Rola chemokin w astmie - Diagnostyka Laboratoryjna

advertisement
diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics
2011 • Volume 47 • Number 3 • 323-330
Praca poglądowa • Review Article
Rola chemokin w astmie
Role of chemokines in asthma
Mateusz Bobrowski1, Piotr Kuna2, Mirosława Pietruczuk1
1
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, II Katedra Chorób Wewnętrznych, 2Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób
Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Streszczenie
Astma jest przewlekłym stanem zapalnym dróg oddechowych i nadreaktywności błony śluzowej oskrzeli, który dotyka ludzi
w każdym wieku na całym świecie. Choroba ta jest wynikiem niepożądanej reakcji na antygeny (alergeny) i charakteryzuje się
napływem eozynofili, limfocytów Th2, bazofili i komórek tucznych do tkanek objętych procesem zapalnym. Takie specyficzne
nagromadzenie się leukocytów związane jest z wyzwalaniem cytokin chemotaktycznych (chemokin). Chemokiny stanowią
wyodrębnioną i szeroko rozrastającą się rodzinę cytokin cechującą się niską masą cząsteczkową oraz zdolnością do stymulowania migracji komórek w warunkach zarówno in vivo jak i in vitro. Do tej pory zidentyfikowano ponad 50 różnych chemokin.
Obecnie stało się oczywiste, że chemokiny odgrywają fundamentalną rolę w rozwoju i funkcjonowaniu układu odpornościowego. Chemokiny są cytokinami o właściwościach chemotaktycznych regulujących przemieszczanie się komórek, migrację,
aktywację i degranulację leukocytów poprzez białka sprzężone z receptorami typu G. W niniejszym artykule przedstawiono
ostatnie doniesienia naukowe z tej dziedziny dotyczące roli chemokin w zapaleniu alergicznym oraz ich niektórych efektów
biologicznych.
Summary
Asthma is a chronic inflammatory disease of the airways and the hyperresponsiveness of the bronchial mucosa, which affects
people of all ages all over the world. This disease is a result of undesirable reaction to antigens (allergens) and is characterised
with an influx of eosinophils, Th2 lymphocytes, basophils and mast cells to the inflamed tissue. Such specific accumulation of
leukocyte is connected with the formation of chemotactic cytokines (chemokines). Chemokines are relatively recently identified
and fast growing family of low molecular weight cytokines, which stimulate migration of the cells in vitro and in vivo. About 50
chemokines have been identified up to now in humans. It has now become evident that chemokines play fundamental role in
the development and functioning of the immune system. Chemokines are chemotactic cytokines that regulate cell trafficking,
and leukocyte migration, activation, and degranulation through specific G protein-coupled receptors expressed on the cell
surface. In this review, we present recent developments in the field and highlight the roles of chemokines during allergic inflammation and we discuss some of the chemokines biological effects.
Słowa kluczowe:astma, alergia, chemokiny, eozynofile, limfocyty
Key words:asthma, allergy, chemokines, eosinophiles, lymphocytes
Na astmę oskrzelową na całym świecie choruje 300 milionów ludzi. Częstość występowania astmy oskrzelowej wynosi 5-10% u ludzi dorosłych i 15-20% u dzieci i wciąż rośnie
[6]. W większości przypadków leczenie astmy opiera się
o stosowanie kortykosteroidów (silny wpływ przeciwzapalny) w połączeniu z agonistami receptorów beta2 (działanie
rozszerzające oskrzela), które prowadzą do zahamowania
procesu zapalnego dróg oddechowych [28]. Pra­wie 10%
pacjentów chorujących na astmę nie reaguje na standardowe leczenie. Pomimo, iż ci pacjenci są mniejszością, ryzyko zgonu wśród nich jest największe i to ta część populacji
stanowi 50% wszystkich pacjentów korzystających z opieki
zdrowotnej osób leczących się na astmę [6, 14].
Najnowsze doniesienia światowe definiuje astmę jako „zespół chorobowy” charakteryzujący się aktywacją komórek
tucznych, które uwalniają mediatory powodujące skurcz
mięśni gładkich oskrzeli, przez co doprowadzają do obturacji
dróg oddechowych [34]. Poza tym w toczącym się procesie
zapalnym dochodzi do uwalniania się eozynofilowego białko
zasadowego (ECP), które uszkadza nabłonek dróg oddechowych, podwyższenia stężenia IgE w surowicy, nadmiernego
wydzielania śluzu oraz proliferacji naczyń krwionośnych,
obturacji dróg oddechowych, nadreaktywności oskrzeli, napływu i aktywacji eozynofilów oraz produkcji głównie cytokin
323
Rola chemokin w astmie
Faza wczesna (5-60 min)
IgE
Faza późna (4-24 godz)
eozynofile
alergen
makrofagi
komórka tuczna
akumulacja
leukocytów
degranulacja
uszkodzenie dróg
oddechowych/
nadreaktywność
mediatory zapalne
śluz
limfocyty T
Rycina 1.
