Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów

advertisement
Do Wszystkich
Wykonawców Zamówienia
--------------------------------Barlinek, dnia 05.05.2016 rok
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Szpital Barlinek Sp. z o.o. 74-320 Barlinek, ul. Szpitalna 10, zwraca się z prośbą o
przedstawienie oferty cenowej dotyczącej zapytania ofertowego poniżej 30 000 euro na
„Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych ” na potrzeby Szpitala w
Barlinku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Termin realizacji zamówienia to 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, termin składania ofert
13.05.2016 rok do godziny 11:30, termin otwarcia ofert 13.05.2016 r. godzina 12:00. Spośród
złożonych ofert do realizacji zostanie wybrana oferta z najniższą ceną. Z wyłonionym wykonawcą
podpisania zostanie umowa, której projekt stanowi załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego poniżej
30 000 euro.
Prezes Zarządu
Arkadiusz Cysek
1
Szpital Barlinek Sp. z o.o.
74-320 Barlinek, ul. Szpitalna 10
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Zamawiający
Szpital Barlinek Sp. z o.o.
74-320 Barlinek
Ul. Szpitalna 10
ZAPYTANIE OFERTOWE poniżej 30 000 euro
na
Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych
Termin składania ofert:
Termin otwarcia ofert
Termin związania ofertą:
13.05.2016 do godziny 11:30
13.05..2016 roku o godzinie 12:00
30
dni
(od
ostatecznego
terminu
składania
ofert)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego
poniżej wartości 30.000 euro.
Zatwierdzam
2
ROZDZIAŁ I
NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa i adres Zamawiającego:
Szpital Barlinek Sp. z o.o.
74-320 Barlinek, ul. Szpitalna 10
NIP
REGON
TEL.
FAKS
597-173-04-94
000304556
957462502
957462502
Komórka organizacyjna upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:
TEL.
957462963
FAKS
957462502
Godziny urzędowania: 7:00 – 14:35
E-MAIL
[email protected]
ROZDZIAŁ II
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zapytanie ofertowe
ROZDZIAŁ III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania
odpadów medycznych dla Szpitala Barlinek Sp. z o.o., 74-320 Barlinek, ul. Szpitalna 10.
2.
Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień:
90.50.00.00-2 - Usługi związane z odpadami
90.51.10.00-2 - Usługi wywozu odpadów
90.51.20.00-9 - Usługi transportu odpadów
90.51.33.00-9 - Usługi spalania odpadów
3.
Opis, wielkość lub zakres przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze, transporcie
i unieszkodliwianiu odpadów medycznych od Szpitala Barlinek Sp. z o.o. 74-320
Barlinek, ul. Szpitalna 10 zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
(Dz. U. 2013 poz.21) przez firmę posiadającą zezwolenie na gospodarowanie tymi
odpadami wraz z dostawą pojemników na odpady, które Wykonawca zapewni
Zamawiającemu na okres trwania umowy.
2. Szacunkowa ilość odpadów medycznych wynosi około ok. 11.000 kg odpadów
medycznych przeznaczonych do odbioru, transportu i unieszkodliwienia przez
Wykonawcę w tym: odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych
niebezpiecznych o kodzie 180102*kg w ilości 500 kg,; odbiór, transport i
unieszkodliwianie odpadów medycznych niebezpiecznych o kodzie 180103*kg w
ilości 10.150 kg; odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych
nieposiadających właściwości odpadów niebezpiecznych o kodzie 180104 kg w ilości
350 kg w okresie obowiązywania umowy (12 miesięcy). Ważniejsze kody odpadów:
180102; 180103;180104.
3. Ilość określona w pkt 2) jest szacunkowa i może ulec zmianie w zależności
od faktycznego zużycia materiałów i powstających odpadów medycznych.
4. Zamówienie obejmuje wykonanie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania
odpadów medycznych o następujących kodach:
 18 01 02* – części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące
do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03),
 18 01 03* – inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze
lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału
3
genetycznego, o których wiadomo lub, co, do których istnieją wiarygodne
podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt.
 18 01 04 - Inne odpady niż wymienione w 18 01 03,
 18 01 08* – leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
5. Usługodawca dopuszcza możliwość powierzenia przez Usługobiorcę części
zamówienia podwykonawcom w zakresie odbioru i transportu odpadów lub
podwykonawstwo w zakresie unieszkodliwiania odpadów objętych zamówieniem.
6. Odpady medyczne zbierane będą do specjalnych pojemników dostarczonych
i ustawionych na utwardzonej powierzchni przez Usługobiorcę w uzgodnieniu
z Usługodawcą.
7. Usługobiorca zapewnia zamykane pojemniki o pojem. 660 litrów lub innych
większych - 3 szt. na kółkach:
a) Usługodawca wymaga wstawienia opisanych (odpady medyczne) pojemników
przez wykonującego usługę wywozu od 1 dnia obowiązywania umowy
i w miejscu wskazanym przez Usługodawcę, jak opisano w pkt. 11.
b) Usługobiorca utrzymuje pojemniki w należytym stanie sanitarnym i
technicznym. Wymagana jest również: stała konserwacja, sprawność
techniczna, wymiana i naprawa uszkodzonych pojemników.
8. Usługobiorca w ramach realizacji usługi zapewnia na własny koszt i ryzyko
pojemniki do gromadzenia odpadów bez dodatkowych opłat ze strony
Usługodawcy. Szpital w Barlinku nie ponosi żadnych kosztów z tytułu zniszczenia
bądź remontu tych pojemników.
9. Docelowym miejscem gromadzenia i odbioru odpadów medycznych jest magazyn
odpadów zlokalizowany na terenie Szpitala w Barlinku. Ul. Szpitalna 10.
10. Każdorazowy odbiór odpadów medycznych potwierdzany będzie w Dziale
Administracyjno-Gospodarczym.
11. Odbiór odpadów ma następować trzy razy w tygodniu, (poniedziałek,
środa i piątek) do godziny 10:00. W szczególnych wypadkach Zamawiający
dopuszcza możliwość dodatkowego wywozu, zgłaszanego telefonicznie do
upoważnionego pracownika Usługobiorcy (czas reakcji Usługobiorcy max. 4-6 h). W
przypadku nie wykonania usługi w ciągu 1 dnia od terminu ustalonego w
harmonogramie, Usługodawca może zlecić wykonanie tej usługi innemu podmiotowi
na koszt Usługobiorcy.
12. Usługobiorca w obecności pracownika Usługodawcy jest zobowiązany do ważenia
odpadów własnym, legalizowanym sprzętem w chwili odbioru odpadów oraz do
wystawienia każdorazowo w dwóch egzemplarzach „Karty przekazania odpadów” i
jej wypełniania (ilość odpadów zostanie wpisana w karcie przekazania odpadów).
13. Usługodawca zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli oddawanej ilości
odpadów na własnym legalizowanym sprzęcie.
14. Zakres obowiązków Wykonawcy:
a) Usługodawca wymaga, aby odbiór ww. odpadów odbywał się zgodnie
z postanowieniami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
(Dz. U. 2013 poz.21) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca
2010r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi
(Dz. U. nr 139, poz. 940 póź.zm.);
b) Usługobiorca przedłoży Usługodawcy zezwolenie na transport odpadów wydane
w drodze decyzji przez właściwy organ zgodnie z postanowieniami Ustawy
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013 poz.21).
Usługodawca
dopuszcza
możliwość
zatrudnienia
przez
Usługobiorcę
podwykonawców w zakresie odbioru i transportu odpadów jak również w zakresie
unieszkodliwiania odpadów objętych zamówieniem.
c) Odbiór odpadów dokonywany będzie transportem Wykonawcy zgodnie
z Ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 28 października 2002r.
z póź. zm. (Dz. U. 199 poz. 1671 z póź. zm.) za pomocą środków transportu,
odpowiadających wymogom do przechowywania i transportowania odpadów
niebezpiecznych z zachowaniem przepisów o transporcie drogowym materiałów
niebezpiecznych; Środek transportowy winien spełniać wszystkie obowiązujące
wymogi sanitarno-epidemiologiczne na każdym etapie realizacji transportu;
d) Usługobiorca usługi powinien dysponować pracownikami zdolnymi do wykonania
zamówienia tj. kierowcami z odpowiednimi zaświadczeniami ADR – zgodnie
4
z Ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 28 października 2002r.
z póź. zm. (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, art. 2).
e) Usługobiorca usługi powinien dysponować samochodami, których ładowność
pozwoliła na całościowe opróżnienie magazynu odpadów usługodawcy.
15. Ponadto Usługobiorca zobowiązany jest:
a) do unieszkodliwiania odpadów w zakładzie utylizacji o wydajności zapewniającej
unieszkodliwienie odpadów odbieranych od Zamawiającego w ilościach podanych
w Zapytaniu ofertowym, zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012
roku (Dz. U. 2013 poz.21). w zakładzie utylizacji zlokalizowanym na obszarze
województwa, na którym zostały odpady wytworzone lub w miejscu najbliżej
położonym miejsca ich wytworzenia (Dz. U. 2010 Nr 185, poz. 1243, art. 9, ust. 5
z póź. zm.) ustawy o odpadach.
b) spalać odpady Usługodawcy w aktualnie eksploatowanej spalarni, która spełnia
wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 04.11.2008r. z póź. zm.
(Dz. U. z 2008r. nr 206 poz. 1291 z póź. zm.) w sprawie wymagań w zakresie
prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobranej wody
i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.12.2005r w sprawie standardów
emisyjnych z instalacji (Dz. U. z 2005r. nr 260 poz. 2181 z póź. zm.).
c) załączyć do oferty przetargowej zezwolenie (decyzję) na prowadzenie działalności
zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów, których kody podano
wyżej lub zezwolenie zintegrowane wydane na podstawie str.201 prawo Ochrony
Środowiska.
16. Usługobiorca powinien podać w ofercie informację o lokalizacji (adres) spalarni do
unieszkodliwiania odpadów medycznych i niebezpiecznych.
17. Ponadto Usługobiorca zobowiązany jest Załączyć do oferty aktualne zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami dotyczące termicznego
unieszkodliwiania odpadów przy zachowaniu warunkow bliskości określonych, w art.
20 ( Rozdział 3- Zasada bliskości) ustawy dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
(Dz. U. 2013 poz.21). W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada zezwolenia, o
którym mowa wyżej, zobowiązany jest przedłożyć dokument stwierdzający ( np.
umowę), ze może unieszkodliwiać odpady u innego podmiotu, który poosiada
stosowne zezwolenie.
ROZDZIAŁ IV
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie, przez okres 12 miesięcy zgodnie z bieżącym
zapotrzebowaniem Szpitala.
ROZDZIAŁ V
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1.
Warunki udziału w postępowaniu:
1)
Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
■
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
■
posiadania wiedzy i doświadczenia,
■
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
■
sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2) Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu
(patrz: druk OFERTA – Załącznik nr 1 do Zapytania cenowego).
2.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający dokonana oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie
załączonych do oferty dokumentów lub oświadczeń wymaganych w Zapytaniu ofertowym
(system: spełnia / nie spełnia).
5
1
2)
3)
4)
Zamawiający dokona oceny czy Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie (decyzję) na prowadzenie działalności
w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów, których kody podano
w opisie przedmiotu zamówienia lub pozwolenie zintegrowane wydane na podstawie
art. 201 Prawo ochrony środowiska.
- na podstawie dokumentu, o którym mowa w Rozdziale VI pkt I 1.1)
Zapytania ofertowego
Zamawiający dokona oceny czy Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie związane
z przedmiotem zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca
wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie)
co najmniej dwa zamówienia na usługi w zakresie odbioru, transportu
i unieszkodliwienia odpadów medycznych.
- na podstawie dokumentu, o którym mowa w Rozdziale VI pkt I 1. 2)
Zapytania ofertowego.
Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań. W tym zakresie Wykonawcę
obowiązuje wyłącznie złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, zgodnie z wymogiem określonym w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2)
Zapytania ofertowego.
Zamawiający dokona oceny czy Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji
ekonomicznej i finansowej. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę, co najmniej 100.000
PLN.
- na podstawie dokumentu, o którym mowa w Rozdz. VI pkt I 1. 3) Zapytania
ofertowego
ROZDZIAŁ VI
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
I.
Dokumenty wymagane w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1
1.
2.
W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków zamawiający żąda
następujących dokumentów:
1)
zezwolenie (decyzję)
dokument powinien potwierdzać spełnianie warunku, którego opis
sposobu dokonania oceny został przedstawiony w Rozdziale V pkt 2
ppkt 1) zapytania ofertowego.
2)
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych usług (według wzoru druku stanowiącego Załącznik nr 4
do Zapytania ofertowego) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w
tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,
oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, dokument powinien potwierdzać spełnianie
warunku, którego opis sposobu dokonania oceny został przedstawiony w
Rozdziale V pkt 2 ppkt 2)zapytania ofertowego.
3)
opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia, dokument powinien potwierdzać spełnianie warunku, którego opis
sposobu dokonania oceny został przedstawiony w Rozdziale V pkt 2 ppkt 4)
Zapytania ofertowego.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
6
II.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
3.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków polega na zasobach innych
podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający
żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817)
.
Dokumenty wymagane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy.
1.
2.
3.
4.
5.
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
1)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (patrz: druk OFERTA
– Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
2)
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu
do
rejestru,
wystawiony
nie
wcześniej
niż
6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1:
ppkt 2) - składa dokument wystawiony w kraju, którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości.
Dokument, o którym mowa w pkt 2, powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 2,
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis
pkt 3 stosuje się odpowiednio.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
ROZDZIAŁ VII
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1.
2.
3.
4.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda
ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Adres do korespondencji w sprawie zamówienia publicznego:
Szpital Barlinkek Sp. Z o.o.
74-320 Barlinek
ul. Szpitalna 10
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przesyłane przez Wykonawcę faksem
należy kierować na numer 957462502, a przesyłane drogą elektroniczną na adres
[email protected]
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1) Ewa Szmiel tel. 957462963 i Elżbieta Bukowska 957462178
7
ROZDZIAŁ VIII
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.
2.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
ROZDZIAŁ IX
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w pełnym zakresie przedmiotu zamówienia
lub w odniesieniu do dowolnie wybranych części, jeżeli Zamawiający dopuścił składanie ofert
częściowych.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, stąd ofertę również
należy sporządzić w języku polskim.
Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
Wykonawca składa ofertę na druku OFERTA wraz z Formularzem cenowym według
wzorów, stanowiących Załącznik nr 1 i 2 do Zapytania ofertowego.
Pełna zawartość składanej oferty uwzględnia wymagane w Zapytaniu oferrtowym dokumenty i
oświadczenia.
Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami i wymaganymi dokumentami w celu zapewnienia jej
tajności do chwili otwarcia ofert należy umieścić w trwale zamkniętej kopercie. Z uwagi
na dodatkowe zabezpieczenie przed ewentualnym uszkodzeniem w transporcie Zamawiający
sugeruje umieścić ofertę w dwóch kopertach. Koperta zewnętrzna oznaczona adresem
i nazwą Zamawiającego oraz Wykonawcy opatrzona napisem „Zapytanie – Usługi odbioru,
transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych - nie otwierać do dnia
13.05.2016 r. przed godz. 12:00”. Koperta wewnętrzna oznaczona nazwą oraz adresem
siedziby Wykonawcy. Oznaczenie zewnętrznej koperty nazwą, adresem Wykonawcy ma na celu
umożliwienie Zamawiającemu odesłanie oferty bez jej otwierania, jeżeli zostanie złożona po
upływie wskazanym w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
Jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości,
co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu.
Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, o których mowa w Rozdz. VI pkt I ppkt 3, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
Jeżeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają z aktualnego odpisu z właściwego
rejestru, wymagane jest załączenie dokumentu lub jego poświadczonej za zgodność
z oryginałem kserokopii, uprawniającego do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy
ubiegającego się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku należy
załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8
16.
17.
18.
19.
20.
Jeżeli
wniosek
o wyjaśnienie
treści
zapytania
ofertowego
wpłynął
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 15, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt 15.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał
zapytanie ofertowe , bez ujawniania źródła zapytania.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe.
Oferta oraz wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje
składane przez Wykonawcę w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, o ile Wykonawca składając ofertę zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane
innym Wykonawcom. W takim przypadku wskazane jest, aby informacje te były przygotowane
i przekazane przez Wykonawcę w formie odrębnego załącznika do oferty opatrzonego klauzulą
„TAJNE”.
ROZDZIAŁ X
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.
2.
3.
4.
Oferty należy składać do dnia 13.05.2016 r. do godz. 11:30 w sekretariacie Szpitala
Barlinek Sp. z o.o. , 74-320 Barlinek ul. Szpitalna 10 pokój nr15.
Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 13.05.2016 r. o godz. 12:00 w
Sekretariacie Szpitala.
Otwarcie ofert jest jawne.
Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.
ROZDZIAŁ XI
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.
2.
3.
Wykonawca składając ofertę odpowiada za właściwą kalkulację ceny oferty, która musi
uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
Cenę Wykonawca oblicza zgodnie z konstrukcją Formularza cenowego, stanowiącego Załącznik
nr 2 do Zapytania ofertowego.
Cenę należy zaoferować w walucie polskiej i określić ją w sposób jednoznaczny i ostateczny
(do drugiego miejsca po przecinku).
ROZDZIAŁ XII
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1.
2.
3.
4.
Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty Wykonawców niewykluczonych z postępowania,
które będą ważne i nie będą podlegały odrzuceniu.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Cena - 100%
9
Ocena punktowa ceny zostanie wyliczona według wzoru matematycznego, a liczba punktów
zostanie pomnożona przez wagę kryterium, zgodnie z modułem proporcjonalności:
Pc
=
C min
---------------C or
x 100 x Wk
gdzie:
Pc
C min
C or
Wk
5.
6.
7.
–
–
–
–
ilość punktów jakie otrzyma oferta rozpatrywana w kryterium „Cena”;
najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
cena brutto oferty rozpatrywanej;
waga kryterium (100%).
Wyniki końcowych obliczeń Zamawiający zaokrągli do dwóch miejsc po przecinku.
W cenę oferty muszą być wliczone wszystkie koszty związane z realizacją umowy, jakie ma
pokryć Zamawiający pod rygorem niemożności domagania się ich pokrycia przez
Zamawiającego.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą w oparciu o wyżej opisane kryterium.
ROZDZIAŁ XIII
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.
2.
3.
4.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1)
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,
siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2)
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;
3)
wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4)
terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być
zawarta.
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 5
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania.
W przypadku Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą, którego oferta została
uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dostarczenia przez
Wykonawcę zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wykonawca
zobowiązany będzie dostarczyć ww. dokument do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym
przez niego terminie w celu uzupełnienia danych i zawarcia umowy o zamówienie publiczne.
ROZDZIAŁ XIV
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY,
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
10
1.
2.
Warunki dotyczące realizacji zamówienia publicznego określa wzór umowy, stanowiący
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Wykonawca zobowiązany będzie w przypadku wyboru jego oferty podpisać umowę
na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego
(potwierdzenie akceptacji umowy – na druku OFERTA – Załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego). Informacje, które nie zostały zamieszczone we wzorze umowy, a wynikają z
wymagań określonych przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym, również mają
zastosowanie w realizacji przedmiotu zamówienia.
ROZDZIAŁ XV
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO,
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na zasadach określonych w Rozdziale
VII niniejszego zapytania ofertowego.
ROZDZIAŁ XVI
INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA
MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W
WALUTACH OBCYCH
Zamawiający
nie
przewiduje
rozliczeń
w
walutach
obcych.
Wykonawcy
zobowiązani są do złożenia oferty w złotych polskich i w takiej walucie (PLN)
nastąpi rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą.
ROZDZIAŁ XVII
PODWYKONAWSTWO
1.
Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku,
gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzeże w treści zapytania
ofertowego, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.
2.
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia
podwykonawcom w zakresie odbioru i transportu odpadów lub podwykonawstwo w zakresie
unieszkodliwiania odpadów objętych zamówieniem.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom.
ROZDZIAŁ XVIII
JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, zawiadomienia, wnioski, inne
dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie
zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.
Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty
udostępnia się od chwili ich otwarcia.
Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.
Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym
przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie
z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
Bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników,
w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać
za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych
ofert.
Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest
z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych
do przesłania dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób,
w jaki mogą być one udostępnione.
11
7.
Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych
przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących
badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty do wglądu lub przesyła ich kopie
w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji
o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania.
Zatwierdzam Arkadiusz Cysek
12
Załącznik nr 1
Zamawiający:
Szpital Barlinek Sp. z o.o.
74-320 Barlinek ul.Szpitalna 10
………………………………………………….
/nazwa i adres siedziby Wykonawcy/
OFERTA
Usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych
(na okres 12 miesięcy)
1.
Dane Wykonawcy:
Pełna nazwa firmy
Adres /kod, miejscowość, ulica, nr domu,
lokalu/
Województwo
Powiat
NIP
Regon /podać 9-cio cyfrowy/
Numer telefonu (z kier.)
Numer faks (z kier.)
Adres e-mail (jeśli posiada)
Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej* ..........................................., prowadzonej
przez..........................................................................................................................................Imię
i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę: ...................................................................
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na podstawie załączonego do oferty upoważnienia
(pełnomocnictwa)*:·.........................................................................................................................
2.Oferujemy wykonanie zamówienia w PLN za kwotę:
Wartość
zamówienia
brutto:................................
zł
(słownie:
.....................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………..
3. Termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu (płatne przelewem).
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
5. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie sukcesywnie w okresie 12 miesięcy, zgodne z
bieżącymi potrzebami Zamawiającego.
6. Dotyczy wymagań określonych w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2)Zapytania ofertowego:
Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku wystąpienia
13
takiej sytuacji zobowiązujemy się udowodnić Zamawiającemu, że będziemy dysponować
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania nam do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
8.Dotyczy wymagań określonych w Rozdziale VI pkt II ppkt 1. 1) i 2) Zapytania ofertowego:
Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie
zamówienia.
9.Oświadczamy, że warunki wzoru umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy
się do zawarcia tejże umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
10.Oświadczamy, że zaoferowane przez nas dostawy są zgodne z przedmiotem zamówienia i
spełniają wszystkie obowiązujące normy oraz przepisy, a także wymagania jakie Zamawiający
określił w zapytaniu ofertowym.
11.Zgodnie z wymogiem Zapytania ofertowego zobowiązujemy się wskazać w niniejszej
ofercie każdą część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy(om). W przypadku braku takiego wyraźnego wskazania w ofercie oświadczamy, że jest to
równoznaczne z tym, że nie zamierzamy powierzyć wykonania jakiejkolwiek części
zamówienia podwykonawcy(-om).
L.P.
Części zamówienia, które zamierzamy powierzyć do wykonania podwykonawcom
12. Lokalizacja spalarni przewidzianej do unieszkodliwiania odpadów medycznych przez
Usługobiorcę (podać adres)
……………………………………………………………………………………………
Dnia……………
…………………………………………………………..
(podpis Wykonawcy lub osoby upełnomocnionej prawnie)
14
Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY
Lp.
Przedmiot
zamówienia
j.m.
Przewidywana
ilość kg w
okresie 12
miesięcy
Cena
jednostkowa
netto za 1
kg
Wartość
zamówienia
netto
Stawka
podatku
VAT
Wartość
Zamówienia
brutto
1
2
3
4
5
6
7
8
Odbiór, transport i
unieszkodliwianie
odpadów
medycznych
niebezpiecznych o
kodzie 180102
Kg
500
Odbiór, transport i
unieszkodliwianie
odpadów
medycznych
niebezpiecznych o
kodzie 180103
Kg
10.150
Kg
350
1.
2.
3.
Odbiór, transport i
unieszkodliwianie
odpadów
medycznych
nieposiadających
właściwości
odpadów
niebezpiecznych o
kodzie 180104
RA Z E M
Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy w zakresie odbioru, transportu
i unieszkodliwiania odpadów medycznych (w tym pojemniki).
Miejscowość, data
Podpis Wykonawcy lub osoby upełnomocnionej prawnie
15
Załącznik Nr 3
Wzór Umowy
Zawarta w dniu ……………………
Pomiędzy: Szpitalem Barlinek Sp. z o.o. 74-320 Barlinek ul. Szpitalna 10 NIP: 597-173-04-94,
Regon: 000304556, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Prezes Zarządu- Arkadiusz Cysek
A
zwanym dalej „Wykonawcą”, Reprezentowanym przez:
o następującej treści:
§ 1.
Przedmiotem umowy są usługi polegające na odbiorze (przejmowaniu) od Zamawiającego odpadów
medycznych, ich transporcie i unieszkodliwianiu przez Wykonawcę. Usługa w szpitalu obejmuje
następujące kody odpadów medycznych:
 18 01 02* – części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03),
 18 01 03* – inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których
wiadomo lub, co, do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują
choroby u ludzi i zwierząt, z wyłączeniem 18 01 80* i 18 01 82*,
 18 01 04 - Inne odpady niż wymienione w 18 01 03,
 18 01 08* – leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
1. Wykonawca świadczy usługi określone w ust. 1 na rzecz Zamawiającego na podstawie
oferty przetargowej z dnia
rok
2. Przewiduje się w okresie trwania umowy ok. 11.000 kg odpadów medycznych przeznaczonych
do odbioru, transportu i unieszkodliwienia przez Wykonawcę w tym: odbiór, transport i
unieszkodliwianie odpadów medycznych niebezpiecznych o kodzie 180102*kg w ilości 500 kg,;
odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych niebezpiecznych o kodzie 180103*kg
w ilości 10.150kg; odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych nieposiadających
właściwości odpadów niebezpiecznych o kodzie 180104 kg w ilości 350 kg .
3. Ilość odpadów określona w ust. 2 jest szacunkowa i może ulec zmianie w zależności
od faktycznego zużycia materiałów i powstania odpadów medycznych w siedzibie
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie również prawo zmniejszenia zamówienia
w przypadku reorganizacji Szpitala.
§ 2.
1. Odbiór odpadów ma następować trzy razy w tygodniu, (poniedziałek, środa,
i piątek) do godziny 10:00. W szczególnych wypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość
dodatkowego
wywozu,
zgłaszanego
telefonicznie
do
upoważnionego
pracownika
Wykonawcy(czas reakcji Wykonawcy max. 4-6 h).
2. W przypadku niewykonania usługi w ciągu 1 dnia od terminu ustalonego w harmonogramie,
Zamawiający może zlecić wykonanie tej usługi innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
3. Każdorazowy odbiór odpadów medycznych potwierdzany będzie w Dziale administracyjnogospodarczym.
4. Potwierdzeniem wykonania usługi wywozu odpadów medycznych będzie sporządzona przez
Wykonawcę w trzech egzemplarzach „Karta przekazania odpadu”, potwierdzona przez Zakład
Utylizacji.
5. Potwierdzeniem wykonania usługi dot. przedmiotu zamówienia jest „Dokument potwierdzający
unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub …….”zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 roku.
6. Odpady ważone będą w magazynie odpadów Szpitala w obecności pracownika Zamawiającego.
7. Zamawiający przygotowuje odpady zgodnie z zaleceniami i obowiązującymi w tym zakresie
przepisami, dokonując właściwej segregacji odpadów medycznych i pakując je w odpowiednie
worki foliowe.
§ 3.
1. Docelowym miejscem gromadzenia i odbioru odpadów medycznych jest magazyn odpadów
zlokalizowany na terenie Szpitala Barlinek Sp. z o.o. , ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek.
2. Odpady medyczne zbierane będą do specjalnych pojemników dostarczonych przez Wykonawcę i
ustawionych na utwardzonej powierzchni wskazanej przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zapewnia zamykane pojemniki o pojem. 660 litrów – 3 szt. na kółkach.
16
4. Zamawiający wymaga wstawienia opisanych (odpady medyczne) pojemników przez wykonującego
usługę wywozu od 1 dnia obowiązywania umowy.
5. Wykonawca utrzymuje pojemniki w należytym stanie sanitarnym i technicznym. Wymagana jest
również stała konserwacja, wymiana i naprawa uszkodzonych pojemników.
6.Wykonawca w ramach realizacji usługi zapewnia na własny koszt i ryzyko pojemniki do gromadzenia
odpadów bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego.
7. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów z tytułu zniszczenia bądź remontu tych pojemników.
8. W cenę usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy wliczone są wszystkie koszty związane z
realizacją jej postanowień.
§4
1. Zamawiający
wymaga,
aby
odbiór
ww.
odpadów
odbywał
się
zgodnie
z postanowieniami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku ( Dz. U. 2013 poz.21)
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu
postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. nr 139, poz. 940 z póź. zm.)).
2. Odbiór odpadów dokonywany będzie transportem Wykonawcy zgodnie z Ustawą
o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 28 października 2002r. (Dz. U. 199 poz. 1671 z
póź. zm.) za pomocą środków transportu, odpowiadających wymogom do przechowywania
i transportowania odpadów niebezpiecznych, z zachowaniem przepisów o transporcie drogowym
materiałów niebezpiecznych.
3. Wykonawca świadczy usługi z udziałem kierowców posiadających odpowiednie zaświadczenia
ADR.
4. Wykonawca świadczy usługi z wykorzystaniem samochodów, których ładowność pozwoli na
całościowe (o których mowa w §2 ust.1) opróżnianie magazynu Zamawiającego. Środek
transportowy winien spełniać wszystkie obowiązujące wymogi sanitarno-epidemiologiczne na
każdym etapie realizacji transportu.
5 Wykonawca zobowiązany jest do unieszkodliwiania odpadów w zakładzie utylizacji
o wydajności zapewniającej unieszkodliwienie odpadów odbieranych od Zamawiającego w
ilościach podanych w zapytaniu ofertowym, zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 roku (
Dz. U. 2013 poz.21z późn.zm.), w zakładzie utylizacji zlokalizowanym na
obszarze województwa, na którym zostały odpady wytworzone lub w miejscu najbliżej
położonym miejsca ich wytworzenia (Dz. U. 2010Nr 185, poz. 1243, art. 9, ust. 5 z późn. zm.) .
6. Wykonawca zobowiązany jest spalać odpady zamawiającego w aktualnie eksploatowanej
spalarni, która spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 04.11.2008r. (Dz. U.
z 2008r. nr 206 poz. 1291 z poź. zm.) w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów
wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobranej wody i Rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 20.12.2005r w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. z 2005r. nr 260 poz.
2181 z póź. zm.),
§ 5.
1. Cena za odbiór, transport i unieszkodliwienie 1 kg odpadów medycznych wynosi:
Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych niebezpiecznych o kodzie
180102 zł netto …………. plus ….. Podatku VAT
Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych niebezpiecznych o kodzie
180103 *zł netto…………plus……….Podatku VAT
Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych nieposiadających właściwości
odpadów niebezpiecznych o kodzie 180104 zł netto …………. plus ………. Podatku VAT.
Cena ta zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy.
2.
Ogółem
wartość
netto
przedmiotu
umowy
wynosi:
……………….zł
(słownie:……………) plus…………… podatku VAT, co stanowi wartość ……………..zł
brutto zł (słownie:………………………………………).
3. Cena określona w ust. 1 obowiązuje przez cały okres trwania niniejszej umowy,
z zastrzeżeniem § 8.
§ 6.
1. Należność za świadczoną usługę zostanie uregulowana przelewem w terminie do 30 dni
od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu.
2. Faktury będą wystawiane w comiesięcznym okresie rozliczeniowym (ilość przejętych
i unieszkodliwianych odpadów w kg razy stawka).
3. W przypadku wystawienia faktury /faktury korygującej/ niezgodnie z przepisami Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom,
wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie
17
mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 212, poz.1337 z poź.
zm.) zostanie ona zwrócona i spowoduje opóźnienie jej zapłaty z winy Wykonawcy zamówienia.
4. W przypadku opóźnienia w terminie zapłaty, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy przysługuje
prawo naliczenia odsetek ustawowych.
§ 7.
Zamawiający naliczy Wykonawcy następujące kary umowne:
1. Jednorazowo za uchybienie przez Wykonawcę terminom określonym w § 2 ust. 1 umowy, w
wysokości 0,5% wartości netto zamówienia określonej w § 5 ust. 2.
2. Za opóźnienie w odbiorze odpadów przez wykonawcę, w wysokości 0,2% wartości netto
zamówienia określonej w § 5 ust. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia.
3. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 5% wartości netto zamówienia określonego w §5 ust. 2 umowy.
4. Za nienależyte wykonanie usługi i rażące naruszenie postanowień niniejszej umowy, w
wysokości 10% wartości netto zamówienia określonej w § 5 ust. 2 umowy.
§ 8.
1. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy mogą nastąpić, jeżeli Zamawiający przewidział możliwość dokonania
takiej zmiany na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
2. Wykonawca zamówienia gwarantuje niezmienność cen podczas trwania umowy
3. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT
4. W zakresie zmiany dotyczącej nowej nazwy i formy organizacyjno-prawnej zamawiającego.
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9.
Wszelkie spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§ 10.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od wystąpienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie będzie leżeć w interesie
Szpitala lub będzie sprzeczne z jego działalnością.
2. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy, w szczególności w zakresie
terminów
odbioru
odpadów
medycznych,
Zamawiającemu
przysługuje
prawo
odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
§ 11.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego a także
postanowienia zapytania ofertowego dotyczące postępowania, w wyniku którego została zawarta
niniejsza umowa.
§ 12.
1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy.
2. Obowiązuje od……………… do…………………. rok.
§ 13.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
18
Załącznik nr 4
WYKAZ
Wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych minimum
dwóch usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
Lp.
Wartość usług
Przedmiot usług
Data wykonania
Odbiorca
1
2
........................................
pieczęć firmowa Wykonawcy
…………………………………………………………………….
Podpis Wykonawcy lub osoby upełnomocnionej prawnie
19
Download