACR wykazują czerwony odczyn cytoplazmatyczny.
Komórki znakowane przeciwciałem anty-cytokeratyna wysoka masa cząsteczkowa wykazują brązowy odczyn
cytoplazmatyczny.
Komórki znakowane przeciwciałem anty-cytokeratyna 5/6 wykazują brązowy odczyn cytoplazmatyczny.
Charakterystyka
wydajnościowa
Tkanki prawidłowe:
Anty-AMACR: Rodzaj tkanki (liczba
testowanych przypadków) (8,9,12)
Nerki (12)8
Wątroba (15)8
Płuca (12)8
Pęcherzyk Ŝółciowy (10)8
OkręŜnica (20)9
Hiperplastyczna tkanka jelita grubego (28)12
Gruczoł krokowy, łągodne (194)9
Nadnercza (12)8
Pęcherz moczowy (7)8
Mózg (5)8
Gruczoły sutkowe (12)8
Błona śluzowa trzonu macicy (12)8
Serce (5)8
Węzły chłonne (7)8
Trzustka (15)8
Gruczoł krokowy (19)8
Jajniki (12)8
Jelito cienkie (18)8
Ślinianki (7)8
Skóra (7)8
Śledziona (12)8
śołądek (13)8
Tarczyca (5)8
Jądra (5)8
Składniki komórkowe dające
dodatni odczyn
12/12 Komórki nabłonka kanalików
15/15 Hepatocyty
12/12 Komórki nabłonka oskrzeli
10/10 Komórki nabłonka
20/20 Nabłonek powierzchni okręŜnicy,
zogniskowany i w obrębie kanalików
1/28
23/194
0/12
0/7
0/5
0/12
0/12
0/5
0/7
0/15
0/19
0/12
0/18
0/7
0/7
0/12
0/13
0/5
0/5
Przeciwciało anty-CK HMW, 34βE12 reaguje z prawidłowymi tkankami nabłonka, do których naleŜą: nabłonek
wielowarstwowy płaski oraz przewodów gruczołów potowych skóry (18), wszystkie warstwy nabłonka, w tym
warstwa komórek podstawnych nabłonka i komórki warstwy wewnętrznej przewodów sutka (20), niektóre
pneumocyty, międzybłonek i nabłonek oskrzeli, nabłonek kanalików zbiorczych nerek oraz komórki przewodów
trzustki, nabłonek przewodów Ŝółciowych wątroby oraz międzybłonki i komórki nabłonka przewodu pokarmowego
(o lokalizacji przypodstawnej) przewodu pokarmowego (18). Przeciwciała anty-CK HMW 34βE12 nie wykazują
reaktywności z hepatocytami, komórkami zrazików trzustkowych, kanalików proksymalnych nerek oraz tkanek
prawidłowych niewywodzących się z nabłonka (18).
Stwierdzono dodatni odczyn przeciwciał anty-CK HMW 34βE12 z gruczołami w obrębie sutka, nabłonkiem
wielowarstwowym płaskim szyjki macicy, gruczołem krokowym, przewodami wydzielniczymi ślinianki
podjęzykowej, nabłonkiem wielowarstwowym płaskim skóry, komórkami siateczki i ciałami Hassalla grasicy oraz
nabłonkiem wielowarstwowym płaskim migdałków. Do struktur dających ujemny odczyn zaliczono nadnercza,
szpik kostny, móŜdŜek i mózg, okręŜnicę, serce, nerki, wątrobę, płuca, komórki międzybłonka, jajniki, trzustkę,
przytarczyce, osierdzie, nerwy obwodowe, przysadkę mózgową, mięśnie szkieletowe, jelito cienkie, śledzionę,
Ŝołądek, jądra, tarczycę i macicę.
Przeciwciało przeciwko cytokeratynie 5/6 znakuje nabłonek wielowarstwowy płaski. W nabłonku złoŜonym komórki
podstawowe w większości wypadków wykazują ekspresję CK5. Nabłonek jednowarstwowy i komórki nie
nabłonkowe generalnie nie są znakowane przez przeciwciało.
(119888-001)
307777PL_001 str. 3/6
Tkanki nieprawidłowe:
Przeciwciała przeciwko AMACR wykazują immunoreaktywność z większością przebadanych komórek raków
gruczołu krokowego (8–13).
