Wpływ transportowych inwestycji infrastrukturalnych na rozwój

advertisement
WPŁYW TRANSPORTOWYCH INWESTYCJI
INFRASTRUKTURALNYCH NA PODNOSZENIE
KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW
Dr Aleksandra Koźlak
Dr Barbara Pawłowska
Katedra Badań Porównawczych Systemów Transportowych
Uniwersytet Gdański
1. Wstęp
Problematyka podnoszenia konkurencyjności wzięła swój początek
w zachowaniach podmiotów gospodarczych funkcjonujących w warunkach gospodarki rynkowej, które poszukiwały sposobu uzyskania i utrwalenia swojej przewagi wobec innych uczestników rynku prowadzących
działalność w podobnym zakresie. Jednak pojęcie „konkurencyjności”
należące tradycyjnie do sfery mikroekonomii z czasem zaczęło być stosowane w coraz szerszym zakresie. Obecnie mówi się zarówno o konkurencyjności przedsiębiorstw i sektorów gospodarki, jak i o konkurencyjności regionów, państw, czy nawet całych ugrupowań państw (np. konkurencyjność Unii Europejskiej).
Konkurencyjność regionu zależy więc przede wszystkim od zdolności konkurencyjnych przedsiębiorstw oraz sektorów tworzących daną
gospodarkę. Z drugiej strony otoczenie gospodarcze, polityczne i społeczne, w którym funkcjonują przedsiębiorstwa, również może wzmacniać ich konkurencyjność. Jednym z podstawowych czynników decydujących o poziomie konkurencyjności danego obszaru jest dostępność transportowa. O jej poziomie rozstrzyga w głównej mierze położenie geograficzne regionów oraz wyposażenie w składniki infrastruktury transportu.
Pierwszy z wymienionych czynników decyduje po części o kształcie dru-
1
giego, wpływając na długość sieci dróg i linii kolejowych oraz zagęszczenie węzłów transportowych. Oprócz aspektu ilościowego równie istotna jest jakość infrastruktury. Celem artykułu jest analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę transportową na poziom atrakcyjności regionu/obszaru dla lokalizacji różnego rodzaju inwestycji gospodarczych,
gdzie walory użytkowe sieci transportowych decydują o czasie i kosztach
przewozu towarów oraz osób.
2. Infrastruktura transportu a konkurencyjność regionu
2.1. Zróżnicowane podejścia do pojęcia „konkurencyjność regionów”
Konkurencyjność jako kategoria ekonomiczna jest ogólnie określana jako zdolność do osiągania sukcesu w gospodarczej rywalizacji. W
stosunku do regionów konkurencyjność interpretuje się jako ich zdolność
do przystosowywania się w sferze ekonomicznej i społecznej do zmieniających się warunków, a w konsekwencji do poprawy lub co najmniej
utrzymywania swojej pozycji we współzawodnictwie toczącym się między regionami 1 . W literaturze naukowej spotyka się wiele definicji konkurencyjności regionów, które zwracają uwagę na różne czynniki konkurencyjności, metody konkurowania lub efekty bycia konkurencyjnym.
W szóstym raporcie periodycznym Komisji Europejskiej w sprawie
regionów konkurencyjność zdefiniowano jako „zdolność do produkowania dóbr i usług, które sprawdzają się na rynkach międzynarodowych,
przy równoczesnym utrzymaniu wysokiego i trwałego poziomu docho-
1
B. Winiarski, Konkurencyjność: kryterium wyboru czy kierunek strategii i cel pośredni Polityki
regionalnej. [w:] Konkurencyjność regionów, pod red. M. Klamut, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 9.
2
dów” 2 . Dodatkowo wprowadzono zastrzeżenie, że region może być uznany za konkurencyjny, gdy cechuje się wysokim poziomem zatrudnienia i
dużą wydajnością pracy. Głównym miernikiem tak określonej konkurencyjności regionu jest wysokość PKB na jednego mieszkańca, a pojęcie
„konkurencyjności” jest traktowane jako synonim wysokiego poziomu
rozwoju gospodarczego i jego znacznej dynamiki. Za cechy regionów
konkurencyjnych uznano 3 :
•
nowoczesną strukturę działalności gospodarczej ze znaczną przewagą
zatrudnienia w sektorze usług rynkowych;
•
innowacyjność, mierzoną liczbą wniosków patentowych;
•
dostępność regionu do rynków zbytu, zależną od jakości infrastruktury transportowej (miernikiem jest potencjalna dostępność transportowa łącząca czas transportu z rozmiarami rynku);
•
kwalifikacje zasobów ludzkich, mierzone strukturą wykształcenia
ludności w wieku 25-59 lat.
T. Markowski wprowadził do literatury pojęcia konkurencyjności
regionu: „przedmiotowej (pośredniej)” i „podmiotowej (bezpośredniej)”.
Przedmiotowa konkurencyjność regionu i związana z nią przewaga konkurencyjna w stosunku do innych regionów wynika z materialnych i niematerialnych zasobów regionu oraz przewagi konkurencyjnej jednostek
gospodarczych z danego regionu, które te zasoby użytkują. Spojrzenie na
konkurencyjność przedmiotową przez pryzmat przedsiębiorstw ma istotne
znaczenie dla oceny pozycji konkurencyjnej regionu, ponieważ daje moż2
Sixth Periodic Report on the Social and Economic Situation and Development of the Regions of
the European Union, European Commission, Bruksela-Luksemburg. 1999.
3
I. Pietrzyk, Konkurencyjność regionów w ujęciu Komisji Europejskiej. [w:] Polityka regionalna i
jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, pod red M. Klamut i L. Cybulskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 21.
3
liwość uwzględnienia czynników niematerialnych, występujących w regionie w formie kapitału ludzkiego, i pochodnych tej kategorii, tj. kapitału społecznego i intelektualnego. Osiągniętą przewagę konkurencyjną
regionu w sensie przedmiotowym potwierdza jego dynamiczny rozwój,
który może być mierzony różnymi miarami ilościowymi i jakościowymi 4 .
Strategia konkurencyjna kreowana przez organy władzy regionalnej
polega na wzmacnianiu instytucjonalnych czynników otoczenia biznesu
oraz tych zasobów regionalnych, które współcześnie decydują o rozwoju
gospodarczym. Organy władzy podejmują różne działania na rzecz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w regionie i w ten sposób wpływają na ich wyniki gospodarcze.
Zupełnie inne jest spojrzenie na podmiotową konkurencyjność regionu z perspektywy władz regionalnych. W procesie konkurencji podmiotowej organy władzy terytorialnej rywalizują o dostęp do różnego
rodzaju korzyści zewnętrznych. Do takich korzyści można zaliczyć dostęp do subwencji, dotacji, środków pomocowych Unii Europejskiej i
międzynarodowych instytucji finansowych oraz realizację dużych projektów infrastrukturalnych, ekologicznych i społecznych. Innego typu korzyści daje lokalizacja nowych inwestycji o charakterze produkcyjnym i
usługowym, lokalizacja siedzib ważnych instytucji i ich agend, dostępność do otoczenia i rynku międzynarodowego, przyjazdy turystów krajowych i zagranicznych czy organizacja dużej rangi imprez i spotkań o zasięgu krajowym i międzynarodowym 5 .
4
T. Markowski, Funkcja NSRR na lata 2007-2013 - wybrane zagadnienia rozwoju przestrzennego
w projekcie NSRR, http://www.nsrr.gov.pl/NR/rdonlyres/06E2D2A6-8133-4A1C-853A2DC53
E638C1/ 13093/markowski_funkcja_nsrr_aspekt_przestrzenny.doc z dn. 23.10.2007.
5
T. Markowski, Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów wobec akcesji do UE,
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/4F0DF2EE-D374-4FA2-B172A0EA6D0C82F7/0/ Regiony_konkurencyjnosc_UE.rtf z dn. 23.10.2007.
4
Z rozważań tych można wyciągnąć wniosek, że konkurencyjność
regionalna może być rozumiana na dwa sposoby:
1) z perspektywy przedsiębiorstw - jako stan trwałej przewagi, uzyskiwanej dzięki lokalizacji w danym regionie;
2) z perspektywy władz regionalnych - jako proces podmiotowego konkurowania o korzyści zewnętrzne.
2.2. Zagospodarowanie infrastrukturalne w zakresie transportu a pozycja konkurencyjna regionu
Poziom rozwoju nowoczesnych sieci transportowych i telekomunikacyjnych jest jednym z wyznaczników konkurencyjności regionu lub
państwa, gdyż determinuje jego dostępność. Słaba dostępność komunikacyjna ogranicza nie tylko mobilność społeczeństwa, ale przede wszystkim
jest barierą w prowadzeniu działalności gospodarczej. Tereny położone w
oddaleniu od głównych tras i węzłów komunikacyjnych są mniej atrakcyjne dla inwestorów krajowych i zagranicznych. Nawet w krajach słabiej
rozwiniętych najszybciej rozwijają się te regiony, które mają dobre połączenia z centralnymi regionami Unii Europejskiej oraz są dobrze skomunikowane z głównymi ośrodkami wzrostu w kraju.
Podstawowe elementy charakterystyki społeczno-gospodarczej regionów, brane pod uwagę w analizach poziomu konkurencyjności, to te,
które sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości, a zwłaszcza decydują o
atrakcyjności inwestycyjnej. Atrakcyjnością inwestycyjną nazywana jest
atrakcyjność regionu z punktu widzenia podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, rozumiana jako zespół przewag lokalizacyjnych,
przede wszystkim w zakresie zasobów dopasowanych do potrzeb przedsiębiorstw i stwarzających dobre warunki życia dla mieszkańców. Atrak5
cyjność inwestycyjna stanowi element konkurencyjności regionu, decydujący o jego zdolności do przyciągania inwestorów 6 .
Wśród wielu czynników określających atrakcyjność inwestycyjną
regionów dostępność komunikacyjna i wyposażenie w infrastrukturę
transportową wymieniane są jako jedne z podstawowych, i to zarówno w
badaniach naukowych, jak i badaniach bezpośrednich przeprowadzanych
wśród zagranicznych inwestorów przy użyciu ankiet. Analizując dostępne
dane statystyczne można zauważyć, że wysokiemu poziomowi rozwoju i
dobrej infrastrukturze transportu towarzyszą odpowiednio wysokie inwestycje zagraniczne 7 .
Badania polskich regionów pod kątem atrakcyjności inwestycyjnej
systematycznie przeprowadza Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
(IBnGR). Opracowano w nim zestaw wskaźników pozwalających określić atrakcyjność inwestycyjną regionu (w układzie województw i podregionów). Znaczenie poszczególnych czynników przy wyborze lokalizacji
działalności zostało zestawione w tabeli 1.
6
J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji,
CeDeWu, Warszawa 2007, s. 109.
7
Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2005 r., GUS, Warszawa
2006.
6
Tabela 1. Czynniki atrakcyjności inwestycyjnej województw i podregionów w Polsce
Podregiony
Czynniki
Województwa
Przemysł
Usługi
Zaawansowane
technologie
Wagi w %
Dostępność transportowa
20
Koszty pracy
25
Wielkość i jakość zasobów pracy
20
10
20
15
15
-
40
25
30
Chłonność rynku zbytu (instytucjonalnego)
15
-
20
10
Poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej
10
15
10
10
Poziom rozwoju infrastruktury społecznej
5
-
-
10
Poziom rozwoju gospodarczego
-
2
5
5
Stopień ochrony i stan środowiska naturalnego
-
5
7
7
Poziom bezpieczeństwa publicznego
5
3
8
8
Aktywność regionów wobec inwestorów
20
-
-
-
Razem
100
100
100
100
Źródło: Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów w Polsce 2006, pod red. T. Kalinowskiego, Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2006, s. 20.
Podstawowe znaczenie przy wyborze miejsca pod nową inwestycję
odgrywają bezpośrednie (twarde) czynniki lokalizacji, bez względu na
rodzaj działalności, gdyż to przede wszystkim one zapewniają korzyści
pozwalające na redukcję kosztów. Dostępność transportowa jest drugim
pod względem znaczenia czynnikiem lokalizacji, po wielkości i jakości
zasobów pracy. Dla inwestora ważne jest położenie geograficzne regionu
oraz jego wyposażenie w składniki infrastruktury transportu. Diagnoza
sytuacji sektora transportu wskazuje, że Polska posiada gęstą sieć transportową, jednak jej dekapitalizacja i niska jakość powodują, iż stanowi
ona istotną barierę w rozwoju gospodarczym Polski i jej regionów oraz
ogranicza możliwości inwestycyjne sektora przedsiębiorstw.
W ocenie dostępności transportowej województw pod uwagę wzięto gęstość i stan pozamiejskiej infrastruktury drogowej i kolejowej, rangę
portu lotniczego, dostępność do portów morskich, dostępność do War7
szawy oraz dostępność do granicy zachodniej. W ocenie atrakcyjności
inwestycyjnej województw stosunkowo duże znaczenie przypisano odległości od granicy zachodniej, ponieważ inwestorzy, zwłaszcza zagraniczni, zwracają uwagę na łatwość dostępu do centrum gospodarczego i politycznego Unii Europejskiej. Na rys. 1 przedstawiono atrakcyjność inwestycyjną województw pod kątem dostępności transportowej.
Pomorskie
Warmińsko
mazurskie
Zachodnio
pomorskie
Podlaskie
Kujawsko
pomorskie
Mazowieckie
Wielkopolskie
Lubuskie
Łódzkie
A
Dolnośląskie
Lubelskie
Świętokrzyskie
B
Opolskie
Śląskie
C
Podkarpackie
Małopolskie
D
E
Rys. 1. Ocena dostępności transportowej województw jako czynnika
atrakcyjności inwestycyjnej w 2006 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Atrakcyjność inwestycyjna województw…, op. cit, s. 82.
Bardzo dobrą dostępnością transportową (klasa A) cechują się cztery województwa zachodniej Polski: wielkopolskie, zachodniopomorskie,
dolnośląskie i lubuskie. Ich podstawowym atutem jest niewielka odległość miasta wojewódzkiego od zachodniej granicy kraju. Mocną stroną
8
województw wielkopolskiego i dolnośląskiego jest krótki czas podróży w
stronę granicy − dzięki oddanym do użytku odcinkom autostrad A2 i A4.
Szczególnie dobra sytuacja cechuje Wielkopolskę, która dodatkowo jest
dobrze skomunikowana z Warszawą oraz dysponuje relatywnie bogatą
siecią międzynarodowych powiązań lotniczych. W województwie lubuskim i zachodniopomorskim sieć drogowa cechuje się niską gęstością, co
niestety utrudnia dostępność transportową w skali poszczególnych regionów.
Dobrą dostępnością transportową (klasa B) odznaczają się dwa
województwa: mazowieckie i śląskie. Województwo mazowieckie zawdzięcza wysoką lokatę bardzo korzystnemu położeniu w układzie sieci
infrastruktury drogowej i kolejowej, a także zdecydowanie największej
dostępności transportem lotniczym. Województwo śląskie charakteryzuje
bardzo wysoka gęstość infrastruktury drogowej i kolejowej oraz rozwinięta sieć połączeń lotniczych zapewniająca połączenia z krajami UE.
Najsłabszą dostępnością transportową (klasa E) cechują się regiony
wschodniej i północno-wschodniej Polski: warmińsko-mazurskie, podkarpackie, lubelskie i podlaskie. O pozycji tych regionów decyduje peryferyjne położenie względem granicy zachodniej oraz bardzo niska gęstość
infrastruktury drogowej i kolejowej. Województwo podkarpackie − jako
jedyne z tej grupy − dysponuje lotniskiem międzynarodowym, co w pewnym stopniu łagodzi jego peryferyjne położenie, ale problemem jest słaba
dostępność Warszawy. W przyszłości na poprawę dostępności wpłynie
budowa wschodniego odcinka autostrady A4 8 .
Korzyści z rozwoju infrastruktury transportu i jej znaczenie w pobudzaniu wzrostu gospodarczego są powszechnie znane. Inwestycje te
8
Atrakcyjność inwestycyjna województw…, op.cit., s. 82.
9
stanowią zarówno popytowy, jak i podażowy bodziec wzrostu gospodarczego, przyczyniający się do gospodarczej transformacji regionów i
obszarów zurbanizowanych. Inwestycje w infrastrukturę transportu są
niezbędne do obniżenia kosztów przewozu ładunków między regionami,
szczególnie tymi, które leżą na peryferiach, i tymi o położeniu centralnym, poprawiając w ten sposób trudną sytuację obszarów peryferyjnych.
Rozwój infrastruktury transportowej może przybrać dwie podstawowe
formy 9 :
•
inwestycji zwiększających stan ilościowy wyposażenia infrastrukturalnego (np. przez wybudowanie nowej autostrady, dojazdowych linii kolejowych do lotnisk) lub znacznie poprawiających jego jakość
(poszerzenie dróg, zwiększenie ich wytrzymałości na nacisk, a nawet naprawa i utrzymanie istniejącego wyposażenia infrastruktury);
•
inwestycji przyczyniających się do wydajniejszej eksploatacji istniejącej infrastruktury transportowej poprzez lepsze zarządzanie ruchem i jego optymalizację, dzięki zastosowaniu inteligentnych systemów transportowych (ITS) czy też obciążanie użytkowników
transportu pełnymi kosztami korzystania z infrastruktury 10 .
Inwestycje w infrastrukturę transportu ułatwiają wymianę handlową
i przepływ zasobów pracy, dzięki czemu odgrywają ważną rolę w redukowaniu regionalnych nierówności i poprawianiu konkurencyjności regionów. Wpływają one na zwiększenie efektywności produkcji i procesów dystrybucji, stwarzają możliwości korzystania z ekonomii skali, po-
9
Decoupling Transport Impacts and Economic Growth, OECD, ENV/EPOC/WPNEP/T(2003)4.
10
W ramach projektu IMPACT realizowanego na zlecenie Komisji Europejskiej prowadzone są
obecnie badania nad opracowaniem jednolitych metod szacowania kosztów zewnętrznych transportu. Szerzej na ten temat patrz: http://ec.europa.eu/transport/road/2007_03_15_infoday
/index_en.htm
10
głębiają specjalizację produkcji, a także wywierają wpływ na rozwój systemów logistycznych i redukcję ich kosztów. W konsekwencji pozytywne
bodźce wynikające z poprawy stanu infrastruktury transportu powodują
wzrost produktywności działalności gospodarczej, wzrasta PKB przypadający na mieszkańca regionu i regiony stają się bardziej atrakcyjne dla
potencjalnych inwestorów.
Mechanizm oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych na
wzrost gospodarczy przedstawia rys. 2.
Inwestycje
w infrastrukturę transportu
Poprawa jakości usług transportowych
(niższe koszty, oszczędność czasu, zwiększenie
niezawodności,wprowadzenie nowych usług)
Poprawa dostępności transportowej
i rozwój rynków
Lepsza podaż
zasobów pracy
Wzrost
efektów skali
i przestrzenne
efekty rozwoju
aglomeracji
Rozwój handlu międzynarodowego
Presja konkurencyjności
Rozwój
produkcji
Restrukturyzacja
gospodarcza
(wejścia/wyjścia firm)
Dyfuzja
innowacji
i technologii
WZROST WYDAJNOŚCI I PKB
Rys. 2. Efekty rozwoju infrastruktury transportu i poprawy funkcjonowania sektora transportu
Źródło: Building Competitive Regions. Strategies and Governance, OECD Publishing, Paris 2005,
s. 52.
Z kolei napływ nowych inwestorów do regionu jeszcze bardziej
przyspiesza zmiany sytuacji ekonomicznej i poprawia jego konkurencyj11
ność. Korzyści z inwestycji infrastrukturalnych dla przedsiębiorstw wynikają z:
•
dostępu do szerszego rynku pracy, z bardziej zróżnicowanymi kompetencjami;
•
szybszego dostępu do dostawców i klientów, co redukuje koszty
transakcyjne;
•
rozszerzonego zasięgu rynkowego, rozumianego jako większa możliwość wyboru dostawców i dotarcia do nowych klientów;
•
zmniejszenia ograniczeń wynikających z istniejącego zagospodarowania poszczególnych terenów 11 .
3. Analiza efektów wynikających z rozbudowy i modernizacji infrastruktury transportowej w kontekście rozwoju regionalnego
Inwestowanie w rozwój infrastruktury transportowej pozwala osiągać cele związane zarówno ze zwiększaniem konkurencyjności regionów,
całej gospodarki, jak i cele społeczne nie mające bezpośredniego związku
z konkurencyjnością, choć również niezwykle istotne. Rozwój infrastruktury wpływa na obniżenie kosztów transportu i wzrost produktywności
przedsiębiorstw, wzrost zatrudnienia, poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie uciążliwości ekologicznej. Poza korzyściami ekonomicznymi występują też efekty społeczne, takie jak podniesienie poziomu mobilności
społeczeństwa, wzrost wygody podróżowania, skrócenie czasu podróży i
poprawa ogólnego poziomu i jakości życia 12 .
11
Building Competitive Regions. Strategies and Governance, OECD, Paris 2005, s. 51.
12
A. Domańska, Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny, PWN, Warszawa 2006, s. 70.
12
Argumenty, że transportowe projekty infrastrukturalne odgrywają
znaczącą rolę w rozwoju gospodarczym regionów, często wykorzystywane są do uzasadnienia alokacji środków na inwestycje transportowe. Jednak ocena tego wpływu oraz sposób jego ewaluacji są nadal w większości
przypadków nie do końca określona. Efekty wynikające z rozwoju infrastruktury transportowej dla danego obszaru możemy podzielić na efekty
bezpośrednie i rozszerzone. W przypadku efektów bezpośrednich do oceny transportowych projektów inwestycyjnych wykorzystuje się głównie
analizę kosztów–korzyści (ang. Costs-benefit analysis – CBA). Tradycyjna CBA różni się szczegółach w zależności od kraju. Bierze ona jednak
pod uwagę tylko efekty prywatne, nie uwzględnia natomiast efektów zewnętrznych, które ze względu na swój charakter są często niezwykle
uciążliwe dla społeczeństwa. Dlatego też konieczne jest uwzględnienie
pozostałych efektów realizacji inwestycji transportowych przy użyciu
innych komplementarnych metod oceny.
Bezpośrednim efektem inwestycji w infrastrukturę transportową jest
poprawa warunków przemieszczania użytkowników transportu. Wpływa
to również na zmianę zachowań użytkowników, które z kolei oddziałują
na sposób i intensywność użytkowania infrastruktury. Poprawa dostępności transportowej oddziałuje przede wszystkim na poziom i lokalizację
zatrudnienia oraz wzrost jego efektywności, co z kolei podnosi konkurencyjność regionu. Nie należy jednak zapominać o negatywnych konsekwencjach inwestycji infrastrukturalnych, jakimi są zewnętrze efekty
transportu. W tabeli 2 zestawiono efekty wynikające z realizacji transportowych projektów inwestycyjnych.
13
Tabela 2. Efekty wynikające z realizacji transportowych projektów
inwestycyjnych.
Tradycyjna CBA
Korzyści użytkownika transportu
• Skrócenie czasu podróży;
• Obniżenie kosztów operacyjnych transportu;
• Podniesienie poziomu bezpieczeństwa.
Ocena rozszerzona
Efekty sieciowe transportu
• Indukowanie ilości podróży;
• Zmiany w strukturze gałęziowej przewozów;
• Podniesienie jakości usług transportowych;
• Poprawa niezawodności.
Efekty społeczno-gospodarcze
• Dostępność;
• Zatrudnienie;
• Efektywność i wydajność;
• Integracja społeczna;
• Użytkowanie terenu.
Efekty środowiskowe
• Zanieczyszczenie powietrza;
• Zanieczyszczenie wód i gleb;
• Hałas
• Wypadki drogowe;
• Zajętość terenu.
Źródło: Impact of Transport Infrastructure Investment on Regional Development, OECD, Paris 2002, s. 21.
Do bezpośrednich efektów transportowych inwestycji infrastrukturalnych, istotnych dla użytkownika, najczęściej zalicza się skrócenie czasu podróży, obniżenie kosztów operacyjnych transportu oraz podniesienie
poziomu bezpieczeństwa ruchu. Oszczędności w czasie podróży są uważane za najważniejsze ekonomiczne korzyści wynikające z modernizacji i
rozbudowy infrastruktury transportowej, chociaż ich zakres i wycena jest
kwestia otwartą i obecnie często poddawaną pod dyskusje na forum międzynarodowym. Ocena projektów infrastrukturalnych ze względu na ich
długi okres użytkowania wymaga uwzględnienia długiego horyzontu czasowego przy wycenie kosztów i korzyści oraz odpowiedniego poziomu
ryzyka.
Poprawa warunków podróżowania/przemieszczania pociąga za sobą
też inne, szersze skutki związane z siecią i oddziaływaniem na wielkość
14
popytu, również w kontekście zmiany struktury gałęziowej przewozów
oraz w postaci poprawy niezawodności i jakości usług transportowych.
Efekty społeczno-gospodarcze to przede wszystkim poprawa dostępności transportowej, zmiany w dostępności zasobów pracy, poprawa
wydajności i efektywności oraz integracja społeczna i obniżenie środowiskowej uciążliwości transportu.
Wielokrotnie w kontekście poprawy dostępności transportowej obszaru wymienia się dwa elementy: skrócenie czasu podróży oraz zwiększenie możliwości podróży. Dlatego też dostępność może zostać zmierzona jako wielkość gospodarczej i społecznej aktywności możliwej do
zrealizowania poprzez użycie transportu, dostępnego na danym obszarze.
Poprawa dostępności oznacza powiększenie rynku produkcyjnego, turystycznego, rynku pracy i prowadzi do wzrostu konkurencji.
Oceniając wpływ transportowych inwestycji infrastrukturalnych na
zatrudnienie należy podkreślić, iż jest on zauważalny zarówno jeśli chodzi o tworzenie miejsc pracy, jak też o zmianę dostępności zasobów pracy
na danym obszarze.
Dla przemysłu w danym regionie oszczędności czasu i kosztów przemieszczania oraz poprawa dostępności i niezawodności transportu pozwalają na podniesienie efektywności działania. Szerszy dostęp do rynków
zapewnia nowe możliwości działania i zwiększa konkurencję, prowadząc
w konsekwencji do podniesienia zyskowności. Dlatego można postawić
tezę, że transportowe inwestycje pośrednio wpływają również na kapitał
prywatny oraz na wydajność zasobów pracy, co skutkuje wzrostem gospodarczym w skali makro.
15
4. Spodziewane efekty rozwoju infrastruktury transportu w Polsce
Doświadczenia Unii Europejskiej w zakresie polityki regionalnej
wskazują na podstawowe znaczenie inwestycji publicznych w infrastrukturę (zwłaszcza sieć drogową i telekomunikacyjną, energetyczną oraz
poprawę stanu środowiska naturalnego), które podnoszą konkurencyjność
regionów słabiej rozwiniętych. Na podstawie analizy dotychczasowych
efektów pomocy strukturalnej stwierdzono, że najkorzystniejszym oddziaływaniem na sytuację regionów jest wspieranie ich wewnętrznych
czynników rozwojowych. Poza rozwojem infrastruktury technicznej
istotne jest inwestowanie w jakość kapitału ludzkiego, lokalną przedsiębiorczość, innowacyjność oraz lokalną sieć instytucjonalną.
Większość krajów w początkowym okresie korzystania z pomocy
unijnej najwięcej środków wydawała na rozwój infrastruktury, co jest
całkowicie zrozumiałe w sytuacji jej niedoboru lub złego stanu technicznego. W takiej sytuacji realizacja inwestycji infrastrukturalnych jest warunkiem koniecznym zmniejszenia luki rozwojowej w stosunku do krajów zachodnioeuropejskich. Chociaż inwestycje w infrastrukturę przyspieszają wzrost gospodarczy kraju, to dla niektórych regionów wymagających wsparcia mogą oznaczać przejściowe pogorszenie sytuacji. W krajach, które wstąpiły do Unii w 2004 r., na rozwój podstawowej infrastruktury przeznacza się ponad połowę uzyskanego wsparcia niezależnie od
tego, czy jest to Polska, czy znacznie lepiej rozwinięta Słowenia 13 .
W Polsce problemem jest to, że potrzeby inwestycji transporto-
wych, wynikające z analiz zagospodarowania przestrzennego, nie do końca pokrywają się z planami przygotowywanymi przez polski rząd. W pro13
A. Koźlak, Inwestycje w infrastrukturę transportu jako czynnik rozwoju gospodarczego Polski w
świetle dotychczasowych doświadczeń krajów Unii Europejskiej, Materiały konferencyjne
TRANSLOG 2007.
16
gramach rządowych główny nacisk położony jest na budowę i modernizację infrastruktury o znaczeniu międzynarodowym, a to najczęściej nie
oznacza poprawy dostępności obszarów problemowych. Na realizacji
tych programów zyskają regiony położone wzdłuż głównych szlaków
komunikacyjnych. Z drugiej strony, wybór wielu inwestycji priorytetowych jest podyktowany koniecznością spełnienia warunków uzyskania
środków finansowych z funduszy unijnych.
Akcesja do Unii Europejskiej otworzyła przed Polską nowe możliwości przyspieszenia rozwoju gospodarczego. Łączna suma środków
zaangażowanych w realizację celów ustalonych w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia (NSRO) na lata 2007–2013 wyniesie ok.
85,6 mld euro, a z tego 67,3 mld euro będzie pochodziło z budżetu UE.
Na infrastrukturę transportu z Funduszu Spójności i EFRR zostanie przeznaczone ok. 25,07 mld euro. Duże inwestycje realizowane w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko stanowić będą szkielet (19,7 mld euro) projektów infrastrukturalnych, realizowanych w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych (4,3 mld euro) oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (1 mld euro) 14 .
Budowa i modernizacja infrastruktury transportowej ma podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. W
związku z tym w sektorze transportu priorytetowe będą inwestycje realizujące następujące cele:
•
poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączeń międzyregionalnych w ramach sieci TEN-T poprzez powiązanie głównych ośrodków gospodarczych w Polsce siecią autostrad i dróg ekspresowych;
14
Ibidem.
17
•
połączenie największych ośrodków miejskich Polski wschodniej ze
stolicą kraju;
•
rozwój gałęzi transportu stanowiących alternatywę dla transportu drogowego poprzez rozbudowę kolejowej sieci TEN-T, infrastruktury
portów morskich i transportu intermodalnego;
•
zwiększenie udziału transportu publicznego w miastach;
•
rozwój sieci drogowych oraz korytarzy morsko-rzecznych, stanowiących uzupełnienie inwestycji realizowanych w ramach sieci TEN-T 15 .
W tabeli 3 przedstawiono zakres ewaluacji priorytetowych inwestycji
w sektorze transportu, planowanych na lata 2007–2013. Poza opłacalnością finansową, oszacowaną metodą tradycyjnej analizy kosztów-korzyści
(CBA), ocenie podlegał wpływ poszczególnych projektów inwestycyjnych na poprawę dostępności transportowej i spójności terytorialnej oraz
stopień przyczyniania się do realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju i poprawy bezpieczeństwa. Zwrócono uwagę również na dostępność
dodatkowych źródeł finansowania, takich jak pożyczki EBI lub współpraca w ramach PPP z podmiotami prywatnymi.
15
PO Infrastruktura i Środowisko, MRR, Warszawa, 29 listopada 2006 r., s. 71.
18
Tabela 3. Metodologia oceny priorytetowych inwestycji transportowych w Polsce w oparciu o różne kryteria
Dostępność
Innych źródeł
finansowania
Infrastruktura kolejowa: budowa/ modernizacja i utrzymanie
E20, E65, E75 (Rail Baltica), E59, E30
0
+
+
0
odnowa taboru kolejowego
+
0
+
0
Infrastruktura drogowa: budowa/ modernizacja i utrzymanie
Autostrady: A1, A2, A4
+
+
+
Drogi ekspresowe: S2, S3, S5, S7, S8, S10, S17,
+
+
+
S19
Drogi wodne śródlądowe
Podwyższenie standardów torów wodnych Odry
0
0
+
0
i Dolnej Wisły
Porty morskie
Unowocześnienie portu wewnętrznego w Gdań+
+
+
0
sku i infrastruktury dojazdowej
Unowocześnienie szlaku żeglugowego Szczecin+
+
+
0
Świnoujście
Transport miejski
Integracja gałęzi transportu miejskiego
0
+
+
0
Bezpieczeństwo
Spójność terytorialna
Zrównoważony
rozwój
Dostępność
Opłacalność
(CBA)
Rodzaj inwestycji transportowej
+
+
0
+
+
0
+
0
0
0
+
0
+
0
+
+
Uwagi: + pozytywny wpływ, 0 oddziaływanie neutralne, - negatywny wpływ
Źródło: Study on Strategic Evaluation on Transport Investment Priorities under Structural and
Cohesion funds for the Programming Period 2007-2013. Country Report Poland, ECORYS Nederland BV, Rotterdam, September 2006.
Do oceny wpływu funduszy unijnych na przyspieszenie rozwoju
gospodarczego wykorzystywane są modele ekonometryczne, wśród których do bardziej znanych zaliczany jest HERMIN. Raport dotyczący Polski, opracowany na podstawie tego modelu, oceniający wpływ na gospodarkę NSRO na lata 2007–2013 i trzech sektorowych programów operacyjnych, stanowi integralny element przeprowadzanej oceny ex ante. Rys.
19
3 obrazuje, o ile procent zwiększy się PKB w następnych latach, gdy będą
realizowane założenia NSRO.
14,00%
11,70%
12,00%
10,47%
10,00%
9,44%
9,19%
8,00%
7,31%
6,45%
5,62%
5,38%
6,00%
4,98% 4,55%
6,20%
4,00%
4,19%
5,31%
2,52%
2,00%
0,20%
3,55%
0,97%
0,00%
3,27%
2,45%
1,10%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Wpływ całego NSRO na przyrost PKB
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Wpływ PO IiŚ na przyrost PKB
* Procentowy wzrost PKB w wyniku realizacji NSRO i PO IiŚ w stosunku do scenariusza bazowego (bez realizacji); w cenach stałych z 1995 r.
Rysunek 3. Wpływ NSRO oraz PO Infrastruktura i Środowisko na
poziom PKB w latach 2007–2020.
Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Bradley, J. Zalewski, P. Tomaszewski, M. Zembaty:
Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i programów operacyjnych na lata
2007-2013 na polską gospodarkę przy pomocy modelu makroekonomicznego HERMIN. Raport
Zbiorczy, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wrocław 2006, s. 9 i 14.
Realizacja NSRO będzie miała bardzo pozytywny wpływ na poziom PKB, chociaż początkowy wpływ transferów na PKB będzie niewielki, co wynika z faktu, iż w pierwszym roku będzie wdrażana jedynie
mała część programu. Z każdym następnym rokiem wpływ ten będzie się
stopniowo zwiększał i w 2013 r. poziom PKB w scenariuszu z NSRO
będzie o 11,7% wyższy, niż w tym samym roku w przypadku braku implementacji NSRO. W kolejnych latach ten wpływ będzie stopniowo się
zmniejszał, ale nawet w 2020 r. (czyli 5 lat po ustaniu transferów w ramach NSRO 2007–2013) poziom PKB będzie wyższy o ponad 4% w po20
równaniu ze scenariuszem bez NSRO. Odrębnie badano też wpływ poszczególnych programów operacyjnych, z których największy wpływ na
polską gospodarkę będzie miał PO Infrastruktura i Środowisko. Niewątpliwie na skalę tego efektu wpływa wielkość środków finansowych przeznaczonych na realizację PO IiŚ.
Istotny efekt makroekonomiczny wynika też z przeznaczania
środków finansowych na zmniejszanie zapóźnień rozwojowych w obszarze podstawowej infrastruktury, w tym inwestowania znacznych środków
na rozwój infrastruktury transportowej, poprawiającej dostępność wielu
regionów. Z przeprowadzonych symulacji wynika, że analogicznie do
analizy NSRO, wskutek implementacji PO IiŚ stopa wzrostu PKB będzie
rosnąć do 2013 r., osiągając 6,20%, a następnie ten dodatkowy wpływ
obniży się do ok. 1 % rocznie 16 .
Długookresowe korzyści NSRO wynikają z wpływu wydatków
publicznych na wzrost zasobów infrastruktury fizycznej i kapitału ludzkiego, który z kolei wywołuje zwiększenie produkcji i wydajności zasobów.
5. Podsumowanie
Inwestycje transportowe tradycyjnie są postrzegane jako kluczowy
instrument rozwoju regionalnego, chociaż w rozwiniętych krajach Europy
Zachodniej, posiadających nowoczesną i gęstą sieć transportową, ten
wpływ jest czasami kwestionowany, głównie ze względu na wysokie
koszty zewnętrzne 17 . Jednak wątpliwości nie budzi fakt, że dla regionów
16
J. Bradley, J. Zalewski, P. Tomaszewski, M. Zembaty, Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia…, op.cit., s. 13.
17
Szerzej w projekcie ESPON 1.2.1.
21
słabiej rozwiniętych, takich jak Polska, brak nowoczesnej infrastruktury
transportowej i telekomunikacyjnej stanowi jedną z podstawowych barier
rozwoju i wpływa ujemnie na konkurencyjność. Realizacja nowych projektów infrastrukturalnych w sieci transportowej poprawia atrakcyjność
poszczególnych regionów dla nowych inwestorów. Należy jednak podkreślić, że tylko kompleksowe zrealizowanie wszystkich niezbędnych
inwestycji kolejowych i drogowych na danym obszarze (tzn. stworzenie
spójnej sieci transportowej) może właściwie stymulować wzrost gospodarczy.
Źródło:
A. Koźlak, B. Pawłowska: Wpływ transportowych inwestycji infrastrukturalnych na podnoszenie konkurencyjności regionów. W: Efektywny transport – konkurencyjna gospodarka. Pod red. M. Michałowskiej. Wyd. AE,
Katowice 2008.
22
Download