Rentgenowska analiza fluorescencyjna

advertisement
KRAJOWA KONFERENCJA BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH - „POPÓW 2013”
26 -28 sierpnia 2013 r.
RENTGENOWSKA ANALIZA FLUORESCENCYJNA
– PODSTAWY I ZASTOSOWANIE
Dominik Senczyk
[email protected]
1. Fizyczne podstawy analizy fluorescencyjnej
Podczas padania promieni rentgenowskich na ośrodek materialny zachodzi wiele
zjawisk, w tym również fluorescencja.
Rentgenowskie promieniowanie fluorescencyjne ma tę samą naturę i długości fal
jak charakterystyczne promieniowanie rentgenowskie odpowiedniego pierwiastka.
Różnica między tymi dwoma promieniowaniami polega tylko na sposobie jego
powstania. Charakterystyczne promieniowanie rentgenowskie powstaje w wyniku
jonizacji atomu strumieniem elektronów o odpowiednio dużej energii, natomiast
rentgenowskie promieniowanie fluorescencyjne powstaje w wyniku jonizacji atomu
strumieniem fotonów rentgenowskich też o odpowiedniej energii. W tym przypadku
promieniowanie powodujące jonizację nazywamy promieniowaniem pierwotnym,
natomiast powstałe promieniowanie fluorescencyjne – promieniowaniem wtórnym.
Rentgenowskie promieniowanie fluorescencyjne może powstać nie tylko w wyniku
oddziaływania z atomami promieniowania rentgenowskiego pierwotnego, lecz też w
wyniku oddziaływania innych czynników, takich jak:
 promieniowanie synchrotronowe,
 promieniowanie rentgenowskie lub gamma pochodzące z izotopów
promieniotwórczych,
 cząstki naładowane, zwykle protony,
 promieniowanie gamma wzbudzane protonami.
W zależności od sposobu jonizacji mamy różne metody analizy fluorescencyjnej:
 XRF (ang. X-ray Fluorescence), rentgenowska analiza fluorescencyjna jonizacja jest spowodowana fotonami pochodzącymi z lampy rentgenowskiej,
 TRXRF (ang. Total Reflection X-ray Fluorescence), całkowite odbicie
rentgenowskiego promieniowania fluorescencyjnego - metoda wykorzystuje
zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia promieniowania rentgenowskiego
wzbudzonego fotonami pochodzącymi z lampy rentgenowskiej.
 SRIXE (ang. Synchrotron Radiation Induced X-ray Emission), analiza promieni
rentgenowskich wzbudzanych promieniowaniem synchrotronowym - jonizacji
dokonuje promieniowanie synchrotronowe,
 RXRF (ang. Radioisotope X-ray Fluorescence), radioizotopowa metoda XRF,
izotopowa metoda rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej - źródłem
wzbudzających fotonów jest izotop promieniotwórczy, np. 109Cd,
 PIXE (ang. Particie Induced X-ray Emission), promieniowanie rentgenowskie
wzbudzone cząstkami - emisja charakterystycznego promieniowania
3
KRAJOWA KONFERENCJA BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH - „POPÓW 2013”
26 -28 sierpnia 2013 r.
rentgenowskiego następuje pod wpływem bombardowania atomu cząstkami
naładowanymi, zwykle protonami,
 PIGE (ang. Proton Induced Gamma Emission), promieniowanie gamma
wzbudzone protonami - promieniowanie gamma jest wzbudzane protonami.
W tym opracowaniu zajmiemy się tylko pierwszą z nich, czyli metodą
rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej (skrót: XRF).
Powstanie promieniowania fluorescencyjnego rozpatrzymy na przykładzie modelu
budowy atomu według Bohra. Według tego modelu w środku atomu znajduje się jego
jądro, a wokół są pogrupowane elektrony w powłokach oznaczonych kolejnymi
literami K, L, M itd. To pogrupowanie elektronów musi spełniać zakaz Pauliego, a
elektrony muszą spełniać warunki nałożone na ich liczby kwantowe. W związku z tym
powłoka L zawiera 3 podpowłoki LI, LII i LIII. Powłoka M zawiera 5 popowłok: MI, MII,
MII, MIII, MIV, MV. Powłoka K zawiera 2 elektrony, powłoka L – 8, a powłoka M – 18
elektronów. Energia tych elektronów zależy od powłoki, w której się znajdują, oraz
pierwiastka, do którego należą. Gdy na atom padną fotony rentgenowskie lub
elektrony o odpowiedniej energii, to mogą one wybić z atomu elektrony. Powstałe
dziury elektronowe mogą zostać zapełnione przez elektrony przeskakujące z
wyższych energetycznie powłok, pod warunkiem, że podczas tych przejść zostaną
spełnione warunki wyboru warunki nałożone na liczby kwantowe tych elektronów.
Foton rentgenowski padający na atom może wyrzucić z niego elektron, gdy ma
energię większą niż energia wiązania elektronu.
Jonizacja atomu polega na dostarczeniu mu z zewnątrz pewnej energii, którą
może przyjąć elektron, w wyniku czego zostaje on wyrzucony z atomu. Na poziomie
opuszczonym przez elektron powstaje wolne miejsce – tzw. dziura elektronowa.
Wzbudzenie jest procesem nietrwałym. Elektron wraca do stanu podstawowego,
oddając nadmiar energii w postaci kwantu promieniowania o określonej energii.
Analiza fluorescencyjna jest oparta na rejestracji charakterystycznego
promieniowania rentgenowskiego emitowanego z atomów na skutek ich jonizacji na
wewnętrznych powłokach elektronowych.
Każdy atom ma ściśle określone poziomy energetyczne dostępne do obsadzenia
przez elektrony, więc możliwe energie emitowanych kwantów rentgenowskich są
charakterystyczne dla tych atomów. Dlatego też serią charakterystycznego
promieniowania rentgenowskiego nazywamy zbiór wszystkich kwantów tego
promieniowania emitowanych w czasie przejść elektronów na ustaloną powłokę. W
zależności od powłoki, na której istniała dziura, serie charakterystycznego
promieniowania rentgenowskiego noszą nazwy serii K, L, M itd.
Linie widmowe dla poszczególnych przejść oznacza się symbolem serii widmowej
oraz literami greckimi połączonymi z cyframi arabskimi (np. 1, 1 itd.).
Schemat linii widmowych dla serii K i L pokazuje rys. 1. Intensywność linii jest
różna dla różnych przejść. Rysunek pokazuje tylko najbardziej intensywne przejścia.
4
KRAJOWA KONFERENCJA BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH - „POPÓW 2013”
26 -28 sierpnia 2013 r.
Rys. 1. Główne linie spektralne w serii K i L charakterystycznego promieniowania
rentgenowskiego oraz odpowiednie przejścia elektronów
W analizie najczęściej korzysta się z linii serii K lub L (rys. 2).
Seria K
K 1  K  LIII
Seria L
L1  LIII  MV
K  2  K  LII
L  2  LIII  MIV
K1  K  MIII
L1  LII  MIV
K3  K  MII
K2  K  NII,III
Rys. 2. Linie serii K i L charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego
Na rys. 3 pokazano widma rentgenowskie niektórych pierwiastków.
Rys. 3. Charakterystyczne promieniowanie rentgenowskie niektórych pierwiastków
5
KRAJOWA KONFERENCJA BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH - „POPÓW 2013”
26 -28 sierpnia 2013 r.
Typowe widmo próbki gleby uzyskane metodą EDXRF pokazuje rys. 4. Widoczne
są wyraźne linie spektralne różnych pierwiastków. Położenie tych linii identyfikuje
poszczególne pierwiastki, a natężenie określa koncentrację pierwiastków.
W metodzie XRF promieniowanie rentgenowskie uzyskane z odpowiedniego
źródła naświetla badaną próbkę. Źródłem tego promieniowania najczęściej jest
lampa rentgenowska, lecz może to być również synchrotron lub materiał
promieniotwórczy. Po takim naświetleniu próbka emituje fluorescencyjne
promieniowanie rentgenowskie, którego długość fali (również energia) jest taka sama
jak długość fali (energia) charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego.
Długość
fali
(energia)
emitowanego
promieniowania
fluorescencyjnego
charakteryzuje więc poszczególne pierwiastki. Ten etap analizy jest zwany analizą
jakościową, ponieważ określa się tylko rodzaj pierwiastka, który wyemitował
promieniowanie fluorescencyjne o odpowiedniej długości fali (energii).
Rys. 4. Widmo próbki gleby uzyskane metodą EDXRF
Pomiar natężenia promieniowania o ustalonej długości fali (energii) pozwala z
kolei na określenie zwartości pierwiastka, który wysłał to promieniowanie. Ten etap
analizy jest zwany analizą ilościową, ponieważ określa zawartość pierwiastka.
Tu drobna dygresja: mówimy o długości fali i energii promieniowania, ponieważ
obie wielkości są ze sobą związane wzorem:
E  h 
hc 1,986  10 24

,


lub
EeV  
12,396
,
Å 
gdzie: E – energia kwantu promieniowania,  – długość fali promieniowania, h –
stała Plancka,  – częstotliwość promieniowania, c – prędkość światła.
Przy okazji należy zwrócić uwagę, że w powyższym wzorze jest zawarta idea
korpuskularno-falowej natury materii. Przecież cząstki opisuje się wielkością ich
energii, a fale – długością fali.
Wzbudzenie fluorescencyjnego promieniowania rentgenowskiego jest możliwe na
dwa sposoby:
- wzbudzenie bezpośrednio promieniowaniem z lampy rentgenowskiej,
- wzbudzenie pośrednie promieniowaniem z tarcz wtórnych.
Pierwszy przypadek jest spotykany najczęściej w spektrometrach EDXRF
(dyspersja energii), przy czym stosowane są lampy rentgenowskie małej mocy
(< 100 W), chłodzone powietrzem, szczególnie w przyrządach ręcznych lub
przenośnych. W przypadku spektrometrów WDXRF (dyspersja długości fali)
6
KRAJOWA KONFERENCJA BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH - „POPÓW 2013”
26 -28 sierpnia 2013 r.
stosowane są lampy rentgenowskie dużej mocy (3-4 kW), co ma na celu
kompensację strat natężenia związanych ze stosowaniem kryształu analizatora i
kolimatorów.
Zastosowanie tarcz wtórnych między lampą rentgenowską i próbką zostało
spowodowane dążeniem do uniknięcia intensywnego promieniowania hamowania z
lampy rentgenowskiej (rys. 5).
W tym przypadku stosunek natężenia promieniowania charakterystycznego do
natężenia promieniowania hamowania jest znacznie większy niż podczas
wzbudzenia bezpośredniego, ponieważ ciągła część wzbudzonego widma wtórnej
tarczy jest generowana tylko przez rozproszenie. Można wydajnie wzbudzać różne
pierwiastki, dobierając odpowiednio tarczę wtórną, która ma linie charakterystyczne
powyżej krawędzi absorpcji danego pierwiastka w próbce.
Rys. 5. Schemat wzbudzenia fluorescencyjnego promieniowania rentgenowskiego
z zastosowaniem tarczy wtórnej
Metoda wzbudzenia za pomocą wtórnych tarcz ma oczywiste zalety w stosunku
do metody bezpośredniego wzbudzenia: można ją łatwo przystosować w celu
optymalizacji i prawie monochromatycznego wzbudzenia, co prowadzi do lepszej
selektywności i polepszenia czułości. Oczywiście, w celu skompensowania strat
natężenia związanego z wtórnym rozproszeniem, w przypadku spektrometrów
WDXRF jest wymagana większa moc lamp rentgenowskich.
Historia metody XRF
Charles Barkla odkrył, że każdy pierwiastek chemiczny emituje
charakterystyczne dla niego promieniowanie rentgenowskie
1908 Charles Glover Barkla (1877-1944) na podstawie eksperymentów
absorpcyjnych stwierdził, że wtórne promieniowanie rentgenowskie różnych
pierwiastków
stanowi
serie
charakterystycznego
promieniowania
rentgenowskiego
1913 Henry Moseley na podstawie analizy widm rentgenowskich pierwiastków ustalił
związek liczby atomowej Z z odwrotn
promieniowania charakterystycznego każdego pierwiastka (prawo Moseleya).
1914 Henry Gwyn Jeffrey Moseley (1884-1915) zarejestrował spektrogramy
rentgenowskie pierwiastków i pokazał identyczność liczby porządkowej
pierwiastka w układzie okresowym z ładunkiem jądra (liczbą atomową).
1906
7
KRAJOWA KONFERENCJA BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH - „POPÓW 2013”
26 -28 sierpnia 2013 r.
1914 Karl Manne Georg Siegbahn (1886-1978) rozpoczął długą serię pionierskich
badań z zakresu teorii I zastosowania spektroskopii rentgenowskiej
1919 Stenström w pracy doktorskiej na Uniwersytecie w Lund (Norwegia)
teoretycznie przewidział zjawiska odbicia I załamania promieni rentgenowskich
1922 A. Hadding jako pierwszy zastosował widma rentgenowskie do analizy
chemicznej minerałów
1923 George von Hevesy i D. Coster odkryli hafn – pierwszy pierwiastek
przewidziany na podstawie analizy widm rentgenowskich
1923 Compton jako pierwszy pokazał całkowite odbicie promieni rentgenowskich
1923 M. Siegbahn i O. Lundquist potwierdzili całkowite odbicie promieni
rentgenowskich odkryte przez A.H. Comptona
1924 Karl Manne Georg Siegbahn otrzymał Nagrodę Nobla za pomiary długości fal
promieniowania rentgenowskiego pierwiastków
1924 W. Soller skonstruował spektrometr rentgenowski z kolimatorami w postaci folii
równoległych
1925 Coster i Nishina wysunęli ideę zastąpienia elektronów fotonami rentgenowskimi
w celu wzbudzenia wtórnego promieniowania rentgenowskiego
1928 Glocker i Schrieber zastosowali fotony rentgenowskie do wzbudzenia wtórnego
promieniowania rentgenowskiego i rezultaty przedstawili w Ann. Physics w
publikacji „Quantitative Roentgen Spectrum Analysis by Means of Cold
Excitation of the Spectrum”.
1948 H. Friedman i L.S. Birks zbudowali prototyp pierwszego spektrometru z
dyspersją długości fal wtórnego promieniowania rentgenowskiego z
wykorzystaniem zatopionej lampy rentgenowskiej
1956 Tomboulian i Hartman za pomocą synchrotronu elektronowego w Cornell
przeprowadzili pierwsze eksperymenty z zakresu spektroskopii rentgenowskiej
lata 60-e W urządzeniach do rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej zaczęto
stosować kryształy fluorku litu LiF do dyfrakcji promieni rentgenowskich i lampy
z anodami z chromu i rodu do wzbudzenia promieniowania o dużych
długościach fal, co doprowadziło do zbudowania wielokanałowych
spektrometrów dla jednoczesnych pomiarów wielu pierwiastków (spektrometry
symultaniczne))
1962 W spektroskopii gamma jako pierwszy zastosowano detektor germanowy
dryfowany litem Ge(Li)
1964 A.A. Sterk jako pierwszy zastosował w analizie chemicznej wzbudzenie widm
rentgenowskich jonami (protony)
1966 Harry Bowman ze współpracownikami z U.C. Berkeley opublikował pierwsze
rezultaty rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej metodą dyspersji energii
EDXRF
1970 Zbudowano detektor krzemowy dryfowany litem Si(Li), który miał bardzo dużą
zdolność rozdzelczą I pozwalał na rozdzielenie fotonów rentgenowskich bez
stosowania kryształu analizatora; zastosowano go w urządzeniach biorących
udział w misjach Apollo 15 i 16.
1971 Y. Yoneda I T. Horiuchi jako pierwsi zastosowali całkowite odbicie promieni
rentgenowskich w rentgenowskiej analizie fluorescencyjnej
1976 W Naval Research Laboratory (D. Mosher i S. Stephanakis) powstała
oryginalna koncepcja optyki kapilarnej dla ogniskowania promieniowania
rentgenowskiego
1977 Jaklevic jako pierwszy stosuje technikę mikrowiązki w metodzie EDXRF
(analiza ludzkich włosów)).
8
KRAJOWA KONFERENCJA BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH - „POPÓW 2013”
26 -28 sierpnia 2013 r.
1990 M.A. Kumakhov i F.F. Komarov (Rosja) praktycznie zrealizowali optykę
kapilarną dla promieniowania rentgenowskiego
1993 W NITON Corporation zbudowano pierwszy, w jednej obudowie, ręczny
spektrometr do analizy metodą XRF typ XL-309 Lead Paint Analyzer
1995 W NITON zbudowano pierwszy ręczny spektrometr do analizy metodą XRF
ciężkich metali w glebie typ XL-700 Multi-Element Analyzer
1996 W NITON Corporation zbudowano pierwszy przenośny analizator dla metody
XRF typu XL-309 i XL-700 z wysoką szybkością sygnałów cyfrowych
1999 W NITON Corporation wprowadzono pierwsze ręczne analizatory dla metody
XRF z wieloma źródłami
2000 W NITON Corporation opracowano miniaturowe, lampy rentgenowskie niskiej
mocy dla metody XRF
2001 W NITON opatentowano zastosowanie źródła 241Am dla izotopowego
analizatora XRF nie wymagającego wymiany źródła
2002 W NITON Corporation w ręcznych analizatorach dla metody XRF zastosowano
miniaturowe, niskiej mocy lampy rentgenowskie
Zasada pomiaru
Naświetlanie próbki promieniowaniem rentgenowskim powoduje wybicie
elektronów z wewnętrznych powłok elektronowych. Powstałe dziury elektronowe są
zapełniane w czasie rzędu 1·10-15 s przez elektrony z wyższych powłok, czemu
towarzyszy emisja promieniowania rentgenowskiego o energii charakterystycznej dla
danego pierwiastka. Jest to fluorescencyjne promieniowanie rentgenowskie.
