Załącznik nr 1 do SIWZ/ stanowiący jednocześnie zał. nr 1 do

advertisement
Załącznik nr 1 do SIWZ/
stanowiący jednocześnie zał. nr 1 do Umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OPIS SYSTEMU
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Biura Prezesa ANR i uruchomienie
Systemu - infrastruktury do wirtualizacji i konsolidacji, składającej się z 3 jednakowych
serwerów ze wspólną zewnętrzną pamięcią masową - macierzą dyskową, z możliwością
dalszej rozbudowy przez późniejsze dołączanie kolejnych serwerów, a także kolejnych
elementów części storage’owej do tak utworzonej architektury. Wszystkie, opisane w dalszej
części opisu, komponenty zakupione w niniejszym przetargu muszą po uruchomieniu i
zainstalowaniu oferowanego oprogramowania stworzyć jeden spójny system, współpracować
ze sobą, zapewniając wysoką dostępność i wysoką wydajność.
Wykonawca wraz ze sprzętem zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnych elementów
mocujących, kabli zasilających, przewodów FC (długość 5m) i innych koniecznych do
zamontowania, podłączenia i uruchomienia Systemu.
Po dostarczeniu całości sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest do:
 zamontowania dostarczonego sprzętu w szafach krosowniczych Zamawiającego,
 zainstalowania i skonfigurowania dostarczonego oprogramowania,
 uruchomienia całości dostarczonej infrastruktury, z wykorzystaniem posiadanych przez
Zamawiającego 2 przełączników SAN (IBM 2498-B24).
Cechy ogólne komponentów Systemu:
1. Dostarczone serwery oraz macierz dyskowa muszą być fabrycznie nowe, nie używane
wcześniej w celach produkcyjnych, demonstracyjnych, laboratoryjnych ani
wystawowych, wyprodukowane w roku 2013.
2. Wszystkie oferowane komponenty sprzętowe muszą być wyprodukowane zgodnie z
normą jakości ISO 9001:2000 lub normą równoważną.
3. Komponenty sprzętowe muszą być oznakowane zewnętrznie przez producenta w taki
sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
4. Komponenty sprzętowe muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych
opakowaniach fabrycznych.
5. Wszystkie komponenty sprzętowe muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji
producenta na terenie Unii Europejskiej, oraz (niezależnie od gwarancji Wykonawcy)
muszą posiadać gwarancję producenta z serwisem świadczonym przez sieć serwisową
producenta na terenie Polski, w miejscu instalacji sprzętu.
Poz. I
Komponenty sprzętowe - 3 (trzy) jednakowe serwery, z których każdy spełnia poniższe
wymagania techniczne:
L.P.
NAZWA KOMPONENTU
WYMAGANIA TECHNICZNE
1.
Obudowa



2.
Płyta główna
Serwerowa, dwuprocesorowa
3.
Procesory
Dwa procesory minimum 8-rdzeniowe, w technologii x86-64 bit
4.
Pamięć RAM
minimum 384 GB RDIMM lub LRDIMM, z zabezpieczeniami ECC,
chipkill, memory rank sparing
Do montażu w standardowej szafie typu „Rack” 19”,
o maksymalnej wysokości 2U,
wyposażona w odpowiednie szyny i elementy mocujące.
2 jednoportowe kontrolery Fiber Channel 8Gb/s, z obsługą multipath
i failover dla wspieranych przez serwer systemów operacyjnych,
kompatybilne z FC 4Gb/s,
 10 aktywnych portów Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T,
włącznie z portami wbudowanymi, wszystkie do wykorzystania
bezpośrednio przez wspierane systemy operacyjne
 2 aktywne porty 10 Gigabit Ethernet Base-T, do wykorzystania
bezpośrednio przez system operacyjny hypervisora wirtualizacji
z poz. III
SVGA, umożliwiająca uzyskanie rozdzielczości wyświetlania min.
1024x768x32bit
Serwer wyposażony w kartę lub zintegrowany sprzętowy moduł
zarządzania, pozwalający na zdalny dostęp przez sieć Ethernet do
konsoli serwera, zdalne wyłączanie i włączanie serwera, a także na
zdalną instalację i konfigurację wspieranych systemów operacyjnych
 min. 2 porty USB 2.0 dostępne z czoła obudowy,
 min. 1xVGA dostępny z czoła obudowy,
 złącza interfejsów z punktów 5, 6 i 8.
Serwer bezdyskowy.
5.
Kontrolery HBA
6.
Karty sieciowe
7.
Karta graficzna
8
Karta/moduł zarządzania
9.
Złącza zewnętrzne
10.
Dyski twarde
11.
Startowanie systemu
operacyjnego (boot)
12.
Napędy optyczne
Uruchamianie hypervisora wirtualizacji z wewnętrznej pamięci
typu flash,
 Uruchamianie wszystkich wspieranych systemów operacyjnych
bezpośrednio z logicznych woluminów zewnętrznego systemu
dyskowego (macierzy), opisanego w poz. II.
Czytnik DVD
13.
Zasilacze
min. 2 redundantne zasilacze hot-plug
14.
System chłodzenia
redundantne wentylatory hot-plug
15.
Wspierane systemy
operacyjne
System operacyjny
dostarczony wraz z
serwerem
16.
17.
18.

Red Hat Enterprise Linux, Suse Linux Enterprise Server, VMware
ESXi 5.1, Windows Server 2012/2008R2
Wbudowany, startujący z pamięci wewnętrznej typu flash,
hypervisor VMware ESXi v5.1 lub równoważny, opisany w poz. III,
posiadający sterowniki dedykowane dla dostarczonego serwera,
umożliwiające monitorowanie i diagnostykę parametrów jego pracy
z poziomu konsoli zarządzającej oprogramowaniem do wirtualizacji
z poz. III.
Dostarczone
Pochodzące od producenta serwera, dostarczone z nośnikami
oprogramowanie do
instalacyjnymi i licencjami oprogramowanie, zawierające
konfiguracji, zarządzania przynajmniej:
i diagnostyki serwera
 Pakiet wspomagający instalację serwera, zawierający komplet
sterowników dla obsługiwanych systemów operacyjnych.
 Pakiet do zdalnego zarządzania serwerem, współpracujący z
kartą/modułem z p-ktu 8, umożliwiający zdalną kontrolę nad
serwerem, obejmującą zdalne włączanie i wyłączanie, zdalne
przejęcie konsoli tekstowej i graficznej serwera w dowolnym
momencie jego pracy, zdalną instalację i konfigurację
wspieranych systemów operacyjnych.
 Pakiet diagnostyczny umożliwiający zdalną obserwację stanu
krytycznych elementów sprzętowych serwera i warunków ich
pracy (procesor, pamięć, zasilanie, chłodzenie, regulatory
napięcia, temperatura).
Gwarancja
Okres gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy, naprawy wykonywane
w miejscu instalacji sprzętu, aktualizacje oprogramowania
zarządzającego (z p-ktu 17) oraz BIOS-u serwera w okresie
gwarancji.
19.
Wydajność serwera
Wydajność oferowanego modelu serwera, uzyskana w teście
wydajnościowym SPECint_rate2006 Baseline, w konfiguracji z
oferowanymi procesorami, musi wynosić min. 660 pkt. Wymagane
jest opublikowanie testu na stronach www.spec.org , a wyniki testu
należy dołączyć do oferty.
Specyfikacja oferowanych serwerów:
Producent: …………………………………………
Jednoznaczne oznaczenie producenta (nazwa, typ, model etc.) ………………………………
Wysokość obudowy pojedynczego serwera: ……U
Procesory (producent, nazwa, seria, typ, model, etc.): ………………………………………
Ilość rdzeni pojedynczego procesora: ………
Wydajność serwera w teście SPECint_rate2006 Baseline: ……………… pkt
Okres gwarancji: ………… miesięcy.
Oświadczenie Wykonawcy:
Oferowane serwery spełniają w całości wszystkie wymagania określone w punktach od 1 do
19.
.........................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Poz. II
Komponent sprzętowy - macierz dyskowa, spełniająca poniższe wymagania techniczne:
L.P.
1.
NAZWA KOMPONENTU
Obudowa
WYMAGANIA TECHNICZNE



2.
Kontrolery dyskowe,
pamięć cache



3.
Interfejsy SAN do hosta

4.
Interfejsy iSCSI


5.
Obsługiwane poziomy
RAID


6.
Dyski na półce 1
7.
Dyski na półce 2
8.
Możliwość rozbudowy
pojemności dyskowej
9.
Zasilacze
10.
11.
System chłodzenia
Zarządzanie
12.
Dyski logiczne
(woluminy)
13.
Funkcjonalności
macierzy wraz z
dostarczonym
oprogramowaniem
Do montażu w standardowej szafie typu „Rack” 19”,
wyposażona w odpowiednie szyny i elementy mocujące,
Dwie półki dyskowe,
Maksymalna wysokość macierzy wraz z półkami dyskowymi nie
może być większa, niż 7U
Minimum 2 zainstalowane kontrolery redundantne active-active,
Łącznie minimum 16GB pamięci cache ze wszystkimi
zainstalowanymi kontrolerami,
Wymagane zabezpieczenie podtrzymania zawartości pamięci
cache zapisów w każdym z kontrolerów macierzy przez
minimum 72 godziny w przypadku całkowitej utraty zasilania,
Minimum 8 aktywnych, bezpośrednich interfejsów Fiber
Channel 8Gb/s do hosta, (minimum 4 bezpośrednie interfejsy FC
na kontroler)
Interfejsy kompatybilne z FC 4Gb/s
Min. 4 aktywne interfejsy Gigabit Ethernet (min. 2 interfejsy GE
na kontroler)
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
W ramach macierzy mogą funkcjonować równocześnie grupy
dysków zabezpieczone różnymi poziomami RAID
24 jednakowe dyski hot-plug 2,5" SAS min. 6Gb/s z 2
redundantnymi interfejsami, o pojemności minimum 600GB i
prędkości obrotowej minimum 10000 rpm każdy
12 jednakowych dysków hot-plug typu Near-Line SAS, z 2
redundantnymi interfejsami, o pojemności minimum 3TB i prędkości
obrotowej minimum 7200 rpm każdy
macierz wraz z zainstalowanymi kontrolerami musi mieć możliwość
obsługi łącznie min. 240 dysków SSD, SAS, Near-Line SAS przez
doinstalowanie dodatkowych półek z dyskami
min. 2 redundantne zasilacze hot-plug dla macierzy oraz dla każdej
półki z dyskami, umożliwiające zasilanie z dwóch niezależnych
źródeł energii elektrycznej,
redundantne wentylatory hot-plug
 out-of-band za pomocą sieci Ethernet,
 graficzny interfejs zarządzania, umożliwiający zarządzanie
całością zasobów obsługiwanych przez macierz,
 konsola tekstowa,
 możliwość automatyzacji czynności administracyjnych przez
tworzenie i uruchamianie własnych skryptów,
 monitoring bieżącego stanu macierzy
 wymagana możliwość zdefiniowania minimum 2000 dysków
logicznych LUN (woluminów) dla całości zasobów dyskowych
macierzy,
 wymagana obsługa "LUN Masking" i "LUN Mapping",
 wymagana możliwość tworzenia i obsługi woluminów
lustrzanych na różnych grupach dysków tak, aby awaria jednej
kopii lustrzanej była niewidoczna dla hosta,
 Thin-provisioning - dla zadeklarowanych woluminów musi
istnieć funkcjonalność wykorzystywania przestrzeni dyskowej w
rozmiarze dynamicznie ograniczonym do ilości danych
zapisanych na tych woluminach, funkcjonalność ta musi być
dostarczona dla maksymalnej możliwej pojemności macierzy
 Macierz musi posiadać funkcjonalność tworzenia
14.
Możliwości rozszerzenia
funkcjonalności
15.
Wspierane sieciowe
serwerowe systemy
operacyjne
Gwarancja
16.
natychmiastowych kopii migawkowych (flash copy / point-intime copy / snapshot) z woluminów, przy czym zasoby źródła
oraz kopii migawkowej mogą zajmować przestrzeń na grupach
dysków różnych technologicznie, zabezpieczonych różnymi
poziomami RAID, a wielkość przestrzeni zajęta przez kopię
migawkową musi uwzględniać thin-provisioning źródłowego
woluminu,
 Maksymalna ilość jednocześnie funkcjonujących kopii
migawkowych nie może być mniejsza, niż 256,
 Macierz musi wspierać sprzętowo i programowo
oprogramowanie do wirtualizacji z poz. III, w szczególności
operacje przenoszenia on-line pracujących maszyn wirtualnych
między dyskami logicznymi,
 Oprogramowanie macierzy dostarczone z nośnikami
instalacyjnymi i odpowiednimi licencjami.
 Macierz musi umożliwiać rozbudowę o możliwość ciągłej
wymiany i synchronizacji danych na odległość z inną macierzą
tego samego typu,
Windows Server 2008/2008R2/2012, Red Hat Enterprise Linux,
Suse Linux Enterprise Server, VMware ESXi 4.1/ 5.1
Okres gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy, naprawy wykonywane
w miejscu instalacji sprzętu, aktualizacje oprogramowania
zarządzającego oraz wewnętrznego oprogramowania (firmware)
kontrolerów macierzy w okresie gwarancji.
Specyfikacja oferowanej macierzy:
Producent: …………………………………………
Jednoznaczne oznaczenie producenta (nazwa, typ, model etc.) ………………………………
Dyski na półce 1: pojemność ……… GB, prędkość obrotowa ……… rpm
Dyski na półce 2: pojemność ……… GB, prędkość obrotowa ……… rpm
Ilość kontrolerów: ………
Ilość aktywnych interfejsów FC: ………
Ilość aktywnych interfejsów iSCSI (GE): ………
Łączna wielkość pamięci cache: ………GB
Wysokość całej macierzy w szafie rack 19": ………U
Okres gwarancji: ………… miesięcy.
Oświadczenie Wykonawcy:
Oferowana macierz spełnia w całości wszystkie wymagania określone w punktach od 1 do 16.
.........................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Poz. III
Komponent programowy - oprogramowanie do wirtualizacji i konsolidacji.
Pakiet oprogramowania do wirtualizacji i konsolidacji VMware vSphere v5.1, lub
równoważne oprogramowanie posiadające następujące cechy i funkcjonalności:
a. licencje pozwalające na instalację infrastruktury wirtualnej w postaci klastra
wydajnościowo-niezawodnościowego na wszystkich 3 serwerach z poz. I,
połączonych w sposób wielościeżkowy (multipath) z zasobami dyskowymi macierzy z
poz. II,
b. licencje pozwalają na wykorzystanie wszystkich możliwości sprzętowych
oferowanych serwerów, w szczególności - wszystkich procesorów i wszystkich ich
rdzeni oraz całości pamięci RAM,
c. możliwość instalacji i jednoczesnego uruchamiania maszyn wirtualnych z systemami
operacyjnymi:
 Microsoft Windows Server 2003/2008/2008R2/2012 odpowiednio w wersjach 32 i
64 bitowych,
 32 i 64 bitowy Red Hat Enterprise Linux 4/5/6,
 32 i 64 bitowy SuSe Enterprise Linux 8/9/10/11,
 32 i 64 bitowy Debian Linux 4/5/6,
 32 i 64 bitowy FreeBSD 7/8/9,
 Novell NetWare 5.1/6.x,
 32 i 64 bitowy Microsoft Windows XP/Vista/7/8,
 32 i 64 bitowy Apple Mac OS X 10.6/10.7
d. ilość pamięci RAM wykorzystywana przez pojedynczą maszynę wirtualną może być
ograniczona wyłącznie rozmiarem zainstalowanej pamięci fizycznej serwera,
e. możliwość instalacji i uruchamiania maszyn wirtualnych wykorzystujących
maksymalnie nie mniej, niż 8 procesorów wirtualnych,
f. dynamiczne przydzielanie dodatkowych zasobów: wirtualnych procesorów, pamięci
RAM i przestrzeni dyskowej maszynom wirtualnym, bez przerywania ich pracy (o ile
tylko system operacyjny maszyny wirtualnej na to pozwala),
g. system operacyjny - hypervisor - dla każdego z serwerów z poz. I jest uruchamiany
(bootowany) z wewnętrznej pamięci typu flash serwera,
h. centralna graficzna konsola zarządzająca, która umożliwia zdalne zarządzanie
wszystkimi zasobami serwerów fizycznych z poz. I, pozwala na monitorowanie
parametrów ich pracy, zdalną instalację, konfigurację, kopiowanie i klonowanie
maszyn wirtualnych, a także wspomaga migrację i konwersję z serwerów fizycznych
do architektury wirtualnej pracujących systemów operacyjnych z punktu c.
i. monitorowanie i bieżąca optymalizacja wykorzystania zasobów fizycznych serwerów
przez pracujące maszyny wirtualne,
j. przenoszenie bez przerywania pracy uruchomionych maszyn wirtualnych między
serwerami fizycznymi w klastrze,
k. przenoszenie bez przerywania pracy uruchomionych maszyn wirtualnych między
dyskami logicznymi (woluminami) macierzy z poz. II
l. wykonywanie kopii migawkowych (snapshot) pracujących maszyn wirtualnych,
m. w przypadku awarii sprzętowej któregokolwiek serwera - automatyczne przenoszenie
pracujących maszyn wirtualnych na pozostałe sprawne serwery
n. wparcie techniczne producenta oprogramowania wraz z subskrypcją poprawek,
uaktualnień i nowych wersji w okresie co najmniej 3 lat od dnia jego instalacji.
Specyfikacja oprogramowania:
Producent: …………………………………
Nazwa, wersja: …………………………………………………
Okres wsparcia technicznego producenta wraz z subskrypcją poprawek, uaktualnień i
nowych wersji: ………… miesięcy
Oświadczenie Wykonawcy:
Oferowane oprogramowanie spełnia w całości wszystkie wymagania określone w
punktach od a do n.
.........................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Download