tworzenie miejsc pracy chronionej, pozyskiwanie mieszkań na

advertisement
Stowarzyszenie
„Otwórzcie Drzwi”

ul. Czarnowiejska 13/8
30-054 Kraków
tel. 012 6330329
www.otworzciedrzwi.org
1. Wzajemna samopomoc
 2. Działalność przeciw stygmatyzacji osób chorych
psychicznie.
 3. Współpraca z różnymi organizacjami krajowymi i
zagranicznymi, ukierunkowana na: tworzenie miejsc
pracy chronionej, pozyskiwanie mieszkań na
mieszkania chronione, organizacja różnych form
wypoczynku dla osób chorych psychicznie.



4.Działalność edukacyjna w środowisku pacjentów,
ich rodzin i w społecznościach lokalnych.
5. Ochrona praw i godności osób cierpiących na
schorzenia psychiczne.





publikacje
media
współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim
spotkania popularno-naukowe
granty edukacyjne




Wydanie książki sygnowanej przez Stowarzyszenie
„Otwórzcie Drzwi” pod tytułem „O barierach w zatrudnieniu
i pracy – perspektywa beneficjentów” red. Jolanta Janik,
Konrad Wroński
Reedycja „Zwierzeń wierszem” Jolanty Janik i Doroty
Wypich .
Wydanie książki „Edukacja społeczna jako metoda
przeciwdziałania stereotypizacji osób chorujących
psychicznie” Huberta Kaszyńskiego i Anny Liberadzkiej
Wydawnictwo „Dla nas” – „Umacnianie i zdrowienie. Trzeba
dać świadectwo” – wybór prac pod redakcją Andrzeja
Cechnickiego, Anny Bielańskiej, Huberta Kaszyńskiego,
Anny Liberadzkiej




Czasopismo „Dla nas”
Udział członków Stowarzyszenia w 10 reportażach
ułożonych w cykl pod wspólnym tytułem „Schizofrenia
– Otwórzmy Drzwi”.
udział w programie radiowym na temat chorób
psychicznych, zdrowienia z choroby psychicznej i roli
Stowarzyszenia. Radio VOX –FM.
udział w programie telewizyjnym Anny Dymnej
„Spotkajmy się”, które to spotkania emitowane były
w TVP 2.





udział w organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński
„Festiwalu Nauki”, który miał miejsce 12.05.2009r.
udział w konferencji w Collegium Novum: „Świadomość
niepełnosprawności – nowe wyzwania dla edukacji” zorganizowanej
przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
udział w zajęciach dydaktycznych dla studentów I roku Wydziału
Lekarskiego CM UJ (Pracownia Psychiatrii Środowiskowej
CM UJ)
udział w zajęciach dla studentów pracy socjalnej z Ohio State
Univrsity (Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej IS UJ )
Porozmawiajmy o chorobie psychicznej… Koło Naukowe Psychologii





„Organizacje pozarządowe userów w Szkocji” Katarzyna Leśniewska
„Photovoice” - Mariela Silveira
„Życie warte przeżycia” czyli o aktualności logoteorii
Viktora E. Frankla – Katarzyna Kwarcińska,
„Voices „ – film,
„Czy edukacja Stowarzyszenia Otwórzcie Drzwi jest
skuteczna?” – Rafał Górniak
Upowszechnianie ekonomii społecznej w
Polsce na podstawie doświadczeń PIW
EQUAL
Granty – wzorcowy:
„Przez edukację do akceptacji”
Termin realizacji: 8 kwietnia do 31 maja 2008
Co: 8 szkoleń z zakresu ekonomii społecznej, ewaluacja
Miejsce realizacji: Instytut Socjologii UJ
Dla kogo: dla studentów kierunków społecznych
Liczba odbiorców szkoleń: 164 osoby
Kwota dofinansowania: 5 000 PLN
Źródło finansowania: Fundacja Fundusz Współpracy,
Badanie ewaluacyjne zostało
przeprowadzone po szkoleniu.

Zastosowanym narzędziem był
kwestionariusz ankiety, w którym
respondenci odpowiadali na pytania
dotyczące oceny szkolenia, prowadzących,
przekazywanej wiedzy oraz postaw wobec
osób chorujących psychicznie.

W badaniu wzięło udział 164
studentów następujących kierunków:



Socjologia (także o specjalności praca
socjalna)
Pedagogika (specjalność resocjalizacja)
Zarządzanie i organizacja pomocy
społecznej (studia podyplomowe)
98% respondentów oceniło zarówno
przygotowanie osób edukujących jak i
komunikację moderatora z uczestnikami szkoleń
jako bardzo dobre lub raczej dobre;

Podkreślano otwartość, szczerość i
bezpośredniość osób szkolących ale też
dobre przygotowanie i profesjonalizm

Wykres nr 1. Jakie było Twoje początkowe nastawienie do
szkolenia?
1 – zainteresowanie - 77%

2 – obojętność – 18%

3 – obawa, lęk – 1%

4 – niepewność – 3%

5 – obawa, lęk oraz niepewność
równocześnie – 1%

6 – inne -0%


Źródło: Opracowanie własne

Wykres nr 3. - Czy miałeś wcześniej kontakt z osobą chorującą
psychicznie?
1 – Tak, bezpośredni- 60%



18%
3 – Nie - 22%


2 – Tak, wyłącznie za
pośrednictwem mediów –
Źródło: Opracowanie własne

Wykres nr 4.- Jak częsty był to kontakt?
1 – Ciągły (przynajmniej


43%
2 – Sporadyczny – 52%
3 – Jednorazowy – 5%



raz w tygodniu) –
Źródło: Opracowanie własne
89% respondentów stwierdziło, że szkolenie spełniło ich
oczekiwania oraz podkreślało fakt poszerzenia oraz pogłębienia
dotychczasowej wiedzy

Ponadto:
ponad połowa
ankietowanych –
55% (81 osób)
uważa, że szkolenie
zdecydowanie
pozwoliło lepiej
zrozumieć osobę
chorującą
psychicznie
Wykres nr 5.
Czy uważasz, że przeprowadzone szkolenie pozwoliło
Ci lepiej zrozumieć osobę chorującą psychicznie?
60%
55%
50%
36%
40%
30%
20%
10%
5%
4%
0%
0%
Zdecydow anie
tak
Raczej tak
Źródło: opracowanie własne
Raczej nie
Zdecydow anie
nie
Trudno
pow iedzieć
Wiedza zdobyta na tym szkoleniu przyda
się w pracy;

Najbardziej drogocenna była wypowiedź
dotycząca własnych doświadczeń
życiowych, problemów.

Udało mi się poszerzyć wiedzę na temat
sposobów aktywizacji ludzi chorujących
(wykluczonych społecznie)z rynku pracy;


Podobała mi się, otwartość , bezpośredniość
osób prowadzących, którzy w jasny i logiczny
sposób przybliżyli problematykę podjęcia
pracy przez osoby z dolegliwościami
psychicznymi

Podobała mi się, otwartość , bezpośredniość
osób prowadzących, którzy w jasny i logiczny
sposób przybliżyli problematykę podjęcia
pracy przez osoby z dolegliwościami
psychicznymi
Zmiana dotychczasowego postrzegania
osób chorujących psychicznie
Wykres nr 6.
Jak określiłbyś swój dotychczasowy stosunek do
osób chorujących psychicznie?
30%
26%
26%
6
7
23%
25%
20%
16%
15%
10%
5%
6%
1%
1%
1
2
0%
3
4
5
Negatyw ny
Pozytyw ny
Źródło: opracowanie własne
Dowiedziałam się, że osoby chore
psychicznie są takie same jak my,
niczym się nie różnią. Przeżywają, myślą
i czują to co my.

To spotkanie upewniło mnie, że osoba
psychicznie chora nie jest tworem z
amerykańskich horrorów, pozwoliło mi
spojrzeć na te zaburzenia jak na
chorobę, z której można się wyleczyć;

O pracy:
Wykres nr 7.
Jak sądzisz, jaki rodzaj pracy mogą wykonywać
osoby chorujące psychicznie?
75%
60%
45%
57%
41%
30%
15%
0%
1%
Mogą
wykonywać
każdy rodzaj
pracy
1%
Prace w
Raczej nie są
Zdecydowanie
warunkach
zdolne do pracy nie są zdolne do
umożliwiających
pracy
nadzór
Źródło: opracowanie własne
Dotychczas myślałam, że osoby chorujące psychicznie w ogóle
nie podejmują żadnych prac, tylko przebywają w szpitalach
i ośrodkach pomocowych.
Wykres nr 8.
Która z wartości pracy dla osób chorujących psychicznie jest
Twoim zdaniem najistotniejsza?
50%
40%
30%
20%
10%
35%
33%
24%
Daje
poczucie
wartości
Zmienia
wizerunek
społeczny
21%
14%
13%
7%
7%
0%
Daje
poczucie
bycia
potrzebnym
Źródło: opracowanie własne
Daje
Daje
poczucie
poczucie
siły i
niezależności
decydowania
o sobie
Daje
poczucie
bycia
zdrowym
Wyznacza
rolę
społeczną
Poprawia
sytuację
materialną

Wykres nr 9 - Jakie argumenty przemawiają Twoim zdaniem za
zatrudnieniem pracownika, który chorował psychicznie?











1 – Dbanie o wizerunek firmy – 10%
2 – Finansowa korzyść (np. refundacja
wynagrodzenia )– 46%
3 – Zwiększenie wrażliwości
pracowników – 72%
4 –Chęć pomocy innym – 67%
5 – Przeświadczenie o szczególnych
możliwościach osób chorujących
(np. wrażliwość, uczciwość) – 51%
6 – Inne -1%

Szkolenia powinny być dłuższe

Więcej informacji dotyczących samej choroby
Wiedza z pierwszej ręki
cenniejsza niż
suche fakty!!!
Anna Liberadzka
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
www.otworzcie.drzwi.org
Download