Fazy wczesnej i późnej odpowiedzi astmatycznej (wg Nicholas 2001 [19]- w modyfikacji własnej).
o profilu limfocytów Th2 [11]. Astma oskrzelowa charakteryzuje się występowaniem codziennych napadów duszności
i kaszlu oraz występowania świszczącego oddechu [5].
W przebiegu astmy możemy wyróżnić wczesną i późną fazę
reakcji alergicznej (Rycina 1) [13]. Faza wczesna, natychmiastowa, to reakcja przeciwciała z alergenem, a jej przebieg ma złożony charakter. W wyniku lokalnej aktywacji komórek tucznych opłaszczonych swoistymi IgE i uwalniania
mediatorów zgromadzonych w ziarnistościach, dochodzi
Rycina 2.
Oddziaływanie chemokin na komórki układu odpornościowego [26, 29].
324
do ostrego ataku astmy [9]. Reakcja natychmiastowa (w
ciągu kilkunastu minut dochodzi do objawów klinicznych)
może przechodzić w tzw. faza późną. Późna faza reakcji
alergicznej jest wywołana napływem komórek zapalnych do
dróg oddechowych pobudzonych przez uwalniane do krwi
cytokiny i chemokiny. Stała ekspozycja komórek na bodźce
w postaci alergenów podtrzymuje toczący się proces zapalny i ma poważne konsekwencje kliniczne u przewlekle chorych na astmę [9,19].
M. Bobrowski, P. Kuna i M. Pietruczuk
W ciągu ostatnich lat zwrócono szczególną uwagę na chemokiny w astmie, jako na cytokiny, które odgrywają istotną
rolę w reakcji zapalnej [26]. Chemokiny to czynniki chemotaktyczne powodujące adhezję komórek oraz migrację, aktywację i degranulację leukocytów. Cząsteczki te działają
głównie na neutrofile, monocyty, limfocyty, komórki dendrytyczne, eozynofile i odgrywają kluczową rolę w hemostazie
i w odpowiedzi immunologicznej (Rycina 2) [22,26].
Rodzina chemokin
Chemokiny stanowią stosunkowo szybko powiększającą
się rodzinę cytokin odznaczających się relatywnie małym
ciężarem cząsteczkowym oraz zdolnością stymulowania komórek do migracji zarówno w warunkach in vivo
jak i in vitro [26]. Odgrywają kluczową rolę w rozwoju procesu zapalnego i w kontroli odpowiedzi immunologicznej,
a także wspólnie z cząsteczkami adhezyjnymi biorą udział
w regulacji aktywacji, proliferacji i różnicowaniu różnych
leukocytów [17]. Chemokiny biorą również udział w takich
procesach jak limfopoeza, angiogeneza, w regulacji różnicowania komórek efektorowych i w odrzucaniu przeszczepów [17, 31].
Ze względu na różnice w budowie chemokiny podzielono na cztery grupy: chemokiny C (γ), chemokiny CC (β),
chemokiny CXC (α), chemokiny CX3C (δ), gdzie X to dowolny aminokwas [20, 23]. Podstawą ich klasyfikacji jest
położenie względem siebie czterech cystein tworzących
w cząsteczce chemokin dwa mostki dwusiarczkowe, determinujące ich strukturę trzeciorzędową, a zarazem aktywność biologiczną [31]. W chemokinach podrodziny CC
dwie pierwsze następujące po sobie cysteiny przylegają do
siebie, podczas gdy w grupie CXC oddzielone są od siebie przez jeden aminokwas, a w chemokinach CX3C przez
trzy. W chemokinach typu γ brakuje cysteiny pierwszej
i trzeciej [17]. Ze względu na złożoność rodziny chemokin,
dokonano standaryzacji ich nomenklatury. Oznaczane są
w zależności od grupy jako: C, CC, CXC, CX3C literą L
(od słowa ligand) w przypadku ligandów, lub literą R (od
słowa receptor) gdy wskazuje się na receptory, oraz kolejnym numerem określającym konkretną cząsteczkę [10,
16]. Chemokiny oddziałują na komórki poprzez wiązanie
się ze specyficznymi białkami G, przechodzącymi siedmiokrotnie przez błonę komórkową [18]. Po połączeniu chemokiny z receptorem komórkowym białka te ulegają aktywacji
i uruchamiają odpowiedź immunologiczną. Alfa chemokiny
skierowane są głównie na neutrofile, monocyty i limfocyty
zaś beta chemokiny oddziałują na wiele typów różnych komórek, w tym na makrofagi, eozynofile, bazofile i komórki
dendrytyczne [17].
Do tej pory zidentyfikowano około 50 chemokin i 20 receptorów dla chemokin (Tabela 1) [17]. Zarówno pojedyncze chemokiny mogą wiązać się z kilkoma receptorami, jak i jeden
receptor może wiązać się z kilkoma chemokinami [32]. Określenie funkcji każdej chemokiny w odpowiedzi alergicznej
i charakteru sygnałów transdukcyjnych jest ważne w zrozu-
Tabela I.
