Zwalnianie skazanych z zak*adów karnych i warunki udzielania im

advertisement
Zwalnianie skazanych
z zakładów karnych
i warunki udzielania im
pomocy postpenitencjarnej
Pojęcie pomocy postpenitencjarnej
 Pomoc postpenitencjarna jest środkiem profilaktyki postpenalnej, z którego
stosowaniem wiąże się nadzieje na zmniejszenie zjawiska powrotności do
przestępstwa
 Jest to działalność organów państwowych oraz organizacji społecznych,
mająca na celu udzielenia skazanym oraz ich rodzinom niezbędnej pomocy, w
szczególności:
- materialnej,
- medycznej,
- w znalezieniu pracy i zakwaterowaniu
- oraz udzieleniu porad prawnych
 Pomocy tej udzielają właściwe organy administracji rządowej i samorządu
terytorialnego oraz kuratorzy sądowi, a także stowarzyszenia, fundacje,
organizacje oraz instytucje, których celem działania jest realizacja zadań
związanych z wykonywaniem orzeczeń oraz pomocy w społecznej readaptacji
skazanych oraz kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby godne zaufania
 Pomocy udziela się na wniosek lub z urzędu (w przypadku osób zwalnianych z zk
lub aś jest to wniosek do właściwego dyrektora jednostki penitencjarnej, a w
przypadku pozostałych osób, w tym również tych, który opuścili już jednostkę
penitencjarną – do zawodowego kuratora sądowego)
Przygotowanie skazanego do
zwolnienia z zk
 Ratio legis uruchomienia specjalnego trybu przygotowania skazanego do
zwolnienia wiąże się z przekonaniem, że „Właściwe przygotowanie
skazanych do zwolnienia z zakładów karnych może wywierać istotny
wpływ na efekty wykonania kary – może je zwiększać albo przeciwnie –
może je niekiedy wręcz unicestwiać” (S. Lelental komentarz do art. 164 [w:]
Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Legalis 2014)
 „Przygotowanie skazanego do życia po przedterminowym zwolnieniu nie
jest przeznaczone do sprawdzania zachowania się skazanego w zakładzie
karnym, ale do załatwienia spraw sprzyjających adaptacji społecznej
skazanego. Jeżeli skazany ma odpowiednie warunki przyszłej adaptacji
(mieszkanie, środowisko, rodzina, praca itd.) wyznaczenie okresu
przygotowawczego jest zbędne, a sprowadza się do odłożenia decyzji co
do przedterminowego zwolnienia z pozbawienia wolności.” (postanowienie
Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 16 czerwca 1999r., sygn. akt II Akz 269/99)
Okres przygotowań skazanego do
zwolnienia z zakładu karnego
 Jest to okres do 6 miesięcy przed przewidywanym warunkowym zwolnieniem
lub przed wykonaniem kary
 Celem wyznania takiego okresu jest przygotowanie skazanego do życia po
zwolnieniu (powrót do społeczeństwa). Wyznacza się go zwłaszcza w celu
nawiązania kontaktu z kuratorem sądowym lub stowarzyszeniami, fundacjami
organizacjami oraz instytucjami, których celem działania jest realizacja zadań
związanych z wykonywaniem orzeczeń oraz pomocy w społecznej readaptacji
skazanych, a także kościołami i innymi związkami wyznaniowymi oraz osobami
godnymi zaufania.
Zakres niezbędnej pomocy w społecznej readaptacji oraz sposób jej udzielania
ustalają kurator sądowy lub podmioty, o których mowa w art. 38 § 1 kkw w
porozumieniu ze skazanym
 Okres ten ustala komisja penitencjarna za zgodą skazanego lub sąd
penitencjarny w postanowieniu o udzieleniu lub odmowie warunkowego
zwolnienia (w tym przypadku może stanowić to swoistą zapowiedź udzielenia
warunkowego zwolnienia w przyszłości), jeśli uzna to za niezbędne
