regulamin organizacyjny - Samorząd Województwa Mazowieckiego

advertisement
Załącznik do uchwały Nr 1913/196/12
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 11 września 2012 r.
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MAZOWIECKIEGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, zwane dalej „Centrum”, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 );
2) zarządzenia Nr 30 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 grudnia 1987 r. w sprawie
utworzenia instytucji artystycznej pod nazwą Krajowe Biuro Koncertowe;
3) uchwały Nr 472/XLV/99 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 września
1999 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Krajowego Biura Koncertowego
w Warszawie;
4) uchwały Nr XX/695/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 grudnia 2007 r.
w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury Teatr Nowy i utworzenia
samorządowej instytucji kultury – Teatru Nowego oraz samorządowej instytucji kultury
Teatru Praga i nadania statutów;
5) uchwały Nr 40/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012 r.
w sprawie połączenia samorządowej instytucji kultury pn. „Teatr Praga”
z samorządową instytucją kultury pn. „Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki” w jedną
instytucję pn. „Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki”(Dz. Urz. Woj. Maz z 2012 r. poz.
2441);
6) statutu Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki stanowiącego załącznik do uchwały
Nr 41/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie
nadania statutu samorządowej instytucji kultury pn. „Mazowieckie Centrum Kultury
i Sztuki”, powstałej w wyniku połączenia Teatru Praga z Mazowieckim Centrum Kultury
i Sztuki.
§ 2.
Regulamin organizacyjny Centrum, zwany dalej „regulaminem”, określa:
1) organizację pracy i zasady kierowania Centrum;
2) zakresy uprawnień i odpowiedzialności kadry kierowniczej Centrum;
1
3) zasady zastępowania Dyrektora Centrum w czasie jego nieobecności;
4) zasady obiegu dokumentów i podpisywania pism;
5) strukturę oraz zakresy działania komórek organizacyjnych Centrum.
Rozdział II
ORGANIZACJA PRACY I ZASADY KIEROWANIA CENTRUM
§ 3.
1. Dyrektor Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki zwany dalej „Dyrektorem” zarządza
Centrum i reprezentuje go na zewnątrz.
2.
Dyrektor organizuje pracę Centrum oraz odpowiada za całokształt jego działalności.
3.
Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
1) zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Centrum oraz prawidłowego
funkcjonowania Centrum i kierowanie jego działalnością;
2) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem kontroli zarządczej;
3) zapewnienie prawidłowego gospodarowania mieniem jednostki;
4) prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej jednostki;
5) prowadzenie prawidłowej polityki kadrowej i czynności z zakresu prawa pracy
i innych aktów prawnych, zgodnie z przepisami prawa pracy;
6) dbanie o dobre imię jednostki i reprezentowanie jej na zewnątrz;
7) zapewnienie warunków pracy zgodnie z przepisami BHP;
8) przestrzeganie procedur ustalonych przez organizatora;
9) opracowywanie planów, programów, prognoz, analiz, ocen i sprawozdań w ramach
prowadzonych spraw.
§ 4.
Dyrektor zarządza Centrum przy pomocy:
1) Zastępcy Dyrektora ds. merytorycznych;
2) Zastępcy Dyrektora ds. administracyjnych;
3) Głównego Księgowego.
§ 5.
1. Do obowiązków Zastępców Dyrektora należy w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)
współudział w kształtowaniu programów i planów Centrum;
inicjowanie działań i organizowanie pracy Centrum;
współpraca z partnerami zewnętrznymi;
sprawowanie kontroli zarządczej;
analizowanie i ocena funkcjonowania komórek organizacyjnych.
2
2. Do obowiązków Zastępców Dyrektora, wynikających ze sprawowania bezpośredniego
nadzoru nad podległymi komórkami organizacyjnymi należy, w szczególności:
1) przedstawianie Dyrektorowi, w porozumieniu z kierownikami działów, propozycji
i wniosków w sprawach osobowych, a w szczególności w zakresie doboru kadr,
nagród, premii;
2) wydawanie poleceń służbowych kierownikom i pracownikom nadzorowanych
komórek organizacyjnych;
3) opracowywanie planów pracy zgodnie z planem finansowym i merytorycznym
Centrum oraz egzekwowanie ich realizacji po uprzedniej akceptacji Dyrektora
i złożeniu podpisu przez Głównego Księgowego i przygotowywanie sprawozdań
z ich realizacji;
4) sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem
zadań należących do zakresu działania komórek organizacyjnych;
5) kontrola przestrzegania dyscypliny pracy i przepisów wewnętrznych, w tym
przepisów o zabezpieczeniu tajemnicy państwowej i służbowej;
6) wykonywanie zadań wynikających z kontroli zarządczej;
7) wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora.
§ 6.
1. Główny Księgowy odpowiada za całokształt gospodarki finansowej Centrum.
2. Do obowiązków Głównego Księgowego należy w szczególności:
1) prowadzenie rachunkowości Centrum;
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi Centrum;
3) dokonywanie wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
i finansowych.
3. W czasie nieobecności Głównego Księgowego jego obowiązki i uprawnienia przejmuje
wyznaczony pracownik Działu Finansowo – Księgowego.
§ 7.
1. Do podpisu Dyrektora zastrzeżone są:
1)
2)
3)
4)
5)
pisma do organów administracji publicznej;
wewnętrzne akty normatywne, zarządzenia i instrukcje;
dokumenty dotyczące udzielania zleceń płatniczych;
pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w imieniu Centrum;
odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne.
2. Dla zapewnienia bieżącej i sprawnej działalności Centrum podczas nieobecności
Dyrektora, wyznaczony przez Dyrektora Zastępca Dyrektora ma prawo podpisywania
pism i dokumentów, o których mowa w ust.1.
3
3. Sprawozdania finansowe z działalności Centrum podpisuje Dyrektor oraz Główny
Księgowy.
4. Wszystkie dokumenty w sprawach finansowych, przedstawione Dyrektorowi do podpisu,
wymagają złożenia podpisu przez Głównego Księgowego lub zastępującego go w czasie
nieobecności pracownika i podpisu właściwego w sprawie Zastępcy Dyrektora.
§ 8.
1. Do obowiązków Kierownika komórki należy kierowanie wykonywaniem zadań objętych
zakresem działania tych komórek, a także:
1) organizowanie pracy w podległej komórce organizacyjnej, zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz wskazówkami bezpośredniego przełożonego;
2) nadzorowanie wykonywania przez pracowników przydzielonych im zadań oraz
czuwanie nad ich realizacją zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) inicjowanie przygotowywania projektów zarządzeń dotyczących zakresu działania
podległej komórki organizacyjnej;
4) organizowanie terminowej realizacji zadań planowych i doraźnie zleconych;
5) przydział zadań poszczególnym pracownikom podległej komórki organizacyjnej;
6) czuwanie nad przestrzeganiem przez podległych pracowników dyscypliny pracy,
przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej oraz przepisów wewnętrznych.
2. Kierownik komórki odpowiedzialny jest wobec bezpośredniego przełożonego za należyte
wykonywanie zadań wynikających z ustalonego zakresu czynności, wyczerpujące, zgodne
z przepisami i terminowe załatwianie spraw oraz należytą pracę kierowanej przez niego
komórki organizacyjnej.
3. Podczas nieobecności kierownika komórki organizacyjnej jego funkcję pełni zastępca
kierownika lub wyznaczony przez niego pracownik, który w tym czasie przejmuje
uprawnienia i odpowiedzialność za prawidłową realizację zadań zastępowanego.
§ 9.
Do obowiązków pracownika należy:
1) sumienne wykonywanie powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami,
także wewnętrznymi, i wskazówkami bezpośredniego przełożonego;
2) przestrzeganie drogi służbowej;
3) przestrzeganie postanowień instrukcji kancelaryjnej;
4) przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów dotyczących tajemnicy państwowej
i służbowej, a także przepisów wewnętrznych;
5) właściwa gospodarka powierzonym mieniem oraz rozliczanie się z obrotu tym
mieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4
Rozdział III
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA CENTRUM
§ 10.
1. W Centrum funkcjonują następujące komórki organizacyjne:
1) Działy:
a) Dział Finansowo – Księgowy,
b) Dział Techniczny,
c) Dział Administracyjno – Inwestycyjny,
d) Dział Organizacyjny,
e) Dział Marketingu i Promocji,
f) Dział Impresariatu Muzycznego,
g) Dział Edukacji i Szkoleń,
h) Dział Form Scenicznych i Tańca,
i) Dział Galerii i Wystaw,
j) Dział Dziedzictwa Kulturowego.