Tabela przedstawia dotychczas poznane chemokiny oraz receptory
biorące udział w reakcjach alergicznych [26, 29].
CHEMOKINA
NAZWA
RECEPTOR
CXCL1
Groα
CXCR2
CXCL2
Groβ
CXCR2
CXCL3
Groγ
CXCR2
Chemokiny CXC (α)
CXCL4
PF4
-
CXCL5
ENA-78
CXCR2
CXCL6
GCP-2
CXCR2
CXCL7
NAP-2
CXCR2
CXCL8
IL-8
CXCR1, CXCR2
CXCL9
MIG
CXCR3
CXCL10
IP-10
CXCR3
CXCL11
ITAC
CXCR3
CXCL12
SDF-1
CXCR4
CXCL13
BCA-1
CXCR5
CXCL14
BRAK
-
CXCL16
CXCR6
I-309
CCR8
CCL2
MCP-1
CCR1, CCR2
CCL3
MIP-1α
CCR1, CCR5
CXCL15
CXCL16
-
Chemokiny CC (β)
CCL1
CCL4
MIP-1β
CCR5
CCL5
RANTES
CCR1, CCR3, CCR5
CCL7
MCP-3
CCR1, CCR2
CCL8
MCP-2
CCR1, CCR2, CCR3, CCR5
CCL11
eotaksyna
CCR3
CCL13
MCP-4
CCR1, CCR2, CCR3
CCL14
HCC-1
CCR1
CCL15
MIP-1δ
CCR1, CCR3
CCL16
HCC-4
CCR1
CCL17
TARC
CCR4, CCR8
CCL18
PARC
-
CCL19
MIP-3β
CCR7
CCL20
MIP-3α
CCR6
CCL21
6Ckina
CCR7
CCL22
MDC
CCR4
CCL23
MPIF-1
CCR1
CCL24
eotaksyna 2
CCR3
CCL25
TECK
CCR9
CCL26
eotaksyna 3
CCR3
CCL27
CTACK
CCR10
CCL28
MEC
CCR10
XCL1
limfotaktyna
XCR1
XCL2
SCM-1b
XCR1
Chemokiny C (γ)
Chemokiny CXC3 (δ)
CX3CL1
fraktalkina
CX3CR1
mieniu funkcji określonej chemokiny lub jej receptora i możliwości wykorzystania ich w terapii [19].
325
Rola chemokin w astmie
Chemokiny w astmie
W badaniach stwierdzono, że w astmie występuje stała ekspresja chemokin w drogach oddechowych. Dlatego uważa
się, że istnieją specyficzne profile wydzielania chemokin
w astmie w zależności od jej ciężkości [21]. Źródłem chemokin mających bezpośredni wpływ na rozwój astmy są komórki śródbłonka dróg oddechowych i makrofagi pęcherzykowate w płucach. Szczególną uwagę w patomechanizmie
astmy odgrywają chemokiny działające chemotaktycznie na
eozynofile [19].
W drogach oddechowych u chorych na astmę zidentyfikowano szereg różnych chemokin, takich jak RANTES (CCL5),
MCP-3 (CCL7) i MCP-4 (CCL13), które powodują rekrutację
eozynofilów poprzez liczne receptory CCR3 [4, 21]. Ponadto
receptor CCR3 jest ligandem dla dwóch innych chemokin,
eotaksyny-2 (CCL24) i eotaksyny-3 (CCL26) [4, 17, 29]. Pojawienie się tych chemokin powoduje aktywację receptora
CCR3 na powierzchni eozynofili co powoduje napływ jonów
wapnia, aktywację kinaz białkowych, aktywację ekspresji
CD11b (łańcuch integryny regulujący funkcję komórki zależną od cytokin), produkcję reaktywnych form tlenu, polimeryzację aktyny i co się z tym wiąże — zmianę kształtu komórki,
a w końcowym etapie — degranulację eozynofili i uwolnienie
białek niszczących nabłonek. Dodatkowo oprócz rekrutacji
i aktywacji eozynofilów, te same chemokiny mogą wpływać
na inne komórki jak bazofile i limfocyty pomocnicze Th2 [17,
19]. MCP-1 (CCL2) jest jedną z pierwszych chemokin, która
została zidentyfikowana przez barwienie immunohistochemiczne komórek nabłonka dróg oddechowych u chorych na
astmę. Chemokina ta aktywuje receptor CCR2 zarówno na
limfocytach jak i monocytach [4]. Ostatnie badania wykazały, że rozwój ciężkiej astmy wiąże się istotnie z wyższym
stężeniem chemokin CCL2, MIP-1α (CCL3) i CCL5, a także
wzrostem interleukiny 5 (IL-5) w popłuczynach oskrzelowopłucnych, w porównaniu do pacjentów z łagodniejszą formą
astmy [19].
