Założenia planowanej działalności gospodarczej

advertisement
Projekt „Nowa ścieżka kariery – program aktywizacji zawodowej nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty” współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy, na
podstawie Umowy o dofinansowanie zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”
Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”,
Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
ZAŁOŻENIA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI
(załącznik do formularza rekrutacyjnego)
Imię/Imiona
Nazwisko
PESEL
CAŁOŚĆ NINIEJSZEGO ZAŁĄCZNIKA NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO.
1. Forma prawna planowanej działalności
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Spółka cywilna
Spółdzielnia socjalna
Inna, jaka:
2. Rodzaj planowanej działalności gospodarczej:
Produkcja
Usługi
Handel
Sektor, branża
Krótki opis rodzajów usług / produktów / towarów oferowanych przez firmę (jakie usługi będą
świadczone / co będzie produkowane)
3. Lokalizacja planowanej działalności gospodarczej i zasięg działania.
Główne miejsce prowadzenia planowanej działalności gospodarczej (siedziba)
Miejscowość
Powiat
Województwo
Wyszczególnienie zasięgu (obszaru) działania firmy.
1
Projekt „Nowa ścieżka kariery – program aktywizacji zawodowej nauczycieli i pracowników instytucji sektora
oświaty” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Charakterystyka klientów/odbiorców i planowany sposób docierania do nich wraz z opisem
zaobserwowanego zapotrzebowania na ofertę, w tym identyfikacja niszy rynkowej.
5. Opis konkurencji w najbliższym otoczeniu wraz z określeniem jej wpływu na planowaną
działalność gospodarczą.
6. Opis udokumentowanego wykształcenia i kwalifikacji (np. ukończone kursy
i szkolenia) oraz wykonywany zawód, doświadczenie zawodowe i dodatkowe umiejętności /
kwalifikacje / predyspozycje przydatne w prowadzeniu planowanej działalności.
7. Opis posiadanych obecnie zasobów własnych (lokale, maszyny, środki pieniężne itp.), których
posiadanie może mieć wpływ na prowadzenie planowanej działalności gospodarczej.
W przypadku posiadania własnych środków pieniężnych proszę wskazać cel ich wydatkowania.
8. Opis podstawowych założeń organizacyjnych firmy (czy planowane jest samodzielne
świadczenie usług, czy planowane jest zawieranie umów na podwykonawstwo, czy zakładane
jest zatrudnienie pracowników, w jakim lokalu planowane jest prowadzenie działalności).
9. Proszę podać powody / motywację, dla których zdecydował/-a się Pan/Pani na założenie
własnej firmy oraz uzasadnić dlaczego uważa Pan/Pani, że planowana działalność odniesie
sukces z uwzględnieniem szans i zagrożeń związanych z jej prowadzeniem, jak również wskazać
sposoby na przezwyciężenie zagrożeń.
10. Jakiego rodzaju wydatki sfinansowane z dotacji z Projektu zamierza Pani/Pan ponieść
w związku z planowaną działalnością gospodarczą wraz z szacunkowymi kwotami? 1
1
Suma wydatków nie może przekroczyć 40 tys. zł.
2
Projekt „Nowa ścieżka kariery – program aktywizacji zawodowej nauczycieli i pracowników instytucji sektora
oświaty” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
rodzaj zakupu 2
wysokość
wydatku
uzasadnienie – proszę podać wyjaśnienie, dlaczego dany
zakup jest potrzebny do prowadzenia planowanej działalności
2
Rodzaj zakupu zgodny z wymogami określonymi w Regulaminie rekrutacji Uczestników, tj. za wydatki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
należy rozumieć wydatki kluczowe i niezbędne do uruchomienia i prowadzenia działalności. W ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej
możliwe jest sfinansowanie wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie (powstanie) przedsiębiorstwa, a w szczególności:
- zakup sprzętu rozumianego jako środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz pozostały sprzęt i wyposażenie (np. meble), dla których
prowadzona jest ewidencja ilościowa lub ilościowo-wartościowa, w uzasadnionych przypadkach dopuszczalny jest zakup używanych środków
trwałych. Ponadto, aby był możliwy zakup używanego środka trwałego muszą zostać spełnione poniższe warunki:

sprzedający środek trwały musi wystawić deklarację określającą jego pochodzenie,

sprzedający środek trwały potwierdza w deklaracji, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony ze środków
krajowych lub wspólnotowych,

cena zakupionego środka trwałego używanego nie może przekraczać jego wartości rynkowej i musi być niższa niż koszt podobnego
nowego sprzętu – na co Uczestnik musi przedstawić potwierdzenie w postaci rzetelnego rozpoznania rynku,

sprzedającym nie może być członek rodziny2 lub osoba pozostająca w faktycznym pożyciu z Uczestnikiem lub osoba zamieszkująca pod
tym samym adresem, co Uczestnik Projektu.
- dostosowanie budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do podejmowanej działalności gospodarczej, przy czym koszt robót i materiałów
budowlanych związanych z remontem, modernizacją bądź dostosowaniem pomieszczeń nienależących do Uczestnika Projektu, mogą być uznane
za kwalifikowalne pod warunkiem zagwarantowania przez Uczestnika Projektu trwałości inwestycji (np. okres najmu i wypowiedzenia umowy jest
dłuższy niż okres trwałości inwestycji) oraz przedstawienie zgody właściciela lokalu na dokonanie prac we wskazanym przez Uczestnika Projektu
zakresie. Podstawą uznania wydatków dotyczących robót i materiałów budowlanych związanych z remontem, modernizacją bądź dostosowaniem
lokali należących do Uczestnika projektu jest przedstawienie prawa własności do lokalu. UWAGA: Umowy najmu, zgoda właściciela lokalu na
przeprowadzenie prac remontowych czy prawo Uczestnika do lokalu wymagane będą dopiero w kolejnej fazie – po zakwalifikowaniu do udziału
w Projekcie, na etapie składania biznesplanu.
- zakup środków obrotowych pod warunkiem, że są one niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów realizowanej inwestycji oraz
odpowiednio uzasadnione, jednak w wysokości nie przekraczającej 15% wnioskowanej kwoty dotacji inwestycyjnej.
Przy tworzeniu planu wydatków należy uwzględnić, iż okres wydatkowania środków finansowych z dotacji nie może przekroczyć 2 miesięcy od
momentu założenia działalności gospodarczej. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony na wniosek Uczestnika
Projektu złożony nie później niż w na 7 dni kalendarzowych przed ostatecznym terminem poniesienia wydatków określonym w Umowie na
otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z dokumentacją umożliwiającą jego prawidłową ocenę.
3
Projekt „Nowa ścieżka kariery – program aktywizacji zawodowej nauczycieli i pracowników instytucji sektora
oświaty” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Łączna wartość
wydatków Kandydata
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Miejsce, data, czytelny podpis Kandydata na Uczestnika Projektu
4
Projekt „Nowa ścieżka kariery – program aktywizacji zawodowej nauczycieli i pracowników instytucji sektora
oświaty” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Download