Układ WSP 2

advertisement
Leki
wpływające na czynność
układu współczulnego
BUDOWA ANATOMICZNA CZĘŚCI WSPÓŁCZULNEJ AUN
ośrodki
Rdzeń kręgowy od C7 do L3
włókna
przedzwojowe
krótkie
pozazwojowe
długie
zwoje
receptory
Zwój szyjny górny i dolny
Zwój gwiaździsty
Zwój trzewny
Zwój krezkowy górny i dolny
zwoje
r. cholinergiczny N
zakończenia
pozazwojowe
r. adrenergiczne α i β
SYNAPSA POZAZWOJOWA (w układzie współczulnym)
MAO- monoaminooksydaza
COMT –metylotransferaza katecholowa
2
MAO
COMT
NA
(A, DA)
+
2
• Ach – rdzeń nadnerczy
• Pula płytka i głęboka mediatora
• Tachyfilaksja
1
1
2
3
Receptory
narządowe
Środki porażające przewodnictwo zwojowe
• Rzadko stosowane
• Wiele działań niepożądanych
• Działanie i na część przywspółczulną AUN – ten sam neuromediator
• TRIMETAFAN –przełomy nadciśnieniowe
• MEKAMYLAMINA – zmniejszenie napięcia mięśnia wypieracza pęcherza moczowego
ROLA WSPÓŁCZULNEGO AUN
1.
2.
3.
4.
Układ walczący
Reprezentacja w układzie krążenia
Reprezentacja w mięśniówce trzewnej (gł. część przywspółczulna)
Działanie metaboliczne
SYMPATYKOMIMETYKI (sympatykomimetyki pośrednie)
Pobudzają czynność układu współczulnego w różnych mechanizmach – przez
uwalnianie endogennych amin katecholowych, hamowanie ich wychwytu
neuronalnego czy rozkładu enzymatycznego.
SYMPATYKOLITYKI (sympatykolityki pośrednie)
Hamują czynność układu współczulnego poprzez działanie pozareceptorowe na
neurony noradrenergiczne;
wpływają na część presynaptyczną – zaburzają syntezę,magazynowanie lub
uwalnianie neurotransmittera ( REZERPINA)
ADRENOMIMETYKI (sympatykomimetyki bezpośrednie)
Pobudzają bezpośrednio receptory adrenergiczne  i 
ADRENOLITYKI (sympatykolityki bezpośrednie)
Blokują receptory adrenergiczne  i 
WPŁYW UKŁADU WSPÓŁCZULNEGO NA NARZĄDY
SERCE
węzeł zatokowo przedsionkowy
β1
przyspieszenie rytmu
przedsionki
wzrost kurczliwości
węzeł przedsionkowo
- komorowy
wzrost automatyzmu i
przewodnictwa
włókna przewodzące
komory
M. GŁ. OSKRZELI
wzrost kurczliwości,
przewodnictwa, pobudliwości
β2
α1
ROZKURCZ
SKURCZ
α1
ROZKURCZ - MYDRIASIS
M. Gł. MACICY
M. ŹRENICY
WPŁYW UKŁADU WSPÓŁCZULNEGO NA NARZĄDY
TĘTNICE
wieńcowe
α2
zwężenie
β2
rozszerzenie
skórne
α1
zwężenie
mięśniowe
α1,2 zwężenie
β2
rozszerzenie
mózgowe
α1
zwężenie
trzewne, nerkowe
α1
zwężenie
β2
rozszerzenie
α1
zwężenie
w narządach
miednicy mniejszej
RECEPTORY 1
w mięśniach gładkich naczyń krwionośnych; pobudzenie tych
receptorów powoduje skurcz naczyń i wzrost RR,
w śliniankach; pobudzenie ich powoduje zmniejszenie ilości
śliny, która jest gęsta i zbita;
-
w mięśniach gładkich macicy (skurcz macicy),
w mięśniach gładkich ściany oskrzelików (skurcz oskrzelików
 spadek objętości oddechowej i przepływu minutowego),
w mięśniach zwieraczach przewodu pokarmowego i pęcherza
moczowego (skurcz),
w mięśniówce gładkiej ściany tętniczki doprowadzającej nerki
(skurcz zmniejszenie ilości moczu),
-
w mięśniu rozwieraczu źrenicy (rozszerzenie - mydrasis);
A >NA > oksymetazolina = ksylometazolina >nafazolina >fenylefryna
RECEPTORY 2
Znajdują się w części presynaptycznej neuronu
Pobudzenie ich powoduje zahamowanie uwolnienia NA do
szczeliny synaptycznej – efekt przeciwny do stosowania
agonistów r. 1
Receptory postsynaptyczne – jak 2
W ścianie naczyń (A)
Powierzchnia komórek tucznych – degranulacja
Trombocyty - agregacja
RECEPTORY 1
Zlokalizowane głównie w sercu;
Pobudzenie powoduje intensyfikację pracy serca – częstość
skurczów, siła skurczów, przewodnictwo i pobudliwość serca
ulegają zwiększeniu, jednakże równocześnie wzrasta
zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen.
