Korzyści z realizacji projektu - Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana

advertisement
Największe osobiste korzyści
z uczestnictwa w projekcie –
opinie dyrektorów lub wicedyrektorów
szkół projektowych
Opracowanie: Mariola Jarmołowicz
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie
1. Zwiększenie świadomości, wiedzy, umiejętności
2. Poprawa dbałości o zdrowie
5 grup
korzyści:
3. Ochrona zdrowia
4. Poprawa relacji interpersonalnych
5. Nowe znajomości i wymiana doświadczeń
1. Zwiększenie świadomości, wiedzy, umiejętności
• Większa świadomość:
 znaczenia dobrego samopoczucia dla właściwego funkcjonowania
organizmu oraz samopoczucia w grupie,
 sposobów poprawy stanu własnego zdrowia i zdrowia innych,
 że nasze zdrowie w bardzo dużym stopniu zależy od naszych
świadomych decyzji i wyborów.
• Zwrócenie uwagi na czynniki, które wpływają na dobrostan.
• Wzbogacenie wiedzy na temat zdrowia, zdrowego stylu życia.
• Zauważenie różnicy między mówieniem „dbam o zdrowie”,
a rzeczywistym dbaniem o zdrowie .
• Doskonalenie
czasem.
umiejętności,
np.
planowania,
gospodarowania
2. Poprawa dbałości o zdrowie: zmiana zachowań w kierunku
prozdrowotnym
ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
Aktywne spędzanie czasu wolnego:
• znalezienie czasu na uprawianie różnych form aktywności
ruchowej, sportu
• poprawa kondycji fizycznej
Motywowanie innych do zwiększenia aktywności fizycznej.
POPRAWA ŻYWIENIA
• Staranniejszy dobór produktów
żywnościowych
• Stosowanie zbilansowanej diety
(więcej warzyw, owoców, białka),
unikanie węglowodanów
• Wprowadzenie zmian w sposobie
żywienia członków rodziny
3. Ochrona zdrowia
• Inspiracja do podjęcia działań w zakresie ochrony własnego
zdrowia, np. poddanie się operacji w celu poprawy stanu zdrowia.
• Większa świadomość i umiejętności samobadania, np. nauczenie
się poprawnego mierzenia ciśnienia krwi.
4. Poprawa relacji interpersonalnych w społeczności
pracowników
• Zmotywowanie pracowników do wyjazdów integracyjnych, rajdów,
uprawiania różnych form aktywności ruchowej (np. nordic walking)
• Lepsze relacje w pracy, poznanie pracowników,
i potrzeb
• Przywiązywanie większej
w pracy zawodowej
wagi
do
relacji
ich problemów
interpersonalnych
• Wzrost pozytywnego nastawienia do ludzi i trosk codziennych
5. Nowe znajomości i wymiana doświadczeń
w grupie projektowej
• Poznanie wielu
nowych osób
• Poznanie
przykładów
dobrych praktyk
• Uczestnictwo
w ciekawych
zajęciach
• uświadomienie, że w innych
placówkach dobre samopoczucie
i kondycja fizyczna są także
głównymi priorytetami
• inspiracja do podejmowania
kolejnych działań w zakresie
poprawy samopoczucia
pracowników szkoły
„Zmieniam się sama – długa droga przede mną …”
Download