Zbiorcza informacja o wykonaniu zadań konkursowych

advertisement
Warszawa, 19 marca 2017 r.
Publiczne Przedszkole
„Kwiatki Świętego Franciszka”
ul. Rabsztyńska 5
01-140 Warszawa
Jury Konkursu
„Bezpieczne Dziecko – Bezpieczne Przedszkole”
Al. Jerozolimskie 151, kl. I, piętro 2, lok 2222
02-326 Warszawa
Zbiorcza informacja o wykonaniu zadań konkursowych
Poczucie bezpieczeństwa to jedna z podstawowych potrzeb, której zaspokojenie daje
możliwość prawidłowego i zdrowego funkcjonowania we współczesnym świecie. Każdy
człowiek – zarówno dziecko, jak i dorosły – powinien czuć się bezpiecznie w społeczeństwie.
Obecne czasy stawiają nas jednak w obliczu wielu zagrożeń płynących z różnych stron
i dlatego należy już od najwcześniejszych lat rozpoczynać systematyczne działania
zmierzające do uświadomienia dzieciom grożących im niebezpieczeństw. Bardzo ważne jest
uwrażliwienie najmłodszych na zagrożenia dla zdrowia i życia, które mogą pojawić się
w czasie zabawy w domu i przedszkolu, podczas poruszania się po ulicy i przechodzenia przez
nią, w kontaktach z obcymi, a także na niebezpieczeństwa związane z żywiołami
i anomaliami pogody.
Przedszkole ma duży wpływ na kształtowanie osobowości dziecka i jako jedna z pierwszych
instytucji, z którymi styka się dziecko, ma możliwość wyrobienia określonych postaw
i umiejętności. Rolą nauczyciela jest takie pokierowanie rozwojem dziecka, aby w pełni
wykorzystując jego naturalne predyspozycje – ciekawość świata, aktywność, łatwość
czerpania wiedzy z otoczenia – wyposażyć je w wiedzę dotyczącą ochrony swojego zdrowia
i życia. Aby to osiągnąć, należy w sposób systematyczny i zaplanowany organizować zajęcia
dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia.
Celem konkursu Bezpieczne dziecko – bezpieczne przedszkole jest wykształcenie u najmłodszych umiejętności i nawyków unikania zagrożeń oraz przyswojenia sobie określonych
norm pozytywnych zachowań. Myślą przewodnią konkursu jest zorganizowanie sytuacji,
zajęć i zadań, aby dzieci poprzez aktywny udział mogły poznać sposoby radzenia sobie
w sytuacjach zagrożenia, a także ludzi, którzy im w tym pomogą.
Ponieważ zagadnienie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom uczęszczającym do naszej
placówki podczas całodziennego pobytu w przedszkolu jest nam bliskie, pani dyrektor
zdecydowała się zgłosić naszą placówkę do programu Bezpieczne dziecko – bezpieczne
przedszkole.
1
Do naszego przedszkola uczęszcza 172 dzieci w ramach siedmiu grup. Aby dobrze
przygotować się do zapewnienia im oraz pracownikom bezpiecznych i higienicznych
warunków przebywania w placówce, rozpoczęliśmy od przeszkolenia personelu – wszyscy
pracownicy przeszli szkolenie z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy (30 sierpnia 2016
roku) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (22 września 2016 roku). W dalszej części roku
szkolnego (9 lutego 2017 roku) pracownicy wzięli także udział w szkoleniu dotyczącym zasad
przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz zasad ewakuacji w przypadku powstania
zagrożenia w budynku przedszkola. Dodatkowo dwie nauczycielki wzięły udział w
kompleksowym szkoleniu e-learningowym Bezpieczne dziecko – bezpieczne przedszkole
2016/2017. Na podstawie tej wiedzy został w przedszkolu stworzony program profilaktyczny
Bezpieczny przedszkolak, obejmujący zadania dla dyrektora, nauczycieli, uczniów i rodziców.
Rodzice byli zachęcani do wykonywania zadań przewidzianych w programie poprzez
ogłoszenie na tablicy w szatni oraz podczas zebrań grupowych. Zadania dla nauczycieli i
uczniów były realizowane w ramach odbywających się w przedszkolu oraz poza nim zajęć
dydaktycznych i rekreacyjnych.
Informujemy, że nasze przedszkole w okresie od 19 października 2016 roku do 17 marca
2017 roku wykonywało zadania przewidziane regulaminem konkursu Bezpieczna Dziecko
– Bezpieczne Przedszkole w sposób następujący:
ZADANIE 1
Przeprowadzenie przeglądu technicznego obiektów przedszkolnych,
w tym dróg komunikacyjnych, placów zabaw, urządzeń elektrycznych
Aby upewnić się, że przedszkole jest przygotowane na
przyjęcie dzieci, przed rozpoczęciem roku szkolnego
(31.08.2016)
został
przeprowadzony
przegląd
techniczny budynku przedszkola oraz jego wyposażenia.
W trakcie przeglądu uzupełniono brakujące w niektórych miejscach oznaczenia kierunków ewakuacji
(zob. zdjęcie nr 1). Szczegółowy opis przeglądu zawiera
Załącznik nr 1 – Protokół kontroli obiektu przedszkola
pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych
warunków korzystania z w/w obiektu.
Co miesiąc w trakcie roku szkolnego jest także Zdjęcie 1: Pani woźna uzupełnia brakujące
przeprowadzana kontrola techniczna placu zabaw. oznaczenia drogi ewakuacyjnej
W trakcie bieżącego roku szkolnego nie stwierdzono
żadnych zagrożeń dla zdrowia i życia osób korzystających z terenu placu zabaw, o czym
świadczy dokumentacja przedszkolna (Zeszyt kontroli placu zabaw).
W celu dalszego utrzymania bezpiecznych warunków pracy i zabawy w naszym przedszkolu
obowiązują następujące dokumenty:
 Księga protokołów z przeglądu okresowego pięcioletniego obiektu budowlanego;
 Zeszyt kontroli stanu technicznego placu zabaw;
 wykazy przeglądów instalacji: elektrycznej, kominiarskiej, piorunochronowej, gazowej,
urządzeń ppoż.;
2
 umowa z firmą ochroniarską Juwentus;
 raport z audytu w zakresie ochrony danych
osobowych.
Ponadto
przedszkole
posiada
wewnętrzne
regulaminy dotyczące bezpieczeństwa:
 Regulamin korzystania z sali gimnastycznej;
 Regulamin korzystania z placu zabaw;
 Regulamin spacerów i wycieczek.
W naszym przedszkolu obowiązują także poniższe
procedury bezpieczeństwa:
 Procedura bezpieczeństwa dziecka w Publicznym
Przedszkolu „Kwiatki Świętego Franciszka”;
 Procedura przyprowadzania i odprowadzania
dziecka do/z przedszkola;
 Procedura Bezpieczeństwo zabaw w ogrodzie,
spacerów i wycieczek organizowanych poza teren
przedszkola;
 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.
Zdjęcie 2: Zabezpieczenia przeciwpożarowe
na klatce schodowej
Jak zostało to już zaznaczone we wstępie
sprawozdania, wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (22 września
2016 roku) oraz zasad przeciwdziałania zagrożeniom
pożarowym oraz zasad ewakuacji w przypadku
powstania zagrożenia w budynku przedszkola (9 lutego
2017 roku).
W pomieszczeniach, w których przebywają dzieci (sale
zajęć, klatka schodowa, szatnia) są zainstalowane
kamery.
Zdjęcie 3: W każdej sali zajęć znajduje się
kamera.
Wykonanie:
Ocena na podstawie sprawozdania przesłanego do jury konkursu pocztą elektroniczną.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Liczba dzieci w przedszkolu: 172
Liczba grup: 7
3
ZADANIE 2
Przeprowadzenie przy udziale dzieci ćwiczeń pozorujących zagrożenie pożarem,
awarią urządzeń wodociągowych i elektrycznych
Po uprzednim przeszkoleniu personelu oraz
przeprowadzeniu
rozmów
instruktażowych
z dziećmi w grupach 9 lutego 2017 roku
o godzinie 14.00 odbyła się akcja ewakuacyjna
przedszkola pod nadzorem pani dyrektor oraz
specjalisty ze Straży Pożarnej, pana Roberta
Baryłko. Po ustnym ogłoszeniu zagrożenia dzieci
oraz pracownicy bezpiecznie ewakuowali się
w ustalone miejsce w czasie niecałych 3 minut.
Nauczycielki
sprawdziły
obecność
dzieci
z poszczególnych grup na miejscu zbiórki przy
pomocy zabranych z sali dzienników.
Zdjęcie 4: Nauczycielki sprawdziły obecność dzieci
na miejscu zbiórki
Po sprawdzeniu obiektu i stwierdzeniu braku
zagrożenia dzieci wróciły do sal, gdzie nastąpiło
omówienie w grupach zaobserwowanych przez
nauczycieli właściwych i niewłaściwych zachowań
dzieci
zaobserwowanych
podczas
ewakuacji.
Planujemy kolejną akcję ewakuacyjną późną
wiosną, aby przećwiczyć zbieranie się w
ustalonym miejscu poza terenem przedszkola
oraz poprawić drobne błędy, które pojawiły się
podczas pierwszej ewakuacji (szczegółowy opis i
ocena eksperta dotycząca ewakuacji – zob.
Załącznik nr 2: Protokół z próbnej ewakuacji
przedszkola).
Zdjęcie 5: Po ogłoszeniu braku zagrożenia dzieci
wróciły do swoich sal
Wykonanie.
Ocena na podstawie sprawozdania przesłanego do jury konkursu pocztą elektroniczną.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ZADANIE 3
Przeprowadzenie gawęd – konwersatoriów na temat zagrożeń w kontaktach z przyrodą
w układzie pór roku (zabawa nad rzeką, niebezpieczne rośliny, groźba zabłądzenia, dzikie
zwierzęta, w tym jadowite, kąpiele, ślizgawki na lodzie etc. - w układach tematycznych
i formach dostosowanych do grup wiekowych).
Jak zostało to wspomniane we wstępie sprawozdania, na początku roku szkolnego
2016/2017 w naszym przedszkolu został stworzony program profilaktyczny Bezpieczny
4
przedszkolak. Na jego podstawie przez cały rok szkolny w przedszkolu były organizowanie
różnorodne działania promujące bezpieczne zachowania wśród dzieci.
W ramach poznawania zasad bezpieczeństwa
w kontaktach z przyrodą zaprosiliśmy do przedszkola
osobę z certyfikowanym psem-ratownikiem, podczas
którego dzieci poznały i ćwiczyły bezpieczne
zachowania wobec dzikich zwierząt (szczegółowy opis
spotkania – zob. zadanie 9). Podczas wycieczki do parku
dzieci dowiedziały się, jak bezpiecznie zachowywać się
w parku oraz nad wodą (w parku jest jezioro). Po
napotkaniu wiewiórki rozmawialiśmy także o
bezpieczeństwie w kontak-tach z dzikimi zwierzętami.
Mówiliśmy także o zaka-zie samodzielnego zrywania
roślin oraz jedzenia grzybów i owoców z parku lub z lasu
bez konsultacji z dorosłym. W młodszych grupach,
w których nauczycielki nie zdecydowały się na
zorganizowanie wycieczki, powyższe zagadnienia
zostały zrealizowane w ramach pogadanek.
Podczas zajęć dydaktycznych w przedszkolu w ramach
rozmów i pogadanek na podstawie opowiadań, wierszy,
ilustracji, filmów i kart pracy realizowane były także
zagadnienia z zakresu zasad bezpiecznego zachowania
się w lesie, bezpiecznych zabaw zimowych oraz zasady
bezpiecznego zachowania się poza domem (w tym
groźba zagubienia się).
W naszym przedszkolu jest także żółw, dzięki czemu
dzieci mają okazję doświadczyć kontaktu ze zwierzętami
w praktyce i poczuć się odpowiedzialne za opiekę nad
nimi. Dzieci z grupy Stokrotek, w których sali mieszka
żółw, stały się ekspertami w dziedzinie upodobań
i potrzeb swojego podopiecznego, a dla dzieci z innych
grup obserwowanie go jest główną atrakcją podczas
okazjonalnych wizyt w grupie Stokrotek.
Zdjęcie 6: Wycieczka do parku jednej z grup
starszaków
Zdjęcie 7: Bezpieczne zabawy zimowe
Zdjęcie 8: Terrarium z żółwiem w grupie
Stokrotek
Konkursy rysunkowe dla dzieci w konwencji „dobrze” - „źle”
Zwieńczeniem realizacji wszystkich tematów realizowanych w ramach działań
konkursowych był konkurs plastyczny Jestem bezpieczny przeprowadzony w naszym
przedszkolu na przełomie lutego i marca br., w którym dzieci miały za zadanie przedstawić
bezpieczne i niebezpieczne zachowanie w dowolnie wybranej przez siebie sytuacji.
Największą popularnością cieszyły się zasady ruchu drogowego, ale nie zabrakło też prac
dotyczących relacji międzyludzkich (przemoc/pomoc innym) oraz bezpieczeństwa i zdrowia
w kontekście zanieczyszczenia środowiska oraz zdrowego żywienia. Po rozstrzygnięciu
konkursu odbyło się wręczenie nagród oraz specjalnie na tę okazję zaprojektowanych
dyplomów.
5
Zdjęcie 9:
Wystawa prac konkursowych
Zdjęcie 10:
Przykładowa praca konkursowa
Zdjęcie 11: Rozdanie uczestnikom
z każdej grupy dyplomów i nagród
Wykonanie
Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu pocztą
elektroniczną/tradycyjną.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ZADANIE 4
Pierwsza pomoc – jak pomóc sobie lub koledze w przypadku zranienia czy urazu,
jak wezwać pomoc – ćwiczenia
26 października 2016 roku dzieci miały okazję spotkać się z ratownikiem medycznym, panem
Maciejem Traczem. Pan ratownik nauczył dzieci, jak powinny się zachowywać i co robić w
sytuacji zagrożenia. Podczas zabawy przypomniał dzieciom alarmowy numer telefonu, ale
także wyjaśnił, kiedy powinny zadzwonić pod ten numer oraz co należy powiedzieć, jeśli
dzwonimy po pomoc. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się też, jak się bronić i jak
skutecznie wzywać pomocy, w sytuacji, gdy ktoś chce porwać dziecko. Ciekawą i niosącą
cenną wiedzę zabawą była również zabawa z pluszowym pieskiem. Dzięki niej przedszkolaki
dowiedziały się jak się zachować, gdy dzieciom zagraża prawdziwy i niebezpieczny pies.
Zdjęcie 12: Ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy
Zdjęcie 13: Przyjmowanie bezpiecznej pozycji
w sytuacji ataku zwierzęcia
6
Oprócz spotkania z ratownikiem, dzieci ćwiczyły także z nauczycielkami, jak zachować się
w nagłych wypadkach. W starszakach dzieci przedstawiały scenki sytuacyjne, jak
przeprowadzić rozmowę telefoniczną z pogotowiem, strażą pożarną lub policją. Dzieciom
bardzo spodobały się te zajęcia, o czym świadczy fakt, że chętnie powtarzały takie scenki
z zabawach swobodnych.
Wykonanie
Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu pocztą
elektroniczną/tradycyjną:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ZADANIE 5
Zorganizowanie spotkania z policjantem, policjantem drogowym, strażnikiem miejskim.
Dotyczy zagadnień – bezpieczeństwa poruszania się po mieście i drodze, kontaktów
z nieznajomymi, podstawowych zagadnień ruchu drogowego i przechodzenia
przez jezdnię, znajomości znaków oznaczających niebezpieczne substancje i miejsca.
Znajomość podstawowych numerów alarmowych
W bieżącym roku szkolnym w naszym przedszkolu dużo
uwagi poświęciliśmy zagadnieniom bezpieczeństwa na
drodze. Już we wrześniu dwie grupy odwiedził
policjant, pan Szczudło. Zaprezentował dzieciom
mundur policyjny i inne atrybuty zawodu policjanta
oraz omówił zasady bezpiecznego poruszania się po
drogach, a także przedstawił różne rodzaje pojazdów
uprzywilejowanych i przypomniał telefony alarmowe
do poszczególnych służb. Dzieci wzięły udział w zabawie
symulacyjnej dotyczącej bezpiecznego przekraczania
jezdni. Na koniec spotkania w każdej z grup odbył się Zdjęcie 14: Nauka bezpiecznego przechodzequiz dotyczący przepisów ruchu drogowego. W nagrodę nia przez jezdnię
za świetny wynik quizu dzieci otrzymały pamiątkowe medale.
Kolejne spotkanie z policją dotyczące bezpieczeństwa
na drodze odbyło się 10 października 2016 roku. Tym
razem państwo z policji (pan policjant oraz policjantka
przebrana za borsuka) także opowiadali dzieciom o
swojej pracy, oraz przypomnieli podstawowe zasady
bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym. Dzieci
uzyskały także informację na temat prawidłowego
korzystania ze ścieżek rowerowych oraz o zachowaniu
się w środkach komunikacji miejskiej. Policjanci nie
tylko opowiedzieli dzieciom o tym, jak bezpiecznie Zdjęcie 15: Wizyta policji z „borsukiem”
podróżować, ale również przypomnieli zasady
prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych, o ustępowaniu miejsca starszym
7
i potrzebującym osobom. Przedszkolaki doskonale wiedziały, że podczas podróżowania
samochodem każde dziecko powinno mieć zapięte pasy i siedzieć w foteliku. Spotkanie z
panem policjantem i borsukiem bardzo spodobało się dzieciom. W tym spotkaniu brały
udział wszystkie grupy z naszego przedszkola.
Oprócz spotkań z gośćmi w grupach odbyło się też wiele
zajęć dotyczących bezpieczeństwa na drodze, w kilku
grupach był to tygodniowy temat przewodni zajęć
dydaktycznych. Właściwe postawy były kształtowane
podczas zajęć z nauczycielkami poprzez: wycieczki,
rozmowy kierowane, scenki sytuacyjne, naukę piosenek
tematycznych, rozmowy na podstawie wierszy,
opowiadań, zagadek, ilustracji, filmów itp. Zdobytą
wiedzę utrwalano wykonując karty pracy i prace
plastyczno-techniczne
(modele,
wycinanki, Zdjęcie 16: Jedna z grup czterolatków
kolorowanki). Poruszone zostały takie zagadnienia jak podczas wycieczki na pocztę
zasady bezpiecznego poruszania się po drogach
(sygnalizacja świetlna, znaki drogowe, zasady przekraczania jezdni itp., w starszych grupach
nauka własnego adresu) oraz poznanie numerów alarmowych (grupy starsze),
dopasowywanie numerów do pojazdów uprzywilejowanych, rozpoznawanie atrybutów
poszczególnych służb ratowniczych. Przed każdą wycieczką nauczycielki przypominały zasady
bezpieczeństwa obowiązujące w trakcie wyjść poza teren przedszkola, a podczas wycieczek
dzieci miały możliwość ćwiczyć w praktyce stosowanie tych przepisów.
Wykonanie:
Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć/nagrań/prac plastycznych przesłanych do jury
konkursu pocztą elektroniczną/tradycyjną.
Liczba spotkań: 2
W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele: policji
Liczba uczestników spotkań: wszystkie dzieci obecne w dniu spotkań w poszczególnych
grupach, w tym:
spotkanie wrześniowe: dwie grupy (4- i 5-latki)
spotkanie październikowe: wszystkie grupy w przedszkolu (7 grup)
ZADANIE 6
Wycieczka do siedziby straży pożarnej.
Po prezentacji, rozmowa ze strażakiem nt. bezpiecznych zasad zachowania w domu
i przedszkolu oraz postępowania w wypadku zagrożenia
Ze względu na niskie temperatury zdecydowaliśmy się przełożyć wycieczkę do siedziby straży
pożarnej na późną wiosnę (chcielibyśmy obejrzeć pokaz działania węży strażackich). Aby
jednak dzieci miały szansę wcześniej zdobyć konieczne informacje związane z
bezpieczeństwem, 9 listopada 2016 roku zostało zorganizowane spotkanie z
przedstawicielem Straży Pożarnej na terenie przedszkola. Pan Robert Baryłko spotkał się z
każdą z grup. Dzieci powitały go z dużym entuzjazmem. Podczas spotkania nasz gość
opowiedział przedszkolakom, na czym polega praca strażaków. Wyjaśnił dzieciom, że
codzienna praca strażaków to nie tylko gaszenie pożarów, wplatając informacje dotyczące
8
różnych zagrożeń, z których skutkami zmagają się strażacy. Dzieci mogły też obejrzeć różne
rodzaje strażackich hełmów, zobaczyły mundur warszawskiej grupy poszukiwawczej oraz
emblematy z mundurów strażackich z różnych części świata.
