KRK dla architektury krajobrazu Ist.

advertisement
Wzorcowe efekty kształcenia – kierunek Architektura Krajobrazu-SM UR Kraków
Studia I stopnia – profil ogólnoakademicki
Symbol
AK1_W01
AK1_W02
AK1_W03
Efekty kształcenia
WIEDZA
ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki informatyki i geometrii wykreślnej
oraz rysunku technicznego
zna podstawy rysunku odręcznego, malarstwa, rzeźby, fotografii, graficznych
technik cyfrowych i innych technik plastycznych
Odniesienie do
efektów
kształcenia
w zakresie nauk
rolniczych,
weterynaryjnych i
leśnych
Odniesienie do
efektów
kształcenia
w zakresie nauk
technicznych
R1A_W01
T1A_W01
Odniesienie do
efektów
kształcenia
w zakresie
nauki o sztuce
A1_W10
A1_W13
Odniesienie do
efektów
kształcenia
prowadzących
do uzyskanie
kompetencji
inżynierskich
InzA_W05
ma podstawową wiedzę z zakresu historii sztuki i sztuki współczesnej, rozpatrywanej
w kontekście uwarunkowań kulturowych
ma podstawową wiedzę z zakresu psychologii środowiskowej oraz społecznych
uwarunkowań działalności architekta krajobrazu
zna podstawowe metody geodezyjne odwzorowania rzeźby terenu i jego pokrycia
R1A_W02
T1A_W08
InzA_W03
R1A_W05
T1A_W07
InzA_W02
AK1_W06
ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu układów ekologicznych na różnych
poziomach organizacji
R1A_W03
R1A_W04
AK1_W07
ma wiedzę o roli i znaczeniu uwarunkowań przyrodniczych w kształtowaniu obiektów
architektury krajobrazu
R1A_W06
R1A_W03
AK1_W08
posiada znajomość roślin wykorzystywanych w kształtowaniu obiektów architektury
krajobrazu oraz wiedzę o ich wymaganiach siedliskowych, cechach plastycznoprzestrzennych i użytkowych
zna podstawowe materiały budowlane i ich zastosowanie w architekturze krajobrazu
oraz zna współczesne techniki projektowania i technologie budowy obiektów
architektury krajobrazu
zna historię, teorię sztuki ogrodowej i architektury krajobrazu oraz współczesne
nurty projektowe
zna formy i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz metody ochrony
zabytkowych obiektów ogrodowych
zna zasady programowania i projektowania obiektów architektury krajobrazu
R1A_W05
R1A_W04
T1A_W08
R1A_W05
T1A_W07
AK1_W04
AK1_W05
AK1_W09
AK1_W10
AK1_W11
AK1_W12
A1_W11
A1_W12
InzA_W02
InzA_W05
A1_W11
A1_W12
R1A_W02
R1A_W05
R1A_W06
R1A_W05
T1A_W08
InzA_W03
T1A_W07
InzA_W05
1
R1A_W04
R1A_W03
R1A_W07
AK1_W13
ma wiedzę o zasadach pielęgnowania i konserwacji obiektów architektury krajobrazu
AK1_W14
posiada wiedzę z zakresu zarządzania obiektami architektury krajobrazu oraz
prowadzenia działalności gospodarczej, oraz praw autorskich
AK1_W15
zna podstawowe zagrożenia dla jakości środowiska przyrodniczego oraz system
zarządzania środowiskiem i krajobrazem w Polsce
ma wiedzę o roli społecznej i etyce zawodowej architekta krajobrazu
AK1_W16
R1A_W01
R1A_W03
R1A_W04
R1A_W05
R1A_W02
R1A_W08
R1A_W09
R1A_W06
T1A_W07
InzA_W05
T1A_W08
T1A_W09
T1A_W10
T1A_W09
InzA_W04
R1A_W09
T1A_W09
T1A_W10
T1A_W11
A1_W14
Umie wykonywać rysunki odręczne i wykorzystywać je do studiów i analiz
przestrzennych oraz przekazywania informacji o krajobrazie
umie posługiwać się narzędziami i technikami warsztatu artystycznego w działalności
projektowej
R1A_U02
T1A_U02
A1_U14
posiada umiejętność wykonania rysunku technicznego z wykorzystaniem zasad
matematyki informatyki i geometrii wykreślnej
potrafi planować i przeprowadzać pomiary sytuacyjne i inne, niezbędne do
wykonania obiektu architektury krajobrazu
R1A_U02
R1A_U03
R1A_U05
R1A_U06
R1A_U04
R1A_U06
R1A_U01
R1A_U05
T1A_U02
A1_U15
A1_U16
A1_U17
A1_U19
A1_U19
R1A_U01
T1A_U12
T1A_U14
T1A_U16
InzA_W04
UMIEJĘTNOŚCI
AK1_U01
AK1_U02
AK1_U03
AK1_U04
AK1_U05
AK1_U06
AK1_U07
AK1_U08
AK1_U09
umie rozpoznawać i charakteryzować uwarunkowania przyrodnicze, niezbędne do
sporządzenia projektu obiektu architektury krajobrazu
wykazuje się znajomością roślin, ich wymagań, cech użytkowych i dekoracyjnych
oraz ich zastosowania w architekturze krajobrazu
potrafi dokonać wyboru odpowiednich materiałów i technologii w procesie
projektowania i realizacji obiektów architektury krajobrazu
umie zastosować zdobytą wiedzę o uwarunkowaniach przyrodniczych, kulturowych,
społecznych , ekonomicznych i prawnych w procesie programowania i
projektowania obiektów architektury krajobrazu
stosuje zasady komponowania przestrzeni w różnych skalach
R1A_U04
R1A_U05
R1A_U06
R1A_U04
R1A_U05
T1A_U01
T1A_U01
InzA_U07
InzA_U08
InzA_U01
InzA_U02
InzA_U05
T1A_U01
InzA_U05
InzA_U06
InzA_U04
T1A_U16
2
R1A_U06
AK1_U10
umie sporządzić dokumentację projektową, zgodnie z wymogami formalnymi
AK1_U11
potrafi zidentyfikować problemy pielęgnacyjne i zastosować właściwe metody
pielęgnacji i konserwacji obiektów architektury krajobrazu
AK1_U12
umie interpretować zapisy dokumentów planistycznych na szczeblu lokalnym w
zakresie niezbędnym do ustalenia wytycznych do opracowania projektu
zagospodarowania terenu
posiada umiejętność wyszukiwania, rozumienia, analizy i wykorzystywania źródeł
informacji dostępnych w różnej formie
AK1_U13
AK1_U14
AK1_U15
AK1_U16
AK1_U17
umie zastosować różne techniki komunikowania się z użytkownikami obiektów
architektury krajobrazu, władzami lokalnymi i inwestorami
potrafi stosować podstawowe technologie informatyczne
umie ocenić mocne i słabe strony zawodu architekta krajobrazu w Polsce i Europie i
zastosować tę wiedzę w planowaniu swojej kariery zawodowej
umie w sposób werbalny, opisowy i graficzny przekazać wiedzę analityczną,
sporządzić syntezę informacji i przedstawić ideę projektową
R1A_U02
R1A_U04
R1A_U05
R1A_U06
R1A_U04
R1A_U05
R1A_U06
R1A_U07
R1A_U02
T1A_U12
T1A_U14
T1A_U15
T1A_U16
R1A_U01
R1A_U02
R1A_U03
T1A_U01
R1A_U02
R1A_U09
T1A_U02
A1_U19
T1A_U07
A1_U16
A1_U18
T1A_U03
T1A_U04
A1_U19
A1_U15
A1_U22
AK1_U18
rozumie przepisy prawa i umie posługiwać się nimi w działalności zawodowej
AK1_U19
ma umiejętności językowe zakresie architektury krajobrazu , zgodnie z
wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego systemu Opisu
Kształcenia Językowego
Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
ma świadomość znaczenia architektury krajobrazu jako dyscypliny inżynierskiej,
R1A_K05
wpływającej na środowisko przyrodnicze, jakość krajobrazu i warunki życia
człowieka
potrafi współdziałać z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu,
R1A_K02
budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu, umie kierować zespołami
i pracować w zespole
ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki swojej działalności, w sferze
R1A_K06
przestrzennej, kulturowej, przyrodniczej i ekonomicznej
AK1_U20
AK1_K01
AK1_K02
AK1_K03
InzA_U05
R1A_U07
R1A_U02
R1A_U08
R1A_U09
R1A_U01
R1A_U02
R1A_U10
InzA_U06
T1A_U11
T1A_U06
A1_U23
T1A_U11
T1A_K02
T1A_K03
InzA_K01
A1_K05
T1A_K05
3
AK1_K04
AK1_K05
AK1_K06
AK1_K07
AK1_K08
AK1_K09
potrafi działać w sposób przedsiębiorczy i prawidłowo określić priorytety, służące
realizacji przyjętych przez siebie zadań
ma świadomość zawodowej i etycznej odpowiedzialności za podejmowane decyzje
rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia warsztatu zawodowego
rozumie potrzebę konsultacji społecznych w procesie projektowania obiektów
architektury krajobrazu
Ma świadomość ciągłych zmian w gospodarce oraz zna i rozumie odmienność
interesów ekonomicznych podmiotów gospodarczych
Umie szanować czas potrzebny na realizację zleconego zadania, potrafi opracować i
zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymania terminów
R1A_K04
R1A_K08
R1A_K05
R1A_K01
R1A_K07
R1A_K03
R1A_K04
R1A_K01
R1A_K08
R1A_K02
R1A_K03
R1A_K04
InzA_K02
InzA_K02
T1A_K05
T1A_K05
InzA_K02
T1A_K03
T1A_K04
T1A_K05
InzA_K01
4
Download