Te receptory znajdują się także w :
• m. gładkich p. pok = rozkurcz
• aparacie przykłębuszkowym nerki (wzrost wydzielania reniny =
pobudzenie układu RAA),
• tkance tłuszczowej,
• tylnym płacie przysadki (stymulacja uwalniania wazopresyny)
RECEPTORY 2
• w mięśniach gładkich tętniczek znajdujących się w mięśniach
szkieletowych, wieńcowych, płucnych, trzewnych, nerkowych i
naczyniach żylnych,
• w mięśniach gładkich przewodu pokarmowego
• w mięśniach gładkich oskrzeli i macicy.
Pobudzenie tych receptorów powoduje:
rozkurcz naczyń krwionośnych i spadek ciśnienia
rozkurczowego,
-
rozkurcz oskrzeli (zwłaszcza jeśli są skurczone),
-
hamowanie skurczów macicy,
-
rozkurcz mięśni gładkich w przewodzie pokarmowym
-
drżenie włókienkowe mięśni szkieletowych
-
mydriasis
-
wzrost stężenia glukozy i kwasów tłuszczowych
RECEPTORY 3
• 3
między innym w tkance tłuszczowej, przewodzie pokarmowym i
sercu. Pobudzenie tych receptorów powoduje wzrost termogenezy
(sibutramina i nowe leki - agoniści receptora 3 w leczeniu otyłości)
SPOSOBY POBUDZENIA UKŁADU WSPÓŁCZULNEGO
fizjologiczne
Bezpośrednie
naturalnego mediatora
Szybko rozkładany
Działa na wszystkie typy receptorów
podanie agonisty
adrenomimetyku
Substancji działajacej w
spodób podobny do
mediatora
Pobudza określony typ receptora
Działa dłużej niż naturalny mediator
Nie przechodzi do OUN
Pośrednie
Np. EFEDRYNA
Uwalnia aminy z puli
płytkiej
Tachyfilaksja
Zahamowanie wychwytu
zwrotnego
Kokaina
Trójpierścieniowe
antydepresanty
Nie wykorzystywany sposób ze względu na
silne pobudzenie układu współczulnego i
liczne działania niepożądane
Zahamowanie MAO
MAO- A
MAO- B
Leki antydepresyjne
Ch. Parkinsona
Związki bez powinowactwa
do receptora
adrenergicznego
Zahamowanie COMT
AMINY KATECHOLOWE
1.
biosynteza Tyr – DOPA –DA – NA – A
2.
Magazynowanie – pula płytka i głęboka
3.
Eliminacja
- wychwyt zwrotny
- rozkład przez MAO – A (NA, 5-HT) i MAO –B (DA)
- rozkład przez COMT (NA)
ADRENOMIMETYKI
I. Nieselektywne adrenomimetyki do stosowania ogólnego
(Agoniści receptora α i β )
1.
2.
3.
4.
5.
Naturalne katecholaminy –A, NA, DA
Dobutamina
Fenylefryna
Midodryna
Etylefryna
Sympatykomimetyki
(pośredni agoniści receptora α i β )
Efedryna
Pseudoefedryna
Agoniści receptora α i β - profil wpływu na receptory
α1
β1
β2
D
Adrenalina
+++
+++ ++ 0
Duże
dawki
•Wzrost obj. min.
•Spadek oporu naczyniowego- małe dawki
•Wzrost oporu – duże dawki
(A – silniejszy skurcz n. trzewnych i
nerkowych niż NA i DA)
Noradrenalina
+++
++
0
0
Duży wzrost oporu naczyniowego
Wzrost objętości minutowej
Może wystąpić odruchowa bradykardia
0.5 – 2
mcg/kg/min
0
+
0
++
spadek oporu naczyniowego
5.0 – 10.0
mcg/kg/min
+
++
0
++
wzrost obj. min.
10.0 – 20.0
mcg/kg/min
++
++
0
++
wzrost oporu naczyniowego
DA słabiej kurczy naczynia niż NA
0/+
+++ ++ 0
Dopamina
Dobutamina
Wzrost objętości minutowej
Spadek oporu naczyniowego
NORADRENALINA
WSKAZANIA – praktycznie nie ma
1.
2.
Dodatek do leków miejscowo znieczulajacych
Wstrząs obwodowy septyczny – ( spadek przepływu krwi przez wazne dla życia narządy)
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:
1.
2.
3.
4.
WZROST CIŚNIENIA – wylew krwi do mózgu
ZABURZENIA RYTMU SERCA
MARTWICA TKANEK – s.c.
INNE – tak jak A ale słabiej wyrażone
ADRENALINA
WSKAZANIA
1.
2.
3.
4.
5.
REANIMACJA – różne przyczyny NZK
WSTRZĄS ANAFILAKTYCZNY
OSTRE STANY ALERGICZNE – stan astmatyczny, obrzęk głośni
OKULISTYKA – jaskra z otwartym kątem przesączania, zrosty tęczówkowo – soczewkowe,
zabiegi operacyjne
DODATEK DO LEKÓW MIEJSCOWO ZNIECZULAJACYCH
ADRENALINA
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
1.
POBUDZENIE CZYNNOŚCI SERCA
objawy niewydolności wieńcowej
Tachykardia
zaburzenia rytmu
2.
Wzrost ciśnienia krwi – wylew krwi do mózgu
3.
NIEPOKÓJ, POBUDZENIE PSYCHICZNE, DRŻENIE KOŃCZYN
ADRENALINA
PRZECIWWSKAZANIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
NADCIŚNIENIE TĘTNICZE
CHNS
ZABURZENIA RYTMU SERCA
NADCZYNNOŚĆ TARCZYCY
CUKRZYCA
NIE PODAWAĆ DO HAMOWANIA KRWAWIEŃ
WSTRZĄS ZE SKURCZEM NACZYŃ OBWODOWYCH
CIĄŻA
DOPAMINA
WSKAZANIA
1.
2.
3.
WSTRZĄS Z OLIGURIĄ, ANURIĄ małe dawki
WSTRZĄS KARDIOGENNY średnie dawki
NIEWYDOLNOŚĆ SERCA NIEWRAŻLIWA NA GLIKOZYDY
LUB PRZYWRACANIE WRAŻLIWOŚCI NA GLIKOZYDY
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
1.
2.
3.
TACHYKARDIA
DZIAŁANIE ARYTMOGENNE – mniejsze niż A i NA
MDŁOŚCI, WYMIOTY
DOBUTAMINA
WSKAZANIA
1.
2.
3.
4.
WSTRZĄS KARDIOGENNY – zawał serca
NIEWYDOLNOŚĆ SERCA
KARDIOCHIRURGIA
PRÓBA DOBUTAMINOWA
Różnica w działaniu NA i A polega na odmiennym oddziaływaniu na
poszczególne typy receptorów adrenergicznych.
NA  1 = 2 ; 1 >> 2
 NA powoduje przede wszystkim skurcz mięśni gładkich i wzrost
ciśnienia rozkurczowego; w wyniku zwiększonego napływu krwi do
serca i pobudzenia 1 dochodzi również do wzrostu ciśnienia
skurczowego. HR odruchowo maleje.
A  1 = 2 > 1=2
 naczynia krwionośne skóry i błon śluzowych obkurczają się po A
(zblednięcie, bo te naczynia zawierają tylko receptory 1), natomiast
naczynia krwionośne mięśni szkieletowych ze względu na receptor 2
ulegają rozkurczowi; ponieważ łączny przekrój tych naczyń jest
bardzo duży to opór się zmniejsza i ciśnienie rozkurczowe spada .
Jednocześnie za pośrednictwem receptorów 1 ulega pobudzeniu
czynność serca i ciśnienie skurczowe nie obniża się, a nawet rośnie,
stąd powiększa się amplituda ciśnienia. HR rośnie.
Agoniści receptora α - zastosowanie ogólne
Fenylefryna
α1 >> β1
Etylefryna - Effortil
α1 β1 β2
Midodryna - Gutron
α
WSKAZANIA DO ADRENOMIMETYKÓW STOSOWANYCH OGÓLNIE
inne
1.
NIEDOCIŚNIENIE ORTOSTATYCZNE i SAMOISTNE - Etylefryna i Midodryna
2.
NIETRZYMANIE MOCZU – Midodryna
PRZECIWWSKAZANIA DO STOSOWANIA ADRENOMIMETYKÓW
(w przypadku zagrożenia życia są jedynie stanami zwiększonej ostrożności)
1.
GUZ CHROMOCHŁONNY
2.
STANY USPOSABIAJĄCE DO ZATRZYMANIA MOCZU
3.
dopamina – tachyarytmie, migotanie komór w wywiadzie
dobutamina – Zwężenie drogi odpływu z lewej komory np. przerostowe zastawkowe
zwężenie aorty, kardiomiopatia przerostowa z podzastawkowym zwężeniem aorty.
Ostrożnie w migotaniu przedsionków, może powodować przyspieszenie czynności komór,
gdyż przyspiesza przewodzenie przedsionkowo-komorowe.
Ostra faza zawału serca oraz wstrząs septyczny i kardiogenny z istotnie niskim ciśnieniem
tętniczym (<80 mm Hg) i upośledzeniem czynności m. sercowego.
Noradrenalina - Wstrząs hipowolemiczny, choroby zakrzepowe, stosowanie anestetyków
wziewnych, ciężkie niedotlenienie lub hiperkapnia (może wywołać ciężkie zaburzenia rytmu
serca). Nie stosować w czasie porodu.
Adrenalina - przełom nadciśnieniowy. Wstrząs hipowolemiczny, Względne
przeciwwskazanie stanowią komorowe zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze i
choroba niedokrwienna serca. Nie stosuje się w znieczuleniu przewodowym anatomicznie
końcowych części ciała: uszy, nos, prącie, palce.
Sympatykomimetyki
Efedryna
Pseudoefedryna
Wpływ na część
presynaptyczną neuronu
adrenergicznego
Pobudzenie wydzielania NA
z puli płytkiej
(wyrzut NA, blok MAO)
Zwiększenie działania NA na
obydwa receptory
adrenergiczne α i β
EFEDRYNA
WSKAZANIA
1. Składnik mieszanek wykrztuśnych
2. Miejscowo na błony śluzowe
3. Hipotensja
DN
Zaburzenia rytmu serca, wzrost RR
Działanie na OUN
Uzależnienie
Trudności w mikcji
II. α - adrenomimetyki
nafazolina,, ksylometazolina, oksymetazolina
fenylefryna
Bezpośredni wpływ na receptory
α1
α2
r.post
r.pre
r.post
Pobudzenie
=
Skurcz naczyń
Pobudzenie =
hamowanie
wydzielania NA =
możliwy rozkurcz
naczyń
Pobudzenie
=
skurcz naczyń
Wskazania dla α1 mimetyków stosowanych miejscowo
•
Doraźne likwidowanie objawów nieżytu nosa infekcyjnego i alergicznego
•
w celu zmniejszenia obrzęku błony śluzowej nosa i poprawy widoczności pola
operacyjnego podczas zabiegów chirurgicznych oraz diagnostycznych w jamie
nosowo-gardłowej.
Działania niepożądane
Miejscowe - błona śluzowa nosa: podrażnienie, wysuszenie, krwawienie, odczyn
alergiczny, wzrost obrzęku – zjawisko rebound = rhinitis medicamentosa
Ogólne – zaburzenia czynności serca, wzrost ciśnienia, zaburzenia w OUN
Ostrożnie u osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego, nadciśnieniem,
nadczynnością tarczycy , cukrzycą i przerostem gruczołu krokowego, jaskrą z
wąskim kątem przesączania.
OŚRODKOWI AGONIŚCI DZIAŁAJĄCY NA RECEPTOR 2
• wpływ przez r. 2 na ośrodki mózgu regulujące napięcie tętnic i czynność serca,
przestrojenie baroreceptorów, uspokojenie, działanie przeciwlękowe i hipotensja;
poza tym wpływ pobudzający na obwodowe r. Pre. 2 = spadek akt. Ukł. Wsp.
•Podział:
- pochodne guanidyny: KLONIDYNA, MOKSONIDYNA, GUANFACYNA,
GUANABENZ
- pochodne amidynowe: OKSYMETAZOLINA, RILMENIDYNA
III. Agoniści receptora β
Izoprenalina
Orcyprenalina
β1 = β2
β1 < β2
Efedryna
β1 β2
Dobutamina
β1
Salbutamol
β2 >> β1
Fenoterol
β2 >> β1
Formoterol
β2
Salmeterol
β2 >> β1
agoniści
nieselektywni
sympatykomimetyk
Agoniści selektywni
Agoniści nieselektywni receptora β - orcyprenalina
Wskazania
• Przejściowe epizody bloku przewodnictwa w sercu, niewymagające terapii kardiowersją ani
wszczepiania rozrusznika,
• w nagłym zatrzymaniu krążenia, zanim zostanie zastosowane leczenie z wyboru (defibrylacja
itp.).
• Bardzo rzadko w stanach skurczowych oskrzeli, astmie oskrzelowej (w tym w stanie
astmatycznym), w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc oraz w napadach skurczu oskrzeli w
czasie znieczulenia ogólnego.
Przeciwwskazania
Częstoskurcz, choroba niedokrwienna serca, bloki serca spowodowane zatruciem glikozydami
naparstnicy, jaskra z zamykającym się kątem przesączania, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze,
nadczynność tarczycy.
działania niepożądane:
-
kołatanie serca, zaburzenia rytmu
-
bóle głowy
-
bóle zamostkowe
-
nudności
-
drżenia kończyn.
LEKI ADRENOMIMETYCZNE 2 SELEKTYWNE
Salbutamol krótkodziałąjące
Fenoterol
Formoterol
Salmeterol
długodziałające
LEKI ADRENOMIMETYCZNE 2 SELEKTYWNE
WSKAZANIA
1.
w stanach skurczowych oskrzeli:
- przerywanie napadów astmy oskrzelowej (leki krótkodziałajace)
- Leczenie innych stanów przebiegających ze skurczem oskrzeli, takich jak POChP
- Zapobiegawczo przed wysiłkiem lub narażeniem na alergen
- W diagnostyce odwracalności skurczu oskrzeli.
- W leczeniu skojarzonym zastosowanie fenoterolu w postaci wziewnej przed
podaniem innych leków (glikokortykosteroidów, kromoglikanu disodowego, leków
mukolitycznych) do stosowania wziewnego zwiększa ich skuteczność działania
2.
jako leki tokolityczne, w hamowaniu skurczów przedwczesnych
3.
jest stosowany w niektórych bólach miesiączkowych
LEKI ADRENOMIMETYCZNE 2 SELEKTYWNE
Działania niepożądane
•
- pobudzenie serca (kołatanie, bóle zamostkowe) po przedawkowaniu
lub u chorych z uszkodzonym mięśniem sercowym (związane jest to w
znacznym stopniu z pobudzeniem presynaptycznego 2  uwolnienie NA z
zakończenia nerwowego (przeciwstawny efekt powoduje pobudzenie 2 ) - częstoskurcz, rzadko zaburzenia rytmu serca.
- wydłużenie QT przy przedawkowaniu (formoterol, salmeterol)
•
drżenia mięśniowe co także związane jest z pobudzeniem 2 .
Bóle i zawroty głowy, niepokój, pobudzenie, bezsenność, skurcze mięśni
szkieletowych,
•
podawany w ciąży może przyspieszać czynność serca płodu
•
zwiększenie poziomu glikemii i wolnych kwasów tłuszczowych
zwłaszcza po terapii doustnej i wstrzyknięciach. Zaburzenia metaboliczne
(hipokaliemia, w cukrzycy lek może nasilać hiperglikemię i kwasicę
ketonową).
•
Lek może wpływać na czas trwania ciąży i hamować czynność skurczową
macicy, powodując wydłużenie porodu.(fenoterol)
LEKI ADRENOMIMETYCZNE 2 SELEKTYWNE
Przeciwwskazania:
1.
Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu
2.
Kardiomiopatia przerostowa ze zwężeniem drogi odpływu komory lewej
3.
Tachyarytmia, zaburzenia rytmu serca szczególnie blok przedsionkowokomorowego III°,
4.
Ostrożnie w przypadku zawału serca, niestabilnej dławicy piersiowej,
niewydolności serca, wydłużenia QT, tętniaka mięśnia serca,
nadczynności tarczycy, niewyrównanej cukrzycy, ciężkich, guza
chromochłonnego nadnerczy
5.
Jaskra
6.
Zakażenia śródmaciczne; ostrożnie w pierwszych 3 tyg. ciąży
7.
Hipokaliemia
8.
Rozwój tolerancji
LEKI ADRENOMIMETYCZNE 2 SELEKTYWNE
•znaczenie przedłużaczy objętościowych (spacer)
• inne techniki wziewnego podawania leku (nebulizacja)
• szkodliwość nośników (węglowodory flourowane - uwrażliwienie receptorów adrenergicznych w sercu).
• Długotrwałe stosowanie zwłaszcza dużych dawek sprzyja zmniejszaniu się skuteczności
tych leków (tolerancja).
• Długotrwała terapia tymi lekami wiąże się ze zwiększoną nadwrażliwością oskrzeli oraz
pogorszeniem kontroli choroby.
• Leki te działają jedynie objawowo, nie przedłużając życia chorych, a nawet w przypadku
stosowania niektórych dłużej działających preparatów (fenoterol) odnotowywano wzrost
śmiertelności, zwłaszcza w grupie pacjentów przekraczających zalecane dawki.
• Preparaty bardzo długodziałające (salmeterol, formoterol) zaleca się stosować przede
wszystkim w profilaktyce napadów nocnych.
• Mogą powodować hipokalemię zwłaszcza po dużych dawkach podawanych parenteralnie.
SALBUTAMOL
q
nie jest w pełni selektywny (często objawy stymulacji 1-adrenergicznej)
FENOTEROL
q
q
q
ma znacznie większą selektywność w stosunku do 2 od salbutamolu
mimo wysokiej selektywności może powodować tachykardię; dzieje się tak dlatego,
że pobudzenie presynaptycznego 2 pobudza uwalnianie NA, która wpływa na
obydwa receptory ;
działa znacznie dłużej niż salbutamol około 6-8 h (T0.5 = 8 h;)
Formoterol
Działanie:
Lek długodziałający o słabym działaniu przeciwzapalnym.
Wskazania:
• Zapobieganie obturacji dróg oddechowych głównie nocnej u chorych na astmę oraz
zapobieganie skurczowi oskrzeli wywołanemu przez wysiłek fizyczny bądź alergen wziewny,
jeżeli leczenie glikokortykosteroidami jest niewystarczające.
Salmeterol
Działanie: Amina syntetyczna pobudzająca wybiórczo i długotrwale receptory adrenergiczne
2.
SYMPATYKOLITYKI
• Hamowanie aktywności układu współczulnego
• Działanie na część presynaptyczną zakończeń nn
współczulnych
• Mechanizm działania polega na hamowaniu
magazynowania, uwalniania lub syntezy NA
• Brak wpływu na receptor adrenergiczny
• Brak wpływu na KA krążące
• Powodują powolny i długotrwały spadek RR
• w p. pok.zwiększają działanie ukł. Przywsp.
• możliwe przechodzenie do OUN – hamowanie,
zaburzenia przysadki
REZERPINA
•
Mechanizm działania polega na bloku transportu NA (też DA i 5-HT) do ziarnistości zakończeń
nerwowych pozazwojowych i w OUN = rozkład przez MAO
Efekty
1.
2.
3.
powolne i długotrwałe obniżenie RR (poprzez obniżenie pojemności minutowej serca i oporu
obwodowego)
spadek aktywności RAA
wzrost aktywności r. adrenergicznych na endogenne KA – niekorzystne
Działąnia niepożądane
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Hipotonia - zapaść ortostatyczna.
Bradykardia
Obrzęk błon śluzowych nosa
Wzrost wydzielania soku żołądkowego oraz objawy z p. pok. – biegunka, bolesne skurcze jelit.
