KREPTD Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu

advertisement
KREPTD
Krajowy Rejestr Elektroniczny
Przedsiębiorców Transportu
Drogowego
Prezentacja publiczna w ramach PO PC
23 kwietnia 2015 r.
Cel projektu
Głównym celem projektu KREPTD jest poprawa bezpieczeństwa transportu
drogowego i obrotu transportowego poprzez uruchomienie Krajowego
Rejestru
Elektronicznego
Przedsiębiorców
Transportu
Drogowego,
połączonego z krajowymi rejestrami przedsiębiorców transportu drogowego
innych państw UE za pośrednictwem systemu ERRU - European Register of
Road Transport Undertakings.
Cele szczegółowe projektu
• Wyeliminowanie nieuczciwych przedsiębiorców transportu drogowego
• Poprawa warunków do uczciwej konkurencji przewoźników
• Poprawa skuteczności nadzorowania przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą w zakresie transportu drogowego równolegle
w kilku państwach członkowskich UE
• Wzrost efektywności procesów administracyjnych związanych
z wydawaniem zezwoleń oraz licencji wspólnotowych
• Udostępnienie obywatelom i przedsiębiorcom możliwości weryfikacji
wiarygodności przedsiębiorców transportu drogowego
• Integracje rejestrów publicznych zawierających informacje o przedsiębiorstwach
transportu drogowego i osobach zarządzających transportem
Cele projektu wyrażone mierzalnymi
wskaźnikami
Wskaźniki produktu:
• Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A): 1 (usługa A2A
Gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych rejestrowanych w Krajowym Rejestrze
Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego)
• Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych i aplikacji w podmiotach
wykonujących zadania publiczne: 1 (system KREPTD)
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:
• % przedsiębiorców, którym Główny Inspektorat Transportu Drogowego wydał zezwolenie
na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w Polsce lub licencję wspólnotową,
zarejestrowanych w KREPTD: 95%
• % poważnych naruszeń zarejestrowanych w Rejestrze KREPTD popełnionych w Polsce
przez zagraniczne przedsiębiorstwa transportu drogowego (posiadające siedzibę w
krajach, w których zintegrowano krajowy rejestr przedsiębiorstw transportu drogowego z
ERRU), o których poinformowano Krajowy Punkt Kontaktowy kraju siedziby
przedsiębiorstwa, które popełniło naruszenie: 95%
Istotne aspekty Projektu
• Zapewnienie zgodności KREPTD z przepisami Unii
Europejskiej:
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21
października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków
wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady
96/26/WE
• Decyzja Komisji (UE) z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie minimalnych wymogów
dotyczących danych, które mają być wprowadzane do krajowego rejestru
elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego
• Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1213/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r.
ustanawiające wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów
elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego
• Zapewnienie zgodności KREPTD z Krajowymi Ramami
Interoperacyjności
Zdiagnozowane potrzeby
• Poprawa poziomu bezpieczeństwa na drogach w Polsce
• Spełnienie wymogów wspólnotowych dotyczących transportu drogowego zgodnie z
przedstawionymi wcześniej regulacjami
• Wzmocnienie współpracy administracyjnej z państwami członkowskimi Unii
Europejskiej w zakresie nadzorowania przedsiębiorców transportu drogowego
prowadzących działalność w kilku państwach członkowskich Unii
• Możliwość sprawnej weryfikacji w krajowej ewidencji osób niezdolnych do
kierowania operacjami transportowymi lub analogicznej ewidencji innego Państwa
członkowskiego, czy dany zarządzający operacjami transportowymi w takiej ewidencji
nie figuruje
• Usprawnienie przepływu informacji pomiędzy podmiotami biorącymi udział w
procesach wydawania licencji, zezwoleń a podmiotami uprawnionymi do kontroli
transportu drogowego
• Wyeliminowanie z rynku transportu drogowego nieuczciwych przedsiębiorców
Zdiagnozowane potrzeby
• Skuteczne i szybkie reagowanie na popełniane naruszenia
• Ograniczenie nadmiernego zużycia dróg przez przeładowane pojazdy
wysokotonażowe
• Usprawnienie wymiany informacji między GITD, Starostwami i organami
kontrolnymi
• Dostęp do danych umożliwiających przeprowadzenie analiz biznesowych
związanych z istniejącą podażą usług transportowych
• Możliwość weryfikacji wiarygodności przedsiębiorców transportu drogowego