Patofizjologia astmy
Astma oskrzelowa jest wynikiem nieprawidłowej odpowiedzi
układu immunologicznego na szeroko rozpowszechnione,
nieszkodliwe alergeny w środowisku. Zapalenie dróg oddechowych w astmie jest procesem z udziałem wielu komórek,
tj. eozynofilów, limfocytów, komórek tucznych i neutrofilów
[6, 12]. Ważną rolę w drogach oddechowych spełniają również komórki nabłonka, fibroblasty, miofibroblasty, fibrocyty
i mięśnie gładkie [6, 38]. Podstawowym, rozpoczynającym
zapalenie procesem jest reakcja typu natychmiastowego,
uwarunkowana połączeniem się alergenu z pojawiającymi
się przeciwciałami typu IgE prezentowanymi w błonie komórek tucznych. Prowadzi to do ich aktywacji i uwalniania
z wnętrza związków o silnym działaniu biologicznym: proteaz, histamin, leukotrienów, cytokin prozapalnych tj. czynnika martwicy nowotworu-α (TNF-α) i interleukiny-1β (IL-1β)
[14, 33]. Mediatory te z kolei mogą aktywować i uszkadzać
komórki nabłonkowe dróg oddechowych [14]. Komórki den326
drytyczne poprzez prezentowanie antygenu limfocytom powodują polaryzację odpowiedzi w astmie w kierunku limfocytów Th2. Dojrzałe limfocyty Th2 wędrują do płuc i wydzielają
cytokiny efektorowe IL-4, IL-5, IL-9, IL-13, IL-25 i GM-CSF
[6, 39]. Obecność IL-13 związana jest ze wzrostem produkcji
śluzu, a IL-5 jest głównym czynnikiem regulującym proliferację, dojrzewanie i dystrybucję eozynofilów (typu komórek
najbardziej charakterystycznego dla astmy). IL-5 wpływa na
cykl życiowy tych komórek, oraz ich przemieszczanie się
ze szpiku kostnego do krwi i tkanek. Aktywacja eozynofili
prowadzi do wydzielania: MBP (główne białko zasadowe),
ECP (eozynofilowe białko kationowe) czy EPO (peroksydaza eozynofilowa), związków nasilających proces zapalny
w płucach przez uszkadzanie nabłonka dróg oddechowych
i hamowanie ruchu rzęsek, wzmożonej produkcji zapalnych cytokin tj. TGF-β, chemokin CCL5 i CCL21 czy cytokin
limfocytów Th2 [8]. Tak więc, zarówno komórki tuczne jak
i eozynofile doprowadzają do uszkodzenia komórek nabłonka
i stymulują nadreaktywność oskrzeli.
W plwocinie u chorych na astmę zaobserwowano obecność
chemokiny CXCL8, która powoduje aktywację neutrofili
i uwalnianie z nich elastazy, mającej właściwości degradacji
białka i niszczenia nabłonka dróg oddechowych [4]. Ponadto aktywowane neutrofile produkują mediatory prozapalne
TNF-α, a w tym IL-1β, które powodują stałą patologiczną aktywację komórek nabłonka (wydzielanie CXCL8 i GM-CSF).
Powoduje to dalszy napływ komórek i nasilenie objawów klinicznych [24]. Ten ciągły powtarzający się cykl nadmiernej
odpowiedzi immunologicznej u pacjentów z astmą, ostatecznie prowadzi do obniżenia funkcji płuc [14].
Komórki nabłonka dróg oddechowych produkują chemokiny CCL5 i CCL11, które prowadzą do rekrutacji eozynofilów
oraz chemokinę CCL20 umożliwiającą rekrutację niedojrzałych komórek dendrytycznych. Trwałe uszkodzenie komórek
nabłonka przez mediatory mastocytów i eozynofilów prowadzi do ciągłego uwalniania chemokin i GM-CSF (czynnika
stymulującego tworzenie koloni granulocytów i makrofagów). Czynnik ten zwiększa zarówno ekspresję cząsteczek
adhezyjnych jak i właściwości fagocytarne oraz wydzielanie
kolejnych cytokin zapalnych (IL-1, IL-6, G-CSF, TNF) [14].
Akumulacja eozynofilów a chemokiny
Eozynofile w płucach u zdrowych pacjentów są nieobecne, ale u chorych na astmę ich ilość we krwi, w plwocinie
i tkankach płuc koreluje z ciężkością choroby [5]. W ziarnistościach eozynofilnych obecne są cytotoksyczne białka kationowe: MBP, ECP, EDP (neurotoksyna pochodzenia eozynofilowego) i EPO. Eozynofile mogą również syntetyzować
cytokiny, chemokiny i czynniki wzrostu i są silnym źródłem
leukotrienów C4 i czynników aktywujących płytki krwi. Te
dwa ostatnie czynniki są mediatorami intensywnie pobudzającymi wydzielanie śluzu i skurcz mięśni gładkich, co w istotny sposób przyczynia się do obturacji dróg oddechowych.
Tak więc, eozynofilowe mediatory prozapalne są głównymi
czynnikami odpowiedzialnymi za stan zapalny w astmie,
M. Bobrowski, P. Kuna i M. Pietruczuk
w tym uszkodzenia nabłonka dróg oddechowych, nadreaktywności oskrzeli i nadmiernego wydzielania śluzu [35].
W odpowiedzi na bodźce (takie jak np. ekspozycja na alergen) eozynofile są rekrutowane z obiegu do miejsca zapalenia i działają przez udział wielu cytokin, chemokin i cząsteczek adhezyjnych [30]. Po aktywacji i degranulacji ich
ziarnistości, eozynofile zaostrzają stan astmatyczny, przez
uwalnianie chemokin CCL5, CCL7, CCL11 i CCL13. Obecne i wcześniejsze badania potwierdzają, że chemokina
CCL5 jest silnym chemoatraktantem dla eozynofilów, a po
wstrzyknięciu tej chemokiny w warunkach in vivo następuje
istotny wzrost liczby eozynofilów w wysięku [26, 30]. Jednak z wszystkich wymienionych chemokin tylko CCL11 ma
zdolność specyficznego wiązania się z receptorem CCR3
i jest najsilniejszym czynnikiem chemotaktycznym dla eozynofili [29]. Posiada również podobnie jak chemokiny CCL5
i CCL7 zdolność do uwalniania leukotrienów (LTC4). W badaniach na myszach udowodniono że chemokina CCL11 jest
niezbędna do gromadzenia się i aktywowania eozynofilów.
Również chemokiny CCL2, CXCL8 i CXCL12 (SDF-1) mogą
wywoływać napływ eozynofili przy dziale jonoforów wapnia
lub/i drogą chemotaksji [19]. Poza specyficznym łączeniem
się receptora CCR3 z CCL11, ma on również zdolność do
odpowiedzi na inne chemokiny, tj. CCL24 (eotaksyna-2),
CCL26 (eotaksyna-3), CCL13 (MCP-4), CCL5 (RANTES),
u których zwiększone stężenie zauważono w drogach oddechowych u osób chorych na astmę [18, 29].
Ważnymi receptorami dla chemokin są również receptory
CCR4 i CCR5, przy udziale których następuje wzmocnienie
odpowiedzi immunologicznej. Receptor CCR4 eksponowa-
naczynia
śródmiąższ płuc
ny jest na limfocytach Th2 i aktywowany przez chemokiny
CCL22 i CCL17, uwalniane z nabłonka dróg oddechowych
[4, 18]. Z kolei receptor CCR5 odpowiada na takie chemokiny jak CCL3 (MIP-1α), CCL4 (MIP-1β) oraz na CCL5,
których wzrost ekspresji jest obecny w nabłonku dróg oddechowych i w komórkach mięśni gładkich u chorych na
astmę [4].
Późniejsze badania wykazały również, że nie tylko chemokiny aktywujące receptor CCR3 mogą wywoływać migrację
i aktywację leukocytów. Właściwość tą posiada również
chemokina CCL3, która działa poprzez receptor CCR1/
CCR5 [19].
Eozynofile migrują z naczyń krwionośnych do dróg oddechowych. Ten ruch komórek musi wykorzystywać co
najmniej dwa różne gradienty chemotaktyczne, które najprawdopodobniej obejmują dwa rodzaje grup receptorów
dla chemokin [19]. Na przykład CCL3, CCL7 i CCL22 są
silnie wyeksponowane na makrofagach, natomiast CCL5
i CCL11 są bardziej wyeksponowane na komórkach nabłonka dróg oddechowych (Rycina 3) [19, 26]. Przez poznanie tych mechanizmów, możliwie jest uzasadnienie jak
chemokiny pochodzące z tkankowych makrofagów mogą
stworzyć gradient chemotaktyczny dla eozynofilów w celu
ich przejścia z naczyń krwionośnych do tkanek. Podczas
gdy chemokiny pochodzące z nabłonka dróg oddechowych
wytwarzają kolejny gradient, potrzebny do przejścia eozynofilów do dróg oddechowych. Potwierdza to również fakt,
że eozynofile nie ulegają degranulacji aż do momentu pojawienia się w drogach oddechowych, w których znajduje się
ich najsilniejszy chemoatraktant, degranulator jakim jest
nabłonek dróg oddechowych
makrofag
śluz
degranulacja
mięśnie gładkie
śródbłonek
Rycina 3.
Migracja eozynofilów w płucach wywołana chemokinami (wg Nicholas 2001 [19]- w modyfikacji własnej).
327
Rola chemokin w astmie
CCL11. To zjawisko szczegółowo zbadano na modelach
zwierzęcych, gdzie początkowa lokalizacja eozynofilów
była zależna od chemokiny CCL3, a za wtórną rekrutację
i degranulację była odpowiedzialna chemokina CCL11, ale
nie chemokina CCL3. Mechanizm tak działającego gradientu stężeń chemokin można uznać za charakterystyczny dla
wszystkich leukocytów, które przemieszczają się w trakcie
rozwoju astmy [19].