Rodzaj tkanki
(liczba testowanych przypadków)
Rak gruczołowy gruczołu krokowego (18)8
Rak z komórek wątrobowych (21)8
Rak nerek (24)8
Pęcherz moczowy, rak z komórek nabłonka
dróg moczowych (29)8
Rak gruczołowy Ŝołądka (15)8
Rak gruczołowy sutka (61)8
Rak przewodów Ŝółciowych (14)8
Rak gruczołowy płuc (23)8
Rak neuroendokrynny przewodu pokarmowego,
płuc i wątroby (9)8
Mięsak nabłonkowaty tkanki miękkiej (12)8
Rak gruczołowy jajnika (27)8
Rak gruczołowy trzustki (13)8
Nowotwór kory nadnerczy (20)8
Nowotwory ślinianek (28)8
Raki jelita grubego (176)12
Dobrze zróŜnicowane (58)12
Umiarkowanie zróŜnicowane (88)12
Słabo zróŜnicowane (30)12
Guzy zarodkowe (14)8
Rakowiaki płuc i przewodu pokarmowego (10)8
Rak drobnokomórkowy płuc i skóry (15)8
Międzybłoniak opłucnej (16)8
Rak niezróŜnicowany (27)8
Czerniak (20)8
Rak płaskonabłonkowy skóry i błon śluzowych (25)8
Rak podstawnokomórkowy skóry (20)8
Maziówczak (6)8
Guzy tarczycy (54)8
Grasiczak (8)8
Rak endometrioidalny (10)8
Liczba preparatów z
nowotworów dających
odczyn dodatni
17/18
17/21
18/24
9/29
4/15
9/61
2/14
3/23
1/9
1/12
2/27
1/13
1/20
1/28
122/176
45/58
66/88
11/30
0/14
0/10
0/15
0/16
0/27
0/20
0/25
0/20
0/6
0/54
0/8
0/10
Dodatni odczyn z przeciwciałami anty-CK HMW 34βE12 stwierdzono w przypadku raków płaskonabłonkowych,
przewodowych i z nabłonka przejściowego, w tym: raka płaskonabłonkowego skóry, płuc i nosogardzieli, raka
przewodowego sutka, trzustki, przewodów Ŝółciowych i ślinianki oraz raka z nabłonka pęcherza moczowego i
raka z nabłonka przejściowego nosogardzieli oraz grasiczaka (21,22). Przeciwciała anty-CK HMW 34βE12,
wykazują dodatni odczyn z międzybłoniakami nabłonkowatymi, a ujemny – z międzybłoniakami sarkomatycznymi
i desmoplastycznymi (23). Do nowotworów nabłonkowych, wykazujących ujemną reakcję z przeciwciałami antyCK HMW 34βE12, zalicza się gruczolaki typu „zrazikowego” (np. gruczolaka przysadki mózgowej),
gruczolakoraki wywodzące się z nabłonka jednowarstwowego (np. raki endometrium, nerek lub raki z komórek
wątrobowych) oraz nowotwory neuroendokrynne (18,22,24). Z tego względu przeciwciała anty-CK HMW 34βE12
mogą być uŜywana jako pomoc przy klasyfikowaniu raków (22). Według niektórych doniesień, przeciwciała antyCK HMW 34βE12 są przydatne w diagnostyce róŜnicowej niewielkich zmian patologicznych gruczołu krokowego o
budowie zrazikowej (20). Przypuszcza się, Ŝe wartość diagnostyczna moŜe być następstwem identyfikacji
komórek warstwy podstawnej. O’Malley i wsp. (25) obserwowali dodatni odczyn komórek warstwy podstawnej w
47 przypadkach łagodnych zmian stercza, w tym w przypadku atypowego rozrostu gruczolakowatego (26),
rozrostu komórek podstawnych (21), zaniku (20), rozrostu posklerotycznego (19) oraz guzkach
włóknistonabłonkowych (14), natomiast w 21 przypadkach gruczolakoraków zbudowanych z drobnych struktur
zrazikowych nie wykazano reaktywności. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe utrata warstwy komórek podstawnych nie
występuje jednolicie we wszystkich przypadkach gruczolakoraka gruczołu krokowego. Komórki podstawne są
nieobecne wyłącznie w przypadku gruczolakoraków zbudowanych z drobnych struktur zrazikowych. Zgodnie z
zaleceniami, całkowity brak odczynu zmian chorobowych gruczołu krokowego w reakcji z przeciwciałami anty-CK
HMW 34βE12 zdecydowanie sugeruje obecność nowotworu złośliwego, jednak nie przesądza o rozpoznaniu.