Działanie ośrodkowe – depresja, senność, zawroty głowy i koszmary nocne,obj. parkinsonizmu
Obniżenie progu drgawkowego
Wzrost wydzielania PRL - bolesne powiększenie sutków i mlekotok, impotencja
Przerost gruczołu krokowego
Retencja sodu i wody – obrzęki
Spadek filtracji nerkowej
REZERPINA
Wskazania – rzadkie
1.
Nadciśnienie oporne na inne leki
Przeciwwskazania
1.
guz chromochłonny
2.
Depresja, choroba Parkinsona, stosowanie elektrowstrząsów
3.
choroba wrzodowa, colitis ulcerosa
4.
Ostrożnie u osób starszych, z zaburzeniami rytmu serca, ze świeżym zawałem m.
sercowego, w niewydolności nerek, kamicy p. żółciowego, padaczce- obniża próg
drgawkowy i astmie.
–
Symatykolityki
GUANETYDYNA
•Zajmuje miejsce NA – sama nie ma jej działania oraz stabilizuje aksolemmę.
•Bez działania ośrodkowego, mniej zaburzeń z p. pok.
•Spadek RR w mechanizmie obwodowym
•Stos w leczeniu nadczynności tarczycy – zmniejsza HR
•Powoduje nadwrażliwość na r. adrenergiczne – przy wyrzucie A niebezpieczny skok RR
•Retencja sodu – obrzęki,kojarzyć z diuretykami
•Zaburzenia ejakulacji
•Pwsk – inhibitory MAO, 3p,i sympatykomimetyki np..efedryna
•GUANEDREL
•ALFA-METYLODOPA
α - ADRENOLITYKI
- adrenolityki
nieselektywne
Blokada
nieselektywna
2
NA
+
1
• Wzrost uwalniania NA (DN)
• NA działa na r. α i β
• β1 tachykardia
β2 rozkurcz naczyń
• blok α1 = rozkurcz naczyń
= spadek oporu obwodowego
= spadek RR rozkurczowego
• 1 ISA+ skurcz naczyń
Receptory
narządowe
Nieselektywni antagoniści receptora α (α1 i α2)
Naturalne
alkaloidy
wielko-cząsteczkowe
Leki naturalne
alkaloidy sporyszu
Leki
syntetyczne
Naturalne
alkaloidy
mało-cząsteczkowe
ERGOTAMINA
ERGOMETRYNA
Pochodne
półsyntetyczne
DIHYDROERGOTAMINA
Pochodna
syntetyczna
NICERGOLINA
TOLAZOLINA, FENTOLAMINA,
FENOKSYBENZAMINA
α - ADRENOLITYKI nieselektywne NATURALNE
BLOKADA
α
ERGOTAMINA
ERGOMETRYNA
DIHYDRO ERGOTAMINA
+
AKTYWNOŚĆ
WEWNĘTRZNA
+
RR
MACICA
WZROST
SKURCZE
TĘŻCOWE
0
0
0
SKURCZE
KLONICZNE
+
0
0
-
α - ADRENOLITYKI nieselektywne NATURALNE
WSKAZANIA
1.
2.
3.
4.
Ginekologia
Migrena
Zaburzenia krążenia mózgowego
Nadciśnienie tętnicze (A)
α - ADRENOLITYKI nieselektywne SYNTETYCZNE
1.
Nieskuteczne w terapii nadciśnienia samoistnego, związanego z
nadmiernym pobudzeniem ukł. Wsp. I wysokim stężeniem NA = lek
antagonista receptora α nie może konkurować z NA
2.
Skuteczne w terapii nadciśnienia krwiopochodnego – związanego ze
wzrostem stężenia A = phaeochromocytoma.
A to słabszy agonista r. α niż NA i lek może konkurować z nią o
receptor. A łączy się też z r. 2 powodując rozkurcz naczyń i spadek
ciśnienia.
3.
Leki pobudzaja również ukł. przywsp. i mają działanie histaminopodobne
4.
Wskazania
5.
DN – tachykardia, bóle wieńcowe, pob. Ukł. Przywsp.
– nadciśnienie = guz chromochłonny( dgn, leczenie)
- niewydolność m. sercowego (spada obciążenie następcze)
1 – adrenolityki selektywne
Blokada
selektywna
• rozkurcz naczyń =spadek RR
• rozkurcz m. gł.pęcherza
2
NA
1
Receptory
narządowe
1 - ADRENOLITYKI SELEKTYWNE
1. Prazosyna
nt,nk,
2. Alfuzosyna
bph,nt
3. Doksazosyna
nt,bph
4. Terazosyna
bph,nt
5. Trimazosyna
bph
6. Tamsulozyna
bph
7. Urapidil
nt
8. Indoramina
nt
1 - ADRENOLITYKI SELEKTYWNE -działanie
1.
rozkurcz naczyń  zmniejszenie oporu obwodowego  spadek ciśnienia, co jest
szczególnie zaznaczone, gdy aktywność układu współczulnego lub stężenie amin
endogennych we krwi jest zwiększone;
2.
Leki mogą powodować odruchową tachykardię przy gwałtownym obniżeniu ciśnienia
tętniczego
3.
mają korzystny wpływ na lipidy krwi - obniżają frakcję LDL i podnoszą HDL
4.
nie wpływają na gospodarkę węglowodanową
5.
blokują mięśnie gładkie okolicy szyi pęcherza i sterczowego odcinka cewki, powodując
rozkurcz tych mięśni
1 - ADRENOLITYKI SELEKTYWNE -wskazania
1.
nadciśnienie tętnicze zwłaszcza z towarzyszącymi zaburzeniami lipidowymi
lub cukrzycą
2.
przerost gruczołu krokowego
3.
zastoinowa niewydolność krążenia
ZALETY
1.
KORZYSTNY WPŁYW NA LIPIDY
2.
WZROST WRAŻLIWOŚCI NA INSULINĘ
3.
NIE UPOŚLEDZA PRZEPŁYWU NERKOWEGO
1 - ADRENOLITYKI SELEKTYWNE - DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
MOŻLIWY ZNACZNY SPADEK RR PRZY PIERWSZEJ DAWCE
BÓLE, ZWROTY GŁOWY, OSŁABIENIE
DZIAŁANIE OŚRODKOWE – SENNOŚĆ, SUCHOŚĆ BŁON
ŚLUZOWYCH
NUDNOŚCI, WYMIOTY
OBJAWY SKÓRNE
KOŁATANIE SERCA
OBRZMIENIE BŁONY ŚLUZOWEJ NOSA
RETENCJA SODU I WODY – OBRZĘKI
DUSZNOŚCI
NIETRZYMANIE MOCZU
ZABURZENIA WIDZENIA
IMPOTENCJA
ZWIĘKSZENIE MIANA PRZECIWCIAŁ PRZECIWJĄDROWYCH
β – ADRENOLITYKI
β – ADRENOLITYKI – MECHANIZM DZIAŁANIA
1. KARDIOSELEKTYWNOŚĆ
2. AKTYWNOŚĆ WEWNĘTRZNA (ISA)
3. STABILIZACJA BŁON
4. FARMAKOKINETYKA
5. AGONIZM WOBEC RECEPTORA α1
β – ADRENOLITYKI - KARDIOSELEKTYWNOŚĆ
GENERACJE
1.
I – leki niewybiórcze działające na obydwa receptory β
a) ISA –
b) ISA +
2.
II – leki kardiowybiórcze działające tylko na receptor β1
a) ISA B) ISA +
3.
PROPRANOLOL, TIMOLOL, SOTALOL, NADOLOL
PINDOLOL, BIOPINDOLOL, PENBUTOLOL, KARTEOLOL,
ALPRENOLOL, OKSPRENOLOL
ATENOLOL, METOPROLOL, BETAKSOLOL, BISOPROLOL
ACEBUTOLOL, PRAKTOLOL, CELIPROLOL, ESMOLOL
III – leki z dodatkowym działaniem rozszerzającym naczynia krwionośne
- KARWEDILOL
- LABETALOL
- NEBIWOLOL
- CELIPROLOL
blokada β 1 i β 2 blokada receptora α1
blokada β 1 i β 2, słaby agonista β 2, blokada receptora α1
blokada β 1,,, uwalnianie NO
blokada β 1, silny agonista β 2
β – ADRENOLITYKI – AKTYWNOŚĆ WEWNĘTRZNA (ISA)
ISA+
DZIAŁANIE AGO-ANTAGONISTYCZNE
ochrona przed pobudzajacym wpływem KA przy niewielkim pobudzeniu własnym
Nawet nieznaczna aktywność wewnętrzna przeciwdziała :
• skurczowi m. gładkich
• rozwojowi zjawiska up – regulation
• niekorzystnemu wpływowi na lipidy krwi
ISA (- ) korzystna – gdy potrzebna silniejsza blokada ukł. wsp. = pierwotna i wtórna
prewencja zawału, leczenie zawału, znoszenie drżenia mięśniowego,
nadczynność tarczycy
ISA (+) korzystna – utajona niewydolność krążenia, choroby naczyń obwodowych,
astma
β – ADRENOLITYKI – STABILIZACJA BŁON
•
Bez istotnego znaczenia w farmakologii
•
Leki te silniej zwalniają czynność serca niż wynikałoby to
z samej blokady receptorów
•
Mogą przyczynić się do osłabienia inotropizmu
i przewodnictwa w sercu, zwłaszcza ISA – aż do bloku III
stopnia włącznie.
β – ADRENOLITYKI - FARMAKOKINETYKA
Leki rozpuszczalne w
•
tłuszczach
- dobrze wchłaniane z p. pok.
- metabolizm watrobowy + efekt I przejścia
- krótki T 0.5
- metabolity (często aktywne)
- przenikanie do OUN
•
Wodzie
- słabo wchłaniane z p. pok.
- wydalane w formie niezmienionej z moczem
- dłuższy T 0.5
β – ADRENOLITYKI – EFEKT DZIAŁANIA
1. WPŁYW NA SERCE
Obniżenie kurczliwości m. sercowego
hamowanie napięcia układu współczulnego
hamowanie własnej kurczliwości m. sercowego
1. Lek (ISA -) i (akt.bł. -) – czyste działanie receptorowe
zmniejszenie kurczliwości przez blok wpływu ukł. wsp. na serce
2. Lek (ISA +) i (akt. bł. -) – słabsze działanie kardiodepresyjne
3. Lek (ISA -) i (akt. bł. +) – b. silnie zmniejsza kurczliwość m. sercowego
przez hamowanie wpływu ukł. wsp. i kurczliwości własnej
Zmniejszenie częstości serca
Zmniejszenie przewodnictwa ( węzeł p-k)
Zmniejszenie pobudliwości
Zmniejszenie zapotrzebowania na tlen (znaczne)
β – ADRENOLITYKI – EFEKT DZIAŁANIA
2. HAMOWANIE UKŁADU RAA – blok β1
3. DZIAŁANIE ANTYARYTMICZNE
blokada β1 - wpływ na niemiarowości pochodzenia adrenergicznego
działanie błonowe - wpływ na niemiarowości pochodzenia nieadrenergicznego
4. SKURCZ OSKRZELI -blok β2
5. SPADEK CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO – działanie błonowe
6. HAMOWANIE WYDZIELANIA HORMONÓW TARCZYCY
7. DZIAŁANIE SEDATYWNE, PRZECIWLĘKOWE
8. HAMOWANIE AKTYWNOŚCI LIPAZY LIPOPROTEINOWEJ
9. ZMNIEJSZENIE WYDZIELANIA INSULINY - blok β2
oraz hamowanie glikogenolizy, opóźnienie wyrównania hipoglikemii
10. HAMOWANIE AGREGACJI PŁYTEK
β – ADRENOLITYKI – WSKAZANIA
1. NADCIŚNIENIE TĘTNICZE
2. CHNS
3. ZABURZENIA RYTMU SERCA – II KLASA
niemiarowości pochodzenia nadkomorowego, zespół WPW
nadmierne napięcie ukł wsp.: w tyreotoksykozie, przy guzie
chromochłonnym nadnerczy, przy znieczuleniu halotanem, nadmiernym
wysiłku fizycznym lub emocjach
niemiarowości komorowe będące powikłaniem CHNS
4. KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA
5. JASKRA Z OTWARTYM KĄTEM PRZESĄCZANIA
6. NIEKTÓRE POSTACIE CHOROBY LĘKOWEJ
7. MIGRENA
8. NADCZYNNOŚĆ TARCZYCY
9. SAMOISTNE DRŻENIE WŁÓKIENKOWE
10. NADCIŚNIENIE WROTNE
11. INSULINOMA
12. INNE
β – ADRENOLITYKI – DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
OSŁABIENIE CZYNNOŚCI SERCA
BRADYKARDIA
BLOKI SERCA
HIPOTONIA
SKURCZ TĘTNICY WIEŃCOWEJ
OŚRODKOWE DZIAŁANIE SEDATYWNE
TRÓJGLICERYDEMIA
SKURCZ OSKRZELI
SKURCZ NACZYŃ OBWODOWYCH
ZMNIEJSZENIE DZIAŁANIA INSULINY
ZABURZENIA ZE STRONY PRZEWODU POKARMOWEGO
ODCZYNY ALERGICZNE
PLAMICA
DRŻENIA I KURCZE MIĘŚNI
IMPOTENCJA
SPADEK PERFUZJI NERKOWEJ
ZESPÓŁ OCZNO-ŚLUZÓWKOWO-SKÓRNY
ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY (tachykardia, zaburzenia rytmu, niepokój, drżenia)
β – ADRENOLITYKI – PRZECIWWSKAZANIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
DYCHAWICA OSKRZELOWA
BRADYKARDIA I BRADYARYTMIE
HIPOTONIA
BLOK SERCA II I III STOPNIA
JAWNA NIEWYDOLNOŚĆ MIĘŚNIA SERCOWEGO
ZESPÓŁ PRINZ-METALA
CIĘŻKIE CHROMANIE PRZESTANKOWE, ZESPÓŁ RAYNAUDA
CIĘŻKA DEPRESJA
CUKRZYCA LECZONA INSULINĄ
CIĄŻA I LAKTACJA
PODESZŁY WIEK
PLAMICA
KWASICA KETONOWA
NIE WOLNO NAGLE ODSTAWIAĆ LEKU
β - ADRENOLITYKI
ISA -
ISA +
β1 β2 KARWEDILOL (+α1)
LABETALOL (+α1)
METIPRANOLOL
NADOLOL
PROPRANOLOL
SOTALOL
TIMOLOL
PINDOLOL (ISA max)
KARTEOLOL
OKSPRENOLOL
ALPRENOLOL
β1
ACEBUTOLOL (ISA mała)
ATENOLOL
BETAKSOLOL
BISOPROLOL (β1 max)
METOPROLOL
NEBIWOLOL (β1 !)
STABILIZACJA BŁON
+
ACEBUTOLOL
METIPRANOL
PROPRANOLOL
_
ATENOLOL
BETAKSOLOL
BISOPROLOL
KARTEOLOL
NADOLOL
NEBIWOLOL
PINDOLOL
SOTALOL
Download