Odpowiedź limfocytów a rola chemokin
Jak opisano powyżej, proces zapalny dróg oddechowych
charakteryzuje się naciekiem eozynofilów do tkanek. Ponadto w węzłach chłonnych aktywowane są antygenowo
specyficzne limfocyty, które podczas reakcji zapalnej są
w nich gromadzone [26, 27]. Chemokiny wywołują migrację
leukocytów do dróg oddechowych oraz odgrywają ważną
rolę w aktywacji leukocytów w trakcie procesu zapalnego,
w których przeważającą funkcję pełni subpopulacja limfocytów o profilu cytokinowym Th2, charakteryzująca się wzmożoną produkcją IL-4, IL-5, IL-9 i IL-13 [12, 25, 32].
Powyższe interleukiny odgrywają kluczową rolę w: utrzymywaniu określonego poziomu antygenowo specyficznych
przeciwciał IgE i eozynofili, rekrutacji komórek zapalnych
do tkanek objętych zapaleniem, produkcji śluzu i obniżenia progu dla skurczu mięśni gładkich [27]. IL-4 stymuluje
proliferację limfocytów B pobudzonych antygenem, przez
co zwiększa wytwarzanie IgE oraz odgrywa kluczową rolę
w różnicowaniu się limfocytów Th2 [15]. IL-13 naśladuje
indukcja IgG4, IgA
supresja komórek IgE
supresja komórek Th2
przyciąganych do tkanek
supresja komórek dendrytycznych,
wywołanie produkcji limfocytów Treg
przez komórkę dendrytyczną
limf B
komórki śródbłonka
,I
13
DC
-4
13
spadek cytokin
Th2
Th2
-9
3
-1
Th0
Th1
TReg
IL
-3
L
,I
IL-10
TGF-b
,I
L-
L-
IL
-4
IL
IL
rolę IL-4 i wzmacnia wytwarzanie IgE oraz powoduje zmiany strukturalne w drogach oddechowych ale nie jest istotna
w różnicowaniu limfocytów Th2. IL-13 w przyszłości może
stać się ważnym celem terapeutycznym u chorych na astmę, ponieważ powoduje strukturalne zmiany w oskrzelach,
oraz stymuluje produkcję wielu chemokin np. eotaksyny.
IL-13 pobudza także wydzielanie śliny i śluzu podczas nadreaktywności oskrzeli przez aktywację STAT6 w nabłonku
dróg oddechowych [4, 37]. IL-5 z kolei odgrywa ważną rolę
w indukowaniu wzrostu i różnicowaniu eozynofilów [26],
a IL-9 wzmaga podobnie jak IL-4 wytwarzanie IgE działając
bezpośrednio na komórki tuczne [4].
Wiadomo, że limfocyty pośredniczą w odpowiedzi humoralnej także poprzez produkcje charakterystycznych chemokin,
tj.: CCL1, CCL11, CCL13, CCL17 i CCL22 [36]. Ostatnie
badania wskazują, że produkcja chemokin przez limfocyty
Th1 lub Th2 i ich odpowiedź jest modulowana w zależności
od regulacji aktywatora transkrypcji STAT 6. Stwierdzono, że
limfocyty typu Th1 produkują głównie CCL5, a limfocyty typu
Th2 chemokiny CCL1, CCL11 i CCL22. Ponieważ aktywator
transkrypcji STAT 6 jest aktywowany głównie przez cytokiny
typu Th2 (IL-4 i IL-13) jest jasne, że fenotyp produkowanych
chemokin w reakcji alergicznej będzie kontrolowany wyłącznie przez poziom ekspresji cytokin typu Th2 (CCL1, CCL11
i CCL22) [19]. Dodatkowo wędrówka eozynofili z łożyska
naczyniowego do przedziałów tkankowych regulowana jest
przez zwiększoną ekspresję cząsteczek adhezyjnych na komórkach śródbłonka, stymulowaną przez IL-4 i IL-13. Dalsza
,I
L-
produkcja
śluzu
4,
TGF-b
IL
-5
bazofil
IL-10
TGF-b
INF-g
TNF-a
supresja limfocytów
efektorowych
Th0/Th1
komórki nabłonka aktywacja apoptozy
eozynofil
kom
tuczna
regulacja produkcji
śluzu
supresyjne działanie bezpośrednie
i posrednie na komórki
interakcje z osiadłymi komórkami
tkanek, rola w remodelingu
Rycina 4.
Supresja i regulacja komórek układu immunologicznego przez limfocyty regulatorowe (wg Akdis 2006 [1]- w modyfikacji własnej).
328
M. Bobrowski, P. Kuna i M. Pietruczuk
aktywacja tych populacji komórek (zarówno limfocytów jak
i eozynofilów) sprzyja przewlekłemu procesowi zapalnemu
występującemu w astmie, w tym zwiększenia produkcji śluzu, obrzęku tkanek i obturacji dróg oddechowych [19].
Analizie subpopulacji limfocytów Th1 i Th2 w warunkach in
vitro, wykazała różną ekspresję receptorów dla chemokin.
Natywne limfocyty T prezentują na powierzchni wiele receptorów dla chemokin, w tym CCR7 i CXCR4, które są tracone
po ich aktywacji [36]. Receptory te są niezbędne do wejścia
limfocytów do węzłów chłonnych przez żyłki z wysokim śródbłonkiem (HEV- High Endothelial Vanules), które posiadają specyficzne ligandy CCL19 i CCL21 [34, 36]. Następnie
dochodzi do zmiany ekspresji receptorów dla chemokin na
limfocytach. Limfocyty które są skierowane w kierunku odpowiedzi typu Th1 (różnicujące się poprzez IL-12 i IFN-γ) eksponują na powierzchni receptory CXCR3 i CCR5, podczas
gdy limfocyty typu Th2 (powstające przez IL-4, IL-5 i IL-13)
eksponują na powierzchni receptory CCR3, CCR4, CCR8
i CXCR4 [6, 19].
Ważną rolę odgrywa również fraktalkina (CXCL1), chemokina produkowana przez nabłonek dróg oddechowych po
stymulacji TNF-α, IL-1β lub/i IFN-γ. Fraktalkina działa chemotaktycznie w stosunku do monocytów, komórek tucznych
i pośredniczy w adhezji i migracji limfocytów [7].
W ostatnich latach coraz większą rolę przypisuje się limfocytom regulatorowym (Treg), które mają możliwość kontroli
i zmiany rozwoju chorób alergicznych za pośrednictwem kilku głównych szlaków [3, 25]. Limfocyty Treg mają zdolność
hamowania odpowiedzi immunologicznej i w różny sposób
wpływają znacząco na przebieg chorób alergicznych (Rycina 4). Treg osłabiają odpowiedź przeciwzapalną, a także
zdolność komórek dendrytycznych do prezentacji antygenu
i powstawania efektorowych limfocytów Th1, Th2 i Th17.
Dzięki temu hamują bezpośrednio produkcję interleukin,
czyli podstawowych cytokin uczestniczących w odpowiedzi efektorowej w reakcji alergicznej. Treg mają zdolność
również do tłumienia zapalenia alergicznego poprzez bezpośrednie działanie na komórki tuczne, bazofile i eozynofile
[27]. Ich aktywność jest związana z wytwarzaniem cytokin
przeciwzapalnych, tj. TGF-β (transformujący czynnik wzrostu β) i interleukiny 10 lub poprzez bezpośredni kontakt
z komórką docelo­wą [39]. Według najnowszych doniesień to
właśnie równowaga pomiędzy limfocytami Treg a Th2 odgrywa istotną rolę w rozwoju alergii i w odpowiedzi immunologicznej na alergen [2].
Podsumowanie
Jak wykazano w powyższej pracy, istotną rolę w zapaleniu alergicznym i w odpowiedzi immunologicznego układu
odpornościowego odgrywają chemokiny. Potrzeba jednak
dalszych badań, aby odpowiedzieć sobie na pytanie jak
chemokiny i ich receptory przyczyniają się do rozwoju astmy u ludzi, ponieważ większość dotychczasowych publikacji
oparta jest o modele zwierzęce [26].
Piśmiennictwo
1. Akdis M. Healthy immune response to allergens: T regulatory
cells and more. Curr Opin Immunol 2006; 6: 738-744.
2. Akdis M, Akdis CA. Mechanisms of allergen-specific immunotherapy. J Allergy Clin Immunol 2007; 4: 780-791.
3. Akdis M, Verhagen J, Taylor A i wsp. Immune responses in
healthy and allergic individuals are characterized by a fine balance between allergen-specific T regulatory 1 and T helper 2
cells. J Exp Med 2004; 11: 1567-1575.
4. Barnes PJ. The cytokine network in asthma and chronic obstructive pulmonary disease. J Clin Invest 2008; 11: 3546-3556.
5. Cohn L, Elias JA, Chupp GL. Asthma: mechanisms of disease
persistence and progression. Annu Rev Immunol 2004; 22: 789815.
6. Desai D, Brightling C. Cytokine and anti-cytokine therapy in
asthma: ready for the clinic? Clin Exp Immunol 2009; 1: 10-19.
7. El-Shazly A, Berger P, Girodet PO i wsp. Fraktalkine produced
by airway smooth muscle cells contributes to mast cell recruitment in asthma. J Immunol 2006; 3: 1860-1868.
8. Foster PS, Rosenberg HF, Asquith KL i wsp. Targeting eosinophils in asthma. Curr Mol Med 2008; 6: 585-590.
9. Gauvreau GM, Evans MY. Allergen inhalation challenge: a human model of asthma exacerbation. Contrib Microbiol 2007; 14:
21-32.
10. Grodecka M, Waśniowska K. Interceptory – „ciche” receptory
chemokin. Postepy Hig Med Dosw 2010; 61: 231-239.
11. Holgate ST, Arshad HS, Roberts GC i wsp. A new look at the
pathogenesis of asthma. Clin Sci (Lond) 2010; 7: 439-450.
12. Humbles AA, Lloyd CM, McMillan SJ i wsp. A critical role for
eosinophils in allergic airways remodeling. Science 2004; 5691:
1776-1779.
13. Jeffery PK, Haahtela T. Allergic rhinitis and asthma: inflammation in a one-airway condition. BMC Pulm Med 2006; 6(Suppl
1): S5.
14. Kallal LE, Lukacs NW. The role of chemokines in virus-associated asthma exacerbations. Curr Allergy Asthma Rep 2008; 5:
443-450.
15. Kang DH, Weaver MT. Airway cytokine responses to acute and
repeated stress in a murine model of allergic asthma. Biol Psychol 2009; 1: 66-73.
16. Kaplan AP. Chemokines, chemokine receptors and allergy. Int
Arch Allergy Immunol 2001; 4: 423-431.
17. Laing KJ, Secombes CJ. Chemokines. Dev Comp Immunol
2004; 5: 443-460.
18. Lloyd CM, Rankin SM. Chemokines in allergic airway disease.
Curr Opin Pharmacol 2003; 4: 443-448.
19. Lukacs NW. Role of chemokines in the pathogenesis of asthma.
Nat Rev Immunol 2001; 2: 108-116.
20. Lukacs NW, Hogaboam CM, Kunkel SL. Chemokines and their
receptors in chronic pulmonary disease. Curr Drug Targets Inflamm Allergy 2005; 3: 313-317.
21. Lukacs NW, Oliveira SH, Hogaboam CM. Chemokines and
asthma: redundancy of function or a coordinated effort? J Clin
Invest 1999; 8: 995-999.
22. Luster AD. Antichemokine immunotherapy for allergic diseases.
Curr Opin Allergy Clin Immunol 2001; 6: 561-567.
23. Murdoch C, Finn A. Chemokine receptors and their role in inflammation and infectious diseases. Blood 2000; 10: 3032-3043.
24. Osei-Kumah A, Wark PA, Smith R i wsp. Asthma during pregnancy alters immune cell profile and airway epithelial chemokine
release. Inflamm Res 2010; 5: 349-358.
25. Ozdemir C, Akdis M, Akdis CA. T regulatory cells and their counterparts: masters of immune regulation. Clin Exp Allergy 2009;
5: 626-639.
26. Palmqvist C, Wardlaw AJ, Bradding P. Chemokines and their
receptors as potential targets for the treatment of asthma. Br J
Pharmacol 2007; 6: 725-736.
329
Rola chemokin w astmie
27. Palomares O, Yaman G, Azkur AK i wsp. Role of Treg in immune regulation of allergic diseases. Eur J Immunol 2010; 5:
1232-1240.
28. Pawlak.J., Ziętkowski Z, Bodzenta-Łukaszyk A. Beta-blokery
i statyny w astmie. Postepy Hig Med Dosw 2009; 63: 634-642.
29. Pease JE. Asthma, allergy and chemokines. Curr Drug Targets
2006; 1: 3-12.
30. Radinger M, Lotvall J. Eosinophil progenitors in allergy and
asthma - do they matter? Pharmacol Ther 2009; 2: 174-184.
31. Rossi D, Zlotnik A. The biology of chemokines and their receptors. Annu Rev Immunol 2000; 18: 217-242.
32. Schuh JM, Blease K, Kunkel SL i wsp. Chemokines and cytokines: axis and allies in asthma and allergy. Cytokine Growth
Factor Rev 2003; 6: 503-510.
33. Siddiqui S, Hollins F, Saha S i wsp. Inflammatory cell microlocalisation and airway dysfunction: cause and effect? Eur Respir
J 2007; 6: 1043-1056.
34. Van Hove CL, Maes T, Joos GF i wsp. Chronic inflammation in
asthma: a contest of persistence vs resolution. Allergy 2008; 9:
1095-1109.
35. Walsh GM. Targeting eosinophils in asthma: current and future
state of cytokine- and chemokine-directed monoclonal therapy.
Expert Rev Clin Immunol 2010; 5: 701-704.
36. Weninger W, von Andrian UH. Chemokine regulation of naive T
cell traffic in health and disease. Semin Immunol 2003; 5: 257270.
37. Wills-Karp M. Interleukin-13 in asthma pathogenesis. Immunol
Rev 2004; 202: 175-190.
38. Wills-Karp M, Karp CL. Biomedicine. Eosinophils in asthma: remodeling a tangled tale. Science 2004; 5691: 1726-1729.
39. Wojas J, Pajtasz-Piasecka E. Oddzialywanie komórek dendrytycznych z limfocytami T regulatorowymi. Postepy Hig Med
Dosw 2010; 64: 167-174.
Adres do korespondencji
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
II Katedra Chorób Wewnętrznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22
e-mail: m[email protected]
Zaakceptowano do publikacji: 29.04.2011
330
Download