Regulamin Konkursu na partnerów projektu Bliżej

advertisement
REGULAMIN
otwartego konkursu na wybór partnerów/a, podmiotów niezaliczanych do sektora finansów
publicznych, do realizacji projektu polegającego na przetestowaniu i wdrożeniu modelu
wypracowanego w ramach projektu „Bliżej Ciebie- model zintegrowanego leczenia i wsparcia
środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi’’, realizowanego w ramach konkursu nr
POWR.04.01.00-IŻ.00-00-002/15 na projekty w Programie Wiedza Edukacja Rozwój w ramach
Działania 4.1 Innowacje Społeczne, Wiedza Edukacja Rozwój Oś IV Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”
§ 1. Postanowienia wstępne
1. Regulamin określa cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie, zasady zgłaszania,
kryteria oraz sposób oceny ofert, sposób informowania o konkursie i jego warunkach,
2. Konkurs jest ogłoszony przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego
SPZOZ w Krakowie na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–
2020 (Dz. U. z 2014 r. poz.1146 z późn. zm.),
3. Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa.
§ 2. Cel konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie partnerów lub partnera, którzy będą współpracowali ze
Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie (Liderem projektu)
przy realizacji projektu, którego celem będzie przetestowanie i wdrożenie modelu
wypracowanego w ramach projektu „Bliżej Ciebie - model zintegrowanego leczenia i
wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi’’, realizowanego w
ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IŻ.00-00-002/15 na projekty w Programie Wiedza
Edukacja Rozwój w ramach Działania 4.1 Innowacje Społeczne, Wiedza Edukacja Rozwój Oś
IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca
ponadnarodowa” (zwanego dalej Konkursem I Etapu).
2. Celem niniejszego konkursu na wybór partnera/ów jest wsparcie procesu
deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami
psychicznymi poprzez przetestowanie i wdrożenie modelu, który opracowany jest w ramach
w ramach Konkursu I Etapu. Lider Projektu wraz z Partnerami opracował innowacyjny,
kompleksowy model leczenia środowiskowego zaburzeń psychicznych z uwzględnieniem
konsultacji wypracowanego modelu m.in. z użytkownikami wsparcia i lokalnymi instytucjami
odpowiedzialnymi za politykę społeczną i opiekę zdrowotną. Celem niniejszego konkursu jest
wybór Partnerów, którzy wraz z Liderem Projektu przystąpią do testowania i wdrożenia
wypracowanego modelu w ramach tzw. Konkursu II etapu. Konkurs II etapu będzie dotyczył
tych podmiotów, którzy z powodzeniem zrealizowali projekt wybrany w Konkursie I Etapu i
otrzymali od Ministerstwa Rozwoju odpowiednią rekomendację.
3. Obszary współpracy w ramach optymalnego partnerstwa zdolnego do skutecznego
przygotowania wniosku konkursowego w ramach przetestowania i wdrożenia opracowanego
modelu to:
a. Aktywizacja zawodowa - dystans, który dzieli pacjentów od pełnoprawnego udziału
w życiu w społeczeństwie, przekłada się proporcjonalnie na trudności w osiągnięciu
skutecznej aktywizacji społeczno-zawodowej tej grupy i generuje kolejne koszty
społeczne. Brak w Polsce rozwiązań systemowych opartych na modelu leczenia
środowiskowego zaburzeń psychicznych, który pozwala na skupieniu się na
indywidualnych potrzebach oraz prawach każdego pacjenta. Wypracowany model
włączenia społecznego i dania szansy powrotu na rynek pracy, pozwoli pacjentom na
finansowe usamodzielnienie a jednocześnie uwolnienie pieniędzy podatników
b. Model leczenia - Opieka psychiatryczna w Polsce w dalszym ciągu oparta jest na
paradygmacie oddziału ogólnopsychiatrycznego. Zespoły leczenia środowiskowego i
hostele należą do znikomych form opieki, a ich pacjenci stanowią niecały procent
wszystkich leczonych. Pomimo rozbudowanej sieci poradni zdrowia psychicznego
barierą pozostaje ich ograniczona kompleksowość ograniczona dostępność.
Przykłady wielu krajów pokazują, że przechodzenie z leczenia szpitalnego na leczenie
ambulatoryjne i środowiskowe przynosi wymierne efekty.
c. Zabezpieczenie społeczne - jedną z zasadniczych przeszkód ograniczających
skuteczność polskiego lecznictwa psychiatrycznego pozostaje niewystarczająca
koordynacja polityk na styku zdrowia psychicznego i zabezpieczenia społecznego
pomiędzy resortami i regionami, a w konsekwencji na poziomie lokalnym. Podmioty
udzielające usług leczniczych z zakresu psychiatrii oraz podmioty świadczące usługi
społeczne funkcjonują w oparciu o różne regulacje ustawowe i w ramach odrębnych
systemów (lecznictwo, pomoc społeczna). W praktyce powoduje to, że osoba w
stanie lub po przebytym kryzysie psychicznym nie otrzymuje kompleksowej usługi, w
ramach której standardem powinno być uzupełnianie usług zdrowotnych usługami
społecznymi i odwrotnie. Jest to zgodne z ogólnoeuropejskimi zasadami przejścia od
opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności,
które mówią o integrowaniu tych dwóch rodzajów usług. W Polsce niestety brakuje
rozwiązań systemowych w tym zakresie.
d. Wsparcie lokalne i instytucjonalne - działania na rzecz integracji osób z zaburzeniami
psychicznymi w społeczności lokalnej, budowa relacji pomiędzy pacjentami, ich
rodzinami, personelem terapeutycznym, a w szczególności sekwencyjne
angażowanie w proces zdrowienia pacjenta szeregu służb społecznych (edukacja,
kultura, praca) i ruchów samopomocowych to klucz do wypracowania modelu
docelowego. Należy przeciwdziałać praktykom przywiązania pacjenta do instytucji
medycznych czy pomocowych. Należy postawić na samodzielność i aktywność oraz
na uchronienie pacjenta przed wejściem w system rentowy czy zasiłkowy. Powinno
to prowadzić do rozwoju zindywidualizowanych usług w obrębie społeczności
lokalnych, będący alternatywę dla opieki instytucjonalnej
e. Wsparcie techniczne Lidera Projektu:
i. w zbudowaniu i rozwijaniu adekwatnego partnerstwa,
ii. w koordynacji współpracy partnerów w projekcie,
iii. w procesie zarządzania Projektem,
iv. w organizacji w realizacji Projektu i innych działań partnerskich z udziałem
podmiotów z różnych sektorów,
v. we właściwym zorganizowaniu procesów konsultacyjnych w oparciu o
szeroką i zróżnicowaną sieć podmiotów,
vi. w dbaniu o bieżący kontakt, właściwą wymianę informacji i włączenie
wszystkich partnerów w pracę,
vii. w przygotowaniu wniosku i koordynacji przygotowań formalnych,
viii. w wsparcie w rozliczaniu i ewaluacji projektu.
§ 3. Obowiązki partnera
1. Do obowiązków partnerów/a należeć będzie współpraca z Liderem Projektu i przygotowanie
wspólnego wniosku do konkursu II Etapu w jednym lub kilku obszarach określonych w par. 2
ust. 3 a następnie wdrożenie modelu. Dlatego wybrani Partnerzy zobowiązują się do
współpracy poprzez:
a. działania mające na celu wdrożenie modelu w ramach wybranego obszaru
współpracy
b. udział w przygotowaniu propozycji zapisów wniosku konkursowego zarówno od
strony merytorycznej, organizacyjnej jak i finansowej (wraz z budżetem) wraz z
wymaganymi załącznikami.
c. przekazywanie Liderowi Projektu wszystkich informacji i dokumentów niezbędnych
do obsługi Projektu w zakresie dotyczącym udziału partnera w Projekcie, w tym w
szczególności na potrzeby składania wniosków beneficjenta o płatność,
d. prowadzenie księgowości i obsługi bankowej a także oznaczanie dokumentów
księgowych dotyczących wydatków Partnera w Projekcie zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi projektów realizowanych w ramach organizowanego
konkursu w sposób przejrzysty zgodnie z zasadami określonymi dla Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
e. udział w koordynacji Projektu w zakresie dotyczącym zadań Partnera oraz w ramach
Lidera i pozostałych Partnerów,
f. pozostałe, jeśli są wymagane.
§ 4. Warunki uczestnictwa w konkursie
1.
W konkursie na wyłonienie partnera do realizacji Projektu mogą brać udział zarejestrowane
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podmioty spoza sektora finansów publicznych, które:
a. Posiadają odpowiedni potencjał tj. zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub
finansowe pozwalające na realizację Projektu, w szczególności poprzez:
i. minimum 3 letnie doświadczenie w wybranym obszarze współpracy w
ramach prowadzonej działalności
ii. doświadczenie przy współpracy i realizacji przedsięwzięć w partnerstwie z
podmiotami sektora finansów publicznych,
iii. doświadczenie przy realizacji projektów/przedsięwzięć zrealizowanych dzięki
dofinansowaniu z UE,
b. Nie są podmiotem powiązanym z Liderem Projektu ani nie pozostają ze sobą w relacji
uniemożliwiającej nawiązanie równoprawnych relacji partnerskich
c. Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie, w tym na podstawie art.
207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
d. Nie wystąpią w roli Lidera Projektu ani Partnera w innym partnerstwie o
dofinansowanie Projektu w tym samym konkursie (konkursie II etapu).
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji Projektu (zwanej dalej
„Ofertą”), w jednym egzemplarzu w wersji papierowej, która będzie się składać z
następujących dokumentów:
a. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego, innego właściwego rejestru (np.
ewidencja działalności gospodarczej) lub inny dokument potwierdzający formę i
charakter prowadzonej działalności wraz z danymi osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w sprawach majątkowych. W przypadku załączenia dokumentu
stanowiącego o podstawie działalności podmiotu, który nie zawiera
wyszczególnionego składu osobowego członków wchodzących w skład zarządu
podmiotu, należy dołączyć uchwałę podmiotu bądź inny obowiązujący dokument
stanowiący o składzie członków zarządu podmiotu,
b. statut – w przypadku instytucji i/lub organizacji, działających na podstawie statutu,
c. upoważnienie osób składających ofertę, tzn. składających podpisy pod ofertą, do
reprezentowania podmiotu (zgodnie ze wskazaniem zawartym w dokumencie
stanowiącym o podstawie działalności podmiotu); jeśli takie upoważnienie jest
wymagane bądź dane osoby nie są wskazane w ww. dokumencie,
d. oświadczenie podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że żadna z osób
reprezentująca podmiot nie była prawomocnie skazana z art. 229 lub art. 230a
Kodeksu Karnego,
e.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
oświadczenie o nieposiadaniu zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu
państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze
publicznym.
Oferta oprócz dokumentów, o których mowa w punkcie 2, musi zawierać:
a. Wskazanie obszaru lub obszarów współpracy określonych w § 2 ust. 3 oraz wkładu
jaki może wnieść Partner
b. informacje o posiadanych zasobach technicznych i organizacyjnych zapewniających
wykonanie Projektu, na potwierdzenie spełnienia wymogów zawartych w § 4. ust. 1,
c. dodatkowe informacje oraz propozycje, które mogą mieć wpływ na podniesienie
jakości realizacji projektu, a które będą miały znaczenie przy ocenie oferty.
Ofertę należy złożyć na piśmie pod rygorem nieważności.
Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do
składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu podmiotu składającego
ofertę.
Oferta, która nie spełnia wymagań formalnych lub oferta, do której nie dołączono wszystkich
wymaganych załączników podlega odrzuceniu i nie będzie rozpatrywana pod względem
merytorycznym.
W ramach konkursu o dotację nie mogą ubiegać się organizacje, których pracownicy byli
prawomocnie skazani z art. 229 lub art. 230a Kodeksu Karnego.
Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą jeden lub więcej obszarów
współpracy określonych w § 2. ust. 3.
§ 5. Zasady zgłaszania ofert
1. Ofertę należy dostarczyć na adres: Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego
SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 – 393 Kraków z dopiskiem na kopercie:
dot. „Konkurs na wybór partnera, podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów
publicznych, do realizacji projektu polegającego na testowaniu i wdrożeniu modelu
wypracowanego w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IŻ.00-00-002/15 na projekt w
Programie Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Działania 4.1 Innowacje Społeczne,
Wiedza Edukacja Rozwój Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
„Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” do dnia 28 września 2016 r. do
godziny 15.00. Decyduje data wpływu oferty do Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa
Babińskiego SPZOZ w Krakowie. Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą
rozpatrywane.
§ 6. Sposób i kryteria oceny ofert
1. Nadesłane oferty będą podlegać ocenie Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem
Dyrektora Szpitala nr 81/16 z dnia 07.09.2016 r.
2. Ocena złożonych ofert następuje zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014–20201 (Dz. U. z 2014 r. poz.1146 z późn. zm.),
3. Przy analizie zasadności i rzetelności określania Oferty, Komisja Konkursowa zastosuje
następujące kryteria oceny:
a. spełnienie wszystkich wymagań formalnych,
b. doświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w § 4 ust.1
c. uzasadnienie wniosku
d. adekwatność zakresu zadań z celami konkursu
4. Każdy z członków Komisji Konkursowej w skali od 1 do 10 punktów przyznaje ocenę za
spełnienie poszczególnych kryteriów oceny wymienionych pod literą a-d .
5.
Komisja zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niespełniających w wystarczającym stopniu
ww. kryteriów oceny. Odwołanie od decyzji Komisji nie przysługuje. Każdy wnioskodawca
może być na swoją prośbę poinformowany o przyczynach odrzucenia oferty.
6. Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie zamierza wybrać jednego
lub kilka podmiotów, które zaoferują współpracę przy realizacji Projektu w ramach
poszczególnych obszarów współpracy,
7. Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie zastrzega możliwość
rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Podmioty biorące udział w konkursie zostaną pisemnie poinformowane o wyniku
postępowania do dnia 29 września 2016 r.
2. Z podmiotem lub podmiotami, które zostaną wyłonione przez Komisję w toku postępowania
konkursowego zostaną zawarte umowy partnerskie w celu realizacji wspólnego
przedsięwzięcia.
3. Nazwa podmiotów/u, które zostaną wyłonione w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, będzie
opublikowana na stronie internetowej: https://babinski.pl/konkursy/
Download