Zachowania na tle władzy i przwodztwa

advertisement
Przewodzenie, podobnie jak piękno, trudno
zdefiniować, lecz łatwo dostrzec.
Warner Bennis
dr Katarzyna Kulig-Moskwa
Kierownik Zespołu Dydaktycznego Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Adiunkt w Instytucie Zarządzania i Marketingu
Trener i konsultant biznesu
[email protected]
Współczesny lider:
samotny rekin czy wilk na
czele watahy?
Rekin
• Poluje samotnie
• Szybki i zdeterminowany na
cel
• W ciągłym ruchu
• Nieustannie głodny
• Doskonały myśliwy
• Bezwzględny (zdarza się, że
pożera swoje młode)
Wilk
• Poluje w grupie
• Nigdy nie stawia korzyści
krótkookresowej przed
strategiczną.
• Potrafi się szybko dostosować
i, co o wiele ważniejsze, jest
gotowy do natychmiastowych
zmian.
• Komunikuje się w sposób
rozbudowany ale jasny i
prosty.
Świat przyrody
Nauka
przywództwa
organizacyjnego
Przywództwo a badania naukowe
B. Bassa i B. Avolio
R.R. Blake’a i J.S. Mouton
K. Blanchard
Przywództwo a badania naukowe
B. Bassa i B. Avolio
Rodzaje przywódców (badania Bernarda Bassa i Brusse’a Avolio)
Przywódca Transakcyjny :
 Dynamiczny, wie czego chce -autorytarny,
 Egoista, skupiony na sobie, ma wysoką
potrzebę osiągnięć, uznania;
 Uznaje zasadę cel uświęca środki (idzie do
przodu po trupach, niechętny do
współpracy, zatrzymuje cenne informacje,
woli by to jego zawsze słuchano, ma
trudności w respektowaniu norm i zasad)
 Relacje opiera na zasadzie wymiany, oferuje
coś w zamian za zgodę lub uległość
 Ma szczególną tendencję do przypisywania
sukcesów sobie, nawet gdy praca była
zespołowa
 Dąży do doskonałości, jest wymagający dla
siebie i innych
 Mówi to co myśli
 Lubi zwracać na siebie uwagę
 W przywództwie używa twardych narzędzi:
kary, działania manipulacyjne
Przywódca Transformacyjny
 Aktywista, lubiący wyzwania ale przede
wszystkim cenni sobie towarzystwo i
prace grupową, współpracę.
 Jest
empatyczny,
otwarty,
komunikatywny. Wzbudza ufność i jest
wiarygodny.
 Elastyczny w poszukiwaniu rozwiązańszuka rozwiązań typu wygrana –
wygrana, umie słuchać, cenni sobie
dobre relacje
 Typ społecznika, przypisuje duże
znaczenie do norm społecznych
 Pobudza ludzi do działania swoim
zapałem i entuzjazmem
 Stosują głownie narzędzia miękkie:
docenianie pracowników, umiejętne
udzielanie informacji zwrotnej
Rodzaje przywódców (badania Bernarda Bassa i Brusse’a Avolio)
Przywódca Transakcyjny
Przywódca Transformacyjny
Przywództwo a badania naukowe
R.R. Blake’a i J.S. Mouton
Siatka stylów kierowania wg R.R. Blake’a i J.S. Mouton
TOWARZYSKI
Najważniejszy jest człowiek
Kładzie nacisk na rozwój osobisty
Potrafi długo rozmawiać
ORIENTACJA NA LUDZI
Współczujący/wyrozumiały/ życzliwy
Daje innym poczucie bezpieczeństwa
KONSULTATYWNY
(preferuje wspólne cele i prace zespołową)
Integruje pracowników
Pragnie współpracy
Interesuje się technikami motywacyjnymi
Preferuje pracę w zespole
DYREKTYWNY
NIEZAANGAŻOWANY
Zdeterminowany/napastliwy/ pewny siebie
nie dąży do zmian
Unika innowacji, zmian
Zabiegany/ władczy/ z inicjatywą
Polega na sobie/ niezależny/ ambitny
Stosuje nagrody, kary, nadzór
Najważniejsze dla niego jest zadanie
ORIENTACJA NA ZADANIA
Siatka stylów kierowania
wg R.R. Blake’a i J.S. Mouton
WILK
ORIENTACJA NA LUDZI (KL)
TOWARZYSKI
OPTYMALNY
http://www.backyardchickens.com/a/banished-a-wolf-rpcharacter-page
NIEZAANGAŻOWANY
WYIZOLOWANY
DYREKTYWNY
http://zwierzofotka.pl/1015
ORIENTACJA NA ZADANIA (KC)
Czego można się nauczyć
od wilka?
• Samiec alfa stoi na czele watahy i
stara się mieć wzgląd na wszystko
• Samiec alfa inicjuje zgromadzenia
watahy, powitania, eliminuje
agresję.
• Wilki akceptują przywódcę,
ponieważ ciągle przekonują się, że
ma najlepsze cechy by nim być
• Wilk przywódca inicjuje akcje ale
ma swoich specjalistów, którzy są
odpowiedzialni za różne obszary.
• Wilk zawsze jest w środku swojej
watahy, nigdy się nie izoluje, ani
w czasie polowania ani w czasie
odpoczynku.
• Samiec Alfa traktuje watahę jako
całość, czasem nawet kiedy
pojedynczym członkom musi
zadać ból w ostatecznym
rozrachunku jest to korzystne dla
całej struktury.
http://pl.xyo.net/android-app/wilki-tapety-na-zywo-SyokqWQ/
Na podstawie J. Voss: Wilk-przywódca
Dlaczego wilk?
• Bo dziś stawia się na
zespoły- one dają siłę
przetrwania
• Bo dziś podwładni
potrzebują motywacji
wewnętrznej, chcą
pracować z misją,
• Bo ludzie to istoty społeczne
a przynależność to nasza
potrzeba
• Bo o jakości zarządzania
świadczą dziś relacje i
wartości niematerialne
http://pl.xyo.net/android-app/wilki-tapety-na-zywo-SyokqWQ/
Przywódca REKIN
AGRESJA
Źródło zdjęcia: http://dinoanimals.pl/zwierzeta/rekin-ludojad-zarlacz-bialy/attachment/rekin-zarlacz-bialy-dinoanimals-pl-17/
„wykolejeni liderzy”
Badania nad cechami liderów, dowiodły iż cechy na poniższej liście,
które początkowo były silnymi stronami, ostatecznie stały się wadami i
wpłynęły na spadek jakości kierowania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Niewrażliwi i szorstcy
Przesadnie wymagający
Niesłuchający innych
Nietolerancyjni wobec odmiennego zdania
Przypisujący sobie zasługę za pracę zespołową
Winiący innych za niepowodzenie
Zimni, utrzymujący dystans, aroganccy
Niewiarygodni
Dyktatorzy
Źródło: R.E.Quinn…: Profesjonalne zarządzanie, 2007s.50
Nieefektywni liderzy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Źródło zdjęcia: http://dinoanimals.pl/zwierzeta/rekin-ludojadzarlacz-bialy/attachment/rekin-zarlacz-bialy-dinoanimals-pl-17/
nie słuchają
nie delegują uprawnień
nie interesują się pracownikiem
przekazują negatywne informacje o Twoich
wynikach innym osobom,
nie chwalą
krytykują przy innych,
kradną pomysły
ciągle kontrolują
zastraszają
nie zapewnią odpowiednich narzędzi do
wykonania zadania,
nie informują na bieżąco,
nie określają jasno celów,
faworyzują— inne zasady dla jednych, inne
dla drugich,
Źródło: Rupert Eales-White: Sprawny lider
Koszty nieuprzejmości
Pracownicy, którzy byli źle potraktowani :
• 48% celowo zmniejszyło nakład pracy;
• 47% celowo ograniczyło czas spędzany w pracy;
• 38% celowo obniżyło jakość wykonywanej pracy;
• 80% straciło czas na analizowaniu przykrego
incydentu;
• 63% straciło czas, unikając winowajcy;
• 66% przyznało się do mniej efektywnej pracy;
• 78% stwierdziło, że ich przywiązanie do
organizacji osłabło;
• 12% oznajmiło, że z powodu złego traktowania
odeszli z pracy;
• 25% przyznało, że wyładowali swoją frustrację na
Źródło zdjęcia: http://dinoanimals.pl/zwierzeta/rekin-ludojad- klientach.
zarlacz-bialy/attachment/rekin-zarlacz-bialy-dinoanimals-pl-17/
Christine Pearson, HBR marzec 2014
Przywództwo a badania naukowe
K. Blanchard
ZACHOWANIA WSPIERAJĄCE- chwal, słuchaj, wyjaśniaj
Style kierowania sytuacyjnego
WSPIERAJĄCY
S3
Dużo zachowań wspierających
i mało zachowań dyrektywnych
DELEGUJĄCY
S4
Mało zachowań wspierających
i mało zachowań dyrektywnych
TRENERSKI
S2
Dużo zachowań dyrektywnych
i dużo zachowań wspierających
DYREKTYWNY
S1
Dużo zachowań dyrektywnych
i mało zachowań wspierających
ZACHOWANIA DYREKTYWNE- buduj, organizuj, ucz, nadzoruj
podsumowanie
• przywództwo wymaga
niezwykłej elastyczności,
• ciągłego dostosowywania się do
zmiennego otoczenia,
• myślenia długookresowego
• zaangażowanego zespołu
Tego wszystkiego można nauczyć
się obserwując fascynujący świat
wilków - zwierząt, które potrafiły
przetrwać dzięki znakomitej
współpracy w stadzie-watasze,
odpowiedniku zespołów. Watasze
przewodzi wilk samiec alfa przywódca stada. Jego obserwacja
może być niezwykle inspirująca dla
współczesnych liderów
http://pl.xyo.net/android-app/wilki-tapety-na-zywo-SyokqWQ/
DZIĘKUJE ZA UWAGĘ
KATARZYNA KULIG-MOSKWA
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards