pobierz

advertisement
Recenzent:
dr hab. Zenon Piech, prof. UJ
skład i łamanie tekstu – Marek Adamczewski
opracowanie redakcyjne – Marek Adamczewski
projekt okładki – Marek Adamczewski
Na okładce pieczęć wójta piotrkowskiego (?) Mikołaja Sokowskiego (XVII w.)
ze zbiorów Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim
Praca habilitacyjna wykonana w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego
© Copyright by Marek Adamczewski, 2010
wydruk z płyty CD
ISBN 978-83-931499-0-2
Wydawca – Marek Adamczewski [email protected]
Zgierz 2010
Spis treści
Część pierwsza (I)
Pieczęcie władz kościelnych do połowy XX wieku
Spis treści......................................................................................................................3
Wykaz skrótów.............................................................................................................4
Wstęp............................................................................................................................6
Pieczęcie władz diecezjalnych na obszarze Polski centralnej....................................13
Pieczęcie kapituł kolegiackich i kolegiów niższego kleru.........................................30
Pieczęcie dekanatów i dziekanów..............................................................................78
Pieczęcie kościołów parafialnych............................................................................117
Pieczęcie klasztorów................................................................................................170
Zakończenie.............................................................................................................194
Bibliografia..............................................................................................................195
Ilustracje część I
Część druga (II)
Pieczęcie sądów szlacheckich do 1793 roku
Spis treści......................................................................................................................3
Wykaz skrótów.............................................................................................................4
Pieczęcie starostów i pieczęcie urzędów grodzkich.....................................................5
Pieczęcie sądów ziemskich.........................................................................................41
Pieczęcie trybunału głównego koronnego w Piotrkowie............................................89
Pieczęcie sądów ziemiańskich i sądów konfederackich 1792 roku..........................118
Pieczęcie komisji porządkowych cywilno-wojskowych...........................................128
Zakończenie
Ilustracje część II
Część trzecia (III)
Pieczęcie władz miejskich do 1950 roku
Spis treści......................................................................................................................3
Wykaz skrótów.............................................................................................................4
Pieczęcie samorządu miejskiego do 1793 roku............................................................5
Pieczęcie sądów miejskich do 1793 roku ..................................................................63
Pieczęcie sądów miast wolnych w latach 1791-1792.................................................76
Pieczęcie miast w okresie okupacji pruskiej (1793-1806)..........................................92
Pieczęcie miast w okresie Księstwa Warszawskiego (1807-1815)..........................106
Pieczęcie miast Królestwa Polskiego (1815-1915)...................................................127
Ankiety sfragistyczno-heraldyczne z lat 1846-1904.................................................152
Pieczęcie miast w okresie od 1915 do grudnia 1927 roku........................................194
Pieczęcie miast w okresie od grudnia 1927 do 1939 roku........................................233
Pieczęcie miast w okresie okupacji hitlerowskiej (1939-1945)................................288
Pieczęcie miast w okresie od 1945 do 1950 roku.....................................................296
Zakończenie..............................................................................................................302
Ilustracje część III
Wykaz skrótów
(obejmuje skróty stosowane w częściach I-III)
AAGniezno – Archiwum Archidiecezjalne
w Gnieźnie
AAŁódź – Archiwum Archidiecezjalne
w Łodzi
AAPoznań – Archiwum Archidiecezjalne
w Poznaniu
AD – Akta dekanatu
ADWłocławek – Archiwum Diecezjalne we
Włocławku
AG – Akta gminy
AGAD – Archiwum Główne Akt Dawnych
AM – Akta miasta
AMŁódź – Archiwum Miejskie w Łodzi
AP-G – Archiwum Piłsudskich Giniatowiczów
APKalisz – Archiwum Państwowe w Kaliszu
APKonin – Archiwum Państwowe w Koninie
APKraków – Archiwum Państwowe w
Krakowie
APKutno – Archiwum Państwowe w Kutnie
APLublin – Archiwum Państwowe w Lublinie
APŁęczyca – Archiwum Państwowe w
Łęczycy
APŁódź – Archiwum Państwowe w Łodzi; ze
zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi
APPiotrków – Archiwum Państwowe
w Piotrkowie
APPoznań – Archiwum Państwowe
w Poznaniu
APSieradz – Archiwum Państwowe
w Sieradzu
APTomaszów – Archiwum Państwowe
w Tomaszowie
APToruń – Archiwum Państwowe w Toruniu
APZielona Góra – Archiwum Państwowe
w Zielonej Górze
AWGniezno – Akta wizytacji kanonicznych
dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej
C i K – cesarski i królewski; cesarskokrólewski
CIP – Corpus inscriptionum Poloniae
Dz. rkps. – Dział rękopisów
KKP – Kancelaria kościoła parafialnego
KRPiS – Komisja Rządowa Przychodów
i Skarbu
KRSW – Komisja Rządowa Spraw
Wewnętrznych
KRSPiD – Komisja Rządowa Spraw
Wewnętrznych i Duchownych
KRSWiP – Komisja Rządowa Spraw
Wewnętrznych i Policji
KZSzt. – Katalog zabytków sztuki
MAŁódź – Muzeum Archidiecezji Łódzkiej
MK – Metryka Koronna
MKiS – Ministerstwo Kultury i Sztuki
MPPPGniezno – Muzeum Początków
Państwa Polskiego w Gnieźnie
MRPS – Matricularum Regni Poloniae.
Summaria
MSW – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
MSWiA – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji
MSZ – Ministerstwo Spraw Zagranicznych
MWRiOP – Ministerstwo Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego
RGKaliski – Rząd Gubernialny Kaliski
RGPiotrkowski – Rząd Gubernialny
Piotrkowski
RM – Rada Miejska
s.s. lub (s.s.) – stary styl
SPKonin – Starostwo Powiatowe w Koninie
SPSłupca – Starostwo Powiatowe w Słupcy
USC – Urząd Stanu Cywilnego
UWŁódzki – Urząd Wojewódzki Łódzki
VL – Volumina legum
WA – Wydział Administracyjny
WP – Wydział Prezydialny
WPKalisz – Wydział Powiatowy w Kaliszu
WPŁódzki – Wydział Powiatowy Łódzki
WPPiotrków – Wydział Powiatowy
w Piotrkowie
WPSieradz – Wydział Powiatowy w Sieradzu
WS – Wydział Samorządowy
ZM – Zarząd Miejski
Pieczęcie starostów i pieczęcie urzędów grodzkich
grodzkie (starościńskie), a następnie urzędy grodzkie ukształtowały się
Sądy
w wyniku przeobrażeń urzędu starosty (capitaneus), czyli osoby pełniącej rolę
1
namiestnika, zastępcy króla polskiego (viceregentis regis) w prowincjach odległych
od miejsca zwyczajowego pobytu monarchy. Antoni Gąsiorowski2 powiązał
powstanie sądownictwa grodzkiego z Małopolską i z przeobrażeniami małopolskiej
struktury urzędniczej, a przede wszystkim z likwidacją urzędu justycjariusza, którego
kompetencję przejęli starostowie. W inny sposób tłumaczono genezę sądów
grodzkich w Wielkopolsce. Janina Bielecka przyjęła, iż wielkopolskie sądy grodzkie
ukształtowały się w końcu XIV w. wyniku przekazywania przez wielkopolskich
starostów generalnych uprawnień do sądzenia burgrabiom i sędziom ziemskim3.
Geneza, a także rozwój urzędu starosty na ziemiach polskich były przedmiotem
poszerzonych analiz, w wyniku których sformułowano opinię zarówno o polskim
pochodzeniu urzędu, jak również o jego czeskim imporcie. Przyczyny, dla których
ustanowiono na ziemiach polskich urząd starosty wyjaśniano przeobrażeniami
charakteru władzy monarszej w dojrzałym średniowieczu. Wiązano je także ze
złożonymi procesami, w wyniku których w państwach europejskich powstawały
stanowiska usprawniające system zarządzania feudalnymi krajami4.
Z rozważań nad genezą urzędu starosty na ziemiach polskich dla naszych
dociekań istotne wydają się dwa stwierdzenia. W 1290 r. Władysław Łokietek
nominował Bartłomieja na zarządcę całej ziemi sandomierskiej. Zakres kompetencji,
w jakie monarcha wyposażył rycerza-urzędnika, czynił z niego namiestnika, czyli
zastępcę księcia. Książę obdarzył rycerza Bartłomieja władzą podobną do uprawnień
późniejszych wielkopolskich starostów generalnych. Rozwój urzędu starosty, a także
jego upowszechnienie na ziemiach polskich miało miejsce za panowania czeskich
Przemyślidów, czyli Wacława II i Wacława III w latach1291-1306.
Po przezwyciężeniu rozbicia dzielnicowego oraz po objęciu władzy przez
Władysława Łokietka urząd starosty nie został zlikwidowany. Władcy Polski
z kujawskiej linii Piastów dostrzegli walory oraz przydatność urzędu. Uznali oni
starostów za skuteczny instrument władzy monarszej, a przede wszystkim wolny od
regionalnych układów politycznych i towarzyskich. Starostowie byli w XIV w.
urzędnikami mianowanymi i odwoływanymi bezpośrednio przez monarchę, a także
odpowiedzialnymi przed władcą. Nazywano ich „ramieniem królewskim”. Takie
umocowanie prawne starostów powodowało, iż dla panujących stali się oni
niezbędnymi uczestnikami polityki wewnętrznej jednoczącego się państwa. Byli
1
J. Bardach, Historia państwa i prawa polskiego, t. I Do połowy XV wieku, Warszawa 1964, s. 477-478.
A. Gąsiorowski, Początki sądów grodzkich w średniowiecznej Polsce, „Czasopismo PrawnoHistoryczne”, 1974, t. XXVI, z. 2, s. 68.
3
J. Bielecka, Organizacja i działalność kancelarii ziemskich i grodzkich wielkopolskich XIV-XVIII w.,
„Archeion”, 1954, t. XXII/XXIII, s. 135.
4
S. Kutrzeba, Starostowie, ich początki i rozwój w XIV wieku, Kraków 1903, s. 233; J. Bardach,
Historia państwa i prawa polskiego…, s. 256-257; J. Łosowski, Kancelaria grodzka chełmska od XV do
XVIII wieku. Studium o urzędzie, dokumentacji, jej formach i roli w życiu społeczeństwa staropolskiego,
Lublin 2004, s. 33.
2
6
Pieczęcie sądów szlacheckich do 1793 roku
bardziej użyteczni aniżeli dożywotnio sprawujący swoje funkcje wojewodowie lub
kasztelanowie związani z prowincjonalnym zapleczem politycznym i wyposażeni
w kompetencje o zbyt wąskim już wówczas zakresie5. Z 1. poł. XIV w. pochodzą
informacje o starostach wyznaczonych do zarządzania obszarami wielkopolskiej
części monarchii Władysława Łokietka. Wiemy, że w 1314 r. urzędował starosta
sieradzki, a w 1323 starosta łęczycki6.
Literatura utrzymuje, iż starostwie wielkopolscy dysponowali najszerszym
zakresem kompetencji7. Tłumaczono to nadgranicznym położeniem prowincji oraz
oddaleniem jej od stołecznego Krakowa. Starostowie wielkopolscy odpowiedzialni
byli za sprawną realizację decyzji królewskich w województwach kaliskim oraz
poznańskim. W razie zagrożenia zewnętrznego mieli uprawnienia do powoływania
pospolitego ruszenia i do dowodzenia nim. Oprócz władzy politycznej starostowie
wyposażeni zostali w kompetencje policyjno-sądowe. Przewodzili wielkopolskim
sądom wiecowym i ziemskim8. Rozstrzygali spory pomiędzy rycerzami, wyrokowali
w sprawach, które wcześniej zastrzeżone były dla władcy9. Dla rycerstwa oraz dla
prowadzonych przez rycerzy przedsięwzięć gospodarczych niezwykle istotne były te
uprawnienia starostów, które dotyczyły obrotu nieruchomościami (ziemią). Starosta
wielkopolski (w zastępstwie panującego) akceptował oraz gwarantował transakcje,
których przedmiotem były dobra ziemskie. Przyjmował do wiadomości umowy
kupna-sprzedaży, był obecny podczas czynności ustanawiania zastawów oraz
przekazywania darowizn. W tym zakresie zwyczaj wielkopolski zdecydowanie
odbiegał od rozwiązań przyjętych w innych częściach Polski, gdzie rezygnacje
składane były wobec sądu ziemskiego10. Obok uprawnień wojskowych, policyjnosądowych i administracyjnych na starostów wielkopolskich nałożono obowiązek
nadzorowania dóbr królewskich z zarządzanego obszaru.
Rozwój urzędu starosty w Małopolsce przebiegał inaczej niż w Wielkopolsce11.
Z uwagi na częstsze oraz dłuższe pobyty monarchy w Krakowie sądownictwo nad
rycerstwem małopolskim pozostało w ręku króla. Władca nie przekazał także
uprawnień wojskowych i administracyjnych mianowanym przez siebie urzędnikom.
Starostowie małopolscy do 1370 r. zarządzali dobrami królewskimi lub dzierżawili
je. Wraz z objęciem władzy przez Ludwika Węgierskiego zmienił się charakter
5
J. Łosowski, Kancelaria grodzka chełmska…, s. 34.
W tym czasie obsadzone zostały urzędy starostów w innych dzielnicach Polski (1312 r. – Kujawy,
1316 r. – Wielkopolska, 1326 r. – ziemia dobrzyńska) – A. Gąsiorowski, Początki sądów grodzkich
w średniowiecznej Polsce…, s. 59.
7
A. Gąsiorowski, Początki sądów grodzkich w średniowiecznej Polsce…, s. 60.
8
„…ze względu na prerogatywy starosty generalnego… jurysdykcja grodzka… zdobyła sobie,
w odróżnieniu od reszty Polski, bezwzględny prym nad sądownictwem ziemskim…” – J. Bielecka,
Organizacja i działalność kancelarii ziemskich i grodzkich wielkopolskich..., s. 130.
9
J. Łosowski, Kancelaria grodzka chełmska…, s. 35.
10
J. Bielecka, Organizacja i działalność kancelarii ziemskich i grodzkich wielkopolskich…, s. 135.
11
A. Gąsiorowski, Początki sądów grodzkich w średniowiecznej Polsce…, s. 66. W Małopolsce
wyjątkowymi kompetencjami obdarzony został starosta sądecki. Literatura przedmiotu zwraca uwagę,
iż starosta sądecki (powołany wcześniej niż inni starostowie małopolscy) otrzymał zadania podobne do
uprawnień starostów wielkopolskich – J. Łosowski, Kancelaria grodzka chełmska…, s. 35.
6
Pieczęcie starostów i pieczęcie urzędów grodzkich
7
władzy starostów małopolskich12. Uznani zostali oni za urzędników królewskich
szczebla lokalnego. Powierzano im w zarząd gród z kompleksem wsi. Starostowie
małopolscy nie uzyskali uprawnień do przyjmowania rezygnacji, gdyż te czynności
należały do sądów wiecowych oraz ziemskich. Nie mogli ścigać przestępców, ani
egzekwować wyroków, gdyż te czynności wykonywali justycjariusze. Z czasem
uprawnienia starostów małopolskich zostały poszerzone. Pod koniec XIV w., czyli
już po likwidacji urzędu justycjariusza (1386 r.) obowiązek tropienia przestępstw
kryminalnych przejęli starostowie.
W monarchii pierwszych Jagiellonów szerokie kompetencje starostów zostały
ograniczone. Kierunek przeobrażeń wyznaczały rozwiązania małopolskie13. W XV
oraz w XVI w. starostowie wielkopolscy pozbawieni zostali części prerogatyw
polityczno-wojskowych. Utracili np. prawo do powoływania pospolitego ruszenia,
choć to oni (na polecenie monarchy) ogłaszali królewskie wezwania do powszechnej
obrony kraju. Starostowie organizowali zbrojnych do walki z bandami swawolnymi.
Uprawnienia starostów z Łęczyckiego oraz z Sieradzkiego również zostały
zredukowane. Ograniczono ich kompetencje policyjno-sądowe. W Łęczyckim oraz
w Sieradzkim łatwo zaakceptowano małopolski wzorzec sądownictwa grodzkiego
oraz ziemskiego. Szybką recepcję nowych wzorów tłumaczą personalia. Starostami
łęczyckimi oraz sieradzkimi często byli rycerze z Małopolski, tj. osoby przychylne
rozwiązaniom małopolski, kontestujące wielkopolski model zarządzania państwem14.
Osłabienie pozycji starostów upatrywać należy także w regulacjach prawnych.
Precyzowały one zakres spraw, które starostowie powinni i mogli rozsądzać lub
policyjnie ścigać. W 1397 r. starosta łęczycki uznał, iż swoje wyroki wydawać mógł
tylko w obecności przedstawicieli łęczyckiego sądu ziemskiego. W 1398 r.
w Piotrkowie uznano, iż będą karani ci szlachetnie urodzeni, którzy pozwą przed sąd
starosty swoich przeciwników procesowych (równych urodzeniem) w sprawach
wykraczających poza uprawnienia starosty. W 1399 r. w Sieradzu uzgodniono, iż
działania policyjno-sądowe starostów powinny zostać ograniczone tylko do spraw
z czterech artykułów. W 1423 r. w statucie warckim precyzyjnie opisano zakres
przedmiotowy tzw. artykułów starościńskich. Uznano, iż starostowie powinni
podejmować czynności prawne po zgwałceniu kobiety, napaści na drodze publicznej,
napadzie na dom oraz po podpaleniu. Ograniczenia te dotyczyły występków
posesjonatów. Nieposesjonaci sądzeni byli przez sądy grodzkie także i za inne
przestępstwa15. Na pocz. XVI w. sądy grodzkie rozpatrywały jeszcze wszystkie
sprawy, jakie były do nich wnoszone. W 1532 r. na sejmie krakowskim
zdecydowano, iż przedmiotem rozpoznania przed sądem grodzkim mogą być sprawy
należące wyłącznie do kompetencji starostów.
12
A. Gąsiorowski, Początki sądów grodzkich w średniowiecznej Polsce…, s. 65-66; J. Łosowski, Kancelaria grodzka chełmska…, s. 35.
13
A. Gąsiorowski, Początki sądów grodzkich w średniowiecznej Polsce…, s. 69.
14
Tamże.
15
J. Łosowski, Kancelaria grodzka chełmska…, s. 47.
8
Pieczęcie sądów szlacheckich do 1793 roku
Wraz z postępującym ograniczeniem sądowych uprawnień starostów z obszaru
Polski centralnej ich uprawnienia do wyrokowania przejmowały sądy grodzkie
organizowane na wzór Małopolski16. W Radomsku oraz w Piotrkowie sądy grodzkie
podejmowały czynności pod koniec XIV w. Księgi grodzkie sieradzkie zawierają
zapisy od 1405 r. Z późniejszego okresu znane są zapisy z ksiąg sądów grodzkich
z Wielkopolski właściwej. Sąd grodzki kaliski pozostawił księgi rozpoczynające się
datą 1418.
Zmianom podlegały także kompetencje starościńskie związane z transakcjami,
których przedmiotem były nieruchomości (ziemia). Królewskie prawo stanowione
pozostawiło starostom wielkopolskim przywilej przyjmowania rezygnacji. W 1507 r.
Zygmunt Stary nie wyraził zgody, aby do wielkopolskich ksiąg sądów ziemskich
przyjmowane były wpisy o rezygnacjach. W rzeczywistości praktyka oraz zwyczaj
przyjmowania rezygnacji odbiegały od reguł prawnych. Zachowane archiwalia
sądów ziemskich wielkopolskich dowodzą, iż w 1. poł. XVI w. do ksiąg ziemskich
ciągle przyjmowano rezygnacje, choć z uwagi na charakter funkcjonowania sądów
ziemskich (rzadko odbywane sesje) większość wpisów dotyczących obrotu ziemią
trafiała do ksiąg grodzkich. Na obszarach środkowopolskich rezygnacje zgłaszano
zarówno przed starostą, jak również przed sądem ziemskim. W 1519 r. księgi sądowe
grodów w Łęczycy i w Sieradzu uzyskały prawo wieczności17.
Sądy i urzędy grodzkie (w zgodzie z późniejszą terminologią) były „zawsze
gotowe”. Przyjmowały one interesantów właściwie codziennie, podczas gdy sądy
ziemskie wyrokowały w trakcie sesji odbywanych w określonych odstępach czasu.
Sesyjność postępowania przed sądem ziemskim powodowała, iż dostęp do
„sprawiedliwości grodzkiej” był prostszy. Z tego też powodu rosła liczba spraw
kierowanych do grodu, a malała tych oddawanych pod osąd sprawiedliwości sądów
ziemskich18.
W XV w. na starostów małopolskich i wielkopolskich nałożone zostały nowe
obowiązki administracyjne oraz gospodarcze. Od 1423 r. starostowie uczestniczyli
w zespołach (m. in. z wojewodami) nadzorujących miary i wagi, a także brali udział
w ustalaniu cen na artykuły spożywcze i wyroby rzemieślnicze. Prawodawca nałożył
na starostów obowiązek kontrolowania jakości monety i uprawnił ich do ścigania
fałszerzy, a także osób, które wprowadzały zły pieniądz do obiegu. Od 1447 r.
starostowie zobowiązani zostali także do kontrolowania szlaków kupieckich oraz
chwytania kupców, którzy w podróży omijali miejsca poboru opłat.
Literatura przedmiotu zgodnie utrzymuje, iż w XVII-XVIII w. zmniejszyło się
znaczenie urzędu starosty. Prawodawca nie wyposażył starostów w narzędzia prawne
i środki finansowe niezbędne do skutecznego wypełniania powierzonych im zadań
policyjno-sądowych. Osłabienie urzędu postępowało także w związku z polityką
kadrową prowadzoną przez władców19. Starostami grodowymi zostawali dygnitarze
16
A. Gąsiorowski, Początki sądów grodzkich w średniowiecznej Polsce…, s. 71.
J. Bielecka, Organizacja i działalność kancelarii ziemskich i grodzkich wielkopolskich…, s. 142.
18
A. Gąsiorowski, Początki sądów grodzkich w średniowiecznej Polsce…, s. 73.
19
J. Łosowski, Kancelaria grodzka chełmska…, s. 46.
17
Pieczęcie starostów i pieczęcie urzędów grodzkich
9
zainteresowani karierą polityczną oraz wyższymi godnościami, a nie rzeczywistym
wykonywaniem swojej jurysdykcji, czyli walką z przestępstwami kryminalnymi oraz
z wykroczeniami administracyjnymi. Przeobrażenie starosty w urząd dygnitarski
doprowadziło do zmiany formy pieczęci starościńskich. Znaki proste (identyfikujące
tylko dysponenta) wyparte zostały przez rozwiązania złożone. Miały one wskazywać
właściciela i informować o jego wysokiej pozycji społecznej i prestiżu.
Podstawową formą dokumentowania aktywności sądu i urzędu grodzkiego były
wpisy w grodzkich księgach kancelaryjnych. W nich gromadzono zapisy dotyczące
postępowań sądowych np. relacje stron, dekrety sądowe, a także przyjmowano do
urzędowego utrwalenia (zabezpieczenia) teksty różnych dokumentów20. Do ksiąg
grodzkich wpisywano statuty, lauda sejmikowe, konstytucje sejmowe, przywileje
i nadania. Tym samym księgi urzędu grodzkiego pełniły funkcję instytucji wiary
publicznej.
Z istoty swej wpisy w księgach grodzkich pozbawione były odcisków pieczęci.
Wiarygodność wpisów potwierdzała powaga urzędu oraz wartość dowodowa księgi.
Informacje o pieczęciach, które jednak odnajdujemy w księgach grodzkich, mają
charakter pośredni. Podczas przyjmowania do ksiąg grodzkich dokumentów, które
w oryginale uwierzytelnione były odciskami pieczęci, pisarze grodzcy opisywali
sposób ich uwierzytelnienia. Na przykład laudum sejmiku szadkowskiego (przyjęte
do księgi grodu piotrkowskiego w 1673 r.) uwierzytelnione zostało – o czym
zawiadamiała stosowna adnotacja – odciskiem z pieczęci (Stanisława) Mikołaja
Mycielskiego, starosty kolskiego, podsędka ziemskiego sieradzkiego, marszałka koła
rycerskiego województwa sieradzkiego.
Samoistnymi produktami kancelaryjnymi, które zaświadczyły o aktywność
urzędu i sądu grodzkiego były pozwy, dekrety sądowe oraz ekstrakty, czyli urzędowe
odpisy sporządzane na podstawie testów z ksiąg sądowych21.
Pozwy przed sądy grodzkie wydawane były pod tytułem urzędującego starosty
z zastrzeżeniem, iż źródłem uprawnień starościńskich była wola monarchy22. Do
powyższego i w pełni poprawnego stwierdzenia dodać należy uzupełnienie na temat
tytułu pozwu w okresie bezkrólewia. Szlachta województwa sieradzkiego w 1574 r.
uznała23, iż pozwy powinny zawierać odniesienie wskazujące, iż sądy grodzkie
działały w okresie interregnum. Pozwy przed sądy grodzkie – w zgodzie ze
średniowiecznym zwyczajem i z normą prawa spisanego (1505 r. – zob. s. II/10) –
powinny być uwierzytelnione odciskami pieczęci starościńskich.
20
Tamże, s. 116.
Tamże, s. 116-117.
22
Teki A. Pawińskiego, Lauda sejmikowe województwa sieradzkiego (1571-1668), t. XXV, cz. 1,
k. 63-64 (postanowienia sejmiku z 1587 r.) – kopia w Bibliotece Instytutu Historii Uniwersytetu
Łódzkiego; J. Łosowski, Kancelaria grodzka chełmska…, s. 204.
23
„…pozwy zaś grodzkie wedle zwyczaju dawnego pisane być mają, którego tylko in loco competentii
dołożyć vigore regio et authoritate reip. protunc sub absentia regiae maiestatis habitat etc...” – Teki
A. Pawińskiego, Lauda sejmikowe województwa sieradzkiego (1571-1668), t. XXV, cz. 1, k. 28 – kopia
w zbiorach Biblioteki Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego.
21
10
Pieczęcie sądów szlacheckich do 1793 roku
Ekstrakty z ksiąg grodzkich wydawane były na życzenie strony postępowania
sądowego lub urzędowego. Przygotowywane były na oddzielnych kartach papieru
i nadawano im formę zgodną ze zwyczajem kancelaryjnym grodu. Pobieżny przegląd
ekstraktów pozwala dostrzec różnice pomiędzy układem ekstraktu wielkopolskiego
i małopolskiego. Ekstrakty łęczyckie, sieradzkie, a także piotrkowskie rozpoczynała
adnotacja o pochodzeniu zapisu, w której określano gród, a następnie podawano datę
postępowania urzędowego. Zapis tak skonstruowany (w razie zaistnienia wątpliwości
czy wiernie oddawał treść postępowania) pozwalał na szybkie odnalezienie oryginału
i równie szybkie zweryfikowanie treści ekstraktu z tekstem w księdze grodzkiej. Po
identyfikacji miejsca przechowywania oryginału pisarz grodzki kopiował tekst
z księgi kancelaryjnej, a następnie uwierzytelniał kopię. Dostatecznym środkiem
uwierzytelnienia ekstraktu był podpis pisarza lub podpis innego urzędnika kancelarii.
W razie potrzeby pod ekstraktem odciskana była pieczęć. Decyzję o opieczętowaniu
ekstraktu zapewne podejmował odbiorca. On bowiem ponosił koszty za dodatkowe
uwierzytelnienie24 (por. s. II/101). Ekstrakty z ksiąg grodzkich np. krakowskich
miały odwróconą kolejność zapisów. Adnotację o pochodzeniu treści ekstraktu
umieszczano po cytacie z księgi kancelaryjnej.
Tryb pieczętowania pozwów, dokumentów „w sensie ścisłym” i ekstraktów
grodzkich (początkowo kształtowany zwyczajowo25) w pierwszych latach XVI w.
ujęty został w ramy prawa stanowionego. Król Aleksander w 1505 r. w Radomiu
podjął próbę ujednolicenia zwyczaju stemplowania pozwów sądowych. Postanowił
narzucić normę małopolską grodom wielkopolskim26. Król wskazał, iż pozwy przed
sądy grodzkie w Wielkopolsce powinny być wystawiane w imieniu urzędującego
starosty i uwierzytelnione starościńską pieczęcią („sub... sigillo capitanei”).
Zgromadzony materiał źródłowy, a także ustalenia dotychczasowej literatury
wskazują, iż ekstrakty grodzkie – tak jak pozwy grodzkie – uwierzytelniane były
odciskami z pieczęci urzędujących starostów27. Niewielką część zgromadzonego
24
W toku kwerend ujawniona została znaczna liczba ekstraktów uwierzytelnionych wyłącznie poprzez
adnotację, która poświadczała zgodność kopii (ekstrakt) z oryginałem (księga). Zapewne o rezygnacji
z opieczętowania ekstraktu pieczęcią starościńską lub grodzką decydował odbiorca pisma. Tabele opłat
wnoszonych za czynności kancelaryjne rozdzielały czynność wystawienia ekstraktu od czynności
opieczętowania go odciskiem tłoka urzędowego. Ekstrakt uwierzytelniony podpisem urzędnika
grodzkiego (z jednoznacznym odwołaniem do księgi) poświadczał bieg czynności urzędowej równie
dobrze, jak ten opatrzony odciskiem pieczęci. Ekstrakty potrzebne stronie postępowania tylko dla
upamiętnienia sprawy mogły powstawać w formie niskobudżetowej, tj. bez odcisku pieczętnego.
25
Od XIV w. sądy grodzkie ziemi krakowskiej wystawiały pozwy i dekrety uwierzytelnione odciskami
pieczęci starostów – S. Kutrzeba, Katalog Krajowego Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich
w Krakowie, [w:] Teka Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, t. III, Kraków 1909, s. 123-124.
26
VL, t. I, Petersburg 1859, s. 137; S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje,
Warszawa 1993, s. 219.
27
Inny sposób uwierzytelniania dokumentacji grodzkiej mógł wynikać ze splotu nieszczęśliwych
okoliczności. Szlachta sieradzka w 1587 r. (w okresie bezkrólewia po śmierci Stefana Batorego)
musiała podjąć decyzję w sprawie funkcjonowania grodu sieradzkiego. Problemy pojawiły się wraz ze
śmiercią Baltazara Lutomierskiego, starosty sieradzkiego (1569-1587). Z woli sejmikujących
„surogację” zlecono Adamowi Rębieskiemu, cześnikowi sieradzkiemu (1584-1596). Nakazano mu
„…księgi otworzyć i wszystkie czynności… wedle prawa, aż do oddania przez króla przyszłego
Pieczęcie starostów i pieczęcie urzędów grodzkich
11
materiału tworzą odpisy grodzkie uwierzytelnione inaczej. Znamy ekstrakty grodzkie
uwierzytelnione pieczęciami grodzkimi (sigillum castrense), a także tłokami osób
pracujących w kancelarii grodzkiej (np. pisarzy lub sędziów grodzkich28).
Odnotować należy także przypadki użycia do uwierzytelnienia produkcji
kancelaryjnej sądów oraz urzędów grodzkich pieczęci niewłaściwych w świetle
przedstawionych wyżej reguł sfragistycznych i dyplomatycznych. Dysponujemy
dowodami, które świadczą o uwierzytelnieniu ekstraktów grodzkich pieczęciami
używanymi przez starostów przed objęciem przez nich funkcji starościńskiej. Na
przykład ekstrakt z ksiąg grodu łęczyckiego opisujący czynności sądowe z 1592 r.
uwierzytelniony został pieczęcią podkomorską starosty Jana Karnkowskiego29 (fot.
nr II/1). Jej legenda wskazywała tylko na funkcję podkomorzego dobrzyńskiego
(1580-1597). Późniejsze ekstrakty grodzkie łęczyckie opisujące czynności np. z 1595
i z 1598 r. uwierzytelnione były już pieczęcią starościńską Jana Karnkowskiego30.
Opisane zjawisko uznać należy za oczywistą konsekwencję rozdzielenia w czasie
dwóch lub trzech czynności, tj. nominacji starościńskiej, objęcia urzędu i wykonania
właściwej pieczęci urzędowej.
Pieczęcie starostów i pieczęcie grodzkie (wykorzystywane do uwierzytelnienia
produkcji kancelaryjnej nowożytnych sądów oraz urzędów grodzkich) zostały
odnotowane przez autorów opracowań sfragistycznych31. Nie znajdują się one jednak
w głównym nurcie naukowej refleksji. Znawcy sfragistyki polskiej w poł. XX w. nie
formułowali postulatu przeprowadzenia szczegółowych badań nad pieczęciami
starościńskimi i grodzkimi32. Niemniej wstępne badania zostały przeprowadzone.
Do tej pory otrzymaliśmy kompetentne opracowanie na temat pieczęci grodu
krakowskiego, a także pogłębiony wykład o typariuszach chełmskiej kancelarii
starostwa wykonywać…, sądy kapturowe na miejscu starościńskich z deputaty odprawować, pieczęcią
swą ekstrakta z ksiąg pieczętować…” – Teki A. Pawińskiego, Lauda sejmikowe województwa
sieradzkiego (1571-1668), t. XXV, cz. 1, k. 67-68 – kopia w zbiorach Biblioteki Instytutu Historii
Uniwersytetu Łódzkiego.
28
Znamy ekstrakt grodzki uwierzytelniony odciskami z pieczęci sygnetowych Piotra Urbańskiego,
sędziego grodu piotrkowskiego oraz Wojciecha Kotakowskiego (?) – APŁódź, Archiwum Ostrowskich
i Potockich z Maluszyna, sygn. III/101, k. 84.
29
Muzeum w Zgierzu.
30
APŁódź, AM Zgierza, sygn. 13, k. 41; APŁódź, Archiwum Rzewuskich z Bratoszewic, sygn. 1, k. 10,
14, 17.
31
S. Kutrzeba, Katalog Krajowego Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie…, s. 123-124;
W. Budka, Pieczęcie grodu krakowskiego, [w:] Studia ku czci Stanisława Kutrzeby, t. II, Kraków 1938,
s. 87-98; M. Gumowski, Sfragistyka polska. Instytucje i urzędy, [w:] Sfragistyka, opr. M. Gumowski,
M. Haisig, S. Mikucki, Warszawa 1960, s. 255; J. Łosowski, Pieczęcie starostów chełmskich od drugiej
połowy XVI do XVIII wieku, [w:] Pieczęcie w Polsce średniowiecznej i nowożytnej. Zbiór studiów, pod
red. P. Dymmela, Lublin 1998, s. 147-169; tegoż, Katalog pieczęci starostów chełmskich od drugiej
połowy XVI do XVIII wieku, [w:] Pieczęcie w Polsce średniowiecznej i nowożytnej. Zbiór studiów, pod
red. P. Dymmela, Lublin 1998, s. 171-191 (katalog pieczęci starostów chełmskich uzupełnić możemy
o kilkanaście odcisków pochodzących z grodzkich ekstraktów chełmskich ze zbiorach rękopisów
Muzeum Narodowego w Krakowie). Badania nad pieczęciami ziemskimi oraz grodzkimi wschodnich
ziem Rzeczypospolitej prowadzi Przemysław Stanko.
32
M. Haisig, Osiągnięcia i potrzeby w zakresie sfragistyki polskiej, „Studia Źródłoznawcze”, 1959,
t. IV, s. 153-168.
12
Pieczęcie sądów szlacheckich do 1793 roku
grodzkiej. To drugie opracowanie (złożone ze studium analitycznego oraz z katalogu
pieczęci) zasługuje na szczególną uwagę. Powstało przy okazji badań prowadzonych
na temat funkcjonowania sądu, urzędu oraz kancelarii chełmskiej. Kompleksowe
badania ukierunkowane na wszechstronne rozpoznanie problematyki funkcjonowania
grodu chełmskiego zaowocowały monograficznym opracowaniem sfragistyki jednej
kancelarii.
Na uwagę badaczy zasługują pieczęcie starostów niegrodowych. Stemplami
tychże jednak nie będziemy zajmować się w przedłożonym opracowaniu. Pragniemy
jedynie zwrócić uwagę na ich obecność i może zainspirować innych do poszukiwań
i badań. Własną pieczęcią starościńską posługiwał się np. Krzysztof Płaza, starosta
brzeźnicki33. Przejął on funkcję w 1616 r. po śmierci swego brata Mikołaja Płazy34.
W 1620 r. w Starej Brzeźnicy Krzysztof Płaza wystawił dokument uwierzytelniony
pieczęcią z herbem Topór oraz z syglami identyfikującymi osobę dysponenta i jego
starościńską funkcję (C-P | C-B).
Dane na temat funkcji starostów niegrodowych wprowadzane były do legend
pieczęci niektórych dygnitarzy oraz starostów grodowych. Znamy np. typariusz Jana
K. Moszyńskiego, który w legendzie swej pieczęci (obok informacji o urzędzie
podskarbiego) polecił umieścić wzmiankę o dzierżeniu starostwa inowłodzkiego35.
O funkcji starosty bolesławskiego informowała legenda pieczęci urzędowej Jerzego
A. Warszyckiego, starosty piotrkowskiego (1697-1733).
W literaturze przedmiotu podnoszono kwestię terminologiczne. Rozważano
problem klasyfikacji stempli wykorzystywanych w grodach. Poszukiwano właściwej
nazwy dla ich określenia. Prawo stanowione (od 1505 r. – zob. s. I/10) uznawało, że
dokumenty (a dokładnie pozwy), które opuszczały kancelarie sądów grodzkich,
uwierzytelniać miały odciski pieczęci starostów. Dokumenty wydawano – jak to
czytamy w normie prawnej – pod pieczęcią starosty („sub... sigillo capitanei”)36.
Pieczęcie, które odciskane były pod dokumentami grodzkimi, tj. zazwyczaj
pieczęcie starostów grodowych część badaczy (np. Stanisław Kutrzeba37) zaliczała
do grupy stempli prywatnych. Na takie ustalenia wpłynęły zarówno treści wyobrażeń
napieczętnych, jak również brzmienia ich legend otokowych. Imiona i nazwiska
dysponentów oraz ich herby rodowe akcentowały – zdaniem znawców – rodowoosobisty charakter pieczęci. Druga grupa badaczy (np. Włodzimierz Budka38)
skłonna była uznać pieczęcie starostów za odmianę urzędowych pieczęci grodzkich.
Włodzimierz Budka opinię tę zbudował na obserwacji funkcji, jaką pieczęcie
starościńskie pełniły w kancelariach grodzkich.
33
APŁódź, Archiwum Ostrowskich i Potockich z Maluszyna, sygn. III/101, k. 18.
K. Chłapowski, Starostowie w Wielkopolsce, na Kujawach i Mazowszu 1565-1696 (Materiały
źródłowe), Warszawa 2007, s. 48.
35
APToruń, AM Torunia, Katalog II, sygn. 3305, k. 334.
36
VL, t. I, Petersburg 1859, s. 137; S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie…, s. 219.
37
„…pieczęć, której używa sąd grodzki (później zarówno jako iudicium i jak oficium), to właściwie
prywatna pieczęć starosty, który w danej chwili urząd piastuje…” – S. Kutrzeba, Katalog Krajowego
Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie…, s. 123.
38
W. Budka, Pieczęcie grodu krakowskiego…, s. 88-98.
34
Pieczęcie starostów i pieczęcie urzędów grodzkich
13
Problem klasyfikacji prawnej pieczęci używanych przez starostów chełmskich
omówił ostatnio Janusz Łosowski39. Uporządkował on stemple według treści legend
otokowych. Zwrócił uwagę na rozbudowane teksty dopełniające przekaz obrazowy.
Wskazał na te ich sformułowania, które podkreślały cechy jednostkowe oraz były
związane bezpośrednio z osobą dysponenta tłoka. Janusz Łosowski uznał pieczęcie
z herbami rodowymi oraz z legendami identyfikującymi starostów za pieczęcie
starościńskie i widział w nich znaki urzędowe. Pieczęcie starościńskie zestawił
z pieczęciami grodzkimi, które legendami wskazywały na gród, a wyobrażeniami na
ród starosty lub (w przedstawieniach złożonych) na ród starosty (herb szlachecki)
oraz na terytorium ( herb ziemi lub Orzeł Biały).
Zgadzamy się tu z klasyfikacją pieczęci wypracowaną przez J. Łosowskiego.
O typie pieczęci powinno decydować określenie źródłowe, czyli np. to występujące
w legendach. Pragniemy tu jednak podnieść problem, który – naszym zdaniem –
umknął dotychczasowym obserwacjom. Pieczęcie starościńskie badane były głównie
na podstawie odcisków przytwierdzonych do ekstraktów grodzkich. Te zaś z uwagi
na ich związki z grodzkimi księgami czynności kancelaryjnych pozbawione były
formuł typowych dla rozwiniętych dokumentów „w sensie ścisłym”. Wystawcy
ekstraktów w zasadzie nie określali (np. w koroboracjach) typu odciskanej pieczęci.
Analiza dużej liczby ekstraktów doprowadziła jednak do ujawnienia kilku odpisów
z formułami sigillacyjnymi. Natknęliśmy się np. na ekstrakt, który przygotowany
został w grodzie ostrzeszowskim. Uwierzytelniono go odciskiem pieczęci Franciszka
Stadnickiego, starosty ostrzeszowskiego40 (1768-zm. 1810). Obok odbitki pieczęci
starościńskiej (fot. nr II/22) umieszczono formułę, która zapowiadała użycie stempla
grodzkiego. Znamy ekstrakt przygotowany w grodzie wieluńskim i opieczętowany
pieczęcią Stanisława Męcińskiego41, starosty wieluńskiego (1765-1793). W tym
przypadku uwierzytelnienie ekstraktu rodową pieczęcią starościńską poprzedzone
zostało także zapowiedzią użycia pieczęci grodzkiej.
Otwarte pozostaje pytanie, czy na podstawie tylko dwóch przykładów budować
możemy stwierdzenia uogólniające. Stemple Franciszka Stadnickiego i Stanisława
Męcińskiego (w zgodzie z brzmieniem ich legend) nazwać musimy pieczęciami
starostów lub pieczęciami starościńskimi. Jeśli zaś odwołamy się do klasyfikacji
kancelaryjnej, a nadanej im przez wystawców dokumentów, to powinniśmy uznać je
za pieczęcie urzędów, tj. pieczęcie grodzkie ostrzeszowską i wieluńską. Nie wiemy,
czy w opisanych przypadkach zawierzyć możemy terminologii pisarzy grodzkich.
Możemy jednak stwierdzić, iż klasyfikacje pieczęci zawarte w ich legendach oraz
zastosowane w koroboracjach dokumentów były zdecydowanie różne.
Znamy pieczęcie starościńskie, których legendy identyfikowały osobę starosty,
ale także wskazywały na gród, czyli na urząd, w którym uprawnienia starościńskie
były realizowane. Pieczęć Jana D. Przyłuskiego, starosty piotrkowskiego (17751793) posiadała legendę z odniesieniem zarówno do urzędu starosty (capitaneus), jak
39
J. Łosowski, Pieczęcie starostów chełmskich od drugiej połowy XVI do XVIII wieku…, s. 153-154.
ADWłocławek, Akta kapituły w Kaliszu, sygn. 21.
41
MNKraków, Dział rękopisów, sygn. 567 NI 162833.
40
14
Pieczęcie sądów szlacheckich do 1793 roku
i grodu (castrum) piotrkowskiego42. Wiemy, że w legendach pieczęci starościńskich
Jakuba Z. Kretkowskiego, starosty przedeckiego (1774-1810), a także Michała
Sokołowskiego, starosty kowalskiego (1783-1794) znalazły się sformułowania, które
również łączyły urząd starosty z grodem43. Ta sama treść, ale wyrażona po polsku
współtworzyła legendę pieczęci Franciszka Prażmowskiego (?) starosty rawskiego44
(fot. nr II/2). Otwarte pozostaje pytanie, czy przez zdublowanie informacji usiłowano
silniej powiązać pieczęć starosty z grodem, czy też (z uwagi na wykorzystywanie
pieczęci przez starostów niegrodowych – zob. s. II/12) w ten sposób wskazywano na
jej urzędowo-sądowy charakter. Zazwyczaj identyfikacja terytorialnego zasięgu
władzy starosty grodowego dokonywana była poprzez przymiotnik utworzony od
nazwy grodu, który umieszczano w legendzie bezpośredni po słowie capitaneus.
Na treść odpowiedzi na pytanie o prawną klasyfikację pieczęci starościńskiej
wpływ mogą mieć obserwacje na temat liczby jednakowych lub bardzo podobnych
pieczęci jednego starosty, a wykorzystywanych w grodzie jednocześnie. Używano
ich za zgodą i z upoważnienia starosty, ale bez osobistego udziału właściciela
pieczęci45 (zob. s. II/18). Taki sposób traktowania pieczęci starościńskich świadczyć
o ich de facto urzędowym charakterze, czyli o rozluźnieniu osobistego związku
łączącego tłok z jego właścicielem.
Niezależnie od zgłoszonych wątpliwości, a wyprowadzonych z przywołanych
ekstraktów ostrzeszowskiego i wieluńskiego za pieczęcie starościńskie uznajemy te,
które komunikatem heraldycznym informowały o przynależności ich dysponentów
do określonego rodu heraldycznego, a tekstami swych legend rozszerzały informacje
obrazowe i wskazywał na konkretne osoby (imię, nazwisko), ich dobra rodowe oraz
funkcje publiczne. Z uwagi na wprowadzenie do legend informacji o sprawowanych
urzędach i godnościach oraz z powodu wykorzystywania takich pieczęci do praktyk
urzędowych stemple starościńskie (wbrew opinii S. Kutrzeby) uznajemy za znaki
urzędowe, a nie za symbole prywatne.
Zbiór pieczęci starostów z obszaru Polski centralnej (zebrany na potrzeby
przedłożonej rozprawy) nie jest jeszcze kompletny. Podczas kwerend nie udało się
odnaleźć żadnego średniowiecznego dokumentu opieczętowanego pieczęcią starosty
42
IOANNES […] MIESZKOWICZ PRZYŁUSKI CAPISTANEUS CASTR[…] PETRICOVENSIS |
MDCCLXXVI – APŁódź, AM Tuszyna, sygn. 95, k. 1v; APŁódź, Archiwum Bartoszewskich, sygn.
180, k. 34, 38, 42, 45, APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 7, k. 564; sygn. 24, k. 170v;
APŁódź, Archiwum Wężyków z Bełdowa, sygn. 3, k. 32; Muzeum w Piotrkowie.
43
IACOBVS SIGIS KRETKOWY KRETKOWSKI CAPITANEVS CASTRENSIS PRAEDECENSIS |
1775 – APPoznań, Zbiór tłoków pieczętnych, sygn. T. III/2; MICHAEL POMIAN A WARZYMOW
SOKOŁOWSKI CAPITANEVS CASTRENSIS | COVALIENSIS SUCC S R MTTIS – APPoznań,
Zbiór tłoków pieczętnych, sygn. T. III/8.
44
FRANCISZEK […] STAROSTA | GRODU RAWSKIEGO […] SWIETEGO STANISŁAWA –
KKP Głowno.
45
Dotykamy tu także problemu wykorzystywania pieczęci zmarłego starosty przez kancelarię grodzką
aż do chwili objęcia urzędu starosty przez następcę. Włodzimierz Budka (W. Budka, Pieczęcie grodu
krakowskiego…, s. 98) dostrzegł, iż w grodzie krakowskim pieczęcie ustępującego lub zmarłego
starosty uwierzytelniały ekstrakty do chwili przejęcia władzy przez następcę i do momentu wykonania
dla niego pieczęci starościńskiej.
Pieczęcie starostów i pieczęcie urzędów grodzkich
15
łęczyckiego lub starosty sieradzkiego. Zgromadziliśmy natomiast znaczną liczbę
nowożytnych pieczęci starościńskich46, ale i one nie tworzą zbioru zamkniętego. Nie
dysponujemy jeszcze pieczęciami wszystkich starostów odnotowanych w spisach
urzędników województw łęczyckiego i sieradzkiego z XVI-XVIII w.47 Szczególnie
źle prezentuje się stan rozpoznania pieczęci starostów ostrzeszowskich i wieluńskich.
Postulat odszukania oraz zinwentaryzowania wszystkich pieczęci starościńskich jest
właściwy dla prac zmierzających do pełnej edycji pieczęci starościńskich Polski
centralnej48. Dla sformułowania uwag o charakterze syntetycznym wystarczy już
zgromadzona podstawa źródłowa. Materiał pozwala na przedstawienie typowych
rozwiązań. Umożliwia też porównanie pieczęci starostów grodów Polski centralnej
z ich odpowiednikami z innych prowincji Korony.
Pieczęcie starostów z województw łęczyckiego i sieradzkiego stanowią zbiór
w zasadzie jednorodny. Tworzą go stemple, których najistotniejszym składnikiem
wyobrażenia były rodowe herby urzędników49. Jednorodność typu sfragistycznego
(pieczęcie herbowe) nie wykluczała ich wewnętrznego zróżnicowania. Polegało ono
na występowaniu odmiennych rozwiązań kompozycyjnych oraz heraldycznych.
46
W toku kwerend odnaleźliśmy pieczęcie starostów łęczyckich: Andrzeja Dembowskiego (15671579), Jana Karnkowskiego (1588-1612), Jakuba Szczawińskiego (1612-1626), Jana Szymona
Szczawińskiego (1627-1654), Jakuba Olbrachta Szczawińskiego (1655-1683), Stanisława
Warszyckiego (1689-1704), Stanisława Wierzbowskiego (1704-1725), Mikołaja Wierzbowskiego
(1725-1727), Stefana Szołdrskiego (1728-1737), Władysława Szołdrskiego (1737-1745), Macieja
Józefa Łuszczewskiego (1748-1791); starostów piotrkowskich: Piotra Dunina (1571-1587), Zygmunta
Myszkowskiego (1588-1599), Maksymiliana Przerębskiego (1600-1621), Olbrachta Starołęskiego
(1621-1650), Mikołaja Ossolińskiego (1651-1657), Jerzego Ossolińskiego (1658-1660, 1661-1683),
Michała Warszyckiego (1684-1697), Jerzego Antoniego Warszyckiego (1697-1733), Józefa Ludwika
Ponińskiego (1738-1752), Pawła Michała Mostowskiego (1752-17580, Jacka Małachowskiego (17581775), Jana Duklana Przyłuskiego (1775-1793); starostów sieradzkich: Stanisława Tarnowskiego (15471568), Stanisława Bykowskiego (1588-1606), Jana Bykowskiego (1606-1632), Jana Wężyka (16331661), Stanisława Wężyka (1661-1688), Jana Aleksandra Koniecpolskiego (1691-1699), Andrzeja
Michała Morsztyna (1699-1726), Jana Tomasza Morsztyna (1726-1748), Antoniego Kossowskiego
(1748-1753), Rocha Kossowskiego (1753-1763), Stanisława Kossowskiego (1763-1793); starostów
ostrzeszowskich: Andrzeja Siewierskiego (1610-1651), Franciszka Stadnickiego (1768-zm.1810);
starostów wieluńskich: Stanisława Koniecpolskiego (1606-1628), Kazimierza Józefa Męcińskiego
(1687-1703), Andrzeja Olszowskiego (1703-1719), Franciszka Tarło (1720-1731), Jana Wojciecha
Męcińskiego (1731-1738), Stanisława Męcińskiego (1764-zm. 1799).
47
Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII wieku. Spisy, opr. E. Opaliński,
H. Żerek-Kleszcz, pod red. A. Gąsiorowskiego, Kórnik 1993.
48
Odnalezienie i zinwentaryzowanie wszystkich pieczęci starościński będzie możliwe po podjęciu
kompleksowych badań nad kancelariami grodzkimi z Łęczyckiego i z Sieradzkiego.
49
Pieczęcie urzędników I Rzeczypospolitej tworzono z herbów rodowych. W ten sposób powstawały
pieczęcie wojewodów (np. Jan Czapski, wojewoda chełmiński – APToruń, AM Torunia, Katalog II,
sygn. 3305, k. 364), hetmanów (np. Adam Sieniawski – APŁódź, Archiwum Bartoszewiczów, sygn. 2,
k. 149, 151; Franciszek K. Branicki – APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 24, k. 91),
podskarbich (np. Antoni Głogowski – AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 69, bez paginacji;
Hieronim A. Lubomirski – ADWłocławek, Akta biskupów kujawsko-pomorskich. Dobra biskupów,
sygn. 9i), a także niższego personelu urzędniczego. Znamy np. pieczęć Piotra Urbańskiego, sędziego
grodu piotrkowskiego – APŁódź, Archiwum Ostrowskich i Potockich z Maluszyna, sygn. III/ 101,
k. 84.
16
Pieczęcie sądów szlacheckich do 1793 roku
Odrębne rozwiązania świadczyły jednoznacznie o przeobrażeniach, czyli o ewolucji
heraldyki szlacheckiej w długim trwaniu.
Wyobrażenia z pieczęci starościńskich ukształtowały upodobania estetyczne
kolejnych okresów historyczno-artystycznych, przeobrażenia sposobu pojmowania
wypowiedzi sfragistycznej50, a także indywidualne życzenia dysponentów pieczęci.
Przemiany te możemy badać nawet na podstawie kształtu stempli. Po sygnetowych
pieczęciach z 1. poł. XVI w. i okrągłych z 2. poł. XVI i 1. poł. XVII w. zapanowała
moda na pieczęcie owalne. Posługiwali się nimi starostowie grodów Polski centralnej
w 2. poł. XVII i w 1. poł. XVIII w. W ostatnich latach I Rzeczypospolitej powrócono
do pieczęci okrągłych. Na tle owalnych lub okrągłych stempli szczególnie wyróżniał
się typariusz Stanisława Bykowskiego, starosty sieradzkiego (1588-1606). Otrzymał
on formę ośmioboczną51, tj. właściwą dla piotrkowskiej sfragistyki trybunalskiej
(zob. s. II/101-102).
Czynnikami, które mogły wpływać na przeobrażenia pieczęci starościńskich
były możliwości finansowe ich przyszłych użytkowników, a także pozycja społeczna
oraz urzędnicza starostów. Z zamożnością przyszłych dysponentów ściśle powiązane
były umiejętności warsztatowe grawerów, którym zlecano prace. Jednakowoż
pamiętać należy, iż dla starostów grodowych sfinansowanie powstania okazałego
tłoka pieczętnego nie powinno stanowić specjalnego problemu ekonomicznego.
Pieczęcie starostów Polski centralnej (początkowo małe i skromne) z upływem
czasu przemieniły się w znaki o dużych rozmiarach, rozbudowanych wyobrażeniach
(herby z zewnętrznymi elementami) i o złożonych tekstach legend rozmieszczonych
często w dwóch kręgach. Pieczęcie starostów środkowopolskich z XVI w. cechowały
małe rozmiary (np. ok. 23 mm – pieczęć Piotra Dunina, starosty piotrkowskiego52 –
1571-1587), prostota wypowiedzi heraldycznej i tekstowej. Pieczęcie starościńskie
z końca I Rzeczypospolitej wyróżniały się natomiast wielkością53, rozbudowanymi
przekazami heraldycznymi z dużą liczbą zewnętrznych elementów herbowych oraz
długimi legendami, w których usiłowano pomieścić złożone zapisy identyfikujące
wszystkie urzędy, funkcje i godności dysponentów.
Wyobrażenia pieczęci starościńskich tworzyły herby rodowe starostów lub ich
wywody genealogiczne przedstawione w formie wielopolowych herbów złożonych.
Herby identyfikowały pochodzenie stanowe urzędników. Wiązał ich z rodzinami,
50
Np. dostrzegamy występowanie wspólnych cech na pieczęciach Jana Karnkowskiego (fot. nr II/1),
podkomorzego dobrzyńskiego (1580-1597), starosty łęczyckiego (1588-1612) – Muzeum w Zgierzu
i Piotra Zborowskiego (fot. nr II/3) starosty krakowskiego (1574-158), wojewody krakowskiego (15741580) – ADWłocławek, Dokumenty, sygn. 1226.
51
APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 2, k. 17.
52
APŁódź, Archiwum Leopoldów z Rzepiszewa, sygn. V-10/1, k. 20v; APŁódź, Archiwum Ostrowskich i Potockich z Maluszyna, sygn. I/22, k. 28, 30, 35, 53, 64, 66, 73.
53
Wymiary 60/55 mm – pieczęć Pawła M. Mostowskiego, starosty piotrkowskiego (1752-1758) –
APŁódź, Archiwum Ostrowskich i Potockich z Maluszyna, sygn. I/20, k. 10, 28; śr. 60 mm – pieczęć
Jana D. Przyłuskiego, starosty piotrkowskiego (1775-1793) – APŁódź, Archiwum Bartoszewiczów,
sygn. 180, k. 34, 38, 42, 45; APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 7, k. 564; sygn. 24,
k. 170v; APŁódź, Archiwum Wężyków z Bełdowa, sygn. 3, k. 32; APŁódź, AM Tuszyna, sygn. 95,
k. 1v.
Pieczęcie starostów i pieczęcie urzędów grodzkich
17
czy też szerzej z rodami herbowymi. O urzędowym charakterze pieczęci
starościńskiej w zasadzie nie decydowało wyobrażenie napieczętne. To w swej
warstwie obrazowej nie różniło się od wyobrażeń pieczęci urodzonych, którzy nie
pełnili żadnych funkcji publicznych. W okresie staropolskim pieczęcie herbowe
świeckich i duchownych przekształcano w znaki urzędowe lub w znaki urzędowoosobiste za pomocą symboli (insygnia, atrybuty), które identyfikowały funkcje i
godności właściciela znaku54. Do upadku I Rzeczypospolitej nie określono
atrybutów, które (wprowadzone na pole pieczęci starościńskiej) wskazywałyby na
urząd starosty. Nie znaczy to, że nie możemy przywołać rozwiązań obrazowych, w
których poprzez dobór przedmiotów, a dopełniających przekaz heraldyczny
akcentowano sądowe uprawnienia starostów (np. miecz i waga sprawiedliwości).
Tłoki pieczęci starościńskich powstawały wraz z nominacją starosty lub po
objęciu przez niego urzędu. Tej regule przeciwstawić możemy przykłady, które
świadczą o odstępstwach od niej. Zapewne z opóźnieniem powstała pieczęć Jana
Karnkowskiego, starosty łęczyckiego (1588-1612). Wnioskowanie takie opieramy na
poświadczonym źródłowo, a wspomnianym wyżej (zob. s II/11) użyciu przez tegoż
pieczęci podkomorskiej do uwierzytelnienia ekstraktu w kancelarii grodzkiej
łęczyckiej. Mamy świadomość, iż przykład ten może być odczytany w inny sposób.
Możemy uczynić z niego dowód, który poświadczy urzędową wymienność pieczęci
i potwierdzi zwyczaj stosowania w grodzie stempli nie w pełni zgodnych z ich
urzędową i kancelaryjną kompetencją. Z uwagi na wykorzystywanie przez Jana
Karkowskiego nieco później drugiej pieczęci o właściwej, czyli o starościńskiej już
legendzie, upieramy się tu przy pierwszej interpretacji zdarzenia.
W rozpoznanym materiale źródłowym znajduje się pieczęć, która (z uwagi na
wprowadzenie daty rocznej na pole stempla) pozwala nam kompetentnie określić
czas jej powstania. Wiemy, że tłok pieczęci starościńskiej Jana D. Przyłuskiego,
starosty piotrkowskiego (kwiecień 1775-1793) opuścił zakład grawerski w 1776 r.55
Możemy zatem przyjąć, iż w tym przypadku czas oczekiwania na tłok pieczęci
starościńskiej trwał ponad pół roku. Znamy podobne przykłady z województw
innych niż środkowopolskie. Wiemy, że z pewnym opóźnieniem powstała pieczęć
Jakuba Kretkowskiego56, starosty przedeckiego (1774-1810). Pieczęć ta miała datę
1775. Przykłady możemy mnożyć. Dodamy tu jeszcze jeden, który jednoznacznie
świadczy o wykonaniu pieczęci starosty w roku jego nominacji. Wiemy, że w 1777 r.
powstał typariusz pieczęci Ignacego Zakrzewskiego, starosty radziejowskiego57.
Starosta Zakrzewski objął urząd w Radziejowie w 1777 r.
54
Np. klucze podskarbiego Antoniego Kossowskiego, starosty sieradzkiego (1748-1753) – AAŁódź,
AD Lutomiersk i Łask, sygn. 69, bez paginacji; dwie buławy hetmanów Adama M. Sieniawskiego
i Franciszka K. Branickiego – APŁódź, Archiwum Bartoszewiczów, sygn. 2, k. 149, 151; APŁódź,
Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 24, k. 91.
55
APŁódź, AM Tuszyna, sygn. 95, k. 1v; APŁódź, Archiwum Bartoszewskich, sygn. 180, k. 34, 38, 42,
45; APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 7, k. 564; sygn. 24, k. 170v; APŁódź, Archiwum Wężyków z Bełdowa, sygn. 3, k. 32; Muzeum w Piotrkowie.
56
APPoznań, Zbiór tłoków pieczętnych, sygn. T. III/2.
57
ADWłocławek, Akta biskupów kujawsko-pomorskich. Dobra biskupie, sygn. 55.
18
Pieczęcie sądów szlacheckich do 1793 roku
Na problem chronologii powstawania typariuszy pieczęci starościńskich
nakłada się zjawisko wykorzystywania w kancelariach grodzkich kilku tłoków tego
samego starosty. Przegląd materiału ujawnia występowanie dwóch praktyk. Wiemy,
że w niektórych grodach w tym samym czasie wykonano kilka identycznych lub
bardzo podobnych tłoków pieczętnych. W innych grodach wraz z upływem czasu
wprowadzane były kolejne pieczęcie o wyobrażeniach i legendach dostosowanych
do nowych funkcji urzędującego starosty.
Pierwsze zjawisko ujawniły obserwacje J. Łosowskiego. W 1769 r.58 powstały
tłoki czterech pieczęci starościńskich Antoniego L. Węgleńskiego (Węglińskiego),
starosty chełmskiego (1769-1795). Jeśli cztery tłoki pieczętne rzeczywiście powstały
jednocześnie (tak przynajmniej wskazują daty ich legend), to złożenie poczwórnego
zamówienia wiązać należy z potrzebami kancelarii grodzkiej, czyli z koniecznością
równoczesnego wykorzystywania pieczęci starościńskiej przez przynajmniej cztery
osoby uprawnione do podejmowania decyzji w imieniu starosty Węgleńskiego
(Węglińskiego).
Dla rozważań na temat chronologii powstawania pieczęci starościńskich
większe znaczenie mają te źródła, które ilustrują przemiany treści stempli, a tym
samym pokazują proces dostosowywania ich do zmieniającego się statusu
urzędniczego starosty. Włodzimierz Budka zwrócił uwagę, iż pieczęcie starościńskie
w grodzie krakowskim były wymieniane wraz ze zmianą funkcji oraz godności
sprawowanych przez starostę, ale dopiero od okresu urzędowania starosty Jana
Wielopolskiego (1667-1688). Do tego czasu pieczęć starościńska lub grodzka, którą
wprowadzono do sądu lub do urzędu na początku służby starosty, pełniła swą
funkcję kancelaryjną aż do zmiany zwierzchnika grodu59.
Starostowie środkowopolscy – podobnie, jak ich odpowiednicy z Krakowa –
także zwracali uwagę na zgodność treści pieczęci (szczególnie legendy) z używaną
tytulaturą urzędniczą. Podejrzewamy, że starostowie z grodów środkowopolskich
z powodu awansów wymieniali pieczęcie już w XVI w. Znamy pieczęć Stanisława
Bykowskiego60, starosty sieradzkiego (1588-1606). Jej legenda zawierała informację
o sprawowaniu przez Stanisława Bykowskiego funkcji kasztelana łęczyckiego (15951611). Mogła więc powstać dopiero wraz z jego nominacją kasztelańską. Otwarte
pozostaje pytanie o pieczęć starościńską Stanisława Bykowskiego sprzed 1595 r.
Nasze kwerendy nie doprowadziły do jej ujawnienia.
Podobne przykłady pochodzą także z kolejnych stuleci. Wiemy, że pieczęć
Stanisława Warszyckiego61, starosty łęczyckiego zawierała w legendzie informację
o pełnieniu przez jej właściciela funkcji starosty w Łęczycy (1689-1704) i miecznika
koronnego (1693-1704). Tłok tejże pieczęci mógł więc powstać dopiero po objęciu
przez Stanisława Warszyckiego urzędu miecznika w 1693 r., czyli w czwartym roku
jego urzędowania w grodzie łęczyckim. Otwarte pozostaje pytanie, kiedy w toku
58
J. Łosowski, Katalog pieczęci starostów chełmskich…, nr 21-24.
W. Budka, Pieczęcie grodu krakowskiego…, s. 98.
60
APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 2, k. 17.
61
AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 69, bez paginacji; KKP Głowno.
59
Pieczęcie starostów i pieczęcie urzędów grodzkich
19
kwerend źródłowych natkniemy się na pierwszą pieczęć Stanisława Warszyckiego,
starosty łęczyckiego.
Zapewne dwoma tłokami pieczętnymi posługiwał się podczas swego długiego
urzędowania Maciej J. Łuszczewski, starosta łęczycki (1748-1791). Użycie formy
przypuszczającej wynika z jakości dostępnej nam podstawy źródłowej. Zachowane
odciski pieczęci starosty Łuszczewskiego62 nie przekazują pełnej informacji. Źle
odciśnięte zostały ich legendy otokowe, natomiast pola na wszystkich odciskach były
w pełni rozpoznawalne. Wyobrażenia pieczęci Łuszczewskiego tworzyły podobne
(lub identyczne) przedstawienia herbu starościńskiego, czyli Korczaka wzniesionego
na ozdobnej podstawie i flankowanego z przez wyobrażenia orłów-trzymaczy.
Odciski pod ekstraktami, które referowały postępowania z 1749 i z 1751 r., mają
zatarte legendy. Odbitki pod ekstraktami opisującymi sprawy z 1781 i z 1784 r.
pozwalają na odczytanie prawie całego tekstu. Dowiadujemy się z niego, że
dysponentem pieczęci był Maciej J. Łuszczewski, kasztelan rawski (1774-1791),
starosta łęczycki (1748-1791). Brzmienie legendy pozwala nam sądzić, iż starosta
Maciej J. Łuszczewski zapewne w 1774 r., czyli po objęciu kasztelanii rawskiej,
zlecił wykonanie nowej pieczęci starościńsko-kasztelańskiej lub – co bardzo
prawdopodobne z uwagi na podobieństwo wyobrażeń z obu pieczęci – oddał stary
typariusz do przerobienia tak, aby przeredagowany tekst legendy otokowej oddawał
nowy stan prawny.
Wiemy, że dwie różne pieczęcie uwierzytelniały ekstrakty z ksiąg grodzkich
piotrkowskich w okresie, gdy funkcję starosty pełnił Jerzy A. Warszycki (16971733). Podejrzewamy, że stemple starościńskie wprowadzano do kancelarii grodzkiej
piotrkowskiej kolejno. Pierwszy stempel z herbem Warszyckich, czyli z Awdańcem
uwierzytelniał ekstrakty z ksiąg grodzkich piotrkowskich opisujące zdarzenia z lat
1654-1720. Druga pieczęć z wyobrażeniem tarczy czteropolowej znana jest nam
z ekstraktów oddających bieg postępowania urzędowego z 1726 i z 1731 r.63 Obie
pieczęcie różniły się również brzmieniem legend. Na pierwszej pieczęci starostę
identyfikowało imię Jerzy, a w legendzie drugiej pieczęci wyryto dwa imiona, czyli
Jerzy Antoni. W legendzie pieczęci Jerzego Antoniego Warszyckiego odnotowana
została funkcja starosty bolesławskiego, a w legendzie pieczęci Jerzego tytulaturę
urzędniczą ograniczono do urzędu starosty piotrkowskiego. Ponieważ starosta Jerzy
A. Warszycki uzyskał starostwo bolesławskie w sierpniu 1699 r.64, to prawdziwe jest
stwierdzenie, iż w 1697 r., tj. po nominacji na urząd starosty piotrkowskiego
powstała pieczęć Jerzego, a w 2. poł. 1699 r. wykonano pieczęć Jerzego Antoniego
z informacją o funkcji pełnionej przez tegoż w Bolesławcu. Wykonanie nowego
62
AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 69, bez paginacji; APŁódź, Archiwum Leopoldów
z Rzepiszewa, sygn. V-10/1, k. 15; APŁódź, Archiwum Rzewuskich z Bratoszewic, sygn. 2, k. 245;
sygn. 3, k. 1, 12, 17, 35, 37, 41; APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 24, k. 166-168.
63
APŁódź, Archiwum Ostrowskich i Potockich z Maluszyna, sygn. I/277, k. 3; APŁódź, Archiwum
Walewskich z Tubądzina, sygn. 23, k. 362.
64
K. Chłapowski, Starostowie w Wielkopolsce, na Kujawach i Mazowszu 1565-1696…, s. 48. Kacper
Niesiecki wskazywał na inną datę (1697) nominacji Jerzego A. Warszyckiego na starostwo
bolesławskie – K. Niesiecki, Herbarz polski, wyd. J. N. Bobrowicza, t. IX, Lipsk 1842, s. 241.
20
Pieczęcie sądów szlacheckich do 1793 roku
typariusza w tym przypadku zapewne nie doprowadziło do wycofania pieczęci
wcześniejszej. Daty działań urzędowych, a odnotowane w ekstraktach świadczą, iż
obie mogły być wykorzystywane równolegle.
