Rejestracja środków ochrony roślin przeznaczonych dla upraw i

advertisement
Wybrane zagadnienia rejestracji środków ochrony roślin
w myśl przepisów rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady 1107/2009
Poznań 17 – 18 października 2011 r.
Ministerstwo
Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
Rejestracja środków
ochrony roślin
przeznaczonych dla
upraw i zastosowań
małoobszarowych w
Polsce .
Dorota Ciarka
Departament
Hodowli i Ochrony
Roślin
Wydział
Rejestracji
Środków Ochrony
Roślin
Rejestracja środków ochrony roślin
przeznaczonych dla upraw i zastosowań
małoobszarowych w Polsce
Ministerstwo
Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
Zastosowanie małoobszarowe
oznacza stosowanie środka ochrony roślin
w danym państwie członkowskim do ochrony
przed organizmami szkodliwymi roślin lub
produktów roślinnych, które:
a) nie są powszechnie uprawiane w tym państwie
członkowskim (rośliny małoobszarowe);
b) są uprawiane powszechnie, a stosowanie w
nich środków ochrony roślin jest konieczne,
aby
sprostać
wyjątkowym
potrzebom
związanym z ich ochroną (zastosowanie
małoobszarowe).
Rośliny małoobszarowe
Kryterium: wielkość powierzchni uprawy
Ministerstwo
Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
rośliny uprawne, których powierzchnia
uprawy zajmuje mniej niż 1% gruntów
ornych w dobrej kulturze rolnej.
Lista upraw małoobszarowych
Ministerstwo
Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
 Rośliny zbożowe: pszenżyto jare, żyto jare, gryka,
proso;
 Strączkowe na ziarno;
 Rośliny przemysłowe: oleiste z wyjątkiem rzepaku
ozimego, włókniste, tytoń, chmiel;
 Rośliny pastewne: okopowe, motylkowe wieloletnie;
 Rośliny warzywne;
 Drzewa owocowe z wyjątkiem jabłoni;
 Krzewy owocowe, plantacje jagodowe, leszczyna;
 Rośliny zielarskie;
 Leśne szkółki drzew liściastych i iglastych;
 Szkółki drzew i krzewów sadowniczych.
Zastosowanie małoobszarowe
Ministerstwo
Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
Kryterium: stosowanie środków ochrony
roślin przeciwko organizmom szkodliwym
powodującym straty w lub na roślin
uprawianych na powierzchni powyżej 1%
gruntów ornych w dobrej kulturze i/lub
produktach roślinnych, dla których brak jest
efektywnych metod ich zwalczania.
Wykaz zastosowań małoobszarowych
Roślina
uprawna
Rozwoju Wsi
Roślina
uprawna
Organizm szkodliwy
Jęczmień jary
Niezmiarka paskowana
Pszenica ozima
Żółwinek zbożowy
Jęczmień ozimy
Niezmiarka paskowana
Pszenżyto jare
Rdza żółta
Łokaś garbarek
Ministerstwo
Rolnictwa i
Organizm szkodliwy
Kukurydza
Pszenica jara
Pszenica ozima
Urazek kukurydzinay
Żółwinek zbożowy
Pszenżyto
ozime
Rdza żółta
Niezmiarka paskowana
Łokaś garbarek
Żółwinek zbożowy
Żółwinek zbożowy
Niezmiarka paskowana
Łokaś garbarek
Żyto
Łokaś garbarek
Żółwinek zbożowy
Kryterium zastosowań małoobszarowych
środków ochrony roślin
Rośliny małoobszarowe:
upraw leśnych
plantacji roślin ozdobnych
?
Ministerstwo
Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
Zastosowania małoobszarowe
Kryterium dla:
stosowania środków ochrony roślin w celu sprostania
wyjątkowym potrzebom związanym z ochroną roślin
Lista upraw małoobszarowych i wykaz
zastosowań małoobszarowych
Ministerstwo
Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl: Ochrona Roślin → Informacje
dotyczące środków ochrony roślin → Informacje dla
wnioskodawców → Wzory dokumentów zalecanych
przy składaniu wniosków o dopuszczenie do obrotu
środków ochrony roślin zgodnie z rozporządzeniem
Rozszerzenie zakresu zezwoleń na
zastosowania małoobszarowe
Ministerstwo
Rolnictwa i
Wnioskodawca:
Posiadacz zezwolenia, podmioty urzędowe lub
naukowe zajmujące się sprawami rolnictwa,
branżowe organizacje rolnicze lub użytkownicy
profesjonalni 1
Rozwoju Wsi
1użytkownik
profesjonalny - każdą osoba, która stosuje pestycydy w toku swej
działalności zawodowej, w tym operatorzy, technicy, pracownicy i osoby
samozatrudnione, zarówno w sektorze rolnym, jak i w innych sektorach.
Rozszerzenie zakresu zezwoleń na
zastosowania małoobszarowe
Ministerstwo
Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
Państwa członkowskie rozszerzają zakres zezwolenia
pod warunkiem, że:
 zamierzone
zastosowanie
ma
charakter
małoobszarowy;
 spełnione są warunki o których mowa w art. 4 ust 3 lit.
b), d) i e) oraz w art. 29 ust. 1 lit. i);
 rozszerzenie leży w interesie publicznym; oraz
 osoby lub podmioty, będące wnioskodawcami,
przedłożyły dokumentację i informacje uzasadniające
rozszerzenie, w szczególności dotyczące poziomu
pozostałości oraz w stosownych przypadkach, dane
dotyczące oceny ryzyka dla użytkowników, pracowników
i osób postronnych.
Warunki rozszerzenie zakresu zezwoleń
na zastosowania małoobszarowe
 Środek ochrony roślin jest już w Polsce dopuszczony do
obrotu (w innym zakresie stosowania);
Ministerstwo
Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
 Złożenie dokumentacji potwierdzającej, że w proponowanym
zakresie stosowania ś.o.r. nie wykazuje zagrożenia dla
zdrowia człowieka, zwierząt i środowiska, oraz nie wykazuje
niepożądanego działania na organizmy, które nie są nim
zwalczane;
 Oświadczenie podmiotu występującego z wnioskiem, że
ponosi on odpowiedzialność za skuteczność działania
środka ochrony roślin;
 Zgoda posiadacza zezwolenia na dopuszczenie środka
ochrony roślin do obrotu na stosowanie środka w
proponowanym zakresie stosowania.
Procedura rozpatrywania wniosków na
rozszerzenie zezwoleń na zastosowanie
małoobszarowe środków ochrony roślin
Ministerstwo
Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
Wniosek
▼
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
kontrola kompletności wniosku
▼
Upoważnione podmioty organizacyjne
oceny i raporty
▼
Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
▼
Komisja ds. Środków Ochrony Roślin - organ opiniodawczo-doradczy
ministra właściwego ds. rolnictwa.
▼
Zezwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wypełnienie wniosku nie gwarantuje wydania zezwolenia !
Koszty rozszerzenia zakresu zezwoleń
na zastosowania małoobszarowe
Opłata rejestrowa (MRiRW) – 1000 zł.
Ministerstwo
Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
Oceny i raporty upoważnionych podmiotów
organizacyjnych – opłaty ustalane niezależnie od
MRiRW.
Środki zachęcające i/lub ułatwiające
składanie wniosków o rozszerzenie na
zastosowanie małoobszarowe
 Zmniejszenie wysokości opłaty rejestrowej za
czynności związane z wydaniem decyzji dotyczącej
rozszerzenia zakresu zezwoleń na zastosowania
małoobszarowe;
Ministerstwo
 Uproszczona procedura rejestracyjna;
Rolnictwa i
 Uproszczona dokumentacja rejestracyjna;
Rozwoju Wsi
 Brak wymogów składania raportów z badań
skuteczności działania środka ochrony roślin.
Wzajemne uznawanie zezwoleń na
zastosowania małoobszarowe
środków ochrony roślin
Wnioskodawca:
Ministerstwo
Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
Posiadacz zezwolenia, podmioty urzędowe lub
naukowe zajmujące się sprawami rolnictwa, branżowe
organizacje rolnicze lub użytkownicy profesjonalni.
Wzajemne uznawanie zezwoleń na
zastosowania małoobszarowe
środków ochrony roślin
Ministerstwo
Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
Wnioskodawca może złożyć wniosek o zezwolenie na
zastosowanie małoobszarowe dla środka ochrony
roślin w ramach procedury wzajemnego uznawania
zezwoleń pod warunkiem, że dany środek ochrony
roślin:
 jest w Polsce dopuszczony do obrotu i stosowania;
 wniosek dotyczy zastosowań, które w Polsce
uważane są za zastosowania małoobszarowe;
 zakres stosowania środka w Polsce przy
zachowaniu porównywalnych praktyk rolnych jest taki
sam jak zakres stosowania w kraju odniesienia.
Wzajemne uznawanie zezwoleń
Ministerstwo
Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
Państwo członkowskie, w którym złożono wniosek na
wzajemne uznawanie zezwoleń po rozpatrzeniu wniosku
i dołączonych do niego dokumentów, stosownie do
okoliczności występujących na jego terytorium, udziela
zezwolenia dla danego środka ochrony roślin na takich
samych warunkach, jak państwo członkowskie
(państwo odniesienia), które wydało zezwolenia na
dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu
i stosowania na swoim terytorium.
Wykaz środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu
w i stosowania w zastosowaniach małoobszarowych
www.minrol.gov.pl: Ochrona Roślin → Rejestr Środków
Ochrony Roślin
Środek ochrony
roślin
Roślina uprawna
Agrofagi
Switch 62,5 WG
Borówka wysoka
szara pleśń, antraknoza
Calypso 480 SC
Borówka wysoka
mszyce
Amistar 250 SC
Szkółki leśne
osutka sosny, szara pleśń, rdze
Mospilan 20 SP
Szkółki leśne
mszyce
Ministerstwo
Maxim 025 FS
Szkółki leśne
zgorzel siewek
Rolnictwa i
Devrinol 450 SC
Dziurawiec zwyczajny, jeżówka purpurowa, kozłek lekarski, nagietek
lekarski
roczne chwasty jedno i dwuliścienne
Basagran 480 SL
Dziurawiec zwyczajny, melisa lekarska, mięta pieprzowa, naparstnica
wełniasta
chwasty dwuliścienne
Chwastox 500 SL
Rumianek pospolity
chwasty dwuliścienne
Ranman 400 EC
Pomidor, ogórek
zaraza ziemniak, mącznika rzekomy
Polyversum WP
Sałata, kalafior, brokuł
mączniak rzekomy, czerń krzyżowych,
szara pleśń
Teppeki 50 WG
Róża, aster, chryzantema, świerk, buk
mszyce
Rozwoju Wsi
Dziękujemy za
uwagę
Ministerstwo
Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
Dorota Ciarka
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Hodowli i Ochrony Roślin
Wydział Rejestracji Środków Ochrony Roślin
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
tel: +48 22 623-27-48
E-mail: dorota.ciarka.gov.pl
Download