Szkolenie wewnętrzne Excel

advertisement
ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE
Zlecenie DBFO – Targówek przeprowadzenia przetargu w dla
placówki oświatowej.
DBFO - Targówek m. st. Warszawa
OBOWIAZEK STOSOWANIA
USTAWY PZP
• Obowiązek prawidłowego oszacowania kwoty
umowy zgodnie z postanowieniami ustawy PZP.
• Przed lub na początku roku budżetowego aby
zweryfikować obowiązek stosowania zapisów
ustawy PZP.
• Szczególną uwagę należy zwrócić przy
zawieraniu umów wieloletnich.
• Energia elektryczna i cieplna – tryby konkurencyjne
z ustawy PZP.
• PGNiG – umowa z wolnej ręki (art. 67 ustawy PZP).
HARMONOGRAM CZYNNOŚCI
1. Wystąpienie do DBFO z pismem o
przeprowadzenie przetargu wraz z
określeniem przedmiotu, zakresu i czasu
trwania zamówienia. [40 DNI PRZED TERMINEM OGŁOSZENIA PRZETARGU]
2. Udzielenie DBFO odpowiedniego
pełnomocnictwa (wzór w formie
elektronicznej). [30 DNI]
3. Wprowadzenie w placówce regulaminu
udzielania zamówień powyżej 14 000 EURO
(wzór w formie elektronicznej).
HARMONOGRAM CZYNNOŚCI
4.
Powołanie zarządzeniem Dyrektora placówki komisji
przetargowej: [20 dni]
• 3 osobowa komisja (2 – członków z DBFO, 1 – członek z placówki)
5.
Potwierdzenie przez placówkę dostępu do: [20 dni]
• Biuletynu Zamówień Publicznych – na stronach Urzędu Zamówień
Publicznych.
• Platformy Ogłoszeniowej i Księgi Zamówień Publicznych – na
stronach Urzędu m. st. Warszawy.
• Biuletynu Informacji Publicznej placówki.
• Stworzenia na stronie placówki oświatowej zakładki Zamówienia
Publiczne i uzyskanie możliwości „sprawnego” umieszczania
materiałów na stronie.
6.
Posiedzenie Komisji Przetargowej: [20 dni]
• Oszacowanie wartości zamówienia i wybór trybu zamówienia –
potwierdzone protokołem.
HARMONOGRAM CZYNNOŚCI
7. Przygotowanie przez DBFO (współpraca z
placówką) dokumentacji przetargowej:
• SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia)
• Umowa
• Załączniki
• Projekt ogłoszenia na BZP.
8. Przekazanie dokumentacji w celu akceptacji
lub wniesienia poprawek do placówki –
potwierdzone protokołem komisji. [7 dni]
HARMONOGRAM CZYNNOŚCI
9. Po akceptacji umieszczenie ogłoszenia:
• Biuletynie Zamówień Publicznych.
• Stronie placówki.
• Na tablicy ogłoszeń w widocznym miejscu w
placówce.
• Platformie Ogłoszeniowej Urzędu m. st. Warszawy.
• Biuletynie Informacji Publicznej.
HARMONOGRAM CZYNNOŚCI
10. Czas na składanie ofert i zapytań przez oferentów – udzielanie
odpowiedzi.
11. Otwarcie ofert i ocena ofert – ewentualne składanie wyjaśnień
przez oferentów.
• Podpisanie oświadczeń o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania
przetargowego przez członków komisji i kierownika zamawiającego.
12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
• Na stronie placówki, na stronie BIP, na tablicy ogłoszeń i wysłana do
oferentów którzy złożyli oferty.
13. Podpisanie umowy.
14. Zamieszczenie informacji o zawarciu umowy na stronach:
• Biuletynu Zamówień Publicznych.
• Księdze zamówień Publicznych.
15. Przekazanie protokołu z postępowania przetargowego do
podpisania przez Kierownika Zamawiającego.
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
DBFO
PLACÓWKA
• Przygotowuje
dokumentacje pod
względem technicznym.
• Przekazuje do
zatwierdzenia
dokumentację dotyczącą
przetargu.
• Dyrektor Placówki jako
Kierownik Zamawiającego
podpisuje protokoły,
dokumentacje i zawiera
umowę z wybranym
Wykonawcą.
• Zamieszczanie ogłoszeń,
odpowiedzi na pytania i
wyników postępowania na
stronach BZP, Platformie
Ogłoszeniowej, stronach
placówki, stronach BIP,
tablicy ogłoszeń itp.
LISTA PLACÓWEK – EN.
CIEPLNA
UWAGA
Wartości szacunkowe w okresie
jednego roku (w przypadku
pozostałych placówek przy
zawieraniu umów dłuższych niż
rok należy dokonać szacowania
wartości zamówienia).
Dotyczy to również innych
umów wieloletnich w tym
energii elektrycznej.
MATERIAŁY DO PREZENTACJI
• Wyciąg z najważniejszych terminów ustawy PZP.
• Wzór pełnomocnictwa.
• Wzór zarządzenia i regulaminu komisji
przetargowej.
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
W pełnomocnictwie
można ograniczyć zakres
czynności powierzonych
do wykonania dla DBFO.
DZIĘKUJE ZA UWAGĘ
Download