Przeciwciało przeciwko cytokeratynie 5/6 dało odczyn w 56/61 (92%) opłucnowych międzybłoniaków nabłonkowych
oraz 9/63 (14%) przerzutowych raków gruczołowych. Stwierdzono równieŜ odczyn w reaktywnym międzybłonku
(27). W innym badaniu (28), wszystkie z 23 międzybłoniaki z róŜnicowaniem nabłonkowatym lub groniastym dawały
silny odczyn z przeciwciałem, natomiast odczyn w mięsakowatych rejonach nowotworów z morfologią mieszaną był
słaby lub nieobecny. Jeden przypadek mięsakowatego międzybłoniaka wykazał reakcję dwuznaczną, natomiast
międzybłoniaki desmoplastyczne lub mięsakowate dały wynik ujemny. Z 27 wtórnych raków gruczołowych opłucnej
22 dało wynik ujemny, 4 słaby lub dwuznaczny, a 1 ogniskowo dodatni. Za pomocą przeciwciała wykazano wysoki
poziom cytokeratyny 5/6 w hiperplazji przewodowej typu zwykłego (HUT), a negatywny odczyn w większości
przypadków nietypowej hiperplazji przewodowej i raku wewnątrzprzewodowym in situ (29).
(119888-001)
307777PL_001 str. 4/6
Piśmiennictwo
1.
Du J, Pei F, Zheng J, Wang K: [P504S and 34betaE12 dual-staining of immunohistochemistry in the
diagnosis of prostate cancer], Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi 2005, 34:311-312
2.
Varma M, Morgan M, Amin MB, Wozniak S, Jasani B: High molecular weight cytokeratin antibody (clone
34betaE12): a sensitive marker for differentiation of high-grade invasive urothelial carcinoma from prostate
cancer, Histopathology 2003, 42:167-172
3.
Martens MB, Keller JH: Routine immunohistochemical staining for high-molecular weight cytokeratin 34-beta
and alpha-methylacyl CoA racemase (P504S) in postirradiation prostate biopsies, Mod Pathol 2006, 19:287290
4.
Abrahams NA, Ormsby AH, Brainard J: Validation of cytokeratin 5/6 as an effective substitute for keratin 903
in the differentiation of benign from malignant glands in prostate needle biopsies, Histopathology 2002,
41:35-41
5.
Abrahams NA, Bostwick DG, Ormsby AH, Qian J, Brainard JA: Distinguishing atrophy and high-grade
prostatic intraepithelial neoplasia from prostatic adenocarcinoma with and without previous adjuvant
hormone therapy with the aid of cytokeratin 5/6, Am J Clin Pathol 2003, 120:368-376
6.
Xu J, Stolk JA, Zhang X, Silva SJ, Houghton RL, Matsumura M, Vedvick TS, Leslie KB, Badaro R, Reed
SG. Identification of differentially expressed genes in human prostate cancer using subtraction and
microarray. Canc Res. 2000; 60:1677
7.
Ferdinandusse S, Denis S, Ijst L, Dacremont G, Waterham HR, Wanders JA. Subcellular localization and
physiological role of α-methylacyl-CoA racemase. Journal of Lipid Research. 2000; 41:1890
8.
Jiang Z, Fanger GR, Woda BA, Banner BF, Algate P, Dresser K, Xu J, Chu PG. Expression of α-methylacylCoA racemase (P504S) in various malignant neoplasms and normal tissues: A study of 761 cases. Human
Pathology. 2003; 34(8):792
9.
