wzór umowy o roboty budowlane

advertisement
załącznik nr 16 wzór umowy
UMOWA NR : U/....................……/GM/2013
zawarta w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu ................….……. 2013 r. w
Świętochłowicach pomiędzy Gminą Świętochłowice ul. Katowicka 54 (nr identyfikacyjny NIP: 62710-08-169) zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Świętochłowice
Pana Dawida Kostempskiego w imieniu którego działają na podstawie Zarządzenia Nr 189/2012 z
dnia 04.04.2012 oraz Upoważnienia Nr 78/2012 z dnia 05.04.2012 r. do składania oświadczeń woli w
zakresie zarządzania środkami budżetowymi:
1. Bartosz Karcz- Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Świętochłowice
2. Beata Grzelec-Spetruk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ekologii
a
.............................................................z siedzibą w ..................................... zarejestrowaną w
..................................................... pod nr .............................................., zwaną w dalszej części umowy
Wykonawcą reprezentowaną przez : .........................................................................................................
§1
Przedmiot umowy
1.Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem nieograniczonym Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje
do wykonania świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych ze wszystkich
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ze wszystkich nieruchomości na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych w granicach
administracyjnych Gminy Świętochłowice zwane dalej przedmiotem umowy.
2.Szczegółowy zakres usług objętych niniejszą umową został określony w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, stanowiącej integralną część niniejszej umowy.
3.Wykonawca oświadcza, że posiada bazę magazynowo – transportową, wymaganą ilość środków
transportu, potencjał kadrowy konieczny do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się
wykonywania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności wymaganej od
profesjonalisty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego.
§2
Termin realizacji umowy
1.Strony ustalają, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie od dnia zawarcia umowy lecz
nie wcześniej niż od dnia 01.07.2013 r. do 30.03.2015 r.
2.Przed dniem 1.07.2013 r. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania innych czynności
o których mowa w niniejszej umowie.
§3
Obowiązki Wykonawcy
1.Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy do przygotowania
harmonogramu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zbieranych na terenach
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz harmonogramu zbierania odpadów przez
mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów jak również harmonogramu zbiórki odpadów z
garaży z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian przez Zamawiającego. Harmonogram
odbioru odpadów powinien zapewniać regularność oraz powtarzalność odbioru poszczególnych frakcji
odpadów, co w znaczny sposób ułatwi zaplanowanie i przygotowanie przez właścicieli nieruchomości
odbioru odpadów.
2.Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia właścicieli nieruchomości w worki i pojemniki
(zabudowa jednorodzinna) lub pojemniki (zabudowa wielorodzinna oraz nieruchomości
niezamieszkałe) do selektywnej zbiórki odpadów oraz worki i/lub pojemniki na zmieszane odpady
komunalne.
1
3.Wykonawca zobowiązany jest do organizacji, prowadzenia i obsługi mobilnego punktu
selektywnego zbierania odpadów oraz zbiórki przeterminowanych leków, zbiórki baterii jak również
podstawienia pojemników do ich zbierania w wyznaczonych miejscach.
4.Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia w Miejscach Zbiórki Wybranych Odpadów
Niebezpiecznych pojemników do selektywnej zbiórki.
5.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznych samochodów oraz urządzeń
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
6.Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego opróżniania/odbioru pojemników/worków i
wywóz odpadów zmieszanych oraz selektywnie zebranych, zgodnie z określonymi harmonogramami i
częstotliwością wywozu do mycia i dezynfekcji pojemników na zmieszane i selektywnie zbierane
odpady nie rzadziej niż dwa raz w roku.
7.Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za szkody oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe z powodu
niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie lub innych
czynności pozostających w związku z umową.
8.Wykonawca jest zobowiązany do terminowego przekazywania miesięcznych i kwartalnych
sprawozdań.
9.Wykonawca wyznaczy swojego Koordynatora, z którym Zamawiający będzie mógł się kontaktować
na bieżąco tj. co najmniej od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, który będzie
odpowiadał za nadzorowanie wykonywania umowy ze strony Wykonawcy.
10. Wykonawca ma obowiązek umożliwienia Zamawiającemu dokonywania kontroli sposobu
świadczenia usługi będącej przedmiotem umowy.
§4
Obowiązki Zamawiającego
1.Zamawiający zobowiązany jest, po złożeniu przez właściciela nieruchomości w rozumieniu art. 2
ust. 1, pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącej nieruchomości, która dotychczas nie była objęta
systemem do niezwłocznego poinformuje o tym fakcie Wykonawcę.
2.Zamawiający udostępni Wykonawcy dane zgromadzone w systemie informatycznym w celu
stworzenia pierwszego harmonogramu i jego późniejszej aktualizacji.
3.Zamawiajacy udostępni Wykonawcy podkłady mapowe w celu
naniesienia lokalizacji
poszczególnych punktów wywozowych i stworzenie w formie elektronicznej mapy miasta
Świętochłowice.
4.Zamawiający wyznaczy swojego Koordynatora z którym Wykonawca będzie mógł się kontaktować
na bieżąco tj. co najmniej od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania. Koordynator
Zamawiającego będzie odpowiadał za nadzorowanie wykonywania umowy.
§5
Odbiór usług
1.W celu potwierdzenia prawidłowej realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do
dostarczenia Zamawiającemu comiesięcznego podpisanego sprawozdania ( raportu) wykonanych
prac w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy. Zamawiający
dokona sprawdzenia dokumentów w terminie 10 dni od daty ich otrzymania i przekaże ewentualne
uwagi Wykonawcy oraz wyznaczy termin na ich poprawienie.
2.Za datę podpisania sprawozdania uważa się datę, z jaką zostanie ono podpisane przez
Zamawiającego. W sprawozdaniu Zamawiający zatwierdzi ostateczną kwotę wynagrodzenia należną
Wykonawcy za dany miesiąc.
§6
Podwykonawcy
1.Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia podwykonawcom części zamówienia przez
Wykonawcę.
2
2.Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o realizacje części zamówienia przez powierzenie ich
podwykonawcy, jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14-tu dni od
przedstawienia mu przez Wykonawcę:
1) parafowanej przez Wykonawcę i podwykonawcę umowy, lub
2) parafowanego projektu umowy z podwykonawcą, wraz z określoną w umowie częścią
zamówienia, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie
umowy z podwykonawcą.
3.Jeżeli Zamawiający ma uzasadnione podejrzenie, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego
wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania prac lub dotrzymania terminów, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie
żądanie do Wykonawcy na piśmie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego podwykonawcy.
4.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje
przy pomocy podwykonawców, w szczególności zgodnie z art. 415, 429, 430 i 474 kodeksu
cywilnego.
5.Wykonanie części przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie lub
zaniechanie.
§7
Wynagrodzenie
1.Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe brutto należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy określonego w § 1 umowy wynosi .......................zł ( słownie ..........................................)
2. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto należne Wykonawcy za jeden ( 1 ) miesiąc świadczenia usługi
wynosi............................................zł ( słownie ..........................................................................)
3.Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie w częściach w formie ryczałtu raz w miesiącu,
na podstawie faktury VAT, złożonej przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego po zatwierdzeniu
przez Zamawiającego comiesięcznego sprawozdania ( raportu).
Data wpływu faktury do
Zamawiającego powinna zostać potwierdzona w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w
Świętochłowicach. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona
Wykonawcy.
4.Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy.
5.Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia,
chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów usługi .
6.Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury.
7.Wykonawca ma prawo żądania zapłaty odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę faktur.
8.Środki finansowe za wykonanie zakresu przedmiotu umowy płacone są z budżetu miasta
z działu 900 rozdziału 90002 paragrafu 4300 klasyfikacji budżetowej.
9.Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10.Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być
potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia. W przypadku
braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwocie pozostałej do zapłaty, Wykonawca zobowiązany
jest do zapłaty kary umownej lub jej nie potrąconej części w terminie 14 dni od dnia doręczenia
wezwania do zapłaty kary.
§8
Cesja wierzytelności
1.Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób
trzecich bez zgody Zamawiającego z wyjątkiem konieczności wykonania prac związanych
z realizacją niniejszej umowy przez podwykonawcę – Wykonawca zobowiązuje się w dniu zawarcia
umowy z podwykonawcą przelać na jego rzecz wierzytelność jaka będzie mu przysługiwać z tego
tytułu wobec Zamawiającego.
3
2.Wykonawca jest zobowiązany do złożenia Zamawiającemu podpisanej przez Wykonawcę i
podwykonawcę umowy cesji wierzytelności na rzecz podwykonawcy za prace wykonane przez
podwykonawcę w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy o wykonywanie prac związanych z
realizacją niniejszej umowy przez podwykonawcę. W przypadku nie złożenia umowy we wskazanym
terminie Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną w
wysokości wynagrodzenia miesięcznego brutto.
§9
Kary umowne
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :
a) w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 7 pkt 1 niniejszej umowy,
w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy,
b) w wysokości 50 zł za nieuzasadniony przypadek nieodebrania lub odebrania odpadów z
nieruchomości objętej obowiązkiem odbierania odpadów w terminie niezgodnym z harmonogramem
Kara będzie naliczana jako iloczyn kwoty 50 zł oraz ilości nieruchomości od których nie odebrano
odpadów lub odebrano odpady w terminie niezgodnym z harmonogramem,
c) w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu harmonogramów,
d) w wysokości 30 zł za każdy nieuzasadniony przypadek niedostarczenia właścicielom nieruchomości
pojemników,
Kara będzie naliczana jako iloczyn kwoty 30 zł oraz ilości nieruchomości do których nie dostarczono
pojemników,
e) w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia w przekazywaniu kompletnego sprawozdania
miesięcznego i kwartalnego,
f) w wysokości 5. 000 zł za każdy przypadek zmieszania odebranych odpadów komunalnych
2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które
ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto
określonego w § 7 pkt 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem sytuacji określonych w art. 145 ustawy
Prawo zamówień publicznych dla których znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych.
3.Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania
zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody
przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
§10
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1.Strony postanawiają, że tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca wniesie
zabezpieczenie w formie dopuszczonej prawnie przez ustawę Prawo zamówień publicznych (art. 148
ust. 1) w wysokości 10% zaoferowanej ceny ofertowej (brutto) tj. kwotę ......................... …… zł.
słownie : ...........................................................................................................................................
2.Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego.
3.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
4.Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wykonawcy.
5.W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 148 ust. 1.
6.Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
4
7.Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane.
8.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30
% wysokości zabezpieczenia.
9.Kwota, o której mowa w pkt. 8 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi
za wady.
10.W przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy stosownym aneksem , Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie terminów ważności wniesionego w innej
formie niż gotówkowej, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§11
Odstąpienie od umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W takim przypadku Wykonawca może zadać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy.
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny
postanowienia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia.
3. Istotne naruszenia umowy, o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności przypadki:
1) utraty przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej
umowy,
2) nierozpoczęcia wykonywania usług objętych przedmiotem umowy bez uzasadnionej przyczyny
pomimo wezwania Zamawiającego.
3) niewykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13.09. 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
4. Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadkach opisanych w ust.2 jest
uprzednie wezwanie Wykonawcy do wykonywania swoich obowiązków oraz wyznaczenie w tym celu
dodatkowego 3 dniowego terminu.
5. Wykonawca przez okres obowiązywania umowy uprawniony jest do odstąpienia od umowy jeśli
Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia przekraczającą 60 dni, na które
Wykonawca należycie i w zgodzie z postanowieniami Umowy oraz przepisami prawa wystawił
fakturę VAT. Przed wypowiedzeniem Wykonawca wezwie Zamawiającego do wykonania
zobowiązania wyznaczając dodatkowy co najmniej 14 dniowy termin do dokonania płatności
rozpoczynający się od dnia dostarczenia wezwania.
§12
Postanowienia końcowe
1.W sprawach nie uregulowanych w treści niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.
2.Spory mogące wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy strony podają pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3.Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla
Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiającego.
2.Integralną częścią umowy są:
a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik Nr 1 ,
b) oferta Wykonawcy– załącznik Nr 2,
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
5
6
Download