Analiza widm charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego pozwala
wyznaczyć prawdopodobieństwo emisji danej linii widmowej. Prawdopodobieństwo
to, zwane względnym prawdopodobieństwem przejścia i oznaczone literą k, określa
prawdopodobieństwo zapełnienia dziury z emisją określonej linii charakterystycznego
promieniowania rentgenowskiego. Doświadczalne wyznaczenie stosunku natężeń
linii  i  w obrębie danej serii widmowej znacznie ułatwiło analizę jakościową i
ilościową zarejestrowanych widm. Stosunek ten nie jest wielkością stałą i zmienia się
wraz ze wzrostem liczby atomowej Z. Należy jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że w
praktyce niektóre linie rejestrujemy razem jako jedną. Przykładem rejestracji dwóch
linii widmowych jako jednej są linie K1  K2 . Niewielka różnica energii tych przejść,
zwłaszcza dla lekkich pierwiastków (o małej liczbie atomowej Z), i zbyt mała zdolność
rozdzielcza stosowanych detektorów powodują rejestrację tylko jednej linii, zwanej
linią K . Na przykład energie przejścia dla linii K1 i K2 w atomie potasu wynoszą
odpowiednio 2,015 keV i 2,014 keV, co w praktyce jest rejestrowane jako jedna linia.
Natężenie charakterystycznych linii widmowych wynikają z wartości przekroju
czynnego na emisję tego promieniowania.
Wielkość przekroju czynnego na fluorescencję zależy od:
• przekroju czynnego na wytworzenie dziury lub jonizacji danej powłoki  j ,
• wydajności fluorescencji dla danej powłoki  ,
• względnego prawdopodobieństwa przejścia k.
Parametry te są związane zależnością: x   j    k .
Rysunek 6 przedstawia zależność przekroju czynnego na jonizację powłoki K
wybranych atomów od energii padających fotonów i protonów.
9
KRAJOWA KONFERENCJA BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH - „POPÓW 2013”
26 -28 sierpnia 2013 r.
Rys. 6. a) Zależność przekroju czynnego na jonizację atomu na powłoce K od energii
padających fotonów dla: P, Ca, Zn, Cd
Wydajność fluorescencji definiujemy jako stosunek liczby wyemitowanych fotonów
danej serii widmowej do liczby wszystkich atomów wzbudzonych w tym czasie na
danej powłoce. Przykładowo dla serii K wydajność fluorescencji przedstawia wzór:
K 
NKX 
,
NK
gdzie NK X  jest liczbą wyemitowanych kwantów promieniowania charakterystycznego
dla serii K, a NK jest liczbą wszystkich atomów zjonizowanych na powłoce K.
Rys. 6. b) Zależność przekroju czynnego na jonizację atomu na powłoce K od energii
padających protonów dla: P, Ca, Zn, Cd
Powrót atomu ze stanu wzbudzonego do stanu podstawowego odbywa się
wskutek zjawiska fotoelektrycznego (przejście promieniste) lub Augera (przejście
bezpromieniste).
Wydajność fluorescencji  zmienia się wraz z liczbą atomową Z (rys. 7).
10
KRAJOWA KONFERENCJA BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH - „POPÓW 2013”
26 -28 sierpnia 2013 r.
Rys. 7. Zależność wydajności fluorescencji od liczby atomowej Z dla serii K i L
Prawdopodobieństwo zajścia zjawiska Augera jest największe dla lekkich
pierwiastków. Wraz ze wzrostem liczby atomowej Z przekrój czynny na emisję
elektronów Augera maleje na korzyść przekroju czynnego na fluorescencję
charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego (rys. 8).
Dla powłoki K zależność pomiędzy wydajnością zjawiska Augera a wydajnością
fluorescencji ma postać równości:
A  1  K .
Omówione zjawiska tłumaczą proces powstawania widma charakterystycznego
promieniowania rentgenowskiego. Widma, rejestrowane doświadczalnie przez
detektory, a następnie analizowane przez elektroniczne układy pomiarowe, są
złożeniem liniowego widma charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego i
widma ciągłego, które stanowi tło.
Źródłem tła jest zazwyczaj:
 promieniowanie wzbudzające rozproszone na tarczy pomiarowej,
 promieniowanie hamowania wybitych elektronów przez wiązkę padającą,
 promieniowanie hamowania cząstek naładowanych (zazwyczaj protonów)
bombardujących tarczę pomiarową.
Rys. 8. Względne wydajności procesów fluorescencji rentgenowskiej
i emisji elektronu Augera jako funkcja liczby atomowej pierwiastka
11
KRAJOWA KONFERENCJA BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH - „POPÓW 2013”
26 -28 sierpnia 2013 r.
Promieniowanie rentgenowskie, powstałe podczas wspomnianych przejść
elektronów umożliwia identyfikację pierwiastków, które emitują (tab. 1) to
promieniowanie.
Tablica 1.
Energia [keV] linii emisyjnych różnych pierwiastków
Głębokość analizy
W tablicy 2 zestawiono przykładowo głębokości analizy różnych materiałów za
pomocą promieniowania rentgenowskiego o różnych energiach.
Z tablicy 2 widać, że głębokość wnikania promieniowania rentgenowskiego rośnie
w sposób nieliniowy wraz ze wzrostem jego energii.
Tablica 2.
Głębokości analizy różnych materiałów za pomocą promieniowania rentgenowskiego
o różnych energiach
Głębokość wnikania [ m ] promieniowania
Materiał
MgK  1,25 keV
CrK 5,41 keV
SnK 25,19 keV
Ołów
0,7
4,5
55
Żelazo
1
35
290
SiO2
6
110
0,9 cm
Li2B4O7
13
900
4,6 cm
H2O
16
1000 – 0,1 cm
5,3 cm
2. Analiza jakościowa widm charakterystycznego
promieniowania rentgenowskiego
Analiza jakościowa polega na określeniu położenia zarejestrowanych linii na skali
energii lub długości fal. Podstawą fizyczną tej analizy jest tzw. prawo Moseleya.
W 1913 roku Henry Gwyn Jeffrey Moseley pokazał, że między 1 /  i (Z – s)
istnieje zależność liniowa (rys. 9):
1
 aZ  s ,

12
KRAJOWA KONFERENCJA BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH - „POPÓW 2013”
26 -28 sierpnia 2013 r.
gdzie a jest współczynnikiem proporcjonalności, a s stałą dla danej serii
promieniowania. Jest to tzw. prawo Moseleya.
Na podstawie doświadczalnie zmierzonej długości fali promieniowania wysyłanego
przez pierwiastek można wyznaczyć jego liczbę atomową, a więc zidentyfikować ten
pierwiastek.
Rys. 9. Ilustracja graficzna prawa Moseleya
dla różnych serii promieniowania rentgenowskiego
Prawo Moseleya ma bardzo doniosłe znaczenie, ponieważ:
a) pokazało, że nie masa atomowa, lecz liczba porządkowa pierwiastka równa
ładunkowi jądra decyduje o jego własnościach chemicznych,
b) pozwoliło ustalić istnienie pierwiastków nieznanych w początkach XX wieku, np.
pierwiastka o liczbie Z = 43 (technet odkryty w 1913 roku),
c) wykazało możliwość istnienia pierwiastków o liczbie Z  92 , co zostało
potwierdzone odkryciem transuranowców.
Prawo Moseleya pokazało, że długości fal charakterystycznego promieniowania
rentgenowskiego zależą wyłącznie od liczby porządkowej emitującego je pierwiastka
anody i stąd nazwa: promieniowanie charakterystyczne. Jest ono cechą
charakterystyczną pierwiastka, z którego wykonano anodę. Widmo tego
promieniowania nie zależy od tego, czy dany pierwiastek tworzy związek chemiczny,
jak również od stanu skupienia pierwiastka.
Wpierw należy dokonać kalibracji energetycznej widma. W tym celu przy
ustalonych parametrach układu elektronicznego akwizycji danych, rejestruje się
widmo charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego emitowanego przez
źródło kalibracyjne (np. 55Fe). Innym sposobem jest rejestracja widma próbki o
znanym składzie pierwiastkowym, zwanej wzorcem zewnętrznym. Znając wartości
energetyczne poszczególnych linii, przeprowadzamy kalibrację energetyczną.
Rysunek 10 przedstawia widmo wzorca zawierającego wiele pierwiastków.
Kalibracja za pomocą wzorca wielopierwiastkowego jest dokładniejsza i pozwala na
jednoznaczne potwierdzenie liniowości układu detekcyjnego.
W przypadku poszukiwań pierwiastków o liczbie atomowej Z < 50 analizę należy
przeprowadzać na podstawie serii K, natomiast dla pozostałych pierwiastków na
podstawie serii L.
13
KRAJOWA KONFERENCJA BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH - „POPÓW 2013”
26 -28 sierpnia 2013 r.
Rys. 10. Widmo wzorca wykonanego z mieszaniny żelatyny i wodnych roztworów
azotanów różnych metali o stężeniu 10 ppm każdy
Dokonując analizy jakościowej, należy zwrócić uwagę na możliwość nakładania
się niektórych linii charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego, zarówno w
obrębie serii K jak i serii L, jak też nakładania się linii z obu serii.
W widmach charakterystycznego promieniowania występują sztuczne piki, które
utrudniają analizę. Przykładem są tzw. piki ucieczki (ang. escape peaks), które
powstają na skutek niepełnej absorpcji energii danego kwantu rentgenowskiego w
krysztale detektora, co powoduje pojawienie się piku o niższej wartości energii. Dla
detektorów krzemowych piki ucieczki odpowiadają energiom o 1,74 keV (linia Si K )
mniejszym niż energie kwantów padającego promieniowania. Rysunek 11
przedstawia przykład złożonego widma PIXE, w którym zaznaczono piki „czyste",
nakładające się piki sumy (pile-up’y) oraz piki ucieczki (escape peaks).
Rys. 11. Przykład widma PIXE zawierającego piki „czyste”,
piki wyjścia (escape peak) i piki nakładające się (pile-up)
3. Analiza ilościowa widm charakterystycznego
promieniowania rentgenowskiego
Analiza ilościowa polega na pomiarze natężenia linii widmowych poszczególnych
pierwiastków, które są proporcjonalne do zawartości tych pierwiastków w próbce.
Zwykle wystarczy posłużyć się linią K lub L . Przykładowo na rys. 12
przedstawiono widmo charakterystyczne kamienia nerkowego metodą PIXE.
14
KRAJOWA KONFERENCJA BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH - „POPÓW 2013”
26 -28 sierpnia 2013 r.
Rys. 12. Przykładowe widmo charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego
próbki kamienia nerkowego wzbudzonego wiązką protonów
4. Granica detekcji
O czułości wybranej metody pomiarowej decyduje wiele czynników, jednakże
najistotniejszym z nich jest granica detekcji MDL (ang. Minimum Detectable Limit).
Wielkość ta jest określona wzorem:
MDL  3,29C
B
,
N
w którym:
C - stężenie pierwiastka o liczbie atomowej Z w próbce,
B - tło pod pikiem dla pierwiastka o liczbie atomowej Z,
N - powierzchnia piku dla pierwiastka o liczbie atomowej Z.
Powyższy wzór pokazuje, że granica detekcji jest:
- wprost proporcjonalna do pierwiastka kwadratowego z tła (czterokrotne
zmniejszenie tła powoduje dwukrotne zmniejszenie granicy detekcji),
- odwrotnie proporcjonalna do natężenia linii widmowej pierwiastka (im większe to
natężenie, tym mniejsza wartość granicy detekcji).
Granica detekcji MDL przyjmuje wartości dyskretne w zależności od liczby
atomowej Z. Wartości te są charakterystyczne dla danej próbki i warunków
pomiarowych stosowanej metody analitycznej.
Rysunek 13 przedstawia przykład krzywej dopasowanej do wyników
eksperymentalnych wyznaczonych dla wzorca biologicznego, którym był wzorzec
żelatynowy zawierający pierwiastki: K, V, Fe, Zn, Pb, Br, Sr, Cd o stężeniach 10 ppm
każdego pierwiastka. Wzorzec analizowano metodą SRIXE (ang. Synchrotron
Radiation Induced X-ray Emission).
Warto podkreślić, że parametr MDL zależy od wyboru techniki pomiarowej,
rodzaju materiału badawczego i samej tarczy pomiarowej. Czynnikiem istotnym jest
też preparatyka tarcz pomiarowych.
15
KRAJOWA KONFERENCJA BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH - „POPÓW 2013”
26 -28 sierpnia 2013 r.
Rys. 13. Krzywa MDL wyznaczona dla wzorca biologicznego
analizowanego metodą SRIXE
5. Spektrometry XRF
Rentgenowska analiza fluorescencyjna jest wykonywana za pomocą urządzeń
zwanych spektrometrami.
Metoda XRF korzysta ze spektrometrów dwóch rodzajów:
a) spektrometrów dyspersji energii EDXRF (ang. Energy Dispersive X-Ray
Fluorescence Analysis),
b) spektrometrów dyspersji długości fali WDXRF (ang. Wavelength Dispersive XRay Fluorescence Analysis).
Spektrometry te różnią się układem detekcji.
Spektrometr EDXRF ma detektor, który pozwala na pomiar różnych energii
promieniowania padającego na próbkę. Pozwala on na rozróżnienie promieniowania
padającego na próbkę od fluorescencyjnego promieniowania wzbudzonego w
atomach pierwiastków występujących w badanej próbce. Nazywamy to dyspersją.
Spektrometr WDXRF wykorzystuje kryształ analizatora do dyspersji długości fali
promieniowania.
Rodzaj analizowanych pierwiastków i granica ich wykrycia zależą od stosowanego
spektrometru. W przypadku spektrometru EDXRF można analizować pierwiastki od
Na do U, a w przypadku spektrometru WDXRF – pierwiastki od Be do U. W ostatnim
przypadku zakres badanych pierwiastków jest więc szerszy.
Spektrometry EDXRF są tańsze i szybsze, natomiast spektrometry WDXRF mają
lepszą zdolność rozdzielczą i czułość.
Na rys. 14 pokazano schemat układu pomiarowego widma charakterystycznego
promieniowania rentgenowskiego dla metody EDXRF, a na rys. 15 schemat układu
dla metody WDXRF.
16
KRAJOWA KONFERENCJA BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH - „POPÓW 2013”
26 -28 sierpnia 2013 r.
Rys. 14. Schemat układu pomiarowego dla metody EDXRF
Rys. 15. Schemat układu pomiarowego dla metody WDXRF
Analizę fluorescencyjną można też wykonać stosując dyfraktometr rentgenowski
ze specjalną przystawką (rys. 16).
Rys. 16. Dyfraktometrr rentgenowski ze specjalną przystawką
do analizy fluorescencyjnej
17
KRAJOWA KONFERENCJA BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH - „POPÓW 2013”
26 -28 sierpnia 2013 r.
Porównanie charakterystyk tych metod podano w tablicy 1.
Tablica 1.
Porównanie charakterystyki metody EDS i WDS
Metoda
EDS
126 eV dla 5,9 keV MnK
Zdolność rozdzielcza detektora
115 eV dla HPGe 
Zdolność rozdzielcza zależy od energii
Wydajność
100%
Detektor z okienkiem BE
Z ≥ 11

Z≥5
Detektor z okienkiem SUTW
Ogniskowanie
Kąt bryłowy odbioru
duży
Szybkość analizy
duża (sekundy, minuty)
Analiza ilościowa
wzorce
Bieżąca obsługa
ciekły azot
piki wylotu, piki sumy,
przeładowanie detektora,
Czynniki zakłócające analizę
nakładanie się pików,
absorpcja w okienku
Cena
niska
WDS
5 eV
kryształu
30%
Z≥4
konieczne
mały
mała (minuty, godziny)
wzorce
gaz Ar + metan
brak
wysoka

detektor HPGe: detektor z germanu wysokiej czystości (ang. high-purity germanium
detectors)

Okienko SUTW: super ultracienkie okienko (ang. Super Ultra Thin Window), chroni
detektor przed wpływem czynników zewnętrznych (np. zmiana atmosfery,
kondensacja pary)
Na rysunku 17 pokazano szerokość linii spektralnych rejestrowanych metodą
WDS i EDS.
Jest to tzw. szerokość połówkowa linii czyli szerokość mierzona w połowie jej
wysokości, oznaczana skrótem FWHM (ang. Full Width at Half Maximum). Dla linii
MnK powinna ona wynosić 2,3 eV, natomiast ze względu na niedoskonałości
kryształu stosowanego do rozdzielenia linii oraz szumów aparaturowych, co
powoduje poszerzenie linii, obecna szerokość linii MnK wynosi 5 eV.
Podobnie, dla metody EDS, wskutek poszerzenia piku spowodowanego szumami
elektrycznymi i błędami statystycznymi, szerokość linii MnK wynosi 126-132 eV.
Na tym rysunku z prawej strony pokazano kształt tych samych linii
zarejestrowanych metodą EDS (linia czarna)) i WDS (kolor czerwony). Potwierdza to
po raz kolejny lepszą zdolność rozdzielczą metody WDS, co w tym przypadku
objawia się ich wyraźną ostrością w porównaniu do znacznie szerszych linii
zarejestrowanych metodą EDS.
18
KRAJOWA KONFERENCJA BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH - „POPÓW 2013”
26 -28 sierpnia 2013 r.
Rys. 17. Szerokość linii spektralnych dla metody WDS i EDS
Porównanie różnych detektorów stosowanych w analizie XRF
Zdolność rozdzielcza detektorów z przepływem gazu i scyntylacyjnych jest słaba i
dlatego nie są one stosowane w spektrometrach z dyspersją energii. Mogą jednak
być stosowane w spektrometrach z dyspersją długości fali, ponieważ w tym
przypadku odpowiednią zdolność rozdzielczą zapewnia uginający kryształ.
Czułość zależy od rodzaju detektora i energii padającego promieniowania.
Detektory z przepływem gazu mają wysoką czułość dla niskich energii i małą czułość
dla wysokich energii, a więc są odpowiednie dla detekcji promieniowania o małych
energiach. Detektory scyntylacyjne są lepsze dla wysokich energii niż dla małych.
Detektory półprzewodnikowe ogólnie mają słabą czułość dla małych energii i dużą
dla wysokich energii.
Z powyższych powodów spektrometry EDXRF zwykle mają detektory
półprzewodnikowe, podczas gdy spektrometry WDXRF korzystają z detektorów z
przepływem gazu i scyntylacyjnych.
6. Zastosowania rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej
Rentgenowska analiza fluorescencyjna, w skrócie XRF (ang. X-Ray Fluorescence)
jest to metoda analizy składu chemicznego różnego rodzaju materiałów stałych,
ciekłych, proszkowych i inne.
Innym zastosowaniem tej metody są badania grubości i składu warstw i powłok.
19
KRAJOWA KONFERENCJA BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH - „POPÓW 2013”
26 -28 sierpnia 2013 r.
Jest to metoda nieniszcząca, dokładna i zwykle wymaga niewielkiego
przygotowania próbki. Może być stosowana do badania metali, ceramiki, cementu,
polimerów, olejów, żywności, gleby itp. Dlatego też znajduje zastosowanie w
metalurgii, górnictwie węgla i rud, mineralogii, geologii medycynie, farmacji,
archeologii i różnych dziedzinach techniki.
Ostatnio fluorescencja rentgenowska znalazła również duże zastosowanie w
badaniach związanych z ochroną środowiska do oznaczania śladowych
zanieczyszczeń atmosfery i wód. Zawiesiny pyłów i osady zbiera się na specjalnych
filtrach, które analizuje się bezpośrednio za pomocą spektrometru.
Koncentracja badanych pierwiastków jest zawarta w przedziale od ppm (ang. part
per milion) do 100%. Granica wykrywania, ogólnie mówiąc, jest lepsza dla
pierwiastków z większą liczbą atomową niż dla pierwiastków lekkich.
Precyzja i powtarzalność metody XRF są bardzo wysokie. Bardzo dokładne
pomiary są możliwe nie tylko gdy stosuje się dobre próbki wzorcowe, lecz również w
zastosowaniach gdy brak odpowiednich wzorców.
Czas pomiaru zależy od liczby badanych pierwiastków i wymaganej dokładności
pomiarów i zwykle jest zawarty w przedziale od kilku sekund do 30 minut. Czas
analizy po pomiarach wynosi tylko kilka sekund.
Poniżej zamieszczono kilka przykładów zastosowania metody XRF.
Badania stali nierdzewnej 310
Nominalny skład stali nierdzewnej 310 pokazano w tablicy 2. Umieszczono w niej
też energie linii spektralnych K i K pierwiastków występujących w tej stali.
Tablica 2.
Nominalny skład stali nierdzewnej 310
Pierwiastek
Zawartość [%]
Mo
Cu
Ni
Fe
Mn
Cr
0,4
0,1
19,3
53,2
1,7
25,3
Energia linii
K [keV]
K [keV]
17,48
19,61
8,05
8,90
7,48
8,26
6,40
7,06
5,90
6,49
5,41
5,95
Do badania składu stali nierdzewnej 310 zastosowano następujące urządzenia
firmy AMPTEK (rys. 18): lampę rentgenowską mini-X, detektor XR100-SDD, zasilacz
PX4, komputer z programem do akwizycji danych i kontroli XRS-FP.
20
KRAJOWA KONFERENCJA BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH - „POPÓW 2013”
26 -28 sierpnia 2013 r.
Rys. 18. Urządzenia firmy AMPTEK w badaniu składu stali nierdzewnej 310
Zastosowano lampę rentgenowską z anodą Ag przy napięciu 40 kV (bez filtra).
Widmo uzyskanego promieniowania pokazano na rys. 19.
Rys. 19. Widmo lampy rentgenowskiej z anodą Ag przy napięciu 40 kV (bez filtra)
Rysunek 20 pokazuje “wyidealizowane” widmo stali 310. Przyjęto, że linie każdego
pierwiastka mają natężenie proporcjonalne do jego nominalnej zawartości w stali.
W analizie składu stali uwzględniono tylko część powyższego widma (rys. 21)
zawartą w zakresie energii 5-8 keV, ponieważ w tym zakresie znajdowały się linie
spektralne wszystkich pierwiastków występujących w tej stali w znaczących
udziałach (w kolejności od lewej: CrK, MnK
, FeK, MnK, FeK, NiK).
Pominięto linie spektralne Mo (0,4%) i Cu (0,1%).
21
KRAJOWA KONFERENCJA BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH - „POPÓW 2013”
26 -28 sierpnia 2013 r.
Rys. 20. “Wyidealizowane” widmo stali nierdzewnej 310
Rys. 21. Część widma stali 310 z rys. 19 w zakresie energii od 5,0 do 8,0 keV.
Pominięto linie spektralne Mo (0,4%) i Cu (0,1%).
Widmo energetyczne może być przedstawione w skali liniowej (rys. 22) lub
logarytmicznej (rys. 23).
22
KRAJOWA KONFERENCJA BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH - „POPÓW 2013”
26 -28 sierpnia 2013 r.
Rys. 22. Widmo energetyczne stali 310 w skali liniowej
Rys. 23. Widmo energetyczne stali 310 w skali logatrytmicznej
Na rys. 23 przedstawiono widmo energetyczne stali 310 w skali logarytmicznej
pokazujące główne procesy wpływające na pomiary metodą XRF (lampa Amptek
Mini-X z anodą Ag, U = 30 kV, filtr Al, kolimator Al, detektor Amptek X-123SDD,
próbka stali w odległości ok. 2 cm, geometria 67,50, czas pomiaru 15 minut).
23
KRAJOWA KONFERENCJA BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH - „POPÓW 2013”
26 -28 sierpnia 2013 r.
Rys. 23. Widmo energetyczne stali 310 w skali logarytmicznej pokazujące główne
procesy wpływające na pomiary metodą XRF
W widmie na rys. 23 widać (od lewej strony):
 linię Al (kolimator, 1,48 keV),
 linię Ar (argon z powietrza, 2,96 keV),
 piki wyjścia (promieniowanie rentgenowskie padając na detektor wzbudza
promieniowanie charakterystyczne Si (1,75 keV); część tych fotonów opuszcza
detektor, co powoduje zmniejszenie energii, np. zamiast E = 6,4 keV ( FeK )
rejestruje się E  6,4  1,75  keV  4,65 keV ),


linie spektralne pierwiastków w stali (Cr, Fe, Ni),
pik sumy FeK ( 2  6,40 keV  12,8 keV ),


odcięcie widma hamowania przez filtr,
linie MoK , MoK  ,


linia promieniowania Ag anody rozproszona w zjawisku Comptona,
tło spowodowane rozproszeniem Comptona promieniowania hamowania.
Widmo z rys. 23 jest poddawane obróbce za pomocą programu XRS-FP.
Uzyskane w ten sposób widmo pokazano na rys. 24, gdzie oznaczono:
 kolorem czarnym - oryginalne widmo przez obróbką,
 kolorem niebieskim – widmo po obróbce na piki wyjścia, piki sumy, tło itp.,
 kolorem czerwonym – wyniki dekonwolucji pokazujące fotopiki Gaussa
(dekonwolucja to proces mający na celu usunięcie pewnych zniekształceń
sygnałów); natężenia linii charakterystycznych stanowią netto powierzchni
pików.
Na podstawie natężenia tych linii określono zawartość pierwiastków w stali 310
(tablica 3).
24
KRAJOWA KONFERENCJA BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH - „POPÓW 2013”
26 -28 sierpnia 2013 r.
Rys. 24. Widmo energetyczne stali 310 z rys. 24 poddane obróbce
za pomocą programu XRS-FP
Tablica 3.
Wyniki analizy składu stali nierdzewnej 310
Znana zawartość
Zmierzona zawartość
Pierwiastek Natężenie
(metoda chemiczna)
(metoda XRF)
Cr
316,6
25,3%
28,20% ± 0,13%
Mn
19,6
17,2%
1,51% ± 0,03%
Fe
444,4
53,2%
50,49% ± 0,20%
Co
2,5
0,0%
0,21% ± 0,01%
Ni
154,2
19,3%
18,85% ± 0,12%
Cu
1,4
0,1%
0,12% ± 0,01%
Mo
17,7
0,4%
0,61% ± 0,01%
Chi2
32,8
9,9
87,0
6,7
24,3
0,5
0,2
Analiza mosiądzu ołowiowego
Na rys 25 pokazano widma rentgenowskie czystych (99,9%) próbek miedzi, cynku
I ołowiu. Każdy pierwiastek emituje widmo promieniowania charakterystyczne dla
niego: Cu - 8,06 keV, Zn - 8,64 keV, Pb - 10,55 keV i 12,61 keV.
Na rys. 26 pokazano widmo rentgenowskie mosiądzu ołowiowego CuZn40Pb2
zawierającego powyższe trzy pierwiastki. Skład tego mosiądzu wskazują linie
spektralne tych pierwiastków i ich natężenia: linie Cu i Zn są najsilniejsze i mają dość
podobne natężenie, co wskazuje na ich dość podobną zawartość w stopie
(odpowiednio 50% i 40%); linie Pb są bardzo słabe, a więc jego zawartość jest
niewielka (2%).
25
KRAJOWA KONFERENCJA BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH - „POPÓW 2013”
26 -28 sierpnia 2013 r.
Rys. 25. Widma rentgenowskie czystych (99,9%) próbek miedzi, cynku I ołowiu
Rys. 26. Widmo rentgenowskie mosiądzu (Cu58Zn40Pb2)
26
KRAJOWA KONFERENCJA BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH - „POPÓW 2013”
26 -28 sierpnia 2013 r.
Analiza monety 5 zł
Na rysunku 27 pokazano widmo rentgenowskie monety 5 złotowej. Jej rdzeń o
średnicy 16 mm jest wykonany z brązalu B-Al (brąz aluminiowy CuAl), a pierścień o
średnicy 24 mm z miedzioniklu MN (CuNi).
Rys. 27. Analiza monety 5 zł
Analiza cyfr na banknocie 20 zł
Rys. 28. Analiza składu cyfry 2 na banknocie 20 zł
Analiza stali Cr-Ni-Mo
Rys. 29. Analiza stali Cr-Ni-Mo
27
KRAJOWA KONFERENCJA BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH - „POPÓW 2013”
26 -28 sierpnia 2013 r.
Analiza materiału tworzącego ozdobny motyw na kubku
Rys. 30. Widmo rentgenowskie materiału tworzącego ozdobny motyw na kubku
Wyniki ilościowej analizy fluorescencyjnej materiału tworzącego ozdobny motyw
na kubku zawiera tablica 4.
Tablica 4.
Wyniki ilościowej analizy fluorescencyjnej materiału
tworzącego ozdobny motyw na kubku
28
KRAJOWA KONFERENCJA BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH - „POPÓW 2013”
26 -28 sierpnia 2013 r.
Analiza dziecięcej bransoletki
Rys. 31. Dziecięca bransoletka i jej rentgenowskie widmo
Literatura
1. Nuclear Data Tables, A7 (1970) 647.
2. B. Dziunikowski, Energy Dyspersive X-ray Flourescence Analysis, PWN
Warszawa, Elsevier Amsterdam 1989.
3. W. M. Kwiatek, Analiza fluorescencyjna, w: Fizyczne metody badań w biologii,
medycynie I ochronie środowiska, pod red. A. Z. Hrynkiewicza i E. Rokity, s.
366-405, PWN Warszawa 1999.
4. Handbook of Practical X-Ray Fluorescence Analysis, pod redakcją Burkhard
Beckhoff, Birgit Kanngiesser, Norbert Langhoff, Reiner Wedell, Helmut Wolff,
Springer 2006.
29
KRAJOWA KONFERENCJA BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH - „POPÓW 2013”
26 -28 sierpnia 2013 r.
30
Download