Zebrany materiał upoważnia nas do stwierdzenia, że także w kancelarii
grodzkiej wieluńskiej w okresie sprawowania urzędu starosty przez Stanisława
Męcińskiego (1765-1793) ekstrakty uwierzytelniano odciskami z dwóch tłoków. Na
ekstraktach opisujących czynności urzędowe z lat 1730-1778 zobaczyć możemy
pieczęć z Porajem Męcińskich65, a na ekstrakcie, który relacjonował postępowanie
z 1786 r. widzieliśmy odcisk z Porajem Męcińskich i dwoma trzymaczami66.
Legendy pieczęci były ważnymi elementami składowymi pełnej wypowiedzi
sfragistycznej. Legendy uzupełniały oraz precyzowały obraz z pola pieczętnego.
Niestety, większość zinwentaryzowanych przez nas odcisków pieczęci starostów
grodów środkowopolskich ma legendy nieczytelne lub też legendy częściowo
nieczytelne. Stan zachowania odcisków każe nam sądzić, iż napisy nieczytelne były
już w chwili powstawania odbitek.
Napisy zinwentaryzowanych pieczęci starostów środkowopolskich redagowano
po łacinie, czyli w języku urzędowym Korony. Łaciną posługiwali się sędziowie
staropolskich sądów szlacheckich, tj. sądów grodzkich i sądów ziemskich. W języku
łacińskim spisywano księgi oraz sporządzano ekstrakty. Nie wszystkie pieczęcie
starościńskie wyposażano jednak w legendy łacińskojęzyczne. Wiemy, że pieczęcią
z legendą w języku polskim posługiwał się starosta rawski Franciszek Prażmowski
(?) herbu Belina. Uwierzytelnił on nią ekstrakt np. opisujący sprawę z 1789 r.67
Legendy pieczęci osób duchownych i świeckich z XVI-XVIII w. rozpoczynało
zazwyczaj imię właściciela stempla. Z legend usunięte zostało słowo sigillum, które
otwierało teksty pieczęci średniowiecznych, a także napisy nowożytnych stempli
dysponentów kolegialnych (np. miasto, kapituła). Możemy podjąć próbę określenia
chronologii zmiany zwyczaju redagowania tekstów pieczętnych. W tym celu
wykorzystać możemy np. kolejne stemple arcybiskupów gnieźnieńskich, a także
pieczęcie starościńskie. Zwracamy uwagę, że na pieczęci ostroowalnej abpa Jana
Łaskiego (1510-1531) umieszczono legendę rozpoczynającą się od imienia
dostojnika w mianowniku, a na pieczęciach mniejszych tegoż po słowie sigillum lub
po jego skrócie S znajdujemy imię arcybiskupa w dopełniaczu. Wiemy także, że
legendę z pieczęci Janusza Kościeleckiego68, starosty poznańskiego (1552-1564)
rozpoczynało słowo sigillum skrócone do postaci sigil.
Starostowie z grodów środkowopolskich (podobnie jak ich odpowiednicy
w innych ziemiach Korony) posługiwali się herbowymi pieczęciami starościńskimi
o legendach otokowych identyfikujących dysponentów poprzez podanie imienia,
65
APŁódź, Archiwum Ostrowskich z Maluszyna, sygn. I/276, k. 32, 39, 53, 56; sygn. I/277, k. 41, 57,
67, 75, 79; MNKraków, Dz. rkps., sygn. 567 NI 162833.
66
AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 69, bez paginacji.
67
FRANCISZEK […] […] STAROSTA | GRODU RAWSKIEGO […] SWIETEGO STANISŁAWA –
KKP Głowno.
68
APPoznań, AM Poznania, sygn. I/2332.
Pieczęcie starostów i pieczęcie urzędów grodzkich
21
nazwiska i niekiedy przydomka. Uzupełnieniem identyfikacji osoby były wzmianki
o dobrach rodowych starostów, czyli zazwyczaj o gnieździe rodowym. Sporadycznie
odnajdujemy zwroty (wzmocnione przekazem obrazowym), które poświadczały
wyróżnienie dysponenta pieczęci orderem Orła Białego i (lub) Świętego Stanisława.
Składnikiem niezbędnym każdego napisu pieczęci urzędowej były treści, które
wskazywały na funkcje publiczne sprawowane przez dysponenta pieczęci. To one
zmieniały znak prywatno-rodowy w symbol urzędowy. Z uwagi na pełnienie przez
starostów często kilku urzędów jednocześnie ta część legendy była rozbudowywana
i zazwyczaj zmieniana wraz z kolejnymi awansami.
W przyszłych badaniach nad pieczęciami starościńskimi w Wielkopolsce
właściwej warto przeanalizować werbalne sposoby identyfikowania zasięgu władzy
starostów generalnych i metody określania kompetencji kancelaryjnych ich stempli.
Sondażowo wykonane kwerendy wskazują, iż starostowie generalni wielkopolscy
mogli posługiwać się równocześnie przynajmniej dwiema różnymi pieczęciami
o identycznych lub zbliżonych wyobrażeniach, bliźniaczych legendach otokowych
i napisach polowych różnicujących typariusze. Napisy polowe (np. DCTVS POSN
lub DISTRIC CALISSIAE) wskazywały – naszym zdaniem – na zasięg terytorialny
kancelaryjnej kompetencji pieczęci starościńskiej. Na przykład Janusz Kościelecki,
starosta generalny wielkopolski (1552-1564) posługiwał się pieczęcią wskazującą
tylko na pełnienie przez niego urzędu starosty poznańskiego69. Znamy natomiast
dwie pieczęcie Jana Leszczyńskiego, starosty generalnego wielkopolskiego (16591678) dostosowane do obszaru działania. Jedna używana była w województwie
(powiecie) poznańskim70 (fot. nr II/4), a druga w kaliskim71. Marian Gumowski
odnotował istnienie pieczęci Jana A. Radomickiego72, starosty wielkopolskiego
(1726-1728), która (podobnie jak jedna z pieczęci starosty Jana Leszczyńskiego)
przeznaczona była do obsługiwania produkcji kancelaryjnej tylko grodu kaliskiego.
Legendy szesnastowiecznych pieczęci starościńskich z obszaru Polski
centralnej oszczędnie przekazywały informacje o dysponencie. Po części lapidarność
tekstów tłumaczyć należy rozmiarami pieczęci (często sygnetów), które w naturalny
sposób wymuszały podawanie tylko niezbędnych informacji w formie skróconej.
Sygnet Stanisława Tarnowskiego, starosty sieradzkiego (1547-1568) odciśnięty pod
ekstraktem z datą 1561 zawierał pojedyncze litery, tj. inicjały imienia i nazwiska73.
Drugi sygnet starosty Stanisława Tarnowskiego (nieco większy od poprzedniego)
uwierzytelniał ekstrakt sprawy rozpatrywanej w grodzie sieradzkim w 1566 r.74 Jego
69
Tamże.
IOANNES A LESZNO LESZCZYNSKI MAIOR POLON GENERAL | DCTVS POSN – Muzeum
w Krośniewicach, Dokumenty, sygn. 8684-8685.
71
Legenda słabo odciśnięta […] LESZNO LESZCINSKI[…] | […]TVS CAL – AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 66, bez paginacji.
72
IOANNES ANTONIVS A RADOMICKO RADOMICKI IVNIVLADISLAVIENSIS MAIORIS
POLONIAE GENERALIS CAPITANEVS | DISTRIC CALISSIAE – MNKraków, Dz. rkps., M. Gumowski, Herby ziemskie, sygn. 1507, k. 111.
73
S-T – APŁódź, Archiwum Leopoldów z Rzepiszewa, sygn. V-10/1, k. 5.
74
ST-PS | C-S – APŁódź, Archiwum Leopoldów z Rzepiszewa, sygn. V-10/3, k. 34.
70
22
Pieczęcie sądów szlacheckich do 1793 roku
legenda sformułowana została z pojedynczych liter identyfikujących osobę starosty
i dwa urzędy, tj. wojewody sandomierskiego (1561-1568) oraz starosty sieradzkiego
piastowane wówczas przez Stanisława Tarnowskiego.
W kilku przypadkach twórcy pieczęci starościńskich z XVI w. zmuszeni zostali
do ujęcia w legendzie otokowej stempla informacji o kilku funkcjach pełnionych
przez właściciela typariusza. Z legendy otokowej pieczęci Jana Karnkowskiego
(1588-1612), starosty łęczyckiego (znanej nam z ekstraktów z datami 1580, 1595
oraz 159875) dowiadujemy się, iż sprawował on równocześnie dwa urzędy. Był on
starostą łęczyckim oraz podkomorzym (subcamerarius) dobrzyńskim (1580-1597).
W legendzie pieczęci Stanisława Bykowskiego76, starosty sieradzkiego (1588-1606)
znajdujemy dane o dwóch funkcjach tegoż, tj. o urzędzie kasztelana łęczyckiego
(1595-1611) i starosty sieradzkiego.
W uzasadnionych przypadkach obok imienia starosty mógł pojawić się
przydomek. W tak zredagowaną legendę wyposażona została pieczęć Piotra Dunina,
starosty piotrkowskiego (1571-1587)77. Obok imienia i nazwiska dysponenta oraz
funkcji starosty piotrkowskiego w tekst legendy wprowadzony został przydomek
Szpot78.
Znamy szesnastowieczne legendy pieczęci starościńskich, które identyfikowały
dysponentów poprzez określenie ich dóbr rodowych. Na przykład w szczątkowo
zachowanej legendzie pieczęci Andrzeja Dembowskiego z Dembowej Góry79,
starosty łęczyckiego (1567-1579) znajdujemy jego imię, określenie dóbr rodowych
oraz informację o pełnionym urzędzie starosty łęczyckiego.
Materiał sfragistyczny z XVII w. nie przynosi istotnych zmian do ustaleń
poczynionych na temat struktury tekstu legendy pieczęci starościńskiej z XVI w.
Rozwiązania wykorzystywane w XVI w. (szczególnie w jego drugiej połowie)
stosowano także do budowy legend w XVII w. Zwiększyła się jedynie liczba
analizowanych przez nas zabytków.
W XVII w. identyfikacja starosty na podstawie legendy odbywała się poprzez
podanie imienia (sporadycznie – dwóch imion80) i nazwiska często w połączeniu ze
75
IOANNES KARNKOV[…] […]CCAM DOBRIN CAP LA – APŁódź, Archiwum Rzewuskich
z Bratoszewic, sygn. 1, k. 10, 14, 17; APŁódź, AM Zgierza, sygn. 13, k. 41.
76
STANISLA[…] KI[…] CASTEL LENC[...] CAPI SIRADIN – APŁódź, Archiwum Walewskich
z Tubądzina, sygn. 2, k. 17.
77
APŁódź, Archiwum Leopoldów z Rzepiszewa, sygn. V-10/1, k. 20v; APŁódź, Archiwum Ostrowskich i Potockich z Maluszyna, sygn. I/32, k. 28, 30, 35, 53, 64, 66.
78
PETR DVNIN SPOTS CAPITA PIOTRKO – APŁódź, Archiwum Leopoldów z Rzepiszewa, sygn.
V-10/1, k. 20v; APŁódź, Archiwum Ostrowskich i Potockich z Maluszyna, sygn. I/32, k. 28, 30, 35, 53,
64, 66.
79
ANDREAS DE […] CAPIT LANC – ADWłocławek, Dokumenty, sygn. 590; APŁódź, Archiwum
Leopoldów z Rzepiszewa, sygn. 10/1, k. 11v, 13v.
80
Pieczęć Stanisława J. Warszyckiego, starosty łęczyckiego (1689-1704) – AAŁódź, AD Lutomiersk
i Łask, sygn. 69, bez z paginacji; KKP Głowno; pieczęć Kazimierza J. Męcińskiego, starosty wieluńskiego (1687-1702) – ADWłocławek, Dokumenty, sygn. 2102.
Pieczęcie starostów i pieczęcie urzędów grodzkich
23
wskazaniem dóbr rodowych81. Istotnym składnikiem legend były sformułowania
dotyczące sprawowanych urzędów. Napisy mogły wskazywać na pełnienie funkcji
starosty w dwóch grodach równocześnie 82. Mogły także wymieniać jedną funkcję
starościńską i łączyć ją z urzędem centralnym. Ten drugi przypadek dotyczy dwóch
zinwentaryzowanych pieczęci. Legenda pieczęci Michała Warszyckiego83, starosty
piotrkowskiego (1684-1697) wskazywała na jego funkcję najwyższego miecznika
(supremus ensifer) koronnego (1681-1693) oraz na urząd starosty piotrkowskiego.
Funkcję starosty łęczyckiego (1689-1704) z urzędem centralnym łączył Stanisław
J. Warszycki. W legendzie jego pieczęci starościńskiej84 odnajdujemy także zapis
poświadczający pełnienie przez niego urzędu „najwyższego” miecznika koronnego
(1693-1704).
Początek XVIII w. nie przyniósł żadnych zmian w sposobie budowania legend
środkowopolskich pieczęci starościńskich. Legendy osiemnastowieczne zawierały
(podobnie jak tłoki z XVI oraz z XVII w.) informacje niezbędne do identyfikacji
właścicieli pieczęci. Prostą legendę posiadała pieczęć Stefana Szołdrskiego85,
starosty łęczyckiego (1728-1737). Po imieniu, nazwie rodowego gniazda oraz po
nazwisku Szołdrskiego pojawiła się informacja o urzędzie starosty. Ten schemat był
krótki, prosty i zrozumiały dla odbiorców. Umieszczano go na pieczęciach osób,
które nie mogły pochwalić się długą listą funkcji, urzędów i godności.
Dla dygnitarzy, którzy sprawowali liczne urzędy i godności tworzono legendy
dłuższe. W nich umieszczano nazwy nawet kilku starostw dzierżonych przez
właściciela pieczęci. Władysław Szołdrski, starosta łęczycki (1737-1745) rozszerzył
informacje podstawowe o zapis na temat funkcji starosty rogozińskiego86. Franciszek
Tarło87 jedną pieczęcią starościńską mógł zapewne skutecznie posługiwać się
w grodzie wieluńskim (1720-1731) i w grodzie pilzneńskim. Wzmianki o obu
urzędach starościńskich znalazły się bowiem w legendzie przywołanej tu pieczęci.
81
Np. IOANNES A BYKI BYKOWSKI – APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 2,
k. 17, 24, 33, 53; STANISLAVS DE WOLA WEZYKOWA WEZYK – AAŁódź, AD Lutomiersk
i Łask, sygn. 66, bez z paginacji; APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 5, k. 117, 125;
sygn. 22, k. 150; sygn. 189, k. 37, 39.
82
Np. pieczęć Olbrachta Starołęskiego, starosty wiskiego (1619-1621) i starosty piotrkowskiego (16211650) – ALBRECHT STAROLESKI PETRICOVI WISCEN CAPIT – APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 22, k. 46v. Pieczęć Jakuba O. Szczawińskiego, starosty łęczyckiego (16551688) i gąbińskiego (1655-1668) – IACOBVS IN SCZAWIN SCZAWINSKI LANCICIENSIS GABIN
CAPIT – APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 1, k. 251, 253, 387, 415; Muzeum
w Łęczycy.
83
MICHAEL IN VARSZYCE VARSZYCKI SVPREMVS ENSIFER CAPISTANEVS PETRICO –
AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 66, bez paginacji; APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 4, k. 5.
84
AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 69, bez paginacji, KKP Głowno.
85
STEPHANVS DE SZOLDRY SZOLDRSKI CAPITANEVS LANCICIENISIS – APŁódź, Archiwum
Rzewuskich z Bratoszewic, sygn. 2, k. 2, 35, 40, 46, 49, 62, 67, 85, 91, 118, 126, 134.
86
VLADISLAVS A SZOLDRY SZOLDRSKI LENCICIENSIS ROGOSINEN CAPITANEVS –
APŁódź, Archiwum Rzewuskich z Bratoszewic, sygn. 2, k. 103, 143, 146, 181, 209.
87
FRANC[…] COMES DE […] ET […] TARŁO VIELVNIENSIS PILSNENSIS CAPISTANEVS –
APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 23, k. 88.
24
Pieczęcie sądów szlacheckich do 1793 roku
Listę pieczęci o legendach, w których zawarto informacje o dwóch starostwach
możemy wydłużyć. Znajdzie się na niej pieczęć Jerzego A. Warszyckiego, starosty
piotrkowskiego (1697-1733) i bolesławskiego (zob. s. II/19-20). Legenda zawierała
także sugestię, iż starosta Jerzy pełnił inne funkcje, które – z uwagi na szczupłość
miejsca – pominięto. Po zwrocie identyfikującym starostwo bolesławskie grawer
umieścił bowiem skrót et cetera88. Rozszerzenie tytulatury o dane ukryte w et cetera
znajdujemy w legendzie pieczęci Stanisława Kossowskiego89, starosty sieradzkiego
(1762-1793) oraz w legendzie pieczęci starościńskiej Mikołaja Małachowskiego,
starosty opoczyńskiego90.
Starostwie, którzy uzyskali urzędy ziemskie lub centralne, a także łączyli je
z powinnościami starościńskimi, dbali, aby informacje o nich zostały właściwe
wyeksponowane. Legenda pieczęci starościńskiej Macieja J. Łuszczewskiego91,
starosty łęczyckiego (1748-1791) zawierała dane zarówno o godności starościńskiej,
jak i o funkcji kasztelana rawskiego (1774-1791).
Zapisy o urzędach podane w tekstach legend sporadycznie wzmacniał przekaz
obrazowy. Pieczęć Antoniego Kossowskiego92, starosty sieradzkiego (1748-1753)
wyposażona została w legendę, która wskazywała na funkcje podskarbiego
(nadwornego)93 (1744-1762) oraz starosty sieradzkiego. O godności podskarbiego
informowały dwa skrzyżowane ukośnie klucze ułożone za tarczą94.
Wprowadzenie do legend kilku urzędów, czyli tworzenie rozbudowanych
tytulatur urzędniczych, pozwalało – jak sądzimy – właścicielom takich pieczęci na
wykorzystywanie jednego typariusza do uwierzytelniania czynności urzędowych
w różnych urzędach. Praktyka taka była powszechna95. Ujawnienie jej na pieczęciach
88
GEORGIVS ANTONIVS IN VARSZICE WARSZYCKI PETRICOVIEN BOLES ETC CAPIT –
AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 69, bez paginacji; APŁódź, Archiwum Tarnowskich
z Kliczkowa, sygn. 9, k. 2, 10, 32, 58, 61; APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 5,
k. 199v, 216, 223, 230v, 234, 244v; sygn. 22, k. 317; sygn. 23, k. 12, 14v, 25v, 27, 37v, 83;
APPiotrków, Trybunał Koronny w Piotrkowie, sygn. 15.
89
STANISLAVS DE GLOGOWA KOSSOWSKI SIRADIENSISI ETC CAPISTANEVS – AAŁódź,
AD Lutomiersk i Łask, sygn. 66 bez paginacji; APŁódź, Archiwum Leopoldów z Rzepiszewa, sygn. V10/3, k. 31; sygn. V-10/9, k. 8v, 10v; APŁódź, Archiwum Tarnowskich z Kliczkowa, sygn. 9, k. 37, 43;
APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 4, k. 409; sygn. 7, k. 67; sygn. 24, k. 11, 26v, 89v,
93v, 95v, 126v, 196, 197, 199v, 200v, 201, 243; sygn. 231, k. 220.
90
APŁódź, Archiwum Ostrowskich i Potockich z Maluszyna, sygn. I/45, k. 16.
91
MATHIAS IOSEPHUS […] RAVENSIS ET CAPITANEUS LANCICIENSIS – AAŁódź, AD
Lutomiersk i Łask, sygn. 69, bez paginacji; APŁódź, Archiwum Leopoldów z Rzepiszewa, sygn. V10/1; APŁódź, Archiwum Rzewuskich z Bratoszewic, sygn. 2, k. 245; sygn. 3, k. 1, 12, 17, 35, 37, 41;
APŁódź, Archiwum Walewskich, sygn. 24, k. 160, 167v, 168.
92
ANTONIVS DE GLOGOWA KOSSOWSKI THESAVRARIVS [...] | SIRADIENSIS CAPITANEVS – AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 69, bez paginacji; APŁódź, Archiwum Walewskich
z Tubądzina, sygn. 23, k. 340v.
93
Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII wieku, opr. K. Chłapowski i in., pod red.
A. Gąsiorowskiego, Kórnik 1992, nr 806.
94
Np. pieczęć podskarbiego Hieronima A. Lubomirskiego (1692-1702) – ADWłocławek, Akta biskupów kujawsko-pomorskich, Dobra biskupów, sygn. 9i.
95
Stanisław Denhoff odcisnął pieczęć pod ekstraktem z ksiąg grodu Nowego Miasta Korczyna.
Legenda pieczęci określała jego trzy funkcje (miecznika królestwa i starosty w dwóch grodach) –
Pieczęcie starostów i pieczęcie urzędów grodzkich
25
urzędników Polski centralnej stanowi wyłącznie potwierdzenie stosowania ogólnych
wzorców.
Obok identyfikacji urzędu (urzędów) ważną częścią wypowiedzi tekstowych
osiemnastowiecznych pieczęci starościńskich były te elementy, które wskazywały na
osobę starosty. Do identyfikacji wykorzystywano imiona (jedno) oraz nazwiska.
Sporadycznie znajdujemy legendy, w których identyfikację starosty rozpoczynano od
dwóch imion. Zapewne tuż po 1699 r. (zob. s. II/19-20) powstała pieczęć Jerzego
Antoniego Warszyckiego, starosty piotrkowskiego (1697-1733). Dwoma imionami
zidentyfikowano Andrzeja Jana Olszowskiego96, starostę wieluńskiego (1703-1719)
oraz Macieja Józefa Łuszczewskiego97, starostę łęczyckiego (1748-1791). Być może
dwa imiona znalazły się także w legendzie pieczęci starościńskiej Jana Duklana
Mieszkowicza Przyłuskiego98, starosty piotrkowskiego (1775-1793).
Obrazy z herbowych pieczęci starościńskich zapewniały pełną identyfikację
rodu heraldycznego starosty. Przekaz heraldyczny dopełniały sporadycznie nazwy
herbów umieszczone w legendach. Nazwę herbu znajdujemy w legendzie pieczęci
Józefa Ponińskiego99, starosty piotrkowskiego (1738-1752). Materiał porównawczy
z obszarów innych niż Polska centralna wskazuje, iż było to rozwiązanie stosowane.
Znamy je np. z pieczęci niektórych starostów rawskich100 i ze stempli niektórych
starostów kowalskich101. Nazwy herbów często wprowadzane były także do napisów
epitafijnych, gdzie obok imienia, nazwiska oraz wyobrażenia herbu współtworzyły
zamknięty komunikat o upamiętnianym szlachcicu.
APŁódź, Archiwum Tarnowskich z Kliczkowa, sygn. 9, k. 21, 71, 110. Ludwik Szczawiński przyłożył
pod ekstraktem wyjętym z ksiąg grodu w Brześciu pieczęć z legendą, która wskazywała na jego funkcje
wojewody inowrocławskiego i starosty brzeskiego – APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina,
sygn. 1, k. 234.
96
ANDREAS IOANNES IN […]A OLSZOWSKI CAPITANEVS WIELVNIENSIS – APŁódź,
Archiwum Tarnowskich z Kliczkowa, sygn. 9, k. 79; APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina,
sygn. 22, k. 273; sygn. 23, k. 75.
97
AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 69, bez paginacji; APŁódź, Archiwum Leopoldów
z Rzepiszewa, sygn. V-10/1, k. 15; APŁódź, Archiwum Rzewuskich z Bratoszewic, sygn. 2, k. 245;
sygn. 3, k. 1, 12, 17, 35, 37, 41; APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 24, k. 160, 167v,
168.
98
IOANNES […] […] SZKOWICZ PRZYŁUSKI CAPITANEVS […] PETRICOVIENSIS – APŁódź,
AM Tuszyna, sygn. 95, k. 1v; APŁódź, Archiwum Bartoszewiczów, sygn. 180, k. 34, 38, 42, 45;
APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 7, k. 564; sygn. 24, k. 170v; APŁódź, Archiwum
Wężyków z Bełdowa, sygn. 3, k. 32; Muzeum w Piotrkowie.
99
IOSEPHVS LODZ[…] […]SKI CAPITANEVS PETRICOVIENSIS – AAŁódź, AD Lutomiersk
i Łask, sygn. 69, bez paginacji; APŁódź, Archiwum Ostrowskich i Potockich z Maluszyna, sygn. I/277,
k. 7; APŁódź, Archiwum Rzewuskich z Bratoszewic, sygn. 3, k. 60; APŁódź, Archiwum Walewskich
z Tubądzina, sygn. 5, k. 146.
100
Pieczęć Piotra Kochanowskiego, starosty rawskiego z nazwą herbu Korwin – APŁódź, Archiwum
Ostrowskich i Potockich z Maluszyna, sygn. III/101, k. 49.
101
W legendzie pieczęci Michała Sokołowskiego herbu Pomian, starosty kowalskiego (typariusz –
APPoznań, Zbiór tłoków pieczętnych, sygn. T. III/8). Ten przypadek jest ważny. Pozwala bowiem na
ustalenie rodu herbowego starosty Michała. W Spisach…(Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XVI-XVIII
wieku. Spisy, opr. K. Mikulski i in., pod red. A. Gąsiorowskiego, Kórnik 1990, s. 269) jego przynależność rodową identyfikowano warunkowo („…Pomian lub Ogończyk…”).
26
Pieczęcie sądów szlacheckich do 1793 roku
Zróżnicowanie wewnętrzne szlachty polskiej (stanu formalnie jednorodnego)
podkreślały zwroty wartościujące nobilis, generosus, magnificus, illustrissimus ac
magnificus, które pojawiały się w tytulaturze urodzonych102 , a także występowały
w tekstach epigraficznych. Legendy pieczęci starościńskich w zasadzie wolne były
od tego typu zwrotów. Wyjątkowo w legendach pieczęci starostów wieluńskich
Franciszka Tały103 (1720-1731), Jana W. Męcińskiego104 (1731-1738), Stanisława
Męcińskiego105 (1765-1793) i starosty ostrzeszowskiego Franciszka Stadnickiego106
(1768-zm. 1810) odnajdujemy słowo comes, tj. hrabia. Było ono w tych przypadkach
właściwe z uwagi na tytuły arystokratyczne Męcińskich, Stadnickich i Tarłów.
Do legend pieczęci starostów mogły być wprowadzane informacje o orderach.
Przekazowi tekstowemu na temat odznaczeń zazwyczaj towarzyszyła obrazowa
prezentacja krzyża orderowego na wstędze poniżej herbu. Nie znamy jednak żadnej
środkowopolskiej pieczęci starościńskiej ze słownym lub z obrazowym odwołaniem
do orderów107 . Takie rozwiązania znamy z materiału z Krakowa, a także z Mazowsza
i z Wielkopolski właściwej.
Kawalerem Orderu Świętego Stanisława był starosta rawski Franciszek
Prażmowski (?) herbu Belina108 (fot. nr II/2). Informacja o dwóch orderach (Orła
Białego oraz Świętego Stanisława) znajdowała się w legendzie pieczęci Kazimierza
Raczyńskiego109, starosty generalnego wielkopolskiego (1778-zm. 1824). Znamy też
inną pieczęć starościńską Kazimierza Raczyńskiego110, na której zobaczyć możemy
krzyże dwóch orderów (Orła Białego i Świętego Stanisława) na wstęgach poniżej
herbu.
Herby rodowe starostów tworzyły podstawową warstwę obrazową przekazu
informacyjnego pieczęci starościńskich, a także niektórych pieczęci grodzkich.
102
Genealogia, opr. W. Dworzaczek, Warszawa 1959, s. 29.
FRANCISCVS COMES IN TYCZYN ET […] TARŁO VIELVNIENSIS PILSNENSIS
CAPISTANEVS – APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 22, k. 189, 275; sygn. 23, k. 88.
104
APŁódź, Archiwum Ostrowskich i Potockich z Maluszyna, sygn. I/277, k. 46.
105
Tamże, sygn. I/276, k. 31, 39, 53, 56; sygn. I/277, k. 41, 57, 67.
106
ADWłocławek, Akta kapituły w Kaliszu, sygn. 21; APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina,
sygn. 5, k. 164.
107
W wykazach kawalerów orderów Orła Białego oraz Świętego Stanisława odnajdujemy starostów
środkowopolskich. Kawalerami Orderu Orła Białego (S. Łoza, Order Orła Białego, Warszawa 1939)
byli: A. Kossowski (1748 r.), P. M. Mostowski (1758 r.), R. Kossowski (1774 r.), S. Męciński (1792 r.)
oraz S. Stadnicki (1792 r.). Kawalerami Orderu Świętego Stanisława (S. Łoza, Kawalerowie Orderu
Świętego Stanisława 1765-1813, Warszawa 1925) byli: R. Kossowski (1765 r.), J. Małachowski
(1765 r.), M. Łuszczewski (1778 r.), S. Kossowski (1780 r.), S. Męciński (1780 r.), J. D. Przyłuski
(1781 r.), F. Stadnicki (1781 r.) i A. Kossowski (1790 r.). W kilku przypadkach (z uwagi na chronologię
wręczenia orderu) informacja o posiadaniu odznaczenia nie mogła być wprowadzona do pieczęci
starościńskiej (np. Order Orła Białego dla F. Stadnickiego przyznany został w 1792 r.). W większości
przypadków – naszym zdaniem – istniała możliwość dokonania zmiany tekstów legend i obrazów
pieczęci tak, aby fakt uzyskania odznaczenia został odnotowany.
108
KKP Głownie.
109
CAZIMERUS NALECZ DE RACZYNO ET MAIOSZYN RACZYNSKI MARSCHALCUS CURIE
REGNI CAPITANEUS | GENERALIS MAIORIS POLONIE ORDIN AQUILAE ALBAE ET SANCTI
STANISLAI EQVES – APPoznań, Zbiór tłoków pieczętnych, sygn. T. III/6.
110
ADWłocławek, Akta kapituły w Kaliszu, sygn. 22; ADWłocławek, Akta obce, sygn. 3.
103
Pieczęcie starostów i pieczęcie urzędów grodzkich
27
Herby informowały o zwierzchniku grodu, który z woli panującego nadzorował
funkcjonowanie sądu, urzędu oraz kancelarii grodzkiej. Herby na pieczęciach
starościńskich mają podwójną wartość poznawczą. Z jednej strony pozwalają nam
dostrzec i objaśnić zmiany zachodzące w polskiej sztuce heraldycznej. Dają szansę
na określenie czasu popularyzacji nowych schematów prezentacji herbów. Drugi
obszar poznawczy dotyczy personaliów. Wyobrażenia pieczęci starościńskich dają
szanse na przeprowadzenie bezpośredniego i pełnego rozpoznania herbów starostów.
To zaś pozwala na określenie rodów heraldycznych, z którymi związani byli
starostowie. W wyniku analizy wyobrażeń pieczętnych możemy zweryfikować już
dziś niektóre dane z herbarzy oraz część identyfikacji heraldycznych ze spisów
urzędników ziemskich. Materiał sfragistyczny pozwolił np. na rozszerzenie danych
na temat Olbrachta Starołęskiego, starosty piotrkowskiego (1621-1650). Dziś wiemy,
iż należał on do Pomianów111 (fot. nr II/7). Obserwacje takie dotyczą też urzędników
spoza obszaru objętego badaniami. Ignacy Zakrzewski, starosta radziejowski (17771793) według wydawców spisów urzędników kujawskich należał do Pomianów,
podczas gdy na jego pieczęci starościńskiej my widzimy Ogończyka112.
Herby szlacheckie na pieczęciach starościńskich i na niektórych pieczęciach
grodzkich przedstawiane były w zgodzie ze zwyczajami heraldycznymi kolejnych
epok artystycznych. Zmieniały się kształty tarcz i kartuszy herbowych oraz sposoby
kreślenia godła. Wraz z upływem czasu ewoluowały zewnętrzne elementy herbu.
Tarczom herbowym towarzyszyły trzymacze, wstęgi z orderami, a także atrybuty
urzędów centralnych.
Na polach pieczęci starostów z XVI w. umieszczano tarcze herbowe z godłem
lub tarcze herbowe z godłem i zewnętrzne elementy herbów, tj. hełmy herbowe,
klejnoty i labry. Prezentacje przykładów z XVI w. rozpoczniemy od najprostszych
znaków.
Skromną formę herbu starościńskiego znamy z pieczęci sygnetowej Stanisława
Tarnowskiego, starosty sieradzkiego (1547-1568). Identyfikację rodową zapewniała
tylko tarcza z Leliwą Tarnowskich, czyli z półksiężycem od podstawy oraz gwiazdą
od głowicy113 . Znamy także szesnastowieczne pieczęcie starościńskie z herbami bez
dodatkowych elementów zewnętrznych z obszarów innych niż środkowopolskie.
Tarcza herbowa z Ogończykiem wypełniała pole pieczęci Janusza Kościeleckiego114,
starosty wielkopolskiego (1552-1564).
Rozbudowaną kompozycję heraldyczną wprowadzono na pole drugiej pieczęci
sygnetowej Stanisława Tarnowskiego, starosty sieradzkiego (1547-1568). Rodowej
Leliwie Tarnowskich towarzyszyły hełm herbowy, labry oraz klejnot z pawich lub ze
strusich piór115. Zmianę schematu kompozycji heraldycznej, tj. rozszerzenie zasobu
111
AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 63, bez paginacji; APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 22, k. 46v.
112
ADWłocławek, Akta biskupów kujawsko-pomorskich. Dobra biskupie, sygn. 55.
113
APŁódź, Archiwum Leopoldów z Rzepiszewa, sygn. V-10/1, k. 5.
114
APPoznań, AM Poznania, sygn. I/2332.
115
APŁódź, Archiwum Leopoldów z Rzepiszewa, sygn. V-10/3, k. 34.
28
Pieczęcie sądów szlacheckich do 1793 roku
przekazywanych treści w stosunku do pieczęci omówionej wyżej, nie możemy
wytłumaczyć rozmiarami stempla. Obie pieczęcie Tarnowskiego były sygnetami
o niewielkich rozmiarach. Pełny herb Stanisława Tarnowskiego pojawił się na
sygnecie z literami ST-PS | CS, które wskazywały na urząd wojewody sieradzkiego
oraz na funkcję starosty sieradzkiego. Podstawowa wersja herbu, czyli ograniczona
do tarczy z godłem wprowadzona została na sygnet osobisty z literami ST, które
identyfikowały tylko imię i nazwisko dysponenta.
Schemat prezentacji heraldycznej oparty na wykorzystaniu tylko herbu (tarczy
i godła) oraz zewnętrznych elementów herbowych (hełm, klejnot, labry) był typowy
dla pieczęci starościńskich poł. XVI i XVII w. Na trzech pieczęciach starostów
łęczyckich z połowy oraz z końca XVI w., tj. jednej Andrzeja Dembowskiego (15671579) z Dembowej Góry herbu Jelita116 i dwóch Jana Karnkowskiego (1588-1612)
herbu Junosza117 (fot. nr II/1, zob. s. II/11) widzimy tarcze herbowe zwieńczone
hełmami turniejowymi, labrami (rozrzuconymi niesymetrycznie po obu stronach
herbu) oraz klejnoty118 . Ten sam schemat kompozycji herbu odnajdujemy na polu
pieczęci Piotra Dunina herbu Łabędź119, starosty piotrkowskiego (1571-1587).
W 1. poł. XVII w. model prezentacji herbu właściwy dla końca XVI w. cieszył
się dalej uznaniem, jednakowoż zamiast tarcz renesansowych zaczęły pojawiać się
owalne lub tzw. hiszpańskie tarcze w kartuszach. Przykładem, który ilustruje
ścieranie się tych dwóch tendencji stylistyczno-estetycznych są pieczęcie Jana oraz
Stanisława Bykowskich herbu Gryf. Tarczę renesansową wykorzystano do
zbudowania pieczęci Jana120, starosty sieradzkiego (1606-1632), a Stanisław121,
starosta sieradzki (1588-1606) miał pieczęć z tarczą owalną w ozdobnym kartuszu.
Tarczę w kartuszu, hełm, labry oraz klejnot (goleń zbrojna) widzimy na polu pieczęci
Maksymiliana Przerębskiego herbu Nowina122, starosty piotrkowskiego (1606-1621).
W 2. poł. XVII w. z elementów heraldycznych znanych z 2. poł. XVI oraz
z pocz. XVII w. powstawały herby w zmienionej już stylistyce. Korekta polegała na
zmniejszeniu rozmiarów hełmu i na symetrycznym ułożeniu tkaniny labrów. Hełm
herbowy stał się dla herbu szlacheckiego drugorzędnym dopełnieniem kompozycji,
a nie równoważnym środkiem komunikacji. Redukcja rozmiarów hełmu początkowo
nie wpłynęła na sposób prezentacji klejnotów. Klejnoty herbowe (o czy świadczą ich
116
ADWłocławek, Dokumenty, sygn. 590; APŁódź, Archiwum Leopoldów z Rzepiszewa, sygn. V10/1, k. 11v, 13v.
117
APŁódź, AM Zgierza, sygn. 13, k. 41; APŁódź, Archiwum Leopoldów z Rzepiszewa, sygn. V-10/1,
k. 40; APŁódź, Archiwum Rzewuskich z Bratoszewic, sygn. 1, k. 10, 14, 17; Muzeum w Zgierzu.
118
Uwagę heraldyków zwrócić powinien klejnot herbu starosty Jana Karnkowskiego. Jest on inny od
tradycyjnego dopełnienia Junoszy (J. Szymański, Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku, Warszawa
2001, s. 115-116, 124.). Na pieczęci starościńskiej Jana klejnot tworzyły dwie trąby myśliwskie lub dwa
rogi bawole i kroczący baranek Junoszy.
119
APŁódź, Archiwum Leopoldów z Rzepiszewa, sygn. V-10/1, k. 20v; APŁódź, Archiwum Ostrowskich i Potockich z Maluszyna, sygn. I/32, k. 28, 30, 35, 53, 64, 66, 73.
120
APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 1, k. 72.
121
Tamże, sygn. 2, k. 17.
122
APŁódź, Archiwum Leopoldów z Rzepiszewa, sygn. V-10/3, k. 18; APŁódź, Archiwum Ostrowskich i Potockich z Maluszyna, sygn. II/101, k. 10, 59.
Pieczęcie starostów i pieczęcie urzędów grodzkich
29
rozmiary) w dalszym stanowiły istotny składnik herbu szlacheckiego. Dysproporcje
pomiędzy zminiaturyzowanymi hełmami herbowymi oraz imponującymi klejnotami
powodowały, że taka zaaranżowane prezentacje (poprawne heraldycznie) sprzeczne
były z rozwojem średniowiecznego uzbrojenia oraz z jego zdobieniem. Małe hełmy
herbowe z dużymi klejnotami widzimy na pieczęciach starościńskich np. Jakuba
O. Szczawińskiego herbu Prawdzic123 (fot. nr II/5), starosty łęczyckiego (16551688), Jana A. Koniecpolskiego herbu Pobóg124 (fot. nr II/6), starosty sieradzkiego
(1691-1699), Olbrachta Starołęskiego125 herbu Pomian (fot. nr II/7), starosty
piotrkowskiego (1621-1650), Jana Wężyka, herbu Wężyk126 (fot. nr II/8), starosty
sieradzkiego (1633-1661) oraz Jerzego Ossolińskiego herbu Topór, starosty
piotrkowskiego (1658-1660, 1661-1683)127 .
Zmniejszenie rozmiarów hełmów i uproszczenie ich wizerunku uznajemy za
etap, który doprowadził do opracowania nowego schematu wyobrażenia herbowych
pieczęci starościńskich z 2. poł. XVII i z XVIII w. Z wyobrażeń pieczęci usunięto
hełmy. Być może uznano je za element anachroniczny. Szlachcic-urzędnik odrzucił
te elementy herbu, które wiązały go symbolicznie ze średniowiecznym rycerstwem,
czyli z turniejami i z polem walki. Funkcję wyznacznika stanowego w nowych
czasach pełniły herby (lub herby z klejnotami) oraz szczególnie eksponowane korony
herbowe. W zbiorze osiemnastowiecznych pieczęci starostów Polski centralnej
możemy oglądać także nieliczne herby z hełmami i klejnotami. Pieczęcie Stefana
Szołdrskiego herbu Łodzia128 , starosty łęczyckiego (1728-1737), a także Andrzeja
J. Olszowskiego herbu Prus II129 , starosty wieluńskiego (1703-1719) świadczą – jak
sądzimy – o przeniesieniu w głąb XVIII w. wcześniejszych wzorców heraldycznych.
Otwarte pozostaje pytanie, czy zdecydowali o tym w pełni świadomie dysponenci
pieczęci, czy też zatrudnieni przez niech grawerzy.
W schemacie, który charakteryzuje się brakiem hełmu wyróżnić możemy trzy
warianty kompozycyjne. Pierwszy złożony był tylko z tarczy nakrytej koroną
otwartą, drugi tworzyła tarcza nakryta koroną otwartą z klejnotem, a trzeci tarcza
nakryta koroną otwartą z klejnotem w otoczeniu zewnętrznych elementów herbu.
123
APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 1, k. 251, 253; Muzeum w Łęczycy.
APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 4, k. 11, 18v, 19-20; sygn. 5, k. 182v; sygn. 22,
k. 260-263, 267, 286, 296.
125
AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 63, bez paginacji; APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 22, k. 46v.
126
AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 63, bez paginacji; sygn. 66, bez paginacji; APŁódź,
Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 1, k. 114, 162; sygn. 22, k. 33, 40, 45, 74, 76-79, 84, 91;
sygn. 189, k. 6v, 12, 18v, 21v, 23v, 27v, 35; APŁódź, Archiwum Tarnowskich z Kliczkowa, sygn. 35,
k. 1, 3.
127
AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 66, bez paginacji; APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 22, k. 133.
128
APŁódź, Archiwum Rzewuskich z Bratoszewic, sygn. 2, k. 2, 35, 40, 46, 49, 62, 67, 85, 91, 126,
134.
129
APŁódź, Archiwum Tarnowskich z Kliczkowa, sygn. 9, k. 79; APŁódź, Archiwum Walewskich
z Tubądzina, sygn. 23, k. 75.
124
30
Pieczęcie sądów szlacheckich do 1793 roku
Dodatkowym przedmiotem, który występował w wariancie pierwszym były gałązki
roślinne (zapewne palmowe) przewiązane szarfą.
Według pierwszego wariantu budowy herbu wykonane zostały np. pieczęcie
Stanisława J. Warszyckiego herbu Awdaniec130, starosty łęczyckiego (1689-1704),
Michała Warszyckiego herbu Awdaniec131, starosty piotrkowskiego (1684-1697)
i Jerzego A. Warszyckiego herbu Awdaniec132 (fot. nr II/9), starosty piotrkowskiego
(1697-1733). Podobieństwo wyobrażeń z tychże pieczęci możemy wytłumaczyć
powiązaniami rodzinnymi wymienionych starostów i być może złożeniem zamówień
w tym samym warsztacie grawerskim. Pieczęcie o podobnych wyobrażeniach mieli
także Andrzej M. Morsztyn herbu Leliwa133 (fot. nr II/10), starosta sieradzki (16991726), Józef Załuski herbu Junosza, starosta rawski134 oraz Wojciech (Olbracht)
Krasiński135 (fot. nr II/11), starosta płocki.
Schemat najprostszy, który opisany został wyżej, w drugim wariancie pieczęci
starościńskiej rozbudowany był o klejnot herbowy. Taki układ zastosowano np. na
pieczęci Stanisława Wierzbowskiego herbu Jastrzębiec136 (fot. nr II/12), starosty
łęczyckiego (1704-1725) i Władysława Szołdrskiego herbu Łodzia137 (fot. nr II/13),
starosty łęczyckiego (1737-1745). Znamy go też z pieczęci starostów rawskich,
np. Franciszka Lanckorońskiego herbu Zadora138.
W trzecim wariancie do schematu drugiego dodawane były różne przedmiotów
(zewnętrzne elementy herbu), które poszerzały przekaz herbowy o wątki poboczne.
Niekiedy zewnętrzne elementy herbu rozszerzały przekaz o ważne dane na temat
dysponentów pieczęci. Częściej jednak pojawiały się one dla uatrakcyjnienia obrazu
pieczętnego. Wśród ozdób wyróżnić możemy rozbudowane podstawy herbów oraz
wyobrażenia trzymaczy. Widzimy je na polach pieczęci Macieja J. Łuszczewskiego
herbu Korczak139 , starosty łęczyckiego (1748-1791), Pawła M. Mostowskiego (fot. nr
130
AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 69, bez paginacji; KKP Głowno.
AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 66, bez paginacji; APŁódź, Archiwum Walewskich
z Tubądzina, sygn. 4, k. 5; sygn. 5, k. 133, 218.
132
AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 69, bez paginacji; APŁódź, Archiwum Ostrowskich
i Potockich z Maluszyna, sygn. I/277, k. 3; APŁódź, Archiwum Tarnowskich z Kliczkowa, sygn. 9,
k. 10, 32, 58, 61; APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 5, k. 199v, 216, 223, 230v, 234,
244v; sygn. 22, k. 317, 322v, 383v; sygn. 23, k. 12, 14v, 25v, 27, 37, 83; APPiotrków, Trybunał
Koronny w Piotrkowie, sygn. 15; KKP Głowno.
133
AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 66, bez paginacji; APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 4, k. 25, 83; sygn. 5, k. 148; sygn. 23, k. 4, 7v, 10v, 21, 24, 30, 34, 42, 44v, 46, 49v, 53,
195.
134
APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 4, k. 43; KKP Głowno.
135
Muzeum w Łowiczu, Zbiór W. Tarczyńskiego.
136
AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 69, bez paginacji; APŁódź, Archiwum Wężyków z Bełdowa,
sygn. 1, k. 124; Muzeum w Łęczycy; KKP Głowno.
137
APŁódź, Archiwum Rzewuskich z Bratoszewic, sygn. 2, k. 103, 143, 146, 181, 209.
138
KKP Głowno.
139
AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 69, bez paginacji; APŁódź, Archiwum Leopoldów
z Rzepiszewa, sygn. V-10/1, k. 15; APŁódź, Archiwum Rzewuskich z Bratoszewic, sygn. 2, k. 245;
sygn. 3, k. 1, 12, 17, 35, 37, 41; APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 24, k. 166-168.
131
Pieczęcie starostów i pieczęcie urzędów grodzkich
31
II/14) herbu Dołęga140 , starosty piotrkowskiego (1752-1758), Jacka Małachowskiego
herbu Nałęcz141, starosty piotrkowskiego (1758-1775), Jana D. Przyłuskiego herbu
Lubicz142 , starosty piotrkowskiego (1775-1793), Jana T. Morsztyna herbu Leliwa143
(fot. nr II/15), starosty sieradzkiego (1726-1748), Antoniego Kossowskiego herbu
Dołęga144 (fot. nr II/16), starosty sieradzkiego (1748-1753), Rocha Kossowskiego
herbu Dołęga145 (fot. nr II/17), starosty sieradzkiego (1753-1762), Stanisława
Kossowskiego herbu Dołęga146 (fot. nr II/18), starosty sieradzkiego (1762-1793),
Franciszka Tarły herbu Topór147, starosty wieluńskiego (1720-1731), a także Jana
W. Męcińskiego herbu Poraj148, starosty wieluńskiego (1731-38) oraz Stanisława
Męcińskiego herbu Poraj149, starosty wieluńskiego (1765-1793).
W toku naszych kwerend udało się nam odnaleźć pieczęcie starostów z herbami
wielopolowym, które były nośnikami najczęściej treści genealogicznych150. Dwie
z nich należały do Szczwińskich (Jakuba oraz Jana Szymona), starostów łęczycki,
jedna do Jerzego A. Warszyckiego, starosty piotrkowskiego, a jedna do Zygmunta
Myszkowskiego, starosty piotrkowskiego. Złożone, wielopolowe herby szlacheckie
były obrazową formą prezentacji treści genealogicznych, czyli rodzajem wywodu
przodków, ale poprowadzonym językiem godeł. Tworzyły one opowieść o ojczystym
rodzie heraldycznym oraz o rodach herbowych kobiet (matek, babek i prababek)
wprowadzonych poprzez małżeństwa do rodziny osoby legitymującej się złożonym
herbem.
Jakub Szczawiński, starosta łęczycki (1612-1626) posługiwał się pieczęcią
starościńską151 z tarczą dwudzielną w słup z dwoma godłami oraz dwoma klejnotami
nad tarczą. Pole pierwsze wypełnione było Prawdzicem Szczawińskich. Pole drugie
zawierało wyobrażenie muru obronnego o trzech wieżach i otwartym przejeździe ze
zbrojnym mężem (rycerzem) w środku. Najbardziej oczywiste skojarzenie prowadzi
140
APŁódź, Archiwum Ostrowskich i Potockich z Maluszyna, sygn. I/20, k. 10, 28.
APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 23, k. 377, 380, 387v, 393.
142
APŁódź, AM Tuszyna, sygn. 95, k. 1v; APŁódź, Archiwum Bartoszewskich, sygn. 180, k. 34, 38,
42, 45; APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 7, k. 564; sygn. 24, k. 170v; APŁódź,
Archiwum Wężyków z Bełdowa, sygn. 3, k. 32; Muzeum w Piotrkowie.
143
APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 4, k. 119; sygn. 22, k. 184v, 196v, 198v; sygn.
23, k. 48.
144
AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 69, bez paginacji; APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 23, k. 340v.
145
APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 23, k. 8.
146
AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 66, bez paginacji; APŁódź, Archiwum Leopoldów
z Rzepiszewa, sygn. V-10/3, k. 31; sygn. V-10/9, k. 8v, 10v; APŁódź, Archiwum Tarnowskich
z Kliczkowa, sygn. 9, k. 37, 43; APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 4, k. 409; sygn. 7,
k. 67; sygn. 24, k. 11, 26v, 89, 93v, 95v, 126v, 196, 197, 199v-201, 243; sygn. 231, k. 220.
147
APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 22, k. 189, 275; sygn. 23, k. 88.
148
APŁódź, Archiwum Ostrowskich i Potockich z Maluszyna, sygn. I/277, k. 46.
149
AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 69, bez paginacji; APŁódź, Archiwum Ostrowskich
i Potockich z Maluszyna, sygn. I/276, k. 31, 39, 53, 56; sygn. I/277, k. 41, 57, 67.
150
J. Konopka, O polskich herbach złożonych, „Miesięcznik Heraldyczny”, 1911, t. IV, s. 82-84, 108113, 134-137, 172-175; Genealogia..., s. 94-95.
151
APŁódź, Archiwum Leopoldów z Rzepiszewa, sygn. V-10/1, k. 42v.
141
32
Pieczęcie sądów szlacheckich do 1793 roku
nas w tym przypadku do szlacheckiej Grzymały. Grzymała w dwupolwym herbie
starosty Jakuba Szczawińskiego zawierać powinna komunikat o rodzie heraldycznym
matki Jakuba Szczawińskiego. Konfrontacja teorii z naszą wiedzą o powiązaniach
rodzinnych Jakuba Szczawińskiego nie potwierdza tego założenia. Wiemy z tekstu
epitafium z kościoła parafialnego Łęczycy152 i z herbarzy staropolskich, że ojcem
Jakuba Szczawińskiego był Szymon Szczawiński, kasztelan inowłodzki, starosta
gostyniński, a matką Anna Uchańska herbu Radwan.
Wyobrażenie pieczęci Jana S. Szczawińskiego153 , starosty łęczyckiego (16271654), syna Jakuba, starosty łęczyckiego (1612-1626) zawierało godła, których nie
potrafimy do końca zidentyfikować i połączyć w wywód genealogiczny. Z powodu
zniszczenia odcisków nie znamy wszystkich godeł z czteropolowej tarczy starosty
Jana Szymona. Możemy tylko podejrzewać, że na polu pierwszym był Prawdzic
Szczawińskich. Być może na polu drugim umieszczono godło Radwana. Jeśli nasza
identyfikacja w tym miejscu jest poprawna, to w Radwanie możemy dopatrywać się
herbu babki Jana Szymona, czyli Anny Uchańskiej. Nie potrafimy rozpoznać godła
umieszczonego na polu trzecim. Na polu czwartym zapewne znajdowała się lilia
heraldyczna (podwójna).
Wywód genealogiczny Warszyckich154 (złożony z czterech godeł) wypełniał
pole pieczęci Jerzego A. Warszyckiego155, starosty piotrkowskiego (1697-1733).
Komunikat herbowy tworzyły godła Awdańca (pole pierwsze), Awdańca (pole
drugie), Rocha-Kolumny (pole trzecie) i Korybuta Wiśniowieckich (pole czwarte).
Awdaniec z pierwszego pola był herbem ojczystym. Identyfikował ojca starosty,
tj. Michała Warszyckiego (zm. 1697 r.) oraz wszystkich innych jego przodków po
mieczu. Awdaniec z drugiego pola informował o matce starosty Jerzego Antoniego,
tj. o Helenie Warszyckiej, córce Stanisława Warszyckiego (zm. 1681 r.), kasztelana
krakowskiego. Pola trzecie oraz czwarte wypełniały herby rodowe babek. RochKolumna należał do nieznanej z imienia Walewskiej, czyli babki ojczystej Jerzego
Antoniego. Herb Korybut Wiśniowieckich wniesiony został do tradycji heraldycznej
Jerzego Antoniego przez Helenę Wiśniowiecką, czyli żonę Stanisława Warszyckiego
(zm. 1681 r.), kasztelana krakowskiego.
Złożony przekaz rodowy wprowadzony został na pole pieczęci Zygmunta
Myszkowskiego herbu Jastrzębiec156 , starosty piotrkowskiego (1588-1599). Obraz
z pieczęci starosty tworzyła kompozycja utworzona z dwóch nałożonych na siebie
tarcz herbowych, tj. tarczy głównej oraz tarczy sercowej. Tarcza główna była
152
„…IACOBVS DE SCZAWIN IN OZORKOW SCZAWINSKI PALAT BRZESTEN LANC
BŁONEN GAMBINEN CAPNEVS SIMONE CASTELL INOWŁODEN CAPNEO GOSTINEN
PATRE ET ANNA DE VCHANIE […] MATRE EDITVS...” – Kościół Parafialny w Łęczycy;
S. Starowolski, Monumenta sarmatarum viam vniuersae carnis ingressorum, Cracoviae 1655, s. 714715; S. Okolski, Orbis Polonus, t. II, Cracoviae 1643, s. 508.
153
APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 2, k. 104, 107.
154
K. Niesiecki, Herbarz polski, wyd. J. N. Bobrowicza, t. IX... s. 239-241.
155
APŁódź, Archiwum Ostrowskich i Potockich z Maluszyna, sygn. I/277, k. 3; APŁódź, Archiwum
Walewskich Tubądzina, sygn. 23, k. 362.
156
APŁódź, Archiwum Rzewuskich z Bratoszewic, sygn. 1, k. 20.
Pieczęcie starostów i pieczęcie urzędów grodzkich
33
czteropolowa, a jej podział tworzył krzyż łaciński o rozszerzonych końcach ramion.
Na każdym polu tarczy głównej umieszczono wyobrażenie orła niekoronowanego.
Złożony układ miała także tarcza sercowa. Podzielona została na cztery pola, na
które nałożone zostało godło Jastrzębca Myszkowskich, tj. podkowa barkiem w dół
z krzyżem kawalerskim w środku. Tłem dla podkowy oraz dla krzyża Jastrzębca były
wyobrażenia lwów wspiętych na polach drugim i piątym oraz pasy na polach trzecim
i czwartym. Herb starosty Zygmunta Myszkowskiego o treści, którą znamy z jego
piotrkowskiej pieczęci starościńskiej, umieszczony został także na jego krakowskim
epitafium157. Dostrzegamy pewne różnice w sposobie prezentacji poszczególnych
przedmiotów heraldycznych, ale nie są one znaczące.
Herb starosty Zygmunta Myszkowskiego stanowił połączenie dwóch znaków,
tj. rodowego Jastrzębca z symboliką heraldyczną rodziny Gonzagów158. Starosta
Zygmunt Myszkowski uzyskał prawo do posługiwania się herbem Gonzagów pod
koniec XVI w., gdy został adoptowany (razem z bratem Piotrem) w Mantui przez
księcia Wincentego Gonzagę159. Po adopcji obaj Myszkowscy, tj. Zygmunt i Piotr
posługiwali się złożonym nazwiskiem Gonzaga-Myszkowski i herbem utworzonym
przez połączenie znaku rodziny adopcyjnej z rodowym Jastrzębcem.
Ważnym składnikiem herbów były barwy tarcz oraz kolory godeł herbowych.
Akapit na temat barw w herbach na pieczęciach starostów grodów Polski centralnej
dotyczy formy ich prezentowania stosowanej w przedstawieniach bezbarwnych lub
jednobarwnych. Informacje o barwach zawarte były w umownych kreskach-liniach
oraz w kropkach, czyli w szrafowaniu herbu. Stan zachowania zinwentaryzowanych
odcisków nie daje szansy na pełne przedstawienie podniesionego tu problemu.
Możemy wskazać tylko odosobnione przykłady zastosowania szrafowania. Pochodzą
one z osiemnastowiecznych pieczęci.
Analiza bardzo dobrze zachowanych odcisków pozwala stwierdzić, iż Dołęga
Pawła M. Mostowskiego160 (fot. nr II/14), starosty piotrkowskiego (1752-1758)
miała pole zabarwione na kolor niebieski (poziome linie na tarczy). Kolorystyka
podkowy, krzyża oraz strzały Dołęgi nie została zdefiniowana. Kolorem niebieskim
(poziome linie na tarczy) pokryto pole Leliwy Jana T. Morsztyna161 (fot. nr II/15),
starosty sieradzkiego (1726-1748). Tu również przedmioty konstytuujące godło nie
miały zaznaczonej tynktury. Pionowe kreski, tj. kod barwy czerwonej wprowadzone
zostały na pola herbów Belina Franciszka Prażmowskiego (?)162 (fot. nr II/2),
starosty rawskiego, Korczak Waleriana S. Łuszczewskiego163 (fot. nr II/19), starosty
157
Pomniki dawnego Krakowa Maksymiliana i Stanisława Cerchów z tekstem dra Feliksa Kopery, t. II,
Kraków-Warszawa 1904. Opis herbu – J. Ostrowski, Księga herbowa rodów polskich, Warszawa 1887.
158
Herb Gonzagów oraz Myszkowskich umieszczony został na pieczęci Franciszka Wielopolskiego,
starosty krakowskiego – W. Budka, Pieczęcie grodu krakowskiego z wieku XVI-XVIII…, s. 94.
159
T. Zielińska, Poczet polskich rodów arystokratycznych, Warszawa 1997, s. 180.
160
APŁódź, Archiwum Ostrowskich i Potockich z Maluszyna, sygn. I/20, k. 10, 28.
161
APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 4, k. 119; sygn. 22, k. 184v, 196v, 198v; sygn.
23, k. 48.
162
KKP Głowno.
163
Tamże.
34
Pieczęcie sądów szlacheckich do 1793 roku
sochaczewskiego oraz na pole herbu kapituły gnieźnieńskiej na pieczęci grodu
łowickiego z 1777 r.164 (zob. s. II/39-40, fot. nr II/20).
Wyobrażenia trzymaczy herbowych stanowiły istotne dopełnienie herbów
rodowych. Postacie osób, zwierząt, istot nadprzyrodzonych, czy też różnych bestii
(np. gryfy), które podtrzymywały tarcze, pełniły w heraldyce dwie funkcje. Były
częścią złożonych konstrukcji herbowych i przekazywały dodatkowy komunikat
symboliczny. Użycie trzymaczy pozwalało na budowanie okazałych wypowiedzi,
które świadczyły o upodobaniach estetycznych dysponentów. Poprzez dobór osób
lub istot podtrzymujących tarcze herbowe manifestowano też pozaherbowe treści
symboliczne.
W sposób świadomy i z troską o właściwe odniesienia symboliczne tudzież
religijne dokonywano wyboru trzymaczy podczas projektowania pieczęci episkopatu.
Na pieczęciach herbowych arcybiskupów gnieźnieńskich z XVII-XVIII w. dostrzec
możemy wyobrażenia świętych występujących w roli herbowych trzymaczy165.
W takiej też funkcji umieszczano patronów na siedemnastowiecznych pieczęciach
biskupów włocławskich166 . Herby hierarchów kościoła z postaciami świętych w roli
trzymaczy wprowadzano na pola pieczęci w XVII i w XVIII w. Takiego rozwiązania
nie stosowali średniowieczni oraz wczesnonowożytni grawerzy, którzy pracowali na
zamówienia arcybiskupów i biskupów167 . Na przełomie XV i XVI w. komponowano
wyobrażenia pieczętne np. w formie ołtarzy z postaciami patronów w niszach
ołtarzowych (pieczęć wielka abpa Jana Łaskiego). Znamy też obrazy z wczesnych
pieczęci hierarchów, w których święci przedstawiani byli obok dysponentów tłoków
pieczęci i ich herbów. Z XVI w. pochodzą stemple, w których tarcze herbowe
arcybiskupów podtrzymywały wyobrażenia aniołów o dziecięcych kształtach (putto,
amorek)168 lub postacie kobiet-aniołów169 . Na pieczęciach arcybiskupów z okresu
164
Tamże.
Na pieczęci abpa Stanisława Karnkowskiego (1582-1603) odnajdujemy świętych Pawła i Wojciecha
– AAGniezno, Kolekcja odlewów gipsowych pieczęci ks. L. M. Formanowicza, bez sygn. Herb abpa
Jana Tarnowskiego (1603-1604) podtrzymywali święci Wojciech i Florian – AAGniezno, Kolekcja
odlewów gipsowych pieczęci ks. L. M. Formanowicza, bez sygn. Na pieczęci abpa Wojciecha
Baranowskiego (1608-1615) tarczę herbową trzymali święci Wojciech oraz Stanisław – MPPPGniezno,
Kolekcja odlewów gipsowych pieczęci ks. L. M. Formanowicza, sygn. MPPPG / 113 / Kopie. Wolne
przestrzenie po obu stronach herbu abpa Jana Wężyka (1627-1638) wypełniono przedstawieniami
świętych Wojciecha oraz Jana Chrzciciela – AAGniezno, Kolekcja odlewów gipsowych pieczęci
ks. L. M. Formanowicza, bez sygn. Arcybiskup Maciej Łubieński (1759-1767) wyraził natomiast zgodę
na umieszczenie na polu własnej pieczęci świętych Wojciecha oraz Stanisława – AAGniezno, Kolekcja
odlewów gipsowych pieczęci ks. L. M. Formanowicza, bez sygn.
166
Święci Piotr i Paweł trzymali tarczę z herbem bpa włocławskiego Pawła Wołuckiego (1616-1622)
oraz unosili nad nią infułę biskupią – ADWłocławek, Dokumenty, sygn. 683, Pieczęcie średniowieczne
i nowożytne. Informator do wystawy styczeń-marzec 1996, Włocławek 1996, nr 49.
167
P. Pokora, Stan i perspektywy badań nad pieczęciami episkopatu średniowiecznej Polski, [w:] Pieczęcie w dawnej Rzeczypospolitej. Stan i perspektywy badań, pod red. Z. Piecha i in., Warszawa 2006,
s. 136-167 – gdzie literatura i źródła.
168
Pieczęć abpa Piotra Gamrata (1540-1545) – AAGniezno, Kolekcja odlewów gipsowych pieczęci
ks. L. M. Formanowicza, bez sygn.
165
Pieczęcie starostów i pieczęcie urzędów grodzkich
35
unii kościołów gnieźnieńskiego i poznańskiego zobaczyć możemy już innych rodzaj
trzymaczy. Na pieczęci np. abpa Mieczysława Halki Ledóchowskiego170 (1865-1886)
tarczę z herbem hierarchy trzymali dwaj zbrojni mężowie.
Trzymacze herbowi wprowadzeni zostali do wyobrażeń środkowopolskich
pieczęci starościńskich w XVIII w. Dla wzbogacenia kompozycji, jak również dla
poszerzenia komunikatu symbolicznego rytownicy wprowadzali wyobrażenia orłów,
lwów, gryfów, a także postaci ludzkich. Twórcy pieczęci najczęściej sięgali po
wyobrażenia orłów niekoronowanych i to im powierzali funkcje strażników tarczy
herbowej. Sądzimy, iż rozważania nad tym rozwiązaniem kompozycyjnym pieczęci
starościńskich prowadzić powinniśmy na płaszczyźnie stylizacji heraldycznej, sztuki
heraldycznej oraz szeroko rozumianej atrakcyjności wyobrażenia napieczętnego.
Naszym zdaniem w tej sprawie należy powstrzymać się od formułowania opinii,
w których z orłów-trzymaczy herbowych uczynimy odmienione znaki królewskie lub
państwowe. Wyznaczenie Orłom Białym niekoronowanym roli trzymaczy – naszym
zdaniem – uwłaczałoby godności królewskich (względnie państwowych) znaków.
Wiemy jednak, iż dostojnicy kościołów gnieźnieńskiego i włocławskiego uważali, iż
święci bez uszczerbku dla ich pozycji kultowej mogą podtrzymywać tarcze herbowe
z godłami arcybiskupów oraz biskupów (zob. s. II/34). Niezależnie od pierwotnej
intencji twórców stempli sądzimy, że orły-trzymacze z pieczęci starostów grodów
środkowopolskich mogły być kojarzone z symboliką królewską.
Dwa orły niekoronowane o charakterystycznych zwrotach korpusów (głowy
zwrócone w stronę herbu starosty w ukłonie heraldycznym) odnajdujemy na pieczęci
Macieja J. Łuszczewskiego171 , starosty łęczyckiego (1748-1791). Pieczęć starosty
Macieja przypominała obrazem stempel wykorzystywany przez spokrewnionego
z nim172 Waleriana S. Łuszczewskiego173 (fot. nr II/19), starostę sochaczewskiego.
Znamy też pieczęć Mikołaja Małachowskiego174 , starosty opoczyńskiego z orłamitrzymaczami (fot. nr II/21).
Orły konsekwentnie występowały w roli trzymaczy herbowych na pieczęciach
wykorzystywanych w grodzie sieradzkim w okresie sprawowania urzędu starosty
przez Kossowskich. Dwa orły podtrzymujące herby starościńskie o głowach
zwróconych na zewnątrz odnajdujemy na pieczęciach starostów sieradzkich (fot. nr
II/16-18) Antoniego Kossowskiego175 (1748-1753), Rocha Kossowskiego176 (1753169
Pieczęć abpa Stanisława Karnkowskiego (1582-1603) – AAGniezno, Kolekcja odlewów gipsowych
pieczęci ks. L. M. Formanowicza, bez sygn.
170
MPPPGniezno, Kolekcja odlewów gipsowych pieczęci ks. L. M. Formanowicza, sygn. MPPPG /122/
Kopie.
171
AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 69, bez paginacji; APŁódź, Archiwum Leopoldów z Rzepiszewa, sygn. V-10/1, k. 15; APŁódź, Archiwum Rzewuskich z Bratoszewic, sygn. 2, k. 245; sygn. 3,
k. 1, 12, 17, 35, 37, 41; APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 24, k. 166-168.
172
K. Niesiecki, Herbarz polski, t. VI, wyd. J. N. Bobrowicz, Lipsk 1841, s. 292-293.
173
KKP Głowno.
174
APŁódź, Archiwum Ostrowskich i Potockich z Maluszyna, sygn. I/45, k. 16.
175
AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 69, bez paginacji; APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 23, k. 340v.
176
APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 23, k. 351v.
36
Pieczęcie sądów szlacheckich do 1793 roku
1762) oraz Stanisława Kossowskiego177 (1762-1793). Zwyczaj ozdabiania pieczęci
starostów sieradzkich trzymaczami wiązać należy z poprzednikiem Kossowskich na
urzędzie. Przed Kossowskimi zwierzchnikiem grodu w Sieradzu był Jan T. Morsztyn
(1726-1748). Na jego pieczęci starościńskiej zobaczyć możemy dwa gryfy flankujące
tarczę z Leliwą Morsztynów178 (fot. nr II/15).
Orła i lwa uczyniono trzymaczami dla rodowych herbów na pieczęciach
starostów piotrkowskich (fot. nr II/14) Pawła M. Mostowskiego179 (1752-1758) oraz
Jacka Małachowskiego180 (1758-1775). Orły wypełniały prawe heraldyczne strony
obu pieczęci starościńskich, a lwy heraldyczne lewe. Otwarte pozostaje pytanie, czy
w zwierzętach-trzymaczach, tj. w orłach i w lwach w tym przypadku dostrzec należy
przetworzone godło ziemi sieradzkiej. Trzymacze z pieczęci Jacka Małachowskiego
wyposażone zostały w dwa przedmioty zwyczajowo oraz symbolicznie związane
z wymiarem sprawiedliwości. W szpony orła włożono miecz, a lew trzymał wagę.
Znamy pieczęcie starostów środkowopolskich, na których trzymaczami byli
dwaj zbrojni mężowie. Na pieczęci Jana Przyłuskiego181 , starosty piotrkowskiego
(1775-1793) dwaj rycerze w zbrojach podtrzymywali tarczę herbową z Lubiczem
Przyłuskich oraz dwie małe tarcze domykające kompozycję z prawej i lewej strony.
Małą tarczę z heraldycznej lewej wypełniono literami JP, które należy uznać za
inicjały starosty. Tarcza z prawej strony na znanych nam odciskach ma zatartą
powierzchnię. Zbrojni rycerze umieszczeni zostali pomiędzy herbem, a krawędziami
pola pieczętnego na pieczęciach Franciszka Tarły182, starosty wieluńskiego (17201731), Jana W. Męcińskiego183 , starosty wieluńskiego (1731-1738) oraz Stanisława
Męcińskiego, starosty wieluńskiego184 (1765-1793).
Przegląd trzymaczy herbowych na pieczęciach starościńskich z obszaru Polski
centralnej prowadzi nas do sformułowania tezy o występowaniu regionalizmów.
Dostrzegamy funkcjonowanie rozwiązań, które były powielane przez starostów tych
samych grodów. Wzór trzymaczy, który pojawił się na pieczęci Antoniego
Kossowskiego, starosty sieradzkiego (1748-1753) był powtarzany przez jego
następców na urzędzie, tj. przez Rocha Kossowskiego (1753-1763), syna Antoniego
oraz Stanisława Kossowskiego (1762-1793), brata Rocha, a syna Antoniego. W tym
przypadku większy wpływ na powtarzalność znaków miały związki rodzinne oraz
177
AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 66, bez paginacji; APŁódź, Archiwum Leopoldów
z Rzepiszewa, sygn. V-10/3, k. 31; sygn. V-10/9, k. 8v, 10v; APŁódź, Archiwum Tarnowskich
z Kliczkowa, sygn. 9, k. 37, 43; APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 4, k. 409; sygn. 7,
k. 67; sygn. 24, k. 11, 26v, 89v, 93v, 95v, 126v, 196, 197, 199v-201, 243; sygn. 231, k. 220.
178
APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 4, k. 119; sygn. 22, k. 184v, 196v, 198v; sygn.
23, k. 48, 127v.
179
APŁódź, Archiwum Ostrowskich i Potockich z Maluszyna, sygn. I/20.
180
APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 23, k. 377, 380, 387v, 393v.
181
APŁódź, AM Tuszyna, sygn. 95, k. 1v; APŁódź, Archiwum Bartoszewiczów, sygn. 180, k. 34, 38,
42, 45; APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 7, k. 564; sygn. 24, k. 170v; APŁódź,
Archiwum Wężyków z Bełdowa, sygn. 3, k. 32; Muzeum w Piotrkowie.
182
APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 23, k. 88.
183
APŁódź, Archiwum Ostrowskich i Potockich z Maluszyna, sygn. 277, k. 46.
184
AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 69, bez paginacji.
Pieczęcie starostów i pieczęcie urzędów grodzkich
37
zapewne przywiązanie do sprawdzonego grawera, niż fakt sprawowania tej samej
funkcji publicznej. Związkami rodzinnymi także należy wytłumaczyć podobieństwo
wyobrażeń z tłoków pieczęci Waleriana S. Łuszczewskiego (fot. nr II/19), starosty
sochaczewskiego i Macieja J. Łuszczewskiego185, starosty łęczyckiego (1748-1791).
Elementy uzbrojenia stanowiły naturalny składnik herbów wojskowych lub
osób, które chciały, aby postronni uważali ich za wojowników, obrońców ojczyzny.
Panoplia (obok buław hetmańskich) były dopełnieniem herbów hetmanów polskich
i litewskich. Widzimy je np. na pieczęci hetmana wielkiego koronnego Franciszka
K. Branickiego186, która odciśnięta została pod patentem porucznikowskim Ludwika
Walewskiego. Elementy uzbrojenia i wyposażenia wojskowego oraz hetmańskie
buławy widzimy na pieczęci hetmana wielkiego koronnego Adama Sieniawskiego.
Odcisk pieczęci tegoż uwierzytelniał rozkaz wydany dla dowodzącego chorągwią
pancerną187 . Panoplia współtworzyły wyobrażenia niektórych pieczęci komisji
wojskowo-cywilnych z końca XVIII w. (zob. s. II/136).
Obrazy pieczęci starostów grodów Polski centralnej z 2. poł. XVIII w. tylko
sporadycznie wzbogacone były o wyobrażenia uzbrojenia oraz sprzętu wojennego.
Panoplia występują na pieczęciach Józefa L. Ponińskiego188, starosty piotrkowskiego
(1738-1752), Franciszka Tarły189 , starosty wieluńskiego (1720-1731) i Stanisława
Męcińskiego, starosty wieluńskiego190 (1765-1793).
Uzbrojenie oraz sprzęt wojenny spotykamy na pieczęciach starostów z różnych
grodów Korony. Orężem ozdobiony został Ogończyk Ignacego Zakrzewskiego191,
starosty radziejowskiego (1777-1793) oraz Dołęga Józefa Lasockiego192 , starosty
gostyńskiego. Trąby, sztandary-chorągwie, lufy armatnie, bębny oraz ładownice
z kulami odnajdujemy na polu pieczęci Franciszka S. Lanckorońskiego193 , starosty
rawskiego. Wiemy, że starostowie chełmscy z XVIII w. (Stanisław F. Rzewuski,
Antoni L. Węgleński / Węgliński) posługiwali się pieczęciami o herbach otoczonych
elementami uzbrojenia194. Broń na pieczęci starosty Stanisława F. Rzewuskiego
bardzo dobrze korespondowała z jego funkcją wojskową odnotowaną w legendzie
pieczęci (EXERCITUUM REGNII ROTHMAGISTER). Panoplia pojawiły się także
185
Tamże; APŁódź, Archiwum Leopoldów z Rzepiszewa, sygn. V-10/1, k. 15; APŁódź, Archiwum
Rzewuskich z Bratoszewic, sygn. 2, k. 245; sygn. 3, k. 1, 12, 17, 35, 37, 41; APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 24, k. 160, 167v, 168
186
APŁódź, Archiwum Walewskich z Maluszyna, sygn. 24, k. 91.
187
APŁódź, Archiwum Bartoszewiczów, sygn. 2, k. 149.
188
AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 69, bez paginacji; APŁódź, Archiwum Ostrowskich
i Potockich z Maluszyna, sygn. I/277, k. 7; APŁódź, Archiwum Rzewuskich z Bratoszewic, sygn. 3,
k. 60; APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 5, k. 146.
189
APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 23, k 88.
190
APŁódź, Archiwum Ostrowskich i Potockich z Maluszyna, sygn. 176, k. 31, 39, 53, 56; sygn. I/277,
k. 41, 57, 67, 71, 75, 79; MNKraków, Dz. rkps., sygn. 567 NI 162833.
191
ADWłocławek, Akta biskupów kujawsko-pomorskich. Dobra biskupie, sygn. 55.
192
APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 4, k. 88.
193
KKP Głownie.
194
J. Łosowski, Katalog pieczęci starostów chełmskich…, nr 20-24.
38
Pieczęcie sądów szlacheckich do 1793 roku
na polach dwóch pieczęci starostów krakowskich (Franciszka Wielopolskiego oraz
Karola Wielopolskiego195 ).
W naszych toku kwerend196 , a także podczas przeglądu literatury przedmiotu197
natknęliśmy się na odciski pieczęci starostów, których główny przekaz wyobrażenia
tworzył lub współtworzył Orzeł Biały. Pojawienie się Orła Białego na pieczęciach
wykorzystywanych w kancelariach grodzkich budzi zrozumiałe zainteresowanie.
Wynika ono z odmienności rozwiązania. Rozpoznane źródła sfragistyczne, a także
norma prawa stanowionego z 1505 r. (zob. s. II/10) wskazywały, iż zwykłym
wyobrażeniem pieczęci starościńskiej oraz grodzkiej były herby starostów. Struktura
polskiego sądownictwa szlacheckiego oraz związany z nią zwyczaj sfragistycznodyplomatyczny doprowadziły do rozróżnienia motywów wykorzystywanych na
pieczęciach w grodach i w sądach ziemskich. W tych ostatnich preferowano herb
królewski oraz herby województw. Nie odrzucano także rozwiązań, w których Orła
Białego łączono z herbem urzędnika, co było szczególnie charakterystyczne dla
pieczęci ziemskich województw łęczyckiego, sieradzkiego (z ziemią wieluńską) oraz
piotrkowskich pieczęci trybunalskich.
Pojawienie się Orła Białego na polach pieczęci starościńskich lub grodzkich
rozpatrywać należy na szerszym planie. W przyszłych badaniach uwzględnić należy
zarówno sfragistykę koronną, jak również litewską. Archiwalia środkowopolskie
zachęcają jedynie do dalszych poszukiwań.
Na pieczęci Franciszka Stadnickiego (fot. nr II/22), starosty ostrzeszowskiego
(1768-1810) widzimy Orła Białego koronowanego198 oraz rodową Szreniawę
Stadnickich na piersi Orła. Orła Białego z pieczęci starosty Franciszka Stadnickiego
nie możemy uznać za godło ziemskie. Historycznym herbem ziemi wieluńskiej od
poł. XV w. był Baranek Boży. Nie ulega wątpliwości, że rozwiązanie zastosowane
na pieczęci starosty Stadnickiego nawiązywało do konstrukcji koronnego godła
królewsko-państwowego z okresu panowania w Polsce królów elekcyjnych. Na tych
królewsko-państwowych godłach znak panującego (zazwyczaj jego herb rodowy)
umieszczany był na piersi Orła Białego.
Orzeł Biały na starościńskiej pieczęci Franciszka Stadnickiego każe nam bliżej
zainteresować się problemem złożonych obrazów z pieczęci stosowanych w grodach
koronnych w XVIII w. Pobieżne kwerendy wskazują, iż w innych ośrodkach Orły
Białe także pojawiały się w sfragistyce grodzkiej. Orła Białego oraz herb Starykoń
starosty Hieronima Wielopolskiego (poniżej Orła Białego) zobaczyć możemy na
polu pieczęci grodzkiej krakowskiej. Badacze tego stempla zgodnie sądzili, iż
195
W. Budka, Pieczęcie grodu krakowskiego…, nr 18, 21.
Np. pieczęć Stanisława Konopackiego, kasztelana chełmińskiego z obrazem Orła Białego w koronie
(APToruń, AM Torunia, Katalog II, sygn. 3303, k. 64).
197
W. Budka, Pieczęcie grodu krakowskiego z wieku XVI-XVIII…, s. 98.
198
FRANCISCVS COMES IN ROZNO[…] STADNICKI CAPITANEVS OSTRZESOVIENSIS –
ADWłocławek, Akta kapituły w Kaliszu, sygn. 21; APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina,
sygn. 5, k. 164.
196
Pieczęcie starostów i pieczęcie urzędów grodzkich
39
w tymże Orle Białym dostrzec należy godło z herbu województwa krakowskiego199.
Takie prowincjonalno-ziemskie odczytanie komunikatu uzasadniały przynajmniej
trzy przesłanki, tj. tradycja heraldyki województwa krakowskiego, szesnastowieczne
postulaty Jana Ostroroga (zob. s. II/82), a także przekonanie badaczy o prestiżu,
jakim cieszył się królewski Orzeł Biały. Z tego ostatniego – jak sądzono – wynikała
reglamentacja godła królewskiego, a ta uniemożliwiała stworzenie takiego obrazu,
w którym godło królewskie doznałoby pewnego uszczerbienia poprzez połączenie go
ze znakiem niższej rangi (np. z herbem starosty).
Nie zamierzamy tu podważyć przeprowadzonego wnioskowania. Pragniemy
jedynie zebrać argumenty, które zachęcą do ponownego zbadania problemu. Musimy
ustalić, czy w XVIII w. w Koronie sformułowano postulat zmiany wyobrażeń
pieczęci starościńskich i grodzkich. Być może Orzeł Biały miał stać się częścią ich
obrazów. Marian Gumowski opisał pieczęć grodzką krakowską200 wykorzystywaną
za panowania Wettinów (1697-1763) w Polsce (ekstrakt z tą pieczęcią opisywał
czynności urzędowe z 1705 r.). Pole pieczęci wypełniał Orzeł Biały z dwupolowym
herbem Wettinów. W wyobrażeniu tym widzieć należy znak królewsko-państwowy,
a nie godło ziemskie krakowskie połączone z symbolem Wettinów.
Szczególnie ważna dla naszych rozważań jest pieczęć grodu łowickiego z datą
1777 (fot. nr II/20). Łowicz w okresie staropolskim administracyjnie związany był
z województwem rawskim i wchodził w skład dóbr arcybiskupów gnieźnieńskich.
Gród w Łowiczu201 ustanowiony został na mocy konstytucji sejmowej w 1764 r. za
zgodą abpa Władysława Łubieńskiego (1759-1767) oraz kapituły gnieźnieńskiej.
Podjął działalność na zamku prymasowskim w Łowiczu w 1766 r.
Kancelaria grodzka łowicka posługiwała się własną pieczęcią grodzką, której
tłok wykonano w 1777 r.202 Jej pole wypełniał Orzeł Biały ukoronowany koroną
zamkniętą z insygniami władzy królewskiej (berło i jabłko królewskie) w szponach.
Orzeł Biały z pieczęci łowickiej był jednocześnie znakiem królestwa oraz króla
polskiego. O takiej interpretacji przesądzają insygnia władzy, tj. korona, ale przede
wszystkim berło i jabłko królewskie. Na piersi Orła umieszczona została tarcza
podzieloną na dwa pola w słup. Pole prawe wypełnione zostało godłem Grzymały,
a pole lewe trzema liliami heraldycznymi w układzie dwa i jeden. Szlachecka
Grzymała wskazywała na abpa Antoniego K. Ostrowskiego (1777-1784). Takie
odczytanie komunikatu jest tu oczywiste. Arcybiskup Ostrowski pieczętował się
199
W. Budka, Pieczęcie grodu krakowskiego z wieku XVI-XVIII…, s. 98; W. Drelicharz, Z. Piech,
Dawne i nowe herby Małopolski, Kraków 2004, s. 66.
200
SIGILLVM CASTRENSE CRACOVIENSE – MNKraków, Dział rękopisów, M. Gumowski, Herby
ziemskie, sygn. 1507.
201
B. Chlebowski, Łowicz, [w;] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. V, pod red. F. Sulimierskiego i in., Warszawa 1884, s. 754; J. Warężak, Słownik historycznogeograficzny Księstwa Łowickiego, cz. II, z. 1, Ossolineum 1961, s. 209; Z. Skiełczyński, Miasto
w schyłkowym okresie Rzeczypospolitej, [w:] Łowicz. Dzieje miasta, pod red. R. Kołodziejczyka,
Warszawa 1986, s. 141.
202
SIGILLVM CASTRENSE LOVICIENSE | 1777 – APŁowicz, Zbiór W. Tarczyńskiego, sygn. 43,
k. 22; KKP Głowno.
40
Pieczęcie sądów szlacheckich do 1793 roku
Grzymałą, a funkcję ordynariusza gnieźnieńskiego objął w 1777 r., czyli w roku,
w którym wykonano typariusz pieczęci grodzkiej łowickiej. Trzy lilie heraldyczne
były godłem kapituły gnieźnieńskiej.
Wprowadzenie Grzymały abpa Antoniego K. Ostrowskiego (1777-1784) i lilii
kapituły gnieźnieńskiej na pole pieczęci grodu łowickiego każe zadać pytanie o ich
przesłanie symboliczne. Herby rodowe na pieczęciach starościńskich i na pieczęciach
grodzkich wskazywały na starostów, czyli na zwierzchników miejscowych grodów
i przełożonych kancelarii grodzkich. Dwa herby, tj. rodowy zwierzchnika kościoła
gnieźnieńskiego oraz korporacyjny kapituły gnieźnieńskiej dobrze charakteryzowały
podzielną władzę posesorską nad prymasowskim Łowiczem203. Doskonale opisywały
też siedzibę sądu grodzkiego, urzędu grodzkiego i kancelarii grodzkiej, czyli pałac
arcybiskupi. Łowicki znak grodzki skomponowano tak, aby wskazywał on też na
potrójne źródło pochodzenia władzy starościńskiej w Łowiczu, czyli na decyzję
sejmu, poprzedzoną zgodą kapituły i arcybiskupa gnieźnieńskiego.
Podczas poszukiwania treści przesłania symbolicznego wyobrażenia z łowickiej
pieczęci grodzkiej z datą 1777 rozważaliśmy, czy w komunikacie nie zawarto treści
upamiętniających. Zmuszeni zostaliśmy do porzucenia tego tropu. Dla upamiętnienia
okoliczności ufundowania grodu w Łowiczu znak grodzki otrzymałby wyobrażenie
utworzone z herbu Pomian, którym pieczętował się abp Władysław Łubieński,
faktyczny uczestnik fundacji grodu w latach 1764-1766.
203
Dokumenty dla mieszkańców Łowicza i dla instytucji łowickich (np. dla cechów) wydawane były za
wspólną zgodą arcybiskupa gnieźnieńskiego i kapituły gnieźnieńskiej.
Pieczęcie sądów ziemskich
szlachecki sąd ziemski ukształtował się w XV i na pocz. XVI w.
Nowożytny
w drodze ewolucji, którą po zjednoczeniu Polski przeszedł książęco-królewski
1
sąd nadworny wyrokujący w okresie rozbicia dzielnicowego i po zjednoczeniu kraju
za panowania ostatnich Piastów i pierwszych Jagiellonów.
Źródłem prawa i najwyższym sędzią w średniowieczu był monarcha, tj. książę,
a następnie król. Sprawował on funkcje sędziowskie samodzielnie podczas objazdów
państwa lub przekazywał część swych uprawnień dostojnikom, którzy wyrokowali
w jego imieniu. Po przezwyciężeniu rozbicia dzielnicowego sędziowie nadworni
pełnili dalej urzędy w prowincjach oraz w ziemiach w imieniu króla (często w jego
obecności). Sędziowie wyrokowali samodzielnie, ale zawsze w zastępstwie władcy
i w obecności asesorów wybieranych ze szlachty obecnej podczas roków sądowych.
Tym sposobem sędzia, tj. nominat monarszy sprawował funkcję razem z asesorami,
czyli z reprezentantami rycerstwa ziemi, w której odbywały się posiedzenia sądu.
Władza sędziego poddana była zatem kontroli społecznej.
Na kształtowanie się reguł postępowania sądowego w średniowiecznym
państwie w decydujący sposób wpływała mobilność króla, czyli jego dostępność dla
procesujących się poddanych. W Małopolsce, czyli w pobliżu stołecznego Krakowa
król o wiele częściej sprawował władzę sądową sam niż w odległej Wielkopolsce.
Fakt zarządzania prowincją małopolską osobiście przez władcę spowodował, iż
w południowych ziemiach jednoczącego się państwa polskiego w 1. poł. XIV w. nie
wprowadzono urzędu namiestnika króla o szerokich kompetencjach, czyli starosty
(zob. s. II/6-7).
W Wielkopolsce oraz w dzielnicach środkowopolskich sądowe uprawnienia
królewskie realizowane były przez starostów. Starostwie byli zwierzchnikami
wielkopolskich sądów królewskich nazwanych zwyczajowo sądami ziemskimi2.
Miejscowi sędzia i podsędek podporządkowani byli starostom. Starosta uczestniczył
w wiecu, przewodniczył mu oraz poświadczał wyroki wydawane przez sędziego.
Podczas roczków wyrokował osobiście lub przez swojego burgrabiego.
W XIV i w XV w. sąd zwyczajowo nazwany ziemskim faktycznie był sądem
królewskim. Dowodem, który jednoznacznie świadczył o dominacji monarchy
w postępowaniu sądowym w ówczesnych sądach ziemskich, były np. procedury
odbywania tychże w obecności monarchy. Według Statutów Kazimierza Wielkiego
(w ich redakcji wielkopolskiej) sędzia oraz podsędek właściwej ziemi asystowali
wyrokującemu monarsze i (przede wszystkim) wyjaśniali mu miejscowe normy.
Zwyczaj wielkopolski, czyli asysta sędziego i podsędka podczas sądów królewskich
1
J. Bielecka, Organizacja i działalność kancelarii ziemskich i grodzkich wielkopolskich XIV-XVIII w.,
„Archeion”, 1954, t. XXII/XXXIII, s. 133-135; J. Bardach, Historia państwa i prawa polskiego, t. I Do
połowy XV wieku, Warszawa 1964, s. 475-476; Dyplomatyka wieków średnich, opr. K. Maleczyński,
M. Bielińska, A. Gąsiorowski, Warszawa 1971, s. 286-287; A. Gąsiorowski, Początki sądów grodzkich
w średniowiecznej Polsce, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 1974, t. XXVI, z. 2, s. 60; A. Szymczak,
Urzędnicy łęczyccy i sieradzcy do połowy XV wieku, Łódź 1984, s. 107-114.
2
A. Gąsiorowski, Początki sądów grodzkich…, s. 60.
42
Pieczęcie szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości
obejmował ziemie łęczycką i sieradzką3. Badania nad sądami królewskimi, które
odbyły się np. w sieradzkiej Brodni w 1. poł. XV w., ujawniły interesujący rys
ówczesnej praktyki sądowej właściwy dla okresu przejściowego pomiędzy sądem
królewskim, a nowożytnym sądem ziemskim. Na dwadzieścia cztery roki odbyte
w Brodni z udziałem króla tylko podczas połowy z nich władcy asystowali sieradzcy
sędzia lub podsędek. W pozostałych przypadkach monarcha do pomocy powoływał
rycerzy ze swojego otoczenia4. W tym czasie urzędnicy sądowi Sieradzkiego
samodzielne prowadzili inne postępowania.
Sąd królewski w odmianie wielkopolskiej wraz z upływem czasu przeobrażał
się w sądową instytucję samorządu szlacheckiego, ale ograniczoną do posesjonatów.
Dla szlachty województw łęczyckiego, sieradzkiego oraz dla rycerstwa Wielkopolski
właściwej atrakcyjny był model sądownictwa małopolskiego. Jego istotą było
funkcjonowanie wolnego od nacisku króla lub jego namiestnika, tj. starosty sądu
ziemskiego oraz sądu starosty o kompetencjach zawężonych do tylko przestępstw
kryminalnych.
Pierwsze próby ograniczenia władzy starostów w Wielkopolsce miały miejsce
w Łęczyckim i Sieradzkim5. Zdecydowało o tym m. in. położenie geograficzne
tychże ziem, tj. ich sąsiedztwo od południa z Małopolską (zob. s. II/7-8). W czasie,
gdy rycerze z Łęczyckiego oraz Sieradzkiego skutecznie ograniczali władzę swoich
starostów, Wielkopolanie z kaliskiego i poznańskiego w dalszym ciągu akceptowali
model z silnym starostą, który przewodniczył obradom miejscowych sądów. Dla
przeprowadzenia zmian w sądownictwie wielkopolskim kluczowe znaczenie miały
postanowienia statutu warckiego (1423 r.). Ustanowił on krajową normę, która
ograniczyła uprawnienia sądowe starostów do czterech artykułów starościńskich
(zob. s. II/7). Norma przyjmowana była z opóźnieniem. W 1473 i 1483 r. starostom
wielkopolskim przypominano jeszcze o konstytucyjnym zawężeniu ich kompetencji6.
Niezależnie od nazwy, sposobu zorganizowania oraz siły czynnika społecznego
sądy szlacheckie działały z upoważnienia monarchy, czyli „z jego ramienia i w jego
zastępstwie”7. Swoją działalność sądy szlacheckie zawieszały na czas interregnum,
a porządku prawnego strzegły wówczas tzw. sądy kapturowe8 ustanowione podczas
konfederacji generalnej warszawskiej w 1587 r. Z orzekaniem wstrzymywał się po
śmierci monarchy trybunał koronny, choć jego geneza, organizacja oraz uprawnienia
nie wynikały wprost z mandatu monarchy (zob. s. II/90-92).
Cechą sądów ziemskich był osobisty udział urzędników ziemskich, tj. sędziego,
podsędka i pisarza w sesjach sądowych, które odbywane były podczas cyklicznych
objazdów województw lub ziem. W ciągu XV w. zmienił się charakter ziemskich
urzędników sądowych, ale ich nazewnictwo nie uległo zmianie. Urzędnicy przestali
3
A. Szymczak, Urzędnicy łęczyccy i sieradzcy…, s. 111.
J. Kobierzycki, Przyczynki do dziejów ziemi sieradzkiej, cz. 1, Warszawa 1915, s. 3; A. Szymczak,
Urzędnicy łęczyccy i sieradzcy…, s. 111-112.
5
A. Gąsiorowski, Początki sądów grodzkich…, s. 69.
6
Tamże, s. 71.
7
J. Bielecka, Organizacja i działalność kancelarii ziemskich i grodzkich wielkopolskich…, s. 133.
8
VL, t. II, Petersburg 1859, s. 1054.
4
Pieczęcie sądów ziemskich
43
być tylko nominatami monarszymi, a stali się reprezentantami lokalnych
społeczności szlacheckich. Kandydatów na urzędników sądowych poszczególnych
ziem wybierano podczas prowincjonalnych sejmików szlacheckich. Monarsze
przysługiwało prawo do nominacji na funkcję osoby najbardziej mu bliskiej spośród
czterech elektów zaproponowanych przez szlachtę9. Ten sposób wyboru lokalnych
urzędników sądu ziemskiego stał się normą pomiędzy poł. XV, a końcem tegoż
stulecia10.
Te dwa czynniki, czyli sposób wyboru urzędników sądowych i osobisty udział
tychże w rokach sądowych podnosiły rolę sądu ziemskiego, ale jednocześnie stały się
przyczyną jego słabości. Obowiązek osobistego udziału sędziego, podsędka oraz
pisarza na sesjach wyjazdowych ograniczał dostęp petentów do sądu. Postępowanie
sądowe przed sądem ziemskim uzależnione było bowiem od obecności urzędników
w powiecie. Słabość sądownictwa ziemskiego przyczyniła się do rozwoju urzędów
grodzkich oraz do zwiększenia znaczenia ksiąg prowadzonych z upoważnienia
starostów (zob. s. II/8).
Sędziowie sądu ziemskiego cyklicznie objeżdżali obszary ich jurysdykcji
i wyrokowali w trakcie postojów. W miejscach zwyczajowego sądzenia ustanawiano
stolice okręgów sądowych, tj. powiatów. W XIV i w 1. poł. XV w. w województwie
łęczyckim roki sądowe odbywały się zapewne tylko w Łęczycy11, choć na obszarze
Łęczyckiego funkcjonowały powiaty w Brzezinach, Łęczycy oraz w Orłowie.
Ograniczenie do jednego miejsca wyrokowania tłumaczyć należy małym obszarem
województwa łęczyckiego. W nieco rozleglejszym województwie sieradzkim wyroki
sądowe wydawano w Piotrkowie, Radomsku, Sieradzu oraz w Szadku12. Zwyczaj
sądzenia we wskazanych wyżej miejscowościach utrwalił się. Tę lokalizację sądów
powtórzyli posłowie Sejmu Wielkiego, którzy w 1792 r. zreformowali sądownictwo
ziemskie i grodzkie (zob. s. II/119).
Sąd ziemski rozstrzygał w sprawach cywilnych. Olbrzymie znaczenie dla
trwałości majątku szlachty miały te uprawnienia sądu ziemskiego, które były po
części właściwe nowożytnemu notariatowi i hipotece. Sąd ziemski gromadził dane
o stanie posiadania gruntów, rejestrował przeprowadzone transakcje i gwarantował
ich nienaruszalność. Sąd ziemski stał się ważną częścią terytorialnego samorządu
szlacheckiego13.
W badaniach prowadzonych w ramach dyplomatyki pieczęcie sądów ziemskich
traktowane są jako części dokumentów sądowych. Charakter dokumentu, wystawca,
9
Zygmunt August w 1550 r. potwierdził prawo do wyboru elektów przez szlachtę „..aby we wszem
wolność szlachecka się zachowała…” i zastrzegł sobie prawo do wskazania jednego z czterech
kandydatów „…obranych przez wszystkich…” i królowi przedstawionych specjalnym pismem – VL,
t. II, Petersburg 1859, s. 8.
10
A. Gąsiorowski, Początki sądów grodzkich…, s. 76.
11
A. Szymczak, Urzędnicy łęczyccy i sieradzcy…, s. 109-110.
12
Tamże, s. 109.
13
Z. Perzanowski, Dokument i kancelaria sądu ziemskiego krakowskiego do połowy XV wieku, „Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, t. CLXXXII, Prace historyczne, r. 1968, z. 23, s. 16-17;
S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje, Warszawa 1993, s. 180.
44
Pieczęcie szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości
przywołana podstawa prawna pozwu lub dekretu są użyteczne podczas
wnioskowania także w kwestiach sfragistycznych, w tym również w rozważaniach
nad wyobrażeniami pieczęci. Wykorzystanie ustaleń dyplomatyki oraz
wprowadzenie ich do rozważań sfragistycznych wynika z cechy średniowiecznej i
wczesnonowożytnej podstawy źródłowej. Dokumenty sądowe z XIV-XVI w. bardzo
często pozbawione są dziś odcisków pieczęci, a o sposobie ich uwierzytelnienia
wspominają jedynie ich formuły sigillacyjne.
Średniowieczny dokument sądowy w Polsce był już przedmiotem wnikliwych
badań14. Wiadomo, że w toku swej działalności sądy ziemskie wytwarzały różne
dokumenty. Dla ich opisania w przeszłości zastosowano kilka kryteriów, które
zaowocowały różnymi klasyfikacjami15. Na nasz użytek wystarczy stwierdzenie, iż
pracownicy kancelarii sądowej sądu ziemskiego (oprócz czynności podstawowej,
tj. „trzymania księgi” lub „wyłożenia księgi”) sporządzali pozwy, przygotowywali
wypisy z ksiąg czynności sądowych, a także wygotowywali dokumenty „w sensie
ścisłym”. Na pisemnych oświadczeniach szlacheckich sądów ziemskich, które
wychodziły z kancelarii sądowych, odciskane były (lub mogły być) pieczęcie.
Charakter pisma decydował o tym, który stempel (z kilku dostępnych personelowi
sądu) został użyty do uwierzytelnienia dokumentu.
Dokumenty sędziów ziemskich (wystawiane często wspólnie z podsędkami)
pojawiły się (jako oddzielny produkt kancelaryjny) w XIV w. Ich siła dowodowa,
czyli moc prawna związana była z wysoką pozycją sędziego ziemskiego w XIV w.
Pod koniec XV w. dokumenty sędziów i podsędków straciły na znaczeniu. Opis
postępowania sądowego, a także wyroki sędziów zawarte były w sądowych księgach
czynności procesowych. Na potrzeby procesujących się stron sporządzane były
wyciągi z ksiąg, czyli ekstrakty16. Pojawiły się one w XV w. Były dokładnymi
kopiami wpisów dokonanych wcześniej w księdze w czasie postępowania sądowego.
W poł. XV w. ekstrakty sądowe uznawane były za pełnoprawny środek dowodowy
na Mazowszu Bolesława IV (1453 r.). W tym samym czasie w województwie
łęczyckim (1461 r.) rycerze odmawiali ekstraktom mocy prawnej i w postępowaniu
dowodowym wykorzystywali pergaminowe „dokumenty w sensie ścisłym”17.
Badania nad produkcją kancelaryjną sądów ziemskich ujawniają występowanie
różnic pomiędzy formularzami dokumentów sądowych z Małopolski i Wielkopolski.
Odmienności były konsekwencją rozbicia dzielnicowego, innej tradycji historycznej,
a także ukształtowania się odmiennych zwyczajów prawnych. Dokumenty sądowe
wydawane przez sąd ziemski krakowski w średniowieczu uwierzytelniały zazwyczaj
dwie pieczęcie. Jedną odciskał sędzia, a drugą podsędek. Przywieszano je na paskach
pergaminu do dokumentów18. Obserwacje dokumentacji z Wielkopolski wskazują, iż
14
A. Gąsiorowski, O dokumencie sądowym w Polsce średniowiecznej, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 1969, t. XXI, z. 1, s. 103-119.
15
Tamże, s. 105-108.
16
Tamże, s. 103.
17
Dyplomatyka wieków średnich…, s. 311.
18
Z. Perzanowski, Dokument i kancelaria sądu ziemskiego krakowskiego…, s. 75.
Pieczęcie sądów ziemskich
45
w XIV w. wielkopolskie dokumenty sądowe uwierzytelniane były tylko odciskiem
pieczęci sędziego ziemskiego19. Kancelarie sądów ziemskich z województw
łęczyckiego i sieradzkiego stosowały reguły postępowania małopolskiego20.
Sędziowie i podsędkowie z województw łęczyckiego i sieradzkiego wystawiali
własne dokumenty i uwierzytelniali je swoimi pieczęciami. Uzyskali do tego prawo
w poł. XIV w. Wcześniej uprawnienia te należały do starosty21. Sędzia sieradzki
Jaksa w 1334 r. w Piotrkowie wystawił dokument, a następnie uwierzytelnił go swoją
pieczęcią22. W 1363 r. sędzia Jaksa i podsędek Michał wspólnie wystawili dokument
w Szadku i przywiesili do niego dwie pieczęcie herbowe. Odcisk pieczęci sędziego
był nieczytelny. Wydawcy Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski jej wyobrażenie
uznali za Kościeszę23. W rzeczywistości godło z herbu sędziego tworzyła rogacina
raz przekrzyżowana, czyli Lis24. Urzędnicy sądowi Łęczyckiego, tj. sędzia Prędota
z podsędkiem Adamem wspólnie wystawili dokument, a następnie opatrzyli go
odciskami dwóch pieczęci25. W 1370 r. odciśnięta została pieczęć Pielgrzyma herbu
Nabram, sędziego ziemskiego sieradzkiego26. Z 1501 r. pochodzi herbowa pieczęć
Jakuba z Kruszowa herbu Gryf27, sędziego sieradzkiego.
Zwyczaj pieczętowania dokumentów sądowych przez sędziego oraz podsędka
zapewne utrzymał się do pocz. XVI w. Świadectwem tej praktyki jest np. cennik
opłat za wypisy z ksiąg ziemskich i grodzkich, który określony został konstytucją
sejmu piotrkowskiego z 1511 r.28 Za dokument papierowy uwierzytelniony pieczęcią
sędziego i podsędka zapłacić należało sądowi jeden grosz, a dokument ekskluzywny
na pergaminie kosztował dziesięć groszy.
W monarszym systemie sfragistycznym szczególne miejsce zajmowała pieczęć
pozewna (sigillum citatorum). Literatura przedmiotu wskazuje, iż w Wielkopolsce
i na Mazowszu pieczęć ta uwierzytelniała pozwy oraz różne zaświadczenia sądowe.
Przywołujemy w tym miejscu pieczęć pozewną, gdyż jej funkcję na pocz. XVI w.
przejęła pieczęć ziemska. Pieczęć ziemską (zgodnie z regulacją z 1505 r.) odciskano
pod pozwami przed sąd ziemski (zob. s. II/48).
19
A. Gąsiorowski, O dokumencie sądowym w Polsce…, s. 109.
Tamże, s. 112-113.
21
A. Szymczak, Urzędnicy łęczyccy i sieradzcy…, s. 113. O pieczęciach starostów łęczyckich oraz
starostów sieradzkich – F. Piekosiński, Pieczęcie polskie wieków średnich, cz. 1 Doba piastowska,
Kraków 1899, nr 463, 496.
22
Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. III, Poznań 1879, nr 1323.
23
Tamże, nr 1472.
24
F. Piekosiński, Pieczęcie polskie wieków średnich... nr 463 (dokument z 1362 r. z pieczęcią, która
„…wyobraża w tarczy trójkątnej herb Kościesza…”); tegoż, Pieczęcie polskie wieków średnich doby
piastowskiej. Uzupełnienie, Kraków 1936, nr 725 (dokument z 1362 r. z pieczęcią, która „…wyobraża
w tarczy herb Lis, raz przekrzyżowany…”); J. Szymański, Herbarz średniowiecznego rycerstwa
polskiego, Warszawa 1993, s. 179.
25
Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. V, wyd. F. Piekosiński, Poznań 1908, nr 292.
26
F. Piekosiński, Pieczęcie polskie wieków średnich…, nr 733.
27
M. Haisig, Sfragistyka szlachecka doby średniowiecza w świetle archiwaliów lwowskich, Lwów 1938,
nr 27.
28
VL, t. I, Petersburg 1859, s. 171; A. Chmiel, Materyały sfragistyczne. Pieczęcie ziemskie i Trybunału
koronnego w Polsce, „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne”, 1897, t. III, szp. 287.
20
46
Pieczęcie szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości
Geneza pieczęci pozewnej pozostaje w związku z wczesnośredniowieczną
praktyką ustnego pozwu przed sąd książęcy. Urzędnik sądowy (komornik) okazywał
pozwanemu odcisk lub tłok pieczęci monarszej29. Okazanie tego specjalnego sigillum
stanowiło czytelny komunikat. Oznaczało, iż monarchy chciał, aby osoba, której
odcisk lub typariusz został pokazany stawiła się natychmiast przed obliczem władcy.
Z czasem pozwy ustne ustąpiły miejsca pozwom pisemnym opieczętowanym (na
Mazowszu) pieczęcią książęcą30. Na obszarze Wielkopolski pieczęć pozewna także
była wykorzystywana w zwykłej praktyce kancelaryjnej31. Dotychczasowe kwerendy
nie ujawniły jednak żadnego egzemplarza wielkopolskiej pieczęci pozewnej. Z tego
też powodu, aby odpowiedzieć na pytanie o charakter tejże, przeprowadzone zostało
wnioskowanie pośrednie na podstawie przesłanek dyplomatycznych. Ponieważ
pozwy w Wielkopolsce przed sąd królewski do 1505 r. (zob. s. II/10) wychodziły
pod tytułem starosty, to na tej podstawie uznano, że wielkopolskie wezwania sądowe
uwierzytelniano stemplem starosty.
Praktyka mazowiecka oraz czeska pieczęć pozewna32 wskazują, iż wezwanie
rycerza przed oblicze sądu monarszego wymagało pieczęci, której ranga nie mogła
być kwestionowana. Stefan K. Kuczyński (za badaczami czeskimi) zwrócił uwagę na
fakt, iż pieczęć odwrocia królów czeskich (z wyobrażeniem św. Wacława) była
pieczęcią pozewną. Z czasem przekształciła się ona w pieczęć czeskiego sądu
ziemskiego. Jeśli odwołamy się do czeskiego przykładu i hipotetycznie zastosujemy
rozwiązania czeskie w polskiej sfragistyce, to otrzymamy interesujący przekaz. Na
pieczęciach odwrocia Przemysła II33, Władysława Łokietka34 oraz Kazimierza
Wielkiego35 znajdowały się przedstawienia Orłów Białych koronowanych. Zatem
(w zgodzie z modelem czeskim) polska pieczęć królewska, a przeznaczona do
pieczętowania królewskich pozwów i jednocześnie pieczęć, na podstawie której
zaprojektowano wyobrażenia pieczęci polskich sądów ziemskich, miała wyobrażenie
Orła Białego koronowanego. Analogia czeska w tym przypadku jest interesująca
z uwagi na sposób zorganizowania w Polsce aparatu urzędniczego za panowania
czeskich Przemyślidów.
W okresie nowożytnym pozwy przed sądy królewskie wystawiane były pod
pieczęciami królewskimi. W 1623 r. Zygmunt III przywołał Krzysztofa Mielińskiego
„przed sąd nasz” i wezwanie opieczętował „pieczęcią Królestwa naszego”36. Pod
pieczęcią królewską (Regni) wydany został w 1739 r. pozew przez Augusta III37.
29
J. Bardach, Historia państwa i prawa polskiego, t. I Do połowy XV wieku, Warszawa 1964, s. 345346; W. Sawicki, Ikonografia archeologiczna jako źródło prawo-historyczne. Pastorał biskupi i pieczęć
królewska na płaskorzeźbach chrzcielnicy z Tryde, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 1970,
t. XXI, s. 175.
30
S. K. Kuczyński, Pieczęcie książąt mazowieckich, Ossolineum 1978, s. 35-37.
31
A. Gąsiorowski, O dokumencie sądowym w Polsce…, s. 115-117.
32
S. K. Kuczyński, Pieczęcie książąt mazowieckich…, s. 35.
33
F. Piekosiński, Pieczęcie polskie wieków średnich…, nr 216-217.
34
Tamże, nr 320-321.
35
Tamże, nr 377-378.
36
APPoznań, AM Gniezna, sygn. I/118, k. 16.
37
Tamże, k. 19.
Pieczęcie sądów ziemskich
47
Pieczęcią królewską pieczętował pozwy Stanisław August38. Nowożytne wyroki
sądów królewskich (np. wyroki asesorii za panowania Stanisława Augusta39)
pieczętowane były odciskami z królewskich typariuszy. W każdym przywołanym
przypadku głównym składnikiem odciśniętej pieczęci był Orzeł Biały koronowany.
Wraz z ukształtowaniem się nowożytnego sądownictwa ziemskiego zmienił się
charakter produkcji kancelaryjnej sądów ziemskich. Liczebną przewagę wśród pism
wychodzących (obok pisemnych pozwów) zyskały ekstrakty, a dokumenty sądowe
„w sensie ścisłym” wydawane były rzadko. Liczby spisanych ekstraktów nie sposób
określić bez przeprowadzenia specjalistycznych badań. Odnajdujemy dziesiątki, czy
nawet setki ekstraktów w szczątkowo zachowanych zespołach podworskich,
klasztornych, w stosach najróżniejszych świadectw zgromadzonych w kościołach
głównie kolegiackich i katedralnych. Współczesny zasób ekstraktów daleki jest od
stanu pierwotnego. Jeszcze w XIX w. wypełniały one w dużej liczbie kancelarie
kościołów parafialnych. Podczas wizytacji łęczyckiego kościoła parafialnego pod
wezwaniem św. Andrzeja w 1858 r. lustrator ujawnił liczne „pudełka z rozmaitemi
extraktami i oblatami z dawnych lat”40. W sumariuszu dokumentów kościoła
parafialnego w Giecznie odnotowano istnienie osiemnastu dokumentów, z których
część stanowiły ekstrakty z łęczyckich ksiąg grodzkich oraz z łęczyckich ksiąg
ziemskich41. Dziś nie potrafimy jednak odnaleźć tych dwóch obiecujących zbiorów
ekstraktów.
Ekstrakty urzędowe wydawane przez sądy ziemskie mogły być uwierzytelnione
odciskami z pieczęci ziemskich. Decyzję o odciśnięciu pieczęci pod kopią tekstu
z księgi lub o pozostawieniu odpisu bez uwierzytelnienia go pieczęcią podejmował
zapewne sam odbiorca ekstraktu (zob. s. II/10). Każdorazowo rozważyć musiał cel,
dla którego pozyskiwał wyciąg, czyli jakie czynności prawne chciał za pomocą
ekstraktu zrealizować. Jeśli odpis z postępowania sądowego miał pełnić funkcję
środka dowodowego w innym sądzie ziemskim lub w sądzie grodzkim wówczas
pieczęć stanowiła istotne jego wzmocnienie. Jeśli natomiast zamierzał złożyć
ekstrakt w szkatule domowej, to do uwierzytelnienia wystarczył podpis spisującego.
Decyzja w sprawie pieczęci miała swój wymiar finansowy. Ekstrakt uwierzytelniony
odciskiem pieczęci był droższy od odpisu wyłącznie tekstowego (por. s. II/101).
Pieczęcie ziemskie stworzone zostały do uwierzytelnienia pozwów sądowych,
a nie – jak wynika to z zachowanej podstawy źródłowej – do uwierzytelnienia
ekstraktów. Taki obraz genezy pieczęci ziemskiej naszkicować możemy na
podstawie zapisów prawa stanowionego. Zainteresowanie władcy pozwem sądowym
tłumaczyć należy wagą pierwszej fazy procesu. Uczestnicy postępowania już na
wstępnym etapie musieli zrozumieć powagę sytuacji procesowej i odczuć autorytet
władzy. Sposób uwierzytelnienia odpisu dekretu sądowego, czy też protokołu
38
Tamże, k. 23.
Tamże, sygn. I/23, k. 5v.
40
AAŁódź, AD Łęczyca, sygn. 108.
41
Tamże, sygn. 40.
39
48
Pieczęcie szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości
postępowania (wobec nadrzędnej wartości księgi) normować mogła już praktyka
kancelaryjna bez konieczności wypowiadania się prawodawcy.
W celu określenia czasu powstania pieczęci ziemskich w Wielkopolsce
właściwej wykorzystać należy konstytucję sejmową z 1505 r. (zob. s. II/10). Król
Aleksander wskazał w niej, iż od 1505 r. wielkopolskie pozwy przed sądy ziemskie
powinny wychodzić pod imieniem króla42 i powinny być uwierzytelnione pieczęcią
ziemską („sub sigillo terrestri”). Norma prawa stanowionego sformułowana została
w celu ujednolicenia zwyczaju pieczętowania pozwów sądowych w całej Polsce.
W 1505 r. prawodawca narzucił normę małopolską sądom województw kaliskiego
i poznańskiego43. Z zapisu normy wyprowadzić możemy wniosek, iż pozwy przed
szlacheckie sądy ziemskie Małopolski już przed 1505 r. wychodziły pod tytułem
królewskim oraz pod pieczęcią ziemską44. Inne rozwiązanie do 1505 r. praktykowali
sędziowie z sądów ziemskich Wielkopolski. Pozwy przed ich sądy uwierzytelniały
odciski pieczęci starościńskich (zob. s. II/46).
Drugi zapis normatywny w sprawie początków pieczęci ziemskich pochodzi
z 1516 r. W tymże 1516 r. Zygmunt I podjął decyzję w sprawie uwierzytelnienia
pozwów sądu ziemskiego ziemi drohickiej45. Monarcha w przywołanej regulacji
wskazał, iż pozwy ziemskie drohickie powinny opuszczać kancelarię sądową
uwierzytelnione miejscową pieczęcią ziemską, której wyobrażenie zostało ściśle
określone w postanowieniu królewskim (zob. s. II/64).
Postanowienie z 1505 r. uznać należy za udaną próbę ujednolicenia rozwiązań
dyplomatyczno-sfragistycznych, ale obowiązujących wyłącznie w odniesieniu do
pozwów sądowych. Decyzja królewska w sprawie pozwów ziemi drohickiej także
skoncentrowana była na wstępnej czynności procesowej. Za wąskim pojmowaniem
normy z 1505 r. przemawia przywołana konstytucja sejmu piotrkowskiego z 1511 r.
(zob. s. II/45), która zawierała taryfę opłat za dokumenty wystawiane przez sądy
ziemskie46. W cenniku zwrócono uwagę na ekskluzywne dokumenty pergaminowe
i na pospolite dokumenty papierowe z dwiema pieczęciami (sędziego i podsędka).
Konstytucja z 1511 r. nie wspominała o opłatach za dokumenty, czy też za ekstrakty
42
W 2. poł. XVI w. zwolennicy ograniczenia władzy królewskiej uznawali, iż szlachta zobowiązana
była do trzech rzeczy, tj. do płacenia podymnego, finansowego lub osobistego udziału w wojnie oraz do
zaakceptowania tytułu królewskiego na pozwach sądowych – W. Zarzycki, Trybunał Koronny dawnej
Rzeczypospolitej, Piotrków Trybunalski 1993, s. 9.
43
VL, t. I, Petersburg 1859, s. 137; S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie..., s. 219; J. Bielecka,
Organizacja i działalność kancelarii ziemskich i grodzkich wielkopolskich…, s. 142.
44
Stanisław Kutrzeba zwrócił uwagę na pieczętowanie średniowiecznych pozwów krakowskich
pieczęcią ziemską z Orłem. Sądził, iż orzeł symbolizował ziemię krakowską. Wskazał na odcisk pod
pozwem piętnastowiecznym ze zbiorów Franciszka Piekosińskiego (przechowywanych w Akademii
Umiejętności). Piętnastowieczny pozew krakowski opatrzony został odciskiem pieczęci „…drobnych
rozmiarów…”, na którym „…można jednak dopatrzeć się orzełka…” – S. Kutrzeba, Katalog
Krajowego Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie, [w:] Teka Grona Konserwatorów
Galicji Zachodniej, t. III, Kraków 1909, s. 121.
45
VL, t. I, Petersburg 1859, s. 175; A. Chmiel, Materyały sfragistyczne. Pieczęci ziemskie i Trybunału
koronnego..., szp. 287; S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie..., s. 180-181.
46
VL, t. I, Petersburg 1859, s. 171.
Pieczęcie sądów ziemskich
49
pod pieczęcią ziemską. W 1511 r. prawodawca nie dostrzegał jeszcze istnienia
pieczęci ziemskiej. Mógł ją pominąć, gdyż interesował się dokumentami „w sensie
ścisłym”, za które należało obciążyć finansowo odbiorcę pisma. Pieczęć ziemska
powiązana była z pozwem sądowym, a ten wręczano pozywanym nieodpłatnie. Płacił
za niego pozywający (por. s. II/101). Drogą faktów dokonanych (poszerzenie
kompetencji) pieczęć przewidziana prawem dla pozwów przed sąd ziemski stała się
z czasem głównym stemplem sądów ziemskich. Pieczęć ziemską wykorzystywano
do uwierzytelnienia różnych pism sądowych np. dekretów i ekstraktów. Z polskiego
systemu sfragistycznego pieczęcie ziemskie usunięte zostały wraz z powołaniem do
życia nowych sądów ziemiańskich. Nastąpiło to w styczniu 1792 r. (zob. s. II/118).
Zastosowanie pieczęci ziemskiej do uwierzytelnienia pozwów sądowych
odnotowują konstytucje sejmowe z XVI w. W 1576 r. prawodawca powtórzył normę
konstytucyjną z 1543 i z 1544 r., która zalecała pieczętowanie pozwów ziemskich na
obszarze województwa mazowieckiego pieczęcią ziemską47. Zapis normy na temat
uwierzytelnienia pozwów sądowych znajdujemy w konstytucji sejmu warszawskiego
z 1578 r.48 Zaznaczono w niej, iż pozwy przed sąd ziemski wystawiane mają być pod
imieniem królewskim („sub titulo nostro Regio”) i pod pieczęcią ziemską („et sigillo
terrae”) właściwą dla terytorium, z którego pochodził pozwany.
Kwerendy źródłowe ujawniły niewielką liczbę oryginalnych pozwów przed
sądy ziemskie. Z 1569 r. pochodzi pozew wystawiony przez sąd ziemski krakowski.
Uwierzytelniał go odcisk pieczęci ziemskiej z Orłem Białym niekoronowanym49.
Do uwierzytelnienia pozwów przed sądy ziemskie (obok pieczęci ziemskich)
wykorzystywano odciski z innych stempli. W 1602 r. wystawiony został pozew
przed sąd ziemski kaliski, który opieczętowany został trzema sygnetami. Były to
pieczęcie sędziego, podsędka oraz pisarza50. Znamy dwa pozwy z 1664 r. przed sąd
ziemski sandomierski do Opoczna51. W obu przypadkach pisma procesowe
uwierzytelnione zostały odciskami herbowych pieczęci personelu sądowego, a nie
sandomierską pieczęcią ziemską. Niewielka liczba ujawnionych pozwów ziemskich
powstrzymuje nas przed formułowaniem przesądzających wniosków. Możemy
jednak już dziś stwierdzić, iż praktyka kancelaryjna nie zawsze była zgodna z literą
istniejącego prawa.
Problem stosowania pieczęci ziemskich przez sądy ziemskie był przedmiotem
obrad sejmików szlacheckich. Szlachta52 stanowczo przypominała personelowi
47
VL, t. II, Petersburg 1859, s. 167.
Tamże, s. 185.
49
A. Chmiel, Materyały sfragistyczne. Pieczęcie ziemskie (II), „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne”, 1903-1906, t. V, szp. 60.
50
ADWłocławek, Dokumenty, sygn. 1758.
51
APŁódź, Archiwum Bartoszewiczów, sygn. 2, k. 90-92 i 93-95.
52
Stefan K. Kuczyński (S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie..., s. 183, 220) zwrócił uwagę na
postanowienia sejmiku zatorskiego i oświęcimskiego z 1648 r. i zacytował jego fragment – „…dekreta
przy ziemskich księgach attykowane być mają i z nich wydawane sub sigillo terrestri…” – Akta
sejmikowe województwa krakowskiego, t. II 1621-1660, wyd. A. Przyboś, Wrocław-Kraków 1955,
s. 338; Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyń48
50
Pieczęcie szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości
sądów o obowiązku przygotowywania dekretów oraz wypisów z tychże „sub sigillo
terrestri”. Uwaga sejmikującej szlachty skoncentrowana była na dekretach
sądowych, czyli na pismach innych niż pozwy. Świadczy to również o rozszerzeniu
kancelaryjnej kompetencji pieczęci ziemskiej na wszystkie pisemne oświadczenia,
które przygotowywano w sądzie ziemskim.
Podjęcie przez szlachtę tematu niewłaściwych pieczęci wykorzystywanych do
uwierzytelnienia produktów kancelarii sądów ziemskich, a także upominanie się
przez nią o pieczętowanie dokumentów sądowych pieczęcią ziemską, świadczą, iż
sądy ziemskie wydawały dokumenty uwierzytelnione sygnetami lub też unikały
pieczętowania odpisów. Taką praktykę poświadczają pojedyncze przypadki. Znamy
np. ekstrakt z ksiąg opoczyńskich, który relacjonował sprawę z 1619 r. Został on
uwierzytelniony odciskami herbowych pieczęci sędziego i podsędka53.
Obok norm prawnych ważną przesłanką, która umożliwia nam wskazanie czasu
pojawienia się pieczęci ziemskich jest materiał sfragistyczny. Pieczęcie ziemskie
wprowadzone zostały do systemu sfragistycznego Polski w 1. poł. XVI w. Świadczą
o tym odciski pieczęci pod datowanymi dokumentami. Również na 1. poł. XVI w.
szacujemy czas powstania typariuszy pieczęci ziemskich na podstawie ich cech
stylowych.
W świetle dotychczasowych badań najstarszymi są pieczęcie ziemskie wiska
i warszawska (fot. nr II/23). Obie pochodzą z 1. poł. XVI w.54 Znamy różne stemple
ziemskie sieradzkie, które odciśnięto pod ekstraktami opisującymi czynności
urzędowe z 145455, 1553 i z 155656 r. (fot. nr II/24). Widzieliśmy pieczęć ziemską
łęczycką57 najprawdopodobniej z 2. poł. XVI w. W poł. XVI w. własną pieczęcią
dysponował sąd ziemski województwa inowrocławskiego58 (fot. nr II/25).
Ciekawych obserwacji dostarczają odciski pieczęci ziemskich z Wielkopolski
właściwej. Świadectwem wczesnego użycia pieczęci ziemskiej w Wielkopolsce jest
ekstrakt sprawy z 1519 r. opieczętowany pieczęcią powiatu kościańskiego59. Jeśli
ekstrakt wydany został stronie procesowej wkrótce po zakończeniu postępowania,
skiego we Lwowie, t. XXIII Lauda sejmikowe wisznieńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772,
wyd. A. Prochaska, Lwów 1928, nr 8, s. 30; nr 87, s. 215.
53
ADWłocławek, Dokumenty, sygn. 1284.
54
S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie..., s. 181. Inne odciski pieczęci warszawskiej uwierzytelniały
dokumenty z 1571 r. (APPoznań, Dokumenty miasta Poznania, sygn. 326/2), z lat 1570-1579
(ADWłocławek, Akta biskupów kujawsko-pomorskich. Dobra biskupie, sygn. 9a, k. 1, 14, 22) oraz
z 1580 r. (ADWłocławek, Akta biskupów kujawsko-pomorskich. Dobra biskupie, sygn. 9d, k. 22).
55
Odcisk uwierzytelniał ekstrakt z ksiąg ziemskich powiatu szadkowskiego. Obok pieczęci ziemskiej
środkiem uwierzytelnienia był podpis Jana Krzysztoporskiego, pisarza ziemskiego sieradzkiego (15591565) – APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 231, k. 147.
56
A. Chmiel, Materyały sfragistyczne. Pieczęci ziemskie i Trybunału koronnego..., szp. 287; S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie..., s. 181.
57
S. K. Kuczyński, Pieczęcie i herby miasta Łęczycy oraz ziemi łęczyckiej, Łęczyca, 1984, s. nr II/4;
tegoż, Ze studiów nad polską heraldyką ziemską. Herb ziemi łęczyckiej, [w:] Miscellanea historioarchivistica, t. I, Warszawa-Łódź 1985, s. 185-186; tegoż, Polskie herby ziemskie..., s. 181.
58
ADWłocławek, Dokumenty, sygn. 3048.
59
APPoznań, AM Kościana, sygn. I/6.
Pieczęcie sądów ziemskich
51
czyli w 1519 r., to dysponujemy źródłem poświadczającym stosunkowo szybką
reakcję sądu ziemskiego na dyspozycję prawa z 1505 r. (zob. s. II/48). Drugi odcisk
pieczęci powiatu kościańskiego znaleziony został pod ekstraktem sprawy z 1560 r.60
Oprócz pieczęci kościańskiej znamy szesnastowieczne stemple sądów ziemskich
z poznańskiego i kaliskiego. Szesnastowieczna pieczęć województwa poznańskiego
zachowała się przy ekstraktach spraw z XVI-XVIII w. Najwcześniejsze odciski
pochodziły z ekstraktów z datami 1565 i 157161. Pieczęć ziemską województwa
kaliskiego (fot. nr II/26) znajdujemy pod ekstraktami datowanymi na 2. poł. XVI i na
1. poł. XVII w. 62
Pieczęcie ziemskie (w zgodzie ze spisanym prawem) miały uwierzytelniać
pozwy przed sądy ziemskie. Praktyka wyznaczyła pieczęciom ziemskim funkcję
środka uwierzytelnienia także innych produktów dokumentowo-aktowych kancelarii
sądu ziemskiego. Lista praktycznych zastosowań pieczęci ziemskich jest długa.
Obejmuje ona sądownictwo doraźne, a także trybunalski wymiar sprawiedliwości.
O użyciu pieczęci ziemskiej ogólnie wspominał akt konfederacji warszawskiej
z 1587 r. w postanowieniach na temat sądów kapturowych. Uznano wówczas, iż
przestępcy w okresie bezkrólewia pozywani będą przed sąd kapturowy pozwem,
czyli „membraną ziemską albo grodzką”63. Prawodawca dopuścił także inne sposoby
wzywania podsądnych lub świadków przed oblicze szlacheckiego sądu, ale uznał, iż
zadecydują o nich „województwa” samodzielnie.
Możliwość wyboru rodzaju dokumentu pozewnego przez sąd (tym samym
uwierzytelniającej go pieczęci) świadczy o decentralizacji wymiaru sprawiedliwości.
Prawodawca przyjął, że sądowe zwyczaje sfragistyczne czasów bezkrólewia
ukształtowane zostaną na poziomie powiatu i województwa. Zgodę na posługiwanie
się pieczęcią ziemską w sądach kapturowych wydawały sejmiki. W 1733 r. szlachta
województwa ruskiego w Wiszni uznała, że przed sąd kapturowy oskarżeni oraz
świadkowie wzywani będą „pod pieczęciami ziemskimi”64. Szlachta ziemi sanockiej
w 1764 r. również zdecydowała o odciskaniu pieczęci ziemskiej pod pozwami przed
sąd kapturowy65. Pieczęcie ziemskie oraz zasady ich stosowania przez sędziów
sądów kapturowych opisane były w regulaminach sądowych, czyli w ordynacjach.
W ordynacjach sądów kapturowych znajdujemy także źródłowe określenia (nazwy)
pieczęci ziemskich. Wiemy, że w Krakowie w XVII i w XVIII w. pieczęć, którą
wykorzystywano w czynnościach sądów kapturowych, nazywano „pieczęcią sądową
ziemską krakowską”, „pieczęcią ziemską krakowską” lub „pieczęcią wojewódzką”66.
60
Tamże, sygn. I/14.
APPoznań, AM Poznania, Miscellanea, sygn. V/12; APPoznań, AM Poznania, Dokumenty, sygn.
D. 482.
62
ADWłocławek, Dokumenty, sygn. 1241, 1271; ADWłocławek, Akta kapituły kaliskiej, sygn. 21.
63
VL, t. II, Petersburg 1859, s. 1054; A. Chmiel, Materyały sfragistyczne. Pieczęcie ziemskie (II)…,
szp. 58; S. Kutrzeba, Katalog Krajowego Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie.., s. 122.
64
Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego
we Lwowie, t. XXIII…, nr 8 (s. 30).
65
Tamże, nr 176 (s. 460).
66
S. Kutrzeba, Katalog Krajowego Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie..., s. 122-123.
61
52
Pieczęcie szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości
Dokumentacja wytworzona przez sądy kapturowe świadczy o stosowaniu przez
sędziów czasów bezkrólewia różnych pieczęci. Z 1587, 1674 i z 1697 r. z Krakowa
pochodzą przykłady, które dowodzą, że zapisy krakowskich ordynacji sądowych
były przestrzegane. Przywołane dokumenty sądowe opatrzone zostały odciskami
krakowskiej pieczęci ziemskiej67. Wiemy też, że w 1697 r. pod pieczęcią ziemską
wydany został ekstrakt z ksiąg sądu kapturowego województwa brzeskiego68. Znamy
także przykłady uwierzytelnienia dokumentów sądu kapturowego pieczęciami
innymi niż ziemskie. Wypisy z ksiąg sądu kapturowego powiatów kaliskiego oraz
nakielskiego, jak również dekrety sądowe tegoż oddawane były zainteresowanym po
uwierzytelnieniu ich herbowymi pieczęciami personelu sądowego69.
Ustalenia konfederacji warszawskiej z 1587 r. w sprawie użycia „membrany
ziemskiej albo grodzkiej” do pozwania przed sąd w okresie bezkrólewia uznać
należy za zamknięcie procesu poszukiwania właściwych sposobów uwierzytelnienia
dokumentacji sądów kapturowych. W 1587 r. szlachta wykorzystała doświadczenia
z czasu pierwszego interregnum po ucieczce Henryka Walezego. Z pierwszych dni
marca 1573 r. pochodzi np. postanowienie sejmiku województw poznańskiego oraz
kaliskiego z wielkopolskiej Środy w sprawie pozwania panów Wardęskich z powiatu
konińskiego przed sąd sejmu elekcyjnego za znieważanie posła króla francuskiego.
Uznano wówczas, iż pozew (w imieniu senatu i stanów królestwa) opieczętowany
zostanie ziemską pieczęcią województwa kaliskiego70. W listopadzie 1574 r. szlachta
województwa krakowskiego uznała71 natomiast, iż pozwy ziemskie oraz przypozwy
uwierzytelniać powinny pieczęcie „takie jak zdawna w ziemstwie jest ziemie
krakowskiej”. Podejmujący tę decyzję mieli na myśli pieczęć ziemską krakowską
o im znanym wyobrażeniu i w pełni czytelnej dla nich treści.
Pieczęcie ziemskie wykorzystywane były także do uwierzytelnienia pozwów
wystawianych przez wojewodów (np. poznańskiego i kaliskiego) przed sąd wiecowy
za przestępstwa przeciwko funkcjonowaniu sądów ziemskich i grodzkich. Procedura
pozywania gwałtowników składała się w tym przypadku z dwóch etapów. Pierwsza
czynność należała do znieważonego sądu, który musiał przygotować protestację.
Protestacja przekazywana była właściwemu wojewodzie. Na tej podstawie tenże
przygotowywał pozew przed sąd wiecowy „za ziemską pieczęcią pod tytułem
iudicium colloquiale generale „N” tibi „N” vigore regio et iudici nostri authoritate
mandatus”72.
67
A. Chmiel, Materyały sfragistyczne. Pieczęci ziemskie (II)…, szp. 60-61.
ADWłocławek, Dokumenty, sygn. 1597.
69
Tamże, sygn. 1598 – ekstrakt z ksiąg sądu kapturowego kaliskiego z 1697 r.; APŁódź, Archiwum
Bartoszewiczów, sygn. 237 – ekstrakt z ksiąg sądu kapturowego nakielskiego z 1764 r.
70
„…za pieczęcią ziemską kaliską pod tytułem senatus et omnium statuum Regni na ten sejm
electionis…” – Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego, t. I 1572-1632, cz. 1 1572-1616,
wyd. W. Dworzaczek, Poznań 1957, s. 12-13.
71
Akta sejmikowe województwa krakowskiego, t. I 1572-1620, wyd. S. Kutrzeba, Kraków 1932, s. 47.
72
Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego…, s. 20.
68
Pieczęcie sądów ziemskich
53
O wadze urzędu ziemskiego i o znaczeniu jego pieczęci świadczy konstytucja
sejmowa z 1609 r.73 Mówiła ona m. in. o mandatach i pozwach przed sąd sejmowy
wydawanych w Wielkim Księstwie Litewskim. Literatura przedmiotu tę regulację
uznawała za normę obowiązującą także na obszarze Korony74. Prawodawca uznał, iż
dla ułatwienia dostępu do sądu sejmowego pozwy przed jego oblicze miały być
wydawane przez pisarzy ziemskich. W 1611 r. konstytucja z 1609 r. została
zmieniona. Nowa ustawa zabraniała pozywania przed sąd sejmowy „na ziemskich
membranach” i przywracała dawną normę, według której poprawnym sposobem
uwierzytelnienia pozwu przed sąd sejmowy było użycie dokumentu z odciskiem
tłoka z kancelarii monarszej.
Pieczęcie ziemskie uwierzytelniały też umowy, które zawierane były pomiędzy
szlachtą z różnych województw. Z 1573 r. pochodzi np. informacja o wspólnym
opieczętowaniu pieczęciami ziemskimi województw płockiego oraz poznańskiego
porozumienia w sprawie podziału funkcji publicznych, jakie sprawować mieli
Stanisław S. Czarnkowski i Anzelm Gostomski. Oświadczenie szlachty dwóch ziem
wydano „pod pieczęciami ziemskimi obydwu województw”75.
Zakres stosowania pieczęci ziemskiej wykraczał poza czynności kancelaryjne
właściwe dla postępowania sądowego sądu ziemskiego. Szczególne znaczenie
nadawano pieczęci ziemskiej sieradzkiej z uwagi na bliskie związki, które łączyły
sąd ziemski sieradzki i jego personel z trybunałem koronnym (zob. s. II/92). Pieczęć
ziemska sieradzka wykorzystywana była podczas niektórych czynności związanych
z wyborami deputatów i z zatwierdzeniem składu trybunału koronnego.
Z korektury trybunału z 1768 r. pochodzi m. in. opis procedury przydzielania
deputatów odpowiednio do izby małopolskiej lub wielkopolskiej76. Po wyborze
marszałka trybunału deputaci drogą losowania dzieleni byli na sędziów kadencji
lubelskiej i sędziów kadencji piotrkowskiej. Losowanie polegało na jednoczesnym
wyciąganiu kuli (kule do losowania, tj. kałkuły) z pojemnika (czyniło to dziecko
w wieku siedmiu-ośmiu lat pod strażą wojska) i odczytywaniu nazwy województwa.
Kule oznaczone były literami wskazującymi na Małopolskę lub na Wielkopolskę.
Gdy wyciągnięto kulę z literą W (Wielkopolska) deputat województwa, którego
nazwa została wyczytana, wyrokował w Piotrkowie, a gdy na kuli odnajdywano
literę M (Małopolska) wówczas deputat sądził w Lublinie. Po zakończeniu losowania
kule wkładane były do szkatułki, którą następnie (po opieczętowaniu pieczęcią
ziemską przez marszałka oraz przez prezydenta trybunału) deponowano w archiwum
ziemskim piotrkowskim. Tam kule czekały do następnego losowania. Złożenie kul
do losowania w zapieczętowanej szkatule w archiwum ziemskim miało zabezpieczyć
je przed sfałszowaniem, czyli przed nadaniem im takich cech, które pozwoliłyby
73
VL, t. II, Petersburg 1859, s. 473.
Z. Szcząski, Sąd sejmowy w Polsce od końca XVI do końca XVIII wieku, „Czasopismo PrawnoHistoryczne”, 1968, t. XX, z. 1, s. 108.
75
Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego…, s. 14.
76
VL, t. VII, Petersburg 1860, s. 319; M. Goyski, Reformy Trybunału Koronnego, Lwów 1909, s. 9394.
74
54
Pieczęcie szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości
orientować się w czasie wyciągania, do której prowincji sądowej deputat zostanie
przydzielony. Od takiej procedury dzielenia deputatów na sędziów kadencji
odpowiednio mało- i wielkopolskiej odstąpiono podczas sejmu rozbiorowego (17731774)77.
Konstytucyjny zapis na temat użycia pieczęci ziemskiej sieradzkiej w pracach
trybunału, gdy tenże dysponował swoją własną pieczęcią, wymaga dodatkowego
komentarza. Postępowanie, w wyniku którego wyłaniany był skład deputatów
trybunalskich, prowadzono podczas sejmików i przed sądami ziemskimi. Deputaci
trybunału składali przysięgę według roty właściwej dla pisarzy ziemskich, choć
zmodyfikowanej na ich potrzeby. Przysięgi wpisywane były do ksiąg ziemskich lub
ksiąg grodzkich. Wybrany deputat otrzymywał na to pisemne potwierdzenie. Po
przyjeździe na pierwszą sesję trybunału deputaci musieli przed sądem ziemskim
sieradzkim w Piotrkowie udowodnić prawomocność swojego wyboru poprzez
okazanie odpisów uchwał sejmików deputackich opatrzonych pieczęciami marszałka
oraz asesorów sejmikowych. Pieczęć trybunału koronnego wykorzystywana była
przez deputatów dopiero po ukonstytuowaniu się sądu głównego. Zapewne do tego
czasu przechowywana była ona w archiwum piotrkowskiego sądu ziemskiego.
Wnioskowanie to opiera się na analogii. Najważniejszy atrybut trybunalski, czyli
laska marszałka po zakończeniu sesji oddawana była „w dozór panów ziemskich”78.
Także podczas przerw w sesjach trybunału, tj. obiadowej oraz nocnej atrybut władzy
marszałka oddawany był pod opiekę „ziemstwa”. Osobiście odpowiedzialnym za
laskę marszałkowską był sędzia ziemski79. Zapewne laskę, „kałkuły” oraz pieczęć
trybunalską składano w wydzielonym miejscu archiwum ziemskiego.
Pieczęcie wykorzystywane przez nowożytne sądy ziemskie otrzymywały
legendy, które określały ich typ i nazwały je w zgodzie z nomenklaturą z przeszłości.
Stefan K. Kuczyński zwrócił uwagę, iż polskie pieczęcie ziemskie wyposażane były
w legendy o różnym brzmieniu80. Profesor S. K. Kuczyński na podstawie legend
odnotował istnienie pieczęci „ziem”, „ziemskich”, „ziemiańskich”, „ziemskich
województwa” oraz „ziemskich powiatu i województwa”. Do tego katalogu dodać
możemy pieczęcie „sądowe ziemskie województwa”, „ziemsko-grodzkie” oraz
stemple „województwa” i „księstwa”. Stefan K. Kuczyński nie zgłębił przyczyn, dla
których ta sama – jak sądziły – instytucja, czyli sądy ziemskie posługiwała się
pieczęciami o odmiennych legendach.
Różnorodność tekstów legend otokowych do 1791 r. tłumaczyć możemy
dążeniem dysponentów tłoków do precyzyjnego określenia urzędu oraz zmieniającą
się konwencją informowania o instytucji. Zmiany, jakie nastąpiły w nomenklaturze
oraz w terminologii szlacheckiej pieczęci sądowej po 1791 r., łączyć należy jednak
77
M. Goyski, Reformy Trybunału Koronnego…, s. 98-99.
Z. Mayer, Wizerunek Trybunału Koronnego. Studium prawno-obyczajowe, „Pamiętnik HistorycznoPrawny”, 1929, t. VII, z. 1, s. 12, 26.
79
W. Witkowski, Urządzenie i symbolika Sali Trybunału Koronnego w Lublinie, „Annales Universitatis
Mariae Curiae-Skłodowska”, vol. XXX, 18, sectio G (Ius), 1983, s. 300.
80
S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie…, s. 183.
78
Pieczęcie sądów ziemskich
55
z przebudową sądownictwa szlacheckiego z okresu reform Sejmu Wielkiego (17881792). Reorganizacja objęła szlacheckie sądy grodzkie i szlacheckie sądy ziemskie
(zob. s. II/118). Wprowadziła na ich miejsce sądy ziemiańskie. Reforma sądów
szlacheckich z 1791 r. wymusiły zmianę brzmienia legend otokowych. Zmieniono
treść komunikatu i język napisu. W legendach pieczęci z okresu Sejmu Wielkiego
odnotowane zostały nowe nazwy sądów (zob. s. II/121-123).
Otwarte pozostaje pytanie na ile dobrze odczytujemy dziś charakter pieczęci
ziemskich. Łączymy je z ziemią, terytorium, z prowincją, czy też z województwem,
a zapominamy o wieloznaczności słowa ziemstwo. Ziemstwo zaś mogło oznaczać
szlachtę ziemi, prowincji, czy też województwa zorganizowaną oraz wyposażoną
w samorząd stanowy81. Wydaje się, że sposób odczytania pieczęci ziemskiej jako
znaku społecznościowego, czyli de facto korporacyjnego pasuje do charakteru
innych dobrze już rozpoznanych grup staropolskich pieczęci władz kolegialnych,
tj. kapituł, domów zakonnych, parafii, czy też władz miejskich.
W poł. XVI w. na obszarze środkowopolskim w użyciu znajdowały się dwie
pieczęcie ziemskie, tj. łęczycka i sieradzka82. Hybrydzie łęczyckiej na polu pieczęci
ziemskiej łęczyckiej nie towarzyszył żaden tekst. Natomiast Orłowi Białemu
niekoronowanemu na pieczęci ziemskiej sieradzkiej asystowały litery S Si, które
identyfikowały pieczęć województwa sieradzkiego (fot. nr II/24). Wprowadzenie
tekstu z nazwą ziemi sieradzkiej nad tarczę z Orłem Białym niekoronowanym uznać
należy za realizację schematu, według którego skonstruowano też szesnastowieczne
pieczęcie sądowe różnych ziem Mazowsza, województw i powiatów Wielkopolski
właściwej oraz województwa inowrocławskiego.
Stefan K. Kuczyński opublikował dwie pieczęcie mazowieckie83 (warszawską84
(fot. nr II/23) i wiską), na których umieszczono tarcze z Orłem Białym i skrócone
nazwy ziem. Do tych dwóch stempli wskazanych wyżej dodać możemy identyczną
81
Słowo ziemstwo odczytywane jest przez językoznawców przynajmniej na trzy sposoby (Słownik
języka polskiego, t. X, pod red. W. Doroszewskiego i in., Warszawa 1968, s. 1107) – 1. instytucja
sądowa dla szlachty zamieszkującej ziemię lub powiat; 2. hierarchia urzędnicza danej ziemi lub
powiatu; 3. jednostka podziału administracyjnego.
82
Z uwagi na występowanie przynajmniej pięciu odmian pieczęci ziemskich sieradzkich w XVI w.
mówić należy raczej o pieczęciach ziemskich sieradzkich. Były to dwie odmiany wykorzystywane do
uwierzytelniania dokumentów w Szadku (AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 63, bez paginacji;
sygn. 66, bez paginacji; APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 1, k. 157; sygn. 2, k. 37v,
103, 106; sygn. 189, k. 6, 15; sygn. 231, k. 48, 147; A. Chmiel, Materyały sfragistyczne. Pieczęcie
ziemskie i Trybunału…, szp. 288; S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie…, s. 182); dwie odmiany
wykorzystywane do uwierzytelnienia dokumentów w Piotrkowie (APŁódź, Archiwum Walewskich
z Tubądzina, sygn. 2, k. 42v; sygn. 189, k. 24, 31; APPoznań, AM Poznania, Miscellanea, sygn. II/154);
jedna odmiana wykorzystywana do uwierzytelniania dokumentów w Sieradzu (APŁódź, Archiwum
Walewskich z Tubądzina, sygn. 1, k. 15, 17, 19, 21, 28, 33; sygn. 2, k. 39; APŁódź, Archiwum Tarnowskich z Kliczkowa, sygn. 35, k. 9, 12).
83
S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie…, s. 181.
84
ADWłocławek, Akta biskupów kujawsko-pomorskich. Dobra biskupie, sygn. 9a, k. 1, 14, 22; sygn.
9d, k. 22; APPoznań, Dokumenty miasta Poznania, sygn. D. 326/2.
56
Pieczęcie szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości
w konstrukcji pieczęć czerskiego sądu ziemskiego85. Do przykładów mazowieckich
dołączyć możemy pieczęć wielkopolskiego powiatu kościańskiego86. Na jej polu nad
tarczą z Orłem Białym niekoronowanym umieszczone zostały majuskułowe litery DC, czyli districtus costensis. Inaczej zredagowany został napis na szesnastowiecznej
pieczęci województwa inowrocławskiego. Ułożono go na banderoli (szarfie) nad
tarczą z Orłem Białym zapewne niekoronowanym (fot. nr II/25). Twórca tej legendy
za pomocą czterech liter S T IV poinformował, że pieczęć związana była z ziemią
inowrocławską87.
Wprowadzenie liter na pole pieczęci sieradzkiej, a także innych wskazanych
wyżej wiązać należy z wyobrażeniem napieczętnym, tj. Orłem Białym bez korony,
czyli z symbolem, który nie identyfikował dysponenta wprost, a wskazywał na jego
związki z monarchą. Przekaz werbalny precyzował sens ogólnego komunikatu
heraldycznego, a także wiązał pieczęć z prowincją i z jej sądem. Być może treścią
wyobrażenia napieczętnego tłumaczyć należy przyczyny, dla których sądowa pieczęć
łęczycka z hybrydą łęczycką nie miała napisu. Herb terytorialny województwa
łęczyckiego nie wymagał specjalnego dopełnienia werbalnego. Nie znaczy to, że nie
widzimy innych, a możliwych wyjaśnień zjawiska. Wiemy, że brak napisu mógł być
prostą konsekwencją niewielkich rozmiarów łęczyckiej pieczęci sygnetowej.
Przykład trzech mazowieckich pieczęci sądowych (czerskiej, warszawskiej oraz
wiskiej), a także bardzo podobnych pieczęci inowrocławskiej, sieradzkiej i pieczęci
powiatu kościańskiego wskazują, że szesnastowieczne stemple sądów ziemskich
miały zbliżone rozmiary oraz wyobrażenia. Różniły się przede wszystkim tekstami
legend.
W XVII i w XVIII w. legendy polskich pieczęci ziemskich przekształciły się
z szesnastowiecznych krótkich zwrotów utworzonych z pojedynczych liter w pełne
zdania, które zawierały informacje szeroko charakteryzujące dysponenta. Podawana
była nazwa instytucji i terytorium, z którym związane były uprawnienia sądu oraz
urzędu. Napisy precyzowały kompetencje terytorialne pieczęci sądowej.
Legendy pieczęci ziemskich łęczyckich z XVII-XVIII w. (w zasadzie)
konsekwentnie wskazywały na ziemski i na wojewódzki charakter znaku. Ujawnione
źródła upoważniają nas do stwierdzenia, iż rozbudowana legenda pieczęci łęczyckiej
po raz pierwszy pojawiła się na pieczęci sądowej podczas sprawowania urzędu
pisarza łęczyckiego przez Marcina Bełdowskiego, czyli pomiędzy 1611 i 1612 r.88
O takiej chronologii pieczęci oraz jej legendy przemawiają sygle identyfikujące
pisarza. Wprowadzone je w wolne przestrzenie przy krawędzi pieczęci (fot. nr II/27).
Na większości zachowanych odcisków były one nieczytelne lub przypominały
85
Pieczęć ta uważana była za znak miejski Czerska – W. Wittyg, Pieczęcie miast dawnej Polski,
Kraków 1905-1914, s. 46; M. Gumowski, Herby miast województwa warszawskiego, Warszawa 1938,
s. 15.
86
APPoznań, AM Kościana, sygn. I/6.
87
ADWłocławek, Dokumenty, sygn. 3048.
88
SIGILLUM TERRESTRE PALATINATVS LANCICIENSIS – APŁowicz, Zbiór Tarczyńskiego,
sygn. 167, k. 1; APŁódź, Archiwum Rzewuskich z Bratoszewic, sygn. 3, k. 63, 70, 75, 78; APŁódź,
Archiwum Wężyków z Bełdowa, sygn. 24, k. 20, 27.
Pieczęcie sądów ziemskich
57
kropki (punkty). Na odcisku ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łowiczu89
kropki okazały się literami, choć też nie w pełni czytelnymi. Uznaliśmy, iż litery te
układały się w tekst MB | P-Z-L90. Najmniej czytelna jest litera B.
Po przyjęciu takiej identyfikacji liter uznaliśmy, iż wskazywały one na Marcina
Bełdowskiego, pisarza ziemskiego łęczyckiego91. Wnioskowanie nasze możemy
wzmocnić argumentem pośrednim. Wśród pisarzy ziemskich łęczyckich imię na
literę M (oprócz Marcina Bełdowskiego) nosił tylko Mikołaj Witkowski pełniący
urząd w latach 1685-169592. Cechy stylowe omawianej tu pieczęci ziemskiej –
naszym zdaniem – lepiej odpowiadały estetyce 1. poł. XVII w. niż końca XVII w.
Przyjmujemy więc, iż identyfikacja łącząca powstanie pieczęci z 1. poł. XVII w. oraz
z Marcinem Bełdowskim ma sens.
Tekst legendy z pieczęci ziemskiej łęczyckiej z pocz. XVII w. w niezmienionej
zapewne postaci powtórzony został na typariuszu z poł. XVII w.93 Sposób
konstruowania legendy otokowej ziemskiej pieczęci łęczyckiej w 1. poł. XVIII w.
został nieco zmieniony. Zapewne w 1736 r.94 pominięto tę części tekstu, która
informowała o wojewódzkim statusie Łęczyckiego. Terytorium, na którym pieczęć
łęczycka posiadała siłę uwierzytelnienia dokumentów określono przymiotnikowo bez
słów wartościujących jego rangę. Redukcja tekstu miała charakter epizodyczny.
Pełne brzmienie tekstu legendy pieczęci ziemskiej łęczyckiej zostało przywrócone
w 1784 r.95
Osobnego akapitu wymaga legenda pieczęci ziemskiej z ziemi wieluńskiej
z XVIII w. Typariusz tej pieczęci wykonany został w 1778 r. (fot. nr II/29) Jego
legenda akcentowała ziemski charakter dysponenta oraz pośrednio wskazywała na
status Wieluńskiego96.
Odmienny schemat budowania legend pieczęci ziemskich przyjęto, a następnie
konsekwentnie stosowano w sądzie ziemskim sieradzkim. Różnica pomiędzy
legendami z pieczęci łęczyckich i wieluńskich, a legendami z pieczęci sieradzkich
polegała na wprowadzeniu do legend pieczęci sieradzkich słowa wskazującego na
sądowe przeznaczenie tłoka (fot. nr II/28). Po raz pierwszy tak wzbogacona legenda
pojawiła się na pieczęci wykonanej dla sieradzkiego sądu ziemskiego w 1746 r.97 Na
89
APŁowicz, Zbiór W. Tarczyńskiego, sygn. 167, k. 1.
Pragniemy zwrócić uwagę, iż tekst legendy otokowej omawianej tu pieczęci zredagowano w języku
łacińskim, a zidentyfikowane przez nas sygle układały się w tekst polski.
91
Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII wieku. Spisy, opr. E. Opaliński,
H. Żerek-Kleszcz, Kórnik 1993, nr 430.
92
Tamże, nr 437.
93
[…]ILVM TER[] […]ATINATVS L[…] – AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 63, bez paginacji.
94
SIGILLUM TERRESTRE LANCICIENSE – AAŁódź, AD Łęczyca, sygn. 207; S. K. Kuczyński,
Pieczęcie i herby miasta Łęczycy…, nr II/9.
95
SIGILLUM TERRESTRE PALATINATUS LANCICIENSIS 1784 – APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 24, k. 247; S. K. Kuczyński, Pieczęcie i herby miasta Łęczycy…, nr II/11.
96
SIGILLUM TERRESTRE VIELUNENSE | 1778 – APŁódź, Archiwum Ostrowskich i Potockich
z Maluszyna, sygn. 276, k. 77, 124, 161.
97
SIGILLUM IUDICII TERRESTRIS SYRADIENSIS – S. K. Kuczyński, Tłok pieczęci sądu
ziemskiego sieradzkiego z połowy XVIII wieku, „Wiadomości Numizmatyczne”, 1968, r. XII, z. 1, s. 25.
90
58
Pieczęcie szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości
kolejnej pieczęci ziemskiej z 1781 r. generalnie powtórzono legendę z 1746 r., ale
rozbudowano ją o informację o wojewódzkim statusie Sieradzkiego98.
Fragmenty legend z pieczęci sieradzkiego sądu ziemskiego (od 1746 r.), które
wskazywały na sądowy charakter dysponenta, przypominały zwroty znane nam
z tekstów piotrkowskich pieczęci trybunalskich (zob. s. II/99-100). Bliskie związki
personelu sądowego sądu ziemskiego sieradzkiego z trybunałem piotrkowskim
prowokują nas do poszukiwania wzajemnych zapożyczeń. Sądzimy, że w przypadku
Sieradza przepływ wzorców tekstowych (i obrazowych) prowadził od trybunału do
sieradzkiego sądu ziemskiego99. Legenda pieczęci sądu ziemskiego województwa
lubelskiego z datą 1717 również zawierała zwrot wskazujący na jej sądowe
przeznaczenie100 . Pieczęć ziemska lubelska z 1777 r. wykorzystywana była przez
trybunał koronny wyrokujący w Lublinie.
W sfragistyce polskiej odnajdujemy także i inne pieczęcie z legendami, które
jednoznacznie wskazywały na sądowy lub na sędziowski charakter jej dysponenta.
Znamy np. pieczęcie sądu wyższego prawa niemieckiego na zamku krakowskim101
i stemple sądu leńskiego ziemi sądeckiej102 . O sądowym charakterze pieczęci
świadczą legendy z typariuszy sądu miejskiego Wschowy103 (zob. s. II/66, III/70-71).
W tym miejscu przywołać też możemy sądową pieczęć Mikołaja Prażmowskiego,
arcybiskupa gnieźnieńskiego (zob. s. I/15). Z XVI w. pochodzi pieczęć sądu
generalnego województw lubelskiego i sandomierskiego z dwoma herbami tychże
województw na polu pieczętnym104. W 1574 r. sejmik szlachecki w Wiszni podjął
uchwałę o ustanowieniu iudicium generale ordinarium terrarum Russiae i ustalił dla
98
SIGILLUM IUDICIJ TERRESTRIS PALATINATUS SYRADIENSIS – APŁódź, Archiwum
Tarnowskich z Kliczkowa, sygn. 5, k. 2, 90; APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 4,
k. 419, 464; sygn. 24, k. 179, 183v, 194.
99
Piotrkowskie pieczęcie trybunalskie wykorzystywano do uwierzytelniania ekstraktów ziemskich
(zob. s. II/100).
100
SIGILLV IVDI TERRIS PLTVS LVBLINENSIS 1717 – APLublin, Lubelskie ekstrakty trybunalskie 1714, k. 101; 1758-1763, k. 3, 7; S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie…, s. 184.
101
S IVRIS THEVTVNICI IN CASTRO CRACOVIENSIS – F. Piekosiński, Pieczęcie polskie wieków
średnich…, nr 457 – pieczęć z wyobrażeniem głowy królewskiej S IVRIS THEVTVNICI IN CASTRO
– F. Piekosiński, Pieczęcie polskie wieków średnich…, nr 446 – pieczęć z wyobrażeniem Orła Białego
koronowanego. Nowożytne pieczęcie sądu wyższego prawa niemieckiego na zamku krakowskim
opublikował Stanisław Kutrzeba (S. Kutrzeba, Katalog Krajowego Archiwum Aktów Grodzkich
i Ziemskich w Krakowie…, nr 8-10, s. 125-126). Informacje o pięciu tłokach sądu wyższego prawa
niemieckiego na zamku w Krakowie (jednym – z XIV w. z Orłem Białym, czterech – z XVII oraz
XVIII w. z głową króla w koronie) – K. Jelonek-Litewka, Zbiory sfragistyczne Archiwum Państwowego
w Krakowie (Tłoki pieczętne, pieczęcie luźne, odlewy), [w:] Zbiory pieczęci w Polsce, pod red.
Z. Piecha, W. Strzyżewskiego, Warszawa 2009, s. 94, fot. 18.
102
S IVDICII FEODALIS TERRE SANDE – F. Piekosiński, Pieczęcie polskie wieków średnich…,
nr 578.
103
Pieczęć z XVI w. – SIGILLVM IVDICI WSCHOWENSIS – APPoznań, AM Kościan, sygn. I/241,
k. 8; pieczęć z 1716 r. – SIGILLVM IVDICI WCHOWIENSIS – APZielona Góra, Wschowa, cech
rzeźników, sygn. 12.
104
SIGIL IUDICII GENERAL SAND ET LUBLI PAL – MNKraków, Dz. rkps., M. Gumowski, Herby
ziemskie, sygn. 1507, k. 315-316; A. Chmiel, Materyały sfragistyczne. Pieczęcie ziemskie i Trybunału
koronnego…, szp. 295.
Pieczęcie sądów ziemskich
59
sądu pieczęć z herbem prowincji i z legendą opisującą wymiar sprawiedliwości105.
Sformułowania wykorzystane na szesnastowiecznej pieczęci sądu generalnego dla
województw lubelskiego oraz sandomierskiego zostały częściowo powtórzone na
osiemnastowiecznej pieczęci sądowej powiatów radomskiego, opoczyńskiego oraz
chęcińskiego106 .
Na podstawie brzmienia legend należy dokonać rozgraniczenia pomiędzy
pieczęcią ziemską (symbolem samorządu szlacheckiego), ale wykorzystywaną przez
szlachecki wymiar sprawiedliwości i pieczęcią sądu ziemskiego. W tym drugim
przypadku w zgodzie z brzmieniem napisu otokowego właścicielem stempla była
instytucja uprawniona do wykonywania czynności sądowych. Praktyka sfragistyczna
i dyplomatyczna wskazuje jednak, iż zakres kompetencji pieczęci ziemskich oraz
pieczęci sądowo-ziemskich był identyczny. Służyły – a przynajmniej taki obraz
wyłania się z zachowanych źródeł – szlacheckiemu wymiarowi sprawiedliwości,
a dokładnie sądom ziemskim.
Legendy pieczęci sądowych budowane były z poszanowaniem zwyczajów
prawnych poszczególnych ziem oraz prowincji, a ich treści oddawały rzeczywisty
charakter miejscowego wymiaru sprawiedliwości. Troska o poprawność opisu
szczególnie widoczna była w sposobie budowania legend pieczęci sądowych
z obszaru Mazowsza. Dużą grupę mazowieckich pieczęci sądowych tworzyły
stemple ziemsko-grodzkie. Zinwentaryzowane zostały ziemsko-grodzkie pieczęcie
warszawskie z XVI107, XVII108 i z XVIII w.109 Także sąd ziemi wiskiej w XVIII w.
posługiwał się pieczęcią o podwójnym ziemsko-grodzkim charakterze110. Złożony
charakter przywołanych tu pieczęci sądów szlacheckich wynikał ze sposobu
zorganizowania mazowieckiego wymiaru sprawiedliwości. Literatura podkreśla
stosunkowo późne wykształcenie się mazowieckiego sądownictwa grodzkiego111
105
SIGILLUM IUDICIIS ORDINARII GENERALIS TERRARUM RUSSIAE – Akta grodzkie
i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie,
t. XX, t. I, Lauda wiszeńskie 1572-1648, opr. A. Prochaska, Lwów 1909, nr 14, paragraf 14.
106
SIGILL IUDICII TERRIS DISTRUUM RADOMIEN OPOCIE ET CHECINEN – MNKraków,
Dz. rkps., M. Gumowski, Herby ziemskie, sygn. 1507, k. 299.
107
SIGILVM TERE ET CAST VARS 156[.] – A. Chmiel, Materyały sfragistyczne. Pieczęcie ziemskie
(II)…, szp. 56.
108
Pieczęć z 1617 r. – SIGILVM TERE ET CAST VARS 1617 – ADWłocławek, Dokumenty, sygn.
1279; APŁódź, Archiwum Ostrowskich i Potockich z Maluszyna, sygn. III/102, k. 61; APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 1, k. 47; A. Chmiel, Materyały sfragistyczne. Pieczęcie ziemskie
(II)…, szp. 56.
109
Pieczęć z Orłem Białym i ze Ślepowronem Sobolewskiego pod Orłem – SIGILLUM TERRESTRE
CASTRENSE VARSAVIENSE – MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68651; pieczęć
z Orłem Białym oraz ze Ślepowronem Sobolewskiego na piersi Orła – SIGILLUM TERRESTRE
CASTRENSE VARSAVIENSE – APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 24, k. 104v;
MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68653; APPoznań, Dokumenty wiejskie, sygn. 196/1;
pieczęć z Orłem Białym i Rogalą Skulskiego na piersi Orła – MNWarszawa, Gabinet monet i medali,
sygn. 68654; KKP Głowno.
110
SIGI[…] TERRESTRE ET CAS[…]NSE VISNENSE 1730 (?) ANNO – Muzeum w Krośniewicach,
Dokumenty, sygn. 459.
111
Dyplomatyka wieków średnich…, s. 288.
60
Pieczęcie szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości
(schyłek XV w.). Wykazy urzędników mazowieckich z końca XVIII w. wymieniają
pisarzy, którzy łączyli funkcje w sądzie ziemskim i grodzkim (np. warszawskim).
Sondażowo przeprowadzone obserwacje pokazują, iż w nagłówkach ekstraktów
z odciskami warszawskich pieczęci ziemsko-grodzkich z XVII w. odnotowywano
fakt wyrokowania na dworze królewskim (curia regia varsaviensis) lub w urzędzie
starosty i w grodzie warszawskim (officyi capit y castren varsaviensis)112.
Pieczęcie ziemskie z województw łęczyckiego i sieradzkiego w XVII-XVIII w.
w zasadzie poprawnie identyfikowały status obu województw, a także status ziemi
wieluńskiej (zob. s. II/56-58). Należy przy tym jednak pamiętać o dwóch pieczęciach
pozbawionych informacji o wojewódzkim statusie Łęczyckiego oraz Sieradzkiego.
Nasze obserwacje środkowopolskie skonfrontujemy w tym miejscu z ustaleniami
poczynionymi na podstawie materiału z innych obszarów.
Autorzy legend sprawdzali status prawny ziemi, dla której przygotowywali
pieczęć sądową i dostosowywali tekst do rangi przyszłego dysponenta. Dwie różne
pieczęcie wykorzystywane przez sąd ziemski w Dobrzyniu w XVII i w XVIII w.
otrzymały legendy wskazujące na ziemię dobrzyńską113. O ścisłym powiązaniu
legendy otokowej ze statusem prowincji świadczy przykład pieczęci księstwa
siewierskiego. W jej napisie odnotowano książęcy charakter terytorium114 . Przekaz
werbalny pieczęci siewierskiej wzmacniała mitra książęca nad tarczą z herbem
księstwa siewierskiego.
Sąd ziemski województwa kaliskiego dysponował w XVI w. wojewódzką
pieczęcią ziemską z legendą, która (obok sformułowań standardowych) zawierała
zwrot generalis znany nam np. z tytulatury starostów generalnych wielkopolskich115.
Prawie tak samo zbudowana została legenda pieczęci województwa poznańskiego
z XVI w.116 Kaliska pieczęć z XVIII w.117 (fot. nr II/30) posiadała legendę
pozbawioną już zwrotu generalis. Jej tekst przekazywał tylko podstawowe treści.
112
ADWłocławek, Dokumenty, sygn. 1279; APŁódź, Archiwum Ostrowskich i Potockich z Maluszyna,
sygn. III/101, k. 61.
113
Pieczęć z XVII w. – SIGILLVM TERRAE DOBRINENSIS – MNKraków, Dz. rkps., M. Gumowski,
Herby ziemskie, sygn. 1507, k. 66; Pieczęć z XVIII w. – SIGILLVM TERRAE DOBRIN –
MNKraków, Dz. rkps., M. Gumowski, Herby ziemskie, sygn. 1507, k. 66-67.
114
SIGILLUM DUCATUS SEVERIAE – MNKraków, Dz. rkps., M. Gumowski, Herby ziemskie, sygn.
1507, tabl. XI.
115
SIGIL TERRESTRE GENERA PALA CALI – ADWłocławek, Dokumenty, sygn. 1241, 1271;
ADWłocławek, Akta kapituły kaliskiej, sygn. 21, bez paginacji; MNKraków, Dz. rkps., M. Gumowski,
Herby ziemskie, sygn. 1507, k. 110. Pieczęć Jana z Leszna Leszczyńskiego (fot. nr II/4) starosty
generalnego wielkopolskiego (1659-1678), wojewody poznańskiego (1665-1661) – IOANNES
A LESZNO LESZCZYNSKI MAIOR POLON GENERAL │ DCTVS POSN – Muzeum w Krośniewicach, Dokumenty, sygn. 8684-8685; Urzędnicy wielkopolscy XVI-XVIII wieku. Spisy, opr. A. Bieniaszewski, Ossolineum 1987, s. 212.
116
SIGILLVM GENE PALATINATVS POZNANIENSIS – APPoznań, Dokumenty miasta Poznania,
sygn. D 482, D 332, D 350; APPoznań, AM Poznania, Miscellanea, sygn. II/81, III/27, III/121, III/155,
III/166, V/12.
117
Krąg legendy pieczęci został słabo odciśnięty. Dostrzec możemy litery, które wskazującą na ziemski
charakter pieczęci i na jej związek z województwem kaliskim – ADWłocławek, Akta kapituły kaliskiej,
sygn. 22, bez paginacji; APŁódź, Archiwum Rzewuskich z Bratoszewic, sygn. 5, k. 15-16, 18v, 20.
Pieczęcie sądów ziemskich
61
Rozbudowany komunikat wprowadzony został w otok osiemnastowiecznej
poznańskiej pieczęci ziemskiej. Z uwagi na zły stan zachowania znanego nam
odcisku uchylamy się w tym miejscu od podawania odczytu legendy118 (fot. nr II/31).
Inaczej relacje pomiędzy typem pieczęci (pieczęć ziemska) i województwem
zostały wyrażone w legendzie stempla województwa gnieźnieńskiego utworzonego
w ostatnich latach I Rzeczypospolitej. Twórca legendy rozdzielił części napisu i użył
do tego mocnego spójnika et. Tym samym wskazał na dwie różne przestrzenie,
w których pieczęć gnieźnieńska miała urzędowe zastosowanie. Wyróżnił przestrzeń
sądową (ziemską) i wojewódzką, czyli – jak tu sądzimy – obszar właściwy dla
samorządu szlacheckiego119.
Na pieczęci ziemskiej województwa krakowskiego z XVIII w. umieszczone
zostały standardowe sformułowania identyfikacyjne120. Na wcześniejszych stemplach
ziemskich krakowskich, czyli na tłokach z XVI i z XVII w. oddawano je skrótami121.
Rozwinięte i zunifikowane formuły identyfikacyjne znajdujemy też na pieczęciach
ziemskich z województwa brzesko-kujawskiego122 . Legendy umieszczone w ich
otokach wskazywały na związek pieczęci ziemskiej z województwem, w którym
były wykorzystywane.
Część legendy odtworzyć możemy z odcisku ze zbiorów włocławskich – ADWłocławek, Dokumenty,
sygn. 1753. Lepszą pieczęć zapewne badał Marian Gumowski i uznał, że jej legenda miała brzmienie
SIGILLVM TERRESTRE PALATINATUS CALISIENSIS – MNKraków, Dz. rkps., M. Gumowski,
Herby ziemskie, sygn. 1507, k. 110-111.
118
Pełna identyfikacja dysponenta typariusza nie została przeprowadzona. Kancelaryjne zastosowanie
pieczęci wskazuje na jej związek z poznańskim sądownictwem ziemskim (odcisk pod ekstraktem
z ksiąg ziemskich poznańskich), ale pierwsze słowa legendy STANISLAUS AUGUSTUS świadczą, iż
rozpoczęto ją imieniem panującego – ADWłocławek, Akta obce, sygn. XXVII/4.
119
SIGILLUM TERRESTRE ET PALATINATUS GNESNENSIS – S. K. Kuczyński, Polskie herby
ziemskie…, s. 106.
120
Pieczęć z 1766 r. – SIGILLUM TERRESTRE PALATINATUS CRACOVIENSIS AD 1766 –
MNKraków, Dz. rkps., M. Gumowski, Herby ziemskie, sygn. 1507, k. 135; S. Kutrzeba, Katalog
Krajowego Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie…, s. 122; pieczęć z 2. poł. XVIII w. –
SIGILLUM TERRESTRE PALATINATUS CRACOVIENSIS – MNKraków, Dz. rkps., M. Gumowski,
Herby ziemskie, sygn. 1507, k. 135; S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie…, s. 182; W. Drelicharz,
Z. Piech, Dawne i nowe herby Małopolski, Kraków 2004, s. 67.
121
Pieczęć z XVI w. – SZ (MNKraków, Dz. rkps., M. Gumowski, Herby ziemskie, sygn. 1507, k. 135).
Litery mogą oznaczać sigillum ziemskie. Jednak połączenie w krótkim tekście dwóch języków jest
nieprawdopodobne. Nie wykluczamy, że w literze Z należy dostrzec T, co w konsekwencji prowadzi do
rozwiązania skrótu sigillum terre lub sigillum terrestre. Tak odczytuje legendę tej pieczęci S. Kutrzeba
(S. Kutrzeba, Katalog Krajowego Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie…, s. 121). Tu
pragniemy zwrócić uwagę na trudności z odczytaniem motta ZELO lub TELO na pieczęciach miast
kościoła gnieźnieńskiego z XVI w. (zob. s. III/23). Na pieczęci krakowskiej z XVII w. (MNKraków,
Dz. rkps., M. Gumowski, Herby ziemskie, sygn. 1507, k. 135; A. Chmiel, Materyały sfragistyczne.
Pieczęcie ziemskie (II)..., szp. 58-61; S. Kutrzeba, Katalog Krajowego Archiwum Aktów Grodzkich i
Ziemskich w Krakowie…, s. 121) były litery STPC, czyli: sigillum terreststre palatinatus cracoviensis.
122
Pieczęć pod ekstraktem z datą postępowania urzędowego 1697 r. – SIGILLVM TERRESTRE
PALATINATVS BRESTENSIS – ADWłocławek, Dokumenty, sygn. 1597; MNKraków, Dz. rkps.,
M. Gumowski, Herby ziemskie, sygn. 1507, k. 32, tabl. II, nr 16; pieczęć z XVIII w. – SIGILLVM
TERRESTRE PALATINATUS BRESTENSIS – MNKraków, Dz. rkps., M. Gumowski, Herby
ziemskie, sygn. 1507, k. 32.
62
Pieczęcie szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości
Treści łacińskojęzycznych legend pieczęci sądów ziemskich z terenu Korony
skonfrontować możemy z terminologią stosowaną na typariuszach pieczętnych
sądów szlacheckich Wielkiego Księstwa Litewskiego. Osiemnastowieczne pieczęcie
ziemskie województw litewskich (nowogródzkiego123 i wileńskiego124 ) wyposażane
były w legendy polskie, czyli zredagowane w urzędowym języku kancelarii i sądów
litewskich. Polszczyzna legend pieczęci litewskich powoduje, iż otrzymujemy tu
komunikat wolny od możliwych zniekształceń translatorskich. Dwa przywołane
przykłady pokazują, iż sądy litewskie posługiwały się pieczęciami o legendach
podobnych do tych, które znamy z Korony.
Znamy legendy, w których nie określono statusu prawnego terytorium. Sądy
ziemskie województw łęczyckiego oraz sieradzkiego posługiwały się przynajmniej
dwiema pieczęciami, których legendy wskazywały na ich „ziemski” lub „sądowoziemski” charakter, a pozbawione były odniesienia do województwa (zob. s. II/57).
Nie było to rozwiązanie wyjątkowe. Pieczęć ziemska inowrocławska z 1778 r. też
pozbawiona była werbalnej identyfikacji województwa inowrocławskiego125.
Bez odwołania do właściwego województwa zbudowane zostały legendy
pieczęci ziemskich niektórych obszarów Mazowsza, choć tu z uwagi na odmienny
sposób wyznaczenia granic administracyjnych sprawa była bardziej złożona. Na
ośmiobocznych pieczęciach sądu ziemskiego warszawskiego z 1660 oraz z 1670 r.
nie odnotowano w legendzie, że ziemia warszawska była częścią województwa
mazowieckiego126. Według tego samego wzoru powstała w 1688 r. ośmioboczna
pieczęć ziemska liwska127 . Ziemia liwska także wchodziła w skład województwa
mazowieckiego. Legendy pieczęci ziemskich czerskiej128 i płockiej129 odwoływały
się też do podziałów administracyjnych właściwych dla Mazowsza i nie posiadały
informacji o województwach odpowiednio mazowieckim (ziemia czerska) i płockim
(ziemia płocka).
Legendy pieczęci niektórych sądów ziemskich zawierały uściślenia terytorialne.
Wskazywały one na powiaty sądowe, w których pieczęć wypełniała swoje funkcje
123
PIECZĘĆ ZIEMSKA W[…] NOWOGRODZKIEGO 17[..] – APŁódź, Archiwum Bartoszewiczów,
sygn. 97, k. 7v.
124
PIECZENC ZIEMSKA WOJEWODZTWA WILEN ANO 1777 (?) – APŁódź, Archiwum Bartoszewiczów, sygn. 478, k. 31.
125
Pieczęć z 1778 r. – SIGILLVM TERRESTRE IVVENIVLADISLAVIENSIS 1778 – ADWłocławek,
Dokumenty, sygn. 2561; MNKraków, Dz. rkps., M. Gumowski, Herby ziemskie, sygn. 1507, k. 105,
tabl. III, nr 43.
126
SIGILLVM TERRESTRE VARSAVIENSIS 1660 – MNKraków, Dz. rkps., M. Gumowski, Herby
ziemskie, sygn. 1507, tabl. XII; SIGILLVM TERRESTRE VARSAVIENSIS 1670 – APPiotrków, Cech
kupców w Piotrkowie, sygn. 4, k. 9; MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68647; A. Chmiel,
Materyały sfragistyczne. Pieczęcie ziemskie (I), „Wiadomości Numizamtyczno-Archeologiczne”, 18991902, t. IV, szp. 13.
127
SIGILLVM TERRESTRE LIVENSIS 1688 – A. Chmiel, Materyały sfragistyczne. Pieczęcie
ziemskie (I)..., szp. 14.
128
SIGILVM TERRE CERN 1590 – A. Chmiel, Materyały sfragistyczne. Pieczęcie ziemskie (II)…,
szp. 57.
129
SIGILLVM TERRE PLOCENSE 1659 – MNKraków, Dz. rkps., M. Gumowski, Herby ziemskie,
sygn. 1507, tabl. IX, nr 88.
Pieczęcie sądów ziemskich
63
kancelaryjne. Materiał sfragistyczny związany z funkcjonowaniem sądów ziemskich
województw łęczyckiego oraz sieradzkiego nie przynosi informacji tekstowych
o powiatach sądowych. W legendach środkowopolskich pieczęci ziemskich nie
znajdujemy zapisów, które łączyły pieczęć ziemską z powiatem. Jednakowoż na
podstawie występowania kilku odmian pieczęci ziemskich sieradzkich z XVI w.
(zob. s. II/69-70) podejrzewamy, iż przynajmniej trzy sieradzkie tłoki pieczętne
w sposób trwały związane były miejscami wyrokowania i zapewne przechowywane
były w archiwach powiatowych. Sądzimy, że istniały tłoki, które wykorzystywano
tylko w Piotrkowie, Sieradzu i w Szadku.
Legendy pieczęci niektórych sądów ziemskich spoza obszaru naszych badań
świadczą, iż obyczaj łączenia pieczęci z powiatem sądowym był praktykowany.
Kompetencje terytorialne pieczęci określano na dwa sposoby, choć ich sens był
jednakowy. Pierwszy ze sposobów polegał na równoczesnym wskazaniu powiatu
sądowego oraz województwa, w którym powiat było położony, drugi zakładał
podanie nazwy powiatu. Podwójną informację zawierała legenda szesnastowiecznej
pieczęci ziemi drohickiej130. Zdwojony komunikat odnajdujemy też na pieczęci
ziemskiej powiatu radomskiego województwa sandomierskiego131. W zbiorze
zinwentaryzowanych pieczęci liczniej występują legendy o odniesieniach tylko do
powiatu sądowego. Jako przykłady posłużą tu pieczęcie ziemskie z obszaru
województwa sandomierskiego oraz z Mazowsza. Sondażowo przeprowadzone
kwerendy ujawniły istnienie w XVIII w. pieczęci sądowej ziemskiej powiatów132
radomskiego, opoczyńskiego, chęcińskiego i pieczęci ziemskiej zapewne powiatu
opoczyńskiego133. Co ciekawe, w tym samym czasie samorząd szlachecki
województwa sandomierskiego posługiwał się swoją pieczęcią wojewódzką134. Do
wyjaśnienia pozostają kompetencje, w jakie wyposażono różne pieczęcie
Sandomierszczyzny135, tj. pieczęcie ziemskie, powiatowe i wojewódzkie.
Legendy pieczęci sądowych z Mazowsza precyzyjnie informowały o ziemi,
czyli o okręgu sądowym, a nie o województwie, w skład którego wchodził okręg
sądowy. Do danych przedstawionych w innym miejscu (zob. s. II/62) dodamy
130
SIGIL PAL PODLASIAE TERRAE DROHICEN – MNKraków, Dz. rkps., M. Gumowski, Herby
ziemskie, sygn. 1507, k. 69.
131
SIGILLUM TERRESTRE DISTRICTVVM RADOMIEN PALAT SANDOMIRIEN – J. Wiśniewski, Dekanat radomski, Radom 1911, wkładka ilustracyjna.
132
SIGILL IUDICII TERRIS DISTRUUM RADOMIEN OPOCIE ET CHECINEN – MNKraków,
Dz. rkps., M. Gumowski, Herby ziemskie, sygn. 1507, k. 299.
133
[…] TERRIS DIST […] – APŁódź, Archiwum Bartoszewiczów, sygn. 2, k. 130.
134
SIGILLVM PALATINATUS SANDOMIRIENSIS – MNKraków, Dz. rkps., M. Gumowski, Herby
ziemskie, sygn. 1507, k. 315.
135
Współczesne badania nad heraldyką samorządową województwa świętokrzyskiego (J. Michta,
Powiatowa heraldyka samorządowa województwa świętokrzyskiego i jej symbolika, Kielce 2004) mogły
przynieść pogłębioną refleksję na temat wyobrażeń pieczęci ziemskich dawnych powiatów
województwa sandomierskiego. Autor opracowania skoncentrował się na heraldyce województwa,
a pominął jego sfragistykę. Instrumentalnie wykorzystał heraldykę sandomierską dla potwierdzenia
słuszności rozwiązań symbolicznych przyjmowanych dla herbów powiatowych województwa
świętokrzyskiego.
64
Pieczęcie szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości
jeszcze dwa przykłady. Znamy np. pieczęć ziemską sochaczewską136, a nie pieczęć
ziemską województwa rawskiego. Oglądaliśmy też pieczęć ziemi ciechanowskiej137,
a nie pieczęć ziemską województwa mazowieckiego.
Ważny komunikat o charakterze prawnym przekazywało wyobrażenie pieczęci
ziemskiej. W rozważaniach nad treścią obrazów ze stempli podnieść musimy kwestię
autorstwa najstarszych typariuszy ziemskich. Wiemy, że król mógł kształtować
wyobrażenia pieczęci. Zygmunta I w 1516 r. określił wyobrażenie pieczęci ziemskiej
drohickiej138. Z woli monarchy tworzył ją jeździec, czyli litewska Pogoń139 ze
„świętą” literą S królewskiego imienia Sigismundus. Wyobrażenie pieczęci ziemskiej
drohickiej (a szczególnie monogram królewski S) dobrze wpisuje się w model
ikonograficzny zbudowany przez Jagiellonów w celu propagowania ich władztwa140.
Stefan K. Kuczyński podejrzewał, że znak zaprojektowany przez Zygmunta I nie
został wprowadzony na pole drohickiego stempla141. Jednakowoż stwierdzenie to
sformułowane zostało w oparciu o ułomną podstawę źródłową. Ciągle nie znamy
wielu najwcześniejszych pieczęci ziemskich. Nie może więc dziwić fakt, iż nie
dysponujemy źródłem, które potwierdza realizację nadania królewskiego z 1516 r.
Zbieg politycznych okoliczności mógł spowodować, że pieczęć z wyobrażeniem
utworzonym przez Zygmunta I nie dotrwała do naszych czasów. W 1569 r. niektóre
terytoria Litwy (w tym ziemia drohicka) włączone zostały do Korony. Inkorporacja
spowodowała, że pierwszy symbol sądu ziemi drohickiej (Pogoń litewska z literą S)
utracił rację bytu. Okres funkcjonowania litewskiego godła ziemi drohickiej trwał
tylko pięćdziesiąt trzy lata. Należy też pamiętać, że zakres użycia sądowej pieczęci
drohickiej przewidywał uwierzytelnienie pozwów. Te zaś nie podlegały archiwizacji.
Specjalne nadanie królewskie dla ziemi drohickiej z 1516 r. ma dla naszych
rozważań znaczenie fundamentalne. Pokazuje bowiem, iż wyobrażenie pieczęci do
pozwów sądowych było lub mogło być przedmiotem królewskiego nadania.
Inny przykład pochodzi z 1569 r. Powiaty mielnicki, drohicki i bielski z ziemi
podlaskiej (po włączeniu ich do Polski) otrzymały prawo do posługiwania się na
pieczęciach142 ziemskich godłem Orła Białego. Orła Białego nadano ziemiom
inkorporowanym do Polski w celu upamiętnienia „przywrócenia ziemi podlaskiej do
136
KKP Głowno.
APŁowicz, Zbiór W. Tarczyńskiego, sygn. 153, k. 7.
138
„…ordinamus etami ac institutimus, ut in singulis citationibus litteralibus terrestribus sigillum
terrestre districtus Drochiciensis: infra depictum equum sellatum uno homine armato, litera Sacra ad
perpetuam memoriam nominis nostri praeciencto in se continens…” – VL, t. I, Petersburg 1859, s. 175;
S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie…, s. 181.
139
Kilka litewskich pieczęci ziemskich – А. Цитоў, Сфрагистыка i геральдыка Беларусi, Мiнск
1999, s. 46-48.
140
Z. Piech, Monety, pieczęcie i herby w systemie władzy Jagiellonów, Warszawa 2003, s. 315-342.
141
S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie…, s. 181.
142
Pieczęcie powiatów mielnickiego, drohickiego i bielskiego z wyobrażeniem Orła Białego wykonane
zostały na zamówienie kancelarii królewskiej i sfinansowane z królewskich funduszów. Rytownik
(sculptor insigniorum) otrzymał wynagrodzenie za wykonanie trzech srebrnych pieczęci, a częścią jego
pracy była „sculptura… insigniorum aquilarum”) – S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie…, s. 220.
137
Pieczęcie sądów ziemskich
65
Korony Polskiej”143. W 1569 r. do Polski przyłączone zostały także ziemia wołyńska
i księstwo kijowskie144. W konsekwencji tegoż aktu odmienione zostały godła
województw bracławskiego oraz wołyńskiego. W 1569 r. król do dawnego godła
ziemskiego wołyńskiego, czyli do krzyża dodał Orła Białego „koronnego”145.
W przypadku decyzji monarszych z 1569 r. pamiętać należy, iż uwaga prawodawcy
zwrócona była jednak na znaki chorągiewne146 .
Nie wiemy, czy opisany wyżej sposób ustanawiania wyobrażeń pieczęci i godeł
ziemskich uznać należy za normę, czy też za wyjątek. Pamiętamy o politycznej
i propagandowej wymowie decyzji o wcieleniu części ziem litewskich do Polski
w 1569 r. W decyzjach królewskich, a podjętych w sprawie znaków Podlasia oraz
Wołynia dostrzegamy analogię z królewskimi lokacjami miast, w których monarcha
– niezależnie od stosunków własnościowych – zatwierdzał znak (obraz z pieczęci)
samorządu miejskiego. W miastach królewskich władca miał suwerenne prawo do
kształtowania znaków samorządu. Nie znaczy to, że zawsze arbitralnie narzucał
swoją wolę.
Wymienione przykłady, które świadczą o królewskim zainteresowania tłokami
sądów ziemskich z 1516 i z 1569 r., są ważne również dlatego, że oprócz monarszej
zgody na wykorzystywanie pieczęci sądowych władca dwukrotnie określił ich
wyobrażenia. Ostatni Jagiellonowie, tj. Zygmunt I oraz Zygmunt August budowali
obrazy pieczęci ziemskich w powiązaniu z symboliką królewską oraz państwową147.
W okresie, gdy ziemia drohicka wchodziła w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego,
to jej sąd ziemski posługiwał się Pogonią litewską odmienioną przez monogram
królewski. Po inkorporacji ziemi drohockiej do Korony miejsce herbu, który
świadczył o związkach dysponenta pieczęci z Litwą, zajął herb koronny. Od tego
momentu na pieczęciach ziemskich ziemi drohickiej (np. z XVII i z XVIII w.)
oglądać możemy Orła Białego (na tarczy lub bezpośrednio na polu pieczęci) obok
inicjałów148 lub inicjałów i herbów pisarzy ziemskich drohickich149. Co ciekawe, na
143
Przywiley przywrócenia ziemie podlaskiey do Korony Polskiey – VL t. II, Petersburg 1859, s. 77-80;
S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie…, s. 183, 220.
144
Przywiley przywrócenia ziemie wołynskiey do Korony Polskiey i Przywiley przywrócenia xięstwa
kijowskiego do Korony Polskiey – VL, t. II, Petersburg 1859, s. 80-87.
145
A. Chmiel, Materyały sfragistyczne. Pieczęcie ziemskie i Trybunału koronnego…, szp. 294.
146
Ziemia podlaska – „…postanawiamy, aby… za znakow na chorągwiach wojennych w Powiecie
swym od tego czasu y na potym, orła znaku Korony Polskiey używali…” – VL, t. II, Petersburg 1859,
s. 79; ziemia wołyńska – „…aby od tego czasu we wszystkich odprawach pospolitych, y na
chorągwiach ziemskich tey Ziemi Wołyńskiey, przy swych dawnych herbiech, orła znaku Koronnego
herbu używali…” – VL, t. II, Petersburg 1859, s. 83; księstwo kijowskie – „…aby od tego czasu we
wszystkich odprawach pospolitych, y na chorągwiach ziemskich w tey Ziemi Kijowskiej, przy swoich
dawnych herbiech, orła znaku Koronnego używali…” – VL, t. II, Petersburg 1859, s. 87.
147
Warto zwrócić uwagę na przekształcenia treści oraz funkcji Orła Białego, jakim podlegał on za
panowania Jagiellonów. W okresie rządów Władysława Jagiełły Orzeł polski ponownie występował
w charakterze znaku monarchy. Tym samym przywrócono mu treści właściwe czasom Kazimierza
Wielkiego – Z. Piech, Monety, pieczęcie i herby w systemie symboli…, s. 213-218.
148
Pieczęć z XVII w. z inicjałami AL-NTD Wojciecha Łużeckiego, pisarza ziemskiego drohickiego –
MNKraków, Dz. rkps., M. Gumowski, Herby ziemskie, sygn. 1507, k. 69.
66
Pieczęcie szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości
pieczęci komisji porządkowej cywilno-wojskowej województwa podlaskiego ziemi
drohickiej150 pojawiły się dwa historyczne herby ziemi drohickiej, czyli Orzeł Biały
oraz Pogoń pod wspólną koroną otwartą (zob. s. II/136).
Wyobrażenie pieczęci sądowej ziemi drohickiej zestawić należy z obrazem
miejskiej pieczęci sądowej Wschowy z XVI w. Jej wyobrażenie określił dokument
Zygmunta I z 1532 r. w sprawie wykupu wójtostwa151 (zob. s. III/70-71). Monarcha
nadał wschowskiemu sądownictwu miejskiemu (wójtowskiemu) znak odmienny od
symboliki samorządowej ukształtowanej w XIV i w XV w. Tworzyć miał go Orzeł
Biały królewski152 bez korony z rozpostartymi skrzydłami przepasany literą S, która
symbolizowała imię królewskie oraz podkreślała podporządkowanie (subiectio)
mieszkańców Wschowy panującemu. W mniej zaszczytną część pola pieczęci, czyli
poniżej Orła Białego wprowadzona została tarcza z podwójnie przekrzyżowanym
krzyżem z dwiema toczenicami (pierścieniami). Krzyż podwójny z toczenicami
nawiązywał do znaku nadanego mennicy wschowskiej przez Władysława Jagiełłę.
Został on przejęty przez wschowską sfragistykę oraz heraldykę miejską w XV w.153
W zgodzie z literą królewskiego przywileju powstała szesnastowieczna pieczęć
sądowa Wschowy, która wiernie powtarzała treść nadania z 1532 r.154 Orzeł Biały
z literą S na piersi wypełnił także wschowską pieczęć sądową z 1716 r.155
Przykłady wschowskiej pieczęci sądowej i pieczęci ziemskiej drohickiej są dla
naszych rozważań nośnikami istotnych obserwacji. Świadczą o konsekwencji
Zygmunta I w kształtowaniu znaków sądowych. Przynajmniej dwa razy wykorzystał
on herby królewsko-państwowe do stworzenia wyobrażeń pieczęci sądów, nad
którymi (przynajmniej formalnie) sprawował nadzór. Zwracamy uwagę, iż do obu
godeł państwowych wprowadzone zostały monogramy królewskie. Przemieniły one
znaki ogólne w symbole konkretnego panującego.
W rozważaniach nad pochodzeniem wyobrażeń z najstarszych pieczęci
ziemskich uwzględnić powinniśmy opinie ludzi żyjących w czasach kształtowania
się symboliki sądów szlacheckich. W 1565 r. poeta Andrzej Trzecieski napisał, iż
w Orle z pieczęci ziemskiej sieradzkiej, a przeznaczonej (według jego opinii) do
pieczętowania dekretów sądowych sieradzkich widzieć należy królewskiego Orła
Białego. Pochodzenie znaku Andrzej Trzecieski powiązał z nadaniami królewskimi
oraz z przywilejami, którymi z woli króla cieszyła się ziemia sieradzka156. Autor
149
Pieczęć z 1747 r. z herbem Dołęga i inicjałami AK-ND Adama Kosińskiego, pisarza drohickiego –
MNKraków, Dz. rkps., M. Gumowski, Herby ziemskie, sygn. 1507, k. 70.
150
MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68472.
151
AGAD, MK, Księgi wpisów, sygn. 47, k. 361.
152
„…aquila regia, insignorum nostrorum Regalium…” – AGAD, MK, Księgi wpisów, ks. 47, k. 361;
M. Adamczewski, Heraldyka miast wielkopolskich…, nr B 802.
153
M. Adamczewski, Pieczęcie, herb i inne znaki Wschowy (około 1290-1793), [w:] Ludzie i herby
w dawnej Polsce, pod red. P. Dymmela, Lublin 1995, s. 227-228; tegoż, Heraldyka miast wielkopolskich…, nr B 793-794, C. 85.
154
APPoznań, AM Kościan, sygn. I/241, k. 8.
155
APZielona Góra, Wschowa, cech rzeźników, sygn. 12.
156
Wiersz De inclita Siradiensi provincia et sigillo decretis iudiciorum eius atributo Aquila Regia
nostrum – „…król, któremu podlega kraj … powierzył jej (ziemi sieradzkiej – M. A.) godło swego
Pieczęcie sądów ziemskich
67
szesnastowiecznej opinii nie dostrzegał w godle sądowym sieradzkim żadnych cech
poznańskich (zob. s. II/69). Widział w nim królewskiego Orła Białego i z tego
powodu dopisał motywy, dla których po niego sięgnięto.
Kształtowanie się symboliki oraz wyobrażeń nowożytnych pieczęci ziemskich,
a także innych sądów, na które mógł wpływać monarcha, zestawić tu należy
z wyobrażeniami pieczęci sądów średniowiecznych utworzonymi z woli monarchy.
Przywołać możemy przykłady z XIV w. Franciszek Piekosiński opublikował dwie
pieczęcie sądu wyższego prawa niemieckiego na zamku krakowskim. Pierwsza
z 1358 r.157 wyposażona została w wyobrażenie Orła Białego koronowanego, a druga
z 1361 r. miała na polu głowę królewską158. Wydawca pieczęci zwrócił uwagę na
zmianę charakteru sądu, któremu służyły oba opublikowane stemple. Według niego
sąd wyższy prawa niemieckiego początkowo traktowany był jako sąd państwowy,
a po 1361 r. stał się sądem królewskim. Dla naszych rozważań istotny jest związek
pomiędzy królem, który powoływał i reorganizował sąd, a sądowymi znakami
kojarzonymi z monarchą. Co ciekawe, pomimo zmiany wyobrażenia napieczętnego
na okładce księgi sentencji sądu z 1577 r. zobaczyć możemy na tarczy pod koroną
zamkniętą Orła Białego koronowanego z zapewne herbem panującego na piersi159.
Wiemy, że obrazy z superekslibrisów nie przekazywały treści ściśle urzędowych, jak
czyniły to pieczęcie. Z tego powodu pomiędzy tego tymi dwoma przekazami mogły
pojawić się rozbieżności.
Wizerunek królewskiego Orła Białego znajdujemy też na pieczęciach sądów
funkcjonujących u schyłku I Rzeczypospolitej. Ich użycie regulowały konstytucje
sejmowe. Z 1766 oraz z 1768 r.160 pochodzi opis pieczęci sądu referendarskiego
przeznaczonej do uwierzytelnienia dekretów. Prawodawca uznał, iż sąd referendarski
będzie miał „pieczęć mniejszą od koronnej” z wyobrażeniem Orła Białego.
Dla ustalenia głównej treści wyobrażeń pieczęci sądów ziemskich województw
łęczyckiego i sieradzkiego kluczowym zagadnieniem jest określenie relacji pomiędzy
obrazami sądowych pieczęci ziemskich, a herbami przedrozbiorowych województw.
Nazwa, czyli pieczęć ziemska (sigillum terrestre) łączyła typariusz z obszarem,
a w konsekwencji z systemem terytorialnych znaków identyfikacyjnych. Naszym
zdaniem możliwy jest inny sposób tłumaczenia nazwy pieczęci. Możemy powiązać
Królestwa, tego ptaka – giermka Jowisza…” – A. Trzecieski, Dzieła wszystkie, t. I Carmina. Wiersze
łacińskie, wyd. J. Królikowski, Wrocław 1958, nr XLVIII, s. 152-153; S. K. Kuczyński, Polskie herby
ziemskie..., s. 185.
157
F. Piekosiński, Pieczęcie wieków średnich…, nr 446; tegoż, O sądach wyższych prawa niemieckiego
w Polsce wieków średnich, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydział Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiejętności”, 1884, t. XVII, s. V-VII; tegoż, Przywilej króla Kazimierza Wielkiego
w przedmiocie założenia sądu wyższego prawa niemieckiego na zamku krakowskim, „Rozprawy
i Sprawozdania z Posiedzeń Wydział Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiejętności”, seria II,
1898, t. X, s. 294; L. Łysiak, Ius supremum Maydeburgense castri Cracoviensis 1356-1794. Organisation, Tätigeit und Stellung des Krakauer Oberhofs in der Rechtsprechund Altpolens, Frankfurt am
Main 1990, fot. nr 1.
158
MNKraków, Dz. rkps., M. Gumowski, Herby ziemskie, sygn. 1507, tabl. I, nr 1.
159
L. Łysiak, Ius supremum Maydeburgense castri Cracoviensis…, fot. 4.
160
VL, t. VII, Petersburg 1860, s. 206, 334.
68
Pieczęcie szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości
ją z ziemstwem, tj. ze szlachtą określonego terytorium (zob. s. II/55). Tym samym
identyfikacja geograficzno-administracyjna pieczęci byłaby wtórna wobec określenia
stanowego.
Herby województw oraz ziem były produktami ukształtowanymi w wyniku
rozwoju administracyjno-ustrojowego państwa. Powstały wcześniej niż pieczęcie
ziemskie. Nie wchodząc w szczegóły mówić możemy tu o starszeństwie sięgającym
ok. stu pięćdziesięciu lat (poł. XIV w. – herby ziemskie, pocz. XVI w. – pieczęcie
ziemskie). Herby województw oraz ziem teoretycznie mogły więc wypełnić pola
pieczęci ziemskich od pocz. XVI w. Godła terytorialne umieszczone na stemplach
ziemskich informowałyby o sądownictwie stanowym zorganizowanym w ramach
samorządu szlacheckiego. Postawić jednak należy pytanie, czy w chwili narodzin
szlacheckie sądy ziemskie miały samorządowy charakter (zob. s.II/41-43). Z naszych
obserwacji wynika, że uznawano je za część królewskiego wymiaru sprawiedliwości.
Stefan K. Kuczyński rozważania nad wyobrażeniami z pól pieczęci ziemskich
poprzedził mocnym stwierdzeniem o istnieniu silnych związków między sfragistyką
urzędów ziemskich, a heraldyką terytorialną161. Jednakowoż obserwacje prowadzone
w dalszej części jego studium o herbach ziemskich nie potwierdziły słuszności tak
ostrego sformułowania. Wręcz odwrotnie. Ujawniły istnienie różnych sposobów
kształtowania obrazów pieczęci polskich sądów ziemskich. Przykłady z Małopolski
np. z województw lubelskiego, sandomierskiego i z krakowskiego (z zastrzeżeniem
wynikającym z podobieństwa formy godeł państwa i ziemi krakowskiej), a także
z województwa brzeskiego dowodziły, iż godła terytorialne wypełniały jednak pola
ziemskich pieczęci sądowych. Herbów terytorialnych nie znajdujemy natomiast na
pieczęciach sądów ziemskich województw łęczyckiego i sieradzkiego. Nie było ich
także na stemplach z województw inowrocławskiego, kaliskiego, poznańskiego oraz
gnieźnieńskiego.
Większość pieczęci ziemskich województw łęczyckiego oraz sieradzkiego
otrzymała wyobrażenia utworzone z Orła Białego. Zjawisko to przedstawić możemy
liczbowo. Na pięć znanych nam pieczęci ziemskich łęczyckich wyobrażenia czterech
tworzył lub współtworzył Orzeł Biały. Tylko jedna z nich miała na polu hybrydę
łęczycką. Sfragistyka ziemska sieradzka prezentowała obraz jeszcze bardziej
jednorodny. Na cztery rozpoznane sieradzkie pieczęcie ziemskie wszystkie posiadały
wyobrażenia utworzone z Orła Białego. Na dominację Orła Białego (nazywanego
orłem państwowym) na pieczęciach ziemskich zwrócił uwagę Marian Gumowski.
Z uwagi na podręcznikowy charakter publikacji M. Gumowski poprzestał tylko na
tak ogólnym stwierdzeniu162.
Rozważania nad wyobrażeniami pieczęci ziemskich Polski centralnej mają tę
przewagę nad analizami prowadzonymi w innych miejscach, że dla Łęczyckiego,
161
„…herby terytorialne znalazły najszersze zastosowanie na pieczęciach urzędów ziemskich…” –
S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie…, s. 180.
162
M. Gumowski, Sfragistyka polska, [w:] Sfragistyka, opr. M. Gumowski, M. Haisig, S. Mikucki,
Warszawa 1960, s. 254-255.
Pieczęcie sądów ziemskich
69
Sieradzkiego oraz dla ziemi wieluńskiej ukształtowane zostały herby163 wyraźnie
odmienne od Orła Białego. Herbem ziemi łęczyckiej była hybryda łęczycka, czyli
połulwa i połuorła pod wspólną koroną. W 2. poł. XV w. otrzymała ona swą
ostateczną formę. Również w 2. poł. XV w. ustalona została wersja herbu ziemi
sieradzkiej. Jego godło tworzyła hybryda sieradzka, czyli połulwa i połuorła pod
wspólną koroną. Herby łęczycki i sieradzki różniły się barwami, ale te dla sfragistyki
nie miały żadnego znaczenia. Również w 2. poł. XV w. określone zostało godło
ziemi wieluńskiej. Zadecydowano, że będzie nim Baranek Boży.
Sfragistyka ziemska województw łęczyckiego oraz sieradzkiego była prosta,
czytelna i jednorodna. Konsekwentnie wykorzystywano w niej wyobrażenia Orła
Białego. Pomiędzy herbami ziemskimi łęczyckim, sieradzkim i wieluńskim, a Orłami
Białymi z pól środkowopolskich pieczęci ziemskich nie było żadnego związku.
W literaturze odnajdujemy jednak stwierdzenia, które komplikują w sposób
nieuprawniony prostotę opinii wyrażonej wyżej. Województwa łęczyckie i sieradzkie
należały do szeroko rozumianej Wielkopolski. Z tego też powodu (jak zakładano)
wyobrażenia z pól ich pieczęci ziemskich mogły zostać wyprowadzone od orła
wielkopolskiego, a dokładnie od orła poznańskiego. Dylemat ten (obok łęczyckiego
i sieradzkiego) dotyczył także wyobrażeń pieczęci ziemskich innych województw
i terytoriów, tj. województw brzeskiego, kaliskiego, poznańskiego, a także Kujaw
i ziemi dobrzyńskiej. Za powiązaniem obrazów z pieczęci ziemskich województwa
sieradzkiego z XVI w. z symboliką wielkopolską opowiadał się S. K. Kuczyński164.
Naszym zdaniem ta interpretacja profesora jest błędna.
Rozważania o Orle Białym w sfragistyce sądów ziemskich łęczyckiego oraz
sieradzkiego prowadzić należy równolegle. Wynika to ze stanu rozpoznania źródeł.
Lepiej oświetlona jest geneza pieczęci z Orłem Białym w Sieradzkim, ale przekazy
związane z funkcjonowaniem kancelarii sądu ziemskiego łęczyckiego ukazują
ewolucję pieczęci łęczyckiej w XVII i na pocz. XVIII w. W Sieradzkim ewolucji
obrazów stempli nie było. W sądzie ziemskim województwa sieradzkiego pieczęcie
osiemnastowieczne wprowadzone zostały bezpośrednio w miejsce tłoków z XVI w.
bez siedemnastowiecznych form przejściowych.
Pieczęć ziemska sieradzka (fot. nr II/24) datowana jest przez dotychczasową
literaturę na poł. XVI w., a precyzując ustalenia w oparciu o chronologię akcji
prawnej opisanej w ekstrakcie na rok 1553165 . Znawcy problemu zauważyli także, iż
w 1565 r. wykorzystywana była pieczęć sieradzka o identycznej treści, choć różniąca
się od wcześniejszej szczegółami. Z tekstu Adama Chmiela i S. K. Kuczyńskiego
wynika, iż obie znane im pieczęcie sieradzkie wprowadzone zostały do służby
kancelaryjnej kolejno. Następstwo pieczęci miało miejsce, ale uczestniczyły w nim
163
T. Olejnik, Pieczęcie i herby miast ziemi wieluńskiej, Łódź 1971, s. 11-21; S. K. Kuczyński,
Pieczęcie i herby miasta Łęczycy…, s. 27-52; tegoż, Polskie herby ziemskie…, s. 44-45 i in.
164
„…jest to więc orzeł wielkopolski, chociaż należałoby spodziewać się tu herbu ziemskiego sieradzkiego…” – S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie…, s. 181.
165
A. Chmiel, Materyały sfragistyczne. Pieczęci ziemskie i Trybunału koronnego..., szp. 288; S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie..., s. 181.
70
Pieczęcie szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości
inne tłoki sieradzkie. Obie pieczęcie sieradzkie opisane w literaturze nie zostały
odciśnięte najstarszym sieradzkim tłokiem ziemskim. Ten bowiem posłużył do
uwierzytelnienia ekstraktu z datą 1454166. Ekstrakt sporządzono w latach 1559-1565,
gdy funkcję pisarza ziemskiego sieradzkiego pełnił Jan Krzysztoporski.
Sfragistykę ziemską sieradzką z XVI w. – jak dziś sądzimy – należy opisać
inaczej niż uczynili to A. Chmiel oraz S. K. Kuczyński. Osią opisu uczynić musimy
współwystępowanie pieczęci, a nie ich następstwo. Wiemy, że istniały przynajmniej
cztery odmiany pieczęci ziemskich sieradzkich, a także że były one wykorzystywane
równolegle. Wiemy też, że funkcjonowała jeszcze pieczęć piąta. Była ona zapewne
wcześniejsza od czterech wspomnianych wyżej167. Wyobrażenia wszystkich pięciu
pieczęci były prawie identyczne, a różnice dotyczyły drugorzędnych rozwiązań. Do
cech wspólnych zaliczamy napisy – S Si – umieszczone nad górnymi krawędziami
tarcz, zbliżone kształty tarcz herbowych, Orły Białe niekoronowane na polach tarcz
oraz gwiazdy po obu stronach tarcz (na polu pieczęci najstarszej nie dostrzegamy
gwiazd). Podobne były także wymiary tłoków (ok. 20 mm), choć jeden z nich miał
średnicę nieco większą od pozostałych. Pieczęcie różniły się tylko nieznacznie
kształtami tarcz herbowych, rozmieszczeniem gwiazd i liter oraz „duktem” liter.
Drobne różnice w wyobrażeniach i w liternictwie legend tłumaczyć możemy
techniką wykonywania typariuszy lub też świadomym działaniem. Być może – co
podejrzewamy – w Sieradzkim zdecydowano o stworzenie kilku podobnych pieczęci,
które różniły się szczegółami. Szczątkowo zachowany materiał dyplomatyczny oraz
sfragistyczny może świadczyć o powiązaniu poszczególnych tłoków sieradzkich
z powiatami sądowymi województwa sieradzkiego (zob. s. II/55).
Hipoteza o powiązaniu szesnastowiecznych pieczęci ziemskich sieradzkich
z powiatami sądowymi piotrkowskim, sieradzkim oraz z szadkowskim168 brzmi
atrakcyjnie i koresponduje ze zwyczajem praktykowanym też na Mazowszu oraz
w województwie sandomierskim. Nie kłóci się także z ustaleniami dotychczasowej
literatury. Antoni Gąsiorowski badał średniowieczną praktykę posługiwania się
pieczęciami sędziów i podsędków w sądownictwie ziemskim Małopolski oraz
Wielkopolski. Zauważył, iż w sądach małopolskich posługiwano się pieczęciami
sędziów oraz podsędków nawet wtedy, gdy ci nie uczestniczyli w postępowaniu
sądowym. Z tego wyprowadzony został wniosek o przechowywaniu tłoków sędziego
i podsędka w powiatach sądowych. Praktyka sądów wielkopolskich była odmienna.
Sędziowie, podsędkowie i starostowie nie rozstawali się z tłokami. Z tego też
powodu w powiatach musiały znajdować się „indywidualne, odrębne dla każdego
powiatu i rodzaju sądu… pieczęcie sądowe, podkreślające m. in. terytorialną
odrębność sądów powiatowych”169.
Szesnastowieczne pieczęcie ziemskie sieradzkie pozostawały w ciągłej służbie
kancelaryjnej przez przynajmniej dwieście lat. Ich uniwersalne treści były atrakcyjne
166
APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 231, k. 147.
Tamże.
168
Wśród ekstraktów sądowych z Sieradzkiego nie natrafiliśmy na żaden dokument z Radomska.
169
A. Gąsiorowski, O dokumencie sądowym w Polsce…, s. 117.
167
Pieczęcie sądów ziemskich
71
w 1. poł. XVI i jeszcze na pocz. XVIII w. Obok oczywistych korzyści (oszczędności)
tak długie trwanie starych pieczęci przyniosło wymierne straty. Zablokowało na dwa
wieki rozwój sieradzkiej sfragistyki sądowej. Nowe sieradzkie pieczęcie ziemskie
pojawiły się dopiero w poł. XVIII w.
Orzeł Biały bez korony (właściwy dla sądownictwa ziemskiego sieradzkiego)
znalazł zastosowanie w sfragistyce urzędników sądowych. Orzeł Biały, a nie rodowa
Dołęga umieszczony został na ośmiobocznej pieczęci Aleksandra Mycielskiego170,
podsędka sieradzkiego (1699-1728).
Orzeł Biały niekoronowany wprowadzony został na pola pieczęci ziemskich
łęczyckich nieco później niż w województwie sieradzkim. Zajął on miejsce hybrydy
łęczyckiej wykorzystywanej w sądzie łęczyckim w poł. XVI w. (zob. s. II/84).
Pierwsza łęczycka pieczęć171 (fot. nr II/27) z Orłem Białym niekoronowanym na
tarczy powstała zapewne na pocz. XVII w. Jej wykonanie łączymy dziś z Marcinem
Bełdowskim, pisarzem ziemskim łęczyckim (zob. s. II/56-57). Nie znamy żadnego
dokumentu z tą pieczęcią z XVII w. Ekstrakty opieczętowane omawianym tu
stemplem noszą daty z XVIII w.
Wymiana pieczęci przeprowadzona w Łęczycy przy współudziale zapewne
Marcina Bełdowskiego była skuteczna. Jej efektem jest skromna liczba ujawnionych
ekstraktów z hybrydą łęczycką, a duża z Orłem Białym. Kolejne pieczęcie sądu
ziemskiego łęczyckiego z XVII-XVIII w. konsekwentnie powtarzały Orła Białego.
Najprawdopodobniej w poł. XVII w. tłok z czasów Marcina Bełdowskiego
został czasowo wycofany z kancelarii sądu ziemskiego łęczyckiego. Zastąpiła go
pieczęć o innej formie, ale o tej samej treści. Nowy Orzeł Biały (zapewne
niekoronowany) umieszczony został na owalnej tarczy herbowej w barokowy
kartusz172 . Pieczęć tę znamy ze źle zachowanego odcisku na ekstrakcie z datą 1648.
Podejrzewamy, że druga pieczęć sądu łęczyckiego z XVII w. wykorzystywana była
do 1736 r.
W 1. poł. XVIII w. wyobrażenia pieczęci ziemskich łęczyckich i sieradzkich
zostały zmienione. Orzeł Biały w dalszym ciągu stanowił najistotniejszy składnik ich
narracji sfragistycznej, ale jego przekaz dopełniały inne znaki i symbole. Zapewne
początek procesu zmiany wyobrażeń pieczęci sądowych łęczyckiego i sieradzkiego
dokumentuje stempel z Orłem Białym i herbem Lis (lub godłem Lisa) na piersi
Orła173 . Jej powstanie wiązać należy z objęciem w 1736 r. urzędu pisarza łęczyckiego
170
Pieczęć z Orłem Białym w koronie i litrami AM-PPS – MNKraków, Dz. rkps., M. Gumowski, Herby
ziemskie, sygn. 1507, k. 320. Marian Gumowski uznawał litery za sygle pisarza ziemskiego sieradzkiego. Wśród pisarzy sieradzkich z XVII i pocz. XVIII w. nie znajdujemy nikogo o inicjałach AM
(Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego…, nr 1113-1117). Znamy natomiast Aleksandra
Mycielskiego, podsędka sieradzkiego w latach 1699-1728 (Urzędnicy województw łęczyckiego
i sieradzkiego…, nr 1185). W okresie od 1695 do 1746 r. urząd pisarza sieradzkiego nie był obsadzony
(Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego…, s. 154-155).
171
APŁowicz, Zbiór W. Tarczyńskiego, sygn. 167, k. 1; APŁódź, Archiwum Rzewuskich z Bratoszewic, sygn. 3, k. 63, 70, 75, 78.
172
AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 63, bez paginacji.
173
AAŁódź, AD Łęczyca, sygn. 207, bez paginacji.
72
Pieczęcie szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości
przez Franciszka Wilkanowskiego174 herbu Lis. Sprawował on funkcję pisarza do
1757 r., czyli do awansu na sędziego łęczyckiego (1757-1783). Przynajmniej przez
dwadzieścia lat pieczęć z Orłem Białym i Lisem mogła uwierzytelniać łęczyckie
dokumenty sądowe. Faktycznie pozostawała ona w służbie kancelaryjnej dłużej.
Ujawniony ekstrakt z jej odciskiem opisywał jeszcze sprawę rozpatrywaną w sądzie
łęczyckim w 1767 r. W tym przypadku użyto typariusza pieczęci ziemskiej, który
wskazywał ciągle na Franciszka Wilkanowskiego, podczas gdy pisarstwo łęczyckie
spoczywało w rękach Józefa W. Pucka (1758-1777). Musimy ten przypadek badać
przy uwzględnieniem faktu, że sędzią łęczyckim w tym czasie był Franciszek
Wilkanowski. Zatem pieczęć z Lisem w dalszym ciągu przekazywała prawdziwe
informacje o łęczyckim sądzie ziemskim i jego personelu. Być może pieczęć z Orłem
Białym i z Lisem Wilkanowskiego służyła także do uwierzytelnienia ekstraktu z datą
1782175, czyli już podczas pełnienia funkcji pisarza łęczyckiego przez Jana
N. Gajewskiego. W tym ostatnim przypadku potrzebne są dalsze ustalenia. Lisa
Wilkanowskiego oraz Jelita Gajewskiego na źle zachowanych odciskach możemy
pomylić.
W 2. poł. XVIII w. ziemskie ekstrakty łęczyckie uwierzytelniano odciskami
wykonanymi tłokiem z pocz. XVII w. (zob. s. II/71). Nie potrafimy podać pewnych
przyczyn przywrócenia starej pieczęci do służby kancelaryjnej. W 1784 r.176
powstała kolejna pieczęć ziemska łęczycka. Na jej polu położono Orła Białego
koronowanego, a na jego piersi umieszczono herb z klejnotem. Godło herbowe
identyfikowało Jana Garbowskiego herbu Sulima, pisarza ziemskiego łęczyckiego od
1783 r.177 Kierunek przemian wyobrażeń z pieczęci sądowych województwa
łęczyckiego, tj. tendencja do umieszczania herbu pisarza ziemskiego na piersi Orła
Białego przypomina rozwiązania znane nam z Mazowsza (zob. s. II/82-83).
Inną drogą podążała sfragistyka ziemska na obszarze Sieradzkiego w XVIII w.
Na kierunek przemian w Sieradzu wpływ wywarły przeobrażenia piotrkowskich
pieczęci trybunalskich (zob. s. II/108-111). Przy wszystkich podobieństwach
pieczęci ziemskich sieradzkich oraz piotrkowskich trybunalskich należy dostrzec też
istotne różnice. Są one widoczne w sposobie manifestowania godła władcy. Twórcy
piotrkowskich pieczęci trybunalskich z 1746 (fot. nr II/38) oraz z 1760 r. na piersi
Orła Białego położyli herb sędziego ziemskiego sieradzkiego, a dopiero w 1781 r.
herb panującego (fot. nr II/39). W przypadku sieradzkich pieczęci ziemskich Orła
Białego z herbem panującego na piersi znajdujemy na pieczęci z 1746 i z 1781 r.
(fot. nr II/28). Umieszczenie na piersi Orła Białego herbu monarchy sprawiło, że
sądowy znak ziemski upodobniony został do symbolu królewskiego. Był identyczny
w formie oraz zapewne w treści z oficjalnym herbem Korony178 .
174
Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego..., nr 439.
S. K. Kuczyński, Pieczęcie i herby miasta Łęczycy…, nr II/9.
176
APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 24, k. 247; S. K. Kuczyński, Pieczęcie i herby
miasta Łęczycy…, nr II/11.
177
Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego..., nr 442.
178
O herbach monarchów na piersi Orła Białego – A. Znamierowski, Elementy herbu polskiego 12951995, [w:] Orzeł Biały. Herb Państwa Polskiego. Materiały sesji naukowej w dniach 27-28 czerwca
175
Pieczęcie sądów ziemskich
73
Orzeł Biały koronowany z herbem Augusta III na piersi179 umieszczony został
(obok herbów szlacheckich) na pieczęci sądu ziemskiego województwa sieradzkiego
z 1746 r. Obok królewskiego Orła Białego ze znakiem Wettinów obraz z pola
pieczęci dopełniały trzy herby szlacheckie. Były to Zaremba, Kolumna oraz Roch.
W najbardziej zaszczytnym miejscu po heraldycznej prawej stronie Orła Białego
znalazł się herb Zaremba Szymona Zaremby, sędziego sieradzkiego. Po lewej stronie
Orła umieszczono Kolumnę Wojciecha Walewskiego, podsędka sieradzkiego,
a poniżej Orła dostrzegamy Pomiana Floriana Łubieńskiego, pisarza sieradzkiego180.
Pieczęć tu omawiana mogła służyć sądowi ziemskiemu sieradzkiemu bez
zastrzeżeń do 1759 r., czyli do momentu rezygnacji zgłoszonej przez Floriana
Łubieńskiego. Definitywna utrata wartości dowodowej pieczęci nastąpiła jednak
później. Prawie równocześnie (po awansach) odeszli z urzędów Szymon Zaremba
(1766 r.) i Wojciech Walewski (1767 r.). W 1763 r. zmarł August III. Te wszystkie
zmiany zdezaktualizowały treść pieczęci z 1746 r. Nie wiemy jednak, czy zmiany
w składzie orzekającym sądu ziemskiego sieradzkiego i śmierć władcy przyczyniły
się do powstania nowej pieczęci ziemskiej sieradzkiej o treściach dostosowanych do
nowego składu sądu. W zbiorze zinwentaryzowanych pieczęci brakuje dziś stempli,
które mogły powstać pomiędzy 1746 i 1781 r.
Kolejny tłok ziemski sieradzki wykonano najpewniej w 1781 r. (fot. nr II/28).
Pieczęć przedstawiała Orła Białego niekoronowanego181 z dopełnieniem w postaci
Ciołka Stanisława Augusta na piersi182. Królewski Orzeł pozbawiony był korony
królewskiej. Ta umieszczona została powyżej tarczy herbowej. Uzupełnieniem
obrazu Orła z omawianej tu pieczęci były trzy herby szlacheckie. Wskazywały na
sądowych urzędników ziemskich Sieradzkiego. Układ i kolejność tarcz herbowych
wynikały z rangi piastowanych urzędów. W miejscu najbardziej zaszczytnym, czyli
po heraldycznej prawej stronie od tarczy z Orłem Białym umieszczony został herb
szlachecki Jelita Jana N. Kobielskiego183, sędziego sieradzkiego. Po lewej od Orła
możemy zobaczyć Gozdawę Stanisława K. Stawiskiego, podsędka sieradzkiego. Pod
1995 roku na Zamku Królewskim w Warszawie, pod red. S. K. Kuczyńskiego, Warszawa 1996, s. 92;
A. Jaworska, Orzeł Biały. Herb państwa polskiego, Warszawa 2003, s. 184-188.
179
S. K. Kuczyński, Tłok pieczęci sądu ziemskiego sieradzkiego…, s. 24.
180
Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego.., s. 155, 162, 166.
181
Połączenie Orła Białego niekoronowanego z Ciołkiem Stanisława Augusta musi budzić wątpliwości
heraldyków. W zgodzie z logiką wypowiedzi heraldycznej herb rodowy króla powinien być trwale
związany z Orłem Białym ukoronowanym. Tylko w takim układzie dwa elementy godła pozostawały
w harmonii – S. K. Kuczyński, Jeszcze o herbie Piotrkowa Trybunalskiego, „Mówią wieki”, 1969, nr 4,
s. 26.
182
APŁódź, Archiwum Tarnowskich z Kliczkowa, sygn. 5, k. 2, 90; APŁódź, Archiwum Walewskich
z Tubądzina, sygn. 4, k. 419, 464; APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 24, k. 179v,
183v, 194.
183
W publikacji Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego..., s. 261 (zapewne za Adamem
Bonieckim) przyjęto, iż Jan N. Kobielski należał do rodu Poraitów. Pieczęć ziemska województwa
sieradzkiego oraz piotrkowska pieczęć trybunalska (zob. s. II/110) umożliwiają poprawienie błędu.
Kobiele Wielkie były gniazdem rodowym dwóch rodów szlacheckich, tj. Kobielskich herbu Poraj oraz
Kobielskich herbu Jelita. W kościele parafialnym w Kobielach Wielkich oglądać możemy przedmioty
ozdobione herbem Jelita (np. chrzcielnicę z rozbudowanym programem heraldycznym i kielich).
74
Pieczęcie szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości
tarczą z Orłem Białym umieszczono Jastrzębca Antoniego Siemiątkowskiego184,
pisarza sieradzkiego. Jan N. Kobielski i Stanisław K. Stawiski objęli swoje funkcje
w 1778 i w 1779 r., ale Antoni Siemiątkowski otrzymał nominację w 1781 r. Zatem
oczywiste staje się, iż pieczęć z opisanym programem heraldycznym mogła powstać
dopiero w (lub tuż po) 1781 r. W tymże 1781 r. – na co wskazuje data na polu
pieczęci – powstała także piotrkowska pieczęć trybunału z herbami Jelita, Gozdawa
oraz Jastrzębiec (fot. nr II/39, zob. s. II/110). Wspólny program heraldyczny obu
pieczęci, czyli ziemskiej sieradzkiej oraz trybunalskiej piotrkowskiej prowadzi nas
do konkluzji, iż obie zaprojektowano w tym samym czasie.
Orzeł Biały niekoronowany wykorzystywany przez sądownictwo ziemskie
sieradzkie w XVI w. w kolejnych wiekach ewoluował w stronę symbolu zbliżonego
w formie do godła królewsko-państwowego z okresu królów elekcyjnych. Cechą
charakterystyczną późnych pieczęci sądowych województwa sieradzkiego był także
wieniec herbów sieradzkich urzędników sądowych wokół Orła Białego. Z pewną
ostrożnością możemy wyrazić przypuszczenie, że został on zaprojektowany na wzór
herbów ziemskich, które występowały na pieczęciach monarszych i otaczały Orła
Białego.
W 1778 r. na potrzeby sądu ziemskiego wieluńskiego wykonana została pieczęć
ziemska z wyobrażeniem Orła Białego185 (fot. nr II/29). Była ona jednocześnie
podobna i inna od wyobrażeń znanych nam z pieczęci sieradzkich. Na pieczęci
wieluńskiej występował Orzeł Biały z tarczą na piersi wypełnioną Barankiem
Bożym, czyli herbem ziemi wieluńskiej. Komunikat zawarty w takim znaku był
klarowny. Jego twórca za pomocą Orła Białego wskazał na króla, czyli zwierzchnika
sądu ziemskiego, a poprzez użycie ziemskiego herbu wieluńskiego zdefiniował
właściwość terytorialną sądu.
Na pieczęci wieluńskiej z 1778 r. poniżej Orła Białego z herbem wieluńskim
(na polu wydzielonym linią poziomą) umieszczono trzy herby urzędników sądowych
ziemi wieluńskiej. Środkowy Jastrzębiec należał zapewne do sędziego ziemskiego.
W 1778 r., czyli w chwili powstania pieczęci funkcję sędziego (od marca 1778 r.)
pełnił Fryderyk J. Psarski. Wydawcy Spisów urzędników... zidentyfikowali go jako
współrodowca Pomianów186 . Pieczęć ziemska wieluńska z 1778 r. tej identyfikacji
heraldycznej jednak przeczy. Po heraldycznej prawej stronie od szlacheckiego herbu
środkowego umieszczona została tarcza z drugim Jastrzębcem. Herb ten należał do
podsędka, którym od 1773 r. był Kazimierz F. Karśnicki herbu Jastrzębiec. Wreszcie
trzeci herb umieszczony po lewej stronie od herbu sędziego, tj. Awdaniec należał do
pisarza ziemskiego, którym (od maja 1778 r.) był Ignacy Skarbek Wysławski.
W Spisach urzędników...187 nie podano informacji o jego rodzie heraldycznym, ale
184
Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego..., s. 155, 163, 167.
APŁódź, Archiwum Ostrowskich i Potockich z Maluszyna, sygn. 276, k. 77, 124, 161. O pieczęci
ogólnie wspominał Stefan K. Kuczyński (S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie…, s. 220).
186
Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego..., s. 284.
187
Tamże, s. 306.
185
Pieczęcie sądów ziemskich
75
przydomek „Skarbek” i herb na pieczęci ziemskiej wieluńskiej każą widzieć w nim
współrodowca Awdańców.
Pieczęć ziemska wieluńska z 1778 r. zastąpiła tłok wcześniejszy, na którym
występował – jak możemy przypuszczać z bardzo słabego odcisku – Orzeł Biały
z wieluńskim Barankiem Bożym na piersi188 . Jeśli ten odczyt pieczęci jest poprawny
to otrzymujemy wskazówkę, która świadczy, iż na potrzeby wieluńskiej pieczęci
sądowej łączono Orła Białego z herbem ziemskim przed 1778 r. Kwerendy źródłowe
nie ujawniły wcześniejszych pieczęci ziemskich wieluńskich. Jesteśmy jednak
przekonani, iż w przyszłości poznamy także i szesnastowieczną pieczęć tej ziemi.
Sposób budowania obrazu pieczęci ziemskiej wieluńskiej z 1778 r., a dokładnie
połączenie Orła Białego z herbem terytorialnym (wieluńskim) oceniamy wysoko
z uwagi na spójność treści, których takie przedstawienie było nośnikiem. Wiemy, że
ten wzór komponowania obrazów zastosowano także do innych typów pieczęci.
Kwerendy źródłowe przeprowadzone wśród stempli komisji porządkowych cywilnowojskowych z ostatnich lat I Rzeczypospolitej pokazują, iż twórcy ich obrazów także
łączyli godło państwa z symbolem ziemi. Realizowano to poprzez umieszczenie
herbu ziemskiego na piersi Orła Białego. W ten sposób powstały pieczęcie komisji
porządkowych cywilno-wojskowych powiatów kijowskiego189 oraz radomskiego190.
W oryginalny sposób zbudowano wyobrażenie pieczęci komisji porządkowej
cywilno-wojskowej dla powiatów piotrkowskiego oraz radomszczańskiego191 (zob.
s. II/135). W tym przypadku odwrócono kolejność godeł. Na piersi hybrydy
sieradzkiej ułożony został herb królewski. Herby ziemskie na piersiach Orłów
Białych odnajdujemy na stemplach konfederackich np. na pieczęci konfederacji
wieluńskiej powiatu ostrzeszowskiego192 (fot. nr II/41) oraz na pieczęci konfederacji
województwa podlaskiego193.
Łączenie symbolu królewskiego (Orzeł Biały) ze znakiem miejscowej władzy
było rozwiązaniem atrakcyjnym dla bardzo szerokiej grupy dysponentów. Pragniemy
tu zwrócić uwagę na wyobrażenia z pieczęci uniwersytetu krakowskiego z końca
XVIII w. Ich obrazy tworzyły m. in. Orły koronowane z tarczami wypełnionymi
berłami uniwersyteckimi na piersi. Takie wyobrażenie dla pieczęci uniwersyteckich
w Koronie zostało określone w 1783 r.194 Warto także pamiętać, iż na pieczęciach
niektórych miast królewskich w ostatnich latach I Rzeczypospolitej umieszczano
obrazy zbudowane według tego model łączenia znaków. Orzeł Biały z herbem miasta
na piersi wypełniał pole np. pieczęci sądu miejskiego miejscowego w Radomsku
(zob. s. III/87). W tym miejscu przywołujemy także niektóre pieczęcie starościńskie
188
APŁódź, Archiwum Ostrowskich i Potockich z Maluszyna, sygn. 276, k. 47.
MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68445.
190
Tamże, sygn. 68495.
191
Tamże, sygn. 68497-68498.
192
APŁódź, Archiwum Bartoszewiczów, sygn. 302, k. 40.
193
Tamże, k. 38.
194
A. Chmiel, Pieczęcie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, „Rozprawy Akademii Umiejętności”, Wydział Historyczno-Filozoficzny, t. LX, Kraków 1917, s. 302, fot. 14 (reprint A. Chmiel,
Pieczęcie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, opr. Z. Piech, Kraków 1996, fot. IX, 8-10).
189
76
Pieczęcie szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości
i grodzkie, których wyobrażenia harmonijnie łączyły symbol władzy królewskiej ze
znakiem starosty obecnego w powiecie (fot. II/22, zob. s. II/38-40). W tym nurcie
narracji sfragistycznej tkwią Orły Białe z herbami urzędujących pisarzy ziemskich na
piersi (np. pieczęcie ziemskie łęczyckie – zob. s. II/71-72 i stemple grodzko-ziemskie
warszawskie – zob. s. II/82-83).
Przemiana Orła Białego niekoronowanego w Orła Białego ukoronowanego
z herbem panującego na piersi, którą my znamy np. z pieczęci sieradzkiego sądu
ziemskiego (zob. s. II/72), nie była procesem wyjątkowym. W podobny sposób
ukształtowane zostały wyobrażenia późnych pieczęci ziemskich z województw
inowrocławskiego, kaliskiego oraz z poznańskiego. W tych trzech przypadkach
szesnastowieczne Orły Białe niekoronowane zostały radykalnie odmienione dopiero
w czasach Stanisława Augusta. Na piersiach Orłów Białych ułożone zostały tarcze
z Ciołkiem Poniatowskich.
W 1. poł. XVI w. powstała pieczęć ziemska województwa inowrocławskiego195
(fot. nr II/25). Jej pole wypełniała tarcza z Orłem Białym najprawdopodobniej
niekoronowanym. Stan ujawnionych źródeł nie pozwala na stwierdzenie, jak długo
pieczęć z XVI w. służyła sądowi ziemskiemu w Inowrocławiu. Od 1778 r. sąd
ziemski inowrocławski posługiwał się już pieczęcią z królewskim Orłem Białym
koronowanym z herbem Stanisława Augusta na piersi196 (fot. nr II/32).
W XVI w. na pieczęci ziemskiej kaliskiej występował Orzeł Biały bez
korony197 (fot. nr II/26). Odciskami tego stempla poświadczono ziemskie ekstrakty
z 1597, 1603, 1617 i z 1645 r. Z uwagi na to, że herbem terytorialnym województwa
kaliskiego była głowa wołu na szachowanym polu, to Orła Białego bez korony
z szesnastowiecznej pieczęci kaliskiej uznać musimy za odmienione (uszczerbione)
godło królewskie. Pod koniec XVIII w. znakiem kaliskiego sądownictwa ziemskiego
został Orzeł koronowany z berłem, z jabłkiem królewskim w szponach oraz z owalną
tarczą z Ciołkiem na piersi198 (fot. nr II/30). Oznacza to, że być może od 1764 r.,
czyli od królewskiej koronacji Stanisława Augusta obrazem pieczęci kaliskiego
sądownictwa ziemskiego było koronne godło królewskie.
Przemiany obrazów z kaliskich pieczęci ziemskich przebiegały równolegle ze
zmianami zachodzącymi w sfragistyce ziemskiej województwa poznańskiego.
Obserwacji poddać tu możemy pieczęcie powiatu kościańskiego oraz typariusze
województwa poznańskiego. W 1. poł. XVI w. na pieczęci powiatu kościańskiego
195
ADWłocławek, Dokumenty, sygn. 3048.
Tamże, sygn. 2561; MNKraków, Dz. rkps., M. Gumowski, Herby ziemskie, sygn. 1507, k. 105, tabl.
V, nr 43.
197
ADWłocławek, Dokumenty, sygn. 1241, 1271, 1385-1386, 1431; ADWłocławek, Akta kapituły
kaliskiej, sygn. 21, bez paginacji; MNKraków, Dz. rkps., M. Gumowski, Herby ziemskie, sygn. 1507,
k. 110, nr 40.
198
ADWłocławek, Dokumenty, sygn. 1753; ADWłocławek, Akta kapituły kaliskiej, sygn. 22, bez
paginacji; APŁódź, Archiwum Rzewuskich z Bratoszewic, sygn. 5, k. 15-16, 18v, 20; MNKraków,
Dz. rkps., M. Gumowski, Herby ziemskie, sygn. 1507, k. 110-111.
196
Pieczęcie sądów ziemskich
77
umieszczona została tarcza z Orłem Białym niekoronowanym199 . W 2. poł. XVI w.
pieczęć ta zastąpiona została nową200 . Jej pole wypełniała renesansowa tarcza także
z Orłem Białym niekoronowanym. Zapewne także w 2. poł. XVI w. powstał tłok
pieczęci województwa poznańskiego. Na jego polu na tarczy renesansowej położono
Orła Białego niekoronowanego201 .
W przypadku wyobrażeń dwóch tu omawianych pieczęci ziemskich, czyli
pieczęci kościańskiej i poznańskiej (z uwagi na podobieństwo formy poznańskiego
herbu wojewódzkiego202 i uszczebionego godła królewskiego) jedynym sposobem
odczytania ich treści uczynić możemy przeobrażenia symbolu w długim trwaniu. Nie
znamy osiemnastowiecznych pieczęci powiatu kościańskiego. Nie wiemy, czy ich
wyobrażenia pod koniec I Rzeczypospolitej ewoluowała w sposób podobny do
przeobrażeń kaliskich, inowrocławskich i sieradzkich. Znamy natomiast wyobrażenie
poznańskiej z pieczęci ziemskiej z datą 1764203 . Jej pole wypełniał Orzeł Biały
koronowany z owalną tarczą z Ciołkiem Stanisława Augusta na piersi (fot. nr II/31).
Przykład ten wskazuje, iż symbolem sądu ziemskiego w XVIII w. w województwie
poznańskim był herb królewsko-państwowy, a nie godło terytorialne województwa
poznańskiego. Obserwację tę wzmacnia przykład pieczęci ziemskiej województwa
gnieźnieńskiego204, które utworzone zostało w 1768 r. Pole pieczęci gnieźnieńskiej
wypełniał Orzeł Biały koronowany z Ciołkiem Stanisława Augusta na piersi.
Na pieczęciach ziemskich w XVIII w. z województw Wielkopolski właściwej
(gnieźnieńskiego, kaliskiego, poznańskiego) występowało godło królewskie z okresu
panowania Stanisława Augusta. Świadczy to o dużej konsekwencji w kreowaniu
wyobrażeń pieczęci ziemskich. Sądzimy, że czynnikiem inicjującym unifikację
znaków niektórych sądów ziemskich mógł być monarcha i jego współpracownicy.
Pomimo oczywistych świadectw, które – według nas – jednoznacznie wskazują
na występowanie na pieczęciach sądów ziemskich województw łęczyckiego,
sieradzkiego, inowrocławskiego, gnieźnieńskiego, kaliskiego i poznańskiego symboli
królewskich, to w literaturze odnaleźć możemy wypowiedzi przedstawiające rzecz
inaczej. Literatura przedmiotu za dowód np. potwierdzający wykorzystywanie orła
poznańskiego na poznańskiej pieczęci sądowej uczyniła pieczęć województwa
poznańskiego z końca XVIII w. z orłem niekoronowanym na tarczy205 . Pieczęć tę
uznać jednak należy za znak utworzony dla poznańskiego sądu ziemiańskiego (zob.
s. II/121, II/124). Wykonano ją zgodnie z zaleceniami zawartymi w przepisach prawa
199
Zastanawia zwrot głowy kościańskiego Orła Białego. Na zachowanych odciskach możemy dostrzec
głowę skierowaną w heraldyczną lewą stronę – APPoznań, AM Kościana, sygn. I/6, I/14.
200
AAPoznań, Dokumenty papierowe kapituły katedralnej w Poznaniu, sygn. XIII/6.
201
Tamże, sygn. VIII/1; APPoznań, AM Poznania, Miscellanea, sygn. II/81, III/27, III/121, III/155,
III/166, V/12; APPoznań, Dokumenty miasta Poznania, sygn. D 332, D 350, D 482; MNKraków,
Dz. rkps., M. Gumowski, Herby ziemskie, sygn. 1507, k. 281.
202
Herbem województwa poznańskiego był niekoronowany orzeł barwy białej na polu czerwonym –
S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie…, s. 44.
203
ADWłocławek, Akta obce, sygn. XXVII/4, bez paginacji.
204
S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie…, s. 106.
205
Tamże, s. 182-183.
78
Pieczęcie szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości
o sądach ziemiańskich. Wyobrażenia pieczęci ziemiańskich (z mocy prawa) tworzyły
herby ziemskie, a nie Orły Białe (zob. s. II/123-124).
Orzeł Biały niekoronowany wykorzystywany był w szesnastowiecznej praktyce
sądowej ziemi krakowskiej. Z uwagi na podobieństwo godła ziemi krakowskiej (orła
białego ukoronowanego) do Orła Białego utrudniony jest proces rozpoznania treści
znaku. Adam Chmiel opublikował pieczęć, którą w 1569 r. uwierzytelniono pozew
sądu ziemskiego krakowskiego wydany w imieniu Zygmunta Augusta206. Na pieczęci
umieszczona została tarcza z Orłem Białym niekoronowany207. Ta sama pieczęć
wykorzystana została też do uwierzytelnienia pozwu wydanego przez krakowski sąd
kapturowy podczas bezkrólewia po śmierci Stefana Batorego w 1587 r.
Brak korony na głowie Orła Białego z przywołanej tu pieczęci prowokuje do
sformułowania stwierdzenia, że sąd ziemski krakowski w XVI w. wykorzystywały
pieczęć z Orłem królewskim bez korony. Być może w związku z przeobrażeniami
obrazów pieczęci ziemskich województw małopolskich herb krakowski, czyli orzeł
koronowany pojawił się na pieczęciach ziemskich krakowskich w XVII w. Znane są
dwie siedemnastowieczne pieczęcie krakowskie z orłami białymi koronowanymi,
a odciśnięte pod wyrokami sądów kapturowych z 1674 i z 1697 r.208 Ujawnienie
prawdziwych treści orła z pieczęci ziemskich sądów szlacheckich województwa
krakowskiego w XVI w. wymaga podjęcia osobnych studiów, a przede wszystkim
ponownego przejrzenia opieczętowanych krakowskich pism sądowych. Dawne prace
A. Chmiela wytyczyły kierunek, ale od lat nikt tą drogą nie podążał.
Trudny do rozszyfrowania jest komunikat zawarty w wyobrażeniach orłów
z pieczęci sądowych Mazowsza. Orzeł biały bez korony królewskiej po zakończeniu
procesu inkorporacji Mazowsza stał się symbolem województwa mazowieckiego209
ze stolicą w Warszawie210. Dla województw płockiego211, a także rawskiego212
w poł. XVI w. utworzono herby, których godłami były czarne orły niekoronowane ze
złotymi majuskułowymi literami na piersiach. Wielka litera P identyfikowała
województwo płockie, a wielka litera R wskazywała na województwo rawskie213.
206
MNKraków, Dz. rkps., M. Gumowski, Herby ziemskie, sygn. 1507, k. 134; A. Chmiel, Materyały
sfragistyczne. Pieczęcie ziemskie (II)…, szp. 60; S. Kutrzeba, Katalog Krajowego Archiwum Aktów
Grodzkich i Ziemskich w Krakowie…, s. 121-122, fig. 1.
207
Wg S. K. Kuczyńskiego Orzeł Biały z pieczęci publikowanej przez Adama Chmiela (gdzie znajduje
się adnotacja o braku korony) był orłem koronowanym ziemi krakowskiej – S. K. Kuczyński, Polskie
herby ziemskie…, s. 181.
208
MNKraków, Dz. rkps., M. Gumowski, Herby ziemskie, sygn. 1507, k. 134-135; A. Chmiel,
Materyały sfragistyczne. Pieczęcie ziemskie (II)…, szp. 60-61; S. Kutrzeba, Katalog Krajowego
Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie…, s. 121-122, fig. 2.
209
S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie…, s. 92.
210
W skład województwa mazowieckiego wchodziły ziemie ciechanowska, czerska, liwska, łomżyńska,
nurska, różańska, warszawska, wiska, wyszogrodzka, zakroczymska.
211
W skład województwa płockiego wchodziły powiaty bielski, płocki, płoński, raciąski, sierpecki oraz
szreński, niedziborski i mławski, tworzące ziemię zawkrzańską.
212
W skład województwa rawskiego wchodziły ziemie gostynińska, rawska i sochaczewska.
213
S. K. Kuczyński, Herb województwa płockiego, „Mazowsze”, 1995, nr 2, s. 3; tegoż, Polskie herby
ziemskie…, s. 91-92.
Pieczęcie sądów ziemskich
79
Punktem wyjścia do dyskusji nad wyobrażeniami pieczęci sądów ziemskich
Mazowsza były trzy szesnastowieczne pieczęcie. Były to pieczęcie warszawska,
wiska (opublikowane przez S. K. Kuczyńskiego214 ), a także czerska (uznana przez
Wiktora Wittyga za pieczęć miejską Czerska215 ). Istotną część dyskusji nad treścią
przywołanych pieczęci powinna zająć kwestia obecności korony na głowach orłów.
Stefan K. Kuczyński uznał, iż na pieczęciach warszawskiej (fot. nr II/23) i wiskiej
orły nie miały koron216. Taka obserwacja doprowadziła autora do konkluzji, iż orły
na pieczęciach symbolizowały książęce Mazowsze. Nie jesteśmy w pełni przekonani
do wyników obserwacji S. K. Kuczyńskiego. Pieczęć wiska – jak podejrzewamy –
posiadała Orła w koronie, a na niektórych odciskach pieczęci ziemskiej warszawskiej
(fot. nr II/23) dostrzec możemy także detale (trzy punkty) nad głową Orła, które być
może w intencji twórców źródła były częścią korony217. Późniejsze pieczęcie sądowe
ziem mazowieckich mają pola wypełnione orłami (lub Orłami Białymi) przemiennie
koronowanymi lub pozbawionymi koron.
Jeśli na pieczęciach sądów ziemskich z Mazowsza rzeczywiście umieszczane
były herby ziemskie, to potwierdzenia tegoż szukać musimy w sfragistyce tych
obszarów, które posiadały godła terytorialne wyraźnie inne od Orła Białego lub od
orła mazowieckiego. W badaniach skoncentrować się powinniśmy na pieczęciach
ziemskich liwskich, płockich oraz rawskich.
Znamy (z materiałów rękopiśmiennych Gumowskiego) pieczęć ziemi rawskiej
o kształcie ośmiobocznym. Pochodziła ona z 2. poł. XVI lub z pocz. XVII w.218
Pieczęć otrzymała wyobrażenie Orła Białego niekoronowanego na tarczy herbowej.
Nie możemy uznać Orła Białego z omawianej tu pieczęci rawskiej za godło ziemskie
rawskie, gdyż brakuje litery R charakterystycznej dla rawskiego herbu ziemskiego.
Mniejszą siłę dowodową (z uwagi na stan odcisku) posiada pieczęć ziemska219 , którą
w XVIII w. posługiwał się sąd sochaczewski w okresie sprawowania funkcji pisarza
ziemskiego przez Michała (?) Łuszczewskiego220 herbu Korczak (fot. nr II/33). Pole
pieczęci sochaczewskiej wypełniał Orzeł Biały koronowany oraz szlachecki Korczak
w otoczeniu sygli urzędnika M (?) L-NT-S poniżej Orła. Na piersi Orła Białego
najprawdopodobniej nie było litery R, która zmieniłaby godło królewskie w symbol
województwa rawskiego. Trzecia pieczęć ziemska poddana naszej obserwacji także
swym wyobrażeniem wzmacnia podniesioną tu tezę o państwowo-królewskim
214
Tegoż, Polskie herby ziemskie…, s. 181.
W. Wittyg, Pieczęcie miast dawnej Polski…, s. 46.
216
Pieczęć ziemska czerska nie była przedmiotem dociekań S. K. Kuczyńskiego. Zapewne (o czym
wnioskujemy na podstawie odrysu Wiktora Wittyga) orzeł czerski pozbawiony był korony. Mamy
świadomość, iż rysunek W. Wittyga nie może być podstawą do sformułowania pewnych wniosków.
217
ADWłocławek, Akta biskupów kujawsko-pomorskich. Dobra biskupów, sygn. 9a, k. 1, 14, 22; sygn.
9d, k. 22.
218
SIGILVM TERE RAVENSIS – MNKraków, Dz. rkps., M. Gumowski, Herby ziemskie, sygn. 1507,
k. 305.
219
KKP Głowno.
220
K. Niesiecki, Herbarz polski, t. VI, wyd. J. N. Bobrowicz, Lipsk, 1841, s. 292 – dane na temat.
Łuszczewskich herbu Belina wprowadzone zostały do herbarza przez jego wydawcę. Odnotowany
został Michał, stolnik ziemi sochaczewskiej. Występował on w dokumentach z 1. poł. XVIII w.
215
80
Pieczęcie szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości
charakterze mazowieckich znaków sądowych. Pieczęć wykonana została w 1659 r.
dla ziemi płockiej221. Nadano jej ośmioboczny kształt i wyposażono w wyobrażenie
Orła Białego niekoronowanego. Nie dostrzegamy na jego piersi litery P
charakterystycznej dla płockiego herbu ziemskiego.
W omawianej tu sprawie dowodem nie może być znaną nam późna pieczęć
ziemi liwskiej. Odciśnięto ją zapewne w 1810 r. pod ekstraktem z akt grodu
liwskiego, który opisywał postępowanie urzędowe z 1783 r.222 Wyobrażenie pieczęci
tworzył Orzeł Biały koronowany w stylizacji napoleońskiej z charakterystycznie
ułożonymi szponami z błyskawicami. Przywołana tu pieczęć liwska należała do
znaków Księstwa Warszawskiego. Zestawić możemy ją z łęczyckim stemplem do
uwierzytelnienia aktów ziemskich (fot. nr III/46) oraz z pieczęciami urzędowymi
z napisem NAPOLEON WIELKI.
Dla odczytania treści Orłów Białych na mazowieckich pieczęciach ziemskich
dużą wartość mają wyobrażenia, jakie występowały na polach stempli mazowieckich
komisji porządkowych cywilno-wojskowych z końca XVIII w. Ich wyobrażenia
tworzyły zazwyczaj herby ziemskie właściwe dla województwa, w którym działała
powiatowa lub ponadpowiatowa komisja. Na polach pieczęci komisji mazowieckich
znaki orła indywidualizowała (w uzasadnionych przypadkach) litera z nazwy ziemi.
Potrzeba skorygowania uniwersalnego znaku, tj. orła mazowieckiego była wówczas
na tyle silna, że prowadziła nawet do tworzenia odmian herbów nie notowanych
wcześniej w herbarzach. Stwierdzenie to dotyczy np. znaku ziemi gostyńskiej, który
zbudowano dla pieczęci komisyjnej z orła mazowieckiego i z majuskułowej litery G
na piersi 223.
Osobnych rozważań wymaga kwestia współwystępowania na polach pieczęci
ziemskich Orła Białego i herbu (lub herbów) urzędników sądów ziemskich. Problem
został dostrzeżony w materiale środkowopolskim (zob. s. II/72-74). W tym miejscu
skonfrontujemy go z obserwacjami poczynionymi dla sfragistyki innych ziem oraz
innych urzędów.
Pieczęć ziemska z Orłem Białym oraz z herbem urzędnika, a także z syglami
wokół znaku rodowego opisywała powagę urzędu, czyli wystawcy dokumentu na
dwa sposoby. Łączyła treści królewsko-państwowe z osobą urzędnika. Zmieniała
gwarancję wyprowadzoną z autorytetu króla i państwa w poświadczenie, które
łączyło szacunek dla monarchy z osobistą uczciwością powszechnie znanego oraz
poważanego człowieka. Pieczęć sądowa z herbem pisarza lub z herbami pełnego
składu sądu ziemskiego stanowiła doskonałe odniesienie chronologiczne. Nie było
ono zapewne istotne dla odbiorców ekstraktów sądowych w przeszłości, ale dla
historyków ma znaczenie.
221
SIGILLUM TERRE PLOCENSE 1659 – MNKraków, Dz. rkps., M. Gumowski, Herby ziemskie,
sygn. 1507, tabl. IX, nr 88.
222
PIECZĘC ZIEMI LIWSKIEY – APŁódź, USCWolbórz, sygn. 7.
223
MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68486.
Pieczęcie sądów ziemskich
81
Orły Białe koronowane oraz herby szlacheckie występowały w sfragistyce
jednostek wojskowych224. W 1769 r. wykonana została pieczęć dla pułku piechoty
województwa lubelskiego225 (fot. nr II/45). Motywem dominującym jej wyobrażenia
uczyniono Orła Białego koronowanego z tarczą na piersi o nieczytelnym obecnie
godle226. Poniżej Orła położono Jastrzębca z klejnotem i panopliami. Na polu
pieczęci pułkowej w dwóch miejscach ułożono sygle KZ-PWL (obok głowy orła)
oraz GM-WK (obok Jastrzębca)227. Wiemy też, że według tego schematu wykonano
wyobrażenie pieczęci drugiego pułku konnego Wielkiego Księstwa Litewskiego228.
Pogoń litewska zajmowała górną część pola pieczęci, a pod Pogonią ułożono
Korczaka. Uważamy, że sfragistyka jednostek wojskowych i ich dowódców wymaga
pilnego zbadania.
Znane są przypadki łączenia znaku państwa z herbem marszałka na pieczęciach
konfederacji szlacheckich229.
Pieczęcie z symbolami państwa i urzędującego zwierzchnika wykonywano dla
urzędów centralnych. Połączenie Orła Białego z herbem podskarbiego w 1793 r.
akceptowała konstytucja sejmu grodzieńskiego, która ustanawiała komisje skarbowe
Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego230. Prawodawca określił treść wyobrażeń
pieczęci komisyjnych. Miały one połączyć symbol państwowy, czyli Orła Białego
w Koronie i Pogoń na Litwie z herbem podskarbiego. Herb szlachecki umieszczany
był pod godłem państwowym. Konstytucja sejmu grodzieńskiego w sprawie pieczęci
komisji skarbu sankcjonowała zwyczaj praktykowany już wcześniej. Znamy pieczęć
komisji skarbu koronnego pod wypisem z tabeli podymnego z 1776 r.231 Jej
wyobrażenie tworzyła tarcza pod koroną z Orłem Białym koronowanym ułożona na
skrzyżowanych ukośnie kluczu i mieczu oraz nieczytelny przedmiot pod tarczą
z Orłem. Zapewne był to herb podskarbiego. Z 1789 r. pochodzi odpis lustracji
wójtostwa częstochowskiego sporządzony na podstawie archiwum kancelarii skarbu
koronnego. Ekstrakt uwierzytelniony został odciskiem pieczęci komisji skarbu232 . Na
polu pieczęci umieszczono Orła Białego koronowanego, który trzymał w szponach
224
Np. Orzeł Biały ze Szreniawą Lubomirskich na pieczęci regimentu gwardii koronnej z lat 17411761. Herb Lubomirskich umieszczony został na piersi Orła Białego – Za Ojczyznę i Naród. 300 lat
Orderu Orła Białego, Warszawa 2005, nr 151 i in.
225
PUŁK PIECHOTY WOIEWODZTWA LUBELSKIEGO AD 1769 – APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 7.
226
Być może na piersi Orła Białego umieszczono herb województwa lubelskiego. W szczątkowo tylko
czytelnym przekazie dostrzec możemy kreski układające się w tylne łapy i w rogi lubelskiego jelenia.
227
Wystawcą dokumentu (1771 r.) opieczętowanego pieczęcią pułkową był „…Kazimierz Pułaski…
marszałek różnych dywizji wojska polskiego skonfederowanego, generalny komendant…” – APŁódź,
Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 7.
228
А. Цитоў, Сфрагистыка i геральдыка Беларусi…, s. 148.
229
Pieczęć konfederacji województwa krakowskiego – na polu Orzeł Biały z koroną na głowie, berłem
i mieczem w szponach i z tarczą herbową na piersi Orła (na płaszczu herbowym) z godłem Szreniawa
Jerzego Lubomirskiego – MNKraków, Dz. rkps., M. Gumowski, Herby ziemskie, sygn. 1507, k. 136.
230
VL, t. X, Poznań 1952, s. 221.
231
APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 4, k. 366.
232
MNKraków, Dz. rkps., sygn. 552 NI 10136.
82
Pieczęcie szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości
klucz i miecz. Pod Orłem znajdujemy szlachecką Łodzię233 z krzyżem orderowym.
Inne wyobrażenia dla pieczęci komisji skarbowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów
przewidywała konstytucja sejmowa, która powoływała wspólny urząd dla Polski oraz
dla Litwy234. Pole pieczęci komisji miał wypełniać „herb obojga narodów”.
Zwyczaj łączenia herbów rodowych z Orłami Białymi powiązać możemy (choć
nie wprost) z szesnastowiecznymi postulatami unifikacji znaków dostojników oraz
dygnitarzy ziemskich (wojewodów i kasztelanów). Formułowano je przy okazji
kompleksowych programów porządkowania różnych sfer życia publicznego Polski.
Memoriał, w którym m. in. dostrzeżono problemu wyobrażeń niektórych pieczęci,
opublikował Jan Ostroróg, kasztelan (1474-1500), wojewoda poznański (1501)235.
Postulował on, aby na polach pieczęci wojewodów umieszczany był herb ziemi oraz
herb własny wojewody236 . Literatura zwraca uwagę na symboliczne przesłanie tak
projektowanych wyobrażeń. Akcentowały one szczególną więź, która ponoć łączyła
dostojnika z województwem237 .
Postulat Jana Ostroroga (zapewne żywy wśród współczesnych mu dygnitarzy)
zrealizowany został inaczej. Znany nam materiał sfragistyczny pokazuje, iż pomysł
Jana Ostroroga został zaakceptowany na poziomie urzędniczym dużo niższym niż
senatorski. Zmienione zostało (w stosunku do projektu) też tworzywo, z którego
formowano złożone wyobrażenia pieczęci urzędowych. Symbolem głównym stał się
Orzeł Biały, a nie herb wojewódzki. Orzeł Biały z herbami szlacheckim łączony był
na dwa sposoby. Pierwszy sposób polegał na ułożeniu na polu pieczętnym dwóch
oddzielnych znaków, a drugi na złączeniu ich w jeden symbol.
Wspólne występowanie godła królewskiego oraz herbu urzędnika na zasadach
autonomii znaków stanowiło – jak sądzimy – etap przejściowy, który prowadził do
rozwiązania polegającego na połączeniu dwóch znaków w jednym godle. Taki
scenariusz przemian naszkicować możemy na podstawie wyobrażeń polowych
dwóch warszawskich pieczęci ziemsko-grodzkich z 2 poł. XVIII w. Pierwsza pieczęć
odciśnięta został pod ekstraktem z opisu czynności przeprowadzonej w 1767 r.238 Jej
wyobrażenie tworzyły Orzeł Biały bez korony i Ślepowron luzem pod Orłem. Herb
szlachecki otoczony był syglami WS-NT-CV Walentego Sobolewskiego, które
233
W latach 1775-1790 funkcję podskarbiego wielkiego koronnego pełnił Adam Poniński herbu
Łodzia – Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII wieku, opr. K. Chłapowski i in., pod red.
A. Gąsiorowskiego, Kórnik 1992, nr 772.
234
VL, t. IX, Petersburg 1889, s. 325.
235
Red., Ostroróg Jan, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXIV, pod red. S. Kieniewicza i in.,
Warszawa 1968/1969, s. 502-505; Urzędnicy wielkopolscy XVI-XVIII wieku. Spisy…, s. 222.
236
Wg Jana Ostroroga (Monumentum pro reipublicae, ed. T. Wierzbowski, Warszawa 1891, caput
XLIII de sigillis dignitariorum; Memoriał w sprawie uporządkowania Rzeczypospolitej, Łódź 1994,
rozdz. XLVII o pieczęciach dygnitarzy) wyobrażenia pieczęci wojewodów tworzyć miały herby ziemski
i rodowy wojewody („…sigillum palatinorum sit quadrangulum, in spherico terrae et propria continens
arma…”) – zob. S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie…, s. 180; Z. Piech, Monety, pieczęcie i herby
w systemie symboli władzy Jagiellonów, Warszawa 2003, s. 302; W. Drelicharz, Z. Piech, Dawne i nowe
herby Małopolski…, s. 67.
237
Z. Piech, Monety, pieczęcie i herby…, s. 302.
238
MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68651.
Pieczęcie sądów ziemskich
83
wskazywały na jego funkcję pisarza warszawskiego ziemskiego i grodzkiego. Nieco
później powstał stempel, który znamy z ekstraktu opisującego czynności urzędowe z
1775239, a także z 1777 r.240 Jego wyobrażenie napieczętne tworzył Orzeł
niekoronowany z tarczą herbową na piersi z godłem Ślepowrona. Identyfikację
pisarza dopełniały litery ułożone po obu stronach Orła na wysokości herbu
szlacheckiego. Litery WS-NT-CV wskazywały na wspomnianego wyżej Walentego
Sobolewskiego, pisarza ziemskiego i grodzkiego w Warszawie. Rozwiązanie
obrazowe z drugiej pieczęci Walentego Sobolewskiego przejął Adam Skulski herbu
Rogala241, następca Sobolewskiego na warszawskim urzędzie pisarza ziemskiego i
grodzkiego.
Wcześniejsze pieczęcie warszawskie ziemskie z 1660242 i z 1670 r.243 oraz
pieczęć ziemsko-grodzka244 otrzymały wyobrażenia utworzone z dwóch oddzielnych
herbów, tj. Orła Białego i herbu pisarza. Takich przykładów z Mazowsza mamy
dużo. Jako ilustracja zjawiska posłużą dwie pieczęcie z 1. poł. XVIII w., tj. pieczęć
ziemska powiatu kolneńskiej (ziemia łomżyńska) z Orłem Białym koronowanym
i nieczytelnym herbem szlacheckim poniżej Orła245 oraz pieczęć ziemsko-grodzka
ziemi wiskiej także z Orłem Białym koronowanym i nieczytelnym herbem
szlacheckim poniżej Orła246. Równie dużo przykładów dostarcza sfragistyka ziemska
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Na polach pieczęci litewskich sądów ziemskich
poniżej Pogoni (nakrytej zazwyczaj mitrą książęcą) dostrzegamy herby pisarzy
ziemskich247.
Połączenie Orła Białego (w koronie lub bez korony) z herbem rodowym
urzędnika może budzić zastrzeżenia heraldyków przywiązanych do reguł i praw
heraldycznych właściwych dla heraldyki Europy Zachodniej. Wprowadzenie herbu
szlacheckiego na pierś godła królewskiego może wydawać się uzurpacją heraldyczną
i nieuprawnionym zawłaszczeniem przez urzędników zwyczaju właściwego dla
polskiej heraldyki królewsko-państwowej. Heraldycy usiłowali wyjaśnić sprzeczność
pomiędzy zwyczajowym prawem heraldycznym, które gwarantowało jednak znakom
królewskim szacunek z praktyką sfragistyczną. Jeśli Orzeł Biały pozostawał pod
239
APPoznań, Dokumenty wiejskie, sygn. 196/1.
MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68653.
241
Tamże, sygn. 68654.
242
Pieczęć z Orłem Białym koronowanym i herbem szlacheckim Belina Gabriela Prażmowskiego
(K. Niesiecki, Herbarz polski, t. VII, wyd. J. N. Bobrowicz, Lipsk 1841, s. 492) wśród liter GP NV –
MNKraków, Dz. rkps., M. Gumowski, Herby ziemskie, sygn. 1507, tabl. XII.
243
Pieczęć z Orłem Białym koronowanym i herbem szlacheckim Ślepowron wśród liter VD (?) T – PS
– NV – MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68647; A. Chmiel, Materyały sfragistyczne.
Pieczęcie ziemskie (I)…, szp. 13.
244
Pieczęć z Orłem Białym niekoronowanym i herbem szlacheckim Ślepowron wśród liter […] – NT –
CV – MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68649-68650.
245
KKP Głowno.
246
Muzeum w Krośniewicach, Dokumenty, sygn. 459.
247
Pieczęć ziemska województwa wileńskiego z datą 1777 – APŁódź, Archiwum Bartoszewiczów,
sygn. 478, k. 31; pieczęć ziemska województwa nowogródzkiego z 17[.]5 r. – APŁódź, Archiwum
Bartoszewiczów, sygn. 97, k. 7v.
240
84
Pieczęcie szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości
ochroną prawną (lub tylko pod ochroną zwyczajową), to nanoszenie na jego pierś
symboli rodowych powinno być czynem zabronionym. Jeśli jednak na piersiach
Orłów pojawiały się herby szlacheckie, to Orły te – jak zakładano – nie mogły być
symbolami królewskimi lub państwowymi. Ten sposób wnioskowania znajdujemy
w publikacji Wojciecha Drelicharza i Zenona Piecha248. Autorzy badali Orły Białe
koronowane z piersiami oznaczonymi herbami Ostrogskich oraz Lubomirskich.
Analizowali pieczęć starosty krakowskiego Hieronima Wielopolskiego z Orłem
Białym koronowanym i z herbem Starykoń starosty poniżej Orła. Uznali, iż w obu
przypadkach orzeł koronowany był symbolem województwa krakowskiego, gdyż –
jak argumentowali – „Orzeł Biały herb Królestwa Polskiego, przysługiwałby
wyłącznie królowi”, a Lubomirscy i Wielopolscy nie mieli do niego prawa.
Dla pieczęci ziemskich i grodzkich z obszaru województwa krakowskiego takie
wnioskowanie było i jest uprawnione. Orłem białym koronowanym posługiwało się
województwo krakowskie, a właśnie połączenie herbu ziemskiego z rodowym
zalecał memoriał Jana Ostroroga (zob. s. II/82). Otwarte pozostawiamy tu pytanie
o uniwersalny, czyli o ponadkrakowski charakter obserwacji W. Drelicharza oraz
Z. Piecha. Przykłady łęczyckie (ziemskie) oraz sieradzkie (ziemskie i trybunalskie),
a także pieczęć starościńska Franciszka Stadnickiego, starosty ostrzeszowskiego
(zob. s. II/38, fot. nr II/22) i stempel grodzki z Łowicza (zob. s. II/39-40, fot. II/20)
każą sądzić, iż w Polsce znany oraz stosowany był zwyczaj łączenia na pieczęci
urzędowej Orła Białego z herbem szlacheckim.
Jedna szesnastowieczna249 ziemska pieczęć sądowa z obszaru Polski centralnej
wyposażona została w wyobrażenie herbu terytorialnego. Na tarczy herbowej
umieszczono połulwa i połorła zapewne pod wspólną koroną otwartą250. Pieczęć ta
służyła sądowi ziemskiemu w Łęczycy. Niewielkie rozmiary stempla (sygnetu)
uniemożliwiły przedstawienie wyobrażenia w rozbudowanej wersji i zapewne
zdecydowały o pozbawieniu go legendy (zob. s. II/56). Nie wiemy, czy pieczęć
z hybrydą łęczycką była pierwszą pieczęcią ziemską województwa łęczyckiego, czy
też np. drugą. Wiemy, iż pieczęć tę wykorzystywano jeszcze w 1. poł. XVII w.251
Źródła środkowopolskie nie pozwalają nam na podjęcie badań nad problemem
występowania godeł wojewódzkich na polach pieczęci ziemskich łęczyckich oraz
sieradzkich. Pieczęć z hybrydą łęczycką zmusza nas jednak do zainteresowania się
tym zagadnieniem i do prześledzenia źródeł z innych obszarów.
248
W. Drelicharz, Z. Piech, Dawne i nowe herby Małopolski…, s. 67.
Stefan K. Kuczyński podejrzewał, iż pieczęć ziemska z hybrydą łęczycką powstała później niż
szesnastowieczne sieradzkie pieczęcie ziemskie Orłami Białymi niekoronowanymi – S. K. Kuczyński,
Polskie herby ziemskie…, s. 181.
250
A. Chmiel, Materyały sfragistyczne. Pieczęci ziemskie i Trybunału koronnego..., szp. 288.
251
Adam Chmiel (A. Chmiel, Materyały sfragistyczne. Pieczęci ziemskie i Trybunału koronnego...,
szp. 288) zwrócił uwagę na sygnetową pieczęć ziemską łęczycką pod ekstraktem z księgi ziemskiej
brzezińskiej obok podpisu Marcina Bełdowskiego, pisarza ziemskiego łęczyckiego (1611-1612) –
Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego…, nr 430.). Pieczęć tę opublikował kilkakrotnie
prof. Kuczyński (S. K. Kuczyński, Ze studiów nad polską heraldyką ziemską…, s. 186; tegoż, Pieczęcie
i herby miasta Łęczycy…, nr II/4; tegoż, Polskie herby ziemskie…, s. 182).
249
Pieczęcie sądów ziemskich
85
Nieco wiedzy na temat procesu kształtowania się pieczęci ziemskich z herbami
wojewódzkimi dostarcza materiał wytworzony przez sąd ziemski województwa
lubelskiego. Zgromadzone przekazy prowadzą nas do interesujących wniosków.
Jednakowoż ich rangę osłabia jakość podstawy wnioskowania. Nasze informacje
o najwcześniejszych pieczęciach ziemskich lubelskich pochodzą wyłącznie z notatek
M. Gumowskiego. Ich treść była jednak na tyle intrygująca, iż postanowiliśmy
odnaleźć dokumenty (zapewne ekstrakty) opieczętowane pieczęciami ziemskimi
lubelskimi. Prowadziliśmy własne kwerendy w zbiorach Archiwum Państwowego
w Lublinie, a także skorzystaliśmy z pomocą pracowników merytorycznych tegoż
archiwum. Poszukiwania nie przyniosły jednak efektu, czyli nie doprowadziły do
ponownego ujawnienia najstarszych pieczęci ziemskich województwa lubelskiego.
Mamy prawo sądzić, iż notatki M. Gumowskiego wiernie przekazują efekty jego
poszukiwań. Wiemy jednak, że profesor popełniał też błędy.
W 2. poł. XVI w. powstała znana pieczęć ziemska z jeleniem województwa
lubelskiego na renesansowej tarczy. Moment jej powstania możemy określić na
podstawie inicjałów A-B pisarza ziemskiego lubelskiego, który wykorzystywał tę
pieczęć. Był nim Andrzej Dunin Borkowski, pisarz ziemski lubelski w latach 15721597252. Od tego czasu jeleń województwa lubelskiego konsekwentnie występował
na lubelskich pieczęciach ziemskich w XVII253 i w XVIII w.254, a także na lubelskich
pieczęciach trybunału aż do (?) 1764 r. (zob. s. II/115-116). W tymże (?) 1764 r. herb
województwa lubelskiego został usunięty z lubelskiej pieczęci trybunalskiej i jego
miejsce zajął Orzeł Biały koronowany.
W opracowaniach na temat herbu lubelskiego dominuje narracja, w której herb
terytorialny pojawiła się nagle i od razu w skończonej postaci255 . Monograficzne
opracowanie Tomasza Panfila skoncentrowane zostało na problematyce lubelskiego
godła herbowego i marginalnie odnosiło się do występowania symbolu ziemskiego
na polach pieczęci sądowych, czyli na pieczęci ziemskiej lubelskiej i na lubelskiej
pieczęci trybunalskiej. Tomasz Panfil uznał za najstarszą pieczęć ziemską lubelską
tę, która odciśnięta została pod dokumentem z 1580 r. Autorzy opracowań na temat
lubelskiego herbu ziemskiego nie analizowali związków herb wojewódzkiego
z wyobrażeniami najwcześniejszych lubelskich pieczęci ziemskich. Nas z kolei nie
interesuje geneza herbu województwa lubelskiego, a także jego głębokie przesłanie
symboliczne. Chcemy natomiast rozpoznać jego relacje z pieczęcią lubelskiego sądu
ziemskiego.
252
Urzędnicy województwa lubelskiego XVI-XVIII wieku. Spisy, opr. W. Kłaczewski, W. Urban, pod
red. A. Gąsiorowskiego, Kórnik 1991, nr 150.
253
MNKraków, Dz. rkps., M. Gumowski, Herby ziemskie, sygn. 1507, k. 169.
254
APLublin, Lubelskie ekstrakty trybunalskie 1714, k. 101; 1758-1763, k. 3, 7; MNKraków, Dz. rkps.,
M. Gumowski, Herby ziemskie, sygn. 1507, k. 169; S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie…, s. 184.
255
J. Szymański, Herb województwa lubelskiego, [w:] Materiały do polskiego herbarza samorządowego, z. 1, pod red. H. Seroki, K. Skupieńskiego, Lublin 1995, s. 31-33; T. Panfil, Jeleń w herbie
województwa lubelskiego. Próba interpretacji najstarszych wyobrażeń napieczętnych, [w:] Pieczęć
w Polsce średniowiecznej i nowożytnej. Zbiór studiów, pod red. P. Dymmela, Lublin 1998, s. 218-225.
86
Pieczęcie szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości
W materiałach M. Gumowskiego znajdujemy informacje o dwóch pieczęciach
ziemskich z XVI w., których wyobrażenia różniły się od obrazów stempli z okresu
sprawowania urzędu pisarza przez Andrzeja Dunin Borkowskiego. Pierwsza pieczęć
(o legendzie, która wskazywała na ziemię lubelską) miała wyobrażenie utworzone
z tarczy herbowej z rogatą głową wołu na środku256 . Podobno odcisk z tej pieczęci
uwierzytelniał dokument z 1567 r. Marian Gumowski widział go w archiwum
lubelskim. Identyfikacja wyobrażenia wymaga weryfikacji.
Lubelska pieczęć ziemska z głową wołu zastąpiona została najprawdopodobniej
w poł. XVI w. nowym stemplem. Jego odcisk znajdował się na dokumencie z roku
1635, który również przechowywany był w archiwum lubelskim257. Pole tejże
pieczęci (wg M. Gumowskiego) wypełniał obraz utworzony z ukoronowanego Orła
Białego na tarczy. Obrazowi towarzyszyły litery SZTL (?).
Wprowadzenie do naukowego obiegu dwóch nowych pieczęci lubelskiego sądu
ziemskiego z poł. XVI w. każe nam po raz drugi (po uwagach na temat pieczęci
ziemskich krakowskich – zob. s. II/78) zadać pytanie o genezę pieczęci ziemskich
z herbem wojewódzkim. Jedna z dwóch wczesnych pieczęci ziemskich lubelskich
(zakładając, że takie istniały) ujawniła królewskiego etapu (poł. XVI w.) w rozwoju
ziemskiej sfragistyki sądowej województwa lubelskiego. Dopiero w 2. poł. XVI w.
na pole pieczęci ziemskiej lubelskiej wprowadzony został prowincjonalny znak
terytorialny. Był on drugim lub nawet trzecim symbolem ziemstwa lubelskiego.
W 2. poł. XVI w. w użyciu była pieczęć sądu generalnego województw
sandomierskiego i lubelskiego z pasami i gwiazdami sandomierskimi i jeleniem
lubelskim258. W 2. poł. XVI w. powstała pieczęć ziemska województwa lubelskiego
z jeleniem259. Od tego momentu na polach pieczęci sądów ziemskich województw
sandomierskiego260 oraz lubelskiego występowały miejscowe herby wojewódzkie.
Materiał do rozważań nad herbami ziemskim na pieczęciach sądów ziemskich
pochodzi także z województwa brzesko-kujawskiego i z ziemi dobrzyńskiej. Badania
ujawniły dwie siedemnastowieczne pieczęcie ziemi dobrzyńskiej261. Pola obu
pieczęci wypełniała głowa brodatego i rogatego monarchy o dwóch koronach, czyli
256
SIGILLVM TERRESTRE LVBLINEN – MNKraków, Dz. rkps., M. Gumowski, Herby ziemskie,
sygn. 1507, k. 168. Być może w rogatej głowie wołu zobaczyć należy oblicze ukoronowanego
monarchy. Podnosimy tę kwestię świadomi różnicy między obrazami głowy wołu i głowy króla. Nie
wykluczamy innych rozwiązań. Być może pole opisywanej tu pieczęci wypełniała głowa lubelskiego
jelenia.
257
MNKraków, Dz. rkps., M. Gumowski, Herby ziemskie, sygn. 1507, k. 168.
258
A. Chmiel, Materyały sfragistyczne. Pieczęcie ziemskie i Trybunału koronnego…, szp. 295.
259
MNKraków, Dz. rkps., M. Gumowski, Herby ziemskie, sygn. 1507, k. 169; A. Chmiel, Materyały
sfragistyczne. Pieczęcie ziemskie i Trybunału koronnego…, szp. 290; M. Gumowski, Pieczęcie i herby
miejscowości województwa lubelskiego, Lublin 1959, s. 9-10; T. Panfil, Jeleń w herbie województwa
lubelskiego…, s. 217.
260
Znane są osiemnastowieczne pieczęcie z herbami województwa sandomierskiego – APŁódź, Archiwum Bartoszewiczów, sygn. 2, k. 130; MNKraków, Dz. rkps., M. Gumowski, Herby ziemskie, sygn.
1507, k. 299, 315; J. Wiśniewski, Dekanat radomski…, wkładka ilustracyjna; S. K. Kuczyński, Polskie
herby ziemskie…, s. 183.
261
MNKraków, Dz. rkps., M. Gumowski, Herby ziemskie, sygn. 1507, k. 66-67, tabl. III, nr 26.
Pieczęcie sądów ziemskich
87
herb ziemi dobrzyńskiej. Znamy dwie pieczęcie ziemskie województwa brzeskokujawskiego262. Jedna z nich pochodziła XVII (fot. nr II/34), a druga z XVIII w. Na
obu ich twórcy umieścili miejscowy herb ziemski, czyli hybrydę kujawską. Wiemy
też, że w użyciu kancelaryjnym znajdowała się pieczęć „kujawska” z 2. poł. XVI lub
z pocz. XVII w. z Orłem Białym niekoronowanym na tarczy263.
Mniej czytelne z uwagi na tożsamość formy herbu ziemskiego oraz godła
królewsko-państwowego są przeobrażenia obrazów pieczęci sądowych województwa
krakowskiego (zob. s. II/78). Kolekcję pieczęci ziemskich krakowskich otwiera
szesnastowieczny stempel z orłem bez korony, a zamykają tłoki osiemnastowieczne
z orłem ukoronowanym na polu pieczętnym264. Uzasadnione jest więc pytanie, czy
w orle z krakowskiej z pieczęci szesnastowiecznej widzieć należy Orła Białego
niekoronowanego, a w ukoronowanych orłach z krakowskich pieczęci ziemskich
z XVII oraz z XVIII w. orła krakowskiego.
Sądzimy, iż w 1. poł. XVI w. wyobrażenia pieczęci ziemskich Małopolski,
Mazowsza, Wielkopolski, Kujaw, ziemi dobrzyńskiej i województwa sieradzkiego
utworzone były z Orłów Białych niekoronowanych i dopiero w 2. poł. XVI w.
nastąpił podział. Ziemskie pieczęcie sądowe województw małopolskich, brzeskiego
oraz ziemi dobrzyńskiej otrzymały wyobrażenia zbudowane z miejscowych herbów
ziemskich. Pieczęcie sądowe Mazowsza, Wielkopolski właściwej, województwa
inowrocławskiego oraz sieradzkiego pozostały przy Orłach Białych. W Łęczycy zaś
zaprojektowano dla sądu ziemskiego pieczęć z Orłem Białym niekoronowanym,
która zastąpiła stempel z hybrydą łęczycką.
Po dostrzeżeniu dwóch dróg rozwoju obrazów pieczęci ziemskich spróbujemy
odpowiedzieć na pytania o przyczyny, dla których taki dualizm symboliczny był
możliwy. Zwrócimy uwagę na dwa problemy. Pierwszym będzie (opisana wyżej)
geneza sądu, a dokładnie jego organ założycielski, a drugim tytuł prawny działania
sądu (zob. s. II/41-42, II/48).
Wiemy, że sądy powoływane przez monarchę posługiwały się symbolami
królewskimi. Wiemy też, że instytucje szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości
utworzone z woli szlachty (np. iudicum generale ordinarium terrarum Russiae
powołany w Wiszni w 1574 r.) otrzymywały miejscowe symbole ziemskie, a nie
godła królewskie265 .
W warunkach normalnego funkcjonowania państwa polskiego i jego władz
pozwy wydawane były w imieniu króla. Występowała pełna zgodność pomiędzy
262
ADWłocławek, Dokumenty, sygn. 1597 (pieczęć z XVII w.); MNKraków, Dz. rkps., M. Gumowski,
Herby ziemskie, sygn. 1507, k. 32-33, tabl. II, nr 16.
263
MNKraków, Dz. rkps., M. Gumowski, Herby ziemskie, sygn. 1507, tabl. VI, nr 51.
264
Pieczęć z 1766 r. – MNKraków, Dz. rkps., M. Gumowski, Herby ziemskie, sygn. 1507, k. 135;
S. Kutrzeba, Katalog Krajowego Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie…, s. 122;
pieczęć z 2. poł. XVIII w. – MNKraków, Dz. rkps., M. Gumowski, Herby ziemskie, sygn. 1507, k. 135;
S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie…, s. 182; W. Drelicharz, Z. Piech, Dawne i nowe herby Małopolski…, s. 67.
265
Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie, t. XX, t. I…, nr 14.
88
Pieczęcie szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości
ideowym wystawcą pozwu i środkiem jego uwierzytelnienia w postaci pieczęci
z Orłem Białym. Brzmienie pozwów sądowych, czyli tytuł prawny działania sądów
ewoluowały. Zmiany w zapisach tytułu pozwów wprowadzane były w okresach
bezkrólewia. Władzę sądową na prowincji (na czas interregnum) przejmowała
szlachta, a brzmienie pozwów kształtowały sejmiki. Sejmik województw kaliskiego
oraz poznańskiego w marcu 1573 r. zadecydował, iż pozwy przed sąd sejmu
elekcyjnego wystawiane będą pod tytułem senatu i stanów królestwa266 . Sejmik
województwa sieradzkiego w listopadzie 1574 r. opracował uniwersalną formułę
tytułu pozwu przed różne sądy. Przed sieradzki sąd ziemski wzywano w imieniu
króla oraz autorytetu Rzeczypospolitej z zastrzeżeniem o czasowej nieobecności
monarchy267 . Szlachta krakowska w listopadzie 1574 r. zredagowała inną formułę
pozwów. Uznała, iż w czasie bezkrólewia pozwy wydawane miały być w imieniu
szlachty ziemi krakowskiej268.
Szlachta z Wielkopolski właściwej oraz z Sieradzkiego w czasie bezkrólewia
zdecydowała o wydawaniu oraz o przyjmowaniu pozwów sądowych, w których
znajdowało się odniesienie do króla i państwa. Natomiast w pozwach akceptowanych
przez szlachtę województwa krakowskiego nie znajdujemy już tak jednoznacznego
odwołania do państwa. Tytuł prawny sądzenia powiązany został z rycerstwem ziemi
krakowskiej. Być może w tytułach pozwów formułowanych w czasie bezkrólewia
upatrywać należy genezy dwóch form wyobrażeń polskich pieczęci ziemskich.
W tych województwach, w których odwoływano się do powagi króla, królestwa, czy
autorytetu Rzeczypospolitej pozostawiono na pieczęciach ziemskich Orła Białego.
Na obszarach, na których miejscowy wymiar sprawiedliwości akcentował sądowe
uprawnienia szlachty, pola pieczęci ziemskich wypełniano godłami szlacheckiego
samorządu terytorialnego. Tak zbudowana konstrukcja myślowa wyjaśnia zmianę
wyobrażenia pieczęci sądowej w czasie bezkrólewia. Nie tłumaczy jednak przyczyn,
dla których po przejęciu władzy przez nowego monarchę pieczęcie z symbolami
królewskimi nie były przywracane.
266
„…senatus et omnium statuum Regni…” – Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego…,
s. 13.
267
„…vigore regio tum et authoritate reipublicae protunc sub absentio regiae maiestatis…” – Teki
A. Pawińskiego, Lauda sejmikowe województwa sieradzkiego, t. XXV, cz. 1 1571-1668 – kopia
w Bibliotece Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego, k. 28.
268
„…conciliarii, proceres, ordines et universa nobilitas terrae cracoviensis…” – Akta sejmikowe
województwa krakowskiego, t. I…, s. 47; „…nos consiliarii, proceres, ordines atque omnis status
ordinis equestris…” – A. Chmiel, Materyały sfragistyczne. Pieczęcie ziemskie (II)…, szp. 59
Pieczęcie trybunału głównego koronnego
w Piotrkowie
1578 r. aż do 1792 r. Piotrków był miejscem obrad trybunału głównego
Odkoronnego
dla Wielkopolski, czyli najwyższego sądu dla szlachty polskiej tej
prowincji. Trybunał posiadał własne pieczęcie (w odmianach lubelskiej oraz
piotrkowskiej) opatrzone charakterystycznymi wyobrażeniami. Pieczęcie trybunału
powstały wbrew pierwotnym regulacjom prawnym. Te bowiem stanowiły, że
kancelarie trybunalskie posiłkować się będą pieczęciami ziemskimi, czyli sieradzką
w Piotrkowie i lubelską w Lublinie. Pieczęcie trybunalskie były niezbędne dla
zapewnienia właściwego funkcjonowania kancelarii obsługującej sąd trybunalski.
Potrzebowano stempli do pieczętowania dokumentów „w sensie ścisłym”, pozwów,
dekretów oraz ekstraktów z trybunalskich ksiąg sądowych
Piotrkowskie pieczęcie trybunału nie były dotąd przedmiotem samodzielnych
badań. Wzmianki o nich rozproszone są po opracowaniach sfragistycznych oraz
heraldycznych i po rozprawach na temat trybunalskiego wymiaru sprawiedliwości.
O funkcjonowaniu pieczęci sądu trybunalskiego czytać możemy w ważnej publikacji
Adama Chmiela1. Dane tam zawarte dotyczą m. in. pieczęci trybunału w Piotrkowie,
ale uwzględniają jedynie stemple najstarsze. Większość ustaleń A. Chmiela na temat
sfragistyki trybunalskiej powtórzył Marian Goyski2. Dodatkowo wspomniał on tylko
o zapisach konstytucji sejmu z 1793 r., w których postulowano stworzenie pieczęci
trybunalskiej z Orłem Białym. Nowych ustaleń nie przyniosła publikacja Witolda
Maisla3. Pieczęci trybunalskiej kilka zdań poświęcił Wacław Zarzycki. Autor ten
błędne sądził, iż trybunał używał pieczęci ziemskiej sieradzkiej do 1778 r., a później
pieczęci z godłem państwowym, tj. „orłem piastowskim”4. Ogólnych uwag na temat
pieczęci trybunalskich z podręcznika sfragistyki też nie możemy uznać za dojrzałą
syntezę5. Ostatnią wypowiedź na temat pieczęci trybunalskich odnajdujemy w pracy
Stefana K. Kuczyńskiego. Autor (w zgodzie z tematem podjętych badań) próbował
odpowiedzieć na pytanie, czy w piotrkowskim orle trybunalskim widzieć należy Orła
Białego, czy też orła wielkopolskiego6.
Dla wyjaśnienia treści obrazów z piotrkowskich pieczęci trybunału głównego
koronnego niezbędne jest przedstawienie okoliczności powstania trybunału oraz
określenie jego miejsca w systemie koronnego wymiaru sprawiedliwości.
1
A. Chmiel, Materyały sfragistyczne. Pieczęcie ziemskie i Trybunału koronnego w Polsce, „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne”, 1897, r. t. III, szp. 291-293.
2
M. Goyski, Reformy Trybunału Koronnego, Lwów 1909, s. 55, 118.
3
W. Maisel, Trybunał Koronny w świetle laudów sejmikowych i konstytucji sejmowych, „Czasopismo
Prawno-Historyczne”, 1982, t. XXXIV, z. 2, s. 65.
4
W. Zarzycki, Trybunał Koronny dawnej Rzeczypospolitej, Piotrków Trybunalski 1993, s. 69.
5
„…Trybunały… pieczętowały się początkowo herbami ziemi lubelskiej i sieradzkiej i dopiero
ok. 1590 r. sprawiły sobie osobne pieczęcie a to trybunał piotrkowski z orłem państwowym, a lubelski
z godłem ziemi lubelskiej…” – M. Gumowski, Sfragistyka polska, [w:] Sfragistyka, opr. M. Gumowski,
M. Haisig, S. Mikucki, Warszawa 1960, s. 256.
6
S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje, Warszawa 1993, s. 185.
90
Pieczęcie sądów szlacheckich do 1793 roku
Do chwili utworzenia trybunału koronnego najwyższym sędzią rycerstwa
polskiego, a następnie szlachty polskiej był władca7. Sąd królewski (nazywany
sądem nadwornym) obradował in curia regis. Fizyczna obecność monarchy podczas
procedowania oraz formułowania sentencji nie była wymagana. W jego imieniu
decydowali dostojnicy królestwa, a sąd ich nazywano asesorskim. Część pilnych
spraw sądowych rozpoznawano poza siedzibą władcy. Do takich procesów monarcha
powoływał sędziów spośród dostojników królestwa. W sprawach miast wyrokowali
radni miejscy. Powołani sędziowie-rajcy tworzyli sąd komisarski. Mógł on orzekać
wyłącznie w sprawie określonej oraz opisanej w nominacjach sędziowskich. Wyroki
sądów komisarskich zatwierdzał monarcha. W okresie panowania ostatnich
Jagiellonów (1506-1572) znaczenie sądów nadwornych zmalało, a wzrosła zaś ranga
sądów sejmowych.
Fundamentalne znaczenie dla wyjaśnienia okoliczności powstania trybunału
głównego koronnego miała kodyfikacja polskiego prawa procesowego z 1523 r.,
która doprowadziła do spopularyzowania apelacji. Od tego momentu sądy
królewskie i sądy sejmowe przekształciły się w sądy apelacyjne. Odwołania od
wyroków niższych instancji doprowadziły do zablokowania sądów królewskich8.
Zaległości w wyrokowaniu w dniu objęcia władzy przez Zygmunta Augusta sięgały
ponoć dwudziestu lat9. Przy takim stanie sądownictwa podjęto działania naprawcze.
Tworzono apelacyjne wiecowe sądy wojewódzkie z urzędników ziemskich, którzy
orzekali pod przewodnictwem wojewodów. Nie rozwiązało to jednak problemu.
Prawodawca nie określił bowiem porządku odwołań, co skutkowało wnoszeniem
spraw i tak przed sąd królewski. Ponadto wyroki sądów wiecowych zwiększyły
liczbę apelacji. Strony procesowe odwoływały się także od wyroków tychże sądów
wiecowych.
Nad konstrukcją trybunału dyskutowano podczas sejmu 1556/155710. Wówczas
starli się autorzy dwóch koncepcji – promotorzy nadzwyczajnego sądu apelacyjnego
przeznaczonego do zlikwidowania zaległości procesowych oraz zwolennicy sądu
apelacyjnego powołanego bez udziału władcy i funkcjonującego ciągle. W 1563 r.
pojawiło się kolejne rozwiązanie o charakterze doraźnym. W województwach
utworzono tymczasowe sądy ostatniej instancji, w których (obok urzędników
ziemskich) zasiadali wybierani przedstawiciele szlachty.
Śmierć Zygmunta Augusta jeszcze bardziej skomplikowała trudną sytuację
ówczesnego wymiaru sprawiedliwości. Działalność wszystkich sądów pozywających
oraz ogłaszających wyroki w imieniu króla została zawieszona. Uwarunkowania
polityczne (dwa bezkrólewia oraz krótkie rządy Henryka Walezego) zdecydowały
o przejęciu przez szlachtę spraw sądowych. W czasie bezkrólewia działały sądy
specjalne, czyli sądy kapturowe, które wyrokowały w sprawach o pogwałcenie
7
J. Bardach, Historia państwa i prawa Polski, t. I Do połowy XV wieku, Warszawa 1964, s. 481.
A. Kłodziński, Na drodze do powstania Trybunału Koronnego. Projekty sejmu warszawskiego z roku
1556/1557, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera, t. II, Lwów 1925, s. 58.
9
W. Maisel, Trybunał Koronny w świetle laudów…, s. 74.
10
A. Kłodziński, Na drodze do powstania…, s. 70.
8
Pieczęcie trybunału głównego koronnego w Piotrkowie
91
bezpieczeństwa oraz porządku publicznego. Powołano również wojewódzkie sądy
apelacyjne złożone z sędziów wybieranych przez sejmiki. Doświadczenia z lat 15721576 ukształtowały nowy sposób wyrokowania. Szlachta przekonała się wówczas
o skuteczności kolegialnego organu najwyższego sądownictwa oraz uznała, iż
superarbitrem w jej sporach nie musi być monarcha. Jego rolę równie sprawnie
pełnić mogła grupa zaufanych sędziów wyrokujących kolegialnie11.
Propozycję, aby prerogatywy sędziowskie monarchy przekazać niezależnemu
trybunałowi sformułowano w projekcie konstytucji na sejmie koronacyjnym w roku
1574. Propozycja zakładała powołanie trybunału w Piotrkowie (dla Wielkopolski
oraz dla Prus) i we Lwowie (dla Małopolski). Jego sędziami mięli zostać delegaci
sejmików (bez senatorów) oraz przedstawiciele miast.
W projekcie konstytucji z 1574 r. znajdowały się zapisy dotyczące sposobu
uwierzytelnienia12 dekretów trybunalskich. Zarówno w Piotrkowie, jak i we Lwowie
uwierzytelnienie wyroku polegać miało na wyciśnięciu pieczęci z wyobrażeniem
Orła Białego. Z projektu nie wynikało wprost, czy wyobrażenie napieczętne tworzyć
miał Orzeł koronowany, czy Orzeł bez korony. Z uwagi na praktykę sfragistyczną
sądów ziemskich z XVI w. (zob. s. II/87) na pieczęciach trybunalskich powinny –
naszym zdaniem – znaleźć się Orły Białe niekoronowane. Rozróżnienie pieczęci
trybunalskich na piotrkowską i na lwowską następowało poprzez teksty legend, które
określały charakter sądu (iudicium generale) i precyzowały obszar jego jurysdykcji.
W projekcie konstytucji opisano m. in. procedury sporządzania dokumentacji
postępowania sądowego. Wyrok, który uzyskał większość głosów sędziowskich,
odczytywano stronom wraz z jego uzasadnieniem. Następnie był on dyktowany
pisarzom notującym sentencję w księgach sądowych i sporządzającym odpisy dla
stron procesu. Teksty w księdze i ekstrakcie sprawdzano w celu usunięcia różnic. Po
zakończeniu kontroli, czyli po porównaniu treści wpisu z treścią odpisu, następowało
uwierzytelnienie dekretu pieczęcią w obecności sądu.
Dyskusja nad ustrojem trybunału, a także jego uprawnieniami oraz zakresem
rozpatrywanych spraw toczyła się żywo w pierwszych latach panowania Stefana
Batorego. Monarcha zgadzał się z diagnozą, iż apelacyjne sądownictwo królewskie
znalazło się w kryzysie. Król godził się także na utworzenie trybunału koronnego.
Sprzeciwiał się natomiast oddaniu całej królewskiej władzy sędziowskiej w ręce
niezależnych deputatów trybunalskich. Monarcha tworzył listy spraw, które – mimo
funkcjonowania trybunału – pozostałyby w gestii sądu królewskiego.
W dniu 3 marca 1578 r. sejm uchwalił konstytucję, która powoływała trybunał
główny koronny13 (iudicium ordinarium generale tribunalis regni). Konstytucja
11
A. Kłodziński, Na drodze do powstania…, s. 59-60; W. Maisel, Trybunał Koronny w świetle
laudów…, s. 75.
12
O. Balzer, Geneza Trybunału Koronnego. Studyum z dziejów sądownictwa polskiego XVI wieku,
Warszawa 1886, s. 213; A. Chmiel, Materyały sfragistyczne. Pieczęcie ziemskie i Trybunału koronnego..., szp. 287-288; S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie…, s. 220.
13
VL, t. II, Petersburg 1859, s. 185; W. Maisel, Trybunał Koronny w świetle laudów…, s. 73;
W. Wojtkowski, Trybunał Koronny w Lublinie – organizacja i funkcjonowanie, [w:] 400-lecie
utworzenia Trybunału Koronnego w Lublinie, Lublin 1982, s. 59-68.
92
Pieczęcie sądów szlacheckich do 1793 roku
określiła miejsca obradowania trybunału. Wymieniła Piotrków i Lublin. Sędziami
trybunału mieli być deputaci, czyli przedstawiciele szlachty wybierani na rok przez
sejmiki deputackie. Województwa wyłaniały jednego lub dwóch deputatów. O ich
liczbie decydowała wielkość województwa. W spawach spornych, które toczyły się
pomiędzy szlachtą, a klerem, wyrokować miał skład mieszany złożony w połowie
z deputatów świeckich i duchownych. Deputatów duchownych wyłaniały kapituły
katedralne. Liczba sędziów trybunału koronnego w czasie jego istnienia ulegała
zmianom i wynikała z zasięgu terytorialnego Polski, a także była konsekwencją
zmieniającej się pozycji poszczególnych województw. Przewodniczącym trybunału
był marszałek. Wybierali go deputaci szlacheccy. Zwierzchnikiem deputatów
duchownych był prezydent. Wskazywała go kapituła gnieźnieńska14.
Deputaci w postępowaniu sądowym wspierani byli przez sądy ziemskie
właściwe dla miejsca obrad. Podczas prac w Piotrkowie wsparcia udzielał sąd
ziemski sieradzki. Urzędnicy sądu ziemskiego, tj. sędzia, podsędek i pisarz czuwali
nad poprawnością procesową czynności sądowych oraz nad dokumentacją sądu.
Przyjmowali zgłoszenia spraw, przygotowywali regestry, a także wypisy z ksiąg
trybunalskich. Uczestniczyli w posiedzeniach trybunału, ale – jako pracownicy
obsługi sądu – bez prawa głosu. W sposób symboliczny ten zewnętrzny charakter
sieradzkich urzędników sądowych w stosunku do trybunału akcentowany był przez
miejsce zasiadania tychże. Ich krzesła znajdowały się z prawej strony marszałka, ale
za żelazną kratą oddzielającą marszałka, prezydenta i deputatów trybunalskich od
świata zewnętrznego.
Prace trybunału koronnego w Piotrkowie wspierał niekiedy grodzki wymiar
sprawiedliwości. Wyrok trybunału piotrkowskiego z 1740 r. uwierzytelniony został
podpisem Stanisława W. Poklękowskiego, pisarza grodu sieradzkiego15. Wsparcie
dla prac trybunalskich, którego udzielił pisarz grodzki sieradzki, było oczywistą
konsekwencją wakatu na urzędzie pisarza ziemskiego sieradzkiego.
Wprowadzenie personelu sądu ziemskiego do trybunału nie dziwi. Zwyczaj
korzystania z wykwalifikowanego personelu sądów ziemskich w pracach sądów
różnych typów ukształtował się w średniowieczu16. Sędziowie ziemscy krakowscy
traktowani byli przez władcę za urzędników królewskich. Uczestniczyli w pracach
sądów nadwornych i wiecowych oraz zapewniali fachową ich obsługę. Kancelaria
ziemska krakowska prowadziła księgi spraw sądów nadwornych i wiecowych.
Obowiązki nałożone na pisarzy lubelskich i sieradzkich17, a związane z pracami
trybunału prowadziły do zaniedbania przez nich czynności sądu ziemskiego. Budziły
14
M. Goyski, Reformy Trybunału Koronnego…, s. 30.
APŁódź, Archiwum Rzewuskich z Bratoszewic, sygn. 2, k. 200.
16
Z. Perzanowski, Dokument i kancelaria sądu ziemskiego krakowskiego do połowy XV wieku, „Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 1968, t. CLXXXII, Prace historyczne, z. 23, s. 16.
17
Sprawa udziału pisarza ziemskiego sieradzkiego w posiedzeniach sądu trybunalskiego przesądzona
została w konstytucji z 1578 r. W sądach niektórych województw (np. wołyńskiego, bracławskiego,
kijowskiego, czernihowskiego) obowiązywała zasada wiązania pisarza z osobą, której sprawa była
przedmiotem sądowego badania. Podczas obrad „pióro miał trzymać” pisarz z tej ziemi, z której
15
Pieczęcie trybunału głównego koronnego w Piotrkowie
93
także protesty szlachty województw innych niż lubelskie i sieradzkie. Protestujący
zabiegali o udział własnych pisarzy ziemskich w rozprawach sądu18. W 1726 r.19
zdecydowano, że funkcję pisarza trybunalskiego pełnić będą pisarze z tych ziem
i województw, które miały swą sesję przed trybunałem. Protokoły oraz dekrety
trybunalskie musiały być jednak w dalszym ciągu oblatowane w kancelarii ziemskiej
lubelskiej lub sieradzkiej. Konstytucja z 1726 r. nie uwolniła pisarzy ziemskich
lubelskiego i sieradzkiego od wszystkich obowiązków trybunalskich. Powierzyła im
prowadzenie rejestru, czyli spisu spraw przyjmowanych do rozpoznania przed
trybunałem. W 1764 r., czyli przy okazji rozdzielenia trybunału podtrzymano zasadę
„trzymania pióra” przez pisarza z tego województwa, z którego sprawy były
sądzone20. W 1768 r. przywrócono uprawnienia pisarzy ziemskich sieradzkiego
i lubelskiego, a także (z uwagi na czasowe zwiększenie liczby miast trybunalskich)
rozszerzono je na pisarzy kaliskiego i lwowskiego21.
Prawodawca w 1768 r. zabronił stanowczo „pióra ustępować komukolwiek”.
Wzbronione było przekazywanie obowiązków pisarza wyrokującym deputatom22.
Prawodawca zdawał sobie sprawę, iż rygorystyczne przestrzeganie tej zasady mogło
doprowadzić do paraliżu prac trybunalskich. Przewlekła choroba pisarza wystarczyła
do sparaliżowania działalności najwyższego sądu apelacyjnego. Z tego też powodu
prawodawca określił sposób postępowania na wypadek absencji pisarza. Wskazał, iż
pod nieobecność pisarza ziemskiego sieradzkiego w Piotrkowie trybunalskie „pióro
trzymać” będzie sędzia sieradzki lub podsędek sieradzki23. Konstytucja z 1775 r.24
przywróciła porządek z 1726 r., czyli nadała pisarzom innych ziem niż sieradzka
i lubelska prawo do protokołowania spraw swoich ziomków.
W pracy Zbigniewa Mayera25 znajdujemy zdanie charakteryzujące zmienność
stanu prawnego dotyczącego pisarzy trybunalskich. Czytamy tam, że „pomnieniony
urząd (pisarz trybunalskiego – M. A.) począł... wędrować po województwach,
ziemiach od regestru do regestru, to znów ostawał się przy ziemstwach Trybunałowi
asystujących”.
Konstytucje sejmowe odwoływały się do stanu idealnego, czyli tworzyły
przepisy, w których zakładano, że sądy ziemskie sieradzki i lubelski posiadały pełną
obsadę urzędniczą. Rzeczywistość (szczególnie sieradzka) wielokrotnie odbiegała od
normy. Deputaci dostrzegali problem wakatów na urzędach oraz podejmowali kroki
zaradcze. Określali sposoby postępowania trybunału koronnego na wypadek śmierci
pochodził podsądny – J. Michalski, Studia nad reformą sądownictwa i prawa sądowego w XVIII w.,
cz. 1, Warszawa 1958, s. 66-67.
18
Acta historica res gestas Poloniae illustrantia, t. X, Lauda sejmików ziemi dobrzyńskiej,
wyd. F. Kluczycki, Kraków 1887 – instrukcja sejmiku w Lipnie dla posłów na sejm 1699 r.
19
M. Goyski, Reformy Trybunału Koronnego…, s. 82.
20
Tamże, s. 84.
21
VL, t. VII, Petersburg 1860, s. 321; M. Goyski, Reformy Trybunału Koronnego…, s. 94.
22
VL, t. VII, Petersburg 1860, s. 324.
23
Tamże, s. 321.
24
VL, t. VIII, Petersburg 1860, s. 107; M. Goyski, Reformy Trybunału Koronnego…, s. 99.
25
Z. Mayer, Wizerunek Trybunału Koronnego. Studium prawno-obyczajowe, „Pamiętnik HistorycznoPrawny”, 1929, t. VII, z. 1, s. 49.
94
Pieczęcie sądów szlacheckich do 1793 roku
pisarza ziemskiego w trakcie kadencji26. Przyjęto wówczas rozwiązanie najprostsze
z możliwych. Deputaci trybunalscy wybierali spośród siebie jednego i jemu (po
złożeniu przysięgi przeznaczonej dla pisarza) powierzali funkcję. Po zakończeniu
kadencji „pisarz trybunalski” zobowiązany był do złożenia stworzonej przez siebie
dokumentacji w kancelarii urzędu ziemskiego.
Zadaniem sędziów trybunału było rozpatrywanie apelacji od orzeczeń
wydanych przez sądy ziemskie, grodzkie, podkomorskie, komisarskie oraz przez
sądy wiecowe. Trybunał wyrokował w pierwszej instancji w sprawach starostów
i urzędników grodzkich. Jako pierwszy rozstrzygał też wnioski o wstrzymywanie
wykonania wyroków oraz sądził osoby, które naruszyły bezpieczeństwo trybunału.
Wyroki wydawane przez trybunał w zasadzie były ostateczne, choć istniały sposoby
ich kwestionowania. Prawodawca zastrzegł także, że w tych przypadkach, kiedy
głosy deputatów dzieliły się po równo ostateczny wyrok wydać miał sąd sejmowy.
Duża liczba apelacji kierowanych do trybunału spowodowała, iż prawodawca
ograniczył dostęp do sądów trybunalskich. Za pomocą konstytucji sejmowych
usiłował powstrzymać apelacje od wyroków w sprawach błahych, czyli w sporach
o sumy mniejsze niż trzy tysiące zł, o zranienie lub zabicie nieszlachcica, o wydanie
zbiegłych poddanych oraz o grabieże i szkody oszacowane na mniej niż pięćset zł.
Sporządzono także katalog występków, dla rozpatrzenia których właściwy był sąd
sejmowy, a nie trybunał (np. sprawy pomiędzy stanami, zdrada stanu, przestępstwa
zagrożone karą śmierci, więzieniem, utratą czci i konfiskatą mienia).
Trybunał (formalnie niezależny) dzielił się uprawnieniami z królem Polski oraz
z sejmem Rzeczpospolitej. Realizował prawo ustanowione w sejmie i oddawał pod
rozwagę króla, posłów i senatorów (trzech sejmujących stanów) te sprawy, których
sam nie mógł rozstrzygnąć.
Trybunał koronny w sposób symboliczny oraz realny manifestował związki
z monarchą. Pozwy i wyroki trybunalskie wydawane były w imieniu króla. Trybunał
zawieszał swoją działalność na czas bezkrólewia, co – zdaniem badaczy zwyczajów
prawnych – było wyraźnym świadectwem, iż funkcjonował on tylko w zastępstwie
monarchy, a swoją władzę uzyskał w wyniku uszczuplenia sędziowskich prerogatyw
władcy27.
Na symboliczną obecność króla podczas procesu sądowego przed trybunałem
wskazywał wystrój wnętrza ratusza trybunalskiego w Piotrkowie z końca XVIII w.
Autorzy, którzy opisywali sale obrad trybunału, zwracali uwagę na wielkie portrety
królów polskich, tj. Augusta III w stroju polskim i Stanisława Augusta w stroju
hiszpańskim. Ikonograficznym dopełnieniem wystroju pomieszczeń były także herby
województw i ziem Wielkopolski. Wskazywały one na zasięg jurysdykcji trybunału
podczas sesji piotrkowskich. Na oddzielną uwagę zasługuje obraz Chrystusa na
krzyżu z inskrypcją nakazującą prowadzenie uczciwych sądów, gdyż te także zostaną
osądzone.
26
M. Goyski, Reformy Trybunału Koronnego…, s. 53-54.
A. Kłodziński, Na drodze do powstania Trybunału…, s. 60; Z. Mayer, Wizerunek Trybunału
Koronnego …, s. 26.
27
Pieczęcie trybunału głównego koronnego w Piotrkowie
95
Wystrój ratusza lubelskiego, na którego piętrze wyrokował trybunał lubelski,
zaprojektowano tak, aby informował on o królewskiej władzy sądowej28. Fasadę
ozdobiono wyobrażeniami sprawiedliwości oraz Orłem Białym koronowanym. Nad
krzesłami marszałka oraz prezydenta trybunału wisiał portret króla naturalnej
wielkości29. Z jego opisu możemy wnioskować, iż monarcha na portrecie otoczony
był insygniami władzy, herbami i symbolami sprawiedliwości, tj. mieczem i wagą.
Na ścianie (oprócz portretu panującego) zawieszone były obrazy prymasa Michała
Poniatowskiego oraz kanclerza Jana Małachowskiego. Do ścian tuż przy suficie
przytwierdzone były małopolskie herby ziemskie.
W lubelskiej sali posiedzeń trybunału obecny także był wizerunek Chrystusa
ukrzyżowanego, któremu towarzyszyła sentencja zachęcająca deputatów trybunału
do szczególnej skrupulatności w wyrokowaniu30. Religijnym dopełnieniem wystroju
wnętrza uczyniono wyobrażenie św. Tomasza, patrona „limity trybunalskiej”, które
zawieszono nad wejściem do sali sądowej oraz obraz św. Iwona, patrona prawników.
Treści związane z wyobrażeniem św. Tomasza możemy rozpatrywać na dwóch
płaszczyznach. Możemy uznać, iż św. Tomasz pojawił się, aby zachęcić sędziów do
badania w procesie dowodów materialnych, a wątpić w zapewnienia słowne31.
Równie dobrze dowodzić możemy, że św. Tomasz wskazywał na czas zamknięcia
sądów trybunalskich w Lublinie (21 grudnia, tj. dzień św. Tomasza).
Trybunał główny koronny był instytucją ważną dla szlachty. Oczekiwała ona
od swego sądu najwyższego i jego sędziów uczciwego procedowania i bezstronnych
wyroków. Kryzys państwa w końcu XVII i w XVIII w. nie ominął trybunału. Także
i on stał się widownią politycznych sporów. W 1749 r. po raz pierwszy zerwane
zostało posiedzenie trybunału. Dla szlachty było to zdarzenie bardziej wstrząsające
niż veto podczas sejmów32.
Sędziowie trybunału postrzegani byli przez szlachtę za przekupnych oraz za
niesprawiedliwych33. Utratę rzeczywistego znaczenia, a także szacunku społecznego
sędziowie trybunału usiłowali zrekompensować ostentacją. Organizowano uroczyste
wjazdy sądu, przyjęcia, bale ku czci przełożonych trybunału oraz jego deputatów.
Badacze dostrzegli nawet zmianę słownictwa wykorzystywanego dla opisu sądu
apelacyjnego. Nazywano go „najjaśniejszym”34, co dla części odbiorców komunikatu
wydawało się zawłaszczeniem tytułu monarszego. Zjawisko ostentacji trybunalskiej
28
Z. Mayer, Wizerunek Trybunału Koronnego…, s. 16-17; W. Witkowski, Urządzenie i symbolika Sali
Trybunału Koronnego w Lublinie, „Annales Universitatis Mariae Curiae-Skłodowska”, vol. XXX, 18,
sectio G (Ius), 1983, s. 298-300.
29
Wg źródeł z XVIII w. obraz Stanisława Augusta z ratusza lubelskiego namalowany został przez Jana
Chrzciciela Lampi. Wojciech Witkowski zauważył, że w Lublinie zawieszono kopię tego obrazu –
W. Witkowski, Urządzenie i symbolika…, s. 299.
30
JUDICIA VESTRA JUDICABO – Z. Mayer, Wizerunek Trybunału Koronnego…, s. 17 albo
JUSTITIAS VESTRAS JUDICABO – W. Witkowski, Urządzenie i symbolika…, s. 298-299.
31
„…jeśli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ, i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie
włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę…” – Jan, XX, 25.
32
W. Witkowski, Trybunał Koronny w Lublinie…, s. 67.
33
J. Michalski, Studia nad reformą sądownictwa…, s. 56.
34
W. Witkowski, Trybunał Koronny w Lublinie…, s. 67.
96
Pieczęcie sądów szlacheckich do 1793 roku
dobrze koresponduje z rozbudową wyobrażeń pieczęci trybunalskich, a przede
wszystkim z wprowadzeniem korony zamkniętej w XVIII w. na pola piotrkowskich
pieczęci trybunalskich (zob. s. II/112-114).
W 2 poł. XVIII w. prawodawca podjął próby poprawienia jakości pracy
trybunału35. W 1764 r. uchwalona została konstytucja, mocą której sąd apelacyjny
podzielony został na dwa trybunały. Były to oddzielne sądy dla Wielkopolski
(w Piotrkowie, Poznaniu i w Bydgoszczy) oraz dla Małopolski. Spotkało się to
zarówno z poparciem szlachty, jak i z jej sprzeciwem36. Podnoszony był argument,
że rozdzielenie trybunału osłabia jedność państwa37. Równie istotne były przyczyny
praktyczne. Zorganizowanie obrad trybunału w kilku miastach wymagało sprawnej
organizacji. W nowych siedzibach trybunału powstać musiały sale obrad, kwatery
dla deputatów trybunalskich i dla uczestników postępowań sądowych. Szczególnej
uwagi wymagał transport ksiąg trybunalskich. Szlachta obawiała się, aby w czasie
przewożenia księgi trybunalskie nie uległy zniszczeniu38.
W 1768 r. powrócono do koncepcji jednolitego trybunału, ale powiększono
liczbę miejscowości, w których procedowano. W Wielkopolsce postępowanie
trybunalskie od 1768 r. prowadzono w Piotrkowie i w Kaliszu. Wkrótce odstąpiono
od tego i siedzibami trybunału znowu były tylko Piotrków i Lublin. Nie wiemy, czy
w latach 1764-1768 oraz po 1768 r. wykonano pieczęcie trybunalskie dostosowane
do miejsc wyrokowania.
Konstytucja z 3 marca 1578 r. określiła sposób, w jaki dokumenty trybunalskie
powinny być uwierzytelnione. Sąd trybunalski w Piotrkowie zobowiązany został do
wyciskania pieczęci ziemskiej sieradzkiej, a sąd trybunalski w Lublinie używać miał
pieczęci ziemskiej lubelskiej39. W konstytucji z 1578 r. (obok zapisów na temat
uwierzytelnieniu dekretów i „spraw sądu” trybunalskiego pieczęcią ziemską)
znajdujemy zalecenie dotyczące stosowania pieczęci ziemskiej podczas wstępnego
etapu postępowania sądowego. Pozwy trybunalskie wychodzić miały pod tytułem
królewskim „et sigillo terrae illius in qua citatus est possessionatus”40.
35
Tamże, s. 67-68.
Przeciwko rozdzieleniu trybunału wystąpiła szlachta dobrzyńska w 1766 r. Podczas sejmiku wyraziła
ona opinię, że dla części województw oraz ziem podział trybunału jest użyteczny, ale dla szlachty
dobrzyńskiej – nie. Poznań – jak argumentowano – był daleko i leżał w prowincji, w której były
wysokie koszty utrzymania. Posłowie dobrzyńscy zobowiązani zostali do przywrócenia dawnego
porządku – Acta historica res gestas poloniae illustrantia, t. X, Lauda sejmików ziemi dobrzyńskiej,
wyd. F. Kluczycki, Kraków 1887, sejmik z 1766 r.; M. Goyski, Reformy Trybunału Koronnego…, s. 88.
37
M. Goyski, Reformy Trybunału Koronnego…, s. 91.
38
„…aby w przenoszeniu ksiąg i regestrów trybunalskich z miejsca na miejsce substancja i honor
obywatelów koronnych jakiego nie odniósł szwanku…” – cytat za: J. Bielecka, Inwentarze ksiąg
grodzkich i ziemskich Wielkopolski XIV-XVIII wieku, Poznań 1965, s. 185.
39
„...dekreta i sprawy tych sądów, w Piotrkowie pieczęcią Ziemską Sieradzką, a w Lublinie pieczęcią
Ziemską Lubelską mają być opieczętowane, tak jako się to zachowało przy sądziech Królewskich...” –
VL, t. II, Petersburg 1859, s. 184-185; O. Balzer, Geneza trybunału..., s. 328; A. Chmiel, Materyały
sfragistyczne. Pieczęcie ziemskie i Trybunału koronnego..., szp. 290; S. K. Kuczyński, Polskie herby
ziemskie…, s. 185.
40
VL, t. II, Petersburg 1859, s. 185; O. Balzer, Geneza Trybunału..., s. 325.
36
Pieczęcie trybunału głównego koronnego w Piotrkowie
97
Zastanawia powód, dla którego w 1578 r. zrezygnowano z postulatu z 1574 r.
(zob. s. II/91) i odstąpiono od pomysłu stworzenia odrębnej pieczęci trybunalskiej
z Orłem Białym. W 1578 r. prawodawca zdecydował, iż sąd apelacyjny korzystać
będzie z istniejących już pieczęci ziemskich41. Możemy jedynie przypuszczać, iż
zmiana stanowiska pozostawała w związku ze sposobem pojmowania przez szlachtę
idei sądu ostatniej instancji. Kiedy dyskutowano o koncepcji sądu apelacyjnego,
szlachta utrzymywała, iż najwyższym sędzią musi być król. Pracowano więc nad
rozwiązaniami, które prowadziły do usprawnienia prac sądu królewskiego, a nie do
stworzenia trybunału oddzielonego od władcy42. W stanowisku tym szlachtę
utwierdzało duchowieństwo. Kapłani podkreślali boską delegację, z której wynikały
sędziowskie uprawnienia monarchy43. Dopiero doświadczenia bezkrólewia po
śmierci Zygmunta Augusta (lipiec 1572 – maj 1573/luty 1574) i po ucieczce Henryka
Walezego (czerwiec 1574 – grudzień 1575/maj 1576), a także praktyka zdobyta
podczas funkcjonowania sądów kapturowych przekonały szlachtę, iż sądzenie nie
wymaga udziału króla44. W 1578 r. stworzono sąd, którego sędziowie nie podlegali
władcy45.
Trybunał (wbrew prawodawcy) opracował własne pieczęcie. Zaświadczają
o tym ich legendy otokowe. Stemple trybunału w warstwie obrazowej realizowały
jednak ściśle wolę prawodawcy. W Lublinie orzeczenia pieczętowano trybunalskim
typariuszem z lubelskim jeleniem z koroną na szyi, a w Piotrkowie – trybunalskim
tłokiem z Orłem Białym niekorowanym, a następnie z Orłem Białym ukoronowanym
z herbami urzędników sądowych Sieradzkiego. Po rozszerzeniu trybunału na ziemie
wschodnie do grupy pieczęci trybunalskich dołączyły pieczęcie ziemskie wołyńska
z Orłem na krzyżu i bracławska z półksiężycem i krzyżem46.
Sejm w 1792 r. uchwalił korektę trybunału. Prawodawca podtrzymał podział
trybunału na części wielkopolską i małopolską. Uznał też, że siedzibami trybunałów
będą Piotrków i Lublin. W konstytucji z 1792 r. podniesiony został problem pieczęci
trybunalskiej. Posłowie uzgodnili treść wyobrażenia napieczętnego pieczęci obu
trybunałów47 i sformułowali brzmienie ich legend. Łacinę zastąpił język polski48.
41
Być może (rzecz wymaga uściśleń chronologicznych) odstąpienie od postulatu wypełnienia pieczęci
trybunalskich Orłem Białym wiązać należy z wyobrażeniami najstarszych polskich pieczęci ziemskich.
Podejrzewamy, że pieczęcie wszystkich sądów ziemskich wyposażone były początkowo w wyobrażenia
Orłów Białych (zob. s. II/87). Zatem postulat użycia w pracach trybunalskich pieczęci ziemskich
zawierał i tak sugestię zastosowania w sądownictwie apelacyjnym znaku Orła Białego bez korony.
42
W. Maisel, Trybunał Koronny w świetle laudów…, s. 74-75.
43
W. Zarzycki, Trybunał Koronny w dawnej Rzeczypospolitej…, s. 15.
44
A. Kłodziński, Na drodze do powstania Trybunału…, s. 60; W. Maisel, Trybunał Koronny w świetle
laudów…, s. 75.
45
Niektórzy utrzymują, iż wprowadzenie do prac trybunału pisarzy, podsędków i sędziów ziemskich
sieradzkich oraz lubelskich miało zagwarantować władcy kontrolę na sądem. Urzędnicy ziemscy mieli
śledzić prace trybunału i o uchybieniach donosić królowi (W. Zarzycki, Trybunał Koronny w dawnej
Rzeczypospolitej…, s. 13). Nie podzielamy tego poglądu.
46
M. Goyski, Reformy Trybunału Koronnego…, s. 56.
47
„…pieczęć trybunałów obydwóch prowincji będzie Orzeł…” – VL, t. IX, Petersburg 1889, s. 383.
98
Pieczęcie sądów szlacheckich do 1793 roku
W 1793 r. sejm ponownie podjął decyzje, które regulowały funkcjonowanie
trybunału i jego pieczęci. Konstytucje grodzieńskie nie dotyczyły już instytucji
związanej z obszarem naszych badań. Utrata ziem wielkopolskich i włączenie ich do
Prus doprowadziły do definitywnego zamknięciem sesji trybunału w Piotrkowie. Do
trzeciego rozbioru działalność kontynuował trybunał w Lublinie49. Jego dekrety oraz
ekstrakty opatrzone miały być pieczęcią z Orłem Białym50. Legenda nowej pieczęci
trybunalskiej nie identyfikowała miejsca odbywania sądów, a jedynie określała
instytucję, której pieczęć służyła51.
Dane na temat pieczęci zawarte w normach prawnych muszą być zestawione
z typariuszami pieczętnymi wykonanymi na ich podstawie. Zgromadzone odciski
pieczęci trybunału obradującego w Piotrkowie pozwalają śledzić jego sfragistykę od
końca XVI w., czyli zapewne od chwili powstania pierwszej pieczęci trybunalskiej
aż do konstytucji z 1792 r., która na nowo określiła wzorzec stempla trybunalskiego.
Trybunał w Piotrkowie wyrokował przez dwieście czternaście lat. Krótsza była
historia piotrkowskich pieczęci trybunalskich. Obecnie znamy odciski pozostawione
z ośmiu piotrkowskich typariuszy trybunalskich. Zebrany materiał (uporządkowany
chronologicznie) tworzą dwa ciągi następujących po sobie zabytków z przerwą
trzydziestu ośmiu lat (1678-1716). Brak piotrkowskich pieczęci trybunalskich z tego
okresu częściowo tłumaczą wakaty na funkcji pisarza ziemskiego sieradzkiego, choć
wewnątrz wskazanego okresu (przez dziewięć lat) funkcja ta była obsadzona.
W latach 1685-1694 pisarzem był Maciej K. Waliszewski herbu Leszczyc. Być może
dalsze kwerendy ujawnią nieznaną dziś pieczęć trybunalską z okresu sprawowania
urzędu pisarza ziemskiego sieradzkiego przez tegoż Macieja K. Waliszewskiego.
Dotychczasowe badania ujawniły jedynie ekstrakt trybunalski z podpisem Macieja
K. Waliszewskiego. Jednakowoż pod tekstem (obok podpisu Waliszewskiego)
odnaleźliśmy piotrkowską pieczęć trybunalską, którą wykonano dla Zygmunta
Kociełkowskiego52 (zob. s. II/104).
W pierwszych latach funkcjonowania trybunału do uwierzytelnienia czynności
urzędowych stosowano wyłącznie pieczęcie ziemskie, czyli odpowiednio pieczęć
sieradzką i pieczęć lubelską. Świadczą o tym trzy fakty. Źródła potwierdzają użycie
pieczęci ziemskiej lubelskiej do uwierzytelnienia lubelskich dekretów trybunalskich
w latach 1580-159453. Wiemy, że pieczęć ziemska sieradzka obok podpisu Brykcego
Przerębskiego, pisarza ziemskiego sieradzkiego (1565-zm. 1603) uwierzytelniła
48
PIECZĘĆ TRYBUNAŁU PROWINCJI WIELKOPOLSKIEJ; PIECZĘĆ TRYBUNAŁU
PROWINCJI MAŁOPOLSKIEJ – VL, t. IX, Petersburg 1889, s. 383.
49
W. Maisel, Trybunał Koronny w świetle laudów…, s. 78.
50
„…pieczęć Trybunału będzie Orzeł…” – VL, t. X, Poznań 1952, s. 257; M. Goyski, Reformy
Trybunału Koronnego…, s. 118.
51
PIECZEC TRYBUNAŁU KORONNEGO – VL, t. X, Poznań 1952, s. 257; M. Goyski, Reformy
Trybunału Koronnego…, s. 118.
52
AAPoznań, Dokumenty papierowe kapituły katedralnej poznańskiej, sygn. LXXXIII/70.
53
T. Panfil, Jeleń w herbie województwa lubelskiego. Próba interpretacji najstarszych wyobrażeń
napieczętnych, [w:] Pieczęć w Polsce średniowiecznej i nowożytnej. Zbiór studiów, pod red. P. Dymmela, Lublin 1998, s. 218, il. 1.
Pieczęcie trybunału głównego koronnego w Piotrkowie
99
dekret trybunału piotrkowskiego z 1579 r.54 Ostatni dowód stanowi data roczna 1583,
a umieszczona na polu pierwszej pieczęci, którą sporządzono dla trybunału
piotrkowskiego55. Wskazane fakty świadczą, iż przez pięć lat zapis konstytucyjny
w sprawie użycia pieczęci ziemskiej w trybunale w Piotrkowie był przestrzegany.
Także w Lublinie w pracach trybunalskich początkowo posiłkowano się pieczęcią
ziemską.
Na obecnym etapie badań uprawnione jest stwierdzenie, iż w Piotrkowie
w 1583 r. stworzono nowy typ pieczęci, czyli piotrkowską pieczęć trybunalską56.
Osobą, która uczestniczyła w procesie wymiany pieczęci był Brykcy Przerębski,
pisarz ziemski sieradzki (1565-zm. 1603). Jego podpis znajdujemy zarówno na
ekstraktach trybunalskich uwierzytelnionych pieczęcią ziemską, jak również przy
odciskach wykonanych piotrkowską pieczęcią trybunalską z datą 1583.
Sądownictwo trybunalskie piotrkowskie i lubelskie nie dysponowało w pełni
oryginalnymi pieczęciami. Stwierdzenie to odnosi się do wyobrażeń stempli
trybunalskich. Dysponenta pieczęci identyfikowała legenda. Napisy z wczesnych
ośmiobocznych piotrkowskich pieczęci trybunalskich zawierały łacińską nazwę sądu.
Z uwagi na ograniczoną powierzchnię tłoka legendy zawierały dane w skróceniach57.
Ta sama treść, tj. urzędowa nazwa sądu wystąpiła zapewne w otoku piotrkowskiej
pieczęci trybunalskiej z datą 1716. W tym przypadku wnioskowanie jest utrudnione.
O treści tej legendy zaświadczają litery, które układają się w niepełny tekst58.
54
A. Chmiel, Materyały sfragistyczne. Pieczęcie ziemskie i Trybunału koronnego..., szp. 292.
APŁódź, AM Zgierza, sygn. 13, k. 46; APŁódź, Archiwum Wawelskich z Tubądzina, sygn. 2, k. 11;
APPoznań, AM Poznania, Miscellanea III/31, III/57.
56
Adam Chmiel nie znał piotrkowskiej pieczęci trybunału z końca XVI w. Za najwcześniejszą uznał
pieczęć z datą 1603 (tak Or.) – A. Chmiel, Materyały sfragistyczne. Pieczęci ziemskie i Trybunału
koronnego..., szp. 292.
57
Pieczęć z 1583 r. – SIGIL IVDI ORD GEN […]V[…] REGN[…] […] POL[…] 1583 – APŁódź, AM
Zgierza, sygn. 13, k. 46; APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 2, k. 11; APPoznań, AM
Poznania, Miscellanea III/31, III/57; pieczęć z 1605 r. – SIGIL IVDI ORD GEN TRIBV REG MAIO
POLO 1605 – AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 63, bez paginacji; APŁódź, Archiwum Leopldów
z Rzepiszewa, sygn. V-10/3, k. 20v; APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 2, k. 40, 74,
92; APKraków, Variae civitatis et villae, sygn. IT 276; APPoznań. AM Poznania, sygn. I/2332, k. 6;
APPoznań, AM Poznania, Miscellanea III/86, III/94, III/98-III/100; pieczęć z 1620 r. – SIGIL IVD
ORD GEN TRIBV REGN MAIOR POLO 1620 – AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 63, bez
paginacji; sygn. 66, bez paginacji; ADWłocławek, Akta kapituły w Kaliszu, sygn. 22, bez paginacji;
ADWłocławek, Akta obce, sygn. XXVII/1, bez paginacji; ADWłocławek, Dokumenty, sygn. 1851;
APLublin, Piotrkowskie ekstrakty trybunalskie 1623-1665, k. 10, 12, 24, 28, 37, 40, 43, 46, 50, 54, 82,
95, 117, 119, 140, 148, 152, 176, 185, 208, 217; APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 1,
k. 91, 103, 111-112, 220; sygn. 2, k. 152; sygn. 189, k. 2v; APPoznań, AM Poznania, sygn. I/2332, k. 6;
APPoznań, AM Poznania, Miscellanea III/115, III/129-III/131, III/134a, III/137, III/139, III/148,
III/150, III/154-III/155, III/157, III/168, III/212; pieczęć z herbem Korab – SIGIL IVDI ORD TRIBV
REGNI MAIOR POLON – AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 66, bez paginacji; APLublin,
Piotrkowskie ekstrakty trybunalskie 1666-1690, k. 241, 247, 251, 269, 282, 313, 322, 328, 342, 348,
379, 429, 442, 455; APŁódź, Archiwum Bartoszewiczów, sygn. 228; APŁódź, Archiwum Walewskich
z Tubądzina, sygn. 1, k. 290; sygn. 189, k. 13.
58
Pieczęć z 1716 r. – SIGILLVM […] IVD[…] TRIBVNALI OR[…] MAIORIS POLONIAE 1716 –
AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 66, bez paginacji; sygn. 69, bez paginacji; ADWłocławek,
55
100
Pieczęcie sądów szlacheckich do 1793 roku
Inaczej brzmiały legendy piotrkowskich pieczęci trybunalskich z poł. XVIII
oraz z 2. poł. XVIII w. Dotychczasowe badania ujawniły trzy osiemnastowieczne
tłoki. Pierwszy powstał w 1746, drugi w 1760, a trzeci w 1781 r. Nowe legendy
otokowe informowały jednocześnie o sieradzkim sądownictwie ziemskim oraz
o trybunale głównym koronnym dla Wielkopolski59. W zgodzie z brzmieniem źródła
historycznego stemple z 2. poł. XVIII w. będziemy nazywać sądowymi pieczęciami
ziemsko-trybunalskimi. Być może w Piotrkowie oraz w Sieradzu usiłowano stworzyć
pieczęcie uniwersalne, które służyły jednocześnie sądowi ziemskiemu oraz sądowi
trybunalskiemu.
Przeciwko takiej interpretacji świadczą jednak pieczęcie dedykowane tylko
sieradzkiemu sądownictwu ziemskiemu (zob. s. II/57) o wyobrażeniach zbliżonych
do obrazów znanych z pieczęci ziemsko-trybunalskich. Pieczęcie ziemskie sieradzkie
z XVIII w. znajdujemy wyłącznie pod ekstraktami z sieradzkich ksiąg sądowych.
Nie możemy jednak stwierdzić, iż w sądownictwie ziemskim sieradzkim ściśle
przestrzegano kompetencji kancelaryjnych wszystkich pieczęci. Wiemy, że ekstrakty
z ksiąg ziemskich sieradzkich, które dotyczyły spraw rozstrzygniętych w Szadku
w 1747 i 1748 r., uwierzytelnione zostały odciskami pieczęci ziemsko-trybunalskiej
z datą 1746. Piotrkowskie pieczęcie trybunalskie wykorzystywane były przez
sieradzkie sądy ziemskie wcześniej, czyli zapewne przed wprowadzeniem do legend
pieczęci trybunalskich informacji o sieradzkim sądownictwie ziemskim. Opis
czynności prawnych wykonanych w Szadku w 1747 r. opatrzony został odciskiem
pieczęci trybunalskiej z 1716 r.60 W tym miejscu czynimy jednak zastrzeżenie
i przypominamy, że legenda pieczęci z datą 1716 nie została odczytana do końca.
Na podstawie zebranego materiału źródłowego możemy sformułować opinię, iż
podstawową funkcją pieczęci trybunalskich było uwierzytelnienie ekstraktów z ksiąg
postępowania sądowego. Zapewne wnioskowanie to obciążone jest jednostronnym
charakterem zachowanych źródeł, tj. ekstraktami trybunalskimi zgromadzonymi
w różnych zbiorach. Duży zbiór ekstraktów trybunalskich, a przygotowanych dla
Małopolan przechowywany jest obecnie w Archiwum Państwowym w Lublinie.
Zgromadzenie dużej liczby ekstraktów w zespole wystawcy, a nie w archiwach
odbiorców świadczy o zamawianiu ekstraktów przez strony postępowania sądowego
i o pozostawianiu ich w kancelarii trybunalskiej.
Dokumenty, sygn. 1538; APŁódź, Archiwum Rzewuskich z Bratoszewic, sygn. 2, k. 200; APŁódź,
Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 4, k. 67; sygn. 22, k. 308v, 369; APŁódź, Archiwum
Wężyków z Bełdowa, sygn. 1, k. 13, 77.
59
Pieczęć z 1746 r. – SIGILLVM IVDIC TERRESTRIS SIRADIENSIS ET TRIBVNALIS REGNI
MAIORIS POLONIAE 1746 – AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 69, bez paginacji; AAPoznań,
Dokumenty papierowe kapituły katedralnej w Poznaniu, sygn. LXIV/10; APŁódź, Archiwum
Rzewuskich z Bratoszewic, sygn. 3, k. 5, 15, 47; APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 4,
k. 172; pieczęć z 1760 r. – SIGILLVM IVDIC TERRESTRIS SIRADIENSIS ET TRIBVNALIS
REGNI MAIORIS POLONIAE 1760 – APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 22,
k. 204v; KKP Głowno; pieczęć z 1781 r. – SIGILLUM IVDIC TERRESTRIS SIRADIENSIS ET
TRIBVNALIS REGNI MAIORIS POLONIAE 1781 – AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 63, bez
paginacji; ADWłocławek, Akta obce, sygn. XXVII/2, bez paginacji.
60
AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 69, bez paginacji.
Pieczęcie trybunału głównego koronnego w Piotrkowie
101
Możemy przypuszczać, iż pieczęcie trybunalskie wykorzystywane były także
do innych praktyk kancelaryjnych, ale pamiętać musimy też, iż część czynności
trybunalskich poświadczały odciski właściwego sądu ziemskiego. Wiemy z taryfy
opłat za czynności trybunalskie z 1768 r., iż pieczęcie trybunału odciskane były także
pod pozwami trybunalskimi. Za odciśnięcie pieczęci, należało wnieść opłatę
w wysokości sześciu gr.61 W tym przypadku, a wynika to z konfrontacji sprzecznych
norm, nie wiemy, czy pod pozwem trybunalskim powinna znajdować się pieczęć
trybunału (w zgodzie z taryfą z 1768 r.), czy też pieczęć ziemi, z której pochodził
pozywany (w zgodzie z konstytucją sejmu z 1578 r. – zob. s. II/96). Zapewne norma
późniejsza uchyliła treść normy wcześniejszej, choć ranga konstytucji sejmowej była
wyższa niż tekst taryfy. Pamiętać także należy, iż w 1578 r. prawodawca nie
przewidywał istnienia jeszcze pieczęci trybunalskiej.
Ekstrakty z ksiąg trybunalskich, a szczególnie te z XVIII w. podzielić możemy
(z uwagi na sposób ich uwierzytelnienia) na oświadczenia opatrzone odciskiem
pieczęci i pozbawione pieczęci. W grupie oświadczeń opieczętowanych możemy
wskazać pisma, od których pieczęcie zostały oderwane lub odpadły w naturalny
sposób, a o ich dawnym istnieniu zaświadczają ślady. Są to zazwyczaj szczątki masy
pieczętnej (ciasto, wosk). Ekstrakty nieopieczętowane opuszczały piotrkowską (lub
lubelską) kancelarię trybunalską bez uwierzytelnienia ich odciskiem stempla. Moc
dowodową takim ekstraktom nadawała powaga księgi trybunalskiej, z której
cytowano odpowiednie fragmenty oraz podpisy uczestników postępowania, w tym
pisarza ziemskiego. Kancelarie trybunalskie (piotrkowska i lubelska) wystawiała
ekstrakty zgodnie ze zwyczajami i z praktyką sądów ziemskich.
Powody, dla których równolegle występowały ekstrakty z pieczęcią i ekstrakty
pozbawione odcisków, tkwią w cenniku produktów kancelarii trybunalskiej. Według
korektury trybunału głównego koronnego z 1726 r.62 opłata za sporządzenie jednego
arkusza odpisu (o ujednoliconym formacie, czyli dwudziestu wierszy na stronie
„zwykłym” charakterem pisma) wynosiła jeden zł. Oddzielnie oszacowano koszt
odciśnięcia pieczęci. Wyceniono go też na jeden zł. Stosunkowo dużą liczbę odpisów
nieopieczętowanych wyjaśnia rozdzielenie czynności kancelaryjnych, tj. procedury
napisania (przepisania) tekstu i aktu uwierzytelnienia go pieczęcią.
Cztery pierwsze piotrkowskie tłoki trybunalskie63 używane od końca XVI do
pocz. XVIII w. (zapewne do 1716 r.) wykonano według jednego schematu. Podobna
61
VL, t. VII, Petersburg 1860, s. 332.
VL, t. VI, Petersburg 1860, s. 227.
63
Pieczęć z 1583 r. – APŁódź, AM Zgierza, sygn. 13, k. 46, APŁódź, Archiwum Walewskich
z Tubądzina, sygn. 2, k. 11, APPoznań, AM Poznania, Miscellanea III/31, III/57; pieczęć z 1605 r. –
AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 63, bez paginacji, APKraków, Variae civitatis et villae, sygn. IT
276, APŁódź, Archiwum Leopoldów z Rzepiszewa, sygn. V-10/3, k. 20v, APŁódź, Archiwum
Walewskich z Tubądzina, sygn. 2, k. 40, 74, 92; pieczęć z 1620 r. – AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask,
sygn. 63, bez paginacji, sygn. 66, bez paginacji, ADWłocławek, Akta kapituły w Kaliszu, sygn. 22, bez
paginacji, ADWłocławek, Akta obce, sygn. XXVII/1; ADWłocławek, Dokumenty, sygn. 1851,
APLublin, Piotrkowskie ekstrakty trybunalskie 1623-1665, k. 10, 12, 24, 28, 37, 40, 43, 46, 50, 54, 82,
95, 117, 119, 140, 148, 152, 176, 185, 208, 217; APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 1,
k. 91, 103, 111-112, 220; sygn. 2, k. 152v; sygn. 189, k. 2v; pieczęć z 1663 r. – AAPoznań, Dokumenty
62
102
Pieczęcie sądów szlacheckich do 1793 roku
była forma (kształt) typariusza, jak również treść legendy otokowej (zob. s. II/99).
Cztery pierwsze piotrkowskie pieczęcie trybunalskie były ośmioboczne. Tym samym
dobrze odróżniały się od najczęściej okrągłych pieczęci szlacheckich, miejskich, a
także stempli różnych instytucji kościoła i typariuszy monarchy. Do tworzenia
czworobocznych (prostokątnych) pieczęci dygnitarskich zachęcał Jan Ostroróg w
przywołanym wcześniej memoriale (zob. s. II/82). Ośmioboczny kształt nadawano
od poł. XVI w. pieczęciom ziemskim mazowieckim64. Sporadycznie wybierali go
urzędnicy, których kariery nie były związane z trybunałem. W czasie zbliżonym do
powstania pierwszego piotrkowskiego typariusza trybunalskiego funkcję starosty
sieradzkiego pełnił Stanisław Bykowski65 (1588-1606). Podczas urzędowania
posługiwał się on pieczęcią ośmioboczną66. Ośmioboczną pieczęć posiadał także
Aleksander Mycielski, podsędek sieradzki (1699-1728).
Na pocz. XVIII w. piotrkowskie pieczęci trybunału zmieniły kształt. Pieczęcie
ośmioboczne ustąpiły stemplom okrągłym. Pierwsza okrągła pieczęć trybunalska
powstała w 1716 r.67, a kolejne w 174668, 176069 i w 1781 r.70
W 2. poł. XVII w. zmienione zostały też kształty pieczęci sądu warszawskiego.
Z 1660 r. pochodzi np. pieczęć ośmioboczna z Orłem i z herbem Belina71 Gabriela
Prażmowskiego, pisarza warszawskiego72. Dziesięć lat później także wykonano
warszawską pieczęć ziemską ośmioboczną73. Natomiast pod ekstraktem opisującym
papierowe kapituły katedralnej poznańskiej, sygn. LI/31, LXXXIII/70; AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask,
sygn. 66, bez paginacji, APŁódź, Archiwum Bartoszewiczów, sygn. 228, APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 1, k. 290; sygn. 189, k. 13.
64
APŁowicz, Zbiór W. Tarczyńskiego, sygn. 153, k. 7; APŁódź, Archiwum Ostrowskich i Potockich
z Maluszyna, sygn. III/101, k. 61; APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 1, k. 47, 49, 51;
APPiotrków, Cech kupców w Piotrkowie, sygn. 4, k. 9; MNKraków, Dz. rkps. M. Gumowski, Herby
ziemskie, sygn. 1507, tabl. XII; MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68647; A. Chmiel,
Materyały sfragistyczne. Pieczęcie ziemskie (II), „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne”, 19031906, t. V, szp. 56-57.
65
Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII wieku. Spisy, opr. E. Opaliński,
H. Żerek-Kleszcz, pod red. A. Gąsiorowskiego, Kórnik 1993, nr 1259.
66
APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 2, k. 17.
67
AAPoznań, Dokumenty papierowe kapituły katedralnej w Poznaniu, sygn. CXIII/6; AAŁódź, AD
Lutomiersk i Łask, sygn. 66, bez paginacji; sygn. 69, bez paginacji; ADWłocławek, Dokumenty, sygn.
1538; APŁódź, Archiwum Rzewuskich z Bratoszewic, sygn. 2, k. 200; APŁódź, Archiwum Walewskich
z Tubądzina, sygn. 4, k. 67; sygn. 22, k. 308v, 369; APŁódź, Archiwum Wężyków z Bełdowa, sygn. 1,
k. 13, 77; APPiotrków, Trybunał Koronny w Piotrkowie, sygn., 17.
68
AAPoznań, Dokumenty papierowe kapituły katedralnej w Poznaniu, sygn. LXIV/10; AAŁódź, AD
Lutomiersk i Łask, sygn. 69, bez paginacji; APŁódź, Archiwum Rzewuskich z Bratoszewic, sygn. 3,
k. 5, 15, 47; APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 4, k. 172.
69
APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 22, k. 204v; KKP Głowno.
70
AAPoznań, Dokumenty papierowe kapituły katedralnej w Poznaniu, sygn. XVIII/46; AAŁódź, AD
Lutomiersk i Łask, sygn. 63, bez paginacji; ADWłocławek, Akta obce, sygn. XXVII/2.
71
MNKraków, Dz. rkps., M. Gumowski, Herby ziemskie, sygn. 1507, tabl. XII.
72
K. Niesiecki, Herbarz polski, t. VII, wyd. J. N. Bobrowicza, Lipsk 1841, s. 492.
73
A. Chmiel, Materiały sfragistyczne. Pieczęcie ziemskie (I), „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne”, 1899-1902, t. IV, szp. 13.
Pieczęcie trybunału głównego koronnego w Piotrkowie
103
postępowanie sądowe z 1683 r. odnajdujemy owalną warszawską pieczęć ziemskogrodzką74.
Przyczyny, dla których doszło do zmiany kształtu pieczęci nie są oczywiste.
Przy braku jednoznacznych wskazówek źródłowych budować możemy alternatywne
warianty wyjaśnienia zjawiska, ale bez konfrontacji z opiniami ich użytkowników
pieczęci mają one walor tylko hipotezy. O zmianie kształtu piotrkowskiej pieczęci
trybunalskiej zdecydował dysponent pieczęci, czyli deputaci reprezentowani przez
swego marszałka. Z uwagi na występowanie herbów rodowych urzędników sądu
ziemskiego sieradzkiego możemy rozważać udział pisarzy, podsędków i sędziów
sieradzkich w projektowaniu obrazów piotrkowskich pieczęci trybunalskich. Wpływ
na kształt pieczęci mogła mieć zmiana prezentowanych treści. Sędziowie trybunału
rozbudowali przekaz obrazowy swoich znaków. Wydaje się, że okrągła przestrzeń
pieczęci nadawała się lepiej niż ośmioboczna do rozplanowania kilku elementów
składowych wyobrażeń z późnych stempli piotrkowskiego trybunału koronnego.
Dzięki datom na polach piotrkowskich pieczęci trybunalskich, a także syglom
sieradzkich urzędników sądowych i ich herbom możemy precyzyjnie określić czas
powstania większości typariuszy. Daty umieszczone zostały na trzech pierwszych
ośmiobocznych pieczęciach trybunału (158375, 160576, oraz z 162077 – fot. nr II/35).
Znajdujemy je w przestrzeniach pomiędzy górną krawędzią tarczy herbowej, a polem
zarezerwowanym dla legendy otokowej. Wykonawca czwartej ośmiobocznej
pieczęci zrezygnował z daty. Nie możemy jej odnaleźć nad tarczą, nie występuje ona
też w legendzie. O chronologii wykonania czwartej pieczęci ośmiobocznej możemy
wnioskować z herbu Korab Zygmunta Kociełkowskiego, pisarza sieradzkiego (fot.
nr II/36). Mogła ona powstać tuż po jego nominacji i po objęciu urzędu w 1663 r.
Należy jednak pamiętać, iż na ekstraktach spraw z 1664 r. znajdujemy jeszcze
pieczęcie z herbem Lis Marcjana Zaleskiego78, pisarza sieradzkiego (1619-1663).
74
MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68649.
Odpisy z akt trybunalskich uwierzytelnionym odciskiem pieczęci z data 1583 dotyczyły spraw, nad
którymi trybunał wyrokował w 1589 r. (APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 2, k. 11),
w 1595 r. (APŁódź, AM Zgierza, sygn. 13, k. 46) oraz w 1599 r. (APPoznań, AM Poznania,
Miscellanea III/31) i w 1603 r. (APPoznań, AM Poznania, Miscellanea III/57).
76
AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 63, bez paginacji; APŁódź, Archiwum Leopldów
z Rzepiszewa, sygn. V-10/3, k. 20v; APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 2, k. 40, 74,
92; APKraków, Variae civitatis et villae, sygn. IT 276; APPoznań. AM Poznania, sygn. I/2332, k. 6;
APPoznań, AM Poznania, Miscellanea III/86, III/94, III/98-III/100.
77
AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 63, bez paginacji; sygn. 66, bez paginacji; ADWłocławek,
Akta kapituły w Kaliszu, sygn. 22, bez paginacji; ADWłocławek, Akta obce, sygn. XXVII/1, bez
paginacji; ADWłocławek, Dokumenty, sygn. 1851; APLublin, Piotrkowskie ekstrakty trybunalskie
1623-1665, k. 10, 12, 24, 28, 37, 40, 43, 46, 50, 54, 82, 95, 117, 119, 140, 148, 152, 176, 185, 208, 217;
APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 1, k. 91, 103, 111-112, 220; sygn. 2, k. 152; sygn.
189, k. 2v; APPoznań, AM Poznania, sygn. I/2332, k. 6; APPoznań, AM Poznania, Miscellanea III/115,
III/129-III/131, III/134a, III/137, III/139, III/148, III/150, III/154-III/155, III/157, III/168, III/212.
Błędną datę wykonania pieczęci, tj. 1616, a nie 1620 (jak my widzimy to na stemplu) podał Marian
Gumowski. Informację tę powtórzył Stefan K. Kuczyński (S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie…,
s. 220).
78
APLublin, Piotrkowskie ekstrakty trybunalskie 1623-1665, k. 185, 208, 217.
75
104
Pieczęcie sądów szlacheckich do 1793 roku
Zapewne także z opóźnieniem wykonano piotrkowską pieczęć trybunalską po
objęciu (1685 r.) urzędu pisarza sieradzkiego przez Macieja K. Waliszewskiego (zob.
s. II/98). Wiadomo jedynie, iż posługiwał się on na początku swego urzędowania
pieczęcią trybunalską z Korabiem Zygmunta Kociełkowskiego, pisarza sieradzkiego
(1663-1678).
Okrągłe piotrkowskie pieczęcie trybunału koronnego wyposażane były również
w daty. W 1716 r. powstała pieczęć z herbem Dołęga Aleksandra Mycielskiego79
(fot. nr II/37). Data umieszczona została pomiędzy górną krawędzią tarczy herbowej,
a dolną korony zamkniętej nad tarczą z Orłem Białym. Miejsce zlokalizowania daty
tłumaczyć możemy ciągłością rozwoju piotrkowskiej sfragistyki trybunalskiej, jak
również nawiązaniem do rozwiązań występujących na pieczęciach królów polskich.
Inaczej rozmieszczone zostały daty na trzech późniejszych osiemnastowiecznych
piotrkowskich pieczęciach trybunału koronnego. Rok 1746 umieszczony został po
dwóch stronach zamkniętej korony królewskiej górującej nad tarczą herbową80 (fot.
nr II/38). W tym samym miejscu umieszczono datę roczną na następnej pieczęci
trybunalskiej, która opuściła warsztat grawera w 1760 r.81 Także na ostatniej
zinwentaryzowanej przez nas piotrkowskiej pieczęci trybunału data 1781 wypełniła
wolne przestrzenie po obu stronach korony zamkniętej wieńczącej tarczę z Orłem
Białym82 (fot. nr II/39).
W większości przypadków czas powstania tłoków piotrkowskich pieczęci
trybunalskich połączyć możemy ze zmianami personalnymi w obsadzie urzędów
sądowych ziemi sieradzkiej, a przede wszystkim z nominacjami na urząd pisarza
ziemskiego sieradzkiego. Nie zawsze zmiana pieczęci następowała natychmiast po
nominacji. Uwaga o ścisłym związku produkcji pieczęci z obsadą urzędu pisarza nie
dotyczy pierwszej piotrkowskiej pieczęci trybunalskiej z datą 1583 oraz pieczęci
okrągłej z datą 1716 i z herbem Dołęga. Genezy tych dwóch tłoków doszukiwać się
należy w uwarunkowaniach innych niż proste następstwo na urzędach.
Obowiązkiem historyka jest wskazanie przyczyn, dla których konsekwentnie na
pola pieczęci trybunalskich wprowadzane były daty. Możemy wskazywać analogie.
Znamy pieczęcie królewskie, na których element chronologiczny także występował.
Możemy stworzyć długą listę pieczęci innych użytkowników np. samorządów oraz
sądów miejskich, a także kościołów parafialnych, na których też umieszczona była
data wykonania typariusza. Sądzimy, iż w przypadku pieczęci sądowych pod uwagę
wziąć należy uwarunkowania kancelaryjne i dyplomatyczne. Data wykonania
79
AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 66, bez paginacji; sygn. 69, bez paginacji; ADWłocławek,
Dokumenty, sygn. 1538; APŁódź, Archiwum Rzewuskich z Bratoszewic, sygn. 2, k. 200; APŁódź,
Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 4, k. 67; sygn. 22, k. 308v, 369; APŁódź, Archiwum
Wężyków z Bełdowa, sygn. 1, k. 13, 77.
80
AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 69, k. bez paginacji; AAPoznań, Dokumenty papierowe
kapituły katedralnej w Poznaniu, sygn. LXIV/10; APŁódź, Archiwum Rzewuskich z Bratoszewic, sygn.
3, k. 5, 15, 47; APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 4, k. 172.
81
APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 22, k. 204v; KKP Głowno.
82
AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 63, bez paginacji; ADWłocławek, Akta obce, sygn. XXVII/2,
bez paginacji.
Pieczęcie trybunału głównego koronnego w Piotrkowie
105
typariusza stanowiła element ułatwiający kontrolę autentyczności dokumentu. Daty –
obok informacji czysto technicznej – tworzyły czytelny przekaz na temat momentu
wprowadzenia pieczęci do służby kancelaryjnej, a więc pośrednio informowały także
o czasie, w którym pieczęcie wcześniejsze utraciły swoją moc uwierzytelnienia.
Daty na ośmiobocznych piotrkowskich pieczęciach trybunalskich informowały
o chronologii powstawania typariuszy i akcentowały kadencyjność sądu związaną
z zawodowymi uczestnikami postępowania trybunalskiego. Wyjątkiem była tu
piotrkowska pieczęć trybunału z datą 158383. Jej genezy nie możemy powiązać
z rotacją urzędników sieradzkiego sądu ziemskiego. Wykonano ją w 1583 r.
ponieważ deputaci uznali wówczas, iż sąd apelacyjny w Piotrkowie musi posiadać
własną pieczęć. Stempel z datą 1583 wykorzystywany był podczas urzędowania
Brykcego Przerębskiego, pisarza sieradzkiego (1565-zm. 1603 r.), a także po jego
śmierci84. Używano go też po nominacji Stanisława Zawadzkiego, czyli następcy
Przerębskiego na urzędzie pisarza w Sieradzu. Jej odcisk znajduje się pod ekstraktem
trybunalskim opisującym czynności sądowe z np. 1603 r.85 Podejrzewamy, że
piotrkowską pieczęć trybunału z datą 1583 używano do 1605 r., czyli do chwili
wykonania tłoka dla Stanisława Zawadzkiego.
Trzy kolejne ośmioboczne pieczęcie piotrkowskiego trybunału głównego
koronnego wyposażone zostały w informacje o pisarzach ziemskich sieradzkich,
którzy asystowali deputatom trybunalskim. Grawerzy w dolnych częściach pieczęci
(pod tarczą z Orłem Białym niekoronowanym i częściowo w przestrzeni legendy)
umieszczali sygle lub sygle i herby pisarzy sieradzkich. Imię i nazwisko pisarza
ziemskiego lubelskiego w skróconej formie znajdujemy też na pierwszej lubelskiej
pieczęci trybunalskiej86. Dostrzegamy inicjały A-B Andrzeja Dunin Borkowskiego87,
pisarza lubelskiego (1572-1597) w kręgu legendy nad herbem.
Na piotrkowskiej pieczęci trybunalskiej z datą 1605 sygle pisarza umieszczone
zostały pod tarczą herbową z Orłem i w przestrzeni przeznaczonej na tekst legendy.
Odrys pieczęci z publikacji A. Chmiela (powtórzony przez S. K. Kuczyńskiego) nie
dawał szansy na pełne odczytanie liter. Jakość odcisku oraz stan badań nad
83
APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 2, k. 11; APŁódź, AM Zgierza, sygn. 13, k. 46;
APPoznań, AM Poznania, Miscellanea III/31, III/57.
84
W spisach urzędników (Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego…, nr 1113) znajdujemy
informację, iż Brykcy Przerębski po raz ostatni odnotowany został w źródłach w kwietniu 1601 r.
85
APPoznań, AM Poznania, Miscellanea III/57.
86
Bogaty zbiór odcisków szesnastowiecznej lubelskiej pieczęci trybunału oglądać możemy w Archiwum Państwowym w Lublinie – APLublin, Lubelskie ekstrakty trybunalskie 1611, k. 4, 8v; 1613, k. 85,
87, 89, 107, 112; 1614, k. 123v, 140; 1645, k. 59v, 63v, 83v, 87v, 93v, 98v, 121v, 133, 135v, 147, 149v;
1646, k. 81v.
87
Urzędnicy województwa lubelskiego XVI-XVIII wieku. Spisy, opr. W. Kłaczewski, W. Urban, pod red.
A. Gąsiorowskiego, Kórnik 1991, nr 150; Na pieczęci ziemskiej lubelskiej wykorzystywanej przez
trybunał lubelski w latach 1580-1594 widoczne są litery A-B, które umieszczono nad tarczą herbową.
Na pierwszej pieczęci trybunału lubelskiego wyraźnie widoczna jest litera A. Druga litera została
zniekształcona – A. Chmiel, Materyały sfragistyczne. Pieczęcie ziemskie i Trybunału koronnego...,
szp. 292; S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie…, s. 184-185; T. Panfil, Jeleń w herbie województwa
lubelskiego…, s. 217, fot. nr 1-2.
106
Pieczęcie sądów szlacheckich do 1793 roku
urzędnikami ziemskimi I Rzeczypospolitej właściwy końca XIX i pocz. XX w. nie
pozwoliły A. Chmielowi na rozwiązanie ujawnionego skrótu. Współczesne badania
większej liczby odcisków tej pieczęci88 doprowadziły do pełnego zidentyfikowania
wszystkich liter skrótu. Układały się one w tekst SZ-NT-S, czyli informowały
o Stanisławie Zawadzkim, pisarzu ziemskim sieradzkim. Stan zachowania pieczęci
nie przyniósł odpowiedzi na pytanie, czy pomiędzy literami identyfikującymi osobę
i urząd znajdował się herb rodowy pisarza, tj. Rogala.
Autorzy dotychczasowych opracowań sfragistycznych uważali, iż piotrkowska
pieczęć trybunału koronnego z syglami Stanisława Zawadzkiego powstała w 1603 r.
Datę 1603 wiązać możemy ze śmiercią Brykcego Przerębskiego, pisarza ziemskiego
sieradzkiego, ale ona dla powstania typariusza trybunalskiego nie miała znaczenia.
Wiemy, że piotrkowska pieczęć trybunału z datą 1583 wykorzystywana była do
uwierzytelnienia ekstraktów spraw rozpatrywanych w 1603 r.89 Następcą Brykcego
Przerębskiego został Stanisław Zawadzki, który nominację na pisarza ziemskiego
sieradzkiego otrzymał w sierpniu 1604 r.90 Fakty przywołane wyżej świadczą, iż
piotrkowska pieczęć trybunalska z syglami Stanisława Zawadzkiego oraz z datą 1603
nie mogła powstać. Piotrkowska pieczęć trybunalska Stanisława Zawadzkiego
opuściła – naszym zdaniem – zakład grawera dopiero w 1605 r.
Na piotrkowskiej pieczęci trybunału z datą 162091 (fot. nr II/35) informacje
o pisarzu ziemskim sieradzkim Marcjanie Zaleskim herbu Lis podane zostały za
pomocą dwóch komunikatów. Identyfikacja stanowa oraz rodowa przeprowadzona
została poprzez Lisa, który wprowadzony został na pole pieczęci pod Orła Białego
i częściowo w przestrzeń legendy otokowej. Po obu stronach tarczy z rodowym
Lisem umieszczone zostały litery MZ-NT-S identyfikujące imię, nazwisko oraz
funkcję pisarza ziemskiego sieradzkiego. Marcjan Zaleski otrzymał nominację
w dniu 30 grudnia 1619 r.92 Podjął obowiązki zapewne w pierwszych dniach 1620 r.
Piotrkowska pieczęć trybunalska z Lisem pozostawała w użyciu od 1620 do 1663 r.,
czyli do śmierci Marcjana Zaleskiego.
88
AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 63, bez paginacji; APKraków, Variae civitatis et villae, IT
276; APŁódź, Archiwum Leopoldów z Rzepiszewa, sygn. V-10/3, k. 20v; APŁódź, Archiwum
Walewskich z Tubądzina, sygn. 2, k. 40, 74, 92; APPoznań, AM Poznania, Miscellanea III/86, III/94,
III/98-III/100; A. Chmiel, Materyały sfragistyczne. Pieczęcie ziemskie i Trybunału koronnego...,
szp. 292; S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie..., s. 154, il. 181.
89
APPoznań, AM Poznania, Miscellanea III/57.
90
Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego…, nr 1114.
91
AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 63, bez paginacji; sygn. 66, bez paginacji; ADWłocławek,
Dokumenty, sygn. 1851; APLublin, Piotrkowskie ekstrakty trybunalskie 1623-1665, k. 10, 12, 24, 28,
37, 40, 43, 46, 50, 54, 82, 95, 117, 119, 140, 148, 152, 176, 185, 208, 217; APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 1, k. 91, 103, 111-112, 220; sygn. 2, k. 152v; sygn. 189, k. 2v; APPoznań,
AM Poznania, sygn. I/2332, k. 6; APPoznań, AM Poznania, Miscellanea III/115, III/129-III/131,
III/134a, III/137, III/139, III/148, III/150, III/154-III/155, III/157, III/168, III/212; Muzeum w Łowiczu,
Zbiór odcisków pieczętnych W. Tarczyńskiego, sygn. ŁOW. D. 195/33; A. Chmiel, Materyały
sfragistyczne. Pieczęcie ziemskie i Trybunału koronnego..., szp. 292-293.
92
Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego..., nr 1115.
Pieczęcie trybunału głównego koronnego w Piotrkowie
107
Przedstawienie obrazowe, które umożliwiało identyfikację rodową urzędnika
ziemskiego, czyli herb szlachecki zostało zaakceptowane. Potwierdza to następna
ośmioboczna piotrkowska pieczęć trybunału93 z 2. poł. XVII w. (fot. nr II/36).
Poniżej tarczy z Orłem Białym niekoronowanym i w przestrzeni przeznaczonej na
tekst legendy otokowej umieszczone zostało godło Korabia w otoczeniu liter ZKNT-S. Za pomocą godła rodowego i sygli twórca pieczęci zidentyfikował Zygmunta
Kociełkowskiego, pisarza ziemskiego sieradzkiego94 (1663-1678). Piotrkowska
pieczęć trybunalska z Korabiem powstała zapewne w 1664 r. (zob. s. II/103-104).
Stopień rozpoznania piotrkowskich pieczęci trybunału uniemożliwia płynne
prześledzenie zmian, jakie nastąpiły w latach 1678-1716. Nie mamy pewności, czy
we wskazanym czasie powstała piotrkowska pieczęć trybunalska, której jeszcze nie
znamy. Za przyjęciem tezy o funkcjonowaniu piotrkowskiego trybunału przez blisko
czterdzieści lat bez pieczęci aktualnej w warstwie obrazowo-prawnej przemawia
niekompletna obsada urzędów sądowych Sieradzkiego. Po śmierci Zygmunta
Kociełkowskiego, czyli od 1678 r. urząd pisarza ziemskiego sieradzkiego nie był
obsadzony. W 1685 r. objął go Maciej K. Waliszewski herbu Leszczyc. Od 1694 r.
aż do 1746 r. ponownie nikt nie otrzymał nominacji na urząd pisarza ziemskiego
sieradzkiego. Nie wiemy też, czy w okresie pełnienia funkcji pisarza przez Macieja
K. Waliszewskiego trybunał piotrkowski posługiwał się pieczęcią z Leszczycem.
Wiemy, że Waliszewski uwierzytelniał ekstrakty piotrkowską pieczęcią trybunalską
Kociełkowskiego (zob. s. II/104).
W 1716 r. powstała następna piotrkowska pieczęć trybunalska o budowie
częściowo innej od dotychczasowych95 (fot. nr II/37). Na polu okrągłej pieczęci
trybunalskiej z datą 1716 poniżej tarczy herbowej z Orłem Białym niekoronowanym
ulokowano owalną tarczę z godłem Dołęgi. Najprawdopodobniej wokół tarczy nie
umieszczono liter identyfikujących urzędnika.
W 1716 r. obsada sądowych urzędów ziemskich sieradzkich była niepełna.
Urząd pisarza ziemskiego sieradzkiego nie był obsadzony w latach 1694-1746,
a urząd sędziego w latach 1701-1745. Jedynym urzędnikiem sądowym sieradzkim,
który sprawował czynności w 1716 r. był podsędek Aleksander Mycielski herbu
Dołęga (1699-1728). Dołęga na polu piotrkowskiej pieczęci trybunalskiej z 1716 r.
zaświadczała, że jej typariusz wykonano na polecenie Aleksandra Mycielskiego.
Tym samym zwyczaj łączenia piotrkowskiej pieczęci trybunalskiej z pisarzem
93
AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 66, bez paginacji; AAPoznań, Dokumenty papierowe kapituły
katedralnej w Poznaniu, sygn. LI/31, LXXXIII/70; APLublin, Piotrkowskie ekstrakty trybunalskie
1666-1690, k. 241, 247, 251, 269, 282, 313, 322, 328, 342, 348, 379, 429, 442, 455; APŁódź, Archiwum Bartoszewiczów, sygn. 228; APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 1, k. 290; sygn.
189, k. 13.
94
Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego…, nr 1116.
95
AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 66, bez paginacji; sygn. 69, bez paginacji; AAPoznań,
Dokumenty papierowe kapituły katedralnej w Poznaniu, sygn. XCIII/6; ADWłocławek, Dokumenty,
sygn. 1538; APŁódź, Archiwum Rzewuskich z Bratoszewic, sygn. 2, k. 200; APŁódź, Archiwum
Walewskich z Tubądzina, sygn. 4, k. 67; sygn. 22, k. 308v, 369; APŁódź, Archiwum Wężyków
z Bełdowa, sygn. 1, k. 13, 77; MNKraków, Dz. rkps., M. Gumowski, Herby ziemskie, sygn. 1507.
108
Pieczęcie sądów szlacheckich do 1793 roku
ziemskim sieradzkim został przerwany. Warto zwrócić uwagę, iż przesłanki do
stworzenia stempla z Dołęgą podsędka Aleksandra Mycielskiego zaistniały już
w 1699 r. Nie wiemy, w jaki sposób wytłumaczyć można tak duże opóźnienie
w wykonaniu tłoka.
Aleksander Mycielski ustąpił z urzędu podsędka sieradzkiego w 1728 r. i objął
funkcję wojewody sieradzkiego. W tym momencie kolejny sądowy urząd ziemski
sieradzki pozbawiony został obsady. Wakat na funkcji podsędka trwał do 1746 r.
Piotrkowska pieczęć trybunalska z Dołęgą po 1728 r. uwierzytelniała jednak
dokumenty trybunalskie, a także pisma sieradzkiego sądu ziemskiego (zob. s. II/100).
Pozostawienie pieczęci z datą 1716 w dalszej służbie kancelaryjnej w trybunale być
może wynikało z faktu, iż po 1728 r. wykonanie jakiejkolwiek nowej piotrkowskiej
pieczęci trybunalskiej (z uwagi na wakaty urzędnicze w Sieradzkim) było zwyczajnie
niemożliwe. Dopiero po elekcjach z 1745 r. wystawione zostały w 1746 r. nominacje
na urzędy sądowe województwa sieradzkiego. Florian Łubieński otrzymał nominację
na pisarza ziemskiego, Wojciech Walewski został podsędkiem, a Szymon Zaremba
sędzią.
Obsadzenie urzędów sądowych ziemskich Sieradzkiego zostało w sposób
godny upamiętnione w piotrkowskiej sfragistyce trybunalskiej. W 1746 r. powstała
nowa pieczęć o wyobrażeniu ilustrującym tą potrójną elekcję96 (fot. nr II/38).
Piotrkowska pieczęć trybunału z 1746 r. przypominała obrazem tłok zaprojektowany
w tym samym czasie dla sieradzkiego sądu ziemskiego (zob. s. II/72-73).
Pole piotrkowskiej pieczęci trybunalskiej z 1746 r. wypełniła tarcza herbowa
pod koroną zamkniętą z kulą i z krzyżem kawalerskim. Na polu tarczy umieszczono
niekoronowanego Orła Białego z tarczą herbową na piersi z godłem szlacheckiej
Zaremby. Herb szlachecki wskazywał na Szymona Zarembę, sędziego ziemskiego
sieradzkiego. Lokalizacja Zaremby nawiązywała do sposobu budowania godeł
królewskich w Polsce w okresie panowania władców elekcyjnych. Zestawienie
omawianej tu pieczęci ze stemplem ziemskim sieradzkim z tego samego czasu
dowodzi, iż najprawdopodobniej świadomie dokonano zróżnicowania godeł na
piersiach Orłów Białych. Na pieczęci ziemskiej na piersi Orła Białego znalazł się
herb Augusta III, a na piersi Orła trybunalskiego herb Szymona Zaremby, sędziego
sieradzkiego.
Wyobrażenie piotrkowskiej pieczęci trybunalskiej z 1746 r., a opisane wyżej
dopełniały dwa herby szlacheckie z koronami herbowymi i klejnotami. Umieszczono
je po obu stronach tarczy z Orłem Białym z Zarembą. Były to Kolumna Wojciecha
Walewskiego, podsędka sieradzkiego oraz Pomian Floriana Łubieńskiego, pisarza
ziemskiego sieradzkiego. Rozmieszczenie trzech herbów szlacheckich na polu
piotrkowskiej pieczęci trybunalskiej wynikało z rangi miejsca i godności urzędu.
Herb Zaremba sędziego zajął miejsce najbardziej eksponowane na piersi Orła, po
prawej stronie heraldycznej od Orła umieszczona została Kolumna podsędka,
96
AAPoznań, Dokumenty papierowe kapituły katedralnej w Poznaniu, sygn. LXIV/10; APŁódź,
Archiwum Rzewuskich z Bratoszewic, sygn. 3, k. 5, 15, 47; APŁódź, Archiwum Walewskich
z Tubądzina, sygn. 4, k. 172; KKP Głowno.
Pieczęcie trybunału głównego koronnego w Piotrkowie
109
a Pomian pisarza zadowolić się musiał miejscem najmniej zaszczytnym, czyli po
lewej stronie heraldycznej od Orła Białego.
Herby sędziego, podsędka oraz pisarza na piotrkowskiej pieczęci trybunalskiej
wskazywały na osoby, które powinny być gwarantami rzetelnie wykonanych
czynności kancelaryjnych. Jednakowoż trzy herby szlacheckie wprowadzono na pole
pieczęci w czasie, kiedy udział sieradzkiego personelu sądowego w postępowaniu
trybunalskim (szczególnie pisarza) został ograniczony. Wiemy, że od 1726, aż do
1768 r. „trzymanie pióra” trybunalskiego należało do pisarza tej ziemi, z której
pochodzili procesujący się (zob. s. II/93).
Rozmiary piotrkowskiej pieczęci trybunalskiej z 1746 r. pozwoliły grawerowi
na przekazanie danych o kolorystyce herbów. Za pomocą szrafowania określone
zostały niektóre barwy herbów szlacheckich. Górna części herbu Szymona Zaremby
otrzymał pole czerwone, czyli pole wypełnione liniami pionowymi. Na czerwonej
powierzchni ułożono głowę wołu z mieczem, czyli godło Pomiana Floriana
Łubieńskiego. Natomiast Kolumna Wojciecha Walewskiego umieszczona została na
polu poliniowanym poziomo. Taki układ linii oznaczał błękit. Walewscy z Walewic
posługiwali się odmianą Kolumny, w której pole zabarwione było na kolor błękitny.
Świadczy o tym np. dyplom heroldii z 1837 r. wystawiony dla Krzysztofa z Walewic
Colona Walewskiego97. Dokument heroldii ozdobiony był rysunkiem herbu.
Tworzyły go tarcza błękitna i kolumna czarna zwieńczona złotą koroną z kwiatonami
w kształcie lilii. Nad tarczą narysowano koronę i klejnot, tj. złotego lwa z czarną
szablą w łapach.
Pieczęć z 1746 r. służyła piotrkowskiemu trybunałowi do 1759 r., czyli do
rezygnacji Floriana Łubieńskiego. W 1760 r. na funkcję pisarza sieradzkiego
powołany został Jan N. Gołembowskiego herbu Poraj. Wówczas stworzony został
nowy typariusz98 o wyobrażeniu zaktualizowanym, ale wiernie powtarzającym układ
przedmiotów i godeł z pieczęci z 1746 r. Przy nieuważnym analizowaniu odcisków
wykonanych tłokami z 1746 i z 1760 r., a także przy wystąpieniu defektów źródła
możemy popełnić błąd i odciski wykonane przy użyciu tych dwóch typariuszy
możemy uznać za identyczne. Uważna obserwacja obu źródeł ujawnia dużą liczbę
odmiennych, choć drugorzędnych rozwiązań obrazowych, co każe nam widzieć
w typariuszu z 1760 r. wytwór nowy, a nie przeróbkę tłoka wcześniejszego.
Środkową część pola pieczęci z 1760 r. wypełniała tarcza herbowa z Orłem
Białym niekoronowanym zwieńczona koroną zamkniętą. Na piersi Orła zobaczyć
możemy Zarembę Szymona Zaremby, sędziego sieradzkiego. Po prawej stronie
heraldycznej od Orła Białego widzimy Kolumnę Wojciecha Walewskiego, podsędka
sieradzkiego, a po lewej Poraja Jana N. Gołembowskiego, pisarza sieradzkiego.
Zainteresowanie heraldyków powinny wzbudzić informacje na temat barw
herbów przekazane szrafowaniem pieczęci trybunalskiej z 1760 r. Na nowej pieczęci
Zaremba Szymona Zaremby zmieniła barwę w ten sposób, że dolną część tarczy
(podstawę) pokryto liniami poziomymi, które zwyczajowo zastępowały błękit,
97
98
APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina, sygn. 10, k. 307.
Tamże, sygn. 22, k. 204v; KKP Głowno.
110
Pieczęcie sądów szlacheckich do 1793 roku
a górną część Zaremby pozostawiono wolną od kresek. Zmieniona została także
kolorystyka tarczy herbowej Kolumny Wojciecha Walewskiego. Tym razem pole
pokryte zostało liniami pionowymi, a więc symbolizującymi barwę czerwoną.
Pionowe kreski, czyli kolor czerwony naniesiono na powierzchnię tarczy Poraja Jana
N. Gołembowskiego.
Moc dowodowa piotrkowskiej pieczęci trybunalskiej z 1760 r. powinna ustać
w 1766 r. W 1766 r. Szymon Zaremba awansował na sieradzkiego kasztelana
konarskiego, a w 1767 r. Wojciech Walewski został sędzią sieradzkim i funkcję tę
pełnił aż do 1776 r. Pieczęć z 1760 r. po zmianach na urzędach z 1766 i z 1767 r.
zawierała dwie prawdziwe informacje heraldyczne (Jan N. Gołembowski – pisarz,
Wojciech Walewski – sędzia), choć rozmieszczone w innych miejscach niż zakładał
to model prezentacji. Obok danych prawdziwych znalazła się informacja fałszywa.
Szymon Zaremba nie pełnił funkcji, która uprawniała go do pracy w trybunale.
W 1776 r., tj. po ustąpieniu Wojciecha Walewskiego z urzędu sędziego tylko Poraj
Jana N. Gołembowskiego informował o pisarzu ziemskim uczestniczącym w pracach
trybunału. W 1781 r. zmarł Jan N. Gołembowski i dopiera ta okoliczność przyczyniła
się do stworzenie nowej piotrkowskiej pieczęci trybunału.
W miejsce pieczęci z 1760 r. wprowadzono w 1781 r. nowy stempel99 (fot.
nr II/39) o wyobrażeniu znacząco innym. Za główną zmianę uznać należy sposób
przedstawienia Orła Białego. W dalszym ciągu jego pierś zdobiła tarcza herbowa, ale
zmieniło się jej wypełnienie. W miejsce godła sędziego na piersi Orła Białego
koronowanego umieszczony został Ciołek Stanisława Augusta. W związku z tym
znaki trzech urzędników sądowych Sieradzkiego rozmieszczono inaczej niż na
wcześniejszych pieczęciach trybunalskich. Herby urzędników ułożone zostały po
bokach i od dołu tarczy z Orłem Białym koronowanym. Układ herbu królewskiego
oraz trzech herbów szlacheckich na piotrkowskiej pieczęci trybunalskiej z 1781 r. był
taki sam, jak na sieradzkiej pieczęci ziemskiej także z 1781 r. (zob. s. II/73-74). Po
prawej stronie heraldycznej od tarczy z Orłem Białym koronowanym umieszczono
Jelita Jana N. Kobielskiego, sędziego sieradzkiego. Po stronie lewej heraldycznej od
Orła dostrzec możemy Gozdawę Stanisława K. Stawiskiego, podsędka (1779-1786),
sędziego sieradzkiego (1786-1794). Najmniej zaszczytne miejsce, tj. poniżej Orła
Białego przeznaczono dla Jastrzębca Antoniego Siemiątkowskiego, pisarza
sieradzkiego (lipiec 1781-1793). Symbole z przestrzeni najmniej godnej – jak
świadczą o tym zachowane odciski – były najbardziej narażone na wystąpienie
defektów. Identyfikacja Jastrzębca na zachowanych egzemplarzach jest możliwa
tylko dzięki dobrze odciśniętemu klejnotowi, czyli jastrzębiowi trzymającemu
w szponie podkowę barkiem w dół z krzyżem kawalerskim w środku.
Nie mamy pewności, czy pola herbów szlacheckich z piotrkowskiej pieczęci
trybunału z 1781 r. wypełniały linie szrafowania. Stan zachowania odnalezionych
odcisków jest dostateczny. Część szczegółów dobrze zaprojektowanej oraz nieźle
wykonanej pieczęci utracono z powodu materiału pieczętnego, tj. grubego papieru
99
AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 63, bez paginacji; AAPoznań, Dokumenty papierowe kapituły
katedralnej w Poznaniu, sygn. XVIII/46.
Pieczęcie trybunału głównego koronnego w Piotrkowie
111
oraz zapewne błędów pieczętującego. Możemy jedynie dostrzec delikatny ornament
wypełniający ramy kartusza i kreskowe oznaczenia aksamitu (linie pionowe)
w koronie zamkniętej. Pola tarcz herbowych wydają się pozbawione szrafowania.
Dopóki nie zostanie poszerzona podstawa źródłowa uznajemy, iż pieczęć z datą
1781 była ostatnią, którą wykonano na potrzeby piotrkowskiego trybunału. Rotacje
na urzędach sądowych Sieradzkiego w 1786 r. nie doprowadziły do całkowitego
zerwania związków pomiędzy obrazem piotrkowskiej pieczęci trybunalskiej z datą
1781, a urzędnikami sieradzkimi. Do końca istnienia piotrkowskiego trybunału
Jastrzębiec informował o pisarzu, a Gozdawa potwierdzała udział w pracach
trybunału najpierw podsędka, a następnie symbolizowała obecność sędziego
sieradzkiego. W 1786 r. funkcję podsędka sieradzkiego (po awansie Stanisława
K. Stawiskiego) zaczął pełnić Stefan J. Walewski herbu Kolumna. Jego herb (jak
wynika to z dotychczas zebranego materiału) nie został wprowadzony na pole
piotrkowskiej pieczęci trybunalskiej.
Piotrkowskie pieczęcie trybunału oraz stemple sądu ziemskiego sieradzkiego
z 2. poł. XVIII w. powinny być (z uwagi na ich wyobrażenia) znakami nietrwałymi.
Nominacje, rezygnacje względnie zgony osób, których herby współtworzyły złożone
obrazy przywołanych pieczęci, powodowały, że komunikat sfragistyczny już kilka
lat po wykonaniu stempla nie przekazywał w pełni prawdziwych informacji. W takiej
sytuacji tłok powinien być wycofany z kancelarii.
Na podstawie chronologii użycia piotrkowskich pieczęci trybunalskich, a także
po analizie rotacji urzędników sieradzkich, możemy określić okoliczności, które
bezwzględnie decydowały o wymianie tłoków o rozbudowanych wyobrażeniach.
Pieczęć trybunalska z 1760 r. powstała po zdezaktualizowaniu się tylko jednego
składnika komunikatu pieczęci z 1746 r. W tym przypadku o wymianie tłoka
zadecydowało ustąpienie pisarza Floriana Łubieńskiego oraz nominacja Jana
N. Gołembowskiego na jego miejsce. Pozostali uczestnicy narracji sfragistycznej
oraz heraldycznej, czyli sędzia i podsędek w dalszym ciągu pełnili swe obowiązki.
Siła dowodowa pieczęci z 1746 r. ustała wraz z odejściem pisarza. Równie ważne
ustalenia poczynić możemy na temat okoliczności wycofania pieczęci z 1760 r.
Pozostawała ona w służbie kancelaryjnej pomimo zmiany obsady urzędu sędziego
i podsędka. Wymianę typariusza wymusiła śmierć pisarza Jana N. Gołembowskiego.
Po jego zgonie i po nominacji następcy powstał tłok z datą 1781. Na podstawie tych
dwóch przykładów możemy twierdzić, że moc uwierzytelnienia piotrkowskich
pieczęci trybunalskich związana była z urzędem pisarza ziemskiego sieradzkiego.
Tylko jego herb na piotrkowskich pieczęciach trybunalskich z 2. poł. XVIII w.
musiał odpowiadać rzeczywistej obsadzie urzędniczej. Pozostałe herby, tj. sędziego
oraz podsędka stanowiły dodatek. Mogły, choć nie musiały wiarygodnie informować
o sieradzkich uczestnikach postępowania trybunalskiego.
Jeśli zaakceptujemy powyższe ustalenia, to tym samym zgodzimy się także ze
stwierdzeniem, że pomimo rozbudowanej narracji sfragistyczno-heraldycznej oraz
okazałego wyglądu piotrkowskie pieczęcie trybunału z 2. poł. XVIII w. z prawnego
punktu widzenia nie różniły się niczym od piotrkowskich pieczęci trybunalskich
112
Pieczęcie sądów szlacheckich do 1793 roku
z XVII w. Ich siła dowodowa tkwiła w wyobrażeniu Orła Białego (przedstawianego
na różne sposoby) i w informacji o pisarzu ziemskim (sygle, sygle z herbem, herb).
Przez cały okres funkcjonowania trybunału koronnego najistotniejszym
składnikiem wyobrażeń piotrkowskich pieczęci trybunalskich były Orły Białe.
Zostały one wprowadzone na pola piotrkowskich pieczęci trybunalskich na mocy
zapisu konstytucji z 1578 r., który stanowił, iż trybunał w Piotrkowie posługiwać się
będzie sieradzką pieczęcią ziemską. Pole pieczęci ziemskiej sieradzkiej w XVI w.
wypełniał Orzeł Biały niekoronowany na tarczy herbowej (fot. nr II/24, zob. s. II/70).
Z tego też powodu pierwsza piotrkowska pieczęć trybunalska z 1583 r. przejęła
automatycznie sądowy znak województwa sieradzkiego.
Forma trybunalskiego i piotrkowskiego Orła Białego i sposoby jego prezentacji
zmieniały się, a czynnikiem sprawczym były umiejętności warsztatowe grawerów
oraz upodobania estetyczne właściwe dla kolejnych okresów historycznych. Na
piotrkowskich pieczęciach trybunalskich z 1583 r. oraz z XVII w. Orły Białe (przy
istnieniu różnic) prezentowane były zawsze w tej samej konwencji, co świadczy
o poszanowaniu dla pierwszego znaku trybunalskiego, a także – naszym zdaniem –
o symbolicznej ciągłości instytucji. Pola ośmiobocznych pieczęci trybunalskich
wypełniały renesansowe tarcze herbowe o różnych kształtach. Na polach tarcz
umieszczane były różnie stylizowane Orły Białe, ale zawsze uszczerbione przez
ujęcie korony otwartej. Ta cecha Orła ziemskiego sieradzkiego, a następnie Orła
piotrkowskiego z XVI-XVII w. wywołała dyskusje, czy należy widzieć w nich orły
wielkopolskie, czy też odmienione Orły Białe (zob. s. II/69).
Jakościową zmianę w sposobie prezentacji piotrkowskiego Orła Białego
przyniosła dopiero pieczęć trybunalska z 1781 r.100 (fot. nr II/39). Na jej polu Orzeł
trybunalski przedstawiony został po raz pierwszy w koronie na głowie i z Ciołkiem
Stanisława Augusta na piersi. Tym samym główny znak trybunału obradującego
w Piotrkowie upodobniony został do oficjalnego herbu państwowego. Otwarte
pozostaje pytanie, czy przeobrażenie piotrkowskiego znaku trybunalskiego nastąpiło
w wyniku ewolucji koncepcji prawnej funkcjonowania trybunału i zmiany charakteru
pieczęci trybunalskiej, czy też było następstwem skopiowania wzoru królewskiego
z powodu jego walorów estetycznych.
Na oddzielny akapit zasługuje korona zamknięta nad tarczą z Orłem Białym
niekoronowanym, a następnie nad tarczą z Orłem Białym koronowanym na
piotrkowskich pieczęciach trybunału. Została ona wprowadzona do symboliki
trybunalskiej w 1716 r. (fot. nr II/37). Występowała na pieczęciach wyrzeźbionych
w 1746 (fot. nr II/38), 1760 i w 1781 r. (fot. nr II/39).
W polskiej heraldyce królewskiej ważnym składnikiem Orła Białego były dwie
korony, tj. korona otwarta i korona zamknięta. Pojawiły się w różnym czasie i były
nośnikami innych treści. Korona otwarta na głowie Orła Białego oznaczała (od
koronacji Przemysła II) władzę królewską i historycznie związana była z polityką
zjednoczeniową książąt, którzy usiłowali przezwyciężyć rozbicie dzielnicowe.
100
AAŁódź, AD Lutomiersk i Łask, sygn. 63, bez paginacji; AAPoznań, Dokumenty papierowe
kapituły katedralnej w Poznaniu, sygn. XVIII/46.
Pieczęcie trybunału głównego koronnego w Piotrkowie
113
Ukoronowaniem polityki zjednoczeniowej miało być opanowanie Krakowa, czyli
stolicy dawnej dzielnicy senioralnej. Zdecydowanie później do polskiej heraldyki
królewskiej wprowadzona została korona zamknięta. Znajdujemy ją w symbolice
Jagiellonów. Spotkać ją możemy na pieczęciach Jana Olbrachta101. Wykorzystywał
ją Zygmunt Stary. Korona zamknięta nad herbem Orzeł Biały pełniła szczególną
funkcję informacyjną. Manifestowała treści polityczne i ideowe istotne dla nadawcy
komunikatu, czyli suwerennego króla102. Korona zamknięta oznaczała suwerenność
monarchów (rex imperator in regno suo), którzy nie uznawali żadnej władzy
zwierzchniej, w tym władzy cesarza rzymskiego narodu niemieckiego. W Polsce
korona zamknięta dodatkowo wskazywała na władzę króla nad lennami.
W końcu XV i w 1. poł. XVI w. wiedza o treściach symbolicznych zawartych
w znakach oraz w insygniach (w tym również w odmianach koron heraldycznych)
stanowiła istotny składnik edukacji elit. Z biegiem lat zacierała się jednak pamięć
o komunikatach politycznych, manifestach ideologicznych i treściach religijnych
zakodowanych w symbolach. Nie mamy dziś pewności, czy wiedzę o symbolicznym
przesłaniu znaków oraz insygniów posiadali zleceniodawcy, a później dysponenci
osiemnastowiecznych pieczęci urzędowych. Nie wiemy też, czy pamiętali o nich
grawerzy.
W dyskusji nad znaczeniem korony zamkniętej nad Orłem piotrkowskotrybunalskim podnieść należy problem rywalizacji pomiędzy królem, a trybunałem
na temat kompetencji sądzenia103. Konflikt wywołany został przez Jana Kazimierza,
który uchylał dekrety trybunalskie za pomocą mandatów królewskich. Według
szlachty proceder taki (tj. uchylanie dekretów) ograniczał jej wolności oraz godził
w niezawisłość szlacheckiego sądownictwa apelacyjnego. Z tego powodu szlachta
domagała się wprowadzenia konstytucyjnej gwarancji dla trwałości dekretów
trybunalskich. Szlachta usiłowała też rozszerzyć jurysdykcję trybunału. Deputaci
zamierzali sądzić ministrów i urzędników (kanclerza, podskarbiego, hetmanów),
a także senatorów, posłów i żołnierzy. Dyskutowano za jakie uchybienia wymienieni
powinni stawać przed obliczem trybunału. Senatorowie – zdaniem dyskutantów –
odpowiadać mieli m. in. za nieobecność przy boku króla i za udzielanie królowi
złych rad. Posłowie sądzeni mogli być przez deputatów np. za późne przybycie na
sejm i za przekroczenie instrukcji sejmikowej. Projekty nie zostały wprowadzone
w życie, ale ukazywały nastrój szlachty i jej przekonanie o suwerenności trybunału.
W wypowiedzi obrazowej miejsce trybunału symbolizować mogła korona nad tarczą
z Orłem Białym na piotrkowskiej pieczęci trybunału (por. s. II/95-96).
101
A. Gieysztor, „Non habemus caesarem nisi regem”. Korona zamknięta królów polskich w końcu XV
wieku i w wieku XVI, [w:] Muzeum i twórca. Studia z historii sztuki i kultury ku czci prof. dra Stanisława Lorentza, Warszawa 1969, s. 286; Z. Piech, Monety, pieczęcie i herby w systemie symboliki
władzy Jagiellonów, Warszawa 2003, s. 67-68.
102
A. Gieysztor, „Non habemus caesarem nisi regem”…, s. 277-292; B. Miodońska, Korona zamknięta
w przekazach ikonograficznych z czasów Zygmunta I, „Biuletyn Historii Sztuki”, 1970, r. XXXII, nr 1,
s. 4-14.
103
S. Ochmann-Staniszewska, Trybunał Koronny z lat 1648-1668 w opinii szlachty, „Czasopismo
Prawno-Historyczne”, 1993, t. XLV, z. 1-2, s. 289-295.
114
Pieczęcie sądów szlacheckich do 1793 roku
Inny kierunek rozważań nad genezą korony zamkniętej na piotrkowskiej
pieczęci trybunalskiej z datą 1716. wyznaczyć może budowa pieczęci trybunału
głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wyobrażenie z litewskiej pieczęci
trybunalskiej tworzyła Pogoń pod mitrą książęcą oraz herb szlachecki pisarza
ziemskiego104. Również litewskie pieczęcie ziemskie wyposażone były w herb Litwy
zwieńczony mitrą książęcą. Korona na polu piotrkowskiej pieczęci trybunalskiej
z 1716 r. mogła być znakiem, który łączył szlachecki sąd apelacyjny z Koroną.
Pomimo formalnej jedności trybunału głównego koronnego (wyrokującego
w dwóch miejscach, tj. w Piotrkowie i Lublinie) ukształtowały się odrębne wzorce
pieczęci, które wykorzystywane były równolegle w praktyce wielkopolskiej oraz
małopolskiej. Już szesnastowieczne pieczęcie trybunalskie piotrkowskie i lubelskie
różniły się kształtem (okrągłe w Lublinie, a ośmioboczne w Piotrkowie), a także
wyobrażeniem. Zróżnicowanie obrazów z pieczęci (zob. s. II/96) wynikało z zapisów
konstytucji z 1578 r. na temat pieczętowania dokumentów trybunalskich. W tym
miejscu (dla celów porównawczych) przedstawimy lubelskie pieczęcie trybunalskie.
W pierwszych latach działania trybunału w Lublinie deputaci posiłkowali się
lubelską pieczęcią ziemską z herbem województwa lubelskiego. Z czasem wykonana
został pieczęć przeznaczona dla małopolskiego trybunału. Jej wyobrażenie przejęte
zostało z lubelskiej pieczęci ziemskiej105. W 1690 r. powstała kolejna lubelska
pieczęć trybunalska, która powielała schemat opracowany na potrzeby pierwszej
lubelskiej pieczęci trybunalskiej106.
Pieczęcie trybunalskie lubelska i piotrkowska różniły się legendami otokowych.
W XVI w. wokół wyobrażenia pieczęci lubelskiej rozplanowano tekst, który
wskazywał w pierwszej kolejności na instytucję sądową, a w dopełnieniu na obszar
jej działania. Został on zakreślony granicami ziemi lubelskiej107. W tym samym
czasie w Piotrkowie legendy pieczęci trybunalskich akcentowały prowincjonalny,
czyli wielkopolski charakter sądu. Pod koniec XVII w. legenda lubelskiej pieczęci
trybunalskiej w dalszym ciągu podkreślała związki szlacheckiego sądu apelacyjnego
z województwem lubelskim, a nie z całą Małopolską108. Być może wprowadzenie na
pole pieczęci jelenia lubelskiego zdecydowało o stworzeniu takiej legendy, która
harmonizowała z przekazem obrazowym, ale pozostawał w pewnej sprzeczności
104
APŁowicz, Zbiór W. Tarczyńskiego, sygn. 157, k. 15.
APLublin, Lubelskie ekstrakty trybunalskie 1611, k. 4, 8v; 1613, k. 85, 87, 89, 107, 112; 1614,
k. 123v, 140; 1645, k. 59v, 63v, 83v, 87v, 93v, 98v, 121v, 133, 135v, 147, 149v; 1646, k. 81v.
106
Tamże 1714, k. 14v, 46, 56, 85, 137v; MNKraków, Dz. rkps., sygn. 554, k. 269v, 274v, 287v, 292,
296, 303, 311v, 324v, 327, 357, 375, 385, 449.
107
SIGIL IVDIOR GNALIUM TRIBVNAL REGNI TRAE LUB – APLublin, Lubelskie ekstrakty
trybunalskie 1611, k. 4, 8v; 1613, k. 85, 87, 89, 107, 112; 1614, k. 123v, 140; 1645, k. 59v, 63v, 83v,
87v, 93v, 98v, 121v, 133, 135v, 147, 149v; 1646, k. 81v; APŁódź, Archiwum Walewskich z Tubądzina,
sygn. 1, k. 13; S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie…, s. 184; T. Panfil, Jeleń w herbie województwa lubelskiego…, s. 218, ryc. 2.
108
SIGILLVM TRIBVNAL REGNI GNAL N PET PALAT LVBLIN – APLublin, Lubelskie ekstrakty
trybunalskie 1714, k. 14v, 46, 56, 85, 137v; MNKraków, Dz. rkps., sygn. 554, k. 269v, 274v, 287v, 292,
296, 303, 311v, 324v, 327, 357, 375, 385, 449; S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie…, s. 184.
105
Pieczęcie trybunału głównego koronnego w Piotrkowie
115
z właściwością terytorialną sądu. Rozważyć możemy także odwrócony scenariusz.
W tym przypadku to treść legendy zdecydować mogła o wyobrażeniu pieczęci.
Lubelskie ekstrakty trybunalskie ujawniły jeszcze jedną cechę, która różniła
sfragistykę lubelską od piotrkowskiej. Sąd ziemski sieradzki w swej praktyce
kancelaryjnej posiłkował się piotrkowską pieczęcią trybunalską. W Lublinie to sąd
ziemski od 1717 r. do lat sześćdziesiątych XVIII w. użyczał pieczęci deputatom
trybunału109.
Tradycja, zwyczaj, czy też norma budowania lubelskiej pieczęci trybunalskiej
z wyobrażenia jelenia została porzucona w 2. poł. XVIII w. Herb województwa
lubelskiego ustąpił wyobrażeniu Orła Białego w koronie zamkniętej110 . Orzeł Biały
koronowany z lubelskiej pieczęci trybunalskiej przypominał w formie orła
koronowanego z pieczęci województwa krakowskiego111. Wraz ze zmianą
wyobrażenia skorygowane zostało brzmienie legendy. Podawała ona po polsku
oficjalną nazwę sądu oraz wskazywała na jego związki z Lublinem, czyli miejscem
sprawowania władzy112. Istotna informacja zawarta była w dacie wykonania pieczęci.
Niestety, ostatnia cyfra na wszystkich znanych nam odciskach była niewyraźna.
Identyfikowaliśmy ją przynajmniej na trzy sposoby. W tym przypadku dokładne
odczytanie daty jest istotne. Jeśli (co prawdopodobne) lubelska pieczęć z Orłem
Białym powstała w 1764, a przed 1768 r., to wówczas jej genezę powiązać możemy
z reformą trybunału i z powołaniem dwóch odrębnych sądów dla Wielkopolski oraz
dla Małopolski. Orzeł Biały z lubelskiej pieczęci trybunalskiej (niezależnie od czasu
jej powstania) mógł być nośnikiem dwóch komunikatów, tj. prowincjonalnego, czyli
małopolskiego oraz królewskiego. My dostrzegamy w nim Orła Białego, który
symbolizował majestat królewski.
Ostatni obszar porównań trybunalskich stempli lubelskich oraz piotrkowskich
dotyczy sposobu rozróżniania ich za pomocą herbu lub sygli pisarza ziemskiego.
Herbów pisarzy lubelskich nie znajdujemy na lubelskich pieczęciach trybunalskich
z XVI w. oraz z 1690 i z 1717 r. Nie ma ich także na lubelskiej pieczęci trybunalskiej
z Orłem Białym z 2. poł. XVIII w. (może z 1764 r.). Na lubelskich pieczęciach
trybunalskich informacje o pisarzach ziemskich lubelskich podawane były poprzez
sygle umieszczone nad tarczą z jeleniem. Na badanych odciskach pod lubelskimi
ekstraktami trybunalskimi dostrzegamy litery. Nasza ich identyfikacja jest niepewna.
Być może lepsze odciski w archiwach krakowskich badał A. Chmiel i dzięki temu
109
APLublin, Lubelskie ekstrakty trybunalskie 1714, k. 101; 1758, k. 3, 7; S. K. Kuczyński, Polskie
herby ziemskie…, s. 185.
110
APLublin, Lubelskie ekstrakty trybunalskie 1758-1763, k. 161; 1765-1768, k. 10, 36; 1776-1779,
k. 7, 14, 34, 38, 46; 1781-1783, k. 5, 11, 26, 34, 46, 58, 76, 88, 120, 156, 166, 211, 231, 283; 17871788, k. 4, 7v, 9v, 14, 15v, 23, 26v, 30, 32v, 50v, 53, 54v, 56v, 58v, 60v, 67,75, 85, 93v, 99, 102.
111
S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie …, s. 182; W. Drelicharz, Z. Piech, Dawne i nowe herby
Małopolski, Kraków 2004, s. 67.
112
PIECZEC TRYBUNALU KORONEGO LUBELSKIEGO ROKU 176[.] – APLublin, Lubelskie
ekstrakty trybunalskie 1758-1763, k. 161; 1765-1768, k. 10, 36; 1776-1779, k. 7, 14, 34, 38, 46; 17811783, k. 5, 11, 26, 34, 46, 58, 76, 88, 120, 156, 166, 211, 231, 283; 1787-1788, k. 4, 7v, 9v, 14, 15v, 23,
26v, 30, 32v, 50v, 53, 54v, 56v, 58v, 60v, 67,75, 85, 93v, 99, 102.
116
Pieczęcie sądów szlacheckich do 1793 roku
część sygli pewnie zidentyfikował113 . Sygle te odczytane zostały też przez Mariana
Gumowskiego114 .
Poprawność identyfikacji pisarzy lubelskich utrudniają dwie okoliczności. Są
nimi stan zachowania odcisków pieczęci oraz nazwiska pisarzy ziemskich lubelskich
z końca XVI i z 1. poł. XVII w. Ich imiona lub nazwiska w skróconej i łacińskiej
formie przedstawiane był za pomocą tych samych liter. Andrzej Dunin Borkowski,
pisarz ziemski lubelski115 (1572-1597) słusznie powiązany został (przez inicjały AB) z pierwszą lubelską pieczęcią trybunalską i z szesnastowieczną lubelską pieczęcią
ziemską. Na znanych nam lubelskich pieczęciach trybunalskich z końca XVI oraz
z 1. poł. XVII w. zobaczyć możemy zazwyczaj poprawnie odciśniętą jedną literę
z inicjałów pisarzy ziemskich lubelskich. Są to zamiennie A-[.] lub [.]-B. Urząd
pisarza lubelskiego po Andrzeju Dunin Borkowskim przejął Mikołaj Brodowski116,
a w 1618 r. Wojciech Sierakowski117 .
W 2. poł. XVIII w. deputaci zarówno trybunału obradującego w Piotrkowie, jak
i trybunału wyrokującego w Lublinie posługiwali się godłem Orła koronowanego.
Stan ten został ujęty w normę konstytucyjną przez posłów Sejmu Wielkiego. Według
konstytucji sejmowej z 1792 r. pieczęcie dwóch trybunałów, czyli wielkopolskiego
i małopolskiego miały otrzymać wyobrażenia Orłów Białych (zob. s. II/98). Decyzje
prawodawcy odczytać należy jako realizację szerszej koncepcji, według której dwa
trybunały powiązane zostały z państwem inaczej niż miało to miejsce w okresie
poprzedzającym reformy Sejmu Wielkiego. W konstytucji z 1792 r. znajdujemy
m. in. zapisy o podporządkowaniu trybunałów władzy państwowej. Sądy główne
zobowiązane zostały do składania kwartalnych sprawozdań ze swojej działalności.
Sprawozdania trybunalskie kierowano do straży praw (władza wykonawcza). Władze
centralne zainteresowane były liczbą postępowań trybunalskich, szybkością ich
realizacji, a także jakością pracy deputatów118.
Nasze kwerendy źródłowe nie ujawniły odcisku żadnej pieczęci trybunalskiej
stworzonej wg regulacji z 1792 r. Ekstrakty spraw osądzonych w Lublinie w 1792 r.
nie został opatrzone odciskiem pieczęci trybunalskiej119. Jednakowoż (z uwagi na
praktykę wydawania ekstraktów bez uwierzytelnienia ich pieczęcią) nie możemy
z tego faktu wnioskować o braku pieczęci w ogóle i o funkcjonowaniu trybunału
małopolskiego bez właściwego typariusza.
113
Na odciskach z 1591 r. umieszczone były litery M-B Mikołaja Brodowskiego. Na pieczęciach z ekstraktów z 1622 r. widzimy litery A-S Wojciecha Sierakowskiego – A. Chmiel, Materyały sfragistyczne.
Pieczęcie ziemskie i Trybunału koronnego…, szp. 291.
114
Wg M. Gumowskiego na lubelskich pieczęciach trybunalskich z XVI w. były litery A-B – MNKraków, Dz. rkps., M. Gumowski, Herby ziemskie, sygn. 1507, k. 169-170.
115
Urzędnicy województwa lubelskiego…, nr 150.
116
Tamże, nr 151.
117
Tamże, nr 152.
118
W. Zarzycki, Trybunał Koronny dawnej Rzeczypospolitej…, s. 23.
119
„…działo się w Lublinie na sesji sądowej Trybunału Głównego Koronnego Prowincji Małopolskiej…” – APLublin, Lubelskie ekstrakty trybunalskie 1792.
Pieczęcie trybunału głównego koronnego w Piotrkowie
117
Ukształtowanie nowych wyobrażeń pieczęci trybunalskich, tj. Orłów Białych
wpisuje się dobrze w szerszy plan uporządkowania symboliki różnych władz
sądowych I Rzeczypospolitej z końca XVIII w. Prawodawca świadomie tworzył
wówczas pieczęcie, które swymi wyobrażeniami dobrze odpowiadały randze sądu.
W konstytucjach sejmowych z 1766 i z 1768 r. opisane zostały wyobrażenia i teksty
legend otokowych pieczęci sądów referendarskich120. Pieczęcie sądów apelacyjnych
wyposażone zostały w Orły Białe lub znaki utworzone ze złożenia herbu miasta
wydziałowego i Orła Białego (zob. s. III/89-98). Natomiast pieczęcie sądów, które
orzekały w pierwszej instancji otrzymały obrazy utworzone odpowiednio z herbów
województw (zob. s. II/124) i z herbów miast (zob. s. III/83).
120
W konstytucji z 1766 r. „…a dla pieczętowania dekretów tychże jurysdykcji referendarskiej, pieczęć
mniejszą od koronnej pod Orłem Polskim z napisem PIECZĘĆ REFERENDARYJ KORONNEJ
wyznaczamy…” – VL, t. VII, Petersburg 1860, s. 206. Zapis ten z drobnymi zmianami stylistycznymi
powtórzony został w konstytucji z 1768 r. – VL, t. VII, Petersburg 1860, s. 334.
Pieczęcie sądów ziemiańskich i sądów konfederackich
w 1792 roku
styczniu 1792 r. uchwalona została konstytucja Sejmu Wielkiego, która zmieniła
Wstrukturę
polskich sądów szlacheckich wyrokujących w pierwszej instancji .
1
W miejsce sądów grodzkich oraz sądów ziemskich prawodawca powołał do życia
sądy ziemiańskie2. Reforma sądownictwa szlacheckiego z 1792 r. była następstwem
załamania się wymiaru sprawiedliwości w czasach saskich. Promotorzy przemian
poszukiwali nowoczesnych rozwiązań, które usprawniłyby wymiar sprawiedliwości
w Polsce. Reformowali zarówno sądownictwo szlacheckie, jak również sądy, które
orzekały w sprawach mieszczan (zob. s. III/76)). Zmiany w strukturze sądownictwa
szlacheckiego należy traktować jako odpowiedź prawodawcy na oczekiwanie
szlachty, na jej postulat stworzenia sądu wyrokującego w pierwszej instancji we
wszystkich sprawach, które mogłyby dotyczyć posesjonatów.
Powstanie sądu ziemiańskiego zapowiadała konstytucja z 3 maja 1791 r.3
W wywodzie, który objaśniał potrzebę przeprowadzenia głębokiej reformy wymiaru
sprawiedliwości w Koronie, autorzy ustawy zasadniczej akcentowali trójpodział
władz. Zaznaczyli, iż „władza sądowa nie może być wykonywana ani przez władzę
prawodawczą, ani przez króla, lecz przez magistratury na ten koniec ustanowione
i wybierane”4. Reforma sądów spowodować miała zmiany, po których „każdy
człowiek bliską dla siebie… (znajdzie – M. A.) sprawiedliwość”5, a przestępca
odczuje „groźną nad sobą rękę krajowego rządu”6. Konstytucja 3 maja 1791 r.
zapowiadała utworzenie sądów pierwszej instancji „dla każdego województwa, ziemi
i powiatu”, w których wyrokować mieli sędziowie wybierani na sejmikach.
Sędziowie sądów ziemiańskich rozstrzygać mieli sprawy natychmiast po ich
wniesieniu. Według prawodawcy sądy ziemiańskie miały być „zawsze gotowe” dla
czynienia sprawiedliwości. Wyjątkiem były trzy miesiące letnie (wakacyjne),
podczas których działać miały wyłącznie kancelarie sądów7.
Zobowiązanie złożone przez prawodawcę 3 maja 1791 r. zostało zrealizowane
w styczniu 1792 r. Uchwalona została konstytucja, która powoływała do życia sądy
ziemiańskie8. Przed nowymi sądami procesować się miała szlachta, duchowni
1
VL, t. IX, Petersburg 1889, s. 370-373; Historia państwa i prawa polskiego, t. II Od poł. XV wieku do
roku 1795, pod red. J. Bardacha, Warszawa 1968, s. 372, 543; J. Sobczak, Wielkopolskie sądy ziemiańskie, Warszawa-Poznań 1977 („Prace Komisji Historycznej”, 1977, t. XXX).
2
W podręcznikach historyczno-prawnych zwrócono uwagę, iż sądy ziemiańskie miały przejąć także
kompetencje sądu podkomorskiego – Historia państwa i prawa polskiego…, s. 543. Inaczej problem
przedstawiają autorzy opracowań szczegółowych („…nie wiadomo, czy sądy ziemiańskie miały przejąć
kompetencje sądów podkomorskich…”) – J. Sobczak, Wielkopolskie sądy ziemiańskie…, s. 46.
3
VL, t. IX, Petersburg 1889, s. 224.
4
Tamże, s. 224.
5
Tamże.
6
Tamże.
7
J. Bielecka, Inwentarze ksiąg archiwów grodzkich i ziemskich Wielkopolski XIV-XVIII wieku, Poznań
1965, s. 179.
8
VL, t. IX, Petersburg 1889, s. 370-373.
Pieczęcie sądów ziemiańskich i sądów konfederackich w 1792 roku
119
pochodzenia szlacheckiego, kobiety szlachcianki, a także „korporacje”, czyli osoby
prawe (np. banki, zakony, władze miejskie, kościoły oraz synagogi). Kompetencje
rzeczowe nowych sądów obejmowały wszystkich posiadaczy ziemi bez wnikania
w ich stan społeczny. Obok spraw związanych z posiadaniem nieruchomości
sędziowie sądów ziemiańskich uprawnieni byli do rozpatrywania sporów także
o innym charakterze. Otrzymali prawo do badania m. in. konfliktów wynikających
z obrotu wekslami. W tym zakresie przedmiotowym przed sędziami nowych sądów
stawać mieli mieszczanie, chłopi i Żydzi. Przed sądem ziemiańskim dochodzono
prawdy w sporach zarówno karnych, jak i cywilnych, choć tych pierwszych było
mało i dotyczyły głównie zdarzeń błahych.
Ostatnim etapem tworzenia sądów ziemiańskich był wybór jego sędziów oraz
wyznaczenie stałego miejsca procedowania. W województwie sieradzkim skład
orzekający dla sądu powiatów sieradzkiego oraz szadkowskiego wyłoniony został
dopiero 14 lutego 1792 r.9 Prawodawca precyzyjnie określił miejsca, w których
wyrokować mieli sędziowie sądów nowego typu10. Decyzje w sprawie lokalizacji
sądów były kontynuacją tradycji szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości z okresu
poprzedzającego reformę sądownictwa (zob. s. II/43). Dla województwa łęczyckiego
przewidziano jedną siedzibę sądu. W Łęczycy rozstrzygane miały być spory ze
wszystkich powiatów województwa łęczyckiego, tj. brzezińskiego, inowłodzkiego11,
łęczyckiego i orłowskiego. Trzy miasta uznano za siedziby sądów dla posesorów
z województwa sieradzkiego. W Sieradzu sądzono sprawy z powiatów sieradzkiego
i szadkowskiego, w Piotrkowie z powiatów piotrkowskiego oraz radomszczańskiego,
a w Wieluniu z ziemi wieluńskiej i z powiatu ostrzeszowskiego.
Sądy ziemiańskie bez przeszkód działały do poł. 1792 r. Do ich zlikwidowania
(jako „narzędzia despotyzmu”) nawoływał marszałek konfederacji targowickiej
Stanisław S. Potocki w decyzji z czerwca 1792 r.12 W miejsce sądów ziemiańskich
przywrócono dawny model sądownictwa szlacheckiego13, choć bardziej poprawne
będzie stwierdzenie, iż stworzony został wówczas nowy typ sądów dla szlachty,
czyli sądy konfederacji koronnej. Otrzymały one strukturę dwuinstancyjną.
W pierwszej instancji wyrokowano w sądach utworzonych w województwach „przy
marszałkach województw i konsyliarzach”14. Pozwy przed ten sąd wystawiane były
w języku polskim „pod imieniem Marszałka konfederackiego województwa”.
W Poznaniu sąd konfederacki (obejmujący jurysdykcją województwa Wielkopolski
9
J. Kobierzycki, Przyczynki do dziejów ziemi sieradzkiej, cz. 1, Warszawa 1915, s. 109-110.
VL, t. IX, Petersburg 1889, s. 370.
11
W sprawie powiatu inowłodzkiego – Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII
wieku. Spisy, opr. E. Opaliński, H. Żerek-Kleszcz, pod red. A. Gąsiorowskiego, Kórnik 1993, s. 5-6.
12
L. Wegner, Konfederacya województw wielkopolskich poznańskiego, kaliskiego, gnieźnieńskiego
i ziemi wschowskiej dnia 20 sierpnia 1792 r. w mieście Środzie zawiązana, Poznań 1863, s. 172;
J. Wąsicki, Konfederacja targowicka i ostatni sejm Rzeczypospolitej z 1793 roku (Studium historycznoprawne), „Studia nad Historią Prawa Polskiego”, 1952, t. XXI, z. 2, s. 219.
13
J. Bielecka, Inwentarze ksiąg archiwów grodzkich i ziemskich…, s. 180.
14
L. Wegner, Konfederacya województw wielkopolskich…, s. 173.
10
120
Pieczęcie szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości
właściwej15) rozpoczął działalność w październiku 1792 r.16 Umocowanie prawne
sądu konfederackiego pierwszej instancji, a także brzmienie pozwów sądów
konfederackich uznajemy za istotne przesłanki do wyjaśnienia treści wyobrażeń
pieczęci konfederackich.
Sąd drugiej instancji (sąd generalny konfederacki) powstał przy marszałku
konfederacji generalnej i przy izbie konsyliarskiej. Miejsce odbywania posiedzeń
sądu początkowo wyznaczała kwatera marszałka. Pozwy przed sąd generalny
konfederacki wydawane były w imieniu marszałka generalnego konfederacji
koronnej. We wrześniu 1792 r. dokonano zmian w zasadach funkcjonowania sądów
drugiej instancji17. Określono m. in. stałe miejsce posiedzeń i uczyniono nim Lublin.
Wyznaczono także dwóch pisarzy. Tadeusz Skarzyński odpowiedzialny został za
sprawne funkcjonowanie sądownictwa w Wielkopolsce, natomiast Jakub Pawłowski
nadzorował sądy w Małopolsce18.
Sądy konfederackie zawiesiły działalność w poł. 1793 r. w wyniku wydarzeń
politycznych. W dniu 12 kwietnia 1793 r. oddziały pruskie wkroczyły do
Piotrkowa19. Sześć dniu później, tj. 18 kwietnia 1793 r. szlachta sieradzka wybrała
przedstawicieli, którzy w jej imieniu zadeklarowali w Poznaniu wierność królowi
pruskiemu20. Analiza zapisów z akt sądu konfederacji województw wielkopolskich
wskazuje, że sędziowie zaprzestali czynności na pocz. lipca 1793 r.21 W listopadzie
1793 r. sejm grodzieński uchwalił konstytucję, mocą której utworzone zostały nowe
sądy ziemskie (grodzieńskie)22. Ta ostatnia reorganizacja sądownictwa szlacheckiego
w Polsce nie miała żadnego wpływu na wymiar sprawiedliwości w województwach
łęczyckim i sieradzkim. Te terytoria były już częścią Królestwa Prus.
W konstytucjach z 2. poł. XVIII w., które kształtowały ustrój wymiaru
sprawiedliwości w Polsce, prawodawca zazwyczaj precyzyjnie określał wyobrażenia
pieczęci i wskazywał brzmienie tekstów legend pieczętnych. Świadczy to o uznaniu
sfragistyki sądowej za ważną przestrzeń publiczną kształtowaną przez prawodawcę.
Z tego też powodu treści stempli sądów ziemiańskich (obrazy i teksty) określone
zostały zapisami prawa stanowionego.
Pieczęcie sądów ziemiańskich (w zgodzie z brzmieniem wzorcowej legendy)
ściśle powiązane zostały z jednostkami podziału administracyjnego państwa.
Prawodawca zażądał, aby stemple sądów ziemiańskich nazywane były „pieczęciami
15
Tamże, s. 200.
Tamże, s. 174.
17
Tamże, s. 190-191; J. Wąsicki, Konfederacja targowicka…, s. 220.
18
L. Wegner, Konfederacya województw wielkopolskich…, s. 190-191.
19
Z. Anusik, Życie polityczne miasta w latach 1655-1793, [w:] Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego, pod
red. B. Baranowskiego, Łódź 1989, s. 157.
20
J. Kobierzycki, Przyczynki do dziejów ziemi sieradzkiej, cz. 1 …, s. 110-111; J. Włodarczyk, Dzieje
polityczne od połowy XVI wieku do upadku Rzeczypospolitej, [w:] Szkice z dziejów Sieradzkiego, Łódź
1977, s. 162.
21
L. Wegner, Konfederacya województw wielkopolskich…, s. 38.
22
VL, t. X, Poznań 1952, s. 286.
16
Pieczęcie sądów ziemiańskich i sądów konfederackich w 1792 roku
121
województwa”, „pieczęciami ziem” lub „pieczęciami powiatów”23. Pieczęcie sądów
ziemiańskich, które wykorzystywane były w codziennej praktyce kancelaryjnej,
nosiły zwroty niekiedy odbiegające od konstytucyjnego wzorca.
Legendy pieczęci sądów ziemiańskich redagowano w języku polskim. Problem
ten rozpatrywać należy na szerszej płaszczyźnie. Polszczyzna pod koniec XVIII w.
stała się językiem czynności urzędowych. Wprowadzono ją m. in. do postępowania
w sądzie ziemiańskim24. Bieg procesu sądowego, jego dokumentacja oraz napisy na
pieczęciach sądowych formułowane były po polsku. W sądzie obowiązywała zatem
zasada jednego języka dla wszystkich etapów postępowania.
W zgodzie z brzmieniem konstytucji skomponowane zostały pieczęcie
wojewódzkie używane przez m. in. sądy ziemiańskie poznańskie25, płockie26 oraz
wołyńskie27. Odnaleźć możemy pieczęcie, w których informacje o województwie
uzupełniane były o nazwy powiatów, w których funkcjonował sąd. Rozszerzenie
treści legendy wynikało z zasięgu jurysdykcji poszczególnych sądów. Tak
zbudowana została legenda pieczęci m. in. sądu ziemiańskiego województwa
gnieźnieńskiego wyrokującego w sprawach osób z powiatu kcyńskiego28. Według
tego schematu skomponowana została krakowska pieczęć wojewódzka przeznaczona
dla sądu, który orzekał na obszarze powiatów krakowskiego, proszowskiego oraz
księstwa siewierskiego29. Pieczęcią województwa posługiwał się sąd ziemiański
w Kaliszu, który jurysdykcją obejmował powiat kaliski30.
Sędziowie sądu ziemiańskiego z siedzibą w Sieradzu w legendzie swej pieczęci
również umieścili informację o powiatach, które podlegały ich jurysdykcji (fot.
nr II/42). Jednakowoż dla określenia typu pieczęci użyli oni formy przymiotnikowej.
Typariusz nazwali pieczęcią wojewódzką31, a nie pieczęcią województwa. Tak samo
23
Wzorcowy tekst legendy – PIECZĘC WOJEWÓDZTWA, ZIEMI lub POWIATU „N” – VL, t. IX,
Petersburg 1889, s. 373.
24
VL, t. IX, Petersburg 1889, s. 376; J. Sobczak, Wielkopolski sąd ziemiański…, s. 66, 77.
25
PIECZĘC WOIEWODZTWA POZNANSKIEGO – MNK, Gabinet monet i medali, sygn. 68428;
S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje, Warszawa 1993, s. 178.
26
PIECZĘC WOIEWODZTWA PŁOCKIEGO – Muzeum w Łowiczu, Zbiór W. Tarczyńskiego.
27
PIECZEC WOIEWODZTWA WOLYNSKIEGO – J. Nieć, Dwie rzadkie pieczęcie z XVIII wieku,
„Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne”, 1936, t. XVIII, s. 130-131 (Julian Nieć – naszym
zdaniem błędnie – sądził, iż pieczęć wojewódzka wołyńska była własnością komisji porządkowej
cywilno-wojskowej powiatu łuckiego. Zdanie to – powołując się na ustalenia z 1936 r. – powtórzył
Stefan K. Kuczyński – S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie…, s. 197).
28
PIECZĘC WOIEWODZTWA GNIEZNINSKIEGO | Y POWIATU KCZYNSKIEGO – APPoznań,
Dokumenty wiejskie, sygn. 314/2.
29
PIECZĘC WOIEWODZTWA KRAKOWSKIEGO POWIATOW KRAKOWSKIEGO PROSZOWSKIEGO I XIESTWA SIEWIERSKIEGO | 17-92 – MNKraków, Dz. rkps., M. Gumowski, Herby
ziemskie, sygn. 1507, k. 135; S. Kutrzeba, Katalog Krajowego Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich
w Krakowie, [w:] Teka Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, t. III, Kraków 1909, s. 123.
30
PIECZĘĆ WOIEWODZTWA KALISKIEGO POWIATU TEGOŻ – J. Główka, Pieczęcie w archiwaliach Działu Historii Muzeum Narodowego w Kielcach, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach”, 1993, t. XVII, s. 221.
31
PIECZĘC WOIEWODZKA POWIATOW SIERADZKIEGO I SZADKOWSKIEGO – ADWłocławek, Dokumenty, sygn. 2661.
122
Pieczęcie szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości
postąpili twórcy pieczęci sądu ziemiańskiego województwa łęczyckiego, który
wyrokował w Brzezinach i w Inowłódzu32. W przypadku tej ostatnie pieczęci zwraca
uwagę informacja o dwóch miejscach wyrokowania. W zgodzie z konstytucją
miejscem orzekania sądu ziemiańskiego w województwie łęczyckim miała być tylko
Łęczyca33 (zob. s. II/119).
Kwerendy w archiwaliach wytworzonych w ostatnich lat I Rzeczypospolitej
ujawniły istnienie pieczęci o legendach, które odbiegały swą treścią od normy
z konstytucji o sądach ziemiańskich. Brzmienie tych legend może sugerować, iż
tworzono je w celu dokładnego określenia nazwy sądu (tj. sądu ziemiańskiego) lub
formułowano je dla opisania organizacji samorządu szlacheckiego (tj. ziemstwa –
zob. s. II/55)). W grupie tychże pieczęci wyróżnić możemy dwie odmiany. Jednej
z nich nie możemy jednak pewnie powiązać z sądami ziemiańskimi.
Jeśli odwołamy się do brzmienia legend, to możemy uznać, że w latach 17921793 obok pieczęci wojewódzkich istniały pieczęcie ziemiańskie i pieczęcie sądu
ziemiańskiego. Pieczęcie ziemiańskie były używane m. in. w sądach województw
brzeskiego34 oraz łęczyckiego35 (fot. nr II/43). Pieczęcie sądu ziemiańskiego
znajdowały się na wyposażeniu m. in. sądu ziemiańskiego kaliskiego36 oraz sądu
ziemiańskiego dla powiatów poznańskiego i międzyrzeckiego37. Pieczęcie kaliską
oraz poznańsko-międzyrzecką pewnie wiążemy z sądownictwem ziemiańskim.
Związki pieczęci ziemiańskich brzeskiej oraz łęczyckiej z ziemiańskim wymiarem
sprawiedliwości nie są dla nas już tak oczywiste.
Szczególnie prosta była identyfikacja pieczęci kaliskiej. Jej legenda otokowa
jednoznacznie wskazywała na sąd ziemiański, a jej odcisk został przez nas
odnaleziony w kaliskiej księdze sądu ziemiańskiego. W tym miejscu pragniemy
podnieść problem, który powinien stać się przedmiotem dalszych badań. Jeśli
uznamy, że dla kaliskiego sądu ziemiańskiego wykonano jednocześnie pieczęć sądu
ziemiańskiego i pieczęć województwa, to musimy w przyszłości zapytać o ich
wzajemne relacje oraz kompetencje kancelaryjne.
Treść legendy otokowej oraz obserwacje kaliskie każą nam uznać także pieczęć
poznańsko-międzyrzecką za stempel sądu ziemiańskiego. Naszych przypuszczeń
w tym przypadku nie możemy zweryfikować miejscem przechowywania źródła.
Odciski pieczęci poznańsko-międzyrzeckiej odnaleźliśmy w dokumentacji grodzkiej.
32
PIECZEC WOIEWODZKA POWIATOW BRZEZINSKIEGO […] INO – APŁódź, AM Zgierza,
sygn. 10, k. 23, 41.
33
VL, t, IX, Petersburg 1889, s. 370.
34
PIECZĘC ZIEMIANSKA POWIATU BRZESKIEGOKUJAWSKIEGO – MNKraków, Dz. rkps.,
M. Gumowski, Herby ziemskie, sygn. 1507, k. 33.
35
PIECZĘC ZIEMIANSKA ŁĘCZYCKA – APŁódź, Archiwum Leopoldów z Rzepiszewa, sygn.
V 10/9, k. 19v; KKP Waliszew; KKP Głowno; MNKraków, Dz. rkps., M. Gumowski, Herby ziemskie,
sygn. 1507, k. 179; S. K. Kuczyński, Pieczęcie i herby miasta Łęczycy oraz ziemi łęczyckiej, Łęczyca,
1984, nr II/10.
36
PIECZEC SADU ZIEMIANSKIEGO WOJ. […] KALISKIEGO – APPoznań, Księgi sądu ziemiańskiego w Kaliszu, ks. 1, k. 335.
37
PIECZEC SADU ZIEMIANSKIEGO WOJEWODZTWA Y POWIATOW POZNANSKIEGO MIEDZYRZECKIEGO – APPoznań, Księgi grodzkie poznańskie, ks. 1758, k. 199.
Pieczęcie sądów ziemiańskich i sądów konfederackich w 1792 roku
123
Pieczęcie ziemiańskie brzeska oraz łęczycka zostały ujawnione pod ekstraktami
z ksiąg grodzkich, które opisywały sprawy z 1789 i z 1793 r. Ta druga data (obok
brzmienia legendy otokowej niewłaściwej dla sądu ziemiańskiego) zmusza nas do
rozważenia związków tych dwóch pieczęci (szczególnie ziemiańskiej pieczęci
łęczyckiej) z sądownictwem ziemiańskim zorganizowanym w okresie sprawowania
władzy przez konfederację targowicką.
W 1793 r. zostały utworzone z woli sejmu grodzieńskiego nowe sądy ziemskie.
Nowe sądy zostały konstytucyjnie wyposażone w pieczęcie o ustalonej treści. Ich
wyobrażenia tworzyły herby „swojego województwa”, a legendy odwoływały się do
nazwy zorganizowanej szlachty, czyli do ziemstwa38. W odpowiedzi na konstytucję
grodzieńską z 1793 r. o ustanowieniu nowych sądów powstała np. krakowska
pieczęć ziemstwa39.
Po przedstawieniu terminologii właściwej dla sfragistyki sądów ziemiańskich
i ziemskich (grodzieńskich) warto ponownie zastanowić się nad pieczęciami
ziemiańskimi z województw brzeskiego i łęczyckiego. Sformułowania z pieczęci
brzeskiej i łęczyckiej (pieczęć ziemiańska) być może nawiązywały do urzędowej
nazwy sądu (sąd ziemiański) z pocz. 1792 r., ale czyniły to niedokładnie. Równie
prawdopodobny może być związek tychże sformułowań z pojęciem ziemstwa, czyli
zorganizowanej szlachty. W tym przypadku ziemiańskie pieczęcie brzeska i łęczycka
powstałyby z pogwałceniem konstytucji z 1792 r. w tej jej części, która dotyczyła
legendy.
Nie możemy pieczęci ziemiańskiej województwa łęczyckiego powiązać
z sądownictwem ukształtowanym przez sejmu grodzieński. W kwietniu 1793 r.
mieszkańcy województw łęczyckiego i sieradzkiego stali się poddanymi króla Prus.
Najbardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz, w którym uznamy, że pieczęć
ziemiańska łęczycka wykonana została po klęsce Polski w wojnie z Rosją i związana
była z konfederackim wymiarem sprawiedliwości, który funkcjonował do kwietnia
1793 r. Za takim rozwiązaniem przemawia podobieństwo wyobrażenia ziemiańskiej
pieczęci łęczyckiej do obrazu z konfederackiej pieczęci aktowej dwóch powiatów
województwa sieradzkiego40 (fot. nr II/44, zob. s. II/125-126).
W konstytucji sejmowej o sądach ziemiańskich prawodawca określił także
wyobrażenia, jakie powinny zostać wprowadzone na pola pieczęci nowych sądów.
Sejm uznał, iż obrazy pieczętne pieczęci sądów ziemiańskich tworzyć będą herby
terytorialne właściwe dla siedziby sądu41. Wola prawodawcy w tej kwestii została
zrealizowana. Na wszystkich znanych nam pieczęciach sądów ziemiańskich
38
PIECZĘĆ ZIEMSTWA „N” – VL, t. X, Poznań 1952, s. 289.
PIECZĘC ZIEMSTWA KRAKOWSKIEGO – A. Chmiel, Materyały sfragistyczne. Pieczęcie ziemskie i Trybunału koronnego w Polsce, „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne”, 1897, t. III,
szp. 289.
40
PIECZ AKTOWA KONFEDRACI POWIATOW SIERADZKIEGO I SZADKOWSKIEGO – ADWłocławek, Dokumenty, sygn. 2669; APŁódź, Archiwum Leopoldów z Rzepiszewa, sygn. V 10/9,
k. 19v.
41
„…każdy sąd ziemiański mieć będzie pieczęć z herbem swojego województwa, ziemi lub powiatu…”
– VL, t. IX, Petersburg 1889, s. 373.
39
124
Pieczęcie szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości
widzieliśmy herby ziemskie, które umieszczono zgodnie z terytorialną właściwością
sądu.
Na naszą uwagę zasługują pieczęcie sądów z tych województw, których herby
zbliżone były do Orła Białego. Ciekawych danych dostarcza też zestawienie pieczęci
ziemskich kaliskiej, płockiej oraz sieradzkiej z Orłami Białymi z pieczęciami
ziemiańskimi z tych samych obszarów. Wyobrażenia pieczęci sądów szlacheckich
radykalnie zmieniły się w Wielkopolsce i na obszarze Polski centralnej w 1792 r.
Na poznańskiej pieczęci wojewódzkiej umieszczony został na tarczy herbowej
orzeł poznański, czyli orzeł bez insygniów królewskich42. Dysponenci poznańskiej
pieczęci wojewódzkiej dokładnie zrealizowali zalecenie prawodawcy oraz dobrze
odróżniali znak królewski (obecny na poznańskiej pieczęci ziemskiej z 1764 r. –
fot. nr II/31) od herbu swojego województwa. Również pieczęć sądu ziemiańskiego
dwóch powiatów, tj. poznańskiego oraz międzyrzeckiego wyposażona została w herb
województwa poznańskiego, czyli w orła niekoronowanego na tarczy herbowej43.
Z insygniów królewskich zrezygnowali twórcy wyobrażenia pieczęci wojewódzkiej
województwa gnieźnieńskiego44. Na pieczęci gnieźnieńskiej oglądać możemy na
tarczy herbowej orła niekoronowanego. Wyobrażenie pieczęci województwa
gnieźnieńskiego, a także obraz z pieczęci gnieźnieńskiej komisji porządkowej
cywilno-wojskowej z 1790 r. (zob. s. II/133) jednoznacznie świadczą o przejęciu
godła poznańskiego przez województwo gnieźnieńskie. Takie rozwiązanie uznać
należy za naturalny bieg zdarzeń. Województwo gnieźnieński powstało w 1768 r.
z części województwa poznańskiego.
Wartościowy przykład pochodzi z Mazowsza. Na polu płockiej pieczęci
wojewódzkiej45 znajdujemy godło województwa, tj. orła (czarnego) ukoronowanego
z literą P na piersi. Orzeł koronowany z literą P wystąpił też na nieco wcześniejszej
pieczęci komisji porządkowej cywilno-wojskowej województwa płockiego (zob.
s. II/133). Pamiętamy, że na polu płockiej pieczęci ziemskiej z 1659 r. umieszczony
był Orzeł Biały niekoronowany bez litery P identyfikującej województwo46.
Orzeł krakowski, czyli w orzeł koronie znalazł się na pieczęci wojewódzkiej
powiatów krakowskiego, proszowskiego oraz księstwa siewierskiego47. W tym
przypadku ukoronowany orzeł (w zgodzie z nowy sposobem identyfikacji sądu)
wierne nawiązywał do krakowskiej symboliki terytorialnej.
Ciekawych obserwacji dostarcza także sfragistyka województwa kaliskiego
z ostatnich lat XVIII w. Na polu kaliskiej pieczęci ziemskiej z XVIII w. umieszczony
był Orzeł Biały koronowany z Ciołkiem Stanisława Augusta na piersi (fot. nr II/30).
Orzeł królewski w latach 1791-1792 usunięty został ze sfragistyki kaliskiej. Wiemy,
że na pieczęci wojewódzkiej województwa kaliskiego ulokowano herb ziemski, czyli
42
MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68428; S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie…,
s. 178.
43
APPoznań, Księgi grodzkie poznańskie, ks. 1758, k. 199.
44
APPoznań, Dokumenty wiejskie, sygn. 314, k. 2.
45
Muzeum w Łowiczu, Zbiór W. Tarczyńskiego.
46
MNKraków, Dz. rkps., M. Gumowski, Herby ziemskie, sygn. 1507, tabl. IX, nr 88.
47
Tamże, k. 135.
Pieczęcie sądów ziemiańskich i sądów konfederackich w 1792 roku
125
na polu szachowanym głowę wołu z kolcem w nozdrzach48. Także na kolejnych
dwóch pieczęciach kaliski z ostatnich lat I Rzeczypospolitej, tj. na pieczęci sądu
ziemiańskiego i na stemplu komisji porządkowej cywilno-wojskowej nie znajdujemy
wyobrażeń Orła Białego. Na polu pieczęci kaliskiego sądu ziemiańskiego
umieszczona została głowa wołu na owalnej traczy herbowej w barokowym
kartuszu49. Stan zachowania odcisku uniemożliwia wnioskowanie na temat
powierzchni pola tarczy. Nie wiemy, czy było ono szachowane. Inaczej postąpił
wykonawca pieczęci kaliskiej komisji porządkowej cywilno-wojskowej z 1791 r.
(zob. s. II/136). Na jej polu zobaczyć możemy wielopolową tarczę herbową
z godłami trzech herbów. Były to godła województw kaliskiego i poznańskiego (?)
oraz Ciołek Stanisława Augusta.
Na pieczęciach sądów ziemiańskich i konfederackich województw łęczyckiego
i sieradzkiego umieszczono właściwe herby terytorialne. Na pieczęci wojewódzkiej
powiatów sieradzkiego oraz szadkowskiego50 (fot. nr II/42), a także na pieczęci
wojewódzkiej powiatów brzezińskiego oraz inowłodzkiego51 wystąpiły hybrydy
odpowiednio sieradzka i łęczycka. Godła herbów terytorialnych na obu pieczęciach
były zbliżone. Połulwy zajmowały heraldyczne prawe przestrzenie pól obu pieczęci,
a połuorły lewe. Nad zwierzętami herbowymi na obu stemplach położono korony
otwarte.
Hybrydę łęczycką zobaczyć możemy też na polu pieczęci ziemiańskiej
łęczyckiej52 (fot. nr II/43). Wyobrażenia pieczęci wojewódzkiej łęczyckiej powiatów
brzezińskiego i inowłodzkiego oraz pieczęci ziemiańskiej łęczyckiej różnią się
symbolem umieszczonym na piersi ziemiańskiej hybrydy łęczyckiej. Jest nim owalna
tarcza z godłem, które przypominało Ogończyka lub Odrowąża (półpierścień i strzała
grotem w górę). Wcześniejsze wypowiedzi Mariana Gumowskiego, a dotyczące
omawianej tu pieczęci (powtórzone przez Stefana K. Kuczyńskiego) źle opisywały
jej wyobrażenie. Marian Gumowski dostrzegał Ciołka Stanisława Augusta na piersi
ziemiańskiej hybrydy łęczyckiej53. Taka obserwacja pozostaje w sprzeczności ze
zgromadzonym przez nas materiałem, a także z ideą znaków zreformowanego
sądownictwa szlacheckiego doby Sejmu Wielkiego. O herbie panującego na polach
pieczęci sądowych nie wspominały też uchwały konfederacji targowickiej i ustawy
grodzieńskie.
Podobny układ znaków (hybrydę sieradzką z owalną tarczą herbową z godłem
Ogończyka na piersi) odnajdujemy na pieczęci aktowej konfederacji powiatów
sieradzkiego i szadkowskiego (fot. nr II/44). Jej odciski uwierzytelniały odpisy
z ksiąg konfederacji wojewódzkiej powiatów sieradzkiego oraz szadkowskiego
48
J. Główka, Pieczęcie w archiwaliach…, s. 221.
APPoznań, Księgi sądu ziemiańskiego w Kaliszu, ks. 1, k. 335.
50
ADWłocławek, Dokumenty, sygn. 2661.
51
APŁódź, AM Zgierza, sygn. 10, k. 23, 41.
52
APŁódź, Archiwum Leopoldów z Rzepiszewa, sygn. V 10/9, k. 19v; KKP Głowno; KKP Waliszew;
S. K. Kuczyński, Pieczęcie i herby miasta Łęczycy…, nr II/10.
53
MNKraków, Dz. rkps., M. Gumowski, Herby ziemskie, sygn. 1507, k. 179; S. K. Kuczyński,
Pieczęcie i herby miasta Łęczycy…, s. 146.
49
126
Pieczęcie szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości
z listopada 1792 i z pocz. 1793 r.54 Sieradzka pieczęć aktowa wyrzeźbiona została
w okresie sprawowania władzy na terenie województwa sieradzkiego przez
konfederację targowicką.
Herby rodowe na pieczęciach sądów szlacheckich informowały o urzędnikach
sprawujących władzę sądową. Na pieczęciach konfederackich herb szlachecki
zazwyczaj wskazywał na jej marszałka. W naszych rozważaniach tu prowadzonych
zwraca uwagę fakt, iż jednakowy herb pojawił się jednocześnie na piersiach hybryd
łęczyckiej oraz sieradzkiej. Marszałkiem targowiczan w dniu 3 września 1792 r.
w województwie sieradzkim został Jacek Siemieński (Siemiński)55, ale (jak wynika
ze spisów urzędników) pieczętował się Leszczycem56. W województwie łęczyckim
pod koniec sierpnia 1792 r. marszałkiem został Onufry Dąbrowski57 herbu Dołęga58.
Zatem Ogończyka z piersi hybryd łęczyckiej oraz sieradzkiej nie możemy związać
z marszałkami targowiczan. Być może Ogończyk był herbem pisarza Tadeusza
Skarzyńskiego, który nadzorował pracę konfederackiego wymiaru sprawiedliwości
w Wielkopolsce (zob. s. II/120). Jednakowoż nazwiska Skarzyńskich nie znajdujemy
w wykazach rodzin pieczętujących się Ogończykiem.
Zadać musimy pytanie o przyczyny, dla których w 1792 r. prawodawca
powiązał sfragistykę sądów ziemiańskich z heraldyką ziemską. Wydaje się, że
odpowiedź zawarta jest w konstytucji z 3 maja 1791 r. i w konstytucji z 1792 r.
o sądach ziemiańskich. Zmianę wyobrażeń pieczęci sądów ziemiańskich wiążemy ze
sposobem ustanawiania sądów i z procedurami wyłaniania personelu ziemiańskiego
wymiaru sprawiedliwości.
Konstytucja z 3 maja 1791 r. zapowiadała, iż sędziowie sądu ziemiańskiego
powoływani będą na sejmikach szlacheckich. Ustawa o sądach ziemiańskich
precyzowała ogólne stwierdzenia z ustawy zasadniczej. Określała liczbę sędziów
każdego sądu oraz wskazywała procedury ich elekcji. Sędziowie wybierani byli na
sejmikach deputackich, a ich kadencja trwała cztery lata. Przepisy o sądach
ziemiańskich nie przewidywały udziału władcy59 w procesie kształtowania składu
sędziowskiego. Całe postępowanie ustawa pozostawiła szlachcie.
Konstytucja z 1792 r. zmieniła także charakter urzędu pisarza w sądzie
ziemiańskim. Do 1792 r. pisarz ziemski był urzędnikiem z nominacji królewskiej.
W pracach sądu ziemiańskiego brali udział pisarz aktowy i pisarz sądowy. Pisarz
aktowy wybierany był przez sejmik deputacki i funkcję piastował dożywotnio60.
54
ADWłocławek, Dokumenty, sygn. 2669; APŁódź, Archiwum Leopoldów z Rzepiszewa, sygn.
V 10/9, k. 19v.
55
J. Kobierzycki, Przyczynki do dziejów ziemi sieradzkiej…, cz. 1, s. 110; D. Rolnik, Szlachta koronna
wobec konfederacji targowickiej (maj 1792-styczeń 1793), Katowice 2000, s. 80-83.
56
Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego … , s. 289.
57
D. Rolnik, Szlachta koronna wobec konfederacji targowickiej..., s. 94-95, 153.
58
Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego … , s. 249.
59
„…sędzia obrany nie będzie potrzebował przywileju dotąd zwyczajnego, ale na miejscu przywileju,
odbierze laudum sejmikowe, który służyć mu będzie za dowód elekcji jego…” – VL, t. IX, Petersburg
1889, s. 371; J. Sobczak, Wielkopolski sąd ziemiański…, s. 49.
60
VL, t. IX, Petersburg 1889, s. 374; J. Sobczak, Wielkopolski sąd ziemiański…, s. 52.
Pieczęcie sądów ziemiańskich i sądów konfederackich w 1792 roku
127
Pełnił on rolę kierownika kancelarii sądowej. Był upoważniony do spisywania
i wydawania ekstraktów. W sądach ziemiańskich pracował też pisarz sądowy. Był on
pomocnikiem sądu podczas posiedzeń. Wybierali go sędziowie sądu ziemiańskiego
na kadencję siedmiu lat61.
Sposób kompletowania składu orzekającego, a także procedura powoływania
personelu sądowego świadczą, iż władza królewska przekazała uprawnienia sądowe
samorządowi szlacheckiemu. Samorządy szlacheckie poszczególnych województw
decydowały o składzie sądu i z tego powodu – naszym zdaniem – godła terytorialne
znalazły się na polach pieczęci sądu ziemiańskiego. Na szlacheckim samorządzie
terytorialnym spoczywała także odpowiedzialność za sprawność działania sądu
ziemiańskiego.
Mocne stwierdzenie o rozerwaniu związków pomiędzy szlacheckim wymiarem
sprawiedliwości, a królem opatrzyć należy istotnym zastrzeżeniem. Pozwy przed sąd
ziemiański wydawane były w imieniu króla62.
61
62
VL, t. IX, Petersburg 1889, s. 373; J. Sobczak, Wielkopolski sąd ziemiański…, s. 53.
J. Sobczak, Wielkopolski sąd ziemiański…, s. 67-68.
Pieczęcie komisji porządkowych cywilno-wojskowych
dniu 15 grudnia 1789 r. Sejm Wielki przyjął konstytucję, która stworzyła
Wpodstawę
prawną dla powołania komisji porządkowych cywilno-wojskowych.
Były to struktury zarządu terytorialnego o kompetencjach administracyjnych,
gospodarczych i sądowych o charakterze samorządowym1. Posłowie zdecydowali, iż
w powiatach, ziemiach i w województwach utworzone zostaną komisje złożone
z kilkunastu osób wyłonionych w wyborach2. O udział w pracach komisji ubiegać się
mogli senatorowie, urzędnicy i inni szlachetnie urodzeni, a związani z terytorium, dla
którego powoływana była komisja. Związek kandydata, a następnie komisarza
z terytorium polegał na posiadaniu nieruchomości (własność lub zastaw) w granicach
działania komisji. Z prawa do ubiegania się o stanowisko komisarza wyłączeni
zostali tylko ci posesjonaci, którzy pełnili funkcje wojskowe lub pozostawali „pod
kondemnatami w sprawie cywilnej”, tj. naruszyli porządek prawny Rzeczypospolitej.
W komisjach porządkowych zasiadać mogli duchowni. Wykluczeni z nich byli tylko
szeregowi zakonnicy.
Wybór pierwszego składu wojewódzkich, powiatowych i ziemskich komisji
porządkowych przeprowadzony miał być na sejmikach zwołanych specjalnym
uniwersałem królewskim. Kolejne elekcje komisarzy odbywać się miały zaraz po
zakończeniu („nazajutrz”) sejmików poselskich. Wybór komisarzy dokonywany był
jednomyślnie lub większością głosów. Ogłoszenie wyników, a także nominacje na
członków komisji porządkowych publikowano w laudum sejmikowym3. Wybrani
komisarze składali przysięgę w obecności uczestników elekcji, tj. „w przytomności
obywatelów na sejmikach”4. W procedurach powołania komisarzy dostrzec możemy
analogię do praktyk przyjętych dla sądów ziemiańskich (zob. s. II/126). Prawodawca
zadbał, aby nie zabrakło osób ubiegających się o mandat komisarza. Do konstytucji
wprowadzony został zapis stwierdzający, iż funkcja komisarza była pierwszym
i niezbędnym stopniem w karierze urzędniczej szlachcica5.
Sejm określił liczbę komisji, a także wyznaczył ich właściwość terytorialną.
Liczba komisji, a także ich zasięg mogły być zmienione w przyszłości. Prawodawca
zamierzał dostosować je do rzeczywistych potrzeb6. Dla województw łęczyckiego
1
VL, t. IX, Petersburg 1889, s. 146-156; T. Korzon, Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe wojewódzkie w latach 1790-1792, „Ateneum”, 1882, r. VII, t. I, z. 3, s. 427-455.
2
VL, t. IX, Petersburg 1889, s. 146.
3
„…przez laudum kredensować będzie…” – VL, t. IX, Petersburg 1889, s. 146.
4
VL, t. IX, Petersburg 1889, s. 147.
5
„…funkcyą tę kommissarską pracowitą, a bezpłatnie odbywać mianą, mieć chcemy stopniem zasług
obywatelskich; bez odbycia którey raz ieden zupełnego przez dwa lata, nikt z obywatelów do żadnego
urzędu osiagnienia, lub na wyższy posunienia się, iako i do żadney funkcyi, ani nawet ozdoby…
przypuszczony bydź nie ma…” – VL, t. IX, Petersburg 1889, s. 146-147.
6
Według konstytucji w Poznaniu działać miała komisja porządkowa dla województwa poznańskiego,
powiatu poznańskiego, kościańskiego oraz ziemi wschowskiej – VL, t, IX, Petersburg 1889, s. 147.
Podczas naszych kwerend odnalezione zostały pieczęcie komisji województwa poznańskiego i powiatu
poznańskiego (MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68479) oraz komisji powiatu
kościańskiego i ziemi wschowskiej (MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68481).
Pieczęcie komisji porządkowych cywilno-wojskowych
129
oraz sieradzkiego powołane zostały cztery komisje7. Były to komisje dla powiatów
sieradzkiego oraz szadkowskiego w Sieradzu, dla powiatów piotrkowskiego oraz
radomskiego8 w Radomsku, dla ziemi wieluńskiej i dla powiatu ostrzeszowskiego
w Wieluniu oraz dla województwa łęczyckiego z powiatami w Łęczycy.
Oddzielny akapit prawodawca poświęcił archiwum komisji9. Konstytucja
fakultatywnie wskazywała miejsca, w których dokumentacja poszczególnych komisji
powinna być zabezpieczona. Prawodawca sugerował, aby wszystkie akta komisyjne
był przechowywane w już istniejących kancelariach „ziemskich, czyli grodzkich” lub
w klasztorach10.
Katalog obowiązków, które nałożono na komisarzy był szeroki. Obejmował
sprawy z zakresu obronności kraju11 i problemy gospodarcze12. Komisje troszczyły
się o zakwaterowanie wojska i o rekrutację żołnierzy. Nadzorowały funkcjonowanie
magazynów wojskowych. Organizowały wymiar sprawiedliwości, który wyrokował
w sporach pomiędzy cywilami, a żołnierzami. Wśród spraw ekonomicznych na
pierwszym miejscu prawodawca opisał zadania, jakie komisje powinny nałożyć na
proboszczów, wspólnoty wyznaniowe, władze miast i na dziedziców. Wymienieni
zobowiązani zostali do corocznego przedstawiania dokumentacji metrykalnej13.
W kręgu zainteresowania komisarzy znajdowały się sprawy podatkowe, a także
kwestie związane z produkcją rzemieślniczą, rolniczą oraz z handlem. Komisarze
nadzorowali szlaki drogowe i wodne. Kontrolowali opłaty za przejazdy i przeprawy.
Komisje zobowiązane zostały do prowadzenia wykazów bogactw naturalnych oraz
innych miejsc przynoszących dochód krajowi. Spisywano manufaktury, warsztaty
rękodzielników i gospodarstwa rolne. W dokumentacji komisyjnej odnotowywane
miały być zdarzenia dewastujące substancję ekonomiczną kraju. Prawodawca nie
zapomniał o edukacji. Komisje otrzymały polecenie zorganizowania w parafiach
szkół z bakałarzami.
Komisje cywilno-wojskowe prowadziły własne kancelarie i komunikowały się
z urzędami i osobami za pośrednictwem dokumentów opatrzonych odciskami
pieczęci. Wyobrażenia pieczęci komisji porządkowych zbudowane były zazwyczaj
z herbów województw oraz ziem, dla których komisje było powołane14. Otwarte
pozostaje pytanie, czy herb terytorialny umieszczony na polu pieczęci komisyjnej
wskazywał na obszar poddany komisarzom, czy też pozostawał w ścisłym związku
ze źródłem pochodzenia władzy komisarzy. Naszym zdaniem genezę znaku na
pieczęciach komisyjnych w większym stopniu powiązać należy z sejmikami
prowincjonalnymi, tj. z samorządem szlacheckim niż z właściwością terytorialną
7
VL, t. IX, Petersburg 1889, s. 147.
Źródłowa nazwa „powiat radomski” w naszej narracji zmieniona została na „powiat radomszczański”.
Określenie nasze lepiej identyfikuje obszar z centrum w Radomsku.
9
VL, t. IX, Petersburg 1889, s. 148.
10
Tamże.
11
Tamże, s. 149-153.
12
Tamże, s. 153-156.
13
Tamże, s. 153.
14
S. Kuczyński, Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje, Warszawa 1993, s. 194-196.
8
130
Pieczęcie szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości
komisji. Mamy świadomość, iż w tym przypadku te dwa komunikaty były ze sobą
nierozerwalnie związane.
Niektóre komisje porządkowe dysponowały różnymi tłokami. Wiemy np., że
w kancelarii komisji ziemi wiskiej w tym samym czasie w użyciu znajdowała się
pieczęć mała oraz pieczęć wielka15. Różnica pomiędzy ich średnicami wynosiła aż
dwadzieścia cztery milimetry. Dwie pieczęcie o identycznych wyobrażeniach, ale
o innych wymiarach wykorzystywała komisja porządkowa powiatów piotrkowskiego
i radomszczańskiego16. Dwoma typariuszami (różniącymi się kształtem i wielkością)
dysponowali komisarze komisji porządkowej cywilno-wojskowej z powiatu
latyczewskiego województwa podolskiego17.
Obok komisyjnych pieczęci głównych ważną funkcję w codziennej działalności
komisarzy spełniały stemple do paszportów18. Powstanie pieczęci paszportowych
związane było m. in. z problemem włóczęgostwa, nad którym komisje porządkowe
cywilno-wojskowe postanowiły zapanować. Władza publiczna próbowała określić
zasady, według których można było legalnie podróżować przez Rzeczpospolitą.
Komisja rawska19 podjęła uchwałę o paszportach, w której znalazł się m. in. zapis
nakazujący aresztowanie osób, które przejeżdżały przez terytorium Polski bez
ważnego paszportu lub testimonium, czyli pisma lokalnej władzy (np. burmistrza),
które identyfikowało wędrowca i określało cel jego podróży. Komisja porządkowa
województwa wołyńskiego powiatu łuckiego20 opracowała specjalny wzór paszportu
z napisami identyfikującymi wystawcę, a także z herbem ziemskim, czyli z Orłem
z krzyżem kawalerskim na piersi. Paszporty wydawane przez komisje porządkowe
cywilno-wojskowe uwierzytelniane były odciskami pieczęci paszportowych.
Pieczęcie komisji mogły powstać dopiero po ustanowieniu i ukonstytuowaniu
się tychże w poszczególnych prowincjach Rzeczypospolitej. Czas przyjęcia
konstytucji sejmowej (15 grudnia 1789 r.) każe przypuszczać, iż zdecydowana
większość pieczęci komisyjnych powstała w 1790 r. Być może niektóre komisje
wyposażone zostały w typariusze jednak w ostatnich dniach 1789 r. Znamy pieczęć
komisji województwa brzesko-litewskiego z datą 1789 poniżej tarczy z Pogonią21.
Specjalistyczne badania nad funkcjonowaniem tej komisji pozwolą w przyszłości
ustalić, czy data z pieczęci informowała o czasie ustanowienia instytucji, czy też
o produkcji tłoka pieczętnego. Daty odnalezione na innych pieczęciach komisyjnych
wskazują zazwyczaj na 1790 r.22 Zapewne poświadczają one zarówno moment
faktycznego ukonstytuowania się komisji, jak również czas wykonania typariusza.
15
MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68464-68465.
Tamże, sygn. 68496-68498.
17
Tamże, sygn. 68477-68478.
18
S. K. Kuczyński, Pieczęcie i herby miasta Łęczycy oraz ziemi łęczyckiej, Łęczyca 1984, s. 148.
19
T. Korzon, Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe…, s. 436.
20
Tamże, s. 449.
21
MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68436-68437.
22
Pieczęcie komisji: powiat krzemieniecki – MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68501;
powiat lidzki – MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68500; województwo i powiat poznańskiego – APPoznań, Dokumenty wiejskie, sygn. 105; MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn.
16
Pieczęcie komisji porządkowych cywilno-wojskowych
131
Legendy pieczęci komisji z województw łęczyckiego i sieradzkiego nie zostały
wyposażone w daty. Dokumenty uwierzytelnione środkowopolskimi pieczęciami
komisyjnymi pochodzą z 179023, 179124 oraz z 1792 r.25 Sądzimy więc, iż komisje
z obszaru Polski centralnej wyposażone zostały we własne pieczęcie w 1790 r.
Legendy pieczęci komisji porządkowych cywilno-wojskowych formułowane
były w języku polskim. Wybór języka był oczywistą konsekwencją polonizacji
urzędów i polskiej sfragistyki urzędowej w ostatnich latach XVIII w. (zob. s. II/121).
W jednym przypadku, a dotyczy to pieczęci komisji województwa poznańskiego
i powiatu poznańskiego26 do polskojęzycznej legendy otokowej dodana została
łacińska sentencja SPES NOVA FAMA.
Treść legend komisji porządkowych odpowiadała (w zasadzie) nazewnictwu
instytucji z normy prawa stanowionego. Zaznaczyć należy, że zapisy konstytucyjne
w tej sprawie nie były precyzyjne. Analiza ustawowych nazw poszczególnych
komisji nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, czy prawodawca wprowadził do
nomenklatury komisyjnej zapisy identyfikujące województwa, czy też nie miał takiej
intencji. Wydaje się, iż oficjalna nazwa komisji związana była z jednostką
administracyjną niższego rzędu, czyli z ziemią lub z powiatem, a identyfikacja
województw wprowadzona została do konstytucji w celu uporządkowania zapisów
ustawy. Sądzimy, iż skomplikowana redakcja tekstu konstytucji doprowadziła do
zamieszania terminologicznego. Znajdujemy legendy, które rozpoczynały się od
identyfikacji województwa oraz kończyły nazwą powiatu. Znamy także legendy,
w których pominięto nazwę województwa i skoncentrowano się na identyfikacji
powiatowo-ziemskiej27.
W Łęczycy28 i w Wieluniu29 komisarze posługiwali się pieczęciami wiernie
powtarzającymi nazwy z konstytucji. Dla komisji z Radomska stworzono pieczęć
68479-68480; S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie…, s. 195; ziemia rawska – MNWarszawa,
Gabinet monet i medali, sygn. 68483; ziemia różańska – MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn.
68460; ziemia sochaczewska – MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68485; ziemia wyszogrodzka – MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68466.
23
Pieczęć komisji województwa sieradzkiego powiatów piotrkowskiego oraz radomszczańskiego –
MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68497-68498.
24
Pieczęć komisji ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego – MNWarszawa, Gabinet monet
i medali, sygn. 68499; Pieczęć komisji województwa sieradzkiego powiatów piotrkowskiego i radomszczańskiego – MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68496.
25
Pieczęć komisji województwa łęczyckiego – MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68451.
26
MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68479.
27
Np. pieczęcie komisji ziemi rawskiej – MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68483; ziemi
sochaczewskiej – MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68485 i powiatu krzemienieckiego –
MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68501-68502.
28
PIECZĘĆ KOM PORZOD CYWILNO WOISKOWEI WOIEWO LENCZYC – MNWarszawa,
Gabinet monet i medali, sygn. 68451-68452; MNKraków, Dz. rkps., M. Gumowski, Herby ziemskie,
sygn. 1507, k. 179.
29
PIECZĘC KOMMISSYI PORZODKOWEY CYWILNO WOYSKOWEY ZIEMI WIELUNSKIEY
POW: OSTRZESZOW – MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68499; S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie…, s. 195.
132
Pieczęcie szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości
o legendzie różniącej się od zapisów konstytucyjnych30. Prawodawca w normie
prawa nie wpisał do nazwy komisji piotrkowsko-radomszczańskiej odniesienia do
województwa sieradzkiego, a akcentował jedynie jej związki z dwoma powiatami.
Komisarze z Radomska uznali jednak, iż pełna nazwa komisji powinna obejmować
także dane o województwie sieradzkim.
Wahania grawerów oraz dysponentów pieczęci komisyjnych dostrzec możemy
na przykładach z Mazowsza. Na Mazowszu powstać miały z woli prawodawcy
komisje o nazwach nawiązujących do historycznych ziem (czerskiej, warszawskiej,
wyszogrodzkiej, zakroczymskiej itd.) oraz do powiatów województwa rawskiego.
Legendy mazowieckich pieczęci komisji porządkowych zawierały zazwyczaj
informacje, które poprawnie wiązały instytucje z ziemiami31. Inaczej postąpiono
podczas przygotowywania pieczęci dla komisji w Wiźnie32. Jej twórcy za pomocą
liter XM (umieszczonych przed nazwą instytucji) wskazali na położenie ziemi
wiskiej na obszarze Księstwa Mazowieckiego. W tych rozważaniach możemy
wskazać także pieczęcie dwóch komisji z województwa rawskiego, tj. komisji
rawskiej33 i komisji sochaczewskiej34. W obu przypadkach w legendach pieczęci nie
wspomniano o powiatach województwa rawskiego, a terytorium zidentyfikowano
poprzez wskazanie ziemi.
Inny charakter miały legendy komisyjnych pieczęci paszportowych. Dobrze
ilustruje ten problem tekst otokowy pieczęci paszportowej komisji województwa
łęczyckiego35. Nazwa pieczęci, a tym samym jej przeznaczenie kancelaryjne były na
tyle jednoznaczne, że w tym przypadku zrezygnowano z danych identyfikujących
komisję porządkową województwa łęczyckiego.
Wyobrażenia pieczęci komisji porządkowych cywilno-wojskowych budowane
były z herbów ziemskich. Znaki terytorialne przekazywały czytelny komunikat
o obywatelskim i o samorządowym charakterze instytucji wyłanianej bez aktywnego
udziału państwa i współdziałającej z administracją państwową na zasadach prawnej
autonomii.
30
PIECZĘĆ KOMMISSYI CYWILNOWOYSKOWEY PORZĄDOKOWEY WOYEWODZTWA
SIERADZKIEGO | POWIATOW PIOTRKOWSKIEGO Y RADOMSKIEGO – MNWarszawa, Gabinet
monet i medali, sygn. 68496-68498; S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie…, s. 195.
31
Np. pieczęć komisji ziemi czerskiej – MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68454; pieczęć
komisji ziemi liwskiej – MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68456; pieczęć komisji ziemi
łomżyńskiej – MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68458; pieczęć komisji ziemi nurskiej –
MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68459; pieczęć komisji ziemi warszawskiej –
MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68462; pieczęć komisji ziemi wyszogrodzkiej – MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68466.
32
MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68464-68465.
33
PIECZĘĆ KOMMISSYI CYWILNO WOYSKOWEY ZIEMI RAWSKIEY 1790 – MNWarszawa,
Gabinet monet i medali, sygn. 68483.
34
PIECZĘĆ KOMMISSYI PORZĄDKOWEY CYWILNO WOYSKOWEY ZIEMI SOCHACZEWSKIEY 1790 – MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68485.
35
PIECZEC PASZPORTO WOIEWOD LENCZYC – S. K. Kuczyński, Pieczęcie i herby miasta
Łęczycy…, nr II/12; tegoż, Polskie herby ziemskie…, s. 195.
Pieczęcie komisji porządkowych cywilno-wojskowych
133
Analiza wyobrażeń napieczętnych pieczęci komisji porządkowych wskazuje, iż
ich twórcy wykorzystywali herby terytorialnych na dwa sposoby. Jedni wiernie
odtwarzali herby wojewódzkie, czyli przenosili je z heraldycznych form manifestacji
na pola pieczęci. Inni traktowali symbole terytorialne swobodnie i uznawali je za
tworzywo, z którego można było wykreować rozbudowane wyobrażenia.
W wyniku prostego powtórzenia godła terytorialnego powstała pieczęć komisji
województwa łęczyckiego36, a także jej pieczęć paszportowa37. Pola obu pieczęci
wypełnione zostały hybrydą łęczycką, tj. połulwem i połuorłem pod wspólną koroną
otwartą. Godło ziemi wieluńskiej, tj. Baranek Boży z chorągwią wprowadzone
zostało na pieczęć komisji ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego38.
Herby ziemskie w ich podstawowych i niezmienionych formach odnajdujemy
także np. na pieczęciach komisji województwa bełzkiego (gryf)39, województwa
brzesko-kujawskiego (hybryda kujawska)40, powiatu krasnostawskiego (niedźwiedź
ziemi chełmskiej)41, ziemi dobrzyńskiej (rogata głowa króla ziemi dobrzyńskiej)42,
ziemi liwskiej (hybryda liwska)43, ziemi lubelskiej i powiatu urzędowskiego (jeleń
województwa lubelskiego)44, województwa płockiego (niekoronowany orzeł czarny
z literą P na piersi)45, powiatu latyczowskiego, ziemi kamienieckiej (słońce
Podola)46, ziemi rawskiej, ziemi sochaczewskiej (orzeł koronowany z literą R na
piersi)47, ziemi stężyckiej, powiatów opoczyńskiego i chęcińskiego, powiatów
sandomierskiego oraz wiślickiego (pasy i gwiazdy sandomierskie)48. Wielkopolskie
orły bez korony odnajdujemy na pieczęciach komisji województwa gnieźnieńskiego
powiatu kcyńskiego49, województwa i powiatu poznańskiego50 oraz na pieczęci
powiatu kościańskiego i ziemi wschowskiej51. Ukoronowane orły znalazły się na
pieczęciach komisji ziemi mielnickiej (orzeł województwa podlaskiego)52, a także na
pieczęciach komisji województwa krakowskiego, tj. komisji powiatów krakowskiego
i proszowskiego53 oraz komisji województwa krakowskiego powiatów ksiąskiego
36
MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68451.
S. K. Kuczyński, Pieczęcie i herby miasta Łęczycy…, s. 149; tegoż, Polskie herby ziemskie…, s. 195.
38
MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68499; S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie…,
s. 195.
39
MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68429.
40
Tamże, sygn. 68434-68435.
41
Tamże, sygn. 68488.
42
Tamże, sygn. 68439.
43
Tamże, sygn. 68456.
44
Tamże, sygn. 68449.
45
Tamże, sygn. 68467.
46
Tamże, sygn. 68475, 68477-68478
47
Tamże, sygn. 68483, 68485.
48
Tamże, sygn. 68490, 68492, 68494.
49
Tamże, sygn. 68438.
50
Tamże, sygn. 68479-68480; APPoznań, Dokumenty wiejskie, sygn. 105.
51
MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68481-68482.
52
Tamże, sygn. 68474.
53
Tamże, sygn. 68441.
37
134
Pieczęcie szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości
i lelowskiego54 (orzeł koronowany województwa krakowskiego). Pieczęcie komisji
cywilno-wojskowych województwa bracławskiego otrzymały obrazy utworzone
z krzyża kawalerskiego55. Orzeł biały koronowany z krzyżem na piersi wprowadzony
został na pieczęcie komisji województwa wołyńskiego56.
Złożoną sytuację heraldyczną zaobserwowaliśmy podczas pobieżnej analizy
materiału sfragistycznego wytworzonego przez komisje z Księstwa Mazowieckiego.
Większość ziem mazowieckich wykorzystywała lub powinna wykorzystywać orła
mazowieckiego, czyli orła białego niekoronowanego57. Jednakowoż na pieczęciach
komisji z Mazowsza odnajdujemy przemiennie orły koronowane58 oraz orły bez
korony59. Otwarte pozostaje pytanie o przyczyny takiego dualizmu heraldycznego.
Zbadanie problemu występowania koron w heraldyce ziemskiej mazowieckiej
w XVIII w. wymaga odrębnych analiz.
W materiale mazowieckim odnajdujemy wymowny przykład, który świadczy
o ciągłym poszukiwaniu godeł identyfikujących samorząd terytorialny. Na potrzeby
pieczęci komisji ziemi gostyńskiej zaprojektowany został nowy herb ziemski.
Stworzono go z wyobrażenia orła koronowanego i z majuskułowej litery G położonej
na piersi orła60. W literaturze przedmiotu dostrzeżono podobieństwo konstrukcji
nowego znaku do szesnastowiecznych herbów województw płockiego, rawskiego,
a także księstw oświęcimskiego oraz zatorskiego, w których również za pomocą
pierwszych liter z nazw województwa odróżniano podobne orły. W przypadku godła
ziemi gostyńskiej interesujące byłoby zbadanie prezentacji tegoż w konwencji innej
niż sfragistyczna. Orły płocki, oświęcimski, rawski i zatorski zabarwione były na
czarno. Otwarte pozostaje pytanie, czy także orła gostyńskiego pokolorowano na
czarno. Inaczej postąpili twórcy pieczęci komisji porządkowej ziemi zawkrzańskiej.
Nie stworzyli oni oryginalnego godła herbowego. Uznali, iż ogólną identyfikację
wizualną instytucji zapewni wyobrażenie mazowieckiego orła niekoronowanego,
a wieloznaczny przekaz akwilarny uszczegółowią litery Z-Z umieszczone po obu
stronach orła61.
Obok wyobrażeń pieczęci komisyjnych wyprowadzonych wprost z heraldyki
ziemskiej odnajdujemy obrazy pieczętne, które skomponowane zostały z godeł
54
Tamże, sygn. 68443-68444.
Pieczęć komisji powiatu zwinogrodzkiego – MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68432;
pieczęć komisji powiatu winnickiego – MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68433.
56
Pieczęć komisji powiatu włodzimierskiego – MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68505;
pieczęć komisji powiatu łuckiego – MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68503-68504.
57
S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie…, s. 89.
58
Komisje ziem: ciechanowskiej – MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68453; różańskiej –
MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68460; wiskiej – MNWarszawa, Gabinet monet i medali,
sygn. 68464-68465; wyszogrodzkiej – MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68466.
59
Komisje ziem: czerskiej – MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68454-68455; łomżyńskiej –
MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68458; nurskiej – MNWarszawa, Gabinet monet i medali,
sygn. 68459; warszawskiej – MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68461-68463.
60
MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68486; S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie…,
s. 197.
61
MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68469.
55
Pieczęcie komisji porządkowych cywilno-wojskowych
135
terytorialnych i innych symboli rozszerzających narrację. Szczególnie interesujące
wydaje się poszerzenie symboliki samorządu terytorialnego o znaki królewskie.
Dla komisji piotrkowsko-radomszczańskiej wykonano pieczęć z obrazem
o konstrukcji złożonej, która łączyła treści terytorialne z zapewne symboliką
królewską62. Hybrydę sieradzką, tj. połulwa i połuorła pod wspólną koroną ułożono
bezpośrednio na polu pieczętnym. Rytownik uznał, iż pole pieczęci stanowiło (mimo
braku tarczy herbowej) przestrzeń heraldyczną i część jej powierzchni (z połuorłem)
pokrył pionowymi kreskami, czyli szrafowaniem właściwym dla barwy czerwonej.
Na piersiach zwierząt hybrydy sieradzkiej ułożona została owalna tarcza również
pokrytą pionowymi kreskami szrafowania z Orłem Białym koronowanym z Ciołkiem
Stanisława Augusta na piersi63.
Powiązanie treści wyobrażenia pieczęci komisji piotrkowsko-radomszczańskiej
z województwem sieradzkim i królem jest bardzo prawdopodobne. Dla zrozumienia
okoliczności stworzenia tak oryginalnego znaku przydatna byłaby pieczęć drugiej
komisji porządkowej z województwa sieradzkiego, czyli komisji dla powiatów
sieradzkiego i szadkowskiego. Nie znamy jednak jej odcisku. Być może Orła Białego
z Ciołkiem Stanisława Augusta wprowadzono na pierś hybrydy sieradzkiej z pieczęci
komisji piotrkowsko-radomszczańskiej w celu odróżnienia stempli dwóch komisji
sieradzkich. Być może pieczęć komisji z Sieradza zbudowana była tylko z hybrydy
sieradzkiej. Problem tu zarysowany wyjaśnić mogą tylko kolejne odkrycia.
Obraz z tłoka komisji cywilno-wojskowej piotrkowsko-radomszczańskiej swą
konstrukcją może wzbudzić wątpliwości ortodoksyjnych heraldyków. Zarzut będzie
dotyczył głównie sposobu połączenia Orła Białego z herbem terytorialnym.
Połączenie przeprowadzono bowiem w sposób, który szczególnie eksponował godło
ziemskie. Złożony symbol królewski (znak formalnie ważniejszy) zmieniony został
na pieczęci piotrkowsko-radomszczańskiej w dopełnienie narracji.
Mniej kontrowersyjne (z punktu widzenia sztywnych reguł heraldycznych) były
rozwiązania obrazowe, które zastosowano w celu połączenia godeł terytorialnych
z symbolami monarchy na pieczęciach komisyjnych z Krzemieńca, Lidy oraz
z Sandomierza. Wyobrażeniem pieczęci komisji województwa sandomierskiego
uczyniono Orła Białego koronowanego z tarczą pokrytą pasami oraz gwiazdami
województwa sandomierskiego na piersi Orła64. Na pieczęci komisji powiatu
lidzkiego Ciołek Stanisława Augusta i litery królewskie SAR flankowały tarczę
z Pogonią65. Orzeł Biały koronowany z Ciołkiem wprowadzony został na pole
pieczęci komisji powiatu krzemienieckiego66. Położono go bezpośrednio na krzyżu
kawalerskim, a tym samym odmieniono godło herbu województwa wołyńskiego.
62
Tamże, sygn. 68496-68498; S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie…, s. 195.
Otwarte pozostaje pytanie, czy Orła Białego z Ciołkiem nie należy odczytać tu jako symbolu
Piotrkowa (fot. nr III/4, III/28). Przeciwko takiej interpretacji przemawia miejsce, w którym obradowała
komisja (Radomsko).
64
MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68495.
65
Tamże, sygn. 68500.
66
Tamże, sygn. 68501-68502.
63
136
Pieczęcie szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości
W rozważaniach o znakach komisji porządkowych cywilno-wojskowych
budowanych z wykorzystaniem symboli władzy królewskiej i państwowej przywołać
należy wyobrażenie pieczęci komisji województwa kaliskiego67. Jej pole wypełnione
zostało pięciopolową tarczą herbową w ozdobnym kartusz z koroną otwartą. Na
polach drugim i piątym zobaczyć możemy orła niekoronowanego, na polach trzecim
i czwartym głowę wołu z kolcem w nozdrzach. Pole pierwsze wielopolowego herbu
tworzyła tarcza z Ciołkiem Stanisława Augusta. W literaturze przedmiotu uznano, iż
orły symbolizowały województwo poznańskie, a głowy wołu na szachowanym polu
województwo kaliskie68. Takie odczytanie treści komunikatu jest uprawnione, choć
może dziwić wykorzystanie godła poznańskiego do stworzenia znaku instytucji
związanej z województwem kaliskim.
Dwa różne herby terytorialne pojawiały się na pieczęciach dwóch komisji
porządkowych, tj. komisji drohickiej i komisji owruckiej. Ich wystąpienie możemy
wytłumaczyć rozwojem miejscowej heraldyki terytorialnej, czyli funkcjonowaniem
w przeszłości różnych godeł ziemskich. Dwa historyczne godła województwa
kijowskiego, czyli Archanioła i kroczącego niedźwiedzia odnajdujemy na pieczęci
komisji powiatu owruckiego69. Orła i Pogoń umieszczono na polu pieczęci komisji
ziemi drohickiej70. W ten sposób upamiętniono jej związki państwowe z Litwą,
a następnie (od 1569 r.) z Koroną i dwa godła ziemskie drohickie z 1516 i z 1569 r.
(zob. s. II/64-65).
W zgromadzonym materiale odnajdujemy kilka pieczęci komisji porządkowych
cywilno-wojskowych71, na których herby ziemskie przedstawione zostały z ich
zewnętrznymi elementami. W tym przypadku chodzi nam o panopliami. Możemy
przypuszczać, że dekoracje heraldyczne zbudowane z symboli wojskowych (szable,
sztandary, karabiny, armaty, kule, bębny) wprowadzone zostały na pola pieczęci
komisji w pełni świadomie. Miały podkreślać wojskowe uprawnienia komisarzy.
67
Tamże, sygn. 68440; S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie…, s. 197.
„…na tarczy czwórdzielnej w krzyż w polach naprzemianległych poznański orzeł niekoronowany
oraz kaliska bawola głowa…” – S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie…, s. 197.
69
MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68447-68448; S. K. Kuczyński, Polskie herby
ziemskie…, s. 222.
70
MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68472-68473.
71
Np. pieczęcie komisji województwa bracławskiego – MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn.
68430-68431; województwa brzesko-kujawskiego – MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn.
68434-68435; S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie…, s. 196; ziemi dobrzyńskiej – MNWarszawa,
Gabinet monet i medali, sygn. 68439; powiatu drohickiego – MNWarszawa, Gabinet monet i medali,
sygn. 68472-68473; ziemi chełmskiej powiatu krasnywstawskiego – MNWarszawa, Gabinet monet
i medali, sygn. 68488-68489; ziemi lubelskiej i powiatu urzędowskiego – MNWarszawa, Gabinet monet
i medali, sygn. 68449-68450; województwa sandomierskiego powiatów opoczyńskiego i chęcińskiego –
MNWarszawa, Gabinet monet i medali, sygn. 68492-68493; powiatu winnickiego – MNWarszawa,
Gabinet monet i medali, sygn. 68433.
68
Zakończenie
toku naszych badań nad pieczęciami szlacheckich urzędów prowincjonalnych
Wwojewództw
łęczyckiego oraz sieradzkiego zebraliśmy informacje o stemplach,
które wykorzystywano od pocz. XVI w. aż do 1793 r. Badaliśmy pieczęcie starostów
i pieczęcie grodów, które wykorzystywano w szlacheckim sądownictwie grodzkim.
Przyglądaliśmy się typariuszom szlacheckich sądów ziemskich. Analizowaliśmy też
piotrkowskie stemple trybunału koronnego. Porównaliśmy je z lubelskimi tłokami
trybunalskimi. Zebraliśmy także dane na temat pieczęci sądownictwa ziemiańskiego.
Przyglądaliśmy się typariuszom używanym w komisjach porządkowych cywilnowojskowych. Obserwacje sfragistyczne połączyliśmy z analizą norm prawa, które
dotyczyły szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości.
Badania nad pieczęciami szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości z obszaru
Polski centralnej uznajemy za punkt wyjścia do pełnego opracowania sfragistyki
prowincjonalnych urzędów szlacheckich oraz lokalnych urzędników terytorialnych
z okresu staropolskiego. Kompleksowy wykład poprzedzić muszą studia analityczne
nad systemami sfragistycznymi funkcjonującymi na obszarach poszczególnych ziem
dawnej Rzeczypospolitej. Nasze badania doprowadziły do rozpoznania zwyczaju
sfragistycznego ukształtowanego w Łęczyckim oraz w Sieradzkim. Oczekujemy na
publikacje, dzięki którym poznamy zwyczaje sfragistyczne innych województw oraz
ziem.
Ze szczególnym zainteresowaniem oczekiwać będziemy na ustalenia na temat
najstarszych pieczęci sądów ziemskich województw lubelskiego, krakowskiego oraz
sandomierskiego. Chcemy dowiedzieć się, czy w 1. poł. XVI w. ich pola wypełnione
były Orłami Białymi, czy też miejscowymi herbami terytorialnymi.
Dalsze badania prowadzić należy nad pieczęciami trybunalskimi. Potrafimy dziś
zrozumieć przyczyny, dla których obrazy główne pieczęci trybunalskich z Lublina
oraz z Piotrkowa były inne. Nie wiemy natomiast, z jakiego powodu pieczęcie
trybunalskie lubelska oraz piotrkowska z XVI i z XVII w. miały różne kształty.
Zastanawia nas też, z jakiego powodu w Lublinie i w Piotrkowie opracowano inne
systemy przekazywania danych o pisarzu ziemskim współpracującym z deputatami
trybunalskimi. Nie wiemy, dlaczego w XVIII w. lubelskie pieczęcie trybunalskie nie
przejęły bogactwa wypowiedzi właściwego dla piotrkowskich pieczęci trybunału.
Obserwacje prowadzone nad obrazami pieczęci sądów ziemiańskich oraz nad
wyobrażeniami stempli powiatowych komisji porządkowych cywilno-wojskowych
dowodzą, że powiaty staropolskie posługiwały się godłami wojewódzkimi. Ta
obserwacja ma fundamentalne znaczenie dla oceny naszych współczesnych dokonań
heraldycznych. Z pełnym poszanowaniem prawa, przy akceptacji ekspertów komisji
heraldycznych i za zgodą władz powiatowych ukształtowane zostały współczesne
herby powiatowe obce polskiej heraldyce ziemskiej.
Spis fotografii
Część II
Fot. nr II/1
Pieczęć podkomorska starosty łęczyckiego Jana Karnkowskiego pod ekstraktem
z ksiąg grodzkich łęczyckich. Opis czynności urzędowych z 1592 r.
Muzeum w Zgierzu
fot. M. Adamczewski
Fot. nr II/2
Pieczęć starosty rawskiego Franciszka Prażmowskiego (?) pod ekstraktem z ksiąg
grodzkich rawskich. Opis czynności urzędowych z 1789 r.
KPP Głowno
fot. M. Adamczewski
Fot. nr II/3
Pieczęć starosty krakowskiego Piotra Zborowskiego pod ekstraktem z ksiąg grodzkich krakowskich. Opis czynności urzędowych z 1579 r.
ADWłocławek
fot. M. Adamczewski
Fot. nr II/4
Pieczęć starosty generalnego wielkopolskiego Jana Leszczyńskiego pod ekstraktem
z ksiąg grodzkich kaliskich. Opis czynności urzędowych z 1657 r.
ADWłocławek
fot. M. Adamczewski
Fot. nr II/5
Pieczęć starosty łęczyckiego Jakuba O. Szczawińskiego pod ekstraktem z ksiąg
grodzkich łęczyckich. Opis czynności urzędowych z 1685 r.
Muzeum w Łęczycy
fot. M. Adamczewski
Fot. nr II/6
Pieczęć starosty sieradzkiego Jana A. Koniecpolskiego pod ekstraktem z ksiąg
grodzkich sieradzkich. Opis czynności urzędowych z 1693 r.
APŁódź
fot. APŁódź
Fot. nr II/7
Pieczęć starosty piotrkowskiego Olbrachta Starołęskiego pod ekstraktem z ksiąg
grodzkich piotrkowskich. Opis czynności urzędowych z 1641 r.
APŁódź
fot. APŁódź
Fot. nr II/8
Pieczęć starosty sieradzkiego Jana Wężyka pod ekstraktem z ksiąg grodzkich sieradzkich. Opis czynności urzędowych z 1639 r.
APŁódź
fot. APŁódź
Fot. nr II/9
Pieczęć starosty piotrkowskiego Jerzego A. Warszyckiego pod ekstraktem z ksiąg
grodzkich piotrkowskich. Opis czynności urzędowych z 1711 r.
APŁódź
fot. APŁódź
Pieczęcie sądów szlacheckich do 1793 roku – ilustracje
Fot. nr II/10
Pieczęć starosty sieradzkiego Andrzeja M. Morsztyna pod ekstraktem z ksiąg
grodzkich sieradzkich. Opis czynności urzędowych z 1713 r.
APŁódź
fot. APŁódź
Fot. nr II/11
Pieczęć starosty płockiego Wojciecha (Olbrachta) Krasińskiego pod ekstraktem
z ksiąg grodzkich płockich. Opis czynności urzędowych z 1676 r.
Muzeum w Łowiczu
fot. M. Adamczewski
Fot. nr II/12
Pieczęć starosty łęczyckiego Stanisława Wierzbowskiego pod ekstraktem z ksiąg
grodzkich łęczyckich. Opis czynności urzędowych z 1705 r.
Muzeum w Łęczycy
fot. M. Adamczewski
Fot. nr II/13
Pieczęć starosty łęczyckiego Władysława Szołdrskiego pod ekstraktem z ksiąg
grodzkich łęczyckich. Opis czynności urzędowych z 1739 r.
APŁódź
fot. APŁódź
Fot. nr II/14
Pieczęć starosty piotrkowskiego Pawła M. Mostowskiego pod ekstraktem z ksiąg
grodzkich piotrkowskich. Opis czynności urzędowych z 1765 r.
APŁódź
fot. APŁódź
Fot. nr II/15
Pieczęć starosty sieradzkiego Jana T. Morsztyna pod ekstraktem z ksiąg grodzkich
sieradzkich. Opis czynności urzędowych z 1736 r.
APŁódź
fot. APŁódź
Fot. nr II/16
Pieczęć starosty sieradzkiego Antoniego Kossowskiego pod ekstraktem z ksiąg
grodzkich sieradzkich. Opis czynności urzędowych z 1750 r.
APŁódź
fot. APŁódź
Fot. nr II/17
Pieczęć starosty sieradzkiego Rocha Kossowskiego pod ekstraktem z ksiąg grodzkich sieradzkich. Opis czynności urzędowych z 1758 r.
APŁódź
fot. APŁódź
Fot. nr II/18
Pieczęć starosty sieradzkiego Stanisława Kossowskiego pod ekstraktem z ksiąg
grodzkich sieradzkich. Opis czynności urzędowych z 1782 r.
APŁódź
fot. APŁódź
Pieczęcie sądów szlacheckich do 1793 roku – ilustracje
Fot. nr II/19
Pieczęć starosty sochaczewskiego Waleriana S. Łuszczewskiego pod ekstraktem
z ksiąg grodzkich sochaczewskich.
KKP Głowno
fot. M. Adamczewski
Fot. nr II/ 20
Pieczęć grodzka łowicka (1777 r.) pod ekstraktem z ksiąg grodzkich łowickich.
Opis czynności urzędowych z 1779 r.
KKP Głowno
fot. M. Adamczewski
Fot. nr II/21
Pieczęć starosty opoczyńskiego Mikołaja Małachowskiego pod ekstraktem z ksiąg
grodzkich opoczyńskich.
APŁódź
fot. APŁódź
Fot. nr II/22
Pieczęć starosty ostrzeszowskiego Franciszka Stadnickiego pod ekstraktem z ksiąg
grodzkich ostrzeszowskich. Opis czynności urzędowych z 1762 r.
ADWłocławek
fot. M. Adamczewski
Fot. nr II/23
Pieczęć ziemska warszawska (XVI w.) pod ekstraktem z ksiąg ziemskich warszawskich. Opis czynności urzędowych z 1570 r.
ADWłocławek
fot. M. Adamczewski
Fot. nr II/24
Pieczęć ziemska sieradzka (XVI w.) pod ekstraktem z ksiąg ziemskich szadkowskich. Opis czynności urzędowych z 1602 r.
AAŁódź
fot. M. Adamczewski
Fot. nr II/25
Pieczęć ziemska inowrocławska (XVI w.) pod ekstraktem z ksiąg ziemskich inowrocławskich. Opis czynności urzędowych z 1553 r.
ADWłocławek
fot. M. Adamczewski
Fot. nr II/26
Pieczęć ziemska kaliska (XVI w.) pod ekstraktem z ksiąg ziemskich kaliskich. Opis
czynności urzędowych z 1603 r.
ADWłocławek
fot. M. Adamczewski
Fot. nr II/27
Pieczęć ziemska łęczycka (XVII w.) pod ekstraktem z ksiąg ziemskich łęczyckich.
Opis czynności urzędowych z 1762 r.
APŁowicz
fot. M. Adamczewski
Pieczęcie sądów szlacheckich do 1793 roku – ilustracje
Fot. nr II/ 28
Pieczęć ziemska sieradzka (1781 r.) pod ekstraktem z ksiąg ziemskich sieradzkich.
Opis czynności urzędowych z 1784 r.
APŁódź
fot. APŁódź
Fot. nr II/29
Pieczęć ziemska wieluńska (1778 r.) pod ekstraktem z ksiąg ziemskich wieluńskich.
Opis czynności urzędowych z 1779 r.
APŁódź
fot. APŁódź
Fot. nr II/30
Pieczęć ziemska kaliska (po 1764 r.) pod ekstraktem z ksiąg ziemskich kaliskich.
Opis czynności urzędowych z 1586 r.
ADWŁocławek
fot. M. Adamczewski
Fot. nr II/31
Pieczęć ziemska poznańska (1764 r.) pod ekstraktem z ksiąg ziemskich poznańskich. Opis czynności urzędowych z 1684 r.
ADWłocławek
fot. M. Adamczewski
Fot. nr II/32
Pieczęć ziemska inowrocławska (1778 r.) pod ekstraktem z ksiąg ziemskich inowrocławskich. Opis czynności urzędowych z 1782 r.
ADWłocławek
fot. M. Adamczewski
Fot. nr II/33
Pieczęć ziemska sochaczewska (XVIII w.) pod ekstraktem z ksiąg ziemskich sochaczewskich.
KKP Głowno
fot. M. Adamczewski
Fot. nr II/34
Pieczęć ziemska brzeska (XVII w.) pod ekstraktem z ksiąg sądu kapturowego brzeskiego. Opis czynności urzędowych z 1697 r.
ADWłocławek
fot. M. Adamczewski
Fot. nr II/35
Pieczęć trybunału w Piotrkowie (1620 r.) pod piotrkowskim ekstraktem trybunalskim. Opis czynności urzędowych z 1659 r.
ADWłocławek
fot. M. Adamczewski
Fot. nr II/36
Pieczęć trybunału w Piotrkowie (1668 r.) pod piotrkowskim ekstraktem trybunalskim. Opis czynności urzędowych z 1669 r.
AAŁódź
fot. M. Adamczewski
Pieczęcie sądów szlacheckich do 1793 roku – ilustracje
Fot. nr II/37
Pieczęć trybunału w Piotrkowie (1716 r.) pod piotrkowskim ekstraktem trybunalskim. Opis czynności urzędowych z 1747 r.
AAŁódź
fot. M. Adamczewski
Fot. nr II/38
Pieczęć trybunału w Piotrkowie (1746 r.) pod piotrkowskim ekstraktem trybunalskim. Opis czynności urzędowych z 1748 r.
AAŁódź
fot. M. Adamczewski
Fot. nr II/39
Pieczęć trybunału w Piotrkowie (1781 r.) pod piotrkowskim ekstraktem trybunalskim. Opis czynności urzędowych z 1619 r.
AAŁódź
fot. M. Adamczewski
Fot. nr II/40
Pieczęć percepty (2. poł. XVIII w.) na kwicie czopowego z 1777 r.
Muzeum w Łowiczu
fot. M. Adamczewski
Fot. nr II/41
Pieczęć konfederacji ziemi wieluńskiej powiatu ostrzeszowskiego (1769 r.).
APŁódź
fot. APŁódź
Fot. nr II/42
Pieczęć wojewódzka powiatów sieradzkiego i szadkowskiego (1792 r.) pod ekstraktem z ksiąg ziemiańskich. Opis czynności urzędowych z 1792 r.
ADWłocławek
fot. M. Adamczewski
Fot. nr II/43 Pieczęć ziemiańska łęczycka (1792 r.) pod ekstraktem z ksiąg ziemiańskich. Opis czynności urzędowych z 1792 r.
KKP Głowno
fot. M. Adamczewski
Fot. nr II/44
Pieczęć aktowa konfederacji powiatów sieradzkiego i szadkowskiego (1792 r.).
Opis czynności urzędowych z 1792 r.
ADWłocławek
fot. M. Adamczewski
Fot. nr II/45
Pieczęć pułku piechoty województwa lubelskiego (1769 r.).
APŁódź
fot. APŁódź
Download