Jiang Z, Woda BA, Rock KL, Xu Y, Savas L, Khan A, Pihan G, Cai F, Babcook JS, Rathanaswami P, Reed
SG, Xu J, Fanger GR. P504S: a new molecular marker for the detection of prostate carcinoma. Am J Surg
Pathol. 2001; 25(11):1397
10. Jiang Z, Wu C, Woda BA, Dresser K, Xu J, Fanger GR, Yang XJ. P504S/α-methylacyl-CoA racemase: a
useful marker for diagnosis of small foci of prostatic carcinoma on needle biopsy. Am J Surg Path. 2002;
26(9):1169
11. Yang XJ, Wu C, Woda BA, Dresser K, Tretiakova M, Fanger GR, Jiang Z. Expression of α-methylacyl-CoA
racemase (P504S) in atypical adenomatous hyperplasia of the prostate. Am J Surg Path. 2002; 26(7):921
12. Jiang Z, Fanger GR, Banner BF, Woda BA, Algate P, Dresser K, Xu J, Reed SG, Rock KL, Chu PG. A
dietary enzyme: alpha-methylacyl-CoA racemase/P504S is overexpressed in colon carcinoma. Cancer
Detect Prev. 2003;27(6):422
13. Beach R, Gown AM, de Peralta-Venturina MN, Folpe AL, Yaziji H, Salles PG, Grignon DJ, Fanger GR, Amin
MG. P504S immunohistochemical detection in 405 prostatic specimens including 376 18-gauge needle
biopsies. Am J Surg Pathol. 2002; 26(12):1588
14. Moll R, Franke WW, Schiller DL. The catalog of human cytokeratins: Patterns of expression in normal
epithelia, tumors and cultured cells. Cell 1982; 31:11
15. Miettinen M. Keratin immunohistochemistry: update of applications and pitfalls. Pathol Ann 1993; 28:113
16. Moll R, Franke WW, Schiller DL. The catalog of human cytokeratins: Patterns of expression in normal
epithelia, tumors and cultured cells. Cell 1982;31:11-24
17. Moll R, Löwe A, Laufer J, Franke WW. Cytokeratin 20 in human carcinomas. A new histodiagnostic marker
detected by monoclonal antibodies. Am J Pathol 1992;140:427-47
18. Gown AM, Vogel AM. Monoclonal antibodies to human intermediate filament proteins II. Distribution of
filaments in normal human tissues. Amer J Pathol 1984; 114:309
19. Shah KD, Tabibzadeh SS, Gerger MA. Immunohistochemical distinction of Paget’s Disease from Bowen’s
Disease and superficial spreading melanoma with the use of monoclonal cytokeratin antibodies. Amer J Clin
Pathol 1987; 88:689
20. Varma M, Amin MB, Linden MD, Zarbo RJ. Discriminant staining pattern of small glandular and
preneoplastic lesions of the prostate using high molecular weight cytokeratin antibody—A study of 301
consecutive needle biopsies. Mod Pathol 1997; 10:93A
21. Bacchi CA, Zarbo RJ, Jiang JJ, Gown AM. Do glioma cells express cytokeratin? Appl Immunohistochem
1995; 3:45
22. Dairkee SH, Puett L, Hackett AJ. Expression of basal and luminal epithelium-specific keratins in normal,
benign and malignant breast tissue. J Nat Can Inst 1988; 80:691
23. Bolen JW, Hammar SP, McNutt MA. Reactive and neoplastic serosal tissue: a light-microscopic,
ultrastructural, and immunocytochemical study. Amer J Surg Pathol 1986; 10:34
24. Hurlimann J, Gardiol D. Immunohistochemistry in the differential diagnosis of liver carcinomas. Amer J Surg
Pathol 1991; 15:280
25. O’Malley FP, Grignon DJ, Shum DT. Usefulness of immunoperoxidase staining with high-molecular-weight
cytokeratin in the differential diagnosis of small-acinar lesions of the prostate gland. Virch Arch Pathol Anat
1990; 417:191
26. Brown DC, Theaker JM, Banks PM, Gatter KC, Mason DY. Cytokeratin expression in smooth muscle and
smooth muscle tumors. Histopathol 1987; 11:477
(119888-001)
307777PL_001 str. 5/6
Wydanie 03/09
(119888-001)
307777PL_001 str. 6/6
Download