SPIS TREŚCI

advertisement
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE
I.
II.
DEFINIOWANIE KREATYWNOŚCI : DYSKURSY TEORETYCZNE A PRAKTYCZNO POLITYCZNE
Dyskursy teoretyczne a praktyczno-polityczne
Dyskursy publiczne (funkcja opisowa a funkcja polityczna)
Spór miedzy kulturą i sztuką (nauki humanistyczne) a
ekonomią i gospodarką (nauki ekonomiczne)
Kulturowy kontekst ekonomii a/i ekonomiczny kontekst kultury
KREATYWNOŚĆ A „WYOBRAŻENIA KREATYWNOŚCI” - CZYLI
KULTUROWA EKONOMIA POLITYCZNA
Kulturowa ekonomia polityczna a zwrot kulturowy
Założenia epistemologiczne i metodologiczne
Pojęcie „wyobrażenia” (imaginaries)
Redukcja poprzez proces nadawania sensu i znaczenia
Redukcja poprzez strukturalizację społeczną
Debata na temat sposobów redukowania obrazów rzeczywistości (wyobrażeń)
Wyobrażenia w naukach ekonomicznych czy „ekonomie wyobrażone”
Zmiana kulturowa a zmiana ekonomiczna
5
9
10
13
14
17
21
22
23
25
25
26
27
28
KREATYWNOŚĆ W SZTUCE : SYMBOLICZNE WYOBRAŻENIA KREATYWNOŚCI
Kreatywność a przymus kreatywności : estetyzacja życia codziennego
Koncepcja czy „wyobrażenie” kreatywności w sztuce
Sztuka nowoczesna : autonomizacja pola sztuki
Bourdieu : autonomiczna produkcja sztuki a produkcja kulturalna
Sztuka ponowoczesna: ironiczna gra czy intertekstualny dialog
Trzy nurty postmodernizmu
Resume : analiza kreatywności w sztuce ( nowoczesnej a ponowoczesnej)
29
31
33
35
36
38
39
42
45
IV. KREATYWNOŚĆ W KULTURZE : KULTUROWE WYOBRAŻENIA KREATYWNOŚCI
Odmienne sposoby definiowania i rozumienia kultury
Kultura nowoczesna : stabilny wzorzec (ład) kulturowy
Ponowoczesna kultura : niepewność, nieciągłość, zmiana
Koncepcja czy „wyobrażenia” kreatywności w kulturze
Kreatywność w kulturze a dynamika relacji władzy (hegemonia kulturowa)
Ponowoczesna kultura a rozwój nowych technologii : symulakry i symulakrum
Kultura konsumpcji (etos konsumpcjonizmu)
47
48
49
51
52
53
55
58
III.
Etos infantylizmu (radykalnie konsumenckiego społeczeństwa)
Resume : rozumienie kreatywności w kulturze (nowoczesnej a ponowoczesnej)
60
62
V. KREATYWNOŚĆ W GOSPODARCE : RYNKOWE WYOBRAŻENIA KREATYWNOŚCI
Rynkowa koncepcja czy „wyobrażenie” kreatywności
Koncepcja kreatywnej gospodarki : dwa konteksty (definiowania)
(Pierwszy kontekst) Pojęcie „przemysłów kultury” i „przemysłów kreatywnych”
Mikro i makro- cykl kulturalny ( DMCS, WIPO)
Drugi kontekst : pojęcie „gospodarki kreatywnej”
Nurt polityczny : kreatywność jako narzędzie (kulturowej) ekonomii politycznej
Znaczące przesunięcie w stronę „przemysłów kreatywnych”
Resume : polityczne i ekonomiczne, czy kulturowe implikacje tego przesunięcia
65
67
69
70
74
75
77
79
81
VI. RYNKOWE WYOBRAŻENIA KREATYWNOŚĆI a (STRATEGIE) ZARZĄDZANIA w XXI W
Koncepcje kreatywności a nauki o zarządzaniu
Koncepcja zarządzania wiedzą
Koncepcja zarządzania kompetencjami i kapitałem intelektualnym
Zarządzanie różnorodnością (zarządzanie wiedzą i talentami)
Kreatywność w biznesie : nieustanna pogoń za innowacją i zmianą
Kreatywność w biznesie : kod źródłowy „nowego stylu zarządzania”
Koncepcja pracy niematerialnej a etos kreatywności
Klasa kreatywna Floridy a post-fordowskie modele pracy
Resume : „wyobrażenia” kreatywności a innowacyjność w zarządzaniu
85
86
88
90
93
94
96
97
99
101
VII. PODSUMOWANIE : KREATYWNOŚĆ a EKONOMIA POLITYCZNEJ KREATYWNOŚCI
Kreatywność : historyczna analiza dyskursów (ujęcie dynamiczne)
Kreatywność a hegemonia dyskursu (rozumu) ekonomicznego
Kreatywność a radykalna krytyka masowej kultury
Via activa (sfera działania praktycznego) i via conteplativa (sfera zastanowienia)
Dialektyka „nadmiaru rozumu” (instrumentalnego)
Przymus czy dyspozytyw kreatywności
Znaczenie kreatywności w ponowoczesnej gospodarce
Podsumowanie : kreatywność a ponowczesny dyskurs (modernizacyjny)
103
104
106
108
109
111
112
114
117
Bibliografia
121
Download