oraz osób zarządzających transportem
• Ustanowienie jednolitej, referencyjnej bazy danych zawierającej informacje o
przedsiębiorcach transportu drogowego, zarządzających transportem,
wydanych zezwoleniach i wydanych licencjach
Procesy, których realizacja zostanie
usprawniona w wyniku realizacji projektu
Aktualnie kluczowe procesy, których dotyczy realizacja projektu, nie są jeszcze
realizowane – wynikają ze zmian w prawodawstwie. Realizacja projektu umożliwi
realizację następujących procesów biznesowych w sposób efektywny:
• Wysyłanie powiadomień o naruszeniach popełnionych przez przewoźników
zagranicznych na terenie Polski
• Odpowiadanie na powiadomienia o naruszeniu popełnionym przez polskie
przedsiębiorstwa za granicą
• Wysyłanie zapytań o dobrą reputację
• Odpowiadanie na zapytania o dobrą reputację
Realizacja projektu KREPTD zautomatyzuje procesy realizowane
w ww. obszarach poprzez integrację i aktualizację danych w jednym rejestrze
Procesy, których realizacja zostanie
usprawniona w wyniku realizacji projektu
Realizacja projektu umożliwi usprawnienie następujących procesów pobocznych:
• Cykliczne badanie dobrej reputacji (WITD)
• Rejestracja wyników postępowania administracyjnego w sprawie oceny, czy utrata
dobrej reputacji stanowi proporcjonalną reakcję (WITD)
• Rejestracja wyników postępowania administracyjnego w sprawie oceny, czy utrata
dobrej reputacji stanowi proporcjonalną reakcję (starostwa)
Usługi planowane do realizacji
W ramach projektu zostanie utworzona jedna usługa A2A Gromadzenia,
przetwarzania i wymiany danych rejestrowanych w Krajowym Rejestrze
Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Będzie ona obejmować:
• Gromadzenie, aktualizację, usuwanie danych o przedsiębiorstwach transportu
drogowego (otrzymywanych z systemów Biura ds. Transportu Międzynarodowego
oraz Starostw)
• Gromadzenie, aktualizację, usuwanie danych o naruszeniach i sankcjach
(otrzymywanych z systemów Wojewódzkich Inspektoratów Transportu
Drogowego oraz Organów Kontrolnych)
• Wymianę informacji w sprawie naruszeń przepisów (z ERRU - European Register
of Road Transport Undertakings)
• Sprawdzanie dobrej reputacji zarządzającego transportem (z ERRU - European
Register of Road Transport Undertakings)
Działania związane z poprawą dostępu do
informacji sektora publicznego
• Zapewnienie ciągłości usług w ramach pracy systemu i integracji z ERRU
(European Register of Road Transport Undertakings ) oraz systemami Biura ds.
Transportu Międzynarodowego, Biura Nadzoru Inspekcyjnego oraz WITD
• Zapewnienie automatycznej aktualizacji danych w rejestrze KREPTD
pozyskiwanych ze Starostw oraz Organów kontrolnych
• Zapewnienie bezpośredniego pozyskiwania danych o przedsiębiorstwach i
ich naruszeniach przez Krajowy Punkt Kontaktowy
• Udostępnienie danych publicznych przedsiębiorstw transportu drogowego
za pomocą interfejsu programistycznego, ePUAP i dedykowanych aplikacji
internetowych
Podstawy prawne
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o systemie
tachografów cyfrowych
Zmiany prawne
Analiza procesów w trakcie realizacji projektu może wskazać konieczność
dodatkowych zmian w przepisach krajowych
Interesariusze projektu
Beneficjent
Pozostali
interesariusze
• Główny Inspektorat Transportu Drogowego
• Starostwa powiatowe
• Organy kontrolne (WITD, Wojewódzcy komendanci Policji, Dyrektorzy izb celnych, zarządcy dróg,
Komendant Główny Straży Granicznej, Główny Inspektor Pracy, Szef Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego)
• Przedsiębiorcy, Zarządzający transportem
• Obywatele
Niezbędne dane
• Dane pozyskiwane, przetwarzane i udostępniane w KREPTD na potrzeby integracji
z ERRU (European Register of Road Transport Undertakings) to:
• dane dotyczące przedsiębiorców transportu drogowego (w tym dane dot. zezwoleń,
licencji i posiadanego taboru transportowego, dane zarządzających transportem w
tych przedsiębiorstwach), którym zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika
drogowego wydano przez GITD lub Starostwo
• dane dotyczące sankcji za poważne naruszenia nałożonych przez inspektorów
transportu drogowego oraz inne organy kontroli
Szczegółowy zakres danych został doprecyzowany w DECYZJI KOMISJI z dnia 17
grudnia 2009 r. w sprawie minimalnych wymogów dotyczących danych, które mają
być wprowadzane do krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców
transportu drogowego i został określony w projekcie Ustawy o zmianie ustawy
o transporcie drogowym oraz ustawy o systemie tachografów cyfrowych.
Technologia
Architektura
systemu
Wykorzystywane
składniki
Interfejsy do
innych systemów
•
•
•
•
SOA – architektura zorientowana na usługi
BPM – podejście procesowe do usług informatycznych
ESB - ujednolicona platforma komunikacji
BI – narzędzie klasy hurtowni danych i systemów wspomagania decyzji
• Aplikacja dla pracowników KPK, Aplikacja dla Starostw i Aplikacja dla Organów Kontroli
• API na potrzeby pozyskiwania i aktualizacji danych przekazywanych do KREPTD
• System KREPTD
• Interfejs wymiany danych z ERRU - European Register of Road Transport Undertakings
• Interfejs wymiany danych z systemów Transbit/OpenBTM (Biuro Transportu
Międzynarodowego)
• Interfejs wymiany danych z systemu CEN (Wojewódzkie Inspektoraty Transportu
Drogowego)
Architektura
Budżet projektu
Szacowany całkowity koszt realizacji projektu KREPTD
(koszty kwalifikowane i niekwalifikowane) brutto: 17,756 mln zł.
Harmonogram ramowy realizacji projektu
Okres realizacji projektu zgodnie z rozumieniem PO PC został zaplanowany na 24 miesiące od podpisania
umowy o dofinansowanie projektu
• Etap I do 01.01.2016 r. - Budowa podstawowej wersji systemu KREPTD
•
•
•
•
Rejestr KREPTD wraz z aplikacją dla pracowników KPK
Komunikacja z ERRU
Usługi zasilania KREPTD danymi z systemów CEN, Transbit/ OpenBTM
Aplikacja dla starostw i organów kontroli
• Etap II do 31.12.2016 r. – Budowa docelowej wersji systemu KREPTD:
•
•
•
•
Aplikacji raportowa na potrzeby sprawozdawczości do MIR
Usług komunikacji i synchronizacji danych
Interfejs wymiany danych (API)
Usługi udostępniania danych zgromadzonych w KREPTD na potrzeby innych systemów
• Etap III do 30.09.2017 r. – Wdrożenie narzędzia klasy hurtowni danych oraz funkcjonalności
wynikających z potrzeb zidentyfikowanych w trakcie 1 roku korzystania z KREPTD
• Narzędzia klasy hurtownia danych umożliwiające przetwarzanie danych w strukturach wielowymiarowych
• Stworzenie funkcjonalności, których potrzeba wdrożenia zostanie zidentyfikowana w pierwszym roku funkcjonowania
systemu KREPTD
Harmonogram zamówień publicznych lub
informacja o wyłonionych już wykonawcach
Typ
Przedmiot
Dostawa
Zakup infrastruktury teleinformatycznej wraz z
Zrealizowane
oprogramowaniem i wdrożeniem dla potrzeb systemu
ERRU;
IT Systems and
Solutions sp. z o.o.
Dostawa
Zakup infrastruktury sieciowej na potrzeby ERRU wraz Zrealizowane
z wdrożeniem.
Point Sp. z o.o.
Usługa/
Dostawa
Budowa i utrzymanie systemu KREPTD oraz dostawa
brakującej infrastruktury serwerowej i sieciowej
II/III kw. 2015 r.
-
Dostawa
Zakup sprzętu i oprogramowania dla stanowisk w
ramach obsługi rejestru KREPTD
IV kw. 2015 r.
-
Dodatkowe działania w ramach projektu, w szczególności:
• Informacja i promocja
• Usługi zewnętrzne wspomagające realizację projektu
• Szkolenia
• Instalacja i utrzymanie łącza do sieci sTesta
Termin wszczęcia
postępowania
Wyłoniony
Wykonawca
KREPTD
Krajowy Rejestr Elektroniczny
Przedsiębiorców Transportu
Drogowego
Dziękuję za uwagę
[email protected]
23-04-2015 r.
Download