2) Jednostki wyspecjalizowane:
a) Mazowiecki Fundusz Filmowy,
b) Teatr Praga.
2. Na czele działów i jednostek wyspecjalizowanych stoją kierownicy z wyjątkiem Działu
Finansowo – Księgowego, którym kieruje bezpośrednio Główny Księgowy.
3. Schemat struktury organizacyjnej Centrum określa załącznik do Regulaminu.
§ 11.
1.Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:
1)
2)
3)
4)
Dział Organizacyjny;
Dział Marketingu i Promocji;
Mazowiecki Fundusz Filmowy;
Teatr Praga.
2. Zastępcy Dyrektora ds. merytorycznych bezpośrednio podlegają:
1)
2)
3)
4)
5)
Dział Impresariatu Muzycznego;
Dział Edukacji i Szkoleń;
Dział Form Scenicznych i Tańca;
Dział Galerii i Wystaw;
Dział Dziedzictwa Kulturowego.
3. Zastępcy Dyrektora ds. administracyjnych bezpośrednio podlegają:
1) Dział Techniczny;
2) Dział Administracyjno – Inwestycyjny.
4. Głównemu Księgowemu bezpośrednio podlega Dział Finansowo – Księgowy.
5
ROZDZIAŁ IV
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH
§ 12.
Do zadań Działu Finansowo – Księgowego należy, w szczególności:
1) opracowywanie planów finansowych Centrum;
2) prowadzenie księgowości oraz sprawozdawczości
umożliwiający:
finansowej
w
sposób
a) terminowe uzyskiwanie i przekazywanie rzetelnych informacji finansowych,
b) skuteczną ochronę mienia i terminowe rozliczanie osób odpowiedzialnych
majątkowo za powierzone mienie oraz dochodzenia od nich należności,
c) prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań oraz rozliczeń finansowych;
3) należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowych, ksiąg
rachunkowych oraz sprawozdań finansowych;
4) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami
polegającymi na:
a) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnieniu należytej ochrony
wartości pieniężnych,
b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów,
sporządzanie preliminarzy i rozliczeń,
c) zapewnieniu terminowego ściągania należności, spłaty zobowiązań
i dochodzenia roszczeń spornych,
d) przestrzeganiu obowiązujących przepisów dotyczących ustalania i opłacania
podatków, wynagrodzeń, składek ZUS i innych składek ubezpieczeniowych oraz
świadczeń na rzecz pracowników,
e) prawidłowym dysponowaniu środkami pieniężnymi na rachunku bankowym;
5) dokonywanie bieżącej kontroli stanu środków finansowych i analizy wydatków;
6) realizowanie innych zadań wynikających z potrzeb instytucji.
§ 13.
Do zadań Działu Technicznego należy, w szczególności:
1) techniczne zabezpieczenie imprez i innych działań organizowanych przez lub przy
współudziale Centrum;
2) koordynowanie użytkowania samochodów służbowych;
3) zaopatrzenie we właściwe materiały i niezbędny sprzęt związany z organizacją
imprez;
4) użyczanie i wynajem pomieszczeń, opracowanie harmonogramu rezerwacji
i wykorzystania pomieszczeń Centrum;
5) realizowanie innych zadań wynikających z potrzeb instytucji.
6
§14.
Do zadań Działu Administracyjno – Inwestycyjnego należy, w szczególności:
1) administrowanie budynkiem i innymi pomieszczeniami oraz majątkiem Centrum;
2) zorganizowanie właściwej ochrony mienia;
3) zaopatrzenie we właściwe materiały i sprzęt niezbędny do funkcjonowania
Centrum;
4) dokonywanie zakupów towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi zamówień publicznych;
5) planowanie, organizowanie i koordynowanie przebiegu prac związanych
z remontami bieżącymi i kapitalnymi budynku głównego przy ul. Elektoralnej 12
oraz innych lokali Centrum;
6) zapewnienie konserwacji i napraw sprzętu oraz instrumentów muzycznych;
7) zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń technicznych, w tym: sieci
wodno- kanalizacyjnej, c.o., telefonicznej, informatycznej, gazowej, elektrycznej;
8) utrzymanie czystości i porządku wokół budynku głównego oraz we wszystkich
lokalach będących w dyspozycji Centrum;
9) prowadzenie, nadzorowanie i kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej obiektów
Centrum;
10) inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom
życia i zdrowia pracowników oraz innych osób przebywających na terenie
należącym do instytucji;
11) kontrolowanie warunków pracy oraz przestrzegania przez pracowników zasad
i przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy;
12) sprawowanie nadzoru nad zadaniami wynikającymi z ochrony informacji
niejawnych;
13) pozyskiwanie środków finansowych na realizację działalności działu;
14) realizacja innych zadań wynikających z potrzeb instytucji.
§ 15.
Do zadań Działu Organizacyjnego należy, w szczególności:
1)
2)
3)
4)
organizacja pracy w Centrum;
obsługa sekretariatu i prowadzenie kancelarii;
prowadzenie spraw osobowych pracowników Centrum;
przygotowanie wniosków i dokumentacji w sprawach awansowania, nagradzania,
karania i odznaczania pracowników oraz dokumentacji związanej z odejściem
pracowników na rentę lub emeryturę oraz innej zgodnej z obowiązującymi
przepisami;
5) prowadzenie spraw z zakresu świadczeń socjalnych;
6) prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
7) realizowanie innych zadań wynikających z potrzeb instytucji.
§ 16.
Do zadań Działu Marketingu i Promocji należy, w szczególności:
1) tworzenie i opracowywanie strategii działalności Centrum;
7
2) tworzenie wizerunku instytucji w mediach i opinii publicznej;
3) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrum w celu opracowania
i zrealizowania strategii promocyjnej i informacyjnej;
4) współpraca ze środkami komunikacji społecznej na rzecz upowszechniania
działalności merytorycznej Centrum;
5) opracowywanie do druku materiałów promocyjnych i reklamowych oraz innych
publikacji związanych z działalnością Centrum;
6) opracowywanie redakcyjne i korekta wszystkich materiałów reklamowych
wydawanych przez Centrum;
7) opracowywanie redakcyjne tekstów i ofert dla celów informacyjnych;
8) zlecanie, sprawowanie nadzoru redakcyjnego i technicznego nad drukami ulotnymi
oraz innymi wydawnictwami powstałymi w związku z realizacją zadań działu;
9) zlecanie i sprawowanie nadzoru nad produkcją zapisów fonograficznych, wideo
i innych powstałych w związku z działalnością Centrum;
10) dokumentowanie, gromadzenie i udostępnianie materiałów dotyczących
działalności merytorycznej Centrum;
11) redagowanie i sprawowanie nadzoru nad stroną internetową Centrum;
12) kreowanie i realizowanie projektów, wydarzeń i imprez promocyjnych Centrum;
13) pozyskiwanie środków finansowych na realizację działalności merytorycznej działu;
14) realizacja innych zadań wynikających z potrzeb instytucji.
§ 17.
Do zadań Działu Impresariatu Muzycznego należy, w szczególności:
1) przygotowywanie merytoryczne i realizowanie programów upowszechniania
muzyki na najwyższym poziomie wykonawczym dla różnych grup odbiorców, ze
szczególnym uwzględnieniem mieszkańców mniejszych ośrodków wiejskich
i miejskich oraz środowisk mniej zamożnych;
2) promowanie wybitnych jednostek młodego pokolenia artystów poprzez
prezentacje ich dorobku twórczego, poszukiwanie pozarządowych form
stypendialnych, organizację warsztatów, pomaganie w uczestnictwie w krajowych
i międzynarodowych konkursach, wprowadzenie do obiegu informacji ich nazwisk
i dorobku;
3) współpraca merytoryczna oraz organizacyjna w programowaniu wszelkich działań
edukacyjnych i metodycznych Centrum;
4) inspirowanie i realizowanie aktywnych form artystycznych promujących tradycję
narodową, ze szczególnym uwzględnieniem twórców z Mazowsza;
5) organizowanie koncertów i festiwali muzycznych, prowadzenie działalności
wydawniczej i fonograficznej, a także rozwijanie innych form aktywności
w dziedzinie promocji i upowszechniania muzyki;
6) organizowanie lub współuczestniczenie w międzynarodowych projektach
z dziedziny muzyki;
7) pozyskiwanie środków finansowych na realizację działalności merytorycznej działu;
8) realizowanie innych zadań wynikających z potrzeb instytucji.
8
§ 18.
Do zadań Działu Edukacji i Szkoleń należy, w szczególności:
1) organizowanie kursów, szkoleń, debat, warsztatów oraz doradztwa dla artystów,
animatorów kultury, społeczności lokalnych Mazowsza, pracowników instytucji
kultury, organizacji pozarządowych, niezależnych aktywistów kulturalnych;
2) organizowanie i wspieranie projektów, seminariów, sympozjów i konferencji
prezentujących najnowsze trendy w kulturze i sztuce oraz zarządzaniu kulturą;
3) poszukiwanie nowatorskich form edukacji kulturalnej i animacji kultury,
wspierających rozwój i aktywizujących lokalne społeczności Mazowsza,
adresowanych do różnych grup społecznych ze szczególnym uwzględnieniem osób
niepełnosprawnych ruchowo, intelektualnie lub społecznie oraz obszarów
zmarginalizowanych, z utrudnionym dostępem do kultury;
4) współpraca z ekspertami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury na
Mazowszu w celu zebrania i przetworzenia wiedzy na temat stanu kultury w
województwie mazowieckim oraz uwzględnianie pozyskanej wiedzy przy
projektowaniu działań animacyjnych i edukacyjnych;
5) współpraca z animatorami kultury i edukatorami kulturalnymi w zakresie wspólnej
realizacji projektów kulturalnych wspierających rozwój lokalny ze szczególnym
uwzględnieniem tworzenia kapitału społecznego i kreatywnego;
6) wspieranie sieciowania w kulturze, współtworzenie forów wymiany wiedzy
i dobrych praktyk dla animatorów, pracowników instytucji kultury i aktywistów
kulturalnych;
7) wspieranie idei wolontariatu jako elementu funkcjonowania żywej instytucji
kultury;
8) organizowanie lub współuczestniczenie w międzynarodowych projektach
edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem innowacji w kulturze
i zarządzaniu kulturą;
9) pozyskiwanie środków finansowych na realizację działalności merytorycznej działu;
10) realizowanie innych zadań wynikających z potrzeb instytucji.
§ 19.
Do zadań Działu Form Scenicznych i Tańca należy, w szczególności:
1) inspirowanie, wspieranie i promowanie nieprofesjonalnych grup sceny tańca i ruchu
na Mazowszu poprzez organizowanie prezentacji mistrzowskich, oraz konsultacji
doskonalących prowadzonych przez wybitnych artystów -pedagogów tańca i ruchu;
2) kształtowanie świadomego odbiorcy i twórcy sztuki scenicznej wyrażanej w tańcu
i ruchu poprzez działania artystyczne umożliwiające uczestnikom - amatorom
zdobycie umiejętności samodzielnego posługiwania się językiem sceny;
3) promowanie wybitnych artystów młodego pokolenia sceny tańca i ruchu, w tym
przedstawicieli nurtu amatorskiego, poprzez stwarzanie możliwości prezentacji ich
dorobku twórczego, doskonalenia artystycznego oraz uczestniczenia w krajowych
i międzynarodowych festiwalach;
4)
upowszechnianie sztuki tańca, ruchu i związanych z nimi działań
interdyscyplinarnych – zarówno nowatorskich nurtów polskiej sztuki tańca i ruchu,
9
jak wywodzących się z tradycji narodowej – przez prezentowanie wybitnych
wykonawców szerokiej publiczności;
5) organizowanie lub współuczestnictwo w międzynarodowych projektach z dziedziny
tańca i ruchu;
6)
inspirowanie, wspomaganie i promowanie form działalności scenicznej
amatorskiego ruchu twórczego, w tym dzieci i młodzieży, poprzez organizowanie
przeglądów, konkursów, festiwali i warsztatów doskonalących, we współpracy
z mazowieckimi instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi;
7) pozyskiwanie środków finansowych na realizację działalności merytorycznej działu;
8) realizowanie innych zadań wynikających z potrzeb instytucji.
§ 20.
Do zadań Działu Galerii i Wystaw należy w szczególności :
1) organizowanie wystaw i innych form prezentacji sztuk plastycznych w siedzibie
Centrum oraz na terenie Województwa Mazowieckiego;
2) wspomaganie merytoryczne i organizacyjne działalności plastycznej na terenie
Województwa Mazowieckiego;
3) organizowanie działalności oświatowej i poradnictwa metodycznego w zakresie
współczesnych sztuk plastycznych ze szczególnym uwzględnieniem placówek
kultury Województwa Mazowieckiego;
4) organizowanie wymiany wystaw tematycznych i autorskich z galeriami działającymi
na terenie kraju i za granicą;
5) organizowanie promocji twórców związanych z terenem województwa
mazowieckiego lub działających na rzecz tego regionu;
6) gromadzenie dokumentacji sztuk plastycznych;
7) poszukiwanie i typowanie do zakupów dzieł sztuki współczesnej oraz wydawnictw
w celu ich upowszechniania;
8) gromadzenie, ewidencjonowanie, inwentaryzowanie, zarządzanie i użytkowanie
zbiorów dzieł sztuki współczesnej;
9) organizowanie lub współuczestniczenie w międzynarodowych projektach
z dziedziny sztuk plastycznych;
10) pozyskiwanie środków finansowych na realizację działalności merytorycznej działu;
11) realizowanie innych zadań wynikających z potrzeb instytucji.
§ 21.
Do zadań Działu Dziedzictwa Kulturowego należy, w szczególności:
1) organizowanie wystaw, przeglądów artystycznych, spektakli i innych form
prezentacji sztuki tradycyjnej ze szczególnym uwzględnieniem wykonawców
działających na terenie Województwa Mazowieckiego;
2) prowadzenie działalności wydawniczej i rozwijanie innych form aktywności
w dziedzinie promocji i upowszechniania tradycji i historii regionu;
10
3) promowanie wybitnych jednostek i zespołów artystów ludowych z terenu
Województwa Mazowieckiego poprzez upowszechnianie ich dorobku twórczego,
pomaganie w uczestnictwie w krajowych i międzynarodowych festiwalach;
4) dokumentowanie dokonań współczesnych twórców ludowych Mazowsza
i współdziałanie ze specjalistycznymi instytucjami naukowymi i kulturalnymi
zajmującymi się zbiorami polskiej sztuki tradycyjnej;
5) promowanie dziedzictwa kulturowego Mazowsza w Polsce i za granicą;
6) doradztwo merytoryczne dla twórców nieprofesjonalnych i artystów młodego
pokolenia;
7) organizowanie lub współuczestniczenie w międzynarodowych projektach
kulturowych;
8) pozyskiwanie środków finansowych na realizację działalności merytorycznej działu;
9) realizowanie innych zadań merytorycznych Centrum.
§ 22.
Do zadań Mazowieckiego Funduszu Filmowego należy prowadzenie spraw Mazowieckiego
Funduszu Filmowego zgodnie z regulaminem Funduszu wprowadzonym odrębnym
zarządzeniem Dyrektora.
§ 23.
Do zadań Teatru Praga należy, w szczególności:
1) produkowanie spektakli i projektów teatralnych możliwie najwyższej jakości
artystycznej w wymiarach: lokalnym, krajowym oraz ponadnarodowym, w oparciu
o wysokiej rangi twórców teatralnych i zaplecze techniczne oraz wyspecjalizowane
narzędzia i środki scenicznego wyrazu;
2) budowa repertuaru teatralnego w oparciu o dramaturgię wymagającą
profesjonalnego warsztatu aktorskiego;
3) prowadzenie współczesnego dialogu teatralnego w odniesieniu do klasycznych dzieł
dramaturgii polskiej i światowej;
4) udostępnianie nowatorskich osiągnięć dramaturgii współczesnej możliwie
szerokiemu odbiorcy;
5) prowadzenie działalności impresaryjnej na podstawie indywidualnych kontraktów
aktorskich;
6) wspieranie rozwoju profesjonalnych niezależnych grup teatralnych poprzez
realizowanie wspólnych spektakli i projektów artystycznych, udostępnianie
zaplecza technicznego, wspólne działania edukacyjne, dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem w administrowaniu projektami artystycznymi, współdziałanie
w zakresie promocji i marketingu;
7) pozyskiwanie środków finansowych na realizację działalności merytorycznej działu.
ROZDZIAŁ V
§ 24.
PRZEPIS KOŃCOWY
Wszelkie zmiany Regulaminu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.
11
Download