MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KIELCACH ogłasza

advertisement
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KIELCACH
ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze:
Kierownik pływalni ,,Mors” przy ul. Toporowskiego 96.
Wymiar etatu: 1/1 etat.
Miejsce wykonywania pracy: Kryta Pływalnia ,,Mors” ul. Toporowskiego 96.
Wykształcenie: wyższe techniczne magisterskie.
Wymagania niezbędne:
 minimum 10 lat pracy w tym 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym;
 znajomość ustaw: o pracownikach samorządowych, kodeks pracy, o finansach
publicznych, o kulturze fizycznej, o organizacji imprez masowych, Prawo zamówień
publicznych;
 bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz dobra znajomość pracy biurowej;
 znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu dobrym;
 znajomość zagadnień eksploatacji krytej pływalni.
Wymagania dodatkowe:
 łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich;
 umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu;
 poczucie odpowiedzialności za swoją pracę i staranność w jej wykonywaniu.
Wymagane cechy osobowe:
 umiejętność podejmowania decyzji;
 wysoka kultura osobista;
 komunikatywność;
 kreatywność;
 uczciwość;
 opanowanie.
Zakres zadań:
 współpraca z Dyrektorem MOSiR, głównym księgowym, kierownikami działów
i obiektów sportowych w zakresie: planowania zadań rzeczowych i finansowych,
organizacji przedsięwzięć o charakterze rekreacyjno–sportowym, organizacji czasu
podległych pracowników;
 kierowanie zespołem ludzkim;
 odpowiedzialność służbowa i materialna za powierzone mienie i środki pieniężne;
 prowadzenie i utrzymywanie krytej pływalni, koordynacja prac wykonywanych przez
podległych pracowników, realizacja planów ekonomiczno-technicznych dotyczących
obiektu, udostępnienie pływalni do celów rekreacyjno-sportowych, organizowanie
i prowadzenie działalności informacyjno-reklamowej, organizacja imprez sportowych;
 współpraca z instytucjami kultury fizycznej i obiektami o zbliżonym charakterze;
 wykonywanie przeglądów gwarancyjnych, technicznych, realizacja umów zawartych
z kontrahentami;
 przestrzeganie dyscypliny pracy, a w szczególności przepisów BHP i p. poż.
obowiązującego regulaminu pracy;
 wykonywanie wszelkich innych prac, nie wynikających z ww. zakresu,
a wynikających z aktualnych potrzeb związanych z prawidłowym funkcjonowaniem
Krytej pływalni.
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 praca na pływalni;
 praca w zespole;
 szkolenia.
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
 stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze. Bezpośredni kontakt z klientami
pływalni.
 praca w budynku Krytej Pływalni ,,Mors” ul. Toporowskiego 96, budynek parterowy.
Bezpieczne warunki pracy. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych ruchowo.
Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Kielcach:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w MOSiR Kielce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
VII. Wymagane dokumenty – podpisane:
 życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony
klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z póź. zm.);
 list motywacyjny;
 inne, dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2
ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz
z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność*;
 podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności
prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych**;
 oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe;**
 kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
Kompletne aplikacje należy składać w terminie do dnia 14.04.2014 r. (włącznie) w siedzibie
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Żytniej 1 (sekretariat, I p) lub przesłać
pocztą (liczy się data stempla pocztowego), na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kielcach, 25-018 Kielce, ul. Żytnia 1, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dotyczy
naboru na stanowisko Kierownik pływalni do 14.04.2014 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 41 3676796; 41 3676716 wew. 15 lub 21.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dokumenty aplikacyjne można odebrać osobiście po zakończeniu procedury naboru w Dziale
Ekonomiczno – Administracyjnym (Sekcja Kadrowo-Organizacyjna).
Dokumentów nieodebranych nie odsyła się.
* w przypadku osób niepełnosprawnych.
**w/w. oświadczenie powinno zwierać klauzulę o następującej treści: ,,Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia”.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards