Zasady zatrudniania skazanych

advertisement
SŁUŻBA WIĘZIENNA
PRZYWILEJE
PRZYSŁUGUJĄCE PRZEDSIĘBIORCY ZATRUDNIAJĄCEMU SKAZANYCH
1. Każdy kontrahent zewnętrzny - przedsiębiorca zatrudniający osadzonego
odpłatnie, może uzyskać zwrot w formie ryczałtu w wysokości
20%
wynagrodzenia brutto.
2. Każdy kontrahent zewnętrzny - przedsiębiorca zatrudniający osadzonego
odpłatnie,
spełniający
kryteria
określone
w
rozporządzeniu
Ministra
Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji
Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz. U.
z 2014 r. poz. 53) może uzyskać nie oprocentowaną pożyczkę, bezzwrotną dotację,
3. Skazany zatrudniany jest na podstawie skierowania do pracy – decyzją
administracyjną.
4. Brak potrzeby zawierania indywidualnych umów osadzonymi.
5. Istnieje możliwość wycofania skazanego z pracy w każdej chwili, podając
przyczynę wycofania.
6. Skazani zgłaszani są do ZUS z kodem ubezpieczenia: 080000
• nie odprowadza się składki zdrowotnej,
• nie ma potrzeby wypłacania zasiłku chorobowego za okres
przebywania skazanego na zwolnieniu lekarskim.
7. Wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych
godzin bez względu na powody nieobecności.
8. W stosunku do skazanych zatrudnionych na podstawie skierowania do pracy
nie stosuje się przepisów prawa pracy, z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu
pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów
Pracy
(FAZS) jest państwowym funduszem celowym, funkcjonującym, jako wydzielony
rachunek bankowy, którego dysponentem jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej.
Przychodami Funduszu są wpłaty środków pieniężnych dokonywane przez jednostki
penitencjarne Służby Więziennej w wysokości 25 % wynagrodzeń przysługujących osobom
pozbawionym wolności, zatrudnionym odpłatnie, niezależnie od podmiotu zatrudniającego.
Celem udzielania pomocy finansowej z FAZS jest wspieranie szeroko rozumianej
readaptacji społecznej osób odbywających karę pozbawienia wolności w jednostkach
penitencjarnych, w szczególności poprzez finansowanie działań służących ochronie
i tworzeniu miejsc pracy dla tych osób.
RYCZAŁT
Zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób
pozbawionych wolności, wypłacany jest na wniosek przedsiębiorcy, w wysokości 20%
wartości wynagrodzeń przysługujących zatrudnionym odpłatnie osobom pozbawionym
wolności.
Wniosek o ryczałt można składać co minimum 3 miesiące, natomiast nie ma określonego
ograniczenia czasowego do kiedy można go złożyć.
POŻYCZKA
Może
być
udzielona
podmiotowi
zatrudniającemu
osoby
pozbawione
wolności
oraz realizującemu działania określone w art. 8 ust. 1 ustawy, zwanemu dalej „podmiotem”,
który w okresie 12 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
zatrudniał nieprzerwanie osoby pozbawione wolności, a kwota wynagrodzeń przysługujących
za te miesiące osobom pozbawionym wolności stanowiła co najmniej 60-krotność
minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Przerwy w
zatrudnianiu osób pozbawionych wolności nie przekraczające łącznie 23 dni roboczych
traktuje się na równi z okresem zatrudnienia. Pożyczka może być udzielona do wysokości nie
przekraczającej 75% planowanej wartości zadania. Pożyczka ze środków Funduszu
Aktywizacji jest nie oprocentowana. Wypłata i spłata pożyczki następuje na zasadach i w
terminie określonych w umowie, o której mowa w § 12 ust. 1, z zastrzeżeniem,
że maksymalny okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 48 miesięcy.
DOTACJA
Dotacja może być udzielona podmiotowi, który w okresie 24 miesięcy kalendarzowych,
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, zatrudniał nieprzerwanie osoby pozbawione
wolności, a kwota wynagrodzeń przysługujących za te miesiące osobom pozbawionym
wolności stanowiła co najmniej 120-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę,
obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Przerwy w zatrudnianiu osób pozbawionych
wolności nie przekraczające łącznie 45 dni roboczych traktuje się na równi z okresem
zatrudnienia. Dotacja może być przyznana do wysokości nie przekraczającej planowanej
wartości zadania. Przyznanie dotacji może być uzależnione od częściowego zaangażowania
środków własnych podmiotu w realizację zadania określonego we wniosku.
Dysponent Funduszu Aktywizacji może uzależnić przyznanie dotacji od wniesienia
przez podmiot zabezpieczenia zwrotu dotacji, w razie wykorzystania jej niezgodnie
z przeznaczeniem albo pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w szczególności
w formie poręczenia lub gwarancji bankowej, weksla, przeniesienia wierzytelności
lub ustanowienia zastawu rejestrowego. Informacje o Funduszu Aktywizacji Zawodowej
Skazanych
i
Rozwoju
Przedsiębiorstw
Przywięziennych:
http://www.bip.sw.gov.pl/Strony/FunduszeAktyw.aspx
W praktyce umowy o dotację określają konieczność zatrudniania określonej liczby skazanych
na określony czas (zwyczajowo ok. 2-3 lat), w zależności od wysokości dotacji.
INWESTYCJE
Dyrektorzy zakładów karnych posiadają w dyspozycji obiekty, które mogłyby być
wykorzystane w celach produkcyjnych. Są to tereny, budynki i pomieszczenia,
które po przystosowaniu i uruchomieniu produkcji pozwoliłyby na pozyskanie nowych miejsc
pracy dla skazanych. Wniosek o dotację na budowę np. hali produkcyjnej składa wówczas
dyrektor jednostki. Podstawę stanowi podpisana umowy z kontrahentem zewnętrznym,
który deklaruje się uruchomić produkcję przy której będzie zatrudniał skazanych. Całkowite
koszty budowy przykładowej hali produkcyjnej, bądź przystosowania pomieszczeń,
po uzyskaniu dotacji pokrywany jest z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych i Rozwoju
Przedsiębiorstw Przywięziennych. Przedsiębiorca zyskuje powierzchnię produkcyjną oraz siłę
pracowniczą.
PODSTAWOWE ZASADY ZATRUDNIANIA
Skazani są zatrudniani na podstawie skierowania do pracy.
SKIEROWANIE DO PRACY
-
to niepracowniczy stosunek zatrudnienia o charakterze
penalnym
Skierowanie skazanego do pracy przez dyrektora zakładu karnego nie powoduje nawiązania
stosunku pracy,
zatrudnienie
takie
przyjmuje
bowiem
cechy
stosunku
administracyjno-prawnego,
przejawiającego się w szczególnej relacji miedzy skazanym a państwem. Akt skierowania
skazanego do pracy przez dyrektora jednostki penitencjarnej powoduje skutki prawne
jedynie pomiędzy zakładem karnym a skazanym.
Dyrektor zakładu karnego kieruje skazanych do zatrudnienia w oparciu o umowę
o zatrudnienie odpłatne skazanych.
W stosunku do skazanych zatrudnionych na podstawie skierowania do pracy nie stosuje się
przepisów prawa pracy, z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz bezpieczeństwa
i higieny pracy.
ZASADY WYNAGRADZANIA
Wynagrodzenie przysługujące skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu
pracy
ustala
się
w sposób
zapewniający
osiągnięcie
co
najmniej
minimalnego
wynagrodzenia określonego na podstawie odrębnych przepisów, przy przepracowaniu
pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy lub wykonaniu pełnej miesięcznej normy pracy.
W wypadku przepracowania niepełnej miesięcznej normy czasu pracy lub niewykonania
pełnej miesięcznej normy pracy wynagrodzenie wypłaca się proporcjonalnie do ilości czasu
pracy lub wykonanej normy pracy. W razie zatrudnienia skazanego w niepełnym wymiarze
czasu pracy najniższe wynagrodzenie ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin
zatrudnienia, biorąc za podstawę połowę minimalnego wynagrodzenia.
Ustala się minimalną godzinowa stawkę wynagrodzenia zasadniczego w wysokości
wynikającej z minimalnego wynagrodzenia, ustalanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679),
przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Godzinowa
stawkę wynagrodzenia zasadniczego ustala się, dzieląc przyznane skazanemu miesięczne
wynagrodzenie zasadnicze przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w
miesiącu.
Skazanemu wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia
za każdą godzinę pracy w porze nocnej, w wysokości 20 % przyznanej godzinowej stawki
wynagrodzenia zasadniczego.
Skazanemu wynagrodzenie przysługuje tylko za pracę wykonaną, z zastrzeżeniem
z następującym wyjątkiem: skazanemu przysługuje wynagrodzenie za czas niewykonywania
pracy jedynie w wypadku, gdy był gotów do jej wykonania, a doznał przeszkód z przyczyn
dotyczących podmiotu zatrudniającego.
Okresy pracy, za którą przysługuje wynagrodzenie, wykonywanej przez skazanego w
czasie odbywania kary pozbawienia wolności są okresami składkowymi na zasadach
określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
KOSZT ZATRUDNIENIA JEDNEGO SKAZANEGO:
Minimalne wynagrodzenie w roku 2016 – 1850 zł
Składki ZUS:
 emerytalne – 9,76% - 180,56 zł
 rentowe - 6,50% - 120,25 zł
 wypadkowe – od 0,67% do 3,86% - średnia 2,26% - 41,81 zł
 nie opłaca się składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Fundusz Pracy - skazany musi osiągnąć minimalne wynagrodzenie w miesiącu – 2,45% 45,33 zł
Łącznie koszt pracy jednego skazanego ze składkami – 2.237,95 zł
Z czego 20% zwrotu ryczałtu dla przedsiębiorcy – 370 zł
Koszt pracy jednego skazanego po uwzględnieniu ryczałtu – 1.867,95 zł brutto.
Wyszukaj na stronie internetowej Służby Więziennej
jednostkę penitencjarną
położoną najbliżej obszaru Twojego zainteresowania.
http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennejwroclaw/annoucementDetails,1881,oferta-zatrudnienia-skazanych.html
Wyślij zapytanie ofertowe
do wybranej jednostki podając podstawowe dane firmy,
zakres i czas planowanych prac, miejsce pracy, liczbę potrzebnych
pracowników
Przedstaw dokumentację firmy (odpis z KRS – za zgodność z oryginałem,
zaświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu składek ZUS,
zaświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu podatków, kserokopia nr NIP
i REGON)
Podpisz umowę o zatrudnieniu skazanych
z dyrektorem właściwej jednostki penitencjarnej
W przypadku wątpliwości zadzwoń lub prześlij pytanie na adres e-mail.
OISW we Wrocławiu: por. Dominika Kwiatkowska
Tel. 71-21 72 620, e-mail: [email protected]
Areszt Śledczy w Dzierżoniowie
Areszt Śledczy w Jeleniej Górze
Areszt Śledczy w Lubaniu
Areszt Śledczy w Świdnicy
Areszt Śledczy we Wrocławiu
Areszt Śledczy w Wałbrzychu
Zakład Karny w Głogowie
Zakład Karny w Kłodzku
Zakład Karny w Oleśnicy
Zakład Karny w Strzelinie
Zakład Karny w Wołowie
Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu
Zakład Karny nr 2 we Wrocławiu
Zakład Karny w Zarębie
Opracowała:
Specjalista OISW we Wrocławiu por. Dominika Kwiatkowska
tel. 071/32-72-620
e-mail: [email protected]
tel. 748325907
tel. 757540354
tel. 757229358
tel. 748549300
tel. 713272563
tel. 748877013
tel. 768373555
tel. 748651858
tel. 713980700
tel. 713927509
tel. 713758512
tel. 713272629
tel. 713917404
tel. 757229385
Download