Zdjęcie 17: Pan strażak opowiada o oznaczeniach
funkcjonariuszy straży pożarnej w różnych krajach
Zdjęcie 18: Wielką atrakcją było przymierzanie elementów
umundurowania strażackiego
W naszym przedszkolu odbył się także szereg innych zajęć dotyczących bezpieczeństwa
w domu i w przedszkolu, prowadzonych przez nauczycielki w poszczególnych grupach. Każda
z siedmiu grup rozpoczęła rok szkolny omawiając zasady bezpiecznego zachowania
w przedszkolu (w salach zajęć, szatni, łazienkach, ogrodzie). W trakcie roku szkolnego często
wspólnie z dziećmi przypominamy te zasady. Oprócz tego we wszystkich grupach zostały
stworzone kontrakty zasad grupowych, akcentujące między innymi brak przemocy pomiędzy
dziećmi. Na innych zajęciach w toku trwania roku szkolnego pojawiały się takie zagadnienia
jak zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych (w ramach tego zagadnienia
zbieramy też zużyte baterie), konieczność używania ognia tylko przez dorosłych lub przez
dzieci pod ich opieką, zasady bezpieczeństwa związane z używaniem ognia w domu (zapałki,
zapalniczki, świeczki, lampiony). W najstarszej grupie zostało przeprowadzone
doświadczenie pokazujące rolę tlenu w spalaniu.
Zasady bezpieczeństwa w kuchni (ostre narzędzia, piekarnik, inne urządzenia kuchenne)
omawialiśmy przy okazji uwielbianych przez dzieci zajęć kulinarnych, a przy okazji
obchodzenia Nowego Roku przypominaliśmy sobie zakaz samodzielnego używania
fajerwerków przez dzieci.
Zdjęcie 19: Zajęcia kulinarne - bezpiecznie
posługujemy się nożem
Zdjęcie 20: O zasadach bezpiecznego
korzystania z piekarnika rozmawialiśmy przy
pieczeniu pierniczków
9
Na co dzień zasady bezpieczeństwa ćwiczymy podczas posiłków – dbając o higienę oraz
spokojne spożywanie jedzenia, unikając zachowań mogących spowodować zakrztuszenie.
Dbamy o bezpieczeństwo podczas zabaw w sali i na podwórku przedszkolnym, podczas
gimnastyki, w czasie korzystania z łazienki, dbając o porządek wokół siebie. Staramy się także
uświadamiać dzieciom konsekwencje ich zachowania, rozwijając tym samym poczucie
odpowiedzialności za własne działania wobec siebie i otoczenia.
Wykonanie:
Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć/prac plastycznych przesłanych do jury konkursu
pocztą elektroniczną/tradycyjną.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ZADANIE 7
Przeprowadzenie zajęć w formie teatrzyku z wykorzystaniem zabawek przedszkolnych
lub samodzielnie wykonanych pacynek nt. kontaktów z nieznajomymi. W starszej grupie
można wprowadzić elementy dramy. Przedstawione sytuacje mają na celu zachowanie
daleko idącej ostrożności w kontaktach z nieznajomymi (a nawet znajomymi), którzy
proponują poczęstunek, chcą poznać nasz adres, odprowadzić, coś ciekawego pokazać,
wybranie odpowiednich postaw w danej sytuacji
17 marca 2016 roku odbyły się zajęcia dotyczące
ostrożności w kontaktach z nieznajomymi w formach
zróżnicowanych ze względu na wiek. Starsze dzieci
wzięły udział w zajęciach z elementami dramy, które
polegały na oglądaniu scenek teatrzyku kukiełkowego,
dotyczących sytuacji z życia codziennego, w których
dziecko może zostać zaczepione przez dorosłego. W
decydującym momencie przedstawienie odgrywane
przez nauczyciela było przerywane i w rolę dziecka
wcielał się jeden z przedszkolaków. Jego zadaniem było
odegranie w teatrzyku właściwej reakcji wobec
nieznajomego. Następnie wspólnie z całą grupą
omawiano zaprezentowane przez dziecko zachowanie i
w razie potrzeby powtarzano scenkę, przedstawiając
modelowe zachowanie w danej sytuacji. Po teatrzyku
nastąpiła rozmowa na temat bezpieczeństwa
w kontaktach z nieznajomymi.
Młodsze dzieci natomiast wcieliły się w role znanej
doskonale baśni o Czerwonym Kapturku. Zarówno
odgrywanie ról, jak i oglądanie przedstawienia cieszyło
się wśród dzieci ogromnym zainteresowaniem, a przy
okazji utrwalało w świadomości przedszkolaków znany
z tej baśni morał, aby nie rozmawiać z nieznajomymi.
10
Zdjęcie 21: Dziewczynka pokazuje, jak
zachowałaby się w sytuacji, gdyby zaczepił ją
nieznajomy w parku
Zdjęcie 22: Mama przestrzega Czerwonego
Kapturka przed rozmową z nieznajomymi
W jednej z grup odbyły się także dodatkowo profilaktyczne zajęcia z psychologiem na temat
złego dotyku pod tytułem: Dobre tajemnice – złe tajemnice, ukazujące dzieciom zasadność
mówienia osobie zaufanej o krzywdzie, jaka dzieje się dziecku, nawet jeśli nakazano mu
utrzymanie jej w tajemnicy.
Wykonanie:
Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć/prac plastycznych/nagrań video przesłanych do
jury konkursu pocztą elektroniczną/tradycyjną.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ZADANIE 8
Spotkanie ze specjalistą od technik komputerowych. Po ciekawej prezentacji, rozmowa nt.
bezpieczeństwa korzystania z Internetu i zakazu kontaktów z nieznajomymi w Sieci
(szczególne uczulenie na przekazanie swoich danych, adresu, zachęty do spotkania).
W grudniu odwiedził nas zaprzyjaźniony tatainformatyk, pan Janukowicz. Towarzyszyła mu córka Dominika, absolwentka naszego przedszkola. Wspólnie
przedstawili kilka krótkich, ale bardzo czytelnych
scenek na temat zagrożeń płynących z mediów i
Internetu, dzięki którym dzieci dowiedziały się, że nie
należy podawać swoich danych nieznajomym, a z
Internetu należy korzystać tylko pod opieką dorosłych.
Dzieci były bardzo zainteresowane, miały też dużo
pytań, na które nasi goście chętnie i cierpliwie
odpowiadali.
Zdjęcie 23: Goście odpowiadają na pytania
przedszkolaków
Wykonanie:
Ocena na podstawie sprawozdania przesłanego do jury konkursu pocztą elektroniczną.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ZADANIE 9
Wycieczka do schroniska dla zwierząt, albo wizyta w przedszkolu psa z treserką (lub innego
zwierzęcia). Po prezentacji, rozmowa nt. kontaktu z nieznajomymi, obcymi i dzikimi
zwierzętami. Uczulenie dzieci na bezpieczeństwo w kontaktach z nieznajomymi
zwierzętami, zachowanie ostrożności, zasady postępowania w sytuacji bezpośredniego
zagrożenia.
W ramach realizacji zagadnień dotyczących kontaktów ze zwierzętami do naszego
przedszkola zaprosiliśmy znanego już dzieciom pana Roberta Baryłko – strażaka (zob.
realizacja zadania 6), tym razem wraz z suczką o imieniu Szari – certyfikowanym psemratownikiem. Na początku spotkania odbył się pokaz umiejętności suczki – głównym
11
zadaniem było znalezienie schowanej w ogrodzie przedszkolnym osoby, z czym Szari świetnie
sobie poradziła. Pan Robert tłumaczył dzieciom, jak należy zachowywać się wobec
nieznajomych zwierząt, aby ich nie prowokować. Dzieci ćwiczyły też pozycję „żółwika”, którą
należy przyjąć w przypadku ataku zwierzęcia. Na koniec każde dziecko mogło pogłaskać Szari,
co było oczywiście jedną z największych atrakcji tego spotkania .
(Zdjęcia doślemy w osobnych plikach.)
Wykonanie:
Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć/prac plastycznych przesłanych do jury konkursu
pocztą elektroniczną/tradycyjną.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ZADANIE 10
Przeprowadzenie spotkania z lekarzem lub pielęgniarką albo wycieczka do gabinetu
lekarskiego. Po prezentacji podstawowych urządzeń i zabiegów, rozmowa o bezwzględnym
zakazie korzystania z lekarstw z apteczki domowej. Uświadomienie dzieciom o
śmiertelnym niebezpieczeństwie zażywania wszelkich, zwłaszcza nieznanych,
medykamentów.
W ramach realizacji dziesiątego zadania zaprosiliśmy
mamę rodzeństwa z naszego przedszkola, panią
Rybakiewicz, która jest lekarzem. Niektóre maluchy z
początku nie chciały zbliżyć się do osoby w białym kitlu,
ale pani doktor szybko zdobyła ich sympatię. Pani
Rybakiewicz opowiadała dzieciom, jak ważne są dla
zdrowia witaminy i że najlepiej czerpać je z warzyw i
owoców, a nie z pastylek, oraz przestrzegała dzieci
przed samodzielnym braniem leków. Pani doktor
opowiadała także przedszkolakom, na czym polega
praca lekarza i gdzie on pracuje, a także mówiła, kiedy
należy iść do lekarza i podkreślała, że lekarz jest po to,
aby dzieciom pomóc. Wielką atrakcją była prezentacja
akcesoriów związanych z zawodem lekarza (stetoskopu,
strzykawek – oczywiście bez igieł, opaski na głowę z
reflektorkiem oraz opaski na rękę dla pacjenta). Każde
dziecko miało możliwość posłuchania swojego serca
przez stetoskop. Wizyta pani doktor wzbudziła wiele
emocji i sprowokowała wiele pytań do naszego
eksperta. Jako pamiątkę ze spotkania każde z dzieci
otrzymało opaskę pacjenta na rączkę.
12
Zdjęcie 25: Pani doktor prezentuje akcesoria
przydatne lekarzowi
Zdjęcie 24: Dużą atrakcją było słuchanie bicia
serca przez stetoskop
Wykonanie:
Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć/prac plastycznych przesłanych do jury konkursu
pocztą elektroniczną/tradycyjną.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ZADANIE 11
Konwersatorium nt. „Szanuj swoją koleżankę i swojego kolegę.
Szacunek i wzajemna życzliwość pozwalają żyć w grupie i społeczeństwie”
- w formule stosownej do grup wiekowych
Temat szacunku w ciągu bieżącego roku szkolnego był
we wszystkich naszych grupach poruszany wielokrotnie
na różne sposoby, zarówno z powodu wychowania do
wartości jako jednego z głównych kierunków polityki
oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017, jak
i z powodu bieżących potrzeb wychowawczych grup.
Jako przedszkole katolickie czujemy się szczególnie
zobowiązani do kształtowania w dzieciach postaw
życzliwości i szacunku wobec drugiego człowieka.
Zdjęcie 26:
(pięciolatki)
Kontrakt
grupy
„Bratki”
Na początku roku szkolnego we wszystkich grupach
przeprowadzane były rozmowy dotyczące zasad
zgodnego przebywania w przedszkolu. Ustalenia z tych
dyskusji znalazły swoje odzwierciedlenie w kontraktach
grupowych, zawieszonych w poszczególnych salach.
Nie zawsze wprost, ale przypominają one o szacunku
i trosce o drugiego człowieka – np. w salach naszych
najmłodszych grup służy temu sformułowanie „ręce są
pomocne”.
W trakcie roku szkolnego wielokrotnie powracaliśmy
do tematu szacunku, między innymi poprzez:
omawianie właściwych i niewłaściwych zachowań na
ilustracjach, słuchanie treści i rozmowę na temat takich
tekstów jak: książka „Elmer” Davida McKee (docenianie
wyjątkowości
każdego),
opowiadanie
„Zdrowa
rywalizacja” Olgi Masiuk, baśń „O dwunastu
miesiącach” (jedna z bohaterek zostaje nagrodzona
za szacunek wobec innych, a druga ukarana za jego
brak), opowiadanie „Chcę mieć przyjaciela” Danuty Zdjęcie 27: Kontrakt grupy "Lilie" (trzylatki)
Wawiłow (opowiadanie o budowaniu przyjaźni
na podstawie piękna charakteru, a nie dóbr materialnych), książka „Przedszkolaki z ulicy
Morelowej” Barbary Gawryluk (o wartości przyjaźni i wzajemnej pomocy), opowiadanie
„Cudaczek wyśmiewaczek” Julii Duszyńskiej (szacunek i dobre odnoszenie się do innych),
13
wiersz „Ballada o grzecznym rycerzu” Wiery Badalskiej (wiersz o uprzejmości), opowiadanie
„Babcia też człowiek” (o szacunku dla starszych) i wiele innych, maluchy uczyły się piosenki
„Przepraszam, dziękuję i proszę).
8 listopada 2016 roku w naszym przedszkolu odbył się
teatrzyk pt.: Miłosierny Samarytanin. Podczas
przedstawienia dzieci miały okazję poznać historię
opartą na biblijnej przypowieści i aktywnie w niej
uczestniczyć: grały na różnych instrumentach na targu
w Jerozolimie, opatrywały rany kupca pobitego przez
bandytę, rozmawiały w „obcym języku” z właścicielem
gospody, jeździły na pluszowym osiołku i tańczyły
z ocalonym kupcem, gdy wrócił do zdrowia. Przede
wszystkim jednak dowiedziały się, że każdy człowiek
to nasz bliźni i że trzeba mu pomóc w potrzebie,
nie oczekując niczego w zamian.
Zdjęcie 28: Dzieci pomagają opatrzyć rany
poszkodowanego
Aby relacje między dziećmi układały się dobrze, nauczycielki wykorzystują też różne metody
relaksacyjne. Jedną z nich są elementy programu masaży dziecięcych Dzieci Dzieciom – Dar
Dotyku, której dobry wpływ na relacje w grupie został udowodniony w badaniach
naukowych. Stosujemy także różne zabawy integracyjne, mające na celu zauważenie
i docenienie każdego dziecka w grupie przez kolegów i nauczyciela. Wierzymy, że gdy dzieci
nauczą się dostrzegać piękno w każdym człowieku, którego znają, zaczną też zakładać
istnienie takiego godnego szacunku piękna w osobach, które dopiero spotkały.
Wykonanie:
Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć/prac plastycznych przesłanych do jury konkursu
pocztą elektroniczną/tradycyjną.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ZADANIE 12
Prawa i obowiązki dziecka – konwersatorium
Na temat praw i obowiązków dziecka rozmawialiśmy z dziećmi dwukrotnie. Za pierwszym
razem miało to miejsce podczas ustanawiania wspomnianych już w punkcie 11 kontraktów
zachowania. Dzieci były uświadamiane, że każde z nich ma zarówno obowiązek
przestrzegania ustaleń podpisanego kontraktu, jak i ma prawo
oczekiwać, że te ustalenia będą respektowane przez innych.
W marcu odbyły się też zajęcia poświęcone zapisom Konwencji
o Prawach Dziecka. Dzieci bardzo szybko wpadły na trop prawa
do odpoczynku, w przypadku innych praw nauczycielka
naprowadzała dzieci lub po prostu tłumaczyła im, co w praktyce
oznacza takie sformułowanie jak prawo do tożsamości, czy
prawo do stowarzyszeń. Na koniec rozmowy powiedzieliśmy,
14
Zdjęcie 29: Wykres stworzony
podczas zajęć o prawach dziecka
że „ja mam prawo” znaczy także „ty masz prawo”, zaznaczając tym samym obowiązek
respektowania tych praw u innych dzieci. W zapamiętywaniu praw pomogła zabawa
ruchowa z odzwierciedlaniem ruchem podanego przez nauczycielkę prawa oraz praca
plastyczna – każde dziecko rysowało ilustrację do wybranego przez siebie prawa dziecka.
Ciekawie było obserwować, że po przeprowadzonych zajęciach dzieci odwoływały się
do swoich praw w sytuacjach konfliktowych w czasie zabawy swobodnej.
Zdjęcie 30: Prawo do tożsamości
Zdjęcie 31: Prawo do stowarzyszeń
Zdjęcie 32: Prawo do odpoczynku
Niezależnie od przeprowadzonych zajęć, chętne dzieci z naszego przedszkola miały
możliwość wzięcia udziału w międzynarodowym konkursie plastycznym o prawach dziecka
pt.: Mam swoje prawa – znam swoje prawa. Również w marcu odbyło się rozstrzygnięcie
konkursu. Przy okazji odbierania nagród i dyplomów za udział uczestnicy mieli możliwość
obejrzenia wystawy wszystkich nadesłanych prac.
Zdjęcie 33: Rozdanie nagród i dyplomów
Zdjęcie 34: Wystawa prac konkursowych
Wykonanie:
Ocena na podstawie sprawozdania przesłanego do jury konkursu pocztą elektroniczną.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
15
PODSUMOWANIE
Refleksje po wykonaniu zadań konkursowych, wnioski na przyszłość
Uczestnictwo w konkursie Bezpieczne dziecko – bezpieczne przedszkole było dla nas
inspiracją do zorganizowania w przedszkolu wielu ciekawych zajęć. Wiele z nich – jak
np. spotkania ze zwierzętami, z lekarzem, z przedstawicielem policji, rozmowy na temat
wzajemnego szacunku czy zagrożeń płynących z przyrody – odbywało się już wcześniej
w naszym przedszkolu, jednak nie zawsze wszystkie w tym samym roku szkolnym. Jak
wiadomo, w pracy z dziećmi najbardziej korzystny jest spiralny układ treści, w którym
powraca się do omówionych już treści, dodając do nich nowe informacje. Dzięki
uczestnictwu w konkursie starsze dzieci w ciekawy sposób przypomniały sobie to, co
wiedziały z poprzednich lat, ale też dowiedziały się wielu nowych rzeczy. Młodsze natomiast
zbudowały fundament oparty na emocjach związanych z ciekawymi wydarzeniami
w przedszkolu, dzięki czemu wiedza będzie trwalsza i łatwiejsza do przywołania
w odpowiednim momencie.
Konkurs zainspirował nas także do podjęcia działań, które nie przyszły nam wcześniej
do głowy – nowością dla dzieci były ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy oraz spotkanie
z informatykiem. Cieszymy się, że dzięki konkursowi dzieci zdobyły potrzebną wiedzę
w sposób ciekawy i zapadający w pamięć. Te nowe dla nas działania zapewne wpiszą się
na stałe w coroczny harmonogram wydarzeń w naszym przedszkolu.
Choć czas realizacji zadań konkursowych dobiegł końca, nadal przygotowujemy kolejne
związane z tą tematyką wydarzenia – jak to już zostało powiedziane, późną wiosną
planujemy wycieczkę do siedziby Straży Pożarnej oraz drugą próbną akcję ewakuacyjną.
Coraz cieplejsza pogoda sprzyja także organizowaniu innych wycieczek, szczególnie tych
pieszych, podczas których ćwiczymy w praktyce poznane na zajęciach zasady bezpiecznego
poruszania się po drogach. Jest też więcej okazji do kontaktu z przyrodą. Oczywiście nadal
będą też przeprowadzane wszystkie okresowe kontrole budynku i wyposażenia przedszkola,
abyśmy mieli pewność, że dzieci oraz pracownicy przebywają w bezpiecznych i higienicznych
warunkach.
Konkurs Bezpieczne dziecko – bezpieczne przedszkole kończy się, ale nasze działania
zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa naszych podopiecznych są nieodłącznym
elementem naszej pracy przez cały rok szkolny. Dzięki uczestnictwu w konkursie
otrzymałyśmy nowe narzędzia i inspirację, jak robić to ciekawiej.
Na koniec pragniemy zapewnić, że rodzice wszystkich zamieszczonych na zdjęciach dzieci
wyrazili pisemną zgodę na publikację przez nas zdjęć dzieci.
16
Załącznik nr 1: Protokół kontroli obiektu przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunków korzystania z w/w obiektu.
17
Załącznik nr 2: Protokół z próbnej ewakuacji przedszkola „Kwiatki Świętego Franciszka”
18
Download