Potrzeby związane z systemem leczenia, terapią i rehabilitacją

advertisement
Przeciw wykluczeniu – potrzeby i
po
oczekiwania Beneficjentów – raport
z Małopolski

XIII Forum Psychiatrii Środowiskowej
Beneficjentów, Rodzin i Profesjonalistów,

Kraków 11-12 czerwca 2015
Kontekst przeprowadzanych badań

Wspólne badania Stowarzyszenia „Otwórzcie drzwi” oraz Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej:

Badania na temat barier w pracy i zatrudnieniu – perspektywa beneficjentów i
perspektywa pracodawców (Jolanta Janik, Konrad Wroński, Andrzej Cechnicki,
Hubert Kaszyński i Igor Hanuszkiewicz) – 2008 rok

Badania nad efektywnością prowadzonej przez Stowarzyszenie „Otwórzcie
drzwi” edukacji (Anna Liberadzka, Andrzej Cechnicki, Konrad Wroński, ale
także praca magisterska Rafała Górniaka) –od roku 2008 do dziś w sposób
ciągły

Pracownia Badań nad Psychoterapią Psychoz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Psychiatrii i Opieki Środowiskowej współpracujące z Zakładem Psychiatrii
Środowiskowej
„Przeciw wykluczeniu społecznemu osób
chorujących psychicznie”

Źródło finansowania: Program Obywatele dla Demokracji w ramach środków
finansowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Termin realizacji: wrzesień 2014 – wrzesień 2015

Adresaci: Osoby chorujące psychicznie z regionu Małopolski

Cel: włączenie w procesy decydowania o własnym losie adresatów projektu

Realizacja projektu: trzy etapy: przygotowanie, cykl 10 spotkań badawczoedukacyjnych, opracowanie wyników badań w formie raportu

Metoda pracy: wywiad zogniskowany, przekazywanie „wiedzy z pierwszej ręki’
Przygotowanie do badań – poznajemy metodę pracy grupowego
wywiadu zogniskowanego
22 do 24 września 2014, Szczawnica
Kategorie potrzeb

Potrzeby kierowane do samego siebie

Potrzeby kierowane do bliskich, rodziny, sąsiadów i przyjaciół

Potrzeby skierowane do grup interwencyjnych (głównie służby mundurowe)

Potrzeby związane z systemem leczenia, terapią i rehabilitacją

Potrzeby kierowane do społeczeństwa i dalszego środowiska (w tym media)

Potrzeby kierowane do urzędów, urzędników i polityków
Miejsca, które odwiedziliśmy:

Wadowice - Środowiskowy Dom Samopomocy

Tuchów – Oddział Dzienny

Skała – Warsztat Terapii Zajęciowej

Wieliczka – Środowiskowy Dom Samopomocy

Płaza – Dom Pomocy Społecznej

Gorlice – Dzienny Ośrodek Wsparcia

Piwniczna – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Tomaszkowice – Środowiskowy Dom Samopomocy

Olkusz – Środowiskowy Dom Samopomocy
Potrzeby kierowane do samego siebie:

nie bać się walczyć z chorobą, próbować uczyć się żyć z chorobą,

pokonywać lęki i oswoić chorobę,

pokochać samego siebie,

zaakceptować samych siebie,

pogodzić się z chorobą i być wdzięcznym, że nie ma się większej,
poważniejszej choroby,

doceniać, to co w nas jest zdrową częścią,

nie załamywać się chorobą, nie poddawać się,

mieć nadzieję, że będzie lepiej

stale wymagać od siebie
Potrzeby kierowanego do samego siebie
- cd

Organizacja przestrzeni do spotkań dla osób po kryzysach psychicznych,
takich jak np. Forum

Potrzeba pozytywnego myślenia o samym sobie

wzajemne wspieranie się, tworzenie grup, stowarzyszeń

wzajemne aktywizowanie się w obrębie danej placówki, wspieranie się,
wzajemne zainteresowanie się sobą
Potrzeby kierowane do bliskich
rodziny, sąsiadów i przyjaciół

Potrzeba wsparcia rodziny: wyrozumiałość, nie naśmiewanie się, nie
bagatelizowanie problemu

Potrzeba wsparcia ze strony przyjaciół: akceptacja, empatia, niewykluczanie

Potrzeba zrozumienia i życzliwości ze strony sąsiadów

Potrzeba częstszych szczerych rozmów rodziny z osobami chorującymi,

Potrzeba edukacji rodzin o chorobie psychicznej – by było w nich więcej
zrozumienia, a mniej lęku

Potrzeba współpracy z parafią, Kościołem
Potrzeby kierowane do grup interwencyjnych

Mniej agresji względem osób chorujących psychicznie

Mniej niegodnego, poniżającego zachowania względem osób chorujących
psychicznie

Więcej zrozumienia i łagodności

Potrzeba edukacji tych grup, by wiedziały na czym polega choroba psychiczna
Potrzeby związane z systemem
leczenia, terapią i rehabilitacją

trafne diagnozowanie chorób

Potrzeba lepszych i nieuzależniających leków a także leków z mniejszą ilością
skutków ubocznych

Potrzeba refundacji leków (nie wszystkie są refundowane)

Potrzeba lepszego traktowanie pacjentów –tak, by personel medyczny był bardziej
wyrozumiały i lepiej zapoznany z historią choroby

Potrzeba lepszej opieki i warunków w szpitalach (leki, wyżywienie).

Potrzeba większej ilości i większej dostępności do ośrodków terapeutycznych.

Potrzeba większego kontaktu z ludźmi (w ośrodkach zamkniętych, całodobowych)

Potrzeba bezpieczeństwa i stabilności w leczeniu

Potrzeba zaufania względem lekarza, terapeuty
Potrzeby związane z systemem
leczenia, terapią i rehabilitacją - cd

Potrzeba lekarza psychiatry, prawnika i pracownika socjalnego w każdym
ośrodku

Potrzeba zindywidualizowanej opieki uwzględniającej specyfikę chorowania

umożliwienie korzystania z programów usamodzielniania się

Więcej wolontariuszy pracujących z chorymi

Rotacja, wymiana pracowników w placówkach, by było więcej możliwości
zastosowania różnych pomysłów i rozwiązań (ubogacanie przez to)

Potrzeba większej ilości Zakładów Aktywizacji Zawodowej, spółdzielni pracy,
Zakładów Pracy Chronionej

Potrzeba mieszkań chronionych

Spotkania edukacyjne z przedsiębiorcami, by można było znaleźć zatrudnienie
Potrzeby związane z systemem leczenia
terapią i rehabilitacją - cd

Nie wykorzystywanie sytuacji osób chorujących psychicznie do podpisywania
czegoś, na co nie wyrażają zgody (wymuszanie)

Nie stosowanie szantażu wobec chorych psychicznie

Potrzeba kontrolowania zachowań patologicznych na oddziałach zamkniętych
(wykorzystywanie seksualne na oddziałach)

Dostęp do wiedzy o świecie, Internet, prasa, TV, Radio, ludzie z zewnątrz (na
oddziałach zamkniętych i w placówkach całodobowych)

Umożliwianie praktyk religijnych, tolerancja w stosunku do osób o innych
światopoglądach

Trening kognitywny, gry logiczne, szachy

Ustalenie norm i granic interpersonalnych w kontaktach kobieta-mężczyzna
Potrzeby kierowane do społeczeństwa i
dalszego środowiska (w tym media)

Ludzie nie powinni się bać ani odsuwać od osób chorujących psychicznie,

Jest potrzeba uświadamiania ludziom, czym jest choroba psychiczna. Jest
potrzeba edukacji, rozmawiania, tworzenia organizacji i większego kontaktu
niepełnosprawnych ludzi ze środowiskiem.

Jest potrzeba zmiany świadomości i zmiany obrazu osoby chorującej
psychicznie w mediach – w telewizji, radio i w prasie

Jest potrzeba walki ze stygmą i piętnem, jakie niesie ze sobą choroba
psychiczna,

Jest potrzeba wzajemnej opieki, wyrozumiałości, życzliwości i empatii,
Potrzeby kierowane do społeczeństwa i
dalszego środowiska (w tym media)

Potrzeba poczucia bezpieczeństwa w grupie,

Potrzeba wzajemnej tolerancji między chorymi i zdrowymi

Osoby chorujące psychicznie potrzebują od społeczeństwa szacunku dla ich
niezawinionego cierpienia
Grupa fokusowa w Gorlicach – 10 marca 2015
żeby ludzie, jak widzą że jest osoba niepełnosprawna to żeby się nie bali
do niej odezwać, żeby jej nie traktowali jak kogoś obcego, żeby nie
myśleli, że zachorują jak podejdą do osoby z chorobą psychiczną”,
„„
Potrzeby kierowane do urzędów,
urzędników i polityków

zmiana polityki przyznawania świadczeń na bardziej przychylną względem
pacjentów,

ZUS powinien być kontrolowany przez NIK (w kontekście odbierania świadczeń
rentowych),

szacunek i nielekceważące traktowanie pacjenta

lepszy dostęp do informacji,

zasiłki pielęgnacyjne powinny być wyższe, bo nie można się z tych świadczeń
utrzymać.

Renty powinny być wyższe

Potrzeba dofinansowania dokształcania dla osób chorujących psychicznie –
bezpłatne kursy komputerowe, językowe, zawodowe
Potrzeby kierowane do urzędów,
urzędników i polityków

tańsze bilety – dofinansowanie do placówek i wydarzeń kulturalnych – dla grup
zorganizowanych

umożliwianie rozwoju uzdolnień artystycznych i sportowych

dofinansowanie dojazdów do ośrodków psychiatrii środowiskowej potrzeba
godnego życia w wymiarze materialnym – pomoc finansowa rodzinie, z którą
mieszkamy

nie udzielać bezkrytycznie kredytów osobom w czasie choroby psychicznej
(problemy ze spłatą)

potrzeba dialogu z urzędnikami

potrzeba zrozumienia choroby i osób chorujących przez różne wyższe
instancje urzędników
Grupa fokusowa w Piwnicznej, 24 marca 2015
„Dostajemy po 500-600 zł miesięcznie i to jest za
mało żeby żyć, a za dużo żeby umrzeć”
Wnioski

Wartością przeprowadzonego badania, oprócz zebranego
materiału jest fakt, że badanie prowadzone było przez
osoby z doświadczeniem choroby psychicznej – członków
Stowarzyszenia
„Otwórzcie
Drzwi”.
Dzięki
temu
uczestnicy spotkania byli bardziej otwarci, śmielej
formułowali swoje postulaty i spotykali się ze
zrozumieniem a także nie bali się wypowiadać uwag
krytycznych.
Wnioski - cd

Widać było duże różnice w potrzebach osób chorujących
pomiędzy naszymi doświadczeniami krakowskimi a
potrzebami osób chorujących z mniejszych miejscowości,
Najbardziej rzucała się w oczy mała dostępność do
różnych form pomocy, opieki, usług psychiatrycznych, a w
szczególności możliwości stałego, bieżącego kontaktu z
lekarzem psychiatrą. Było także sporo wspólnych potrzeb –
przede wszystkim potrzeba zrozumienia, szacunku,
przeciwdziałania piętnu.
Wnioski – c.d.

Niektóre potrzeby można było przyporządkowywać kilku
kategoriom – były zależne od różnych osób i instytucji –
np. kwestia zatrudnienia – zależy zarówno od urzędników i
instytucji – tworzenie miejsc pracy, jak i od samej osoby
chorującej – gotowość do podjęcia pracy, ale często też od
rodziny i przyjaciół – gotowość wsparcia w tym działaniu
Wnioski – cd.

Aby te potrzeby mogły się spełnić, wymagane jest
zaangażowanie polityków, postulaty w tej sprawie muszą być
także kierowane do polityków. Wpływ na sytuację w w/w
zakresie ma m.in. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), Najwyższa
Izba Kontroli (NIK), Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),
Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS),
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(PFRON), Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Rzecznik
Praw Pacjenta i Rzecznik Praw Obywatelskich. Powstały w
trakcie realizacji raport został przekazany tym instytucjom.
Wnioski - cd

Powtarzającym się motywem była konieczność edukacji –
zarówno rodzin, by mniej się lękały, by potrafiły
zrozumieć i pomóc, jak i młodzieży w szkołach, by
przeciwdziałać wykluczeniu, pojawiały się propozycje
edukacji poprzez media, czy edukacji urzędników a także
pracowników służb mundurowych. Z pewnością nie jest to
jedyne rozwiązanie, ale być może wskazanie dobrego
kierunku działania.
Dziękuję za uwagę!
Anna Liberadzka
Dorota Kurbiel
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
www.otworzciedrzwi.org
Download