W związku z planowanym uruchomieniem programu budowy

advertisement
W związku z planowanym uruchomieniem programu budowy małych przyszkolnych pływalni pn.
„Dolnośląski Delfinek” Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zamierza zlecić
opracowanie analizy funkcjonalno-użytkowej małych przyszkolnych pływalni. Zamówienie
zostanie zrealizowane w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W związku z tym informujemy o możliwości składania wstępnych ofert cenowych na
wykonanie powyższego opracowania.
Wstępne oferty cenowe należy składać do dnia 28 kwietnia 2015 r., godz. 15.00 w
Departamencie Zdrowia i Promocji Województwa, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław,
pok. nr 407
Wykonawca opracowania powinien mieć doświadczenie w dziedzinie projektowania krytych
pływalni, zarządzania nimi, a także w dziedzinie doradztwa technicznego związanego z
krytymi pływalniami.
I. Przedmiotem zamówienia będzie : opracowanie analizy funkcjonalno-użytkowej małych
przyszkolnych pływalni zgodnie z przedstawionymi niżej wymaganiami oraz ogólnymi
założeniami programu „Dolnośląski Delfinek”:
1. Wymagania ogólne
Analiza powinna określić optymalne parametry krytych pływalni dla potrzeb programu:
wielkość działki budowlanej, wielkość obiektu, rozmiary niecki basenowej, jej minimalną i
maksymalną głębokość, niezbędną liczbę pomieszczeń szatniowo-sanitarnych i obsługi,
niezbędną liczbę personelu obsługi, a także optymalny sposób ich wykorzystania z
uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych.
2. Wymagania szczegółowe
Należy przedstawić optymalny wariant krytej pływalni spełniający ogólne założenia
programu „Dolnośląski Delfinek” z parametrami geometrycznymi, liczbą i wymiarami torów
pływackich, sposobami dostarczenia energii, sposobami lokalizacji obiektu – wolnostojący
lub związany z już istniejącymi obiektami) wraz z następującymi informacjami:
1. Elementy składowe pływalni – np. szatnie, pomieszczenia sanitarne, komunikacja,
niecka basenowa, plaża, pomieszczenia techniczne, elementy zewnętrzne takie jak
parkingi, oświetlenie, ogrodzenie itp.
2. Sposoby dostarczenia mediów (ogrzewanie, energia elektryczna, woda, kanalizacja);
3. Bilans mediów – zapotrzebowanie;
4. Bilans kosztowy dostarczenia mediów;
5. Sposoby dostarczania odnawialnych źródeł energii;
6. Koszty eksploatacji pływalni w skali jednego roku;
7. Struktura zatrudnienia pracowników obsługujących pływalnię oraz warunki (przepisy)
dot. zatrudnienia ratowników;
8. Sposoby doświetlenia obiektu – ( np. naświetlenie za pomocą okien dachowych);
9. Sposoby obsługi technicznej obiektu (np. wywożenie śmieci) w odniesieniu do
sąsiedztwa istniejących obiektów dydaktycznych;
10. Proporcje określone w procentach pomiędzy powierzchnią niecki basenowej, plaży,
szatni;
11. Podstawowe materiały konstrukcyjne – beton, ceramika budowlana, konstrukcje
stalowe itp.
12. Analiza materiałów okładzinowych niecki i plaży – propozycje najbezpieczniejszych
technologii okładzinowych (folia, stal, ceramika itp.) pod względem trwałości
użytkowania i bezawaryjności;
13. Wykaz instalacji (np. monitoring, system „jednego klucza”, ochrona p-poż itp.);
14. Koszty budowy pływalni;
15. Przykładowa wizualizacja pływalni wraz z logotypem programu i województwa
dolnośląskiego;
16. Informacja o liczbie osób, mogących korzystać z pływalni (jednorazowo oraz w ciągu
24 h);
17. Wykaz dokumentów i uzgodnień potrzebnych do realizacji inwestycji (dokumentacja
projektowa – składniki tej dokumentacji, decyzje – np. pozwolenia na budowę,
pozwolenie na użytkowanie, uzgodnienie z Sanepidem, Konserwatorem zabytków
itp.);
18. Czas realizacji inwestycji z uwzględnieniem terminu przygotowania inwestycji i
terminu samej budowy;
19. Sposób serwisowania basenu – (odczynniki chemiczne, częstotliwość przeglądów)
wraz z kosztami;
20. Wskazanie rozwiązań technicznych i technologicznych pozwalających na
wykorzystanie środków WFOŚ, a także środków PFRON oraz innych źródeł
finansowania;
21. Analiza rentowności realizacji zadania – struktura przychodów związanych z
eksploatacją pływalni – sprzedaż biletów – wynajmowanie całego obiektu, sprzedaż
miejsc reklamowych itp.
22. Warunki ubezpieczenia obiektu;
23. ELEWACJA – wspólny element architektoniczny (np. logo) widoczny na zewnątrz
obiektu.
W ramach opracowania analizy Wykonawca przeprowadzi konsultacje założeń programu
i proponowanych rozwiązań z ekspertami, przedstawicielami środowiska pływackiego
wskazanymi przez Zamawiającego, Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz
zainteresowanymi udziałem w programie jednostkami samorządu terytorialnego z terenu
województwa dolnośląskiego. Wybór konsultantów opracowania nastąpi w uzgodnieniu
ze Zleceniodawcą.
3. Termin wykonania opracowania: 30 czerwca 2015 r.
II. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK”
- Program adresowany jest do dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego i zakłada
budowę niewielkich, 3-4 torowych krytych pływalni o wymiarach niecki basenowej ca. 16,6 x
6 m, przy istniejących obiektach szkolnych. Wielkość niecki basenowej przyjęto, mając na
uwadze główne przeznaczenie obiektu (nauka pływania) oraz minimalizację kosztów
inwestycji.
Pływalnie będą w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych i przeznaczone przede
wszystkim do nauki pływania dzieci i młodzieży szkolnej. Nie wyklucza to jednak możliwości
udostępniania obiektów innym zainteresowanym osobom w czasie pozalekcyjnym na
zasadach komercyjnych
Lokalizacja
Mając na uwadze przeznaczenie obiektów, które mają służyć przede wszystkim do nauki
pływania dzieci i młodzieży, pływalnie powinny być zlokalizowane przy istniejących już
budynkach szkolnych. Pozwoli to na wykorzystanie infrastruktury technicznej budynków
szkolnych (zasilanie w wodę, ogrzewanie, kanalizacja, instalacja elektryczna), personelu
szkoły (nauczyciele, pracownicy obsługi technicznej, personel sprzątający), a także
ewentualnych parkingów przy szkole i dojazdów, co przyczyni się do obniżenia kosztów
budowy i eksploatacji.
W budowanych w ramach programu pływalniach powinny być stosowane bezpieczne,
nowoczesne, przyjazne dla środowiska i energooszczędne rozwiązania pozwalające na
zminimalizowanie kosztów eksploatacji obiektów. Zastosowanie rozwiązań przyjaznych dla
środowiska, a także zapewnienie pełnej dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym
urządzeń umożliwiających osobom niepełnosprawnym wejście do niecki basenowej,
powinno umożliwiać ubieganie się przez inwestorów o dofinansowanie inwestycji w
szczególności ze środków WFOŚ, a także PFRON i z innych źródeł.
W analizie koncepcji optymalnych parametrów pływalni należy rozważyć możliwość
stosunkowo łatwej rozbudowy o kolejne moduły pozwalające na rozszerzenie oferty
sportowo-rekreacyjnej pływalni.
Download