 Okres ten wyznacza się w miarę potrzeby – ocena dokonywana jest casu ad
casum
 W okresie przygotowawczym skazany w miarę możliwości powinien
odbywać karę we właściwym zakładzie karnym położonym najbliżej
przyszłego miejsca stałego pobytu
 W okresie przygotowawczym skazanemu można udzielić zezwolenia na
opuszczenie zk na okres nieprzekraczający łącznie 14 dni, zwłaszcza w
celu podjęcia starań o uzyskanie po zwolnieniu odpowiednich możliwości
zamieszkania i pracy.
Okresu tego nie odlicza się od okresu obywania kary pozbawienia
wolności, chyba że sędzia penitencjarny zarządził inaczej (z powodu
nadużycia przez skazanego zaufania w tym okresie)
Zwolnienia takiego udziela się jedynie skazanemu, którego postawa w
czasie odbywania kary uzasadnia przypuszczenie, że w czasie pobytu poza
zakładem karnym będzie przestrzegał porządku prawnego.
Udziela go dyrektor zakładu karnego.
W czasie tego zwolnienia (przerwy)skazany ma obowiązek bezzwłocznego
zgłoszenia się do jednostki Policji, właściwej terytorialnie dla miejsca jego
przebywania w okresie korzystania z zezwolenia, w celu potwierdzenia
miejsca pobytu (podobnie przy każdorazowej zmianie miejsca pobytu).
Ponadto dyrektor zk może nałożyć na niego dodatkowe obowiązki, jeśli
uzna to za niezbędne
Odroczona wykonalność orzeczenia o
warunkowym zwolnieniu
 W związku z faktem, iż ustawodawca umożliwił sądowi penitencjarnemu
wdrożenie trybu przygotowawczego w postanowieniu o udzieleniu
warunkowego zwolnienia, przyjmuje się, że zezwolił on tym samym na
zastosowanie względem osób odbywających karę pozbawienia wolności
warunkowego zwolnienia z późniejszym okresem wykonania
 W takim przypadku postanowienie sądu o udzieleniu warunkowego zwolnienia
nie podlega wykonaniu do czasu upływu okresu przygotowawczego (dopiero z
chwilą faktycznego zwolnienia rozpoczyna bieg okresu próby)
 Jeżeli po uprawomocnieniu jest postanowienia o warunkowym zwolnieniu, w
okresie przygotowawczym nie zdołano załatwić wszystkich spraw związanych z
przygotowaniem skazanego do życia po zwolnieniu lub skazany zmienił swoją
postawę (pogorszenie zachowania, dopuszczenie się czynów zabronionych, itd)
sąd może w oparciu o art. 24 § 1 kkw zmienić lub uchylić poprzednie
postanowienie, przy czym nie może nastąpić to po upływie 6 miesięcy od dnia
uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym zwolnieniu (por. 24 § 2
kkw)
Pozostałe obowiązki związane z
przygotowaniem skazanych do zwolnienia z
zk
 Jeżeli skazany nie posiada dokumentu tożsamości, administracja zakładu
karnego podejmuje czynności niezbędne do otrzymania przez niego takiego
dokumentu. Z tym obowiązkiem skorelowany jest również obowiązek skazanego
współdziałania z administracją w tym zakresie.
 Co najmniej na 6 miesięcy przed przewidywanym warunkowym zwolnieniem
skazanego lub wykonaniem kary, należy uaktualnić zebrane w trakcie badań
osobopoznawczych, dane i informacje dotyczące skazanego w zakresie jego
potrzeb po zwolnieniu (jeśli przemawiają za tym ważne okoliczności, w tym czas
pozostałej do odbycia kary, dane te należy zaktualizować w czasie
umożliwiającym prawidłowe przygotowanie skazanego do zwolnienia)
 W tym okresie skazany ma obowiązek informować o istotnych zmianach w jego
sytuacji życiowej, mających wpływ na przygotowanie go do życia po
zwolnieniu. Po weryfikacji tych informacji ustala się formę i zakres niezbędnej
pomocy.
Pomoc doraźna

Jest to pomoc o charakterze incydentalnym (doraźnym)

Udziela się ją zwalnianym skazanym mającym trudności w znalezieniu zatrudnienia,
zakwaterowania oraz otrzymania niezbędnej pomocy lekarskiej.

Obowiązek udzielania pomocy doraźnej obciąża zarówno właściwe organy administracji
rządowej i samorządu terytorialnego oraz kuratorzy sądowi, jak i instytucje (społeczne i religijne), o
których mowa w art. 38 § 1

Bezpośrednio przed zwolnieniem skazanego z jednostki penitencjarnej dyrektor zk powinien
udzielić skazanemu Informacji o możliwościach uzyskania niezbędnej pomocy. Informacje
dotyczą zwłaszcza adresów i zakresie właściwości instytucji oraz organizacjach społecznych
udzielających pomocy:
- materialnej,
- medycznej,
- w znalezieniu pracy i zakwaterowaniu,
- oraz porad prawnych

Koszty udzielonej pomocy pokrywane są z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej

Skazani zwolnieni z jednostki penitencjarnej mogą również korzystać z pomocy społecznej na
zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. Podstawą udzielenia im takiej pomocy
są trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego.
Skazanych zwalnianych z zk można również objąć zatrudnieniem socjalnym (zapewnienie
możliwości uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centra integracji społecznej, kluby
integracji społecznej i zatrudnienia wspieranego polegającego na udzieleniu pomocy w
podjęciu pracy na podstawie stosunku pracy lub podjęciu działalności gospodarczej)
Pomoc pieniężna i rzeczowa (ekwiwalenty)
w ramach pomocy doraźnej
 Jeśli skazany w chwili zwolnienia z zakładu karnego nie dysponuje wystarczającymi
środkami własnymi i nie ma zapewnionych na wolności dostatecznych środków
utrzymania, dyrektor zakładu karnego może udzielić pomocy pieniężnej w chwili
zwolnienia
 Wysokość pomocy pieniężnej nie może przekroczyć 1/3 przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia pracowników lub jej odpowiedni ekwiwalent (przeciętne miesięczne
wynagrodzenie pracowników to przeciętne wynagrodzenie miesięczne w poprzednim
kwartale, obowiązujące od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej "Monitor Polski" do celów emerytalno-rentowych)
 Ekwiwalenty pomocy pieniężnej: (decyduje o tym dyrektor zk)
- odzież, bielizna, obuwie (odpowiednia do pory roku)
- bilet na przejazd,
- artykuły żywnościowe na czas podróży
Decyzję w tym zakresie podejmuje dyrektor zakładu karnego
Uznaje się, że przyznanie skazanemu ekwiwalentu nie wyklucza przyznania mu pomocy
pieniężnej
 Co do zasady pomocy takiej nie udziela się skazanym, którzy są zwalniani z odbywania
zastępczej kary pobawienia wolności w związku ze złożeniem przez nich kwoty
przypadającej jeszcze do uiszczenia tytułem grzywny
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej
 Dysponentem Funduszu jest Minister Sprawiedliwości
 Jest to państwowy fundusz celowy
 Przychodami Funduszu są środki pieniężne które pochodzą z:
- orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych,
- potrąceń w wysokości 10% wynagrodzenia za pracę skazanych,
- wykonania kar dyscyplinarnych, o których mowa w art. 143 § 1 pkt 7,
- spadków, zapisów i darowizn,
- dotacji, zbiórek i innych źródeł.
 Przeznaczenie środków z Funduszu:
1) pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym (głównie pomoc
medyczna, psychologiczna, rehabilitacyjna, prawna i materialna)
2) pomoc postpenitencjarna dla osób pozbawionych wolności, zwalnianych z zk i aś oraz
członków ich rodzin udzielana przez zawodowych kuratorów sądowych oraz SW,
3) pomoc prawna i psychologiczna dla świadków i osób im najbliższych,
4) działalność podejmowana lub powierzona przez Ministra Sprawiedliwości mająca na celu
wsparcie i rozwój systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz pomocy
postpenitencjarnej
 Pomocy z Funduszu nie przyznaje się w takim zakresie, w jakim została ona udzielona z innych
źródeł
Rola kuratora sądowego w przygotowaniu
skazanego do zwolnienia
Po otrzymaniu decyzji komisji penitencjarnej lub orzeczenia sądu penitencjarnego,
kurator zawodowy:
1)nawiązuje osobisty kontakt ze skazanym;
2) przeprowadza analizę dostępnej dokumentacji dotyczącej skazanego,
rozpoznaje sytuację rodzinną oraz środowiskową skazanego i na podstawie
zebranego materiału opracowuje program wolnościowy dla skazanego;
3) przygotowuje środowisko rodzinne i społeczne do powrotu skazanego;
4) współorganizuje pomoc postpenitencjarną przez rozpoznanie potrzeb skazanego
i jego rodziny oraz kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania
trudności życiowych, współdziałając ze skazanym i administracją zakładów
karnych, a ponadto organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego
oraz podmiotami, o których mowa w art. 38 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego;
5) w razie potrzeby współdziała ze stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami,
instytucjami i innymi podmiotami, których celem działania jest pomoc w społecznej
readaptacji skazanych;
6) współpracuje z komisją penitencjarną
Dla wykonania ww. czynności właściwym jest kurator miejsca położenia zakładu
karnego, w którym skazany przebywa
Tryb zwalniania skazanych z zk
 Przy zwolnieniu z zk skazany otrzymuje, za pokwitowaniem, złożone
uprzednio przez niego do depozytu dokumenty, pieniądze, przedmioty
wartościowe, a także inne przedmioty, jeśli nie zostały zatrzymane albo
zajęte w drodze zabezpieczenia lub egzekucji
 Jeżeli zwolnienie z zakładu karnego następuje w godzinach 1900-600, osobie
zwolnionej zapewnia się nocleg w zakładzie karnym, oddzielnie od
skazanych. Warunkiem udzielania takiego noclegu jest złożenie przez taką
osobę pisemnego wniosku
 Jeśli zwolnienie z zk następuje w pozostałych godzinach, osobie zwalnianej
również można zezwolić na nocleg w zakładzie karnym, o ile zachodzi
uzasadniony przypadek udzielenia takiego noclegu. Decyzję w tym zakresie
podejmuje dyrektor zk.
 Czynności związanych ze zwolnieniem, które wymagają obecności osoby
zwalnianej dokonuje się bezpośrednio po noclegu.
 Skazany otrzymuje również świadectwo zwolnienia z zakładu karnego oraz
zaświadczenie o zatrudnieniu, a także otrzymuje wyniki wykonanych badań
diagnostycznych niezbędnych do dalszego postępowania leczniczego lub
diagnostycznego
 Jeśli istnieje potrzeba dalszego leczenia skazanego, musi być on o tym
poinformowany przy opuszczaniu zk. Przy czym jeśli wymaga on leczenia
szpitalnego, a stan jego zdrowia nie pozwala na przeniesienie do szpitala, to
pozostaje on na leczeniu w zakładzie karnym do czasu, gdy stan jego zdrowia
pozwoli na takie przeniesienie (tym niemniej w takim wypadku należy uzyskać
zgodę osoby zwolnionej na dalsze leczenie w zakładzie karnym, a jeśli nie jest to
możliwe – decyzję w tym przedmiocie podejmuje dyrektor zakładu karnego, jeśli
zaś skazany takiej zgody nie wyrazi, to lekarz ma obowiązek pouczyć go o
możliwych następstwach zdrowotnych odmowy leczenia), a o pozostawieniu
takiej osoby w zk zawiadamia się niezwłocznie sędziego penitencjarnego, a w
miarę potrzeby również rodzinę, osobę biską lub inną osobę wskazaną przez
zwolnionego.
 W przypadku, gdy zwalniany skazany z powodów zdrowotnych jest niezdolny do
samodzielnego powrotu do miejsca zameldowania lub przebywania, w okresie
poprzedzającym zwolnienie takiego skazanego, administracja zk ma obowiązek
nawiązać kontakt z rodziną, osobą bliską lub inną osobą wskazaną przez
skazanego i powiadomić ją o terminie zwolnienia. W razie bezskuteczności ww.
działań należy udzielić skazanemu pomocy w udania się do miejsca
zameldowania lub miejsca przebywania bez zameldowania albo podmiotu
leczniczego.
Obowiązek zawiadomienia o
zwolnieniu skazanego
 W przypadku zwalniania osób skazanych za przestępstwo określone w art. 197-203 kk, popełnione w
związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, dyrektor zk ma obowiązek zawiadomić jednostkę
Policji właściwą dla miejsca pobytu skazanego po jego zwolnieniu (zawiadomią tego dokonuje się
również każdorazowo w przypadku ucieczki takiego skazanego lub korzystania przez niego z
przepustek, zwolnień lub nagród wolnościowych).
Podobnie traktuje się skazanego za przestępstwo popełnione w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa oraz skazanego odbywającego karę pozbawienia
wolności orzeczoną za przestępstwo umyślne w wymiarze nie niższym niż 3 lata
 O zwolnieniu skazanego z zakładu karnego należy niezwłocznie zawiadomić również
pokrzywdzonego, jego przedstawiciela ustawowego lub osobę, pod której stałą pieczą pokrzywdzony
się znajduje, jeśli pokrzywdzony złożył w tym zakresie stosowny wniosek. W takim przypadku należy go
również zawiadomić o:
- ucieczce skazanego z zk,
- udzieleniu mu przepustki systemowej,
- udzieleniu mu czasowego zezwolenia na opuszczenie zk bez dozoru lub bez konwojenta
funkcjonariusza SW albo asysty innej osoby godnej zaufania w przypadku przepustki losowej, nagrody
wolnościowej, przepustki w okresie przygotowawczym,
- przerwy w wykonaniu kary
Zawiadomienia w takim przypadku dokonuje sędzia penitencjarny lub dyrektor zk
W uzasadnionych przypadkach takie zawiadomienie należy przekazać również świadkowi
 Wniosek pokrzywdzonego może być złożony zarówno przed sądem in meriti sądem właściwym w
postpowaniu wykonawczym, a także dyrektorem zk, aż do momentu opuszczenia